INVENTARIEREA CONTRIBUŢIILOR NEFISCALE ALE AGENŢILOR ECONOMICI

 

În decursul timpului au fost constituite diverse fonduri speciale care nu au făcut decăt să mărească sarcina fiscală a contribuabililor corecţi şi cinstiţi de pe piaţă, pentru că cei rău-platnici oricum nu ş-au achitat obligaţiile nici faţă de bugetul de stat şi nici faţă de bugetele fondurilor speciale.
 Majoritatea acestor fonduri nu a fost urmărită în execuţie şi nu a existat transparenţă în constituirea şi utilizarea acestora.


 Dovada o constituie însăşi dificultatea cu care astăzi am reuşit să “inventariem” aceste fonduri, ele fiind “camuflate” practic în diverse legi speciale, cu obiecte de activitate diverse. De altfel, nu există în materialele oficiale şi nici în bazele de date ale instituţiilor statului o inventariere a tuturor acestor fonduri speciale, fiecare ordonator de credite sau administrator de astfel de fond având autonomie în utilizarea sumelor colectate.
 La această situaţie s-a ajuns datorită uşurinţei cu care s-a acceptat propunerea fiecărui ordonator de credite de a-şi constitui propriul fond special, paralel cu bugetul propriu.
Mai mult, concomitent cu instituirea de fonduri speciale s-au înfiinţat şi structuri instituţionale noi în schema ministerelor existente însărcinate cu administrarea şi controlul respectivelor fonduri, mărind astfel aparatul birocratic deja existent şi supradimensionat al instituţiilor statului.
S-a constatat faptul că execuţia bugetelor fondurilor speciale s-a încheiat, de regulă, cu excedente ca urmare a necorelării nevoilor de resurse publice  cu  reglementările care le stabilesc.
Existenţa de disponibilităţi la fondurile speciale, în timp ce la bugetul de stat se acumulează deficite, face ca presiunea asupra contribuabililor să fie accentuată, în primul rând pentru constituirea resurselor fondurilor speciale care rămân neutilizate şi în al doilea rând pentru suportarea costului serviciului datoriei publice angajate pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
Faptul că unele dintre aceste fonduri speciale constituite nu erau oportune este demonstrat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32 din martie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare prin care disponibilităţile din anii precedenţi a opt fonduri speciale existente la 31.12.2000 au fost  utilizate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
Deşi, în ultimii ani, s-a renunţat la o parte din fondurile speciale, totuşi un număr prea mare de astfel de contribuţii nefiscale apasă pe umerii agenţilor economici, fiind necesară elimarea acestora pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi atragerea de investitori străini.
În loc să se procedeze astfel, Guvernul ş-a propus în Programul legislativ pentru anul 2003, înfiinţarea printr-o lege specială a unui nou fond denumit “fond de gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectate”  cu termen trim.II 2003, iniţiator al proiectului legislativ fiind Ministerul Industriilor şi resurselor.
De asemenea, Guvernul a “mascat” contribuţia la fostul fond special al drumurilor publice în conţinutul accizelor încasate de buget declarând o falsă eliminare a acestui fond special, care în fapt există prin destinaţia dată unei părţi din încasările sub formă de accize pentru proudest petroliere. S-a încălcat astfel unul dintre principiile de baza ale elaborării bugetului, respectiv principiul neafectării veniturilor bugetare, conform căruia orice venit încasat de buget se despersonalizează, nefiind afectat un anumit venit bugetar unei anumite cheltuieli bugetare. În susţinerea acestei concluzii este şi acţiunea prevăzută în Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2003, de a se elabora în trim.I 2003 de către Ministerul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei a unui proiect de lege pentru modificarea cadrului legislativ privind fondul special al drumurilor publice.
Prezentăm în continuare inventarierea contribuţiilor nefiscale datorate de agenţii economici, cu detalierea reglementărilor legale în domeniu şi prezentarea pentru fiecare caz în parte a instituţiilor care administrează contribuţiile nefiscale, plătitorii, baza de calcul, cote aplicate şi termene de plată.

