HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 278 din 21 martie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora

Publicată în  M. Of. nr. 224 din 3 aprilie 2002
 
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
    Articol unic – Se aprobă Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
 
                                                           
 
 
            Contrasemnează:          
 
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
 
                                                            Marian Sârbu
 
                                                            Ministrul finanţelor publice,
 
                                                            Mihai Nicolae Tănăsescu
 
 
 
 
 
    ANEXA
 
PROCEDURI
 
privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului,
modalităţile de finantare şi instrucţiunile de implementare a acestora
 
    Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a prevederilor cap. IV „Măsuri pentru prevenirea şomajului” din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege.
    Art. 1. – Măsurile pentru prevenirea şomajului se realizează, în principal, prin furnizarea serviciilor de preconcediere.
    Art. 2. – Serviciile de preconcediere se acordă, potrivit legii, persoanelor care urmează să fie disponibilizate în cazul unor restructurări ale activităţii care conduc la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului şi, la cerere, persoanelor ameninţate de riscul de a deveni şomeri.
    Art. 3. – Sintagma „modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului” din textul art. 49 din lege se interpretează în sensul art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme.
    Art. 4. – Serviciile de preconcediere pentru persoanele disponibilizate în condiţiile art. 49 din lege se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, sau prin furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, cu care se încheie contracte, potrivit legii.
    Art. 5. – Angajatorii care disponibilizează personal în condiţiile art. 49 din lege au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă asupra restructurării activităţii care poate conduce la disponibilizări de personal. Înştiinţarea se face în formă scrisă, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (3) din lege, şi cuprinde şi lista cuprinzând persoanele care urmează să fie disponibilizate, conform anexei nr. 1.
    Art. 6. – În scopul prevenirii şi reducerii efectelor sociale nefavorabile ale restructurării activităţii angajatorilor agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă comunică în scris disponibilizările de personal ce vor fi efectuate pe plan local prefecturilor şi autorităţilor administraţiei publice locale, pentru ca acestea să participe activ la elaborarea şi realizarea măsurilor pentru prevenirea şomajului, potrivit dispoziţiilor art. 104 din lege.
 
