NORME METODOLOGICE privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice

 
Publicat în  M. Of. nr. 253 din 15 aprilie 2002
 
 
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
    Art. 1. – Prezentele norme metodologice sunt emise în scopul reglementării condiţiilor de acordare şi de rambursare a creditelor, a modului de constituire a garanţiilor, a organizării şi desfăşurării licitaţiilor pentru desemnarea băncilor şi agenţiilor autorizate să acorde credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.


    Art. 2. – Principiile fundamentale de acordare a creditelor în condiţii avantajoase sunt:
    a) fondurile de creditare au ca sursă bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se acordă în lei;
    b) creditele se acordă pe principiul tratamentului egal şi nediscriminatoriu, tuturor beneficiarilor de drept;
    c) creditele sunt destinate să creeze locuri de muncă, în special pentru şomeri, şi să favorizeze iniţierea unor activităţi independente, înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor asociaţiilor familiale, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi unităţilor cooperatiste;
    d) fondurile de creditare sunt destinate să iniţieze şi să promoveze activităţi economice rentabile, menite să dezvolte şi să îmbunătăţească statutul beneficiarilor de drept;
 
________________
*Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin Ordinul comun M.M.S.S. şi B.N.R. nr.412/2002, respectiv nr.5/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut:” NORME METODOLOGICE privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente”
    e) acordarea creditelor se realizează pe principiul transparenţei operaţiunilor de creditare, prin punerea la dispoziţie instituţiilor implicate şi celor interesaţi a tuturor informaţiilor referitoare la acordarea de credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    f) în gestionarea fondurilor de creditare şi în acordarea creditelor băncile care administrează sumele din bugetul asigurărilor pentru şomaj vor acorda prioritate prevederilor Legii nr. 76/2002 faţă de normele şi metodologiile proprii de acordare a creditelor, ţinând seama de prevederile prezentelor norme metodologice.
 
CAPITOLUL II
 
    A. Constituirea şi repartizarea fondurilor pentru acordarea de credite în condiţii avantajoase întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice
    Art. 3. – Fondul pentru acordarea de credite în condiţii avantajoase, constituit în baza prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, denumit în continuare fond de creditare, se constituie anual în cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Art. 4. – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă trebuie să asigure:
    a) administrarea eficientă a sumelor alocate pentru acordarea de credite;
    b) monitorizarea întregii activităţi depuse de către instituţiile implicate, banca, agenţiile de credit şi agenţiile de ocupare a forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru îndeplinirea cerinţelor legii şi asigurarea realizării în bune condiţii a programului de ocupare a forţei de muncă, în special a şomerilor.
    Art. 5. – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va stabili anual fondurile care urmează să fie administrate prin bănci şi, respectiv, prin agenţii de credit autorizate.
    Art. 6. – (1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va efectua repartizarea pe judeţe a fondului de creditare în baza Programului anual de ocupare, luând în considerare indicatorii pieţei muncii din fiecare judeţ.
    (2) În cursul anului, în urma analizei realizării programelor de acordare a creditelor şi în funcţie de evoluţiile de pe piaţa muncii, se pot face redistribuiri între judeţe, în funcţie de solicitări, cu aprobarea conducătorului executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    Art. 7. – (1) În vederea acordării creditelor Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă poate transfera, după semnarea contractelor cu banca sau cu agenţiile autorizate care au fost desemnate să administreze fondul de creditare, o sumă reprezentând cel mult 20% din fondul de creditare anual.
    (2) Pe măsura acordării creditelor sumele vor fi reîntregite până la cheltuirea integrală a sumelor prevăzute în buget.
    (3) Fondul de creditare va fi pus la dispoziţie băncii sau agenţiilor autorizate, până la data de 31 decembrie a fiecărui an.
    (4) Banca sau agenţia de credit care administrează fonduri pentru acordarea de credite poartă răspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
 
