HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aplicarea Planului naţional pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

 

NOTA DE FUNDAMENTARE
 
Prezentul act normativ a fost elaborat pentru îndeplinirea măsurilor cuprinse în Programul de Guvernare pentru perioada 2001–2004 şi a obligaţiilor generale asumate de România pentru acest domeniu, în cadrul procesului de negociere a Capitolului 13 Politica socială şi ocuparea forţei de muncă, în vederea aderării la Uniunea Europeană.


 
Hotărârea de guvern reglementează măsurile minimale ce vor fi îndeplinite de către autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pentru aplicarea la nivel sectorial a Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin H.G. nr. 1273/2000.
 
Principala măsură prevăzută în prezentul act normativ este constituirea de birouri pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în limita posturilor şi alocaţiilor bugetare aprobate, în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, respectiv a Consiliilor judeţene, Consiliilor locale şi a Consiliului general al municipiului Bucureşti.
 
Cele mai importante atribuţii pe care le vor îndeplini birourile pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi sunt următoarele:
 
participarea la elaborarea de proiecte de acte normative, care au relevanţă în domeniile egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi sau eliminării oricăror discriminări pe bază de sex, pentru sectorul de responsabilitate al instituţiei;
 
elaborarea de recomandări şi criterii privind respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sectorial de responsabilitate al instituţiei;
 
elaborarea de rapoarte periodice privind respectarea recomandărilor şi criteriilor întocmite pentru domeniul sectorial; 
 
 
elaborarea de rapoarte anuale privind reprezentarea femeilor şi bărbaţilor în posturile de decizie din aparatul propriu şi al structurilor aflate în coordonare şi/sau subordonare;
 
elaborarea şi organizarea anuală de programe de instruire profesională pe tematica egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi a personalului din aparatul propriu şi din structurile aflate în coordonare şi/sau subordonare;
 
perfecţionarea mecanismelor de control în ceea ce priveşte măsurile de eliminare a comportamentelor şi atitudinilor discriminatorii pe criteriu de sex.
 
Urmărirea şi monitorizarea progreselor realizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea măsurilor prevăzute de prezentul act nornmativ se îndeplineşte de către Comisia consultativă interministerială în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES), în baza atribuţiilor sale stabilite prin H.G. nr. 967/1999.
 
Măsurile pentru aplicarea a Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi se pot concretiza la nivelul fiecărei instituţii şi prin implementarea de programe specifice cu caracter interministerial, naţional, regional sau local cu sprijinul organizaţiilor internaţionale care desfăşoară în România activităţi de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
 
 
 

HOTĂRÂRE DE GUVERN
privind aplicarea
Planului naţional pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
 
            ART. 1. Prezentul act normativ stabileşte măsurile minimale pentru aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1273/2000 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, denumit în continuare Planul.
 
ART. 2. Realizarea măsurilor de aplicare a Planului reprezintă o obligaţie pentru toate instituţiile implicate.
 
            ART. 3. (1) Măsurile menţionate la art.1 se aplică de către autorităţile administraţiei centrale reprezentate în Comisia consultativă interministerială în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES), prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumită în continuare Comisia.
 (2) Comisia urmăreşte şi monitorizează progresele referitoare la măsurile de aplicare a Planului, în baza atribuţiilor sale stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 967/1999 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES).
 
ART. 4. (1) În cadrul autorităţilor administraţiei centrale reprezentate în Comisie, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv în cadrul Consiliilor judeţene, Consiliilor locale şi a Consiliului general al municipiului Bucureşti se constituie structuri specifice pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în limita posturilor şi alocaţiilor bugetare aprobate.
 (2) În cazul instituţiilor administraţiei centrale reprezentate în Comisie coordonarea structurilor se asigură de către persoana desemnată ca membru al Comisiei.
 