REGLEMENTĂRI:

I. CONTRIBUŢII

Nr. crt.
Tipul contribuţiei
Baza legală
1.
CONTRIBUŢII  PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE
a. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
b. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Monitorul Oficial nr. 183 din 27 aprilie 2000);
c. Hotărârea Guvernului nr. 261/2001privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (Monitorul Oficial nr. 114/2001);
d. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 din 29 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Monitorul Oficial nr. 161 din 30 martie 2001);
e. Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (Monit. Of. nr. 110 din  5 martie 2001);
f. Legea nr. 340/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Monitorul Oficial nr. 378 din 11 iulie 2001);
g.  Legea nr. 632/2002 – bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (Monitorul Oficial nr. 871 din 3 decembrie 2002);
h. Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Monit. Of. nr. 446 din 25 iunie 2002);
i. Legea nr. 346 din  5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (Monitorul Oficial nr. 454 din 27 iunie 2002).
2.
CONTRIBUŢII LA FONDUL DE ŞOMAJ
a. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Monitorul Oficial nr. 103 din  6 februarie 2002);
b. Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Monit. Of. nr. 181 din 18 martie 2002);
c. Ordinul MMSS nr. 110/2002 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj (Monitorul Oficial nr. 181 din 18 martie 2002);
d. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Monitorul Oficial nr. 740 din 10 octombrie 2002)

3.
CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Ordonanţa de urgenţă nr.150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate publicată în M.Of. nr. 838/20 noiembrie 2002

II. FONDURI SPECIALE
Nr. crt.
Tipul fondului special
Baza legală
1.
FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC

a) Ordonanţei  Guvernului nr.29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic;
b) Legea nr.1236/1994 de aprobare a Ordonanţei  Guvernului nr.29/1994.
c) Ordonanţa  Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  Guvernului nr.29/1994.
d) Ordonanţa  Guvernului nr.60/2001 pentru modificarea art.3 din Ordonanţei  Guvernului nr. nr.29/1994.

2.
FONDUL DE MEDIU

a) Legea nr. 73/2000, completată şi modificată prin O.U.G nr. 93/2001 şi Legea nr. 293/2002.
 b) Legea nr.73/2000 republicată în Monitorul Oficial al României nr 889/9 decembrie 2002

3.
FONDUL SPECIAL PENTRU PROTEJAREA ASIGURATILOR

a) Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România,
b) Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001 (art.36),
c) Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor,
d) Ordinul ministerului Finanţelor nr.1998/1996 pentru aprobarea Normelor privind constituirea, utilizarea şi gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraţilor, Norme din 5 aprilie 2002 privind constituirea, utilizarea şi gestionarea Fondului pentru protejarea asiguraţilor

4.
FONDUL CINEMATOGRAFIC

Legea nr. 630/2002 publicată în Monitorul Oficial al României nr 889 din 9 decembrie 2002.

5.
FONDUL CULTURAL NATIONAL
a) Ordonanţa Guvernului nr.79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional, modificată prin O.U.G. nr. 45/2000, aprobată şi modificată prin Legea 247/2001,
b) Hotărârea Guvernului nr. 459/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul Cultural Naţional.

6.
FONDUL PENTRU PROTECTIA SOCIALA A SALARIATILOR DIN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII

a) Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor,
b) Precizările nr. 5122NN/1384/178/1999 ale M.L.PAT, M.M.P.S. şi M.T privind modul de constituire şi virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

 7.
FONDUL NATIONAL DE SOLIDARITATE ÎN METALURGIE (FONDMET)
O.U.G. nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariaţii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

8.
FONDUL SPECIAL PENTRU SANATATE PUBLICA
a) Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
b)Ordonanţa Guvernului nr. 109/1999,
c)Ordonanţa Guvernului nr. 51/2000,
d)Ordonanţa Guvernului nr.135/2000,
e)Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2001,
f)Legea nr. 467/2002

