PROGRAMUL CERCETĂRILOR STATISTICE

 

C U P R I N S

 Introducere 1
1. Statistică economică 3
 Statistica agriculturii şi silviculturii 3
1.1. Statistica agriculturii şi silviculturii 3
Activitatea economică a unităţilor agricole, cu personalitate juridică  3
 Statistica agriculturii şi silviculturii 4
Anchetă privind producţia vegetală a principalelor culturi în anul 2004  5
Anchetă privind utilizarea terenului folosind teledetecţia  6
Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantărilor şi defrişărilor de vii şi pomi  7
Statistica fondului funciar 8


Ancheta privind efectivele de animale existente la 1 decembrie 2004 şi producţia animală obţinută în anul 2004   9
 Ancheta privind ouăle puse la incubat şi comercializarea puilor de carne  10
Anchetă privind efectivele de bovine existente la 1 iunie 2004  11
Anchetă privind efectivele de porcine existente la  30 aprilie   2004   12
Efectivele de animale  domestice, producţia animală şi consumul de furaje  13
Utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport existente în agricultură la sfîrşitul anului  14
Fondul forestier naţional 15
Lucrări de  regenerare a pădurilor 16
Producţia unităţilor silvice  17
 Exploatarea forestieră a volumului de lemn  18
  18
Masă lemnoasă  recoltată şi suprafaţa  parcursă cu tăieri  19
  19
  19
Ancheta privind preţurile produselor agricole   20
Ancheta privind preţurile  mijloacelor de producţie agricolă   21
Preţurile  produselor agricole  destinate comercializării si prelucrării 22
Balanţele principalelor produse agricole la producători  23
Valoarea adăugată brută în agricultură – date estimate şi definitive  24
Conturile economice anuale agregate din agricultură   25
Conturile trimestriale de producţie din agricultură – date estimate pentru anul curent şi definitive pentru anul precedent   26
Valoarea producţiei agricole de bunuri şi servicii agricole  27
   28
Îmbunătăţiri  funciare    28
1.2. Statistica întreprinderilor 29
Anchete structurale în întreprinderi – AS agenţi economici 29
Statistica întreprinderilor144 30
Anchete structurale în întreprinderi – AS societăţi bancare  şi de asigurari 31
Anchete structurale în întreprinderi – AS audiovizual 32
Anchete structurale în întreprinderi – AS Comunicaţii 33
Gestiunea datelor la nivel unitate   34
Ancheta de opinie privind situaţia şi perspectivele activităţii din industria prelucrătoare 35
Ancheta de opinie privind situaţia şi perspectivele activităţii din  construcţii 36
Ancheta de opinie privind situţia şi perspectivele activităţii de investiţii 37
Ancheta de opinie privind situaţia şi perspectivele activităţii din comerţ 38
Ancheta de opinie privind situaţia şi perspectivele activităţii  din servicii 39
Statistica societăţii informaţionale 40
Anchete de demografie  în întreprinderi  41
1.3. Statistica industriei 42
Producţia fizică industrială 42
Producţia   fizica industrială anuală în structura PRODCOM şi pregătirea                   fişierelor cu rezultate pentru transmisie către Eurostat 43
Statistica industriei  144  43
Statistica industriei  144 44
Cifra de afaceri şi comenzile din unităţile industriale 44
Indicii producţiei industriale 45
Indicii cifrei de afaceri  45
Indicii productivităţii muncii în industrie  46
Comenzi noi în industrie  46
 Preţurile producţiei fizice  industriale  47
Indicii preţurilor producţiei industriale pentru piaţa internă, export şi total 48
Producţia fizică industrială de carne, lapte şi produse lactate, realizate de agenţii economici 49
Principalii indicatori privind producţia industrială de carne, lapte şi produse lactate, realizate de agenţii economici  50
Activitatea sectorului metalurgic  51
   51
1.4. Statistica energiei şi mediului 52
Statistica energiei şi mediului 144 52
Producţia fizică de energie electrică şi  termică 52
Principalele  resurse  de  energie  primară 53
Statistica energiei şi mediului 144  53
Balanţa energiei electrice  54
Resursele şi consumurile lunare de energie electrică, termică, combustibili, carburanţi şi lubrefianţi   55
Indicatorii statisticii energiei pe termen scurt   56
Analiza preţurilor la principalele produse energetice – la consumatori 56
Resursele energetice şi utilizarea acestora  57
Producerea de energie electrică şi  termică 58
  58
Producerea de energie electrică şi  termică în centrale nuclearo-electrice 59
  59
Resursele şi consumul de energie electrică, termică, combustibili, carburanţi şi lubrifianţi  60
Balanţa prelucrării ţiţeiului  61
Balanţa energetică şi structura  utilajului energetic 62
   62
Distribuirea gazelor naturale 63
Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei termice 64
  64
Activităţile privind utilitatea publică de interes local  65
Cheltuielile pentru protecţia mediului 66
Deşeuri municipale (orăşeneşti) şi periculoase  67
Calitatea aerului 68
1.5. Statistica construcţiilor 69
 Statistica construcţiilor 69
Autorizaţii  de construire  eliberate  pentru  clădiri  69
Construcţii de locuinţe 70
Statistica construcţiilor 70
Autorizaţii de construire, locuinţe terminate şi în curs de execuţie  71
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză 72
Valoarea  lucrărilor  de  construcţii  realizate  73
  74
Locuinţe terminate  74
Locuinţe terminate şi dotarea cu utilităţi 75
Modificări ale fondului de locuinţe  76
Fondul  de  locuinţe  la  31.12. 2003  77
1.6. Statistica comerţului interior şi exterior 78
Comerţul cu amănuntul (cu execepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete); comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi  repararea  autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule  78
Comerţul cu ridicata 79
  79
Exporturile, importurile şi soldul balanţei comerciale 80
Indicele valorii unitare în comerţul exterior 81
Armonizarea statisticii comerţului exterior cu recomandările Eurostat şi pregătirea sistemului statistic Intrastat 82
               82
1.7. Statistica serviciilor 83
1.7.1. Turism, hoteluri şi restaurante 83
Capacitatea de cazare turistică 83
Activitatea agenţiilor de turism 84
Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică  85
Turismul internaţional din România 86
  86
             Ancheta cererii  turistice a rezidenţilor 87
1.7.2. Transporturi  88
Lungimea drumurilor publice 88
Străzile orăşeneşti  89
Infrastructura şi mijloacele de transport feroviar 90
  90
Lungimea şi capacitatea conductelor magistrale pentru transportul produselor petroliere şi gazelor 91
  91
Înmatriculări noi  de vehicule rutiere 92
Vehicule înmatriculate  93
Accidente de circulaţie rutieră  94
Vehicule înmatriculate şi accidente de circulaţie rutieră 95
Mijloace de transport pe căi navigabile interioare  96
  96
Mijloace de transport maritim  97
Mijloace de transport aerian 98
Traficul fluvial sau maritim de mărfuri prin porturi 99
Traficul de aeroport 100
Transportul rutier de mărfuri 101
Transportul prin conducte petroliere magistrale 102
Transportul de mărfuri pe calea ferată 103
Transportul pe căi navigabile interne sau maritime 104
Transportul terestru de pasageri (exclusiv transportul pe căi ferate) 105
Transportul de pasageri pe calea ferată  106
Transportul aerian 107
Transportul de pasageri şi de mărfuri pe moduri de transport 108
  108
Mijloace de transport  109
Lungimea căilor de transport  110
Armonizarea statisticilor de transport maritim şi aerian cu recomandările Eurostat  – Proiect pilot  111
  111
1.7.3. Poştă şi telecomunicaţii 112
Activităţile şi mijloacele de poştă 112
  112
Activităţile şi mijloacele de radiocomunicaţii 113
Activităţile şi mijloacele de telefonie-telegrafie 114
Mijloacele şi activităţile de comunicaţii 115
1.7.4. Alte servicii prestate populaţiei/întreprinderilor 116
Servicii de piaţă prestate pentru populaţie 116
Transporturi, poştă, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare şi servicii prestate în principal întreprinderilor 117
Alte servicii  117
1.8. Statistica cercetării ştiinţifice şi tehnologiei 118
Statistica cercetării ştiinţifice  118
Activitatea de cercetare-dezvoltare în unităţi specializate  118
Activitatea de cercetare-dezvoltare pe categorii de unităţi de cercetare 119
Activitatea de cercetare-dezvoltare  120
2. Statistica socială 121
                                                                                            Statistica educaţiei 144 121
2.1. Statistica populaţiei şi demografie 121
Mişcarea naturală a populaţiei  121
Mişcarea stării civile a populaţiei  122
Statistica educaţiei  122
Mişcarea migratorie internă şi externă a populaţiei 123
Proiectarea populaţiei României în profil regional până în anul 2025 124
Situaţia demografică a copiilor şi tinerilor, în perioada 1990-2003 124
2.2. Statistica educaţiei  125
                                                                                            Statistica educaţiei 144 125
Învăţământul preşcolar (nivel 0 ISCED) 125
Învăţământul primar (nivel 1 ISCED) şi gimnazial (nivel 2 ISCED) 126
Statistica educaţiei  144 126
Învăţământul special primar (nivel 1 ISCED) şi gimnazial (nivel 2 ISCED)  127
Învăţământul profesional, de ucenici (nivel 3 ISCED),  postliceal şi de maiştri (nivel 4 ISCED) 128
Învăţământul liceal (nivel 3 ISCED) 130
  130
Învăţământul universitar (nivel 5 ISCED) 131
2.3. Statistica culturii 132
Activitatea editurilor  132
Activitatea instituţiilor de spectacol 133
Activitatea bibliotecilor  134
Activitatea muzeelor şi instituţiilor asimilate 135
2.4. Statistica sănătăţii 136
Reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare publice şi particulare 136
2.5. Statistica forţei de muncă 137
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării – AMIGO *) 137
  137
Ancheta complementară “Organizarea muncii şi tipologia programului de lucru” *) 139
Costul forţei de muncă 141
Ancheta salariilor pe ocupaţii  în luna octombrie 143
 Numărul mediu al salariaţilor şi veniturile salariale  144
Balanţa forţei de muncă 145
2.6. Statistica calităţii vieţii 146
Statistica calităţii vieţii 148
Ancheta asupra bugetelor de familie*) 146
Ancheta asupra condiţiilor de viaţă *) 148
Ancheta preţurilor de consum al populaţiei 150
Înzestrarea populaţiei cu bunuri de folosinţă îndelungată 151
Disponibilităţile de consum ale populaţiei în perioada 1990-2003 152
2.7. Statistica protecţiei sociale 153
Statistica protecţiei sociale 153
Numărul de pensionari, sumele cuvenite drept pensii şi pensia medie lunară  153
Statistica protecţiei sociale 154
Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului 154
 Contabilitatatea naţională 155
3. Contabilitatatea naţională 155
Conturile naţionale – versiunea definitivă 155
Conturile naţionale – versiunea semidefinitivă 156
Contabilitatatea naţională 160
Produsul intern brut – date estimate 157
Conturi naţionale trimestriale 158
Produsul intern brut- regional 159
Studiu privind calculul contribuţiei României la resursele proprii ale Uniunii Europene 160
Investiţii  161
4. Recensăminte 162
Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2002 162
Recensământul General Agricol, 2002 163
Programe adiacente sistemului statistic    165
  165
Coordonarea sistemului statistic  naţional  şi  teritorial   165
        165
Diseminarea informaţiei  statistice   166
Dezvoltarea  sistemului  informatic  statistic  167
                   167
Gestiunea resurselor umane  168
Gestiunea resurselor financiare  169
Activitatea de integrare europeană  170
Activitatea unităţii de implementare a proiectului  171
6. Standardizare statistică 172
Administrarea registrul statistic al întreprinderilor – REGIS  172
Standardizare statistică   173
  173
Baza de sondaj anuală a întreprinderilor active  173
                                   173
  173
Baza de sondaj pentru anchetele în gospodării  – eşantionul master EMZOT  174
Tehnici de eşantionare,  metode de imputare, redresare şi extinderea  rezultatelor  anchetelor statistice  în întreprinderi  175
                                  175
Tehnici  de eşantionare,  metode de tratare a non-răspunsurilor,  redresare şi extinderea  rezultatelor  anchetelor în gospodării    176
                                 176
Raport de calitate asupra  estimaţiilor din ancheta forţei de muncă în gospodării ) 177
Incărcarea şi exploatarea serverului de nomenclatoare 178
   178
Administrarea clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN 179
Administrarea clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA 180
Administrarea nomenclatorului  unităţilor teritorial-administrative – SIRUTA 181
Administrarea nomenclatorul PRODROM 181
Administrarea altor nomenclatoare de interes statistic 182
7. Baze de date  183
Baza de date pe localităţi – BDL 183
Baza de date pe judeţe – BDJ 183
Baza de date de comerţ exterior – BEX) 184
Baza de date de serii de timp – TEMPO 184
Baza de date de producţie fizică – PFIZ  185
8. Analize, studii şi publicaţii 186
8.1. Anuale 186
Anuarul Statistic al României  186
Starea socială  şi economică  a României 186
Conturi naţionale  186
Anuarul de Comerţ Exterior al României 187
Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul  populaţiei  187
  187
Condiţiile de  viaţă  ale  populaţiei din România  187
Situaţia demografică a României  în anul 2003 188
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) în anul 2003 188
Ancheta complementară  AMIGO – “Organizarea muncii şi tipologia programului de lucru” 188
Evoluţia sectorului privat din România 189
Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii 189
Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii  189
Demografia întreprinderilor economice  189
Statistică teritorială 190
România în cifre – breviar statistic  190
Turismul României – breviar statistic 190
  190
8.2. Periodice 191
Buletin statistic lunar 191
Buletin statistic lunar al judeţului 191
Buletin statistic de preţuri 191
Buletin statistic de industrie 192
Buletin statistic de comerţ exterior 192
Buletin statistic CANSTAT 192
Studii de conjunctură economică 192
 Veniturile şi consumul  populaţiei  193
  193
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării  în trimestrul … 2004 193
8.3. Informaţii statistice  194
Seria agricultură 194
Seria statistică de întreprinderi – principali indicatori economici  194
Seria investiţii-construcţii  194
Seria populaţie  194
Seria turism  195
Seria forţa de muncă – Salarii S2 195
Seria forţa de muncă – Structura câştigurilor salariale 195
Seria forţa de muncă – Salarii S3 195
Informaţii rapide – Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România 196
9. Date statistice transmise instituţiilor internaţionale 197
Proiecte cu finanţare externă în cadrul Programului PHARE   197
Indicatori statistici transmişi la Eurostat 197
Indicatori pe termen scurt   197
Principalii indicatori macro-economici  198
Proiecte cu finanţare externă în cadrul Programului PHARE  198
Date statistice pentru publicaţiile ONU 198
Date statistice transmise la CEE/ONU 199
  199
Date statistice transmise Biroului Internaţional al Muncii  (BIM) 199
Date statistice transmise la UNESCO 200
Date statistice transmise Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) 200
Date statistice transmise biroului cooperării  economice a Mării  Negre (BSEC) 201
Date statistice pentru chestionare internaţionale diverse  201
Date statistice transmise Fondului Monetar Internaţional (FMI) 202
Indicii preţurilor de consum conform clasificării COICOP – PPC 202
Specificaţii tehnice pentru  programul de comparare europeană a PIB – Formarea brută de capitol fix   203
Date statistice pentru programul de comparare europeană a PIB – Grupe primare de cheltuieli 203
Cheltuielile realizate cu personalul şi numărul mediu de salariaţi pe unele ocupaţii din administraţia publică, sănătate şi învăţământ (pentru programul de comparare europeană)  204
Bunuri şi servicii din componenţa consumului final al populaţiei (pentru programul  de comparare europeană) 205
10. Proiecte cu finanţare externă în cadrul Programului PHARE 206
Proiecte cu finanţare externă în cadrul Programului PHARE  206
Programul PHARE 2001 (RO 0107.04) 206
Programul PHARE 2003 (RO 030X.0Y) 207
Proiecte cu finanţare externă în cadrul Programului PHARE   207
Introducere
Programul cercetărilor statistice în anul 2004 al Institutului Naţional de Statistică vizează realizarea următoarelor obiective principale:
punerea la dispoziţia factorilor de decizie a datelor necesare fundamentării şi aprecierii realizării politicilor de dezvoltare economică şi socială la nivel naţional şi în profil teritorial;
asigurarea continuităţii seriilor de date statistice în condiţii de comparabilitate metodologică, concomitent cu reducerea efortului de răspuns al unităţilor cercetate (întreprinderi sau gospodării) şi a costurilor de culegere a datelor prin extinderea gradului de prelucrare a datelor existente în sursele administrative;
creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor de informare a utilizatorilor interni şi externi de date statistice, în condiţiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi ale raportului cost/eficienţă;
continuarea procesului de aliniere la standardele europene în domeniul statisticii oficiale, în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, precum şi la cele recomandate de instituţiile de specialitate ale organizaţiilor internaţionale (Organizaţia Naţiunilor Unite, Biroul Internaţional al Muncii, Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică, ş.a.)
Prin structura sa, Programul cercetărilor statistice în anul 2004 pune în evidenţă pe domenii statistice cercetările, lucrările, studiile şi publicaţiile statistice privind evoluţia economico-socială a României, sub forma unor fişe. Acestea descriu succint conţinutul fiecărei categorii de activităţi statistice, sursa datelor, fluxul informaţiilor, principalii indicatori obţinuţi, precum şi modul de valorificare a rezultatelor. De asemenea, sunt incluse o serie de activităţi adiacente fără de care cercetările statistice nu pot fi puse în practică: coordonarea sistemului statistic naţional şi teritorialstemul de diseminare a datelor statistice; proiectarea şi exploatarea aplicaţiilor informatice,  formarea profesională, gestiunea resurselor umane şi financiare.
În sensul în care este utilizat în acest Program, cercetarea statistică reprezintă reunirea unor activităţi care, plecând de la colectarea de date individuale (prin intermediul unui set de chestionare sau formulare statistice, care sunt prelucrate împreună, direct de la unităţile care deţin informaţiile respective; prin mijlocirea observării faptelor asupra unui anumit fenomen; prin intermediul unui anumit registru administrativ creat în alte scopuri decât cele statistice), conduc la prezentarea de rezultate agregate sub forma tabelelor şi indicilor.
La acest concept strict de cercetare statistică se adaugă şi alte operaţiuni, necesare pentru producerea în mod eficient a datelor statistice de calitate, care sunt şi ele incluse în Program, cum ar fi: elaborarea de lucrări de sinteză cu ajutorul datelor statistice şi rezultatelor obţinute din cercetări statistice sau surse administrative; elaborarea de clasificări şi nomenclatoare de utilitate generală; dezvoltarea Registrului statistic al întreprinderilor utilizat drept cadru pentru recensămintele şi anchetele din domeniul statisticii economice; dezvoltarea de metode şi proceduri statistice şi informatice pentru creşterea calităţii producţiei statistice.
Programul anual al cercetărilor statistice nu poate deveni realitate fără colaborarea gospodăriilor, întreprinderilor şi instituţiilor care produc şi pun la dispoziţie date de calitate, la momentele stabilite, ca şi a mediilor de informare care contribuie la creşterea accesibilităţii întregii societăţi la datele statistice produse de Institutul Naţional de Statistică.
1. Statistică economică
1.1. Statistica agriculturii şi silviculturii

