ORDIN nr.502/5.254 din 2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

Textul actului publicat în M.Of. nr. 769/3 noi. 2003

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului, având în vedere:
prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr.737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;


prevederile art. 12 din Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, modificată şi completată prin Legea nr. 253/2003, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului
emit următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Elena Dumitru

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Alexandru Athanasiu

ANEXĂ
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, denumit în continuare CNFPA, înfiinţat în temeiul prevederilor Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, modificată şi completată prin Legea nr. 253/2003, este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.
Art. 2. – CNFPA se constituie şi funcţionează în sistem tripartit şi are în componenţă reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor sindicale şi ai organizaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional.
Art. 3. – (1) CNFPA are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor.
(2) CNFPA coordonează şi controlează la nivel naţional următoarele activităţi:
a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) elaborarea standardelor ocupaţionale;
c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de adulţi prin formare profesională continuă.
CAPITOLUL II
Structura CNFPA
Art. 4. – (1) CNFPA este constituit din 15 membri, după cum urmează:
a) 5 membri, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului;
b) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
c) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.
(2) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
Art. 5. – În CNFPA poate fi desemnată persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenie română şi domiciliul în România;
b) are capacitate de exerciţiu;
c) nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
Art. 6. – (1) CNFPA este condus de un preşedinte, numit din rândul membrilor CNFPA prin decizie a primuluiministru, la propunerea comună a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.
(2) Numirea preşedintelui se face pentru un mandat de 4 ani.
(3) Mandatul preşedintelui încetează prin demisie, prin deces sau prin decizie de revocare emisă de primul-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.
Art. 7. – (1) Mandatul membrilor CNFPA este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit.
(2) La încheierea mandatului, procedura de numire, respectiv desemnare, se reia pentru toţi membrii CNFPA, inclusiv pentru membrii înlocuiţi pe parcurs.
(3) În timpul mandatului lor, membrii CNFPA pot fi revocaţi de cei care i-au numit sau i-au desemnat, după caz.
Art. 8. – (1) Administraţia publică centrală, organizaţiile patronale şi sindicale reprezentate în CNFPA au obligaţia să numească sau să-şi desemneze noii reprezentanţi cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.
(2) În cazul vacantării locurilor în CNFPA, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, în termen de o lună vor fi numite sau desemnate alte persoane pentru durata restantă a mandatului.
Art. 9. – Membrii CNFPA îşi păstrează calitatea de angajaţi ai instituţiilor sau unităţilor de la care provin, păstrându-şi drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate.
Art. 10. – Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, CNFPA este ajutat de un secretariat tehnic a cărui structură organizatorică, cuprinzând 25 de posturi, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 11. – (1) Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de preşedintele CNFPA, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii.
(2) Condiţiile şi criteriile de ocupare a postului de director general sunt stabilite de plenul CNFPA.
Art. 12. – Personalul Secretariatului tehnic este angajat, în funcţie de nevoile instituţiei, prin concurs organizat în condiţiile legii, pe baza unor criterii stabilite de directorul general.
CAPITOLUL III
Funcţionarea CNFPA
Art. 13. – Plenul CNFPA se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă lunar, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a două treimi din numărul membrilor săi.
Art. 14. – (1) Şedinţele CNFPA se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.
(2) Şedinţele CNFPA nu sunt publice.
(3) La şedinţele CNFPA participă directorul general al Secretariatului tehnic.
(4) La şedinţele CNFPA pot fi invitaţi, de către membrii CNFPA, angajaţi ai Secretariatului tehnic, reprezentanţi ai altor instituţii, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, fără ca aceştia să aibă drept de vot.
(5) Procesul-verbal al şedinţei este întocmit de un angajat al Secretariatului tehnic.
Art. 15. – (1) Hotărârile CNFPA se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.
(2) Votul se exprimă în mod deschis.
Art. 16. – (1) În vederea unor situaţii de indisponibilitate a preşedintelui pe perioade de cel mult 60 de zile, plenul CNFPA desemnează un înlocuitor care îndeplineşte atribuţiile preşedintelui.
(2) Înlocuitorul va fi desemnat dintre reprezentanţii părţilor din care nu face parte preşedintele.
(3) Înlocuitorul are dreptul numai la indemnizaţia de membru.