9.
FONDUL SPECIAL AL AVIATIEI CIVILE
Ordonanţa Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile aprobată şi modificată prin Legea 212/2001, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 N.M. 3921/8100/2001 ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Finanţelor Publice privind constituirea şi utilizarea veniturilor cu destinaţie specială pentru aviaţia civilă
10.
FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA Si MODERNIZAREA PUNCTELOR DE CONTROL PENTRU TRECEREA FRONTIEREI Si A CELORLALTE UNITATI VAMALE
a) Legea nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control, pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 22/1995,
b)Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/1999,
c)Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2001.
11.
FONDUL NATIONAL DE SOLIDARITATE
a) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 366/2001,
b) Hotărârea Guvernului nr. 743/2000 pentru aprobarea normelor de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/1999,
c) Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1229/1999 pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea în contabilitatea M.M.P.S., a unităţilor sale teritoriale, precum şi în contabilitatea agenţilor economici a operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate.

12.
FONDUL SPECIAL PENTRU PRODUSE PETROLIERE
a) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
b) Hotărârea Guvernului nr. 1341/2001 pentru aprobarea normelor metodologice privind utilizarea fondului.
TABLA DE MATERII:

I. CONTRIBUŢII

1.CONTRIBUŢII  PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE
2.CONTRIBUŢII LA FONDUL DE ŞOMAJ
3.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 
II. FONDURI SPECIALE

1.FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC
1.1Administrare
1.2Bază de calcul şi plătitori
1.3Termen de plată

2. FONDUL DE MEDIU

2.1Administrare
2.2Platitori
2.3Baza de calcul a obligatiei
2.4Termene de plata

3FONDUL SPECIAL PENTRU PROTEJAREA ASIGURATILOR
          
3.1Administrare
3.2Platitori
3.3Baza de calcul a obligatiei
3.4Termene de plata

4FONDUL CINEMATOGRAFIC

4.1Administrare
4.2Platitori şi baza de calcul a obligatiei
4.3Termene de plata

5FONDUL CULTURAL NATIONAL

5.1Administrare
5.2Platitori
5.3Baza de calcul a obligatiilor
5.4Termene de plata

6FONDUL PENTRU PROTECTIA SOCIALA A SALARIATILOR DIN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII

6.1Administrare
6.2Platitori
6.3Baza de calcul a obligatiei
6.4Termene de plata

7FONDUL NATIONAL DE SOLIDARITATE ÎN METALURGIE (FONDMET)

7.1Administrare
7.2Platitori
7.3Baza de calcul
7.4Termene de plata

8FONDUL SPECIAL PENTRU SANATATE PUBLICA
 
8.1Administrare
8.2Platitori
8.3Baza de calcul a obligatiei
8.4Termene de plata

9FONDUL SPECIAL AL AVIATIEI CIVILE

9.1Administrare
9.2Platitori
9.3Baza de calcul a obligatiei
9.4Termene de plata

10FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA Si MODERNIZAREA PUNCTELOR DE CONTROL PENTRU TRECEREA FRONTIEREI Si A CELORLALTE UNITATI VAMALE

10.1Administrare
10.2Platitori
10.3Baza de calcul a obligatiei
10.4Termene de plata

11FONDUL NATIONAL DE SOLIDARITATE

11.1Administrare
11.2Platitori
11.3Baza de calcul a obligatiei
11.4Termene de plata

12FONDUL SPECIAL PENTRU PRODUSE PETROLIERE

12.1Administrare
12.2Platitori
12.3Baza de calcul a obligatiei de plata
12.4Termene de plata
I. CONTRIBUŢII

Contribuţiile pentru asigurări privesc:

1.SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE

Începând cu luna aprilie 2001 se aplică un nou sistem de determinare a contribuţiilor la asigurări sociale reglementat prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Contribuţia de asigurări sociale (CAS) datorată de angajat

Dacă până la intrarea în vigoare a acestei legi contribuţia de asigurări sociale se suporta integral de către angajator, acum o treime din cota de contribuţie pentru condiţii normale de muncă, stabilită anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat este datorată de către asigurat (pentru 2002 este 11,67%), iar diferenţa până la nivelul cotei de contribuţie în care se încadrează asiguratul este datorată de către angajator.
Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o constituie:
a)salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile reglementate prin lege şi contractul colectiv de muncă;
b)venitul lunar asigurat prevăzut în declaraţia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o pătrime din salariul mediu brut lunar pe economie.
Această bază de calcul nu poate depăşi plafonul de 3 salarii medii brute lunare pe economie
În ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator, baza lunară de calcul o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguraţi, care nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul mediu al asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie.