    B. Beneficiarii de credite acordate în condiţii avantajoase din bugetul asigurărilor pentru şomaj
    Art. 8. – Beneficiarii creditelor acordate în condiţii avantajoase sunt:
    a) întreprinderile mici şi mijlocii care sunt societăţi comerciale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) unităţile cooperatiste reprezentate de cooperativele meşteşugăreşti şi cooperativele de consum, care sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, cu modificările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
    c)* asociaţiile familiale care se constituie şi funcţionează conform Legii nr.507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;
    d)**persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice conform prevederilor Legii nr.507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;
     e) şomerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau să devină persoane fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice(1) au prioritate la obţinerea creditului.
________________
*Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin Ordinul comun M.M.S.S. şi B.N.R. nr.412/2002, respectiv nr.5/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut:” asociaţiile familiale care sunt constituite şi funcţionează conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările ulterioare”
** Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin Ordinul comun M.M.S.S. şi B.N.R. nr.412/2002, respectiv nr.5/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut: ”persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare;”
(1) Expresia a fost reprodusa astfel cum a fost modificata prin Ordinul comun M.M.S.S. şi B.N.R. nr.412/2002, respectiv nr.5/2002. Expresia avea, iniţial, următorul conţinut: “persoane fizice autorizate”
 
Art. 9. – (1) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de întreprinderile mici şi mijlocii şi de unităţile cooperatiste pentru a avea acces la credite sunt:
    a) numărul total de salariaţi sau de membri cooperatori să fie, la momentul acordării creditului, de maximum 249*) de persoane;
    b) să se oblige prin contractul de credite să angajeze cu contract individual de muncă şomeri pe cel putin 50% din locurile de muncă nou-create;
    c) locurile de muncă pe care se încadrează personal în baza obligaţiei asumate prin contractul de credit să nu fie locuri vacantate în urma unor disponibilizări de personal din ultimele 12 luni premergătoare solicitării creditului;
    d) să se oblige să menţină raporturile de muncă cu persoanele încadrate din rândul şomerilor o perioadă de cel puţin 3 ani de la încadrare, iar în cazul desfacerii contractului individual de muncă al unora dintre aceste persoane, să angajeze în termen de 30 de zile pe locurile de muncă rămase vacantate personal din aceeaşi categorie;
    e) să realizeze activitatea de bază în producţie, servicii şi turism; dacă agenţii economici realizează venituri şi din activitatea de comerţ, acestea nu trebuie să depăşească 49% din totalul veniturilor; dovada se face prin raportarea semestrială „Rezultate financiare”, la data de …… cont 01, ce va purta viza administraţiei financiare; în determinarea ponderii activităţii de comerţ nu se iau în calcul veniturile obţinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producătorului;
    f) întreprinderile mici şi mijlocii şi unităţile cooperatiste, asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice(1), ale căror venituri din activitatea de comerţ depăşesc ponderea de 49% în totalul veniturilor, pot beneficia de credite acordate în condiţiile prevăzute de lege, dacă dezvoltă activităţi de producţie sau servicii, iar prin realizarea proiectului, structura veniturilor se modifică astfel încât veniturile din comerţ să reprezinte cel mult 49% din veniturile totale;
    g) pe perioada derulării contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării creditului.
   (11)** Asociaţiile familiale pot primi credite proporţional cu numărul membrilor acestora, iar persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice pot primi credite pentru finanţarea propriului loc de muncă, cu respectarea prevederilor art.88 alin.(3) din Legea nr.76/2002.
 –––––––––-
    *) Numărul maxim de salariaţi – 249 este stabilit conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999.
__________________
   ** Textul a fost introdus prin pct.3  din Ordinul comun M.M.S.S. şi B.N.R. nr.412/2002, respectiv nr.5/2002.
(2) Asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice(1) pot avea acces la credite pentru iniţierea sau dezvoltarea propriei activităţi numai dacă desfăşoară activităţi în producţie, servicii sau turism.
 