Art. 17. – În caz de indisponibilitate a preşedintelui pe o perioadă ce depăşeşte 60 de zile consecutive, CNFPA iniţiază procedura de înlocuire a preşedintelui.
Art. 18. – Preşedintele conduce şedinţele plenului CNFPA.
Art. 19. – (1) Ordinea de zi stabilită de preşedinte şi materialele aferente şedinţei se transmit de Secretariatul tehnic membrilor CNFPA cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.
(2) În situaţii deosebite convocarea şedinţei CNFPA şi transmiterea materialelor aferente se pot face cu 48 de ore înainte de data şedinţei.
Art. 20. – (1) Procesul-verbal întocmit cu ocazia şedinţei CNFPA cuprinde: data şedinţei, numele participanţilor, stabilirea legalităţii şedinţei, ordinea de zi aprobată de CNFPA, înscrierile la cuvânt, principalele probleme dezbătute, hotărârile adoptate şi rezultatul voturilor. La cererea membrilor, se vor consemna în procesul-verbal diverse observaţii.
(2) Procesul-verbal se distribuie membrilor la şedinţa următoare, iar aceştia pot prezenta obiecţiuni până la viitoarea şedinţă.
(3) Procesul-verbal în formă finală, semnat de persoana care l-a întocmit şi de preşedinte, se îndosariază împreună cu toate documentele aferente şedinţei.
(4) Hotărârile adoptate se redactează şi se numerotează pe parcursul fiecărui an calendaristic.
CAPITOLUL IV
Atribuţiile plenului CNFPA
Art. 21. – Plenul asigură conducerea generală a CNFPA, având următoarele atribuţii:
1. propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului elemente de politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor;
2. poate participa la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul formării profesionale a adulţilor;
3. promovează dialogul social şi dezvoltarea unor comitete sectoriale, care să asigure un parteneriat activ în domeniul formării profesionale a adulţilor, la nivelul sectoarelor de activitate, al domeniilor ocupaţionale sau pe problematici specifice formării profesionale;
4. avizează proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesională a adulţilor;
5. colaborează, în scopul realizării obiectului său de activitate, cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice; solicită autorităţilor şi instituţiilor publice informaţii, date statistice şi studii referitoare la formarea profesională a adulţilor;
6. promovează şi aprobă acorduri de colaborare cu instituţii similare din ţară şi din străinătate în vederea implementării directivelor şi recomandărilor Uniunii Europene în domeniul formării profesionale a adulţilor;
7. aprobă participarea şi contribuie la realizarea unor programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor;
8. aprobă metodologii, regulamente şi instrucţiuni, în scopul realizării obiectului său de activitate, în limitele prevederilor legale;
9. aprobă programele-cadru de formare profesională în baza cărora furnizorii de formare profesională elaborează programele de formare profesională;
10. aprobă propunerea de autorizare unică a programelor de formare profesională prezentate de un furnizor de formare, care permit pregătirea în comun, în proporţie de minimum 70%, pentru un grup de ocupaţii;
11. înfiinţează comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti;
12. soluţionează problemele care apar în activitatea comisiilor de autorizare; semnalează Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale care au desemnat membri în comisiile de autorizare deficienţele constatate în activitatea acestora;
13. aprobă modelul de ştampilă pentru comisiile de autorizare şi modelele de timbru sec care se aplică pe certificatele de calificare şi pe certificatele de competenţe profesionale;
14. desemnează specialişti şi/sau membri ai CNFPA şi/sau ai Secretariatului tehnic al CNFPA pentru analizarea aspectelor invocate în contestaţii;
15. hotărăşte admiterea sau respingerea contestaţiilor depuse de furnizorii de formare profesională în procesul de autorizare;
16. aprobă tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică privind elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale şi a serviciilor de formare, evaluare, asistenţă tehnică şi autorizare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi pentru indemnizaţiile membrilor comisiilor de autorizare şi ale experţilor/specialiştilor pe domenii ocupaţionale;
