ANOFM Scurt istoric al serviciilor publice de ocupare

Problemele de munca si de asigurari sociale erau reglementate, în tara noastra, sub diverse forme înca din secolele Xll-XlV, când existau bresle si corporatii. În jurul anului 1890, apar modificari esentiale în domeniul muncii, prin aparitia industriei în România; de aici si aparitia unor acte normative cu caracter general, care aveau functia de a reglementa noile probleme (Regulamentul industriilor insalubre, Legea repaosului duminical, Legea învatamântului profesional).

Dupa primul razboi mondial, statul se vede nevoit ca, în noile conditii socio-economice, sa înfiinteze o institutie care sa reglementeze problematica muncii, sa ocroteasca interesele lucratorilor. Astfel, prin decretul lege nr. 1327 din 29 martie 1920, la propunerea presedintelui Consiliului de Ministri, maresalul Alexandru Averescu, se înfiinteaza Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, care avea ca unul dintre principalele scopuri ocrotirea si organizarea muncii. În timp, atributiile care intrau în sarcina ministerului s-au largit, ministerul ocupându-se de întocmirea si aplicarea legislatiei muncitoresti, de organizarea plasarii, de problema migratiunilor si a somajului, de învatamântul muncitoresc. Denumirea acestei institutii a cunoscut de-a lungul timpului mai multe variante: Ministerul Muncii, Sanatatii Publice si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Muncii, Cooperatiei si Asigurarilor Sociale, Ministerul Muncii, Sanatatii si Ocrotirilor Sociale, Comitetul de Stat pentru Probleme de Munca si Salarii. În anul 1921, începe sa se contureze un cadru legislativ în domeniu, o data cu aparitia „Legii pentru organizarea plasarii”, urmata, ulterior, de „Legea pentru pregatirea profesionala si exercitarea meseriilor”, aparuta în 1936, „Legea pentru stabilirea salariilor minimale în întreprinderile particulare, comerciale si de transporturi”, în 1939 si de „Codul Muncii” din 1950. Problema fortei de munca a fost tratata, înca de la început, în cadrul unor directii speciale. La înfiintarea Ministerului Muncii si Octrotirilor Sociale, existau „Directia plasarii” si „Directia Meseriilor Învatamântului Muncitoresc”. Dupa reorganizarea ministerului si aparitia, în 1921, a „Legii pentru organizarea plasarii”, în anul 1922 s-au înfiintat „Oficiile de plasare”. În 1943 se înfiinteaza, în cadrul Ministerului Muncii, Sanatatii si Ocrotirilor Sociale, „Subsecretariatul de Stat al Muncii”, care avea în componenta „Directia Pregatirii profesionale a învatamântului muncitoresc si caminelor de ucenici”, „Directia Evidentei plasarii si îndrumarii muncitorilor de orice fel, precum si a invalizilor si a vaduvelor de razboi” si, ca serviciu exterior, ” Cursuri profesionale pentru ucenici” si „Oficii de îndrumare”. În anul 1944, Ministerul Muncii, Sanatatii si Ocrotirilor Sociale se desparte în trei ministere, Ministerul Muncii cuprinzând „Directia Reglementarii muncii si migratiunilor”, „Directia Pregatirii profesionale a învatamântului muncitoresc si caminelor de ucenici”, „Directia Evidentei plasarii si îndrumarii muncii”, „Oficiul de studii documentare si îndrumare”. În perioada 1960-1967, problemele specifice domeniului muncii au fost preluate de catre Comitetul de Stat pentru Munca si Salarii. Începând din 1968, s-a reînfiintat Ministerul Muncii, care a functionat pâna în anul 1990, când s-a constituit Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Din anul 2001, denumirea institutiei s-a modificat în Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS). În ianuarie 1991, a fost adoptata Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, act normativ prin care era recunoscuta, dupa mai multe zeci de ani, existenta somerilor în România. Aceasta lege a fost înlocuita, de la 1 martie 2002, cu o lege moderna, europeana, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Legea nr. 76/2002 pune accentul pe masurile active, destinate cresterii gradului de ocupare a fortei de munca. Aceste masuri active stimuleaza angajatorii sa încadreze în munca personal din rândul somerilor, dar stimuleaza si persoanele în cautarea unui loc de munca sa se încadreze înainte de expirarea perioadei în care sunt îndreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj. Indiferent de forma sub care a functionat, Ministerul Muncii s-a ocupat de plasare, pregatire si îndrumare profesionala. Dar, datorita reformei economice, cerintelor societatii si importantelor schimbari socio-economice