Contributia de asigurări sociale (CAS) datorată de angajator

În primul rând angajatorul datorează CAS stabilită ca diferenţă între cota prevăzută de Legea nr. 19/2001 pentru cele trei categorii de locuri de muncă şi cota datorată de angajat.
Baza de calcul este dată de salariile brute realizate de cei angajaţi cu contract individual de muncă, precum şi de veniturile brute lunare realizate de cei care desfăşoară activitatea exclusiv în temeiul unei convenţii civile de prestări servicii.
Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul mediu lunar al asiguraţilor şi valoarea corespunzătoare a trei salarii medii brute pe economie.
Pentru anul 2003, Legea Bugetului asigurărilor sociale de stat prevede următoarele cote de contribuţie la asigurări sociale:
a)34% pentru condiţii normale de muncă;
b)39% pentru condiţii deosebite de muncă;
c)44% pentru condiţii speciale de muncă.

2.CONTRIBUŢIA LA FONDUL DE ŞOMAJ

Categorii de asigurati

În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate, conform Legii 76/2002, persoanele fizice.,
a)cetăţeni români care sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri în România, în condiţiile legii;
b)cetăţeni români care lucrează în străinătate, în condiţiile legii;
c)străini care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri, în condiţiile legii.

Categorii asigurate prin efectul legii

Articolul 19 al Legii 76/2002 prevede ca in sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
a)persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau persoanele care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe ţară;
b)funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire;
c)persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;
d)militarii angajaţi pe bază de contract;
e)persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;
f)alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute anterior.

Cota aferentă contribuţiei la fondul de somaj

Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cotă de 5%, aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguraţii prevăzuţi la art. 19 al Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj.
Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj  au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cotă de 6%, aplicată asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.
Angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira lunar contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cotă de 1%, aplicată asupra salariului de bază lunar brut, pentru următorii asiguraţi prevăzuţi de Legea 76/2002: 
b)persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau persoanele care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe ţară;
c)funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire;
d)persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;
e)militarii angajaţi pe bază de contract.

3.SISTEMUL DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Angajaţii cu contract individual de muncă şi cei cu convenţie civilă de prestări servicii datorează o cotă de 6,5%, reprezentând contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate, aplicată lunar asupra:
    a) veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit;
    b) veniturilor din activităţi desfăşurate de persoane care exercită profesii liberale sau autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi independente;
    c) veniturilor din agricultură şi silvicultură, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator;
    d) indemnizaţiilor de şomaj şi alocaţiilor de sprijin;
    e) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi şi altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute mai sus.
Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii au obligaţia să calculeze şi să vireze casei de asigurări o contribuţie de 7% raportată la fondul de salarii realizat.

II. FONDURI SPECIALE

1. FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC

1.1Administrare
S.C. Electrica S.A.
S.C. Nuclearelectrica S.A.
S.C. Termoelectrica S.A.
S.C. Hidroelectrica S.A.

1.2Bază de calcul şi plătitori

Cotă de 10% din tarifele energiei electrice şi 2% din tarifele energiei termice livrate consumatorilor din economie, cu excepţia consumatorilor casnici.

1.3Termen de plată
Sumele se virează in contul special in termen de 3 zile de la incasarea contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.
2.FONDUL DE MEDIU

2.1Administrare
Administrarea Fondului pentru Mediu este subordonată Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

2.2Platitori
Persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniile prevăzute de lege.