Activitatea economică a unităţilor agricole, cu personalitate juridică
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Caracterizarea activităţii economico-financiare şi contabile şi a bazei tehnico- materiale a unităţilor agricole, elaborarea balanţei energiei electrice şi termice produse de aceste unităţi şi elaborarea conturilor economice din agricultură
Sfera de cuprindere: Unităţi agricole active cu activitate principală de producţie agricolă şi de servicii agricole (Diviziune CAEN Rev1 01 – Agricultură şi servicii auxiliare)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 5.000
Principalele variabile cercetate: Valoarea adăugată brută totală, valoarea adăugată agricolă, utilizarea producţiei, utilizarea produselor derivate obţinute prin prelucrarea în aceiaşi fermă, vânzări de produse derivate, dotarea cu tehnică de calcul, cumpărări de terenuri agricole,  existentul de tractoare, maşini şi utilaje agricole, gradul de utilizare al tractoarelor, pierderi din calamităţi, motoare cu ardere internă, grupuri electrogene mobile, grupuri eoliene şi energia electrică produsă, volumul şi valoarea principalelor lucrări agricole, valoarea veniturilor din unităţile prestatoare de servicii, consumul de combustibili şi lubrifianţi din unităţile prestatoare de servicii de mecanizare
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale cu activitate principală de agricultură, societăţi naţionale cu activităţi agricole, regii autonome naţionale sau locale cu activitate agricolă, unităţi de cercetare şi producţie agricolă, staţiuni didactice şi experimentale, societăţi agricole înfiinţate potrivit Legii 36/1991, unităţi prestatoare de servicii pentru agricultură de: mecanizare, chimizare, protecţie fitosanitară, ameliorare şi reproducţie în zootehnie, îmbunătăţiri funciare
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate AGR.1A, AGR.1B, AGR.1C, AGR.1D şi AGR.1E
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 05.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Valoarea producţiei, consumului intermediar şi valoarea adăugată brută, pe total şi activităţi, valoarea producţiei agricole şi de servicii agricole, consumul intermediar aferent şi valoarea adăugată brută agricolă pe elementele lor componente, balanţa utilizării producţiei pentru principalele produse agricole, costul mediu de producţie şi preţul mediu de vânzare pentru principalele produse agricole, existentul de tractoare, maşini şi utilaje agricole şi gradul mediu de utilizare a acestora, numărul, puterea instalată şi energia produsă a grupurilor electrogene, balanţa energiei electrice, termice, a combustibililor, carburanţilor şi energiei din surse neconvenţionale, volumul şi valoarea principalelor lucrări agricole, valoarea veniturilor din unităţile prestatoare de servicii, consumul de combustibili şi lubrifianţi din unităţile de mecanizare
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, forme de proprietate şi categori de unităţi
Lucrări editate: Volum de date centralizate privind activitatea economică a unităţilor cu personalitate juridică
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004
 
Anchetă privind producţia vegetală a principalelor culturi în anul 2004
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea de informaţii privind producţia principalelor culturi (cereale, leguminoase pentru boabe, rădăcinoase, plante industriale, legume şi plante furajere)
Sfera de cuprindere: Exploataţii agricole
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: În funcţie de rezultatele eşantionării
Principalele variabile cercetate:.Suprafaţa cultivată, recoltată, producţia medie, producţia totală pe culturi. 
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Exploataţii agricole
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
Modul de colectare a datelor primare:.Interviu faţă în faţă.
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul agricol 2003 – 2004
Perioada de înregistrare/ colectare a datelor: 01 – 30 noiembrie 2004
Termenul limită de transmitere a chestionarelor: 22.12.2004
Locul de transmitere a chestionarului: Direcţiile teritoriale de statistică ale INS.
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Suprafeţele cultivate şi recoltate pe culturi şi grupe de culturi, producţia medie şi totală a culturilor la indici de calitate, umiditatea la principalele culturi, gruparea exploataţiilor în funcţie de mărimea suprafeţelor şi a producţiei obţinute.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiunional
Lucrări editate: Raport final cu rezultatele anchetei.
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi alţi utilizatori.
Termenul de diseminare a datelor: 30.04.2005

Anchetă privind utilizarea terenului folosind teledetecţia

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea de informaţii privind acoperirea şi utilizarea terenului
Sfera de cuprindere:  PSU (unităţi primare de eşantionare) şi SSU (unităţi secundare de eşantionare) în prima fază şi exploataţii agricole în faza a doua.
Tipul de cercetare: Cercetare selectivă
Numărul de unităţi cercetate: 2.000 PSU şi 20.000 SSU în prima fază respectiv 2000 exploataţii agricole în faza a doua.
Principalele variabile cercetate:.Suprafaţa agricolă utilizată pe categorii de folosinţă şi terenul arabil în prima fază, profilul exploataţiei, randamentul şi producţia totală, suprafaţa cultivată, irigaţii, folosirea îngrăşămintelor naturale şi chimice în faza a doua.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Oficiul Naţional de Cadastru (prin IGFCOT)
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Faza I mai – iunie; Faza II octombrie – noiembrie.
Perioada de înregistrare/ colectare a datelor: Faza I – iunie; Faza II – noiembrie
Termenul limită de transmitere a chestionarelor: Faza I – 10 iulie; Faza II – 15 decembrie
Locul de transmitere a chestionarului: Direcţiile teritoriale de statistică sau Direcţiile judeţene agricole şi dezvoltare rurală
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Faza I – estimări ale suprafeţei agricole utilizate, a terenului arabil şi utilizării terenului (agricultura, silvicultură, piscicultură, industria extractivă, producerea energiei, industrie transport, comunicaţii,depozitare, protecţie, ape,, tratarea apelor uzate, construcţii, comerţ, finanţe afaceri servicii comunitare, recreere, agrement, sport, rezidenţial, neutilizat). Faza II – date privind profilul explataţiei, estimări ale suprafeţelor cultivate, randamentului  şi producţiei totale, sistemele de irigaţii folosite, utilizarea îngrăsămintelor naturale şi chimice, lucrări agricole executate în cursul anului agricol.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare 
Lucrări editate: Raport final cu rezultatul anchetei
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi alţi utilizatori
Termenul de diseminare a datelor: 30.08. 2004 faza I, 31.03. 2005 faza II
Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantărilor şi defrişărilor de vii şi pomi

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii.
Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind suprafeţele recoltate şi producţiile obţinute, aplicarea măsurilor agrotehnice, plantări şi defrişări de vii şi pomi în anul 2003
Sfera de cuprindere: Agenţii economici cu activitate principală agricultura (Cod CAEN Rev1 0111-0118), agenţii economici care au activitate secundară de agricultură, precum şi gospodăriile populaţiei
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 15.000
Principalele variabile cercetate: Suprafaţa recoltată, producţia obţinută pe culturi şi grupe de culturi, măsurile agrotehnice, plantările şi defrişările de vii şi pomi, pe judeţe, pe regiuni de dezvoltare, pe forme de proprietate
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici care exploatează teren agricol şi consiliile locale pentru gospodăriile populaţiei
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat Agr.2B
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă:  anul 2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 05.12.2003
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale de statistică, la direcţiile judeţene  agricole şi dezvoltare rurală 
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Suprafeţele recoltate şi producţiile totale şi medii pe culturi şi grupe de culturi, numărul de pomi şi producţia totală şi medie a principalelor culturi la indici de calitate, schimbarea de destinaţie la unele culturi, suprafaţa efectiv irigată şi producţia obţinută, suprafaţa şi producţia serelor, aplicarea măsurilor agrotehnice, plantări şi defrişări de vii şi pomi, pe  judeţe, regiuni de dezvoltare, forme de proprietate şi categorii de unităţi
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, forme de proprietate, categorii de unităţi
Lucrări editate: Volum de date centralizate şi raport privind suprafaţa recoltată şi producţia vegetală obţinută în anul 2003 
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Seria agricultură, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, BDL
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlamentul, Guvernul, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediulu, alte ministere şi  instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.03.2004
Statistica fondului funciar

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Evaluarea modului de folosire al terenurilor agricole (teren arabil, păşuni, fâneţe, vii şi livezi) şi al terenurilor neagricole (păduri, ape, drumuri şi căi ferate, curţi şi alte terenuri neproductive) în funcţie de modul de deţinere al acestora
Sfera de cuprindere: Categoriile de terenuri agricole şi neagricole
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 42
Principalele variabile cercetate: Terenuri arabile, păşuni, fâneţe, vii, livezi, păduri şi alte terenuri din fondul forestier
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat SST
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: anul 2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 19.03.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Terenuri agricole, terenuri arabile, terenuri neagricole pe categorii de folosinţă şi grupe de proprietari
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare,  judeţe şi grupe de proprietari
Lucrări editate: “Fondul funciar la 31 decembrie pe categorii de folosinţă şi forme de proprietate”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004
  

Ancheta privind efectivele de animale existente la 1 decembrie 2004 şi producţia animală obţinută în anul 2004 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor existent la 1decembrie 2004 şi a producţiei animale (carne şi lapte) obţinută în anul 2004, conform legislaţiei UE..
Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole care au activitate principală sau secundară agricultura, precum şi gospodăriile populaţiei 
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: eşantion (cca. 50.000 gospodării ale populaţiei şi cca. 1.500 agenţi economici).
Principalele variabile cercetate: Numărul de bovine, porcine, ovine şi caprine pe categorii de vârstă şi grupe de greutate şi producţia de carnw şi lapte, conform clasificărilor cerute de legislaţia UE.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici şi gospodăriile populaţiei deţinători de animale.
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Apelor, Pădurilor şi Mediului pentru culegerea datelor în teren.
Modul de colectare a datelor primare: Chestionare statistice, auto-administrate pentru agenţi economici şi prin interviu pentru gospodăriile populaţiei cuprinse în eşantion.
Periodicitate: Anuală 
Momentul/Perioada de referinţă: 01.12.2004
Perioada de înregistrare/ colectare a datelor: 15.12 – 31.12.2004
Termenul limită de transmitere a chestionarelor: Februarie 2005
Locul de transmitere a chestionarului: Direcţiile teritoriale  de statistică ale I.N.S.
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de bovine, porcine, ovine şi caprine pe categorii de vârstă şi grupe de greutate, producţia de carne şi lapte..
Tipul de serii de date:  Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare
Lucrări editate: Volum de date centralizate privind efectivele de bovine, porcine, ovine şi caprine, producţia de carne şi lapte
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, EUROSTAT, alte categorii de utilizatori, la cerere.
Termenul de diseminare a datelor: 29.04.2005.

 Ancheta privind ouăle puse la incubat şi comercializarea puilor de carne
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul ouălor puse la incubat şi a puilor scoşi conform legislaţiei UE.
Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole care au  activitate principală sau secundară creşterea păsărilor şi cu incubatoare cu o capacitate de peste 1000 ouă.
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: Aproximativ 50
Principalele variabile cercetate: Producţia de ouă pentru incubat şi numărul de pui eclozionaţi pentru găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe, capacitatea de producţie a incubatoarelor şi camerelor de ecloziune pentru găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe, conform legislaţiei UE.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole care deţin incubatoare cu o capacitate de peste 1000 ouă, conform legislaţiei UE.
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
Modul de colectare a datelor primare: Chestionare statistice, auto-administrate de agenţii economici şi interviu pentru gospodăriile populaţiei.
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: 01-30 ale lunii
Termenul limită de transmitere a datelor: A 20 – a zi lucrătoare din luna următoare celei raportate.
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale de statistică ale INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia de ouă pentru incubat, numărul de pui eclozionaţi, capacitatea de producţie a incubatoarelor şi camerelor de ecloziune pentru găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe.
Tipul de serii de date:  Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare
Lucrări editate: Volum de date centralizate privind producţia de ouă pentru incubat, numărul  puilor eclozionaţi, capacitatea de producţie a incubatoarelor.
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, EUROSTAT, alţi utilizatori, la cerere.
Termenul de diseminare a datelor: L + 45

Anchetă privind efectivele de bovine existente la 1 iunie 2004

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul bovinelor existent la 1 iunie 2004, conform legislaţiei UE.
Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole care au  activitate principală sau secundară agricultura, precum şi gospodăriile populaţiei 
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: eşantion (cca. 25.000 gospodării ale populaţiei şi cca. 1.500 agenţi economici).
Principalele variabile cercetate: Numărul de bovine pe categorii de vârstă şi grupe de greutate, conform clasificărilor cerute de legislaţia UE.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole deţinătoare de bovine.
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Apelor, Pădurilor şi Mediului pentru culegerea datelor în teren.
Modul de colectare a datelor primare: Chestionare statistice, auto-administrate pentru agenţi economici şi prin interviu pentru gospodăriile populaţiei cuprinse în eşantion.
Periodicitate: Anuală 
Momentul/Perioada de referinţă: 01.06.2004
Perioada de înregistrare/ colectare a datelor: 15.06 – 15.07.2004
Termenul limită de transmitere a chestionarelor: 20.07.2004
Locul de transmitere a chestionarului: Direcţiile teritoriale  de statistică ale I.N.S.
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de bovine pe categorii de vârstă şi grupe de greutate.
Tipul de serii de date:  Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare
Lucrări editate: Volum de date centralizate privind efectivele de bovine.
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, EUROSTAT, alte categorii de utilizatori, la cerere.
Termenul de diseminare a datelor: 29.10.  2004.

