HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

Publicată în  M. Of. nr. 224 din 03 aprilie 2002
 
 
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


 
    Articol unic. – Se aprobă Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
 
 
PRIM-MINISTRU
 
ADRIAN NĂSTASE
 
 
                                     Contrasemnează:
 
                                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
 
                                            Marian Sârbu
 
                                  Ministrul finanţelor publice,
 
                                      Mihai Nicolae Tănăsescu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ANEXĂ
 
CRITERII
de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă
 
    Art. 1. – Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, denumite în continuare criterii de acreditare, reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege.
    Art. 2. – (1) Serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, denumite în continuare servicii de ocupare, constau în:
    a) servicii de informare şi consiliere;
    b) servicii de mediere a muncii pe piaţa internă.
    (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă ori de alţi furnizori de servicii, denumiţi în continuare furnizori, acreditaţi în conditiile prevăzute de prezenta hotarâre.
    (3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate să desfăşoare o activitate independentă, conform legii.
    Art. 3. – În vederea acreditării furnizorii prevazuţi la art. 2 alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    A. să aibă prevăzut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicită acreditarea;
    B. să deţină baze de date, după caz, privind:
    a) persoanele în căutarea unui loc de muncă şi, respectiv, cererea de forţă de muncă din partea angajatorilor, astfel încât să poată evalua tendinţele de pe piaţa muncii locală;
    b) potenţialul existent în domeniul formării profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piaţa muncii;
    C. să dispună de baza materială, după caz, pentru:
    a) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
    b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
    c) instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare la interviuri în vederea ocupării;
    d) mediere electronică;
    D.a) să fie asigurat cu cel puţin 30% personal angajat cu studii superioare în specialităţile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere;
    b) să fie asigurat cu cel putin 25% personal cu experienţă de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea.
    Art. 4. – (1) Acreditarea furnizorilor în conditiile prezentei hotărâri se face de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a caror rază teritorială işi au sediul sau, după caz, domiciliul.
    (2) Filialele şi sucursalele furnizorilor, persoane juridice, sunt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de acreditare.
    Art. 5.  – În vederea obţinerii acreditării furnizorii vor depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o cerere insoţită de următoarele:
    A. documente care dovedesc înregistrarea:
    a) autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi independente, în original şi în copie;
    b) certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului sau, după caz, de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în original şi în copie;
    B. actul constitutiv din care să rezulte că obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care solicită acreditarea;
    C. documente care atesta eligibilitatea:
    a) acte din care să rezulte ca nu s-au operat cereri privind înscrierea de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoresti definitive pentru săvărşirea de infracţiuni în legatură cu activitatea pe care o desfăşoara, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea stării de faliment ori lichidării, cedarea contractului în favoarea altei persoane juridice sau existenţa unei hotărâri judecătoresti definitive în defavoarea sa privind litigii contractuale;
    b) dovada privind bonitatea, eliberată de banca la care furnizorul are deschis contul;
    c) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, inclusiv către bugetele locale, precum şi a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la Fondul asigurărilor sociale de sănătate;
    D. documente care dovedesc capacitatea tehnică şi managerială:
    a) documente care atestă situaţia juridică a spaţiului în care prestează serviciul pentru care solicită acreditarea;
    b) declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe pe care se angajează să le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicită acreditarea;
    c) declaraţie care conţine informaţii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare şi obiectivele stabilite, grupurile-ţintă, asigurarea cu personal de specialitate;
    d) prezentarea activităţii desfăsurate până la solicitarea acreditării, a proiectelor la care au participat, a rezultatelor obţinute şi a unei recomandări din partea beneficiarilor sau clienţilor;
    e) documente care atestă studiile de specialitate efectuate – diploma de studii;
    f) documente care atestă experienţa în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea – curriculum vitae şi, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă;
    E. dovada achitării taxei de acreditare.
    Art. 6. – Pe baza documentelor depuse şi a constatărilor de la sediul furnizorului agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucureşti, va evalua îndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute la art. 3 şi va soluţiona cererea în termen de 30 de zile de la data înregistrării.
    Art. 7. – (1) Acreditarea furnizorilor care îndeplinesc criteriile de acreditare se face prin eliberarea unui certificat de acreditare, conform anexei nr. 1.
    (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor comunica Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 15 zile de la eliberare, o copie de pe certificatul de acreditare.
    (3) Pentru înregistrarea furnizorilor acreditaţi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă înfiinţează Registrul naţional al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi, al carui model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (4) Modul de ţinere a registrului prevăzut la alin. (3) precum şi de efectuare a înregistrarilor se stabileste prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    (5) Lista cuprinzând furnizorii acreditaţi şi pe cei cărora li s-a suspendat, respectiv li s-a retras, acreditarea se publică în cursul fiecarei luni în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
    Art. 8. – Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentei hotărâri au urmatoarele obligaţii:
    a) să presteze serviciile de ocupare în conditiile prevăzute de lege;
    b) să trateze clienţii fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, religie, rasă, opinii politice, origine socială, origine etnică, statut familial şi să respecte principiul egalităţii şanselor;
    c) să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor despre clienţi şi să permită accesul acestora la datele personale;
    d) să se asigure că încadrarea în muncă a persoanelor mediate s-a facut cu respectarea condiţiilor legale;
    e) să permită accesul personalului cu atribuţii de control al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru verificarea îndeplinirii şi respectării criteriilor de acreditare şi a obligaţiilor prevăzute în prezenta hotărâre;
    f) să comunice lunar agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei rază teritorială îşi au sediul, date privind numărul şomerilor mediaţi şi încadraţi în muncă, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002.
    Art. 9. – În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte criteriile de acreditare prevăzute la art. 3 sau documentaţia depusă este incompletă, agentia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucuresti, va respinge cererea de acreditare prin dispoziţie de respingere, pe care o va comunica furnizorului, însoţită de motivele pentru care s-a dispus în acest sens, restituindu-i, totodată, documentaţia depusă.
    Art. 10.  – Acreditarea se acordă pentru o perioada de 4 ani, după care, în urma verificării îndeplinirii criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 şi a îndeplinirii procedurii de acreditare, se reînnoieşte pentru perioade de câte 4 ani.
    Art. 11. – (1) Acreditarea furnizorilor, acordată în condiţiile prezentei hotărâri poate fi suspendată de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti, dacă se constată de către organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ale Inspecţiei Muncii şi ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă următoarele:
    a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de acreditare prevăzute la art. 3;
    b) nu s-au respectat obligaţiile prevăzute la art. 8;
    c) s-au înregistrat reclamaţii şi sesizări din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare şi s-a constatat de către personalul cu atribuţii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă temeinicia acestora.
    (2) Dispoziţia privind suspendarea acreditării se comunică în scris furnizorilor, în termen de 15 zile de la data constatării abaterilor prevăzute la alin. (1).
    (3) În perioada de suspendare furnizorii nu mai pot presta serviciile pentru care au fost acreditaţi.
    (4) Suspendarea acreditării încetează dacă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, furnizorii dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri.
    Art. 12. – (1) Acreditarea poate fi retrasă dacă furnizorii nu fac dovada înlaturării cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, în termenul prevăzut la art. 11 alin. (4).
    (2) Furnizorii cărora li s-a retras acreditarea pot solicita o nouă acreditare, în conditiile prezentei hotărâri, numai după un an de la data comunicării măsurii de retragere.
    (3) Furnizorii cărora li s-a retras de două ori acreditarea acordată pentru realizarea unui anumit serviciu de ocupare pierd dreptul de a mai fi acreditaţi pentru respectivul serviciu.
    Art. 13. – Împotriva dispoziţiei de respingere, de suspendare sau, după caz, a dispoziţiei de retragere a acreditării furnizorul poate înainta contestaţie, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la înregistrare.
    Art. 14. – Sub sancţiunea decăderii furnizorul poate introduce acţiune, conform legii, la instanţa de contencios administrativ, în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiei.
    Art. 15. – Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentei hotărâri pot să presteze servicii de ocupare, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe bază de contracte încheiate cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit art. 32 din normele metodologice de aplicare a legii, ca urmare a selecţiei, conform procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
    Art. 16. – Furnizorii acreditaţi în conditiile prezentei hotărâri pot fi selectaţi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare, în vederea realizării serviciilor de preconcediere prevăzute la art. 51 din lege.
    Art. 17. – Avizele provizorii eliberate furnizorilor de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri işi încetează valabilitatea după 90 de zile de la această dată.
    Art. 18 . – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din Criteriile de acreditare a furnizorilor de serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXA Nr. 1
la criteriile de acreditare