17. aprobă elaborarea de criterii specifice şi proceduri unitare privind realizarea şi utilizarea standardelor ocupaţionale;
18. aprobă noi standarde ocupaţionale şi actualizarea celor existente, conform evoluţiilor pe piaţa muncii;
19. autorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale;
20. aprobă planul de lucru anual al CNFPA şi al Secretariatului tehnic şi actualizarea planului de lucru pentru semestrul II;
21. analizează semestrial activitatea Secretariatului tehnic şi aprobă raportul de activitate semestrial şi anual prezentat de directorul general;
22. avizează şi propune spre aprobare Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; aprobă defalcarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe articole bugetare;
23. avizează şi propune spre aprobare Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei investiţiile ce urmează a fi realizate;
24. avizează propunerea de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, pe care o înaintează spre aprobare Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
25. aprobă planul de audit public intern, precum şi raportul anual;
26. aprobă anual statul de funcţii al Secretariatului tehnic şi modificările necesare pe parcursul anului, ce sunt înaintate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru a fi avizate;
27. aprobă condiţiile de ocupare a postului de director general al Secretariatului tehnic;
28. aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcţii al Secretariatului tehnic şi stabileşte comisiile de concurs;
29. aprobă deplasările în străinătate ale membrilor CNFPA şi ale personalului Secretariatului tehnic, cu ocazia reprezentării CNFPA la manifestări internaţionale din domeniul formării profesionale;
30. soluţionează contestaţiile personalului referitoare la hotărârile preşedintelui;
31. în situaţii excepţionale, poate mandata preşedintele sau directorul general să preia, pe o perioadă limitată, o parte din atribuţiile plenului CNFPA;
32. alte atribuţii ce rezultă din îndeplinirea obiectului de activitate al CNFPA.
CAPITOLUL V
Atribuţiile preşedintelui, directorului general şi directorilor
Art. 22. – Preşedintele are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea CNFPA în intervalul dintre şedinţe;
b) reprezintă CNFPA în relaţiile cu Guvernul, Parlamentul, cu alte persoane juridice sau fizice, precum şi în justiţie;
c) asigură promovarea imaginii CNFPA;
d) convoacă şedinţele CNFPA şi propune ordinea de zi;
e) conduce şedinţele CNFPA, moderează discuţiile, dând cuvântul participanţilor în ordinea înscrierilor, sintetizează şi supune la vot hotărârile, comunică rezultatele votului;
f) răspunde de îndeplinirea hotărârilor luate de plenul CNFPA şi dispune luarea măsurilor necesare în acest sens de către Secretariatul tehnic;
g) poate dispune controlul activităţii Secretariatului tehnic;
h) aprobă fişa postului pentru directorul general al Secretariatului tehnic;
i) numeşte directorul general al Secretariatului tehnic;
j) aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale directorului general al Secretariatului tehnic;
k) soluţionează contestaţiile personalului referitoare la deciziile directorului general;
l) aprobă deplasările în ţară ale directorului general;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de plenul CNFPA.
Art. 23. – Preşedintele semnează hotărârile adoptate de CNFPA, hotărârile pentru reglementarea unor măsuri cu caracter administrativ, precum şi alte documente rezultate din exercitarea atribuţiilor sale.
Art. 24. – Directorul general al Secretariatului tehnic are următoarele atribuţii:
a) aplică hotărârile plenului CNFPA şi ale preşedintelui şi răspunde de îndeplinirea lor întocmai şi la timp, raportând în acest sens plenului;
b) participă la şedinţele CNFPA;
c) propune proiectul planului de lucru anual al CNFPA şi al Secretariatului tehnic şi actualizarea semestrială a acestuia;
d) întocmeşte raportul de activitate al CNFPA şi al Secretariatului tehnic pe semestrul I şi raportul de activitate anual;
e) răspunde în faţa plenului CNFPA şi a preşedintelui de întreaga activitate desfăşurată de Secretariatul tehnic;