C. Procedura de desemnare a băncii şi a agenţiilor autorizate să acorde credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj
    Art. 10. – (1) Banca sau agenţiile autorizate să administreze fondul de creditare sunt desemnate prin licitaţie organizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    (2) Licitaţia se organizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
Art. 11. – În scopul desemnării băncii sau a agenţiilor autorizate să administreze fondul de creditare se constituie o comisie de evaluare, numită prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Art. 12. – (1) La licitaţia pentru desemnarea băncii sau a agenţiei autorizate să administreze fondul de creditare pot participa, după caz:
    a) băncile, persoane juridice române, constituite în baza Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, şi a autorizaţiei eliberate de Banca Naţională a României;
    b) agenţii autorizate să acorde credite în condiţiile legii.
    (2) Pentru a putea fi desemnate să administreze fondul de creditare băncile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să facă dovada achitării obligaţiilor fiscale, a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la bugetul asigurărilor de sănătate;
    b) să aibă experienţă în acordarea de credite întreprinderilor mici şi mijlocii;
    c) să dispună de dotarea necesară pentru realizarea contractului de servicii de acordare de credite (calculatoare, echipamente, aparatură, software, mijloace fixe şi alte dotări);
    d) să dispună de personal de specialitate necesar îndeplinirii contractului de acordare de credite în condiţii avantajoase;
    e) să dispună de o reţea teritorială care să acopere în totalitate judeţele ţării şi de personalul având pregătirea şi competenţele necesare pentru acordarea creditelor;
    f) să nu se afle în regim de supraveghere sau administrare specială în evidenţele Băncii Naţionale a României în ultimele 6 luni de activitate;
    g) să se încadreze în limitele prevăzute de Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările ulterioare;
    h) să se încadreze în limitele prevăzute de Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor;
    i) să constituie provizioane la nivelul celui prevăzut de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit şi de Normele metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 2/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;
    j) să deţină capacitatea financiară de a rambursa din surse proprii creditele şi dobânzile aferente, în cazul nerecuperării integrale sau parţiale a fondului de credite acordat;
    k) să facă dovada că ponderea deţinută de creditele restante din totalul creditelor guvernamentale şi neguvernamentale este sub 5%.
    (3) Agenţiile de credit vor fi autorizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru administrarea fondului de creditare destinat acordării de microcredite în baza unor scheme de creditare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite.
    Art. 13. – (1) În conţinutul ofertelor prezentate de bănci sau de agenţiile de credit trebuie să fie prevăzute:
    a) dobânda oferită la sumele neutilizate din contul de disponibilităţi sau de depozit constituit;
    b) comisioanele percepute de la clienţi pentru creditele acordate;
    c) nivelul de dotare;
    d) nivelul de pregătire a personalului;
    e) experienţa în domeniul acordării de credite întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor autorizate să desfăşoare activităţi independente;
    f) reţeaua teritorială;
    g) alte elemente prevăzute în caietul de sarcini.
    (2) Documentele depuse de bănci pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor prezentate la art. 12 alin. (2) şi de agenţiile de credit, împreună cu ofertele, vor fi analizate de comisia de evaluare, care va desemna banca, respectiv agenţiile de credit autorizate.
    (3) Rezultatele analizei şi decizia comisiei de licitaţie se vor consemna în procesul-verbal semnat de toţi membrii comisiei. Decizia comisiei de licitaţie va fi comunicată tuturor băncilor sau agenţiilor de credit participante la licitaţie.
    Art. 14. – (1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va încheia cu banca câştigătoare a licitaţiei sau cu agenţia de credit autorizată un contract privind derularea activităţii de creditare, în condiţiile stabilite în licitaţie.
    (2) Banca câştigătoare a licitaţiei şi agenţiile de credit autorizate, împreună cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, vor elabora şi vor aproba instrucţiunile comune pentru a reglementa în detaliu procedurile care vor fi urmate de unităţile lor teritoriale în derularea procesului de acordare a creditelor, de monitorizare a utilizării acestora şi de respectare a graficelor de încadrare în muncă a persoanelor din rândul şomerilor.
    Art. 15. – (1) Dacă în procesul derulării creditelor banca sau agenţia de credit câştigătoare a licitaţiei dovedeşte că nu are capacitatea de a administra fondul de creditare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va proceda la desemnarea unei alte bănci sau agenţii de credit, prin organizarea unei noi licitaţii.
    (2) Banca sau agenţia de credit câştigătoare a licitaţiei organizate în situaţia prezentată la alin. (1) va prelua portofoliul de credite acordate de banca sau de agenţia de credit aflată în imposibilitate de a continua activitatea de creditare.
 