Anchetă privind efectivele de porcine existente la  30 aprilie   2004 

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul porcinelor existent la 30 aprilie 2004, conform legislaţiei UE.
Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole care au  activitate principală sau secundară agricultura, precum şi gospodăriile populaţiei 
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: eşantion (cca. 25.000 gospodării ale populaţiei şi cca. 1.500 agenţi economici).
Principalele variabile cercetate: Numărul de porcine pe categorii de vârstă şi grupe de greutate, conform clasificărilor cerute de legislaţia UE.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole deţinătoare  de porcine.
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Apelor, Pădurilor şi Mediului pentru culegerea datelor în teren.
Modul de colectare a datelor primare: Chestionare statistice, auto-administrate pentru agenţi economici şi prin interviu pentru gospodăriile populaţiei cuprinse în eşantion.
Periodicitate: Anuală 
Momentul/Perioada de referinţă: 30.04.2004
Perioada de înregistrare/ colectare a datelor: 01.05  – 15.05.2004
Termenul limită de transmitere a chestionarelor: 20.05.2004
Locul de transmitere a chestionarului: Direcţiile teritoriale  de statistică ale I.N.S.
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de porcine pe categorii de vârstă şi grupe de greutate.
Tipul de serii de date:  Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare
Lucrări editate: Volum de date centralizate privind efectivele de porcine.
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, EUROSTAT, alte categorii de utilizatori, la cerere.
Termenul de diseminare a datelor: 15.06.2004.
Efectivele de animale  domestice, producţia animală şi consumul de furaje

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul animalelor domestice, pe specii, existent la sfârşitul anului; determinarea balanţei efectivelor de animale şi a producţiei animale obţinute
Sfera de cuprindere: Agenţii economici care au  activitate principală sau secundară agricultura, precum şi gospodăriile populaţiei 
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate:  aproximativ 13.000
Principalele variabile cercetate: Numărul de animale, pe specii, categorii de vârstă şi grupe de greutate, numărul produşilor vii obţinuţi pe specii, al animalelor cumpărate, al celor vândute, sacriificate şi moarte, producţia de carne pe specii, numărul de zile-capete furajate, consumul de furaje, producţia de lapte de vacă, de lapte de oaie şi capră, producţia de ouă, lână, miere, ceară, peşte, gogoşi de mătase, ouă, viermi de mătase, pielicele şi blănuri 
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici deţinători de animale domestice şi consiliile locale pentru gospodăriile populaţiei
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate Agr.6B şi R.AGR.1 şi fişele de evoluţie pentru gospodăriilor populaţiei
Periodicitate: Anuală 
Momentul/Perioada de referinţă: 31.12.2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 12.01.2004 pentru agenţii economici şi 06.02.2004 pentru consiliile locale 
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică ale INS, la direcţiile agricole judeţene şi dezvoltare rurală
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de animale, pe specii, categorii de vârstă şi grupe de greutate, numărul produşilor vii obţinuţi pe specii, al animalelor cumpărate, al celor vândute, sacrificate şi moarte, producţia de carne obţinută pe specii, numărul de zile-capete furajate şi sporul obţinut, consumul de furaje, producţia de lapte de vacă totală şi medie, de lapte de oaie şi capră totală şi medie, producţia de ouă, lână, miere, ceară, peşte, gogoşi de mătase, ouă, viermi de mătase, pielicele şi blănuri, gunoi de grajd 
Tipul de serii de date:  Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, forme de proprietate, categorii de unităţi
Lucrări editate: Volum de date centralizate şi raport privind efectivele de animale şi producţia animală
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Seria Agricultură, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date  – BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlamentul, Guvernul, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Termene de diseminare a datelor: 30.04.2004

Utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport existente în agricultură la sfîrşitul anului

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Determinarea bazei tehnico-materiale din agricultură (parcul de utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport existente în agricultură şi în sectorul privat) şi a contului de producţie din agricultură
Sfera de cuprindere: Unităţile agricole cu personalitate juridică şi gospodăriile populaţiei
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 8.000
Principalele variabile cercetate: Tractoare agricole, semănători, combine pentru recoltat şi alte utilaje agricole
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Consiliile locale pentru gospodăriile populaţiei; societăţile comerciale active cu activitate principală de agricultură; societăţi naţionale cu activitate agricolă, regii autonome naţionale sau locale cu activitate agricolă; unităţi de cercetare şi producţie agricolă; staţiuni didactice şi experimentale; societăţi agricole înfiinţate potrivit Legii 36/1991; unităţi prestatoare de servicii pentru agricultură; Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Modul de colectare a datelor primare: AGR.1A, AGR.1B, AGR.1C, SST, AGR.2B formulare statistice auto-administrate de consiliul local;  R.AGR.2, şi surse administrative (Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului); Tabele cu date prelucrate; Calculaţii
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: 31.12.2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 31.05.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul tractoarelor – total, al principalelor maşini agricole (semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase, prăşitoare, maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice, organice, maşini pentru plantat cartofi, răsaduri, combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase, porumb, furaje, ricin, sfeclă de zahăr, combine şi maşini pentru recoltat cartofi etc.) la sfârşitul anului, suprafaţa arabilă ce revine pe un tractor
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe
Lucrări editate: Volumul de date centralizate privind numărul utilajelor, instalaţiilor agricole şi mijloacelor de transport existente în agricultură la sfârşitul anului 2003
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Evoluţia Sectorului Privat din România, Starea Socială şi Economică a României, România în cifre
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor:  Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi  alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 21.06.2004

Fondul forestier naţional

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica silviculturii
Obiectivul: Obţinerea de informaţii asupra resurselor forestiere ale ţării: determinarea suprafeţei forestiere, a suprafeţei terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie şi administraţie silvică şi a terenurilor neproductive incluse în amenajamentele silvice
Sfera de cuprindere: Unităţi silvice care deţin şi administrează fondul forestier naţional
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 500
Principalele variabile cercetate: Suprafaţa fondului forestier, suprafaţa pădurilor, alte terenuri
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile Silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor/Ocoale silvice, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – ICAS, Bucureşti şi unităţile subordonate acestuia,  Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (unitaţi agro-silvice: SC Olimpus Mangalia şi Scroviştea) şi Silvo-Delta
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului / Regia Naţională a Pădurilor,  pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat SILV. 1
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă:  anul 2003
Termenul limită de transmitere a datelor:  21.01.2004 la DJS şi 27.01.2004  la INS
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică; la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă, specii şi forme de proprietate la nivelul direcţiei silvice: fondul forestier, păduri de răşinoase şi foioase şi alte terenuri; Suprafaţa administrativă a fondului forestier pe categorii de deţinători şi judeţe: fondul forestier, păduri de răşinoase şi foioase şi alte terenuri; Suprafaţa fondului forestier pe regiuni de dezvoltare şi judeţe; fondul forestier, păduri de răşinoase şi foioase şi alte terenuri
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, specii de arbori, categorii de folosinţă, forme de proprietate
Lucrări editate:  Volumul de date centralizate “Fondul forestier naţional “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, alte instituţii ale administraţiei publice, Regia Naţională a Pădurilor,  organizaţii internaţionale, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 20.07.2004

Lucrări de  regenerare a pădurilor

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica silviculturii
Obiectivul: Determinarea suprafeţelor regenerate pe categorii de terenuri în fond forestier şi alte terenuri, lucrări de regenerări naturale şi împăduriri executate pe specii forestiere de răşinoase şi foioase
Sfera de cuprindere: Unităţi silvice care deţin şi administrează fondul forestier naţional
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 500
Principalele variabile cercetate: Suprafaţa terenurilor regenerate în fond forestier şi în afara acestuia pe categorii de terenuri, regenerări naturale şi împăduriri executate cu specii de răşinoase şi foioase, culturi speciale pentru pomii de iarnă, semănături directe, puieţi, seminţe şi butaşi folosiţi la împăduriri şi completări, lucrări de pregătire a terenurilor şi a solului, de îngrijire a culturilor tinere şi de ajutorare a regenerărilor naturale şi împrejmuiri
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile Silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor / Ocoale silvice, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – ICAS, Bucureşti şi unităţile subordonate acestuia,  Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (unitaţi agro-silvice: SC Olimpus Mangalia şi  Scroviştea) şi Silvo-Delta
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului / Regia Naţională a Pădurilor,  pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat SILV. 4
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul 2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 21.01.2004 la DJS; 27.01.2004 la INS
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică; la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Suprafeţe regenerate pe categorii de terenuri şi pe direcţii silvice, lucrări de regenerare executate pe specii şi pe direcţii silvice, culturi speciale şi semănături directe, completări curente şi refacerea culturilor calamitate pe direcţii silvice, puieţi, seminţe şi butaşi folosiţi la împăduriri şi completări pe direcţii silvice, lucrări de pregătire a terenului şi a solului, îngrijirea culturilor tinere, ajutorarea regenerărilor naturale şi împrejmuiri pe direcţii silvice, valoarea lucrărilor executate pe direcţii silvice, lucrări de regenerare a pădurilor repartizate pe judeţe
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: Volumul de date centralizate “Lucrări de regenerare a pădurilor”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice. – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, alte instituţii ale administraţiei publice, Regia Naţională a Pădurilor, organizaţii internaţionale,  alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 20.07.2004

Producţia unităţilor silvice

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica silviculturii
Obiectivul: Determinarea componentelor producţiei unităţilor silvice
Sfera de cuprindere: Unităţi silvice care deţin şi administrează fondul forestier naţional
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 500
Principalele variabile cercetate: Masa lemnoasă valorificată, produsele de răchitărie, cantitatea seminţelor forestiere, a puieţilor forestieri din pepinierele silvice, produsele accesorii nelemnoase ale pădurii (fructele de pădure, ciuperci comestibile, pomi de iarnă, plante medicinale etc.), produsele vânătoreşti, produsele piscicole şi produsele apicole
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile Silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor / Ocoale silvice, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – ICAS, Bucureşti şi unităţile subordonate acestuia,  Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (unitaţi agro-silvice: SC Olimpus Mangalia şi  Scroviştea) şi Silvo-Delta
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului / Regia Naţională a Pădurilor, pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat SILV. 2
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: anul 2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 21.01.2004 la DJS şi 27.01.2004 la INS
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică;  la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia unităţilor silvice pe direcţii silvice pentru masa lemnoasă valorificată, răchită, seminţe forestiere, puieţi forestieri din pepiniere silvice, produse accesorii, produse vânătoreşti, produse piscicole, produse apicole şi alte valorificări; Producţia unităţilor silvice repartizată pe judeţe, categorii de unităţi şi regiuni de dezvoltare pentru: masa lemnoasă valorificată, răchită, seminţe forestiere, puieţi forestieri din pepiniere silvice, produse accesorii, produse vânătoreşti, produse piscicole, produse apicole şi alte valorificări
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: Volumul de date centralizate “Producţia unităţilor silvice”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, alte instituţii ale administraţiei publice, Regia Naţională a Pădurilor, organizaţii internaţionale, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 20.07.2004

 Exploatarea forestieră a volumului de lemn
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica exploatării forestiere
Obiectivul: Determinarea masei lemnoase pentru toate utilizările, pe produse specifice, de exploatare forestieră
Sfera de cuprindere: Agenţii economici atestaţi pentru exploatarea forestieră
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Număr de unităţi cercetate: aprox. 2.300
Principalele variabile cercetate: Volumul de lemn exploatat şi suprafaţa parcusă cu tăieri, repartizate pe judeţe, structura volumului de lemn contractat şi exploatat, repartizat pe judeţe, structura volumului de lemn  rotund, pe sortimente şi grupe de specii (răsinoase, fag, stejar, diverse specii moi, diverse specii tari)
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici atestaţi
Instituţii colaboratoare: Regia naţională a Pădurilor / Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – ICAS, Bucureşti, pentru culegerea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat AS_VE_ST
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul 2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.06.2004 la DJS; 30.08.2004 la INS
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică;  la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Volumul de lemn exploatat şi suprafaţa parcusă cu tăieri, pe judeţe şi tipuru de produse (principale, conservare, secundare, igienă), Volumului de lemn contractat şi exploatat pe judeţe (volumul de lemn contractat, volumul de lemn rămas de exploatat din anul precedent, volumul de lemn rămas neexploatat la sfârşitul anului, volumul de lemn – total, din care: volumul de lemn rotund, volumul cojii şi volumul pierderilor tehnologice de exploatare), Structura volumului de lemn rotund pe sortimente şi grupe de specii (lemn rotund pentru toate utilizările pe specii: răşinoase, fag, stejar, diverse specii moi, diverse specii tari)
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional
Lucrări editate: Volumul de date centralizate “Volumul de lemn exploatat şi suprafaţa parcusă cu tăieri”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Publicaţii de specialitate privind silvicultura şi exploatarea forestieră
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Regia Naţională a Pădurilor, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – ICAS, Bucureşti, alte instituţii ale administraţiei publice, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori, la cerere
Termene de diseminare a datelor: 15.12. 2004

Masă lemnoasă  recoltată şi suprafaţa  parcursă cu tăieri

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica silviculturii
Obiectivul: Determinarea masei lemnoase recoltate pentru agenţii economici şi pentru aprovizionarea populaţiei;
Sfera de cuprindere: Unităţi silvice care deţin şi administrează fondul forestier naţional;
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 500
Principalele variabile cercetate: Masa lemnoasă recoltată, suprafaţa parcursă cu tăieri, repartizarea pe judeţe a masei lemnoase recoltate.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile Silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor / Ocoale silvice, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – ICAS, Bucureşti şi unităţile subordonate acestuia,  Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (unitaţi agro-silvice: SC Olimpus Mangalia şi  Scroviştea) şi Silvo-Delta
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului / Regia Naţională a Pădurilor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat SILV.3
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul 2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 21.01.2004 la DJS şi 27.01.2004 la INS
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică;  la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Masa lemnoasă recoltată pentru agenţii economici şi aprovizionarea populaţiei,  pe direcţii silvice, pe specii şi produse lemnoase, masa lemnoasă recoltată repartizată pe judeţe, categorii de unităţi şi regiuni de dezvoltare, pe specii şi deţinători, suprafaţa  parcursă cu tăieri pe direcţii silvice şi pe tipuri de tăieri
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: Volumul de date centralizate “Masa lemnoasă recoltată şi suprafaţa parcursă cu tăieri”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, alte instituţii ale administraţiei publice, Regia Naţională a Pădurilor, organizaţii internaţionale, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 20.07.2004
 