f) organizează şi coordonează activitatea Secretariatului tehnic, în conformitate cu planul de lucru anual aprobat de
CNFPA;
g) poate fi mandatat de preşedinte să reprezinte CNFPA în diverse structuri, comitete şi consilii din ţară şi străinătate;
h) înregistrează şi prezintă propuneri de colaborare cu organizaţii interne sau internaţionale; propune încheierea de acorduri, convenţii, protocoale şi alte înţelegeri de cooperare internă şi externă în domeniul formării profesionale a adulţilor;
i) propune participarea CNFPA la proiecte interne şi internaţionale în domeniul formării profesionale;
j) face propuneri şi susţine iniţiativele partenerilor sociali privind promovarea dialogului social şi dezvoltarea parteneriatului în domeniul formării profesionale a adulţilor, precum şi colaborarea internă şi internaţională în domeniul formării profesionale;
k) coordonează şi participă la realizarea lucrărilor de complexitate sau importanţă deosebită;
l) elaborează materiale de sinteză privind activitatea CNFPA şi a Secretariatului tehnic;
m) prezintă plenului CNFPA spre avizare proiectul bugetului CNFPA;
n) are calitatea de ordonator terţiar de credite;
o) propune anual plenului CNFPA statul de funcţii al Secretariatului tehnic;
p) aprobă fişele posturilor pentru personalul Secretariatului tehnic;
q) aprobă evaluările anuale ale performanţelor profesionale ale personalului Secretariatului tehnic;
r) aprobă tematicile şi programul de pregătire şi perfecţionare profesională pentru personalul Secretariatului tehnic;
s) aprobă încadrarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului Secretariatului tehnic;
t) aprobă deplasările în ţară, în interes de serviciu, pentru personalul Secretariatului tehnic;
u) propune deplasările în străinătate, în interes de serviciu, în vederea reprezentării CNFPA la lucrările unor organisme internaţionale, participării la schimburi de experienţă, vizite de studii, cursuri de perfecţionare, seminarii, conferinţe sau alte manifestări din domeniul formării profesionale, pe care le supune spre aprobare CNFPA;
v) aprobă regulamentul de ordine interioară, asigură respectarea acestuia de către personalul Secretariatului tehnic şi ia măsuri de sancţionare a abaterilor;
w) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de plenul CNFPA sau de preşedinte.
Art. 25. – În exercitarea conducerii operative a Secretariatului tehnic, directorul general emite decizii.
Art. 26. – Directorii asigură organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de direcţiile de specialitate şi aplicarea deciziilor directorului general.
Art. 27. – Directorii au următoarele atribuţii:
a) fac propuneri privind planul de activitate, organizează activitatea direcţiilor în baza planului anual aprobat, controlează şi răspund de realizarea întocmai şi la timp a obiectivelor şi sarcinilor ce revin direcţiei;
b) răspund de încărcarea echilibrată a salariaţilor;
c) participă la şedinţele CNFPA, atunci când li se solicită acest lucru;
d) participă la realizarea lucrărilor de complexitate sau importanţă deosebită;
e) îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării sarcinilor curente;
f) asigură elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, analizelor, rapoartelor cerute de directorul general;
g) propun deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate ale personalului din subordine;
h) întocmesc fişele posturilor pentru personalul din cadrul direcţiei;
i) fac propuneri privind necesarul de personal şi condiţiile de angajare, evaluarea anuală a performanţelor profesionale, promovarea şi alte forme de motivare a personalului direcţiei;
j) propun tematicile şi programul de pregătire şi perfecţionare a personalului din subordine;
k) asigură respectarea normelor de ordine şi disciplină de către personalul direcţiei şi propun măsuri de sancţionare a abaterilor;
l) propun şi ordonanţează, în calitate de iniţiatori, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării activităţii direcţiei;
m) pot fi mandataţi de preşedinte sau de directorul general să reprezinte CNFPA în relaţia cu alte instituţii;
n) răspund în faţa preşedintelui şi a directorului general pentru activitatea proprie şi pentru activitatea personalului direcţiei.