aparute dupa 1990, a fost necesara înfiintarea unei institutii care sa se ocupe special de plasare, pregatire profesionala si îndrumare si care sa efectueze platile banesti pentru populatia beneficiara. Astfel, prin Legea nr. 145/1998 a fost înfiintata Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala , institutie care si-a schimbat denumirea, în anul 2000, în Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Dintr-o institutie care se ocupa cu plata drepturilor banesti ale somerilor, Agentia s-a transformat într-un furnizor de servicii pentru persoanele în cautarea unui loc de munca, în prezent oferind o paleta larga de servicii, cum sunt: consilierea profesionala, cursurile de formare profesionala, serviciile de preconcediere, medierea muncii, consultanta pentru initierea unei afaceri, subventionarea locurilor de munca în care sunt încadrate persoane din rândul categoriilor defavorizate ale populatiei, acordarea de credite avantajoase pentru crearea de noi locuri de munca, si multe altele. ANOFM – Prezentare generala Piata muncii a suferit schimbari puternice în ultimul deceniu. Modificarile aparute au creat nevoia unei noi institutii. Una moderna, flexibila cu capacitatea de a raspunde acestor provocari. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), împreuna cu cele 42 de agentii judetene si peste 180 de agentii locale, raspunde acestor provocari. Serviciile sale se adreseaza somerilor si agentilor economici. Principalul sau obiectiv este cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si implicit scaderea ratei somajului. Prin Legea nr. 145/1998, a fost reglementata înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, ce si-a început în mod efectiv activitatea la data de 1 ianuarie 1999. Prin Ordonanta de Urgenta nr. 294/2000 a fost modificata si completata Legea nr. 145/1998, noua denumire a institutiei fiind Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Pentru organizarea si coordonarea activitatilor specifice la nivel judetean si la nivelul municipiului Bucuresti, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are în subordine agentii constituite la nivel judetean si la cel al municipiului Bucuresti, unitati cu personalitate juridica. Agentiile judetene pot înfiinta subunitati de furnizare a serviciilor de ocupare a fortei de munca. Obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt: • Institutionalizarea dialogului social în domeniul ocuparii si formarii profesionale; • Aplicarea strategiilor în domeniul ocuparii si formarii profesionale; • Aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca. Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are urmatoarele atributii principale: • organizeaza servicii de ocupare a fortei de munca; • organizeaza, presteaza si finanteaza, în conditiile legii, servicii de formare profesionala pentru persoanele neîncadrate în munca; • orienteaza persoanele neîncadrate în munca si mediaza între acestea si angajatorii din tara, în vederea realizarii echilibrului dintre cerere si oferta pe piata interna a fortei de munca; • face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al asigurarilor pentru somaj; • administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara; • propune Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neîncadrate în munca; • organizeaza serviciile de stabilire, plata si evidenta a ajutoarelor, alocatiilor si indemnizatiilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj; • implementeaza programe finantate din Fondul Social European; • îndeplineste rolul de Autoritate de Plata pentru Fondul Social European; • elaboreaza, în baza indicatorilor sociali de performanta stabiliti de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale Conducerea ANOFM Presedintele Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Presedintele Consiliului de Administratie al ANOFM. Principalele atributii ale presedintelui sunt: • conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu respectarea prevederilor legale în vigoare si a hotararilor Consiliului de Administratie; • emite decizii în vederea exercitarii atributiilor sale si pentru realizarea hotararilor Consiliului de Administratie; •angajeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca în realizarea programelor de ocupare a fortei de munca; • reprezinta agentia în relatiile cu tertii si asigura promovarea imaginii agentiei; • raspunde de îndeplinirea hotararilor luate în cadrul Consiliului de Administratie; • propune anual spre