 
Ancheta privind preţurile produselor agricole 

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea de informaţii privind preţurile  produselor agricole vândute pe diferite canale de piaţă
Sfera de cuprindere: Pieţe agroalimentare, oboare, precesatori, comercianţi (angrosişti), exploataţii agricole
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: 100 de pieţe agroalimentare, 82 oboare, 115 procesatori, 50 comercianţi (angrosişti), 87 exploataţii agricole
Principalele variabile cercetate: Preţul de vânzare al producătorului agricol (“la poarta fermei”)
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Pieţe agroalimentare, oboare, precesatori, comercianţi (angrosişti), exploataţii agricole
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Modul de colectare a datelor primare: 4 tipuri de chestionare: pentru piaţa agroalimentară- se completează de către anchetatorii INS; oboare- se completează de către anchetatori MAPAM; procesatori şi agrosişti – chestionar autoadministrat; exploataţii agricole – chestionar autoadministrat 
Periodicitate: Săptămânal  – în pieţe agroalimentare şi oboare;
                         Lunar –  la procesatori, angrosişti şi exploataţii agricole
Momentul/Perioada de referinţă: – Săptămâna curentă – pentru preţurile din pieţele agroalimentare şi oboare;
– Luna anterioară lunii de colectare pentru preţurile la procesatori, agrosişti, şi exploataţii agricole
Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 1-7; 8-14; 22-28 pentru preţurile din pieţele agroalimantare şi oboare;
 1-5 ale fiecărei luni pentru preţurile culese la procesatori, agrosişti şi exploataţii agricole
Termenele limită de transmitere a datelor: 9, 16, 23, 30 ale lunii – pentru preţurile din pieţele agroalimantare şi oboare;
L+8 pentru preţurile culese la procesatori, agrosişti şi exploataţii agricole
Locul de transmitere a chestionarului: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi:
preţurile medii săptămânale, lunare, trimestriale şi anuale;
preţurile în valoare absolută  săptămânale, lunare, trimestriale şi anuale;
indici de preţ  lunari, trimestriali şi anuali;
Tipul de serii de date: Săptămânale, lunare, trimestriale şi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: La nivel de articol (calitate, varietate), produs, grupe de produse, total produse, la nivel judeţ şi naţional
Lucrări editae: “Preţurile şi indicii preţurilor principalelor produse agricole în luna …”
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, organizaţii internaţionale şi alţi utilizatori

Termene de diseminare a datelor: L+40

Ancheta privind preţurile  mijloacelor de producţie agricolă 

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea de informaţii privind preţurile  mijloacelor de producţie agricolă cumpărate de către producători agricoli
Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole
Tipul de cercetare: Cercetarea statistică selectivă.
Numărul de unităţi cercetate: 113 exploataţii agricole
Principalele variabile cercetate: Preţul de cumpărare (“la poarta fermei”)
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole  din eşantion
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar autoadministrat
Periodicitate: Lunară 
Momentul/Perioada de referinţă: Luna anterioară
Termenele limită de transmitere a datelor: 1 – 5 ale fiecărei luni
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi:
preţurile medii  lunare, trimestriale şi anuale;
preţurile în valoare absolută   lunare, trimestriale şi anuale;
indici de preţ  lunari, trimestriali şi anuali;
Tipul de serii de date:  lunare, trimestriale şi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: La nivel de articol (sortiment),produs, total  produse, la nivel naţional
Lucrări editate: “Preţurile şi indicii preţurilor principalelor mijloace de producţie agricolă în luna ..”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Buletinul Statistic de Preţuri
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, ministere şi alte categorii de utilizatori
Termene de diseminare a datelor: L+40
Preţurile  produselor agricole  destinate comercializării si prelucrării

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Determinarea preţurilor medii ale produselor agricole achiziţionate la nivel de categorie agent economicachizitor şi la nivelul grupelor de unităţi producătoare (gospodăriile populaţiei şi alţi producători agricoli)
Sfera de cuprindere: Agenţii economici cu activitate de industrializare a produselor agricole, agenţii economici cu activitate de comerţ cu ridicata sau cu activitate de intermediere în comerţul cu ridicată de produse agricole şi societăţile comerciale agricole care vând direct producţia  proprie sau desfăşoară activitatea de industrializare a producţiei proprii
Tipul de cercetare: Cercetarea statistică selectivă.
Numărul de unităţi cercetate: 1.300 
Principalele variabile cercetate: Cantităţile de produse preluate, valorile de achiziţie ale produselor şi preţurile medii ale produselor agricole 
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici cu activitate de industrializare a produselor agricole, care se înscriu în grupele CAEN Rev1: 1511-1513, 1533, 1541-1542, 1551, 1561, 1562, 1570, 1581, 1583, 1589, 1591, 1593, 1596, 1599, 1600, 1713, 1714, 1910
Agenţii economici cu activitate de comercializare  a produselor care se înscriu în grupele CAEN Rev1: 5111, 5121-5124, 5131, 5221;
Societăţile comerciale care vând direct producţia proprie şi/sau au activitate de industrializare a acesteia şi se înscriu în grupele CAEN Rev1: 0111-0118, 0121-0128, 0130, 0211, 0212 
Modul de colectare a datelor primare: Formularul statistic autoadministrat PPA
Periodicitate: Anuală  
Momentul/Perioada de referinţă:  anul 2003
Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 26.01.2004
Termenele limită de transmitere a chestionarelor: 06.02.2004 
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi:
Cantităţile de produse agricole achiziţionate exprimate în unităţi fizice, numărul animalelor exprimate în capete, greutatea animalelor exprimate în tone-greutate vie, pe categorii de agenţi economici achizitori şi pe grupe de producători (furnizori de produse agricole), pe judeţe de provenienţă şi total ţară; valorile de achiziţie ale produselor agricole, pe categorii de agenţi economici şi pe grupe de producători, pe judeţe de provenienţă şi total ţară; preţurile medii de achiziţie ale produselor agricole determinate pe categorii de agenţi economici achizitori, pe judeţe de provenienţă, pe grupe de producători (furnizori de produse agricole)  şi pe total ţară;
Tipul de serii de date: anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional – pe grupe şi subgrupe de produse, pe categorii de agenţi economici achizitori,  pe grupe de producători (furnizori de produse agricole)
Lucrări editate: “Indicii preţurile produselor agricole, preluate de agenţii economici în vederea comercializării şi prelucrări”
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, organisme internaţionale şi alte categorii de utilizatori
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 27.03.2004

Balanţele principalelor produse agricole la producători

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul lucrării: Elaborarea contului de producţie din agricultură, ca sursă pentru elaborarea conturilor naţionale şi a bilanţurilor alimentare
Principalele variabile prelucrate: Stoc iniţial, producţia, cumpărări (inclusiv de la SEMROM, UNISEM şi de la alţi producători), alte intrări, pierderi şi scăzăminte, total resurse, vânzări la FNC, vânzări la UNISEM şi SEMROM, alte vânzări în afara ramurii, export direct, vânzări în afara categoriei de producători, vânzări în cadrul categoriei de producători, transformat de producător, consum uman, alte autoconsumuri, repartizat acţionarilor şi asociaţilor, consum de sămânţă, intraconsum de sămânţă, consum de furaj, intraconsum de furaj, alte intraconsumuri, total utilizări, stoc la sfârşitul anului, variaţia şeptelului de adulte, pe categorii de producători
Sursa datelor: Cercetările statistice anuale privind activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică (AGR.1A – societăţi comerciale de producţie agricolă, AGR.1B – unităţi prestatoare de servicii pentru agricultură, AGR.1C – societăţi agricole înfiinţate potrivit Legii 36/1991), cercetarea statistică privind preţurile produselor agricole destinate comercializării şi prelucrării (P.P.A) şi lucrările statistice privind Producţia agricolă vegetală, Producţia animală, Efectivele de animale existente la 31 decembrie, Preţurile medii ale produselor agricole vândute în pieţele agroalimentare, precum şi rezultate din Bugetele de familie şi surse administrative (UNISEM, SEMROM şi MAAP)
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Indicatori de cantitate, preţ, valoare privind stocurile iniţiale şi finale, producţia, cumpărările, alte intrări, pierderi şi scăzăminte, total resurse, vânzările la FNC, vânzările la UNISEM şi SEMROM, alte vânzări în afara ramurii, exportul direct, vânzările în afara categoriei de producători, vânzările în cadrul categoriei de producători, transformat de producător, consumul uman, alte autoconsumuri, repartizat acţionarilor şi asociaţilor, consumul de sămânţă, intraconsum de sămânţă, consumul de furaj, intraconsum de furaj, alte intraconsumuri, totalul utilizărilor, variaţia şeptelului, pentru principalele produse agricole (circa 50) şi categorii de producători
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, categorii de producători
Lucrări editate: “Balanţele produselor agricole la producători în anul 2003 “
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 02.07.2004
Valoarea adăugată brută în agricultură – date estimate şi definitive

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Determinarea indicatorilor de sinteză din agricultură, sursă pentru elaborarea Produsului Intern Brut, bază pentru determinarea contului de producţie din agricultură pe an şi trimestre (date estimate şi definitive)
Principalele variabile prelucrate: Cantitatea, preţul curent şi comparabil an precedent şi valoarea produselor agricole de bunuri în preţuri curente şi comparabile an precedent, pentru circa 95 de produse pe total agricultură, sector privat şi gospodăriile populaţiei, cheltuielile cu înfiinţarea plantaţiilor de vii şi pomi, valoarea serviciilor de mecanizare, chimizare şi protecţie fitosanitară, valoarea serviciilor de ameliorare şi reproducţie în zootehnie, valoarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare în preţuri curente şi comparabile an precedent, consumul intermediar în preţuri curente şi comparabile an precedent, valoarea adăugată brută în preţuri curente şi comparabile an precedent – date estimate, consumul intermediar pe elemente în preţuri curente şi comparabile an precedent, valoarea adaugată brută pe total agricultură, cultură vegetală, creşterea animalelor şi servicii agricole – date semidefinitive
Sursa datelor: Cercetările statistice anuale AGR.2 B – Suprafaţa recoltată şi producţia agricolă vegetală obţinută şi cercetările privind activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică, lucrarea privind producţia animală şi efectivele de animale, preţurile medii ale produselor agricole vândute în pieţele agroalimentare, surse administrative (Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie), Institutul de Cercetare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni şi alte surse statistice
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Valoarea producţiei agricole de bunuri (pentru circa 95 de produse pe total agricultură şi categorii de producători), consumul intermediar şi valoarea adăugată brută în preţuri curente şi comparabile an precedent, valoarea serviciilor pentru agricultură, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută aferente în preţuri curente şi comparabile an precedent – date estimate şi semidefinitive.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, forme de proprietate
Lucrări editate: “Valoarea adăugată brută în agricultură în anul 2003 – date estimate şi definitive”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate:.Buletin Statistic Lunar, România în cifre-breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi  alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 19.02.2004 (date estimate) şi 09.07.2004 (date semidefinitive)
Conturile economice anuale agregate din agricultură 

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Determinarea conturilor economice anuale din agricultură potrivit metodologiei EUROSTAT
Principalele variabile prelucrate: Valoarea produselor agricole, cheltuielile cu înfiinţarea plantaţiilor de vii şi pomi, valoarea producţiei de bunuri şi servicii agricole, a producţiei vegetale, a producţiei animale şi a serviciilor agricole realizate de unităţile specializate prestatoare de servicii pentru agricultură, valoarea consumului intermediar defalcat pe elemente, valoarea adăugată brută, consumul de capital fix pe elemente, valoarea adăugată netă, venitul factorilor, venitul întreprinderii şi formarea brută de capital fix pe total agricultură, în preţuri curente de bază
Sursa datelor: Lucrările: “Valoarea producţiei agricole de bunuri şi servicii agricole”, “Balanţele principalelor produse agricole la producători”, “Valoarea adăugată brută în agricultură”, “Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole la sfârşitul anului”, cercetările statistice: R.AGR.2 – “Utilaje, instalaţii agricole, mijloace de transport şi construcţii existente în gospodăriile populaţiei şi unităţile cu personalitate juridică”, ACA – “Ancheta statistică privind construcţiile agricole la unităţile agricole şi gospodăriile populaţiei, AGR.1IF – “Îmbunătăţiri funciare” şi alte surse statistice şi financiar – contabile.
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Valoarea producţiei agricole de bunuri şi servicii agricole, consumul interimar, valoarea adăugată brută şi netă, consumul de capital fix, venitul factorilor, venitul întreprinderii, formarea brută de capital fix
Tipul de serii de date: Annual
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional
Lucrări editate: “Conturile economice din agricultură”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Statistics in focus (EUROSTAT)
Beneficiarii rezultatelor: EUROSTAT
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 29.11.2004
Conturile trimestriale de producţie din agricultură – date estimate pentru anul curent şi definitive pentru anul precedent 

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea indicatorilor sintetici din domeniul statisticii agriculturii necesari pentru elaborarea conturilor naţionale trimestriale cu date estimate şi definitive
Principalele variabile prelucrate: Valoarea producţiei vegetale, animale şi de servicii agricole, valoarea consumului intermediar şi a valorii adăugate brute aferente, în preţuri curente şi comparabile an precedent
Sursa datelor: Anchete privind preţurile produselor agricole, valoarea producţiei agricole, valoarea adăugată brută, surse administrative (Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Agenţia Naţională pentru Amelioarare şi Reproducţie în Zootehnie, Institutul de Cercetare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni) şi alte surse statistice
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pentru culegerea datelor
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Valoarea producţiei vegetale, animale şi de servicii agricole, valoarea consumului intermediar şi a valorii adăugate brute aferente în preţuri curente şi comparabile an precedent
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, forme de proprietate
Lucrări editate: “Valoarea producţiei agricole de bunuri şi servicii agricole,consumul intermediar şi valoarea adăugată brută “
Beneficiarii rezultatelor: Direcţia generală conturi naţionale şi analiză statistică
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+50 (date estimate 2004) şi 20.12.2004 (date definitive pentru trimestrele anului 2003)

Valoarea producţiei agricole de bunuri şi servicii agricole

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Determinarea indicatorilor de sinteză din agricultură, bază pentru determinarea contului de producţie din agricultură, şi pentru elaborarea conturilor trimestriale de producţie din agricultură, sursă pentru elaborarea Produsului Intern Brut
Principalele variabile prelucrate: Cantitatea, preţul perioadei curente şi perioadei de bază (anul precedent) şi valoarea produselor agricole exprimată în preţuri curente şi comparabile (anul precedent) pentru circa 95 de produse, pe total agricultură, sector privat şi gospodăriile populaţiei, cheltuielile cu înfiinţarea plantaţiilor de vii şi pomi, valoarea serviciilor de mecanizare, chimizare şi protecţie fitosanitară, valoarea serviciilor de ameliorare şi reproducţie în zootehnie, valoarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare, în preţuri curente şi comparabile, valoarea în preţuri curente şi comparabile a producţiei agricole (vegetale şi animale) şi servicii agricole pe regiuni statistice şi judeţe.
Sursa datelor: Lucrările privind producţia agricolă vegetală, producţia animală pe categorii de producători, efectivele de animale existente la 31 decembrie”, “Balanţele principalelor produse agricole la producători”, “Preţurile medii ale produselor agricole vândute în pieţele agroalimentare“, cercetările statistice, AGR.1B – Activitatea economică a unităţilor prestatoare de servicii pentru agricultură (mecanizare, chimizare, protecţie fitosanitară), AGR.1D – Activitatea economică a unităţilor prestatoare de servicii pentru agricultură (ameliorare şi reproducţie în zootehnie), AGR.1E – Activitatea economică a unităţilor prestatoare de servicii pentru agricultură (îmbunătăţiri funciare), AGR.2B – Suprafaţa recoltată şi producţia vegetală obţinută, P.P.A. – Preluări de produse agricole în vederea comercializării şi prelucrării, alte surse statistice
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Valoarea producţiei agricole, vegetale, animale şi servicii agricole în preţuri curente şi comparabile, ponderea judeţelor în total ţară, evoluţia producţiei agricole, vegetale şi animale (bază an precedent), atât pe total agricultură cât şi pentru sectorul privat şi gospodăriile populaţiei
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe
Lucrări editate: “Valoarea producţiei agricole de bunuri şi servicii agricole în anul 2003”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Starea Socială şi Economică  a României, Evoluţia Sectorului Privat din România, România în cifre – breviar statistic, Buletin Statistic CANSTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi alte  categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 19.07.2004