    D. Condiţiile de acordare, utilizare şi de rambursare a creditelor, precum şi de stabilire a garanţiilor
    Art. 16. – Întreprinderile mici şi mijlocii, unităţile cooperatiste, asociaţiile familiale, persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice(1) şi şomerii pot beneficia de credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru:
    a) finanţarea stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curentă, conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate;
    b) cheltuieli de capital, respectiv: utilaje şi echipamente, instalaţii de lucru, construcţii speciale, construcţii, amenajări şi dotări, mijloace de transport, calculatoare şi altele;
    c) finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime şi a cheltuielilor de capital, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate.
    Art. 17. – (1) Pentru beneficiarii de credite ponderea creditului acordat în totalul sumelor necesare va fi următoarea:
    a) 75% din valoarea studiului de fezabilitate depus în cazul finanţării cheltuielilor de capital;
    b) în cazul finanţării stocurilor de materii prime creditele se acordă, în ceea ce priveşte proporţia, conform metodologiei băncii.
    (2) În cazul înfiinţării de societăţi comerciale şi asociaţii familiale de către şomeri, precum şi al persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice(1), creditul acordat poate acoperi până la 90% din valoarea studiului de fezabilitate depus.
    Art. 18. – (1) Perioada maximă în care creditul acordat trebuie să fie rambursat este:
    a) de 3 ani, în cazul creditelor acordate pentru finanţarea cheltuielilor de capital;
    b) de 1 an, în cazul creditelor acordate pentru finanţarea stocurilor de materii prime şi materiale.
    (2) În cadrul termenului de rambursare la creditul pentru cheltuielile de capital se poate include, la cererea solicitantului de credit, şi o perioadă de graţie de până la 6 luni.
    Art. 19. – Creditele se acordă în raport cu numărul locurilor de muncă pe care solicitantul se obligă să le creeze şi în cuantumul stabilit de lege.
    Art. 20*. – (1) Dobânda la creditul acordat  în temeiul at.86 din Legea nr.76/2002, va fi de 50% din dobânda de referinţă, stabilită de Banca Naţională a României, revizuibilă în conformitate cu nivelul dobânzii de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
(2)(2)    În judeţele în care rata medie anuală a şomajului s-a situat peste rata medie anuală a şomajului pe ţară, comunicată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, creditele se acordă, în anul calendaristic următor, cu o dobândă de 25% din dobânda de referinţă a Bancii Naţionale a României.
(3)(3)    În trimestrul IV al anului 2002 se acordă credite în condiţiile prevăzute la alineatul (2) în judeţele care au înregistrat în perioada 1 octombrie 2001 – 30 septembrie 2002, o rată medie a şomajului peste rata medie a şomajului pe ţară, înregistrată în această perioadă.
    Art. 21. – (1) Creditele acordate din fondul de creditare vor fi garantate cu garanţii reale şi personale, astfel încât acestea să acopere valoarea creditului acordat şi a dobânzii aferente.
    (2) Garantarea creditului se face, în principal, cu obiectele achiziţionate din creditul acordat, precum şi cu alte bunuri şi valori care aparţin solicitantului şi/sau giranţilor acestuia, care trebuie să acopere valoarea creditului şi dobânda aferentă.
    (3) Bunurile care se constituie ca garanţie vor fi asigurate, pe întreaga perioada de derulare a creditului, la o societate de asigurări agreată de banca autorizată, respectiv agenţia de credit.
 
_________________
 
*Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin Ordinul comun M.M.S.S. şi B.N.R. nr.412/2002, respectiv nr.5/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut:” (1) În sensul prevederilor prezentelor norme metodologice prin taxa oficială a scontului stabilită de Banca Naţională a României, prevăzută la art. 86 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, se înţelege dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.
    (2) Dobânda la creditul acordat va fi de 50% din dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, revizuibilă în conformitate cu nivelul dobânzii de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.”
 