 
    Agenţia
     pentru                 MINISTERUL MUNCII şi SOLIDARITĂŢII SOCIALE
   ocuparea         AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
    forţei de
     muncă                      Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
                                                 ________________________
   ………
                                                CERTIFICAT DE ACREDITARE
 
                   Furnizorul de servicii …………..…………………………………….. cu
                   sediul/domiciliul în …………………..………………………înregistrat
Nr. ……..     la oficiul registrului comerţului sub numărul de ordine … …., cod
Seria ……    fiscal ……, cod unic de înregistrare (C.U.I.) ……., se acreditează
Data …….    pentru a presta, în condiţiile legii,:
                         …………………………………………………..
                         …………………………………………………..
Semnătura        …………………………………………………..
  ……….
 
                                                           DIRECTOR EXECUTIV
  Semnătura       Seria …… numar …….                        ……………….
  de primire         Data …….                                      Semnătura şi stampila
  ……….
                          Falsificarea acestui document este ilegala şi se pedepseste conform legislatiei în vigoare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA Nr. 2
la criteriile de acreditare
 
REGISTRUL NAŢIONAL
al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi
 
    Judeţul …………………………….
 
Nr.
Crt.
Denumirea
Furnizorului
Adresa
Codul fiscal
Atributul fiscal
Codul
unic de inregistrare
Numărul de telefon, fax
Serviciile de ocupare acreditate
Numărul, seria şi data eliberării certifica-tului de acreditare
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
3.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s