 
Îmbunătăţiri  funciare  
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind îmbunătăţirile funciare efectuate în perioada 1.01. – 31.12.2003
Sfera de cuprindere: Sucursalele teritoriale ale Societăţii Naţionale “Îmbunătăţiri funciare” SA,
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Număr de unităţi cercetate: 42
Principalele variabile cercetate: Terenuri amenajate pentru irigaţii, suprafaţa agricolă efectiv irigată cu cel puţin o udare, terenuri desecate, lucrări de combaterea eroziunii şi de ameliorare a terenurilor, lucrări de drenaj, pe judeţe şi pe forme de proprietate
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Sucursalele teritoriale ale Societăţii Naţionale “Îmbunătăţiri funciare” SA
Instituţii colaboratoare: Societatea Naţională “Îmbunătăţiri funciare” SA, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat AGR.1IF
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă:  31.12.2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 23.01.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale de statistică şi la Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare  SA
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Dinamica amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în perioada 2002-2003, suprafaţa amenajată pentru irigaţii, pe mod de amenajare (prin brazde, prin aspersiune, orezării), pe structura de proprietate, suprafaţa agricolă irigată efectiv cu cel puţin o udare în anul 2003, suprafaţa desecată, cea amenajată cu lucrări de drenaj, cea amenajată pentru lucrări pentru combaterea eroziunii solului
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, judeţe, forme de proprietate
Lucrări editate: Volum de date centralizate
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, BDL
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, alte categorii de utilizatori, la cerere
Termene de diseminare a datelor: 30.01.2004

1.2. Statistica întreprinderilor

Anchete structurale în întreprinderi – AS agenţi economici

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor
Obiectivul: Elaborarea informaţiilor necesare, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, pentru caracterizarea sistemului productiv şi comercial al întreprinderilor; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naţionale; elaborarea Conturilor Naţionale şi actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor (REGIS)
Sfera de cuprindere: Totalitatea întreprinderilor a căror activitate economică principală este cuprinsă în una din secţiunele CAEN: A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,M,O conform CAEN Rev1 
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă pentru întreprinderile cu mai puţin de 20 salariaţi şi exhaustivă pentru întreprinderile cu peste 20 salariaţi
Numărul de unităţi cercetate:  50.700  întreprinderi
Principalele variabile cercetate: Capital social, modificări de structură, venituri, cheltuieli, stocuri, consum intermediar, număr de persoane ocupate, număr de salariaţi, număr de ore lucrate de salariaţi,  investiţii realizate în cursul perioadei de referinţă, investiţii brute în bunuri corporale, imobilizări corporale în terenuri, imobilizări corporale în clădiri – construcţii speciale şi amenajări la construcţii, imobilizări corporale în maşini – utilaje şi mijloace de transport, imobilizări necorporale, valoarea lucrărilor de reparaţii capitale la utilajele existente în dotare, valoarea lucrărilor de construcţii realizate în străinătate, valoarea lucrărilor de construcţii noi realizate în ţară, valoarea lucrărilor de reparaţii capitale la construcţii existente, valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii existente
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate principală cuprinsă în una din secţiunile CAEN: A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,M,O conform CAEN Rev1
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate (CG – chestionar general, CS – chestionar simplificat) şi surse administrative
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.07.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI
TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia industrială pe activităţi, structura producţiei industriale pe activităţi, lucrările de construcţii pe forme de proprietate, indicii lucrărilor şi productivităţii muncii în construcţii, lucrările de construcţii după modul de execuţie şi pe forme de proprietate, lucrările de construcţii în antrepriză pe categorii de obiecte şi tipuri de lucrări, investiţii pe activităţi ale economiei naţionale, indicii investiţiilor pe activităţi ale economiei naţionale, investiţii în industrie pe activităţi, indicii investiţiilor în industrie pe activităţi, balanţa imobilizărilor corporale, imobilizări corporale pe forme de proprietate, imobilizări pe activităţi ale economiei naţionale, imobilizări corporale în industrie pe activităţi, comerţ, servicii de piaţă prestate pentru populaţie şi pentru agenţii economici, cifra de afaceri pe sectoare de activitate, clase de mărime şi forme de proprietate, capital social, valoarea adăugată brută la costul factorilor, investiţii brute, rezultatul brut, exporturi directe; cifră de afaceri, investiţii brute, efectiv de personal pe regiuni de dezvoltare şi clase de mărime şi activităţi.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, activităţi, clase de mărime ale întreprinderilor, forme de proprietate, forme juridice

Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii, Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii, alte publicaţii ale INS.
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern,  ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor:     30.12.2004
Anchete structurale în întreprinderi – AS societăţi bancare  şi de asigurari

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor
Obiectivul: Elaborarea informaţiilor necesare, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, pentru caracterizarea sistemului productiv şi comercial al întreprinderilor; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei naţionale; elaborarea Conturilor Naţionale şi actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor (REGIS)
Sfera de cuprindere: Totalitatea întreprinderilor a căror activitate economică principală cuprinsă în una din clasel CAEN Rev1:  6512, 6522, 6601, 6603
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate:  110 societăţi
Principalele variabile cercetate: Capital social, modificări de structură, venituri, cheltuieli, număr de persoane ocupate, număr de salariaţi, număr de persoane nesalariate, număr de ore lucrate de salariaţi, investiţii realizate în cursul perioadei de referinţă, investiţii brute în bunuri corporale, imobilizări corporale în terenuri, imobilizări corporale în clădiri – construcţii speciale şi amenajări la construcţii, imobilizări corporale în maşini – utilaje şi mijloace de transport, imobilizări necorporale
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Societăţi bancare şi de asigurări
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate (AS-BĂNCI şi AS-ASIG/REASIG) şi surse administrative
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.06.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI
TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Venituri şi cheltuieli din activităţi bancare şi de asigurări, balanţa imobilizărilor corporale, imobilizări corporale pe forme de proprietate, capital social, valoarea adăugată brută la costul factorilor, investiţii brute, număr de persoane ocupate, număr mediu de salariaţi pe regiuni de dezvoltare şi clase de mărime
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, clase de mărime ale întreprinderilor, forme de proprietate, forme juridice
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Seria Statistică de Întreprinderi-Principali indicatori economici
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Termene de diseminare a datelor:     30.12.2004

Anchete structurale în întreprinderi – AS audiovizual

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica Audiovizualului
Obiectivul: Obţinerea şi gestionarea informaţiilor necesare pentru analiza statisticii audiovizualului
Sfera de cuprindere: Mulţimea unităţilor cu activitate în domeniul audiovizualului
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate:  1.000
Principalele variabile cercetate: Indicatori cantitativi şi valorici ai Audiovizualului – număr de filme produse, distribuite, cifra de afaceri pe tipuri de activităţi (cinema, radio,TV), activitatea operatorilor de cablu TV, etc.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate în domeniul audiovizualului, respectiv grupele CAEN Rev1: 642, 921, 922
Modul de colectare a datelor primare: Chestionare specializate
Periodicitate: Anual
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.08.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI
TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Cifra de afaceri pe tipuri de activităţi, număr de persoane ocupate, indicatori valorici şi cantitativi ai producţiei de televiziune, de radio, producţia şi distribuţia cinematografice, a serviciilor de cablu TV, etc.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, sectoare economice, clase de mărime ale întreprinderilor, forme de proprietate
Lucrări editate: Activitatea audiovizualului în România
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Seria Statistică de Întreprinderi-Principali indicatori economici
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Termene de diseminare a datelor: 31.03.2005
Anchete structurale în întreprinderi – AS Comunicaţii

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica Comunicaţiilor
Obiectivul: Obţinerea şi gestionarea informaţiilor necesare pentru analiza statisticii comunicaţiilor
Sfera de cuprindere: Mulţimea unităţilor cu activitate în domeniul comunicaţiilor
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate:  1.000
Principalele variabile cercetate: Indicatori cantitativi şi valorici pentru activitatea de  comunicaţii – investiţii în activitatea de telecomunicaţii mobile, investiţii în telecomunicaţii mobile, investiţii în alte tipuri de reţele, venituri din activitatea de telecomunicaţii fixe, venituri din activitatea de telecomunicaţii mobile, venituri din activitatea de interconectare, număr abonamente Internet (pe tipuri de abonamente)
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate în domeniul comunicaţiilor
Modul de colectare a datelor primare: Chestionare specializate
Periodicitate: Anual
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 29.08.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI
TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Cifra de afaceri pe tipuri de activităţi, număr de persoane ocupate, număr abonamente Internet, etc.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, sectoare economice, clase de mărime ale întreprinderilor, forme de proprietate
Lucrări editate: Activitatea de comunicaţii în România
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Seria Statistică de Întreprinderi-principali indicatori economici
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Termene de diseminare a datelor: 30.12.2004

Gestiunea datelor la nivel unitate 
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor
Obiectivul: Construirea unei baze de date la nivel unitate prin utilizarea informaţiilor din: surse administrative, anchete structurale şi alte anchete statistice
Sfera de cuprindere: Totalitatea întreprinderilor a căror activitate principală corespunde următoarelor sectoare: industrie, construcţii, comerţ, servicii, cercetare, activităţi bancare şi de asigurări, administraţie publică şi privată, învăţământ public, sănătate şi asistenţă socială, activităţi asociative diverse
Tipul de cercetare: Utilizarea surselor administrative de date şi a rezultatelor statisticii de întreprindere
Numărul de unităţi cercetate:  500.000 întreprinderi
Principalele variabile cercetate: Capital social, venituri, cheltuieli, stocuri, număr de salariaţi,  imobilizări corporale în terenuri, imobilizări corporale în clădiri – construcţii speciale şi amenajări la construcţii, imobilizări corporale în maşini – utilaje şi mijloace de transport, imobilizări necorporale
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate economică, societăţi bancare şi  de asigurări, instituţii ale administraţiei publice şi private, învăţământ public, sănătate şi asistenţă socială, activităţi asociative diverse
Modul de colectare a datelor primare: Fişiere cu date administrative primite de la Ministerul Finanţelor Publice, fişiere cu date din anchete statistice de întreprindere
Periodicitate: Anual
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.08.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI
TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Balanţa imobilizărilor corporale, imobilizări corporale pe forme de proprietate şi pe activităţi ale economiei naţionale, cifra de afaceri pe sectoare de activitate, clase de mărime şi forme de proprietate, capital social, valoarea adăugată brută la costul factorilor, investiţii brute, rezultatul brut, investiţii brute în bunuri corporale, efectiv de personal şi număr mediu de salariaţi pe regiuni de dezvoltare şi clase de mărime
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, sectoare de activitate, clase de mărime ale întreprinderilor, forme de proprietate, forme juridice
Beneficiarii rezultatelor: Direcţiile generale de statistică din INS
Ancheta de opinie privind situaţia şi perspectivele activităţii din industria prelucrătoare

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Estimarea tendinţelor de evoluţie a activităţii din industria prelucrătoare pe termen scurt şi mediu
Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate economică principală sau secundară de industrie prelucrătoare
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă – anchetă calitativă de opinie
Numărul de unităţi cercetate: 2.550
Principalele variabile cercetate: Evaluarea tendinţelor referitoare la: situaţia economică a întreprinderii, producţia industrială, contractele şi comenzile, capacitatea de producţie, exportul, numărul de salariaţi, preţurile, cauzele de limitare a producţiei, investiţiile
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate din baza de sondaj
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar statistic auto-administrat A.CON.IND; Interviu prin telefon
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică curentă
Termenul limită de transmitere a datelor: A 15 zi calendaristică a lunii curente
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Soldurile conjuncturale referitoare la tendinţa de evoluţie a variabilelor cercetate: producţie, contracte şi comenzi, numărul de salariaţi, preţuri în industrie
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Pentru fiecare indicator, la nivel de industrie prelucrătoare, pe activităţi economice (diviziuni CAEN Rev1), clase de mărime a întreprinderilor şi forme de proprietate 
Lucrări editate: “Studii de conjuctură economică-sinteză “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Studii de conjunctură economică – trimestrial
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Comisia Naţională de  Prognoză, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: A 28 zi calendaristică a lunii curente pentru comunicatele de presă şi diseminarea către DGECFIN

Ancheta de opinie privind situaţia şi perspectivele activităţii din  construcţii

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica construcţiilor
Obiectivul: Estimarea tendinţelor de evoluţie a activităţii din construcţii pe termen scurt şi mediu
Sfera de cuprindere: Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă – anchetă calitativă de opinie
Numărul de unităţi cercetate:  700
Principalele variabile cercetate: Evaluarea tendinţelor referitoare la: situaţia economică a întreprinderii, producţia din construcţii, contractele şi comenzile, capacitatea de producţie, numărul de salariaţi, preţurile, situaţia financiară, cauzele de limitare a producţiei
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate din baza de sondaj
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar statistic auto-administrat A.CON.CONSTR. Interviu prin telefon
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică curentă
Termenul limită de transmitere a datelor: A 15 zi calendaristică a lunii
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Soldurile conjuncturale referitoare la tendinţa de evoluţie a producţiei, contractelor şi comenzilor, numărului de salariaţi, preţurilor în construcţii
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Pentru fiecare indicator, la nivel de total activitate de construcţii, clase de mărime, forme de proprietate, domenii de activitate
Lucrări editate: “Studii de conjunctură economică-sinteză”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Studii de conjunctură economică – trimestrial
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Comisia Naţională de  Prognoză,  ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: A 28 zi calendaristică a lunii curente pentru comunicatele de presă şi diseminarea către DGECFIN
Ancheta de opinie privind situţia şi perspectivele activităţii de investiţii

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica investiţiilor în industria extractivă, prelucrătoare şi sectorul energetic
Obiectivul: Elaborarea previziunilor economice pe termen scurt şi mediu, asupra activităţii de investiţii în industria extractivă, prelucrătoare şi sectorul energetic
Sfera de cuprindere: Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă, prelucrătoare  şi sectorul energetic
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă – anchetă calitativă de opinie
Numărul de unităţi cercetate: 2.600
Principalele variabile cercetate: Volumul investiţiilor, surse de finanţare a investiţiilor, destinaţiile investiţiilor, cauze de limitare a investiţiilor
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate din baza de sondaj cu activitate în industria extractivă, prelucrătoare şi sectorul energetic
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat A.CON.INV. Interviu prin telefon
Periodicitate: Bianuală (lunile aprilie şi octombrie)
Momentul/Perioada de referinţă: Semestrială
Termenul limită de transmitere a datelor: A 15 zi calendaristică a lunii
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Procentul de variaţie a investiţiilor, structura pe destinaţii, surse de finanţare, cauze de limitare a investiţiilor
Tipul de serii de date: Semestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Pentru fiecare indicator, la nivel de total industrie, clase de mărime a întreprinderilor şi forme de proprietate
Lucrări editate: “Studii de conjunctură economică-sinteză”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Studii de conjunctură economică – buletine trimestriale (trimestrele II şi IV)
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Comisia Naţională de  Prognoză,  ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învătământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor:  28.05.2004 / 29.11.2004

Ancheta de opinie privind situaţia şi perspectivele activităţii din comerţ

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica comerţului
Obiectivul: Elaborarea previziunilor economice pe termen scurt şi mediu, asupra activităţii din comerţul distributiv
Sfera de cuprindere: Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului distributiv
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă – anchetă calitativă de opinie
Numărul de unităţi cercetate: 950
Principalele variabile cercetate: Situaţia economică, volumul fizic al vânzărilor de mărfuri, comenzile adresate furnizorilor, volumul stocurilor, situaţia financiară, numărul de salariaţi, preţurile, cauze de limitare a vânzărilor
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate din baza de sondaj cu activitate în domeniul comerţului distributiv
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat A.CON.COM. Interviu prin telefon
Periodicitate:  Lunară 
Momentul/Perioada de referinţă: Luna curentă
Termenul limită de transmitere a datelor: A 15 zi calendaristică a lunii
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Soldurile conjuncturale referitoare la volumul vânzărilor, contracte şi comenzi, numărul de salariaţi, preţuri de consum
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Pentru fiecare indicator, la nivel de total activitate de comerţ cu amănuntul, clase de mărime a întreprinderilor şi forme de proprietate 
Lucrări editate: “Studii de conjunctură economică-sinteză”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Studii de conjunctură economică – buletine trimestriale
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Comisia Naţională de  Prognoză, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învătământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: A 28 zi calendaristică a lunii pentru comunicatele de presă şi diseminarea către DGECFIN
Ancheta de opinie privind situaţia şi perspectivele activităţii  din servicii