CAPITOLUL VI
Atribuţiile direcţiilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului tehnic
Art. 28. – Direcţia metodologie din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are următoarele atribuţii:
a) elaborează studii şi analize, în vederea fundamentării elementelor de politici şi strategii în domeniul dezvoltării resurselor umane, inclusiv al formării profesionale a adulţilor;
b) analizează şi formulează observaţii la proiectele de acte normative primite de CNFPA spre avizare;
c) elaborează şi actualizează metodologii, regulamente şi instrucţiuni, necesare pentru coordonarea, la nivel naţional, a activităţii de autorizare a furnizorilor de formare profesională sau pentru alte activităţi privind formarea profesională a adulţilor, în limitele prevederilor legale;
d) realizează activităţi de instruire, în vederea aplicării unitare a metodologiilor, regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate;
e) participă la elaborarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România;
f) propune aprobarea programelor-cadru de formare profesională; propune aprobarea autorizării unice a programelor de formare profesională prezentate de un furnizor de formare, care permit pregătirea în comun, în proporţie de minimum 70%, pentru un grup de ocupaţii;
g) propune tarifele pentru stabilirea indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale;
h) îndrumă metodologic, coordonează şi controlează activitatea comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora, centralizează datele privind activitatea de autorizare;
i) colaborează cu organizaţiile care au reprezentanţi în comisiile de autorizare, în scopul asigurării unei bune desfăşurări a procesului de autorizare;
j) participă la rezolvarea contestaţiilor depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare;
k) coordonează şi participă la monitorizarea furnizorilor de formare profesională, propunând soluţii pentru rezolvarea problemelor apărute în activitatea comisiilor de autorizare;
l) colaborează la elaborarea metodologiei de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor;
m) întocmeşte şi actualizează lista profesiilor sau ocupaţiilor pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, colaborând în acest scop cu autorităţile de reglementare, în condiţiile legii;
n) întocmeşte, actualizează şi asigură accesul publicului interesat la datele cuprinse în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi;
o) dezvoltă şi gestionează alte baze de date care au legătură cu atribuţiile direcţiei;
p) colaborează cu Direcţia de standarde ocupaţionale şi atestare la elaborarea procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor obţinute pe alte căi decât cele formale;
q) acordă instituţiilor şi persoanelor interesate consultanţă de specialitate privind formarea profesională a adulţilor;
r) promovează calitatea şi inovaţia în domeniul formării profesionale a adulţilor;
s) propune modalităţi de implicare a partenerilor sociali şi de dezvoltare a parteneriatului în domeniul formării profesionale a adulţilor şi colaborează cu structurile create de partenerii sociali la nivelul sectoarelor de activitate, al domeniilor ocupaţionale sau pentru rezolvarea unor probleme specifice formării profesionale a adulţilor, corespunzător atribuţiilor direcţiei;
t) propune modalităţi de cooperare şi colaborează cu organizaţii din ţară şi din străinătate, corespunzător atribuţiilor direcţiei;
u) organizează conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, în scopul realizării atribuţiilor direcţiei;
v) propune şi participă la realizarea unor programe şi proiecte interne şi internaţionale, corespunzător atribuţiilor direcţiei;
w) asigură consilierea juridică pentru activitatea CNFPA;
x) asigură activitatea de resurse umane a CNFPA;
y) propune, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării propriei activităţi;
z) îndeplineşte alte atribuţii şi obligaţii stabilite de preşedinte sau de directorul general.
Art. 29. – Direcţia pentru standarde ocupaţionale şi atestare din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are următoarele atribuţii:
a) elaborează studii şi analize, în vederea fundamentării elementelor de politici şi strategii în domeniul dezvoltării resurselor umane, inclusiv al formării profesionale a adulţilor;
b) analizează şi formulează observaţii la proiectele de acte normative primite de CNFPA spre avizare;
c) elaborează criterii specifice şi proceduri unitare privind elaborarea standardelor ocupaţionale;
d) analizează şi avizează noi standarde ocupaţionale, modificarea şi anularea, după caz, a celor existente;
e) elaborează şi actualizează metodologia de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale pe baza standardelor ocupaţionale;
f) certifică evaluatorii de competenţe profesionale pe baza standardelor ocupaţionale;
g) verifică, în vederea autorizării, instituţiile care pot să efectueze evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale pe baza standardelor ocupaţionale;
h) verifică, în vederea aprobării, proiectele de standarde ocupaţionale;
i) propune plenului CNFPA autorizarea centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale şi aprobarea standardelor ocupaţionale;
j) monitorizează activitatea centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;
k) propune tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică privind elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale şi a serviciilor de formare a evaluatorilor, de evaluare, asistenţă tehnică şi autorizare a centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;
l) dezvoltă şi gestionează bănci de date privind: standardele ocupaţionale, centrele de evaluare acreditate, instituţiile acreditate să elaboreze standarde ocupaţionale, evaluatorii certificaţi, certificatele personale de competenţe profesionale, alte entităţi care au legătură cu atribuţiile direcţiei;
m) efectuează activităţi de pregătire, transfer de cunoştinţe şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate;
n) promovează calitatea procesului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;
o) colaborează cu Direcţia metodologii la elaborarea şi actualizarea metodologiilor, regulamentelor şi instrucţiunilor privind formarea profesională a adulţilor;
p) participă la rezolvarea contestaţiilor în cadrul procesului de autorizare şi la monitorizarea furnizorilor de formare, pentru aspecte referitoare la standardele ocupaţionale;
q) propune modalităţi de implicare a partenerilor sociali şi de dezvoltare a parteneriatului în domeniul formării profesionale a adulţilor şi colaborează cu structurile create de partenerii sociali la nivelul sectoarelor de activitate, al domeniilor ocupaţionale sau pentru rezolvarea unor probleme specifice formării profesionale a adulţilor, corespunzător atribuţiilor direcţiei;
r) propune modalităţi de cooperare şi colaborează cu organizaţii din ţară şi din străinătate, corespunzător atribuţiilor direcţiei;
s) organizează conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, în scopul realizării atribuţiilor direcţiei;
t) propune şi participă la realizarea unor programe şi proiecte interne şi internaţionale, corespunzător atribuţiilor direcţiei;
u) propune, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării propriei activităţi;
v) îndeplineşte alte atribuţii şi obligaţii stabilite de preşedinte sau de directorul general.