2.3Baza de calcul a obligatiei
Baza de calcul a obligaţiei şi cotele aplicate sunt:
a)o cotă de 3% din veniturile încasate de agenţii economici colectori sau valorificatori de  deşeuri feroase şi neferoase;
b)sumele încasate pentru emisiile de poluanţi în atmosferă ce afectează factorii de mediu;
c)veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor reciclabile;
d)o cotă de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători şi importatori, cu  excepţia celor utilizate pentru medicamentelor;
e)o cotă de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor;
f)o cotă de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători  şi importatori, utilizate în agricultură;
g)o cotă din preţul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia naţională a Pădurilor şi de la alţi proprietari de păduri, persoane juridice sau fizice;
h)o cotă de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun;
i)alocaţii de bugetul de stat, vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară din partea  persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;
j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operaţiuni financiare derulate  din resursele financiare ale fondului;
k)asistentă financiară din partea unor organisme internaţionale;
l)sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul fondului pentru mediu;
m)cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizaţiei de mediu  pentru activităţile cu impact redus.
In cazul utilizării de către agenţii economici din industrie, a deşeurilor şi materialelor reciclabile în proporţie de cel puţin 50%, sumele stabilite la punctul b) nu se plătesc.
În cazul colectării şi reciclării deşeurilor, de la punctul d), de către producători şi importatori, nu se va plăti această cotă decât pe diferenţa dintre cantităţile produse sau importate şi cantităţile colectate şi reciclate.

2.4Termene de plata
Lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.
3.FONDUL SPECIAL PENTRU PROTEJAREA ASIGURATILOR
3.1Administrare
Comisia de Supraveghere a Asiguratorilor.
            
3.2Platitori
Agenţii economici din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor.

3.3Baza de calcul a obligatiei                    
Volumul de prime brute încasate, care se impoziteaza cu 1,5%.
Pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se aplica o cotă procentuală asupra volumului de prime brute încasate.

3.4Termene de plata
Lunar, până la data de 25 a lunii curente pentru luna expirată.

4.FONDUL CINEMATOGRAFIC
4.1Administrare
Centrul Naţional al Cinematografiei.

4.2Platitori şi baza de calcul a obligatiei
a)Contribuţie de 2% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă de agentul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; Agenţiile de publicitate sau firma cumpărătoare a minutelor de publicitate;
b)Contribuţie de 3 % din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice şi private, care se se adaugă la acest preţ, şi care se încasează de la agentul de publicitate sau firma cumpărătoare a minutelor de publicitate;
c) Contribuţie de 3 %  în cazul vânzărilor barter, care se calculează din valoarea echivalentă preţului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează publicitatea, plata se face de către agentul de publicitate sau, după caz, de către agentul intermediar;
d)Contribuţie de 3 % pentru minutele de publicitate incluse în producţii sau programe achiziţionate de posturile de televiziune, care se calculează din valoarea echivalentă preţului minutului de publicitate perceput în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează, pentru publicitatea inclusă în filmele româneşti această contribuţie este de 1,5%;
e)Contribuţie de 3 % din preţul minutelor de publicitate, văndute din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenţă pentru producţia de programe şi care se adaugă acestui preţ, plata contribuţiei se face de postul de televiziune prin cablu;
f)Contribuţie de 8 % din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii destinate vizionării cu public, cu excepţia filmelor româneşti, în cazul filmelor care au interdicţie de vizionare pentru minori, potrivit clasificării din Registrul cinematografic, contribuţia este de 12%;
g)Contribuţie de 3 % din profitul brut obţinut de agenţii economici care desfăşoară activităţi economice de alt profit în cinematografele aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei şi în anexele acestora;
h)Contribuţie de 25% din venitul net realizat din cesiunea drepturilor de difuzare şi exploatare a filmelor româneşti;
i)Contribuţie de 1 % din valoarea abonamentelor lunare de acces la programele consacrate transmiterii unor filme de ficţiune a căror pondere depăşeşte 60% din timpul emisiei zilnice şi care se adaugă la acest preţ.