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica serviciilor
Obiectivul: Elaborarea previziunilor economice pe termen scurt şi mediu, asupra activităţii din sectorul de servicii
Sfera de cuprindere: Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul serviciilor
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă – anchetă calitativă de opinie
Numărul de unităţi cercetate: 600
Principalele variabile cercetate: Situaţia economică, evoluţia activităţii (a cererii de servicii), numărul de salariaţi
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate din baza de sondaj cu activitate în domeniul serviciilor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat A.CON.SERV. Interviu prin telefon
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna curentă
Termenul limită de transmitere a datelor: A 15 zi calendaristică a lunii
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Soldurile conjuncturale referitoare la situaţia economică, evoluţia activităţii (a cererii de servicii), numărul de salariaţi
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Pentru fiecare indicator, la nivel de total activitate de servicii, clase de mărime a întreprinderilor şi forme de proprietate
Lucrări editate: “Studii de conjunctură economică-sinteză”
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Comisia Naţională de  Prognoză, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: Lc+28  pentru comunicatele de presă şi diseminarea către DGECFIN
Statistica societăţii informaţionale

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica Societăţii Informaţionale
Obiectivul: Obţinerea şi gestionarea informaţiilor necesare pentru analiza stadiului Societăţii Informaţionale în România  
Sfera de cuprindere: Agenţi economici şi financiari, gospodării, unităţi ale administraţiei publice, securitate socială
Tipul de cercetare: Cercetări statistice selective
Numărul de unităţi cercetate: 70.000
Principalele variabile cercetate: Indicatori cantitativi şi valorici ai Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) –  număr de PC, acces la Internet, investiţii în produse TIC, comerţ electronic
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate economică, societăţi bancare şi de asigurări, administraţie privată, securitate socială
Modul de colectare a datelor primare: Chestionare specializate
Periodicitate: Anual
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.08.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Utilizarea produselor IT din întreprinderi pe tipuri de activităţi (număr de PC în utilizare, număr de PC cu acces Internet, număr gazde Internet); număr de utilizatori Internet; investiţii în produse IT; număr de site-uri ale administraţiei publice; utilizarea tehnologiei informaţiei în învăţământ; rezultatele întreprinderilor specializate în domeniul IT
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, sectoare economice, clase de mărime ale întreprinderilor, forme de proprietate
Lucrări editate: “România – Societatea Informaţională”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Seria Statistică de Întreprinderi-Principali indicatori economici
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Termene de diseminare a datelor: 30.12.2004
Anchete de demografie  în întreprinderi

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor
Obiectivul: Elaborarea informaţiilor necesare, într-o manieră precisă, fiabilă şi oportună, pentru caracterizarea întreprinderilor noi create; determinarea gradului de eroare asupra principalelor caracteristici ale Registrului statistic al întreprinderilor (REGIS).
Sfera de cuprindere: Totalitatea întreprinderilor create in anul precedent indiferent de activitate si forma juridica.
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă pentru întreprinderile pe caracteristici legate de forma juridică, domeniu de activitate, mediul localităţii în care îşi are sediul..
Numărul de unităţi cercetate: 6.000 întreprinderi nou înfiinţate în anul 2003
Principalele variabile cercetate:Formă juridică, modificare de nume, de adresă , de date de identificare, starea economică ( activă, inactivă, cauze), structură capital social, , număr de persoane ocupate, număr de salariaţi, număr de persoane nesalariate, investiţii realizate în cursul perioadei de referinţă, informaţii relativ la proprietar, la caracteristici socio-profesionale ale acestuia, activitatea întreprinderii, modul de gestionare contabilă, planuri de viitor, greutăţi în activitate.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Întreprinderile nou create în decursul anului anterior.
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice completate de anchetator prin interviu şi surse administrative.
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 31.12.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS 
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI
TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Distribuţia întreprinderilor nou create după forma juridică, metoda de creare, clasa de mărime a personalului ocupat, numărului de unităţi locale, locul unde se desfăşoară activitatea, mediul (urban/rural), pe sector de activitate desfăşurată , pe tipuri de dificultăţi în comercializarea produselor/serviciilor, pe tipuri de dificultăţi în dezvoltarea afacerii, structura personalului ocupat pe tip de contract de muncă, procentul fortei de muncă ocupate în întreprinderi cu participare străină, distribuţia întreprinderilor după diverse criterii socio- profesionale ale întreprinzătorului/directorului, procentul întreprinderilor ce intenţionează să investească în perioada următoare, procentul întreprinderilor nou create active la un an după creare.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, sectoare economice, clase de mărime ale întreprinderilor, forme de proprietate, forme juridice, mediu localităţii.
Lucrări editate: Demografia intreprinderilor nou create. Estimarea calităţii registrului statistic.
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Publicaţia de demografia întreprinderilor economice
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Preşedinţie, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalităţi de diseminare:
Termene de diseminare a datelor: Pentru publicaţia de demografia întreprinderilori: 30.06.2005

1.3. Statistica industriei
Producţia fizică industrială

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Calcularea  indicilor lunari, (provizorii, rectificaţi) şi a indicilor definitivi ai producţiei industriale pe baza producţiei fizice industriale realizate, pe total ţară şi pe activităţi CAEN Rev1
Sfera de cuprindere: Unităţi care realizează produse industriale din Nomenclatoarele de produse şi servicii industriale (lunar şi anual)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: Circa 10.000
Principalele variabile cercetate: Stoc la începutul anului, producţia realizată în cursul anului, livrările pe piaţa internă şi externă, st(realizările) cu materialele clienţilor, consumul intern productiv, stocul la sfârşitul anului, valoarea producţiei industriale livrate şi numărul de persoane angajate în activitatea industrială
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Lunar: unităţile cu activitate principală de industrie; Anual: toate unităţile care realizează produse industriale, indiferent de activitatea principală CAEN Rev1
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat IND şi PRODROM-A
Periodicitate: Lunară/Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă/Anul calendaristic precedent
Termenele limită de transmitere a datelor: L+12  / 12.04.2004 pentru anual
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Balanţa industrială pe produse, indicii provizori, semidefinitivi şi definitivi ai producţiei industriale, productivitatea muncii în industrie
Tipul de serii de date: Lunare, anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional (lunar), regiuni de dezvoltare şi judeţe (anual), produse industriale (serii martor şi nomenclator produse), activităţi CAEN Rev1 şi forme de proprietate (lunar  şi anual)
Lucrări editate: Producţia fizică industrială realizată – lunar şi anual (serie martor); Producţia fizică industrială realizată (nomenclator produse) – lunar şi anual; Producţia fizică industrială realizată pe regiuni de dezvoltare şi pe judeţe – anual (serie martor, nomenclator produse); Indicii producţiei industriale – lunar şi anual şi productivitatea muncii în industrie
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic de Industrie, Anuarul Statistic al României, România în cifre – breviar statistic, Buletin statistic CANSTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ, TEMPO (date anuale)
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+30 pentru luna / Anual – 11.10.2004

Producţia   fizica industrială anuală în structura PRODCOM şi pregătirea                   fişierelor cu rezultate pentru transmisie către Eurostat

DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Statistica industriei

Scopul programului: Producerea datelor statistice privind productia fizica industrială anuală, conform cerinţelor EUROSTAT

Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activităţi industriale în România

Obiectivul general al programului: Crearea instrumentelor statistice şi a metodologiilor necesare pentru realizarea datelor statistice conform cerinţelor EUROSTAT

Elemente componente ale  programului:
Elaborarea bazei de sondaj a cercetării statistice
Extragerea eşantionului întreprinderilor raportoare
Stabilirea metodologiei pentru realizarea corespondenţei dintre datele din nomenclatorul PRODROM si poziţiile PRODCOM
Analiza rezultatelor anchetei PRODROM
Conversia rezultatelor PRODROM, în format GESMES
Transmiterea datelor către EUROSTAT

Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Încarcarea bazei de date cu rezultatele statistice ale anchetei PRODROM lunar/anual
Analiza rezultatelor în structura PRODCOM, confidenţializarea rezultatelor
Conversia  fişierelor în structura GESMES. Validarea datelor definitive în structură PRODCOM;
Transmiterea datelor la EUROSTAT

Compartimentul responsabil: Direcţia generala de statistică a anchete structurale, registre şi sondaje în întreprinderi
Periodicitatea: Anuală pentru rezultatele anchetei PRODROM-A;
                          Trimestrială pentru rezultatele anchetei PRODROM-L

Lucrări realizate: Producţia fizică industriala trimestrială/anuală în structura PRODCOM
Beneficiarii rezultatelor: Direcţiile generale de statistică responsabile de anchete de întreprindere anuale sau infra-anuale, utilizatori externi, EUROSTAT

Termen final de realizare: T+30 după definitivarea rezultatelor PRODROM-L
                                              20 zile dupa definitivarea rezultatelor PRODROM –A 2003.

Indicatori fizici:Producţia fizică industrială totală, producţia livrată, valoarea producţiei livrate

Cifra de afaceri şi comenzile din unităţile industriale

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Calculul indicelui cifrei de afaceri pe total şi pe piaţa internă şi externă a comenzilor noi în industrie din unităţile industriale
Sfera de cuprindere:  Unităţile cu activitate  principală de industrie
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: Circa 10.000
Principalele variabile cercetate: Cifra de afaceri, veniturile din vânzarea produselor finite şi semifabricatelor, pe total şi pe piaţa internă şi externă,  efectivul de personal la sfârşitul lunii, valoarea comenzilor (contractelor) noi, stocurile de comenzi, pentru piaţa internă şi externă.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţi economici cu activitate principală de industrie, care corespund criteriilor de selecţie
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat INDCA
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică anteprecedentă 
Termenul limită de transmitere a datelor: L+30
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi:  Indicii cifrei de afaceri din unităţile industriale, pe total industrie şi pe piaţa internă şi externă; comenzile noi în industrie
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi CAEN Rev1  şi pe grupe de mărime a unităţilor
Lucrări editate: “Indicii cifrei de afaceri şi comenzile noi din unităţile industriale”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic de Industrie
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+60
Indicii producţiei industriale

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Calculul indicilor producţiei industriale
Principalele variabile prelucrate: Producţia industrială exprimată fizic sau valoric, preţurile medii unitare de producţie, cantitatea medie produsă în anul de bază exprimată fizic sau valoric
Sursa datelor: Cercetările statistice IND şi PRODROM-A privind producţia fizică industrială
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Indicii producţiei industriale
Tipul de serii de date: Lunare şi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi CAEN Rev1 
Lucrări editate: “Indicatori pe termen scurt în industrie”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar, Buletin Statistic de Industrie, Anuarul Statistic al României, România în cifre – breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+30 pentru lună / Anual: 10.11.2004
Indicii cifrei de afaceri

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII  ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Calculul indicilor cifrei de afaceri pe total, piaţă internă şi externă, din unităţile industriale
Principalele variabile prelucrate: Cifra de afaceri pe total, piată internă şi externă
Sursa datelor: Cercetarea statistică INDCA privind cifra de afaceri
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Indicii cifrei de afaceri  pe total, piaţă internă şi externă
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor:  Naţional, pe activităţi CAEN Rev1
Lucrări editate: “Indicatori pe termen scurt în industrie”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar, Buletin Statistic de Industrie.
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+60
Indicii productivităţii muncii în industrie

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Calculul indicilor productivităţii muncii în industrie
Principalele variabile prelucrate: Indicii producţiei industriale şi indicii numărului de persoane angajate în activitatea industrială.
Sursa datelor: Cercetările statistice IND privind producţia fizică industrială
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Indicii productivităţii muncii în industrie
Tipul de serii de date: Lunare şi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi CAEN Rev1
Lucrări editate: “Indicatori pe termen scurt în industrie”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Communicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+30 pentru lună / Anual: 10.11.2004

Comenzi noi în industrie

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII  ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Determinarea comenzilor noi pe ramuri ale industriei
Principalele variabile prelucrate: Comenzi noi şi stocurile de comenzi
Sursa datelor: Cercetarea statistică INDCA privind cifra de afaceri
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Comenzi noi şi stocuri de comenzi
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor:  Naţional, pe activităţi CAEN Rev1
Lucrări editate: “Indicatori pe termen scurt în industrie”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar, Buletin Statistic de Industrie.
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+60
 Preţurile producţiei fizice  industriale

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Calculul indicilor preţurilor producţiei industriale pentru piaţa internă, export şi total.
Sfera de cuprindere: Unităţi cu activitate principală de industrie care realizează produse industriale din nomenclatorul de produse industriale 
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: 1.800
Principalele variabile cercetate: Preţul de livrare , cantitatea livrată
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici selectaţi în eşantion
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat PRETIND
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenul limită de transmitere a datelor: L+05
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Indicii preţurilor producţiei industriale pentru piaţa internă, export şi total.
Tipul de serii de date: Lunară
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi CAEN Rev.1
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic de Preţuri, Buletin Statistic Lunar, Buletin Statistic de Industrie, Anuarul Statistic al României, Buletin statistic CANSTAT,  România în cifre- breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+30
Indicii preţurilor producţiei industriale pentru piaţa internă, export şi total

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Calculul indicilor preţurilor producţiei industriale pentru piaţa internă, export şi total
Principalele variabile cercetate: Preţul de livrare, cantitatea livrată
Sursa datelor: Cercetarea statistică PRETIND privind preţurile producţiei fizice industriale
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Indicii preţurilor producţiei industriale pentru piaţa internă, export şi total
Tipul de serii de date: Lunare şi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi CAEN Rev.1
Lucrări editate: “Indicatori pe termen scurt în industrie ”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar, Buletin Statistic de Preţuri, Buletin Statistic de Industrie, Anuarul Statistic al României, Buletin statistic CANSTAT, România în cifre – breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+30 pentru lună / 22.03.2004 pentru anual 

Producţia fizică industrială de carne, lapte şi produse lactate, realizate de agenţii economici

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Calcularea producţiei totale de carne, lapte şi produse lactate de la agenţii economici
Sfera de cuprindere: Unităţi care realizează producţia de carne, lapte şi produse lactate prevăzute în nomenclator (lunar şi anual)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: Circa 2000
Principalele variabile cercetate: Număr capete sacrificate, greutate în viu, greutate medie, greutate în carcasă, randament mediu, lapte brut intrat în lăptărie, lapte brut ieşit din lăptărie, produse proaspete, produse transformate, conţinut mediu în grăsime şi proteine
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Toate unităţile industriale cu activitate principală
şi secundară 1511,1512 şi 1551 CAEN Rev.1
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate INDC, INDCP şi
INDL.
Periodicitate: Lunară / Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă / Anul calendaristic precedent
Termenele limită de transmitere a datelor: L+12; 01.03.2004 pentru anul precedent
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia de carne, lapte şi produse lactate şi indicatorii derivaţi (greutate medie, randament mediu, conţinut mediu în grăsime şi proteine).
Tipul de serii de date: Lunare şi anuale.
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: Producţia fizică industrială de carne, lapte şi produse lactate.
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic de Industrie
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+45 / Anual: 30.06.2004
Principalii indicatori privind producţia industrială de carne, lapte şi produse lactate, realizate de agenţii economici

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Calculul producţiei de carne, lapte şi produse lactate
Principalele variabile prelucrate: Producţia şi indicatorii derivaţi
Sursa datelor: Cercetările statistice INDC, INDCP şi INDL
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia de carne, lapte şi produse lactate şi indicatorii derivaţi (greutate medie, randament mediu, conţinut mediu în grăsime şi proteine).
Tipul de serii de date: Lunare şi anuale.
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: Producţia fizică industrială totală de carne, lapte şi produse lactate.
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic de Industrie
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+45 / Anual: 30.06.2004
Activitatea sectorului metalurgic