Art. 22. – (1)* Pentru obţinerea unui credit acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj întreprinderile mici şi mijlocii şi unităţile cooperatiste vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti pe teritoriul căreia îşi au sediul social sau, după caz, reşedinţa o cerere însoţită de următoarele documente, după caz:
    a) contractul de societate sau, după caz, actul constitutiv;
    b) hotărârea judecătorească de autorizare a înfiinţării societăţii;
    c) statutul societăţii;
    d) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului sau codul unic de înregistrare;
    e) codul fiscal;
    f) ultimul bilanţ contabil vizat de organul fiscal teritorial;
    g) ultimele trei balanţe de verificare;
    h) dovada achitării obligaţiilor fiscale (certificate fiscale) şi a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la bugetul asigurărilor pentru sănătate;
    i) declaraţie privind litigiile cu terţii, cu precizarea motivelor care au condus la situaţiile respective;
    j) studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicită creditul;
    k) graficul creării şi ocupării noilor locuri de muncă;
    l) acte care să ateste proprietatea asupra garanţiilor şi valoarea acestora;
    m) proiecţia fluxului de lichidităţi pe perioada de creditare;
    n) graficul de rambursare a creditului;
    o) alte documente solicitate de bancă sau de agenţia de credit.
    (2) În cazul solicitării de credite pentru construcţii în vederea realizării sau dezvoltării de noi capacităţi de producţie, la documentele prezentate la alin. (1) se adaugă:
    a) acte care să ateste situaţia juridică a terenului pe care urmează să se realizeze investiţia;
    b) autorizaţia de construcţie;
    c) acordurile şi avizele legale pentru realizarea investiţiei.
   (3) La solicitarea de credite pentru începerea activităţii nu se vor depune documentele prevăzute la alin. (1) lit. f)-i).
 
________________
 
* Textul de început al alineatului a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin Ordinul comun M.M.S.S. şi B.N.R. nr.412/2002, respectiv nr.5/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut:” Pentru obţinerea unui credit acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj întreprinderile mici şi mijlocii, unităţile cooperatiste, asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate, inclusiv şomerii, vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti pe teritoriul căreia îşi au sediul social sau, după caz, reşedinţa o cerere însoţită de următoarele documente, după caz:”
 
 
   
