Planul national de formare profesionalã pentru anul 2004

 

Formarea profesionalã reprezintã o mãsurã activã importantã având în vedere cã cea mai sigurã formã de protectie socialã oferitã persoanelor în cãutarea unui loc de muncã o reprezintã încadrarea lor în muncã, iar aceasta este, în multe cazuri solutionatã prin schimbarea sau prin perfectionarea calificãrii.

Potrivit prevederilor art.65 din Legea nr.76/2002, Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã elaboreazã anual Planul national de formare profesionalã, pentru persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã.

Scopul principal al planului national de formare profesionalã este acela de a realiza o adaptare cât mai bunã a performantelor celor care cautã un loc de muncã în conformitate cu evolutiile prognozate din diferitele domenii de activitate în anul viitor.

Planul national de formare profesionalã pentru anul 2004 a fost elaborat pe baza analizelor efectuate privind dinamica pietei muncii si vizeazã urmãtoarele obiective:

Facilitarea integrãrii sociale a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, în concordantã cu aptitudiniile, aspiratiile lor profesionale si nevoile pietei muncii;

Pregãtirea resurselor umane astfel încât sã facã fatã cererii de pe piata fortei de muncã;

Schimbarea calificãrii pentru a corespunde cerintelor impuse de restructurarea economicã, de mobilitatea socialã sau de modificãri ale capacitãtii de muncã;

Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor tintã defavorizate cum ar fi: tinerii, somerii de lungã duratã, femeile, romii, persoanele postinstitutionalizate, persoane eliberate din detentie, detinuti sau persoanele care au întrerupt pentru o perioadã de timp activitatea pentru cresterea copiilor, pentru incapacitate temporarã de muncã sau pentru satisfacerea stagiului militar.

Situatia privind numãrul cursurilor si al persoanelor care vor fi cuprinse la cursuri a fost realizatã de cãtre Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã pe baza analizelor, studiilor si prognozelor, cu privire la piata fortei de muncã locale si judetene, fãcute de agentiile pentru ocuparea fortei de muncã judetene/a municipiului Bucuresti.

La repartizarea indicatorilor fizici din Planul national de formare profesionalã s-a tinut cont de perspectivele de dezvoltare în anumite ramuri economice sau meserii, respectiv posibilitatea de absorbtie a fortei de muncã calificate, dar s-au avut în vedere si posibilele disponibilizãri colective, sarcinile repartizate judetelor fiind direct corelate cu numãrul de someri prognozati a se înregistra în evidentele agentiilor judetene/a municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de muncã.

Astfel pentru judete ca Dolj, Galati, Vaslui planul de formare profesionalã prevede cursarea a peste 2.000 de someri, tinându-se cont cã, ori au un numãr mare de someri, ori au posibilitate mare de absorbtie pe piata fortei de muncã sau au centre regionale de formare profesionalã a adultilor.

Cel mai mare numãr de judete fac parte din categoria celor care au planul de formare profesionalã situat între 500 si 1.000 de cursanti, aceste judete îndeplinind media criteriilor avute în vedere: Arad, Arges, Bacãu, Bihor, Botosani, Brasov, Buzãu, Cãlãrasi, Cluj, Constanta, Dâmbovita, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vâlcea si municipiul Bucuresti. O parte din aceste judete detin centre de formare profesionalã proprii sau sunt arondate centrelor regionale de formare profesionalã a adultilor.

Cea de-a treia categorie este cea a judetelor cu un plan de formare profesionalã sub 500 de cursanti. Aceste judete au o rata micã a somajului sau sunt mai slab populate si în consecintã numãrul de someri este mai mic: Alba, Bistrita, Brãila, Caras Severin, Covasna, Harghita, Ilfov, Sãlaj, Satu Mare si Vrancea.

Meseriile, specialitãtile si ocupatiile în care se vor organiza cursuri de initiatiere, calificare, perfectionare si specializare, în anul 2004, au fost stabilite tinându-se cont de :

locurile de muncã vacante declarate de agentii economici;

interesul în anumite meserii/ocupatii al persoanelor în cãutarea unui loc de muncã;

rata somajului, respectiv numãrul de someri preconizat a fi înregistrat în anul 2004.

Planul national de formare profesionalã pentru anul 2004 are un caracter flexibil, în functie de mutatiile pietei muncii locale putându-se organiza cursuri în meserii solicitate si necuprinse în plan sau renuntarea la alte cursuri în meserii care nu mai au cãutare.

In dorinta de a oferi fortã de muncã cât mai calificatã pe piata muncii si pentru ca formarea profesionalã sã reprezinte cu adevãrat un tip de mãsurã activã în domeniul stimulãrii ocupãrii fortei de muncã, agentia încearcã sã abordeze o viziune nouã asupra acestui tip de mãsurã. Astfel, anul viitor se vor organiza atât cursuri cu asigurarea locului de muncã la absolvire, cât si cursuri de calificare sau recalificare în meserii solicitate în mod constant pe piata muncii, facilitând persoanelor în cãutarea unui loc de muncã accesul mai usor la ocupare, iar angajatorilor oportunitatea de a încadra fortã de muncã pregãtitã corespunzãtor cerintelor.