Art. 30. – Direcţia economico-financiară din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are următoarele atribuţii:
a) organizează şi asigură evidenţa contabilă şi financiară a CNFPA, în conformitate cu reglementările în vigoare;
b) întocmeşte proiectul de buget de venituri şi cheltuieli, conform legii, pe care îl supune aprobării plenului CNFPA, după care îl înaintează Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
c) asigură execuţia bugetului propriu al CNFPA;
d) elaborează lunar cererea de credite pentru nevoile proprii ale CNFPA;
e) efectuează plăţile şi încasările, în conformitate cu reglementările în vigoare;
f) întocmeşte documentaţia necesară în vederea achiziţionării valutei pentru deplasările externe;
g) întocmeşte trimestrial şi anual darea de seamă contabilă a CNFPA şi o depune la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
h) asigură şi ţine evidenţa contabilă a valorilor materiale şi băneşti a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, precum şi a operaţiunilor financiare ale CNFPA;
i) organizează inventarierea patrimoniului CNFPA la perioadele prevăzute de legislaţia în vigoare;
j) întocmeşte documentaţia necesară şi efectuează achiziţiile de bunuri materiale necesare desfăşurării activităţii instituţiei;
k) exercită controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) organizează şi păstrează arhiva în cadrul CNFPA;
m) propune scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
n) urmăreşte recuperarea creanţelor şi lichidarea arieratelor, în condiţiile şi termenele prevăzute de reglementările în vigoare;
o) propune, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării propriei activităţi;
p) colaborează cu celelalte compartimente ale instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
q) îndeplineşte alte atribuţii şi obligaţii stabilite de preşedinte sau de directorul general.
Art. 31. – Compartimentul audit public intern din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are următoarele atribuţii:
a) elaborează proiectul planului de audit public intern pe care îl supune spre aprobare directorului general şi plenului
CNFPA;
b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
c) informează Compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei despre recomandările neînsuşite de către directorul general, precum şi despre consecinţele acestora;
d) prezintă directorului general rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit;
e) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, care va fi avizat de către directorul general şi de plenul CNFPA;
f) în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi sarcini stabilite de preşedinte sau de directorul general.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 32. – Toate compartimentele şi personalul Secretariatului tehnic al CNFPA au obligaţia:
a) să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea instituţiei;
b) să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de autorităţile publice centrale sau judeţene/locale cu care colaborează sau care cer sprijin pentru rezolvarea unor probleme din domeniul de activitate al CNFPA;
c) să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează CNFPA prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii, în vederea tratării problemelor ridicate de către aceştia, în cadrul dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 33. – Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică, prin fişa postului.
Art. 34. – Încadrarea pe posturi, conform noii structuri organizatorice, se face în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament şi de la avizarea statului de funcţii de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Art. 35. – Membrii CNFPA care se deplasează, în numele CNFPA, la evenimente interne sau internaţionale au obligaţia ca la următoarea şedinţă a CNFPA să prezinte, în scris, o informare care se înregistrează şi se îndosariază pentru consultare.
Art. 36. – Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile CNFPA.
Art. 37. – Conducătorii tuturor compartimentelor sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal din subordine a prezentului regulament.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s