    (4)* Persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice şi asociaţiile familiale vor depune pentru obţinerea creditelor umătoarele documente, după caz:
a)a)    autorizaţia de funcţionare;
b)b)    codul fiscal, codul unic de înregistrare sau codul numeric personal;
c)c)    declaraţie specială privind veniturile din activităţi independente pentru anul în curs;
d)d)    dispoziţia de impunere şi declaraţia de impunere pentru anul expirat;
e)e)    studiul de fezabilitate;
f)f)      acte care să ateste proprietatea asupra garanţiilor şi valoarea acestora;
g)g)    aportul beneficiarului la realizarea investiţiei;
h)h)    alte documente solicitate de bancă sau de agenţia de credit.
    (5)** Asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice care solicită credite pentru începerea activităţii nu vor prezenta documentele prevăzute la alin.(4) lit. c) şi d).
    Art. 23. – Cererile şi documentele prevăzute la art. 22 se verifică în cadrul compartimentelor de specialitate ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, dacă se constată că documentaţia este completă şi că sunt întrunite condiţiile legale, vor fi transmise spre avizare comitetelor de credit.
    Art. 24. – (1) Pentru avizarea acordării de credite se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti comitete de credit formate din 5 membri, după cum urmează:
    a) preşedintele şi un membru desemnat din partea băncii sau agenţiei de credit autorizate să acorde creditele;
    b) 3 membri din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Comitetele de credit se întrunesc cel puţin o dată pe lună, analizează documentaţia depusă de solicitanţii de credite, verifică îndeplinirea de către aceştia a condiţiilor de eligibilitate, evaluează eficienţa economică şi socială a proiectelor prezentate şi avizează acordarea creditelor.
    (3) În vederea adoptării deciziei de avizare comitetul de credit poate cere solicitanţilor orice informaţii pe care le consideră necesare.
     Art. 25. – (1) În urma analizei şi avizării favorabile de către comitetul de credit documentaţia este transmisă băncii sau agenţiei autorizate, pentru analiză în vederea aprobării şi acordării creditului.
(2) Dacă cererea de credit este respinsă de comitetul de credit,
________________
* Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin Ordinul comun M.M.S.S. şi B.N.R. nr.412/2002, respectiv nr.5/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut:”Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale vor depune pentru obţinerea creditelor documentele de înfiinţare, înregistrare şi de certificare a rezultatelor financiare prevăzute de legislaţia în vigoare”
** Textul a fost introdus prin pct.7  din Ordinul comun M.M.S.S. şi B.N.R. nr.412/2002, respectiv nr.5/2002.
documentaţia se restituie solicitantului, însoţită de motivaţia respingerii, semnată de preşedintele comitetului de credit.
    Art. 26. – (1) Aprobarea şi acordarea fiecărui credit se vor face pe baza unui referat, care va fi întocmit de inspectorul de credite al băncii sau al agenţiei de credit autorizate, desemnat de conducătorul compartimentului de creditare şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil. Referatul trebuie să conţină, după caz, fără a fi limitative, următoarele elemente:
    a) datele de identificare a solicitantului: denumirea, adresa sediului social, extras din actele constitutive privind obiectul de activitate;
    b) evaluarea capacităţii solicitantului de a rambursa la scadenţă ratele de credit şi de a plăti dobânda aferentă, pe baza analizei datelor înscrise în situaţia privind fluxul de lichidităţi;
    c) informaţii despre bonitatea solicitantului. În acest scop vor fi calculaţi pe baza datelor înscrise în ultimul bilanţ contabil şi în ultima balanţă de verificare următorii indicatori:
    – lichiditatea curentă;
    – solvabilitatea patrimonială;
    – gradul de acoperire a dobânzii;
    – rata profitului;
    – viteza de rotaţie a activelor circulante.
    (2) Modul de calcul al indicatorilor prezentaţi la alin. (1) lit. c), precum şi nivelurile recomandabile ale indicatorilor respectivi sunt în conformitate cu normele interne ale băncii autorizate şi ţinându-se seama de prevederile legii.
    Art. 27. – Dacă cererea de credit nu este aprobată de banca sau de agenţia de credit, documentaţia va fi restituită agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu motivaţia corespunzătoare, pentru a fi înapoiată solicitantului.
    Art. 28. – Luarea în considerare a deciziilor comitetului de credit în vederea aprobării cererii de acordare a creditului reprezintă o opţiune ce revine exclusiv în sarcina şi în responsabilitatea băncii sau agenţiei de credit autorizate.
    Art. 29. – (1) Creditele din fondul asigurărilor pentru şomaj vor fi acordate în lei, pe bază de contract de credit, încheiat în condiţiile legii, între bancă, respectiv agenţia de credit, şi beneficiar, prin care se vor stabili, fără a fi limitative: condiţiile de scadenţă, dobânda, valoarea garanţiilor, clauze referitoare la nerambursarea la scadenţă a creditului.
    (2) În contract vor fi menţionate şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul de credit conform prevederilor Legii nr. 76/2002, inclusiv obligaţia de a angaja şomeri pe cel puţin 50% din locurile de muncă nou-create.
    Art. 30. – Respectarea graficelor de creare a noi locuri de muncă şi de încadrare a şomerilor este urmărită de organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    Art. 31. – Beneficiarii de credite acordate în condiţii avantajoase din bugetul asigurărilor pentru şomaj pot solicita un nou credit numai după achitarea integrală a creditului acordat anterior.
 
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
 
    Art. 32. – Prezentele norme metodologice vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Art. 33. – La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Normele metodologice nr. 2.443/2/2001 emise de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Banca Naţională a României privind acordarea de credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj în baza Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 1 iunie 2001, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
 
 
 
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s