DECIZIA nr. 210 din 15 aprilie 2002

Secretar de Stat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ioan CINDREA, numit prin Decizia nr. 87/10.01.2001 a Primului Ministru al României;
În temeiul art.8 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.4/1999, cu modificările şi completările ulterioare privind Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Având în vedere prevederile art. 7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.277/ 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
 
 
    emite următoarea
 
DECIZIE
 
   Articol unic – Se aprobă Procedura  privind modul de ţinere a evidenţei Registrului naţional al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi precum şi de efectuare a înregistrărilor prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE
 
 
Ioan CINDREA
 
 
 
 
 
 
 
ANEXĂ
 
 
 
Procedura privind modul de ţinere
a evidenţei Registrului naţional al furnizorilor de
servicii de ocupare acreditaţi precum şi de efectuare a înregistrărilor
 
 
Prezenta procedură privind  metodologia de ţinere a evidenţei Registrului naţional al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi, denumită în continuare procedură, reglementează punerea în aplicare a prevederilor art.7 alin (3) si (4) din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.277/2002, denumite în continuare criterii.
Art.1. – În vederea desfăşurării activităţii de acreditare la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, directorii executivi vor dispune constituirea unei comisii de acreditare formată din 3 funcţionari publici, condusă de un consilier juridic din cadrul serviciului/biroului legislaţie şi contencios. Membrii comisiei vor avea  următoarele atribuţii :
a)a)    să primească documentaţia;
b)b)    să evalueze îndeplinirea criteriilor de acreditare pe baza documentelor depuse şi a constatărilor de la sediul furnizorului;
c)c)    să întocmească referatul de constatare;
d)d)    să supună aprobării directorului executiv, pe baza documentaţiei şi a  referatului de constatare  propunerea de acreditare;
e)e)    să transmită Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin poştă specială,  o copie a certificatului de acreditare, în termen de 15 zile de la eliberarea acestuia, conform art 7 alin.(2) din Criterii.
f)f)      să transmită Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin poştă specială,  lista furnizorilor de servicii cărora li s-a suspendat acreditarea, le-a încetat suspendarea, respectiv li s-a retras acreditarea, în termen de 3 zile de la eliberarea deciziilor.
Art.2. – (1) Comisia de acreditare verifică documentele depuse de către furnizorii de servicii de ocupare şi deleagă membrul comisiei care se  deplasează la sediul  acestora pentru a constata   îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.3 din Criterii.
 (2) Membrul comisiei de acreditare care se deplasează la sediul furnizorilor, încheie un referat de constatare care va fi analizat în comisie împreună cu documentaţia  în vederea formulării propunerii de acreditare.
Art.3. – (1) Pe baza documentelor prezentate, a referatului de constatare şi a propunerii comisiei, directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă, sau după caz, respinge acreditarea.
       (2) În baza aprobării directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti comisia de acreditare eliberează certificatul de acreditare.
       (3) Furnizorii de servicii de ocupare se consideră acreditaţi de la data
 eliberării certificatului de acreditare.
Art.4.- (1) Furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi vor fi înregistraţi  într-un registru de evidenţă prezentat în anexa nr.1, care poate fi ţinut atât pe suport magnetic cât şi pe suport de hârtie.
 (2) Registrul de evidenţă se completează cu tuş negru, corect, citeţ şi fără ştersături. Denumirea furnizorului acreditat se scrie fără prescurtări, cu litere de tipar.
         (3) Numerele de evidenţă din registru se acordă în ordine crescătoare, pentru o perioadă de un an calendaristic.
Art.5. – În cazul  rubricilor completate greşit  se anulează întregul rând, se scrie cu litere de tipar „ANULAT”, şi se  aplică ştampila  agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de semnatura  consilierului juridic care conduce comisia de acreditare.
Art.6. – Conform prevederilor art.7 alin.(2) din Criterii, comisia de acreditare comunică Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 15 zile de la eliberare, o copie a certificatului de acreditare, în vederea înscrierii furnizorului acreditat în Registrul naţional al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi.
Art.7. – (1) În cazul în care organele de control prevăzute la art.11 alin.(1) din Criterii constată că furnizorul de servicii de ocupare a comis abateri pentru care este prevăzută sancţiunea suspendării acreditării, acestea vor înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti trimitând şi o copie a procesului-verbal de constatare împreună cu propunerea de suspendare a acreditării.
         (2)  Comisia de acreditare, în urma analizării procesului –verbal de constatare, vă supune aprobării directorului executiv suspendarea acesteia.
         (3) Comisia de acreditare supune aprobării directorului executiv încetarea suspendării, sau dupa caz, retragerea acreditării, dacă constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru adoptarea unor astfel de decizii.
         (4) În termen de 3 zile de la emiterea de către directorul executiv a dispoziţiei privind suspendarea, încetarea suspendării sau după caz, retragerea acreditării furnizorilor de servicii de ocupare, comisia de acreditare  comunică Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă o lista care sa cuprindă denumirea acestora, data şi motivele suspendării, încetării suspendării sau retragerii acreditării .
  Art.8. – (1) Pentru a avea o  evidenţă exactă la nivel naţional a furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi se înfiinţează Registrul naţional al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi denumit în continuare registrul naţional.
(2) Registrul naţional este un formular tipizat cu regim special.        
         Art.9. – (1) Registrul naţional  este întocmit la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,  de Direcţia Juridică-Serviciul Metodologii şi Acreditări, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 din Criterii.
 (2) Înregistrarea furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi  în registrul naţional se face la data primirii copiilor certificatelor de acreditare.
         (3) Registrul naţional ca şi registrul de evidenţă a furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi se completează conform art.4 alin.(2) şi alin.(3) din prezenta procedură.
Art.10. – În cazul  rubricilor completate greşit  se anulează întregul rând, scriindu-se cu litere de tipar „ANULAT”,  aplicându-se ştampila  Direcţiei Juridice  însoţită de semnatura  funcţionarului public din cadrul Biroului Acreditări.
Art.11. – Registrul naţional se păstrează în arhiva Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe o perioadă de 10 ani.
         Art.12. – Listele   prevăzute  la alin. (5) al art.7 din Criterii, vor fi publicate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  în Monitorul  Oficial al  Romaniei, Partea aIV- a.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXĂ Nr.1
 
AGENŢIA JUDEŢEANA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ …………………….
 
 
 
 
 
 
Registrul furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi
 
 
 
 
Nr
Crt
Denumire
furnizor
Adresa
Codul
fiscal
Atribut
 fiscal
Cod
unic de
înregis-
trare
Nr.
de
telefon
 fax
Servicii
de ocupare acreditate
Nr.,
seria şi
data
eliberării certificatului
de acreditare
Data suspendării acreditării
Motivele suspendă
rii acreditării
Data incetarii suspendă
rii acreditării
Data retragerii acreditării
Motivele retragerii acreditării

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s