Cursurile organizate în anul 2004 pentru persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã, vor fi structurate în douã categorii, dupã cum urmeazã:

categoria I va fi constituitã din cursurile tip I si tip II care pãstrazã ponderea de 80% si respectiv 20%. Ponderea cursantilor someri ce vor fi cuprinsi în astfel de cursuri va fi de 60% din numãrul total de cursanti;

categoria a II-a va fi constituitã din cursuri ce se vor organiza pentru meserii în care se înregistreazã constant locuri de muncã vacante pe piata fortei de muncã localã. Ponderea cursantilor someri ce vor fi cuprinsi în astfel de cursuri va fi, în functie de nevoile reale ale pietei muncii, de 40% din numãrul total de cursanti, iar monitorizarea lor se va face pe o perioadã de 12 luni, procentul de ocupare fiind de minim 30% din absolventi.

Planul national de formare profesionalã pentru anul 2004 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Programului de guvernare si cu actiunile Planul de mãsuri prioritare pentru integrare europeanã 2003-2004 în domeniul formãrii profesionale si prevede cuprinderea în cursuri de formare profesionalã a unui numãr de 40.000 persoane în cãutarea unui loc de muncã.

Dacã în anul 2003 Planul National de Formare Profesionalã prevedea initial cuprinderea în cursuri de formare profesionalã a unui numãr de 17.350 persoane în cãutarea unui loc de muncã, acesta fiind suplimentat în urma analizei efectuate la jumãtatea anului la 20.000 persoane, pentru anul 2004 sarcina asumatã practic s-a dublat, acest lucru fiind datorat importantei pe care Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã o acordã formãrii profesionale, precum si recomandãrilor venite din partea Uniunii Europene.

Realizarea obiectivelor Planului national de formare profesionalã pentru anul 2004, se vor asigura prin organizarea unui numãr total de 2.052 cursuri de formare profesionalã, pentru persoanele în cãutarea unui loc de muncã, prin formele de pregãtire prevãzute de Legea nr.76/2002, respectiv de initiere, (re)calificare, perfectionare, specializare, pentru un numãr de 173 meserii. Cursurile se vor organiza de cãtre compartimentele de formare profesionalã din cadrul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncã – cu furnizori privati, prin centrele de formare profesionalã proprii, prin cele trei fundatii româno-germane sau prin cele cinci centre regionale de formare profesionalã a adultilor.

În anul 2004, activitatea de formare profesionalã va fi organizatã pentru majoritatea ramurilor de activitate din economia nationalã, ceea ce demonstreazã faptul cã piata muncii este capabilã sã absoarbã fortã de muncã pregãtitã în meserii specifice fiecãrei ramuri de activitate. Din analiza Planului National de Formare Profesionalã rezultã cã ramurile de activitate în care se vor organiza cel mai mare numãr de cursuri sunt:

industria usoarã (410 cursuri în care vor fi cuprinsi 9134 someri);

constructii (414 cursuri în care vor fi cuprinsi 7857 someri);

servicii pentru deservirea populatiei (357 cursuri în care vor fi cuprinsi 6764 someri);

Cele mai solicitate meserii si specialitãti în care vor fi organizate cursuri de formare profesionalã în anul viitor sunt:

operator confectioner industrial îmbracãminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice (184 cursuri în care vor fi cuprinsi 4164 someri);

confectioner asamblor articole din textile (156 cursuri în care vor fi cuprinsi 3595 someri);

zidar rosar tencuitor (131 cursuri în care vor fi cuprinsi 2495 someri);

vânzãtor (126 cursuri în care vor fi cuprinsi 2357 someri);

bucãtar (87 cursuri în care vor fi cuprinsi 1533 someri)

La nivel national vor fi cuprinse la cursuri 40.000 persoane în cãutarea unui loc de muncã (someri indemnizati si someri neindemnizati), din care 20.250 femei, astfel:

categoria I, 1246 cursuri, în care vor fi cuprinsi 24.000 someri:

 
 
cursuri tip I: 979 cursuri, în care vor fi cuprinsi 19.200 someri;

cursuri tip II: 267 cursuri, în care vor fi cuprinsi 4.800 someri.

categoria II, 806 cursuri, în care vor fi cuprinsi 16.000 someri.

Planul national de formare profesionalã pentru anul 2004 se adreseazã tuturor persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã, pentru care cheltuielile sunt finantate din bugetul asigurãrilor pentru somaj, dar are în vedere includerea în cursuri a unor grupuri tintã care se confruntã cu dificultãti de încadrare pe piata muncii, cum sunt: someri de lungã duratã (13760 someri); persoane cu handicap (126 someri), romi (751 someri) detinuti (124 someri), eliberati din detentie (144 someri) s.a.