aprobarea Consilului de Administratie statul de functii al agentiei; • dispune controlul activitatilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Consiliul de Administratie Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este condusa de un Consiliu de Administratie cu o componenta tripartita, alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza: • 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si solidaritatii sociale, dintre care un membru este secretar de stat în MMSS si are calitatea de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, numit de primul-ministru; • 5 membri numiti prin consens de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national; • 5 membri numiti prin consens de catre organizatiile patronale reprezentative la nivel national. Consiliul de Administratie se întruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai, hotararile fiind adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata. Principalele atributii ale Consiliului de Administratie sunt: • asigura coordonarea activitatii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si face propuneri privind activitatea agentiei pentru anul viitor; • analizeaza si aproba programele de ocupare si formare profesionala; • aproba defalcarea bugetului asigurarilor pentru somaj pe agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, în functie de programele teritoriale specifice; • aproba contractele interne si externe ale agentiei si hotaraste în legatura cu derularea contractelor cu finantare internationala; • aproba bilantul financiar si raportul anual de activitate. Directorul General Executiv si Directorii Executivi Conducerea operativa a activitatii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca se exercita de catre un director general executiv, numit de presedinte. Agentiile judetene sunt conduse de un director executiv numit, de asemenea, de presedinte. Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agentiilor judetene, directorii executivi sunt sprijiniti de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentand autoritatile publice locale si organizatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national. Consiliile consultative au urmatoarele atributii: • consiliaza directorul executiv în adoptarea deciziilor cu privire la activitatea agentiilor judetene, la repartizarea, între subunitatile de furnizare a serviciilor specifice, cheltuielilor din bugetul alocat; • fac propuneri cu privire la programele de activitate ale subunitatilor de furnizare a serviciilor din cadrul agentiilor judetene si la proiectul de buget. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Membrii Consiliului de Administraţie   Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Instituţia 1. CINDREA IOAN Preşedinte ANOFM 2. MOUCHA ROMULUS ION Membru C.A.   Ministerul Industriei si Resurselor 3. Membru C.A. Ministerul Finantelor Publice 4. STEFANESCU FLORENTINA Membru C.A. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 5. HOLHOS CIPRIAN Membru C.A.   Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului 6. TANCĂU PETRE Membru C.A.   Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România “FRĂŢIA” 7. ARPAD SUBA Membru C.A. Bloc Naţional Sindical (B.N.S.) 8. COJOCARU ADRIAN Membru C.A.   Confederaţia Naţională Sindicală “CARTEL ALFA” 9. CRETU NICOLAE Membru C.A. Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania 10. ALBU ION Membru C.A. Confederaţia Sindicatelor Naţionale “MERIDIAN” 11. CHIRIAC GABRIEL Membru C.A. Uniunea Generală a Industriaşilor din România “UGIR – 1903” 12. RAMBA MIRCEA Membru C.A. C.N.P.R. 13. FUNDĂTURĂ DUMITRU Membru C.A. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) 14. KOVACS LORANT Membru C.A. Confederaţia Patronatului din Industria României “CONPIROM” 15. NICOLAE MARIN Membru C.A.   Uniunea Generală a Industriaşilor din România “UGIR „   Conducerea executiva a ANOFM           Secretar de Stat, Presedinte ANOFM Ioan Cindrea Director General Executiv Eugen Preda Directia Managementul Pietei Muncii si Programe Masuri Active Elena Baboi Directia Economica Mariana Nanu Directia Juridica si Metodologie Gabriela Kriska Directia Resurse Umane si Salarizare Marian Oprea Directia Managementul Bazelor de Date Maria Tufan Directia Audit Intern si Control Mircea Hotinceanu Directia Relatii Internationale Petrica Blanariu Directia Comunicare si Secretariatul Consiliului de Administratie Adina Croitoru

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s