 
    Art. 7. – (1) Pentru acordarea serviciilor de preconcediere agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă contactează conducerea unitaţilor, precum şi organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, în vederea stabilirii unui program comun de lucru.
    (2) Prin programul comun de lucru se stabilesc: data şi locul desfăşurării serviciilor de preconcediere, tipul serviciilor furnizate, numărul participanţilor, precum şi reprezentanţii angajatorilor, ai organizaţiilor sindicatelor reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, care colaborează cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru realizarea serviciilor de preconcediere. La stabilirea programului comun de lucru se ţine seama de situaţia în care se afă angajatorul, respectiv restructurare, închidere operaţională parţială sau totală a activităţii, schimbarea profilului de activitate, privatizare, lichidare, reorganizare judiciara ţi faliment.
    (3) În vederea acordării serviciilor de preconcediere agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă culeg informaţii cu privire la datele personale, planurile de viitor, tipul serviciului solicitat, pe baza unor chestionare ce se completează de către beneficiari. Conţinutul minimal al chestionarului este prevăzut în anexa nr. 2.
    Art. 8. – Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot propune angajatorilor care vor efectua restructurări ale activitaţii, ce pot conduce la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale ale personalului, următoarele măsuri:
    a) constituirea unui comitet de sprijin pentru salariaţii care vor fi disponibilizaţi, format din reprezentanţi ai conducerii angajatorului şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale legal constituite şi reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, din reprezentanţi aleşi ai salariaţilor, coordonat de un preşedinte neutru. Scopul comitetului de sprijin este de a ajuta angajaţii care urmează să fie disponibilizaţi în găsirea unui nou loc de muncă adecvat, în cel mai scurt timp posibil, de preferinţă înainte de încetarea activităţii în unitate;
    b) constituirea unor centre de tranziţie care să ofere un cadru organizat pentru acordarea în mod rapid a serviciilor de preconcediere, ce se organizează, de regulă, în spaţii puse la dispoziţie de către angajatorii ce urmează să işi restructureze activitatea.
    Art. 9. – (1) Persoanele ameninţate de riscul de a deveni şomeri, prevăzute la art. 52 alin. (1) din lege, sunt persoanele angajate care urmează să fie disponibilizate de la angajatorii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 din norme sau care consideră că în cazul unor restructurări sau restrângeri ale activităţii îşi pot pierde locul de muncă.
    (2) Cererea de participare la serviciile de preconcediere a persoanelor prevăzute la alin. (1) este cea prevăzută în anexa nr. 6 la norme.
    Art. 10. – Serviciile de preconcediere oferite sunt cele prevăzute la art. 51 din lege, după cum urmează:
    A. Informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională au ca scop cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj, documentelor necesare pentru înscriere la şomaj, cuantumului şi duratei legale a indemnizaţiei de şomaj, precum şi a serviciilor de care pot beneficia în condiţiile legii.
    Acest serviciu presupune prezentarea principalelor prevederi din legislaţia cu privire la:
    a) sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
    b) formarea profesională a adulţilor;
    c) asigurări sociale şi pensii;
    d) asigurarea venitului minim garantat;
    e) înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii, asociaţii familiale şi activitaţi independente;
    f) asistenţa socială;
    g) relaţii de muncă.
    B. Plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în ceea ce priveşte modalităţile de căutare a unui loc de muncă au ca obiectiv prevenirea şomajului prin ocuparea imediata a locurilor de muncă disponibile, precum şi creşterea şanselor de reintegrare profesională prin dobândirea de noi tehnici şi cunoştinţe.
    Aceste servicii se realizează prin:
    a) oferirea de locuri de muncă în ocupaţia de bază, vacante pe piaţa muncii atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, pe perioadă determinaă sau nedeterminată;
    b) prezentarea activităţii serviciilor de mediere în vederea ocupării unui loc de muncă, precum şi a posibilităţilor de formare profesională;
    c) prezentarea serviciului electronic de mediere a muncii pe Internet (SEMM) şi instruirea în vederea accesării acestuia;
    d) informaţii privind stimularea financiara prevazută de lege pentru încadrarea în altă localitate, cu schimbarea domiciliului, sau pentru încadrarea la o distanţă de peste 50 km faţă de domiciliu;
    e) instruirea pentru participarea la bursa locurilor de muncă;
    f) informarea şi pregătirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă;
    g) informarea cu privire la alte acţiuni organizate pe piaţa muncii în vederea oferirii unui loc de muncă: proiecte locale, programe de ocupare prin muncă la domiciliu, programe pentru persoane defavorizate pe piaţa muncii.
    C. Reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată are ca scop dobândirea de noi cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru a ocupa un alt loc de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi sau un loc de muncă vacant existent pe piaţa muncii.
    Această măsură se realizează prin asigurarea unor servicii de informare şi consiliere privind cariera profesională, precum şi prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurta durată ori de instruire la locul de muncă.
    D. Sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului au ca scop identificarea necesităţilor şi priorităţilor persoanelor asistate, în vederea orientării acestora către cele mai potrivite măsuri active.
    Modalităţile de realizare a acestei măsuri constau în chestionarea persoanelor care urmează să fie concediate cu privire la planurile de viitor, la serviciile solicitate, la experienţa în alte activităţi decât cele în care sunt calificate, precum şi în evaluarea şi valorificarea chestionarelor în vederea orientării lor spre măsurile de combatere a şomajului.
    Art. 11. – (1) În situaţia în care serviciile de preconcediere nu pot fi realizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, acestea se acordă prin intermediul furnizorilor de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditaţi şi selectaţi în condiţiile legii.
    (2) Selecţia furnizorilor de servicii de ocupare se efectuează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.
    (3) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie, în condiţiile legii, contracte cu furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi şi selectaţi în condiţiile legii, declaraţi câştigători în urma selecţiei efectuate.
    Art. 12. – Cheltuielile de finanţare privind măsurile de prevenire a şomajului se fac din următoarele surse:
    a) bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru măsurile care se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de către furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi, cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte în condiţiile legii;
    b) fondurile angajatorilor, pentru măsurile care se realizează la iniţiativa acestora cu forţe proprii sau prin intermediul unor furnizori de servicii de ocupare acreditaţi în condiţiile legii;
    c) alte surse financiare atrase prin diferite programe şi utilizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi în condiţiile legii.
    Art. 13. – (1) Pe baza analizei datelor înregistrate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi a celor primite de la furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi se realizează evaluarea rezultatelor acordării serviciilor de preconcediere, care urmăreşte în principal: numărul persoanelor asistate, numărul persoanelor plasate pe locurile de muncă vacante existente, numărul persoanelor care şi-au gasit un loc de munca în termen de maximum 3 luni de la acordarea serviciilor, numărul persoanelor orientate în măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, numărul persoanelor cuprinse la cursuri de scurtă durată.
    (2) Sistemul de indicatori şi procedurile de evaluare a rezultatelor acordării serviciilor de prevenire a şomajului se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    Art. 14. – Evaluarea impactului serviciilor de preconcediere se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă trimestrial, semestrial, anual sau ori de câte ori este cazul, evidenţiindu-se cele mai eficiente servicii, precum şi identificarea dificultăţilor iîtâmpinate în implementarea acestora.
    Art. 15. – Rezultatele finale ale evaluărilor la nivel judeţean se centralizează şi se cuprind în Raportul anual de activitate pe care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă îl supune spre aprobare ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
    Art. 16 . – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele proceduri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ANEXA Nr.1
    la proceduri
 