ART. 5. (1) Structura specifică pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi are următoarele atribuţii:
a)      evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în domeniul de responsabilitate al instituţiei;
b)      analizarea şi propunerea spre eliminare a oricăror elemente generatoare de discriminări din documentele normative elaborate de instituţie;
c)      participarea la elaborarea de proiecte de acte normative care au relevanţă în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi, respectiv, eliminarea oricăror discriminări pe bază de sex, în domeniul de responsabilitate al instituţiei;
d)      elaborarea de recomandări şi criterii privind respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul de responsabilitate al instituţiei;
e)      înaintarea către coordonatorul instituţiei a recomandărilor şi criteriilor elaborate în vederea aprobării;
f)       elaborarea de rapoarte periodice privind respectarea recomandărilor şi criteriilor întocmite pentru domeniul de responsabilitate al instituţiei; 
g)      elaborarea de rapoarte anuale privind reprezentarea femeilor şi bărbaţilor în posturile de decizie de la nivelul instituţiei şi a structurilor aflate în coordonarea şi/sau subordonarea acesteia;
h)      elaborarea de programe privind formarea profesională a personalului din aparatul propriu şi din structurile aflate în coordonare şi/sau subordonare, pe tematica egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi a eliminării oricăror discriminări pe bază de sex, pentru domeniul de responsabilitate al instituţiei;
i)        organizarea anuală a unor acţiuni de informare şi formare profesională privind legislaţia referitoare la respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu specificul domeniului de responsabilitate al instituţiei;
j)        perfecţionarea mecanismelor de control în ceea ce priveşte măsurile de eliminare a comportamentelor discriminatoare după criteriul de sex;
 
ART. 6. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură, în limita alocaţiilor bugetare aprobate, fonduri speciale pentru derularea acţiunilor de informare şi formare profesională privind legislaţia referitoare la respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu specificul domeniului de responsabilitate al instituţiei.
 
ART. 7. În toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice elaborează proiecte de acte normative care au relevanţă în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi/sau eliminarea oricăror discriminări după criteriul de sex, în Colectivele speciale, constituite în baza prevederile Hotărârii de Guvern nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, se nominalizează şi persoane din structurile specifice pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
 
ART. 8. Comisia emite un aviz consultativ pentru proiectele de acte normative, cu relevanţă în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi/sau eliminarea oricăror discriminări după criteriul de sex, care se supun spre adoptare Guvernului.
 
ART. 9. (1) În toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice centrale organizează dezbateri publice, în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, cu referire la proiecte de acte normative care au relevanţă în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi/sau eliminarea oricăror discriminări după criteriul de sex, vor fi prezenţi la dezbateri cel puţin 3 reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniile respective.
(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedintelor publice de persoanele menţionate la alin. (1) au valoare de recomandare şi vor fi luate în considerare cu prioritate la definitivarea textului actului normativ respectiv.
 
ART. 10. (1) În cadrul tuturor instituţiilor administraţiei centrale care sunt reprezentate în Comisie precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv al Consiliilor judeţene, Consiliilor locale şi al Consiliului general al municipiului Bucureşti se desfăşoară anual programe de formare profesională a personalului din aparatul propriu şi din structurile aflate în coordonare şi/sau subordonare, având obligatoriu în componenţă module referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi eliminarea oricăror discriminări după criteriul sex.
(2) Fiecare instituţie menţionată la alin.(1) are ca obligaţia introducerea în bugetul propriu, în limita alocaţiilor bugetare aprobate, de fonduri speciale pentru desfăşorarea programelor de formare prevăzute la alin.(1).
 
ART. 11. Instituţiile administraţiei centrale, reprezentate în Comisie, coordonează, urmăresc şi verifică măsurile luate în teritoriu de către serviciile lor descentralizate pentru aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
 
ART. 12. În vederea îndeplinirii prevederilor prezentului act normativ  Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asigură coordonarea activităţilor Comisiei, menţionate la art.2 alin.(2), secretariatul acesteia şi pune la dispoziţia membrilor ei informaţiile necesare implementării în bune condiţii a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre de guvern.
 
ART. 13. Măsurile pentru aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi se pot concretiza, la nivelul fiecărei instituţii din administraţia centrală sau locală, şi prin elaborarea, adoptarea şi implementarea de programe specifice şi cu caracter interministerial, naţional, regional sau local,  proiecte-pilot, metodologii şi standarde proprii.
 
ART. 14. Aplicarea măsurilor din prezenta hotărâre se realizează utilizându-se resursele bugetare alocate autorităţilor publice centrale şi locale, în conformitate cu atribuţiile pe care le au.
 
ART. 15. În aplicarea prezentei hotărâri vor fi valorificate experienţa şi sprijinul organizaţiilor internaţionale care desfăşoară în România activităţi de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s