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Determinarea producţiei, livrărilor şi intrărilor de produse metalurgice din oţel, consumurilor principalelor materii prime pentru realizarea produselor metalurgice din oţel, balanţei deşeurilor de fier (fontă şi oţel) în sectorul metalurgic şi consumul de energie în industria siderurgică pentru principalele produse metalurgice din oţel
Sfera de cuprindere: Unităţile cu activitate principală de industrie care realizează produse din fontă şi oţel
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: Circa 300
Principalele variabile cercetate: Producţia, livrările şi intrările de produse metalurgice din oţel, consumurile de materii prime în sectorul metalurgic, stocurile, intrările, consumurile şi vânzările de deşeuri de fier (fontă şi oţel) în sectorul metalurgic şi consumul de energie în industria siderurgică
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţile cu activitate principală de industrie care realizează produse din fontă şi oţel
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat MET
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 22.03.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia de produse metalurgice din oţel realizată în anul de referinţă, producţia consumată şi livrată pentru principalele produse metalurgice din oţel, consumurile principalelor materii prime pentru realizarea produselor metalurgice din oţel, balanţa deşeurilor de fier (fontă şi oţel) în sectorul metalurgic şi consumul de energie pentru producţia de fontă şi oţel în industria siderurgică
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Anual al Statisticii ONU
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Buletinul Anual al Statisticii Oţelului – ONU
Termene de diseminare a datelor: 10.06.2004

 
1.4. Statistica energiei şi mediului

Producţia fizică de energie electrică şi  termică

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Determinarea producţiei de energie electrică pe moduri de producere, a energiei termice şi a elementelor, pentru elaborarea balanţei energiei electrice, determinarea resurselor şi a consumului de energie electrică şi a producţiei de energie termică
Sfera de cuprindere: Unităţi  producătoare de energie electrică şi energie termică
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă 
Numărul de unităţi cercetate: 100
Principalele variabile cercetate: Producţia de energie electrică şi termică pe moduri de producere şi elemente de balanţă ale energiei electrice (importul, consumul în economie, consumul pentru iluminatul public, consumul populaţiei, consumul în reţele şi staţii şi exportul)
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date:. Principalii producători de energie electrică şi termică
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat IND E
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenul limită de transmitere a datelor: L+12
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia fizică de energie electrică şi termică pe destinaţii, importul de energie electrică şi principalele consumuri de energie electrică
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de energie transformată
Lucrări editate: Producţia principalelor produse industriale, Indicii producţiei industriale, Balanţa energiei electrice, Principalele resurse de energie primară
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic de Industrie.
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fondul naţional de date – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+30
Principalele  resurse  de  energie  primară

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Determinarea la nivel naţional a principalelor resurse de energie primară în unităţi fizice şi convenţionale
Principalele variabile prelucrate: Producţia şi importul principalilor purtători de energie
Sursa datelor: Cercetările statistice IND şi IND E, privind producţia fizică industrială, respectiv producţia de energie electrică şi termică, date de import din statistica comerţului exterior
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia şi importul de purtători de energie, pe sortimente, cumulat de la începutul anului
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe sortimente de purtători de energie
Lucrări editate: “Principalele resurse de energie primară “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic de Industrie
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+30
Balanţa energiei electrice

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Determinarea resurselor de energie electrică şi a consumului pe principalele domenii
Principalele variabile prelucrate: Producţia de energie electrică pe moduri de producere, importul, consumul în economie, consumul pentru iluminatul public, consumul populaţiei, consumul în reţele şi staţii şi exportul
Sursa datelor: Cercetările statistice IND şi IND E, privind producţia fizică industrială, respectiv producţia de energie electrică şi termică
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia de energie electrică pe moduri de producere şi consumul acesteia pe principalele domenii, cumulat de la începutul anului
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de resurse şi principalele categorii de utilizare
Lucrări editate: “Balanţa energiei electrice “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic de Industrie
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+30
Resursele şi consumurile lunare de energie electrică, termică, combustibili, carburanţi şi lubrefianţi 

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Determinarea resurselor de energie primară şi transformată pe tipuri de purtători de energie; utilizarea resurselor de energie disponibile pe principalele activităţi CAEN Rev.1 pentru consumul energetic, pe sortimente.
Sfera de cuprindere: Unităţi producătoare şi consumatoare de energie electrică şi termică, combustibili, carburanţi şi lubrifianţi, pentru principalele activităţi CAEN Rev.1 consumatoare de energie;
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă;
Numărul de unităţi cercetate: 900;
Principalele variabile cercetate: Producţia, importul şi exportul, stocurile şi consumul de energie primară şi transformată pe pincipalele destinaţii şi livrările pe tipuri de purtători de energie;
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţile din sfera de cuprindere a cercetărilor, selectate în eşantion;
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate pentru cărbune, petrol şi produse petroliere, gaze naturale, energie electrică şi termică;
Periodicitate: lunară
Momentul/Perioada de referinţă: luna calendaristică precedentă
Termenul limită de transmitere a datelor: L + 60
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică;  la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Resursele de energie primară şi transformată, stocurile de început şi de sfârşit de lună, consumurile energetice pe principalele activităţi CAEN Rev.1 selectate.
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi şi tipuri de purtători de energie
Lucrari editate: “Indicatorii pe termen scurt ai statisticii energiei”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinele lunare Eurostat pentru ţările candidate UE;
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate:
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor Publice, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice; Eurostat, Agenţia Internaţională de Energie;
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă;
Termene de diseminare a datelor: L +90

Indicatorii statisticii energiei pe termen scurt 

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Determinarea resurselor şi a consumurilor de energie electrică şi termică, cărbune, produse petroliere şi gaze naturale; determinarea Euroindicatorilor pe termen scurt; determinarea indicatorilor cuprinşi în aplicaţia JODE a Uniunii Europene privind ţiţeiul şi produsele petroliere;
Principalele variabile prelucrate: Producţia, importul, exportul, variaţia stocurilor şi consumul intern brut de energie electrică, cărbune, produse petroliere şi gaze naturale;
Sursa datelor: Cercetările statistice specifice (cărbune, petrol, gaze naturale şi energie transformată) privind resursele (producţia, importurile şi stocurile la începutul perioadei de referinţă) şi destinaţiile purtătorilor de energie pentru a asigura integritatea raspunsurilor la chestionarele Eurostat;
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia, importul, exportul, variaţia stocurilor şi consumul intern brut de purtători de energie şi calcule estimative privind consumul de combustibil în termocentralele clasice. Importul şi exportul de purtători de energie pe ţări de origine;
Tipul de serii de date: Lunare;
Profilul de prelucrare a datelor: Pe sortimente de purtători de energie;
Beneficiarii rezultatelor: Eurostat;
Termene de diseminare a datelor: L+90; L+30 pentru Euroindicatori şi JODE

Analiza preţurilor la principalele produse energetice – la consumatori

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica energiei;
Obiectivul: Determinarea preţurilor la produsele energetice în conformitate cu prevederile Directivei 90/377/EEC referitoare la transparenţa preţurilor pe piaţa energiei;
Principalele variabile prelucrate:  Preţurile şi taxele practicate pe piaţa energiei;
Sursa datelor: Administrativă (ANRE; ANRGN)
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Sistemul de preţuri pentru furnizarea energiei; tarifele şi preţurile medii practicate; structura de consumatori şi cantităţile  utilizate de către consumatorii de referinţă;
Tipul de serii de date: Semestriale;
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe sortimente de purtători de energie;
Beneficiarii rezultatelor: Eurostat, alte categorii de utilizatori la cerere;
Termene de diseminare a datelor: 15.03.2004 / 15.09.2004
Resursele energetice şi utilizarea acestora

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Determinarea resurselor de energie primară şi transformată – cantitativ şi calitativ – pe tipuri de purtători de energie; utilizarea resurselor de energie disponibile pe activităţi  CAEN Rev1;  pentru consumul energetic şi neenergetic, pe sortimente
Sfera de cuprindere: Totalitatea producătorilor de energie şi marii consumatori din economie
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: 5.000
Principalele variabile cercetate: Resurse energetice şi utilizarea acestora, utilizarea resurselor energetice pe activităţi
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţi  producătoare şi consumatoare de energie
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat E 01
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 23.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia de energie primară şi transformată, pe sortimente, importul şi exportul de energie, consumul de energie în sectorul de transformare, pe tipuri de energie transformată produsă, consumurile energetice şi neenergetice în industrie – pe diviziuni CAEN Rev1, precum şi în principalele activităţi CAEN Rev1; pierderile de energie în transport şi distribuţie
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi şi  tipuri de purtători de energie
Lucrări editate:  “Balanţa energetică  şi structura utilajului energetic“
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Termene de diseminare a datelor: 15.11.2004
Producerea de energie electrică şi  termică
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Determinarea producţiei anuale de energie electrică şi termică, după tipul grupurilor electrogene şi după tipul combustibilului folosit, stabilirea datelor de exploatare ale centralelor electrice şi a livrărilor de energie electrică şi termică pe utilizatori
Sfera de cuprindere: Totalitatea unităţilor producătoare de energie electrică şi termică din toate domeniile de activitate 
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 1.300
Principalele variabile cercetate: Producţia de energie electrică şi termică pe moduri de producere şi după felul combustibilului consumat, consumul de energie şi combustibili pentru producerea energiei electrice şi termice pe sortimente, structura echipamentelor de producere; livrările de energie electrică şi termică pe tipuri de consumatori finali
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţile producătoare de energie electrică şi termică
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat E02
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 23.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia de energie electrică şi termică, pe sortimente şi pe tipuri de instalaţii de producere, consumul de energie şi combustibili pentru producerea energiei electrice şi termice, consumurile specifice de producere a energiei pe tipuri de energie şi pe sortimente de combustibili în sectorul public şi la autoproducători, livrările de energie electrică şi termică pe tipuri de consumatori finali
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de instalaţii de producere, purtători de energie,  tipuri de energie transformată
Lucrări editate: “Balanţa energetică şi structura utilajului energetic“
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Termene de diseminare a datelor: 15.11.2004
Producerea de energie electrică şi  termică în centrale nuclearo-electrice
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Determinarea producţiei de energie electrică şi termică obţinută în centrale nuclearo-electrice, caracterizarea activităţii în centralele nuclearo-electrice
Sfera de cuprindere: Unităţile producătoare de energie nuclearo-electrică
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: Numărul generatoarelor şi puterea instalată, puterea maximă livrată, durata de funcţionare a turbogeneratorului, reducerea producţiei de energie electrică, condiţiile de întrerupere a producţiei de energie electrică
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat E03
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 23.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia de energie electrică şi termică din centralele nuclearo-electrice, puterea instalată, puterea termică şi electrică maximă a centralei; durata de funcţionare a turbogeneratorului; durata de întrerupere a producţiei de energie electrică; reducerea de energie electrică exprimată cantitativ pe tipuri de întrerupere
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de energie transformată
Lucrări editate:  “Balanţa energetică şi structura utilajului energetic”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Termene de diseminare a datelor: 15.11.2004
Resursele şi consumul de energie electrică, termică, combustibili, carburanţi şi lubrifianţi

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Determinarea resurselor de energie electrică şi termică primară şi transformată  pe tipuri de purtători de energie; utilizarea resurselor de energie disponibile pe activităţi  pentru consumul energetic, pe sortimente
Sfera de cuprindere: Unităţi medii şi mici consumatoare de energie electrică şi termică, combustibili, carburanţi şi lubrifianţi, cuprinse în eşantionul reprezentativ pentru activităţile economice şi sociale
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: 4.000
Principalele variabile cercetate: Intrările, stocurile şi consumul de energie electrică şi termică primară şi transformată pe destinaţii şi vânzările pe tipuri de purtători de energie.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţile din sfera de cuprindere a cercetării selectate în eşantion
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat CEM
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 23.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Resursele de energie primară şi transformată, stocurile de început şi de sfârşit de an, consumurile energetice pe activităţi 
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activităţi şi tipuri de purtători de energie
Lucrări editate:  “Balanţa energetică  şi structura utilajului energetic”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Termene de diseminare a datelor: 15.11.2004
Balanţa prelucrării ţiţeiului

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica industriei
Obiectivul: Cuantificarea activităţii de prelucrare a ţiţeiului şi de obţinere a produselor petroliere, identificarea resurselor de ţiţei, produse petroliere şi componente de amestec supuse prelucrării în rafinării – pe surse de provenienţă, precum şi produsele rezultate din procesul de rafinare – pe sortimente de produse petroliere
Sfera de cuprindere: Unităţile de rafinare a ţiţeiului
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 12
Principalele variabile cercetate: Producţia naţională de ţiţei; importul de ţiţei şi produse petroliere supuse prelucrării în rafinării; stocurile la începutul şi la sfârşitul perioadei de referinţă; producţia brută de produse petroliere finite, pe sortimente; consumurile proprii; livrările la consumatori, din care către unităţile din petrochimie
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Rafinăriile de petrol
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat P
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 23.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Cantităţile de ţiţei, produse lichide rezultate la extracţia gazelor naturale, semifabricate, aditivi şi componente de amestec, supuse prelucrării, după sursa de provenienţă (producţie internă, import, stoc) şi producţia brută de produse petroliere finite, pe sortimente, consumurile proprii, livrările la consumatori, din care către unităţile din petrochimie
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe sortimente de produse petroliere
Lucrări editate:  “Balanţa energetică  şi structura utilajului energetic“
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, mari unităţi producătoare de energie, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 15.11.2004
Balanţa energetică şi structura  utilajului energetic
 
1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Prezentarea indicatorilor privind resursele de energie primară şi totală, consumurile energetice pe principalele activităţi ale economiei naţionale şi ale industriei, puterea instalată a centralelor electrice, resursele energetice utilizate pentru producerea energiei electrice, energia  termică livrată şi combustibilul consumat
Principalele variabile cercetate: Resurse energetice şi utilizarea acestora, utilizarea resurselor energetice pe activităţi. Producţia de energie electrică şi termică pe moduri de producere şi după felul combustibilului consumat, consumul de energie şi combustibili pentru producerea energiei electrice şi termice pe sortimente, structura echipamentelor de producere; livrările de energie electrică şi termică pe tipuri de consumatori finali. Numărul generatoarelor de producere a energiei nuclearo-electrice şi puterea instalată, puterea maximă livrată, durata de funcţionare a turbogeneratorului, condiţiile de întrerupere a producţiei de energie electrică
Sursa datelor: Cercetările statistice E 01, E02, E 03, CEM, P, date de import şi export de energie primară şi transformată din statistica comerţului exterior, date obţinute din Ancheta Integrată în Gospodării referitoare la cantităţile de combustibili obţinute în activităţile proprii din gospodăriile populaţiei
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia de energie primară şi transformată, pe sortimente, importul şi exportul de energie, consumul de energie în sectorul de transformare, pe tipuri de energie transformată produsă, consumurile energetice şi neenergetice în industrie – pe diviziuni CAEN Rev1, precum şi pe principalele activităţi CAEN Rev1; pierderile de energie în transport şi distribuţie. Producţia de energie electrică şi termică pe tipuri de instalaţii de producere, consumurile specifice de producere a energiei pe tipuri de purtător de energie în sectorul public şi la autoproducători, livrările de energie electrică şi termică pe tipuri de consumatori finali
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional pe:  activităţi, tipuri de purtători de energie,  instalaţii de producere, tipuri de energie transformată
Lucrări editate:  “Balanţa energetică  şi structura utilajului energetic“
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, mari unităţi producătoare de energie, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 15.11.2004