    Societatea Comercială …………….
    Adresa ………………………….
    Codul fiscal …………………….
    Telefon/fax/e-mail ……………….
 
    Către
 
    Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ……./municipiului Bucureşti
 
ÎNŞTIINŢARE
privind salariaţii care urmează să primească preaviz în vederea acordării serviciilor de preconcediere
 
    În conformitate cu art. 50 din Legea nr. 76/2002 vă înştiinţăm că începând cu data de ……. urmează să fie disponibilizat un numar de …….. salariaţi.
    În prezent în cadrul societăţii comerciale este angajat un numar total de ……… salariaţi.
    Preavizul va fi acordat începând cu data de ……………………….., conform:
 
    . Codului muncii                 
    . Contractului colectiv de munca 
 
    Anexăm tabelul nominal cuprinzând salariaţii care urmează să primească preaviz.
 
Director general sau altă persoana autorizată,
…………………………………….
(numele şi prenumele)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ANEXA Nr.1.1.
la proceduri
 
 
    Societatea Comercială ……………
    Adresa …………………………
    Codul fiscal ……………………
    Telefon/fax/e-mail ………………
 
 
 
 
 
TABEL
nominal cuprinzând salariaţii care urmează să primească preaviz
___________________________________________________________
Nr.       Numele      Cod numeric                               Denumire
crt.  şi prenumele     personal     Domiciliul    Ocupaţia       cod COR
                                                           (6 caractere) 12 …
___________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Director general                                                  Lider sindical/
    sau altă persoană autorizată,                         reprezentantul salariaţilor,
    …………………………                                                ………………………..
       (numele şi prenumele)                                   (numele şi prenumele)
       Semnătura şi ştampila                                    Semnătura şi ştampila
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA Nr.2
la proceduri
 
CHESTIONAR
 
    Date personale
    1. Numele şi prenumele ……………………………………………
    2. Codul numeric personal …………………………………………
    3. Domiciliul ……………………………………………………
    4. Telefon ………… 5. Data naşterii ………. 6. Sexul: M    F
    7. Studii: Şcoala generală   Şcoala profesională   Şcoala de maiştrI   Şcoala de ucenici     Liceu    Şcoala postliceală    Studii superioare
    8. Calificare: meseria …… alte calificări …… alte aptitudini ……
    9. Vechimea în muncă ……….. în meseria de bază …………………..
 
    Planuri de viitor
 
    10. Doriti un loc de muncă?         DA          NU
    11. Sunteţi dispuşi să faceţi naveta la o distanţă mai mare de 50 km?
                                        DA          NU
    12. Sunteti dispuşi să vă schimbaţi domiciliul pentru ocuparea unui loc de muncă?
                                        DA         NU
    13. Doriţi să vă (re) calificaţi?   DA         NU
    Dacă da, în ce meserie? …………………………………………..
    14. Doriţi să desfaşuraţi o activitate pe cont propriu?   DA      NU
    15. Doriţi să vă pensionaţi?        DA          NU
    16. Alte planuri (agricultura etc.)
    ………………………………………………………………..
 
    Doriţi sprijin în domeniile:
 
    17.   Tehnici de căutare a unui loc de muncă
    18.   Consiliere şi informare profesională
    19.   Activităţi pe cont propriu: Nu ştiu    DA     NU
    Dacă da: Comerţ       Servicii      Producţie     Agricultură
    20.   Alte domenii (specificaţi)
    ……………………………………………………………
    21. Credeţi că informaţiile oferite vă sunt utile? DA     NU    Nu ştiu 
                                   –––––

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s