Performantele agentiilor pentru ocuparea fortei de muncã în activitatea de formare profesionalã si responsabilitatea realizãrii planului de formare profesionalã vor fi evaluate pe baza indicatorilor fizici, cuprinsi în plan si a indicatorului de performantã, rata de activare a somerilor în cursurile de formare profesionalã care reflectã eficienta si rezultatele efortului pe linia formãrii profesionale.

Realizarea Planului national de formare profesionalã pentru anul 2004 va fi monitorizatã lunar, pe baza raportãrilor agentiilor pentru ocuparea fortei de muncã, rezultatele fiind evaluate în luna ianuarie 2005.

Activitatea de formare profesionalã din anul 2004, materializatã în cursuri de calificare/recalificare va fi sustinutã financiar din bugetul asigurãrilor pentru somaj. Având în vedere sarcinile stabilite pentru anul viitor precum si costul mediu estimat de 3 mil.lei/cursant, Planul national de formare profesionalã poate fi sustinut de bugetul aprobat pentru aceastã mãsurã activã care este în valoare de 138.840,7 mil.lei.

O parte din cursurile prevãzute a se organiza în anul 2004 se vor realiza prin intermediul celor cinci Centre Regionale pentru Formarea Profesionalã a Adultilor. Aceste centre au fost create în cadrul implementãrii proiectului Fortã de muncã si protectie socialã, si au beneficiat de asistentã tehnicã din Canada. Pe lângã reamenajarea clãdirilor si achizitionarea echipamentelor pentru dotarea laboratoarelor în care se va derula activitatea de formare profesionalã, în cadrul aceluiasi obiectiv a fost pregãtit personalul de specialitate pentru a putea desfãsura toate activitãtile necesare bunei functionãri a centrelor regionale.

În momentul de fatã s-au inaugurat centrele de la Râmnicu Vâlcea, Turnu Mãgurele, Cluj Napoca si Craiova. Pentru centrul de la Cãlãrasi urmeazã a se finaliza lucrãrile de amenajare a spatiului destinat centrului în cursul anului urmãtor, dezvoltarea materialelor pentru programele specifice si pregãtirea personalului de specialitate din acest centru au fost finalizate, iar cursurile de formare profesionalã au început în spatii închiriate.

În elaborarea Planului National de Formare Profesionalã a fost luatã în considerare si capacitatea celor cinci centre regionale de formare profesionalã a adultilor de a presta servicii de formare profesionalã. Pentru evaluarea modului în care îsi vor desfãsura activitatea cele cinci centre în anul 2004, s-a elaborat un set de indicatori de performantã care au fost transmisi la centre în vederea fundamentãrii valorii ce va trebui realizatã pentru fiecare indicator în parte. Acesti indicatori sunt:

Numãrul total de persoane cuprinse la cursuri, din care persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã;

Numãr total de cursuri organizate la cererea angajatorilor;

Gradul de ocupare a capacitãtii;

3.1 Gradul de ocupare a capacitãtii anuale, pe ocupatii / ateliere – reprezintã numãrul de persoane cuprinse la cursuri în atelier într-un an, raportat la capacitatea maximã a atelierului în anul respectiv;

3.2 Gradul de ocupare a capacitãtii lunare – reprezintã suma dintre numãrul de zile de participare la curs pentru fiecare cursant în luna respectivã, raportat la suma locurilor în ateliere înmultitã cu numãrul de zile lucrãtoare din lunã;

Gradul de regionalizare – reprezintã ponderea persoanelor în cãutarea unui loc de muncã din alte judete, cuprinse la cursuri, din numãrul total al persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã, cuprinse la cursuri;

Venituri realizate din activitatea de formare profesionalã;

Gradul de satisfactie a clientilor – evaluarea acestui indicator se va face prin prelucrarea datelor obtinute în urma aplicãrii unui chestionar de evaluare a cursului, prin care vor fi evaluate prestatia lectorilor, conditiile de desfãsurare a cursului (dotãri, spatiu etc.), calitatea materialelor de instruire, activitatea de consiliere vocationalã.

În data de 08.12.2003, la sediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã, a avut loc procesul de negociere a valorilor indicatorilor de performantã pentru fiecare centru regional de formare profesionalã a adultilor. Rezultatele acestor negocieri sunt prezentate în fisa fiecãrui centru.

Activitatea centrelor regionale de formare profesionalã a adultilor în anul 2004 se va concretiza în:

Cuprinderea la cursuri de formare profesionalã a unui numãr de 2.000 persoane, dintre care 1.710 vor fi persoane în cãutarea unui loc de muncã înregistrate în evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de muncã;

Organizarea a 25 de cursuri de formare profesionalã la cererea angajatorilor;

Realizarea unor venituri de 930 milioane lei.

Monitorizarea indicatorilor de performantã se va face lunar, iar evaluarea activitãtii centrelor regionale de formare profesionalã a adultilor se va face în luna ianuarie 2005.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s