4.3Termene de plata
Lunar, până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară inclusiv depunerea listei contractelor încheiate cu menţionarea valorii acestora.

5.FONDUL CULTURAL NATIONAL
5.1Administrare
Ministerul Culturii.

5.2Platitori
Agenţii economici care realizează încasări din activităţile desfăşurate în domeniile             prevăzute în ordonanţă

5.3Baza de calcul a obligatiilor
a)Încasările din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate după bunuri                         culturale mobile proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice proprietate publică – o cotă de 5%;
b)Încasările realizate de agenţii economici din vânzarea, prin licitaţie publică a bunurilor culturale mobile – o cotă de 5%;
c)Încasările realizate de agenţiile imobiliare de vânzarea imobilelor monumente istorice – o cotă de 2%;
d)Încasările realizate de agenţii economici din vânzarea publicaţiilor cu conţinut erotic, precum şi din încasările obţinute din vânzarea sau închirierea casetelor audio cu conţinut erotic – o cotă de 20%;
e)Încasările realizate de agenţii economici din vânzarea sau închirierea discurilor, compact- discurilor audio şi video, casetelor audio înregistrate, cărţilor poştale sonore şi a altor asemenea produse cu destinaţie culturală – o cotă de 2%
f)Încasările realizate de agenţii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipăriturilor mixte – o cota de 3%;
g)Încasările realizate de agenţii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import – o cotă de 2%;
h)Încasările realizate de agenţii economici din vânzarea produselor de artă populară – o cotă de 2%;
i)Veniturile realizate de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau spaţiul de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică – o cotă de 2%;
j)Încasările realizate de agenţii economici din organizarea de distracţii de tip luna-park – o cotă de 1%;
k)Veniturile realizate de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic – o cotă de 1%;
l)Valoarea devizului general al investiţiilor autorizate a se realiza de către agenţii economici pentru construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie a monumentelor istorice;
m)Încasările realizate de agenţii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;
n)Preţul de cost al marcajelor holografice – o cotă de 10%.
 
5.4Termene de plata
Lunar, până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-au încasat de la beneficiari.

6.FONDUL PENTRU PROTECTIA SOCIALA A SALARIATILOR DIN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII

6.1Administrare
Casa Socială a Constructorilor.

6.2Platitori
a)Salariaţii cu contract de muncă individual de muncă din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii;
b)Agenţii economici din construcţii;
c)Producătorii de materiale de construcţii (realizate în poligoanele de prefabricate în aer liber, în cariere şi balastiere);
d)Investitori sau proprietari, indiferent de sursa de finanţare şi de forma de proprietate.

6.3Baza de calcul a obligatiei
a)Salariul de bază – o cota de 1%;
b)Valoarea producţiei de construcţii, realizată şi încasată de la beneficiar, fără corespondenta în devizul lucrării – o cota de 1,5%;
c)Valoarea producţiei-marfă vândută şi încasată, fără corespondent în devizul lucrării – o cota de 1,5%;
d)Valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării de construcţii (lucrări cuprinse în secţiunea G din clasificaţia CAEN) – o cota de 0,5%.

6.4Termene de plata
Plata obligatiei se face lunar.

7.FONDUL NATIONAL DE SOLIDARITATE ÎN METALURGIE (FONDMET)
7.1Administrare
Uniunea Naţională de Reconversie în Metalurgie (UNIRMET), din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

7.2Platitori
a)Societăţile comerciale semnatare ale Convenţiei de acompaniament social al restructurării industriei metalurgice (CASRM);
b)Salariaţii din societăţile comerciale semnatare ale CASRM.

7.3Baza de calcul
a)Cifra de afaceri – o cota de 0,5%;
b)Salariul de bază brut, inclusiv sporuri şi indemnizaţii, alte adaosuri la salarii, contravaloarea drepturilor în natură, indemnizaţii pentru concediul de odihnă – o cota de 0.5%.

7.4Termene de plata
Lunar, până cel târziu la data de 25 a lunii următoare cele pentru care se datorează.

8.FONDUL SPECIAL PENTRU SANATATE PUBLICA
8.1Administrare
 Ministerul Finanţelor Publice.

8.2Platitori
Persoanele juridice.

8.3Baza de calcul a obligatiei
a)Încasările din acţiuni publicitare la produsele din tutun, ţigări şi băuturi alcoolice – o cotă de 12%;
b)Veniturile din producţia de tutun, de ţigări şi de băuturi alcoolice (după deducerea accizelor şi a taxei pe valoare adăugată) – o cotă de 2%.
Notă:  nu se aplică persoanelor juridice care realizează venituri din vânzările produselor din bere.

8.4Termene de plata
Lunar până la data de 15 ale lunii curente pentru, luna anterioară.
 
9.FONDUL SPECIAL AL AVIATIEI CIVILE
9.1Administrare
Ministerul Finanţelor Publice.

9.2Platitori
Persoanele juridice române care prestează activităţi în domeniul aviaţiei civile.

9.3Baza de calcul a obligatiei
Veniturile realizate ca urmare a prestării activităţilor de dirijare şi control al traficului aerian, informare aeronautică şi meteorologică, protecţia navigaţiei aeriene, de liberare, prelungirea valabilităţii, echivalare, suspendare şi retragere a documentelor de autorizare în domeniul aviaţiei civile – o cotă de 9%.

9.4Termene de plata
Trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestru, pentru trimestrul anterior.

10.FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA Si MODERNIZAREA PUNCTELOR DE CONTROL PENTRU TRECEREA FRONTIEREI Si A CELORLALTE UNITATI VAMALE
10.1Administrare
Ministerul Finanţelor Publice.

10.2Platitori
Agenţii economici şi celelalte persoane juridice care efectuează operaţiuni de import definitive (titularii operaţiunilor).

10.3Baza de calcul a obligatiei
Valoarea în vamă a bunurilor importate care stă la baza calculării taxelor vamale în cazul importurilor, cu excepţia bunurilor prevăzute în Legea nr. 87/1994 şi în anexa la O.G. nr. 22/1995 – o cota de 0.5%.

10.4Termene de plata
Se plăteşte o dată cu plata taxelor vamale.

11.FONDUL NATIONAL DE SOLIDARITATE
11.1Administrare
Ministrul Finanţelor Publice.

11.2Platitori
a)Persoanele fizice sau juridice care încasează venituri în domeniul jocurilor de noroc;
b)Persoanele fizice sau juridice care importă automobile.

11.3Baza de calcul a obligatiei
a)Preţul fiecărei participări la jocurile de noroc, care se adaugă acestui preţ – o cota de10%;
b)Costul convorbirii individuale efectuate de participanţii la jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul liniilor telefonice – o cota de 10%;
c)Soldul lunar al maşinilor mecanice şi electronice, reprezentând diferenţa dintre creditul de joc şi premiile acordate de acelaşi aparat – o cota de 10%;
d)Fiecare masă de joc la toate tipurile de jocuri de noroc tip cazino – echivalentul în lei al sumei de 1000 USD la cursul oficial din ziua precedentă în care se face plata,
e)Valoarea în vamă a automobilelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minim 2000 cm3 – o cota de 1%.

11.4Termene de plata
Lunar, până la data de 5 a lunii următoare expirate.

12.FONDUL SPECIAL PENTRU PRODUSE PETROLIERE
12.1Administrare
Ministerul Industriei şi Resurselor.

12.2Platitori
Producătorii şi procesatorii de produse petroliere, persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului şi destinaţia produsului.

12.3Baza de calcul a obligatiei de plata
Se percepe o suma fixă în lei reflectată în preţurile de vânzare ale benzinei şi motorinei, care nu intră în baza de impozitare TVA, de 0,1 dolari SUA/litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrării.
 
12.4Termene de plata
Până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost efectuate livrările.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s