Distribuirea gazelor naturale

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica energiei
Obiectivul: Caracterizarea activităţii privind distribuirea gazelor naturale pe localităţi şi structura categoriilor de consumatori a gazelor naturale
Sfera de cuprindere: Unităţile de distribuire a gazelor naturale şi de exploatare a conductelor magistrale
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 10
Principalele variabile cercetate: Lungimea conductelor de distribuire a gazelor, cantitatea de gaze naturale distribuită la consumatori productivi şi casnici
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale cu activitate de distribuţie a gazelor naturale
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat GN
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 10.02.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul localităţilor în care se distribuie gaze naturale; volumul gazelor naturale distribuit şi lungimea conductelor de distribuire
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi
Lucrări editate: “Activităţile privind utilitatea publică de interes local în anul 2003”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Banca Naţională a României, ARACO, INCERC, Institutul de Economie Naţională, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Asociaţia patronală pentru gospodărie comunală, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.06.2004

Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei termice
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica dezvoltării durabile
Obiectivul: Caracterizarea activităţilor privind alimentarea cu apă, canalizarea publică, epurarea apelor uzate, distribuirea energiei termice şi salubritatea
Sfera de cuprindere: Regiile autonome şi societăţile comerciale cu activităţi de utilitate publică de interes local, societăţile comerciale care au instalaţii publice de distribuire centralizată a apei sau conducte pentru uz public, instalaţii de distribuire a energiei termice şi care prestează servicii de salubritate
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 3.000
Principalele variabile cercetate: Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a apei potabile; cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor; lungimea totală simplă a conductelor de canalizare; volumul de apă reziduală epurată; dotarea cu autovehicule speciale necesare desfăşurării activităţilor de salubritate; cantitatea de deşeuri solide urbane; energia termică distribuită.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici incluşi în sfera de cuprindere
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat AC
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 10.02.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul localităţilor dotate cu reţele de distribuire a apei potabile, energie termică şi reţele de canalizare; lungimea simplă a reţelei de distribuire a apei potabile; volumul apei potabile distribuite; lungimea totală simplă a conductelor de canalizare; volumul de apă reziduală epurată; dotarea cu autovehicule speciale necesare; cantitatea de deşeuri urbane; energia termică distribuită
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi
Lucrări editate: “Activităţile privind utilitatea publică de interes local în anul 2003 “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date – BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Banca Naţională a României, ARACO, INCERC, Institutul de Economie Naţională, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Asociaţia patronală pentru gospodărie comunală, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.06.2004
Activităţile privind utilitatea publică de interes local

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR 
Domeniul statistic: Statistica dezvoltării durabile
Obiectivul: Determinarea activităţilor privind utilitatea publică de interes local
Principalele variabile prelucrate: Alimentarea cu apă, canalizarea publică şi epurarea apei reziduale, autovehiculele pentru salubritate, deşeurile urbane şi distribuirea energiei termice, distribuirea gazelor naturale, străzile orăşeneşti
Sursa datelor: Cercetarea statistică AC, Cercetarea statistică GN, Cercetarea statistică SO
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a apei potabile; cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor; lungimea totală simplă a conductelor de canalizare; volumul de apă reziduală epurată; dotarea cu autovehicule speciale necesare desfăşurării activităţilor de salubritate; lungimea conductelor de distribuire a gazelor naturale, cantitatea de gaze naturale distribuită consumatorilor; energia termică distribuită;  lungimea totală a străzilor şi  stăzi modernizate
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare , judeţe şi localităţi
Lucrări editate: “Activităţile privind utilitatea publică de interes local în anul 2003 “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Banca Naţională a României, ARACO, INCERC, Institutul de Economie Naţională, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Asociaţia patronală pentru gospodărie comunală, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.06.2004
Cheltuielile pentru protecţia mediului

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica mediului
Obiectivul: Evaluarea cheltuielilor pentru protecţia mediului şi evidenţierea fluxurilor de finanţare la nivelul unităţilor administraţiei publice centrale şi locale, producătorilor specializaţi şi nespecializaţi de servicii de protecţia mediului
Sfera de cuprindere: Unităţile administraţiei publice centrale şi locale şi agenţii economici care fac cheltuieli pentru protecţia mediului
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: aprox. 9.000
Principalele variabile cercetate: Cheltuielile totale de protecţia mediului, investiţiile pentru protecţia mediului, cheltuielile curente, resursele pentru realizarea activităţilor de protecţia mediului, subvenţiile primite, veniturile realizate
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţile administraţiei publice centrale şi locale (CAEN Rev1 75), agenţii economici (CAEN Rev1 10-40), unităţile pentru comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor (CAEN Rev1 5157); unităţile pentru asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi similare (CAEN Rev1 9000), unităţi pentru recuperarea deşeurilor de materiale reciclabile (CAEN Rev1 3700), unităţi pentru gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuirea apei (CAEN Rev1 41)
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului prin Inspectoratele judeţene de protecţia mediului pentru culegerea şi validarea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Datele se colectează de către DJS-uri pe baza formularelor statistice “Cheltuieli de protecţia mediului”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul 2003
Termenul limită de transmitere a datelor:  30.06.2004 la DJS, 30.07.2004 la INS
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică; la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Cheltuielile de protecţia mediului la nivel naţional şi regional, pe clase CAEN Rev1, pe factori de mediu, pe tipuri de activităţi specifice de protecţia mediului, pe categorii de producători de servicii de protecţia mediului şi pe categorii de cheltuieli
Tipul de serii de date: Anuale.
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, CAEN Rev1, factori de mediu
Lucrări editate: “Cheltuieli pentru protecţia mediului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, alte instituţii ale administraţiei publice,  organizaţii internaţionale, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Rapoarte sau studii 
Termene de diseminare a datelor: 21.12.2004

Deşeuri municipale (orăşeneşti) şi periculoase

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica mediului
Obiectivul: Determinarea cantităţii de deşeuri pe produse, pe producători şi tipuri de deşeuri, determinarea cantităţii de deşeuri colectate, tratate/reciclate şi eliminate, pe procedee tehnice de tratare
Sfera de cuprindere: Unităţi producătoare  de deşeuri, unităţi care colectează, tratează/reciclează şi depozitează  deşeuri
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate:  aprox. 6.000
Principalele variabile cercetate: Cantitatea totală de deşeuri produse, cantitatea de deşeuri municipale produse, cantitatea de deşeuri periculoase produse, tratarea şi eliminarea deşeurilor municipale şi periculoase
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici şi alte categorii de unităţi producătoare de deşeuri, operatori de staţii de tratare şi depozitare a deşeurilor
Instituţii colaboratoare: Colectarea, prelucrarea şi validarea datelor, precum şi editarea rapoartelor finale se realizează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului,  ICIM Bucureşti.
Modul de colectare a datelor primare: Colectarea datelor se realizează de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, ICIM , Bucureşti, prin  reţeaua inspectoratelor judeţene de protecţia mediului, care utilizează chestionare statistice auto-administrate
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul 2003 
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.07. 2004 la Institutul Naţional de Cercetare  Dezvoltare pentru Protecţia Mediului; ICIM, Bucureşti;  29.10.2004 la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului  (MAPAM)
Locul de transmitere a datelor: De la unităţile raportoare la Inspectoratele Judeţene de Protecţia Mediului (IPM), de la IPM la ICIM;  de la ICIM la MAPAM şi INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producerea deşeurilor pe clase CAEN Rev1 şi tipuri de deşeuri, la nivel naţional; producerea, tratarea şi eliminarea deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase, producerea, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, producerea colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor municipale; compoziţia deşeurilor municipale
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, CAEN Rev1
Lucrări editate: “Raportul de stare a mediului”, editat de către MAPAM
Beneficiarii rezultatelor: INS, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Alte publicaţii
Termene de diseminare a datelor: 20.12.2004

Calitatea aerului

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica mediului
Obiectivul: Determinarea indicatorilor statistici ai calităţii aerului în vederea evaluării generalizate a poluării aerului
Sfera de cuprindere: Inspectoratele judeţene pentru protecţia mediului, pentru fiecare localitate în care există staţii de supraveghere a poluării aerului
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Număr de unităţi cercetate: 42
Principalele variabile cercetate: Surse majore de emisie, concentraţia maximă efectivă (minimă şi maximă), concentraţia medie anuală (minimă şi maximă), frecvenţa depăşirii concentraţiei maxime admisibile, numărul staţiilor de supraveghere
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Inspectoratele judeţene pentru protecţia mediului (IPM)
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului (MAPAM),  prin reţeaua IPM, pentru culegerea şi validarea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat PMI – FILA 1 “Calitatea aerului”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul 2003 
Termenul limită de transmitere a datelor: 05.03.2004 la DJS; la INS: 22.03.2004
Locul de transmitere a datelor: De la IPM la DJS; De la DJS  la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Concentraţiile de substanţe  poluante în unele localităţi, Localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale  concentraţiei maxime admisibile, pe substanţe poluante, Concentraţiile de poluanţi după metoda de analiză, Localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: La nivelul localităţilor monitorizate prin staţii de supraveghere a calităţii aerului ale IPM-urilor
Lucrări editate: “Calitatea aerului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalităţi de diseminare: Alte publicaţii
Termene de diseminare a datelor: 16.07.2004

1.5. Statistica construcţiilor

Autorizaţii  de construire  eliberate  pentru  clădiri

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica construcţiilor
Obiectivul: Determinarea numărului de autorizaţii de construire eliberate şi a suprafeţei utile aferente clădirilor
Sfera de cuprindere: Unităţi ale administraţiei publice locale care în cursul lunii de raportare au emis autorizaţii de construire
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate:  3.000
Principalele variabile cercetate: Numărul de autorizaţii de construire şi suprafaţa utilă
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Prefecturi,consilii municipale (de sector), orăşeneşti şi comunale
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat ACC
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenul limită de transmitere a datelor: L+15
Locul de transmitere a datelor:  La direcţiile teritoriale de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de autorizaţii de construire şi suprafaţa utilă aferentă, pentru clădiri  rezidenţiale,  clădiri pentru colectivităţi, clădiri administrative, alte clădiri şi extinderi la clădirile existente
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor:  Naţional, medii, regiuni de dezvoltare, judeţe
Lucrări editate: Autorizaţii de construire locuinţe terminate şi în curs de execuţie
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate:   Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni); Informaţii Statistice Operative:  Seria Investiţii-Construcţii
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fondul naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+60
Construcţii de locuinţe

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica construcţiilor
Obiectivul: Determinarea indicatorilor statistici privind locuinţele terminate şi cele aflate în diverse stadii de execuţie, surse de finanţare
Sfera de cuprindere: Agenţi economici, unităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care în cursul trimestrului au construit locuinţe
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 3.800
Principalele variabile cercetate: Numărul  locuinţelor terminate pe surse de finanţare şi judeţe, numărul locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţile care în cursul trimestrului au construit locuinţe din fondurile de investiţii; consiliile municipale (de sector), orăşeneşti şi comunale, pentru locuinţele construite de populaţie în regie proprie.
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat LOC-TR
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+20
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul locuinţe terminate, numărul locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie (terminate şi nerecepţionate, în stadiul de finisaj, executarea structurilor, executarea fundaţiilor, în curs de execuţie la începutul trimestrului, începute în cursul trimestrului, creşteri şi diminuări în cursul trimestrului, schimbări de destinaţie – din care: vândute populaţiei –  în curs de execuţie la sfârşitul trimestrului)
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, medii, regiuni de dezvoltare, judeţe şi surse de finanţare
Lucrări editate: “Autorizaţii de construire, locuinţe terminate şi în curs de execuţie”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni),  Informaţii Statistice Operative – Seria Investiţii – Construcţii
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+60
Autorizaţii de construire, locuinţe terminate şi în curs de execuţie

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica construcţiilor
Obiectivul: Determinarea indicatorilor statistici privind autorizaţiile de construire, locuinţele terminate şi cele aflate în diverse stadii de execuţie, sursele de finanţare
Principalele variabile cercetate: Numărul autorizaţiilor de construire şi suprafaţa utilă, numărul locuinţelor terminate, numărul locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie
Sursa datelor: Cercetarea statistică ACC, Cercetarea statistică LOC-TR
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul autorizaţiilor de construire şi suprafaţa utilă aferentă pentru clădiri rezidenţiale, clădiri rezidenţiale pentru colectivităţi, clădiri administrative, alte clădiri precum şi pentru extinderi la clădiri rezidenţiale existente, numărul locuinţelor din clădiri rezidenţiale autorizate, numărul locuinţelor terminate, numărul locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie. 
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, medii, regiuni de dezvoltare, judeţe şi  surse de finanţare
Lucrări editate: “Autorizaţii de construire, locuinţe terminate şi în curs de execuţie”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni), Informaţii Statistice Operative:  Seria Investiţii – Construcţii
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+60
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica construcţiilor
Obiectivul: Determinarea activităţii de construcţii pe categorii de lucrări şi tipuri de construcţii, pe forme de proprietate, calcularea indicilor de cost ai activităţii de construcţii
Sfera de cuprindere: Agenţii economici cu activitate principală de construcţii (Diviziunea CAEN Rev.1 45), care execută lucrări de construcţii în antrepriză, reparaţii capitale şi curente, lucrări de întreţinere la clădiri şi construcţii existente
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: cca. 4.500
Principalele variabile cercetate: Valoarea totală a lucrărilor de construcţii; valoarea lucrărilor de construcţii noi; valoarea lucrărilor de reparaţii capitale; valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, pe principalele tipuri de construcţii
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici cu activitate principală de construcţii
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat CON
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenul limită de transmitere a datelor: L+20
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Valoarea totală a lucrărilor de construcţii executate în ţară pe categorii de lucrări (construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere) şi tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti) precum şi valoarea lucrărilor de construcţii executate în străinătate
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, forme de proprietate, categorii de lucrări şi tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale, construcţii inginereşti)
Lucrări editate: “Valoarea lucrărilor de construcţii realizate “
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar (odată la 3 luni), Informaţii Statistice Operative:  Seria Investiţii – Construcţii, Buletin statistic CANSTAT
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+60
Valoarea  lucrărilor  de  construcţii  realizate

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica construcţiilor
Obiectivul: Determinarea activităţii de construcţii pe categorii de lucrări şi tipuri de construcţii, pe forme de proprietate, calcularea indicilor de cost ai activităţii de construcţii
Principalele variabile cercetate: Valoarea totală a lucrărilor de construcţii; valoarea lucrărilor de construcţii noi; valoarea lucrărilor de reparaţii capitale; valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, pe principalele tipuri de construcţii; comenzi noi în construcţii
Sursa datelor: Cercetarea statistică CON, privind activitatea de construcţii realizată în antrepriză
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Valoarea totală a lucrărilor de construcţii executate în ţară pe categorii de lucrări (construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere) şi tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti) precum şi valoarea lucrărilor de construcţii executate în străinătate precum şi valoarea comenzilor noi în construcţii
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, forme de proprietate, categorii de lucrări şi tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale, construcţii inginereşti)
Lucrări editate: “Valoarea lucrărilor de construcţii realizate “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar ( la 3 luni), Informaţii Statistice Operative: Seria Investiţii – Construcţii, Buletin statistic CANSTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+60
 

Locuinţe terminate

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica construcţiilor
Obiectivul: Determinarea indicatorilor privind statistica locuinţelor
Sfera de cuprindere: Agenţi economici, unităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care în cursul anului au construit locuinţe
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 3.800
Principalele variabile cercetate: Numărul locuinţelor terminate, suprafaţa construită, utilă, locuibilă, dotarea cu utilităţi
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţi ale administraţiei publice centrale şi locale – ordonatori principali de credite; Societăţi comerciale;  Unităţi cooperatiste şi obşteşti; Consilii municipale (de sector), orăşeneşti şi comunale, pentru locuinţele construite de populaţie în regie proprie
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat LOC1
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 23.01.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de locuinţe, sursa de finanţare, materiale de construcţii folosite, dotarea cu utilităţi, suprafaţa locuinţei (construită, utilă, locuibilă) 
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, medii, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi şi surse de finanţare
Lucrări editate: “Locuinţe terminate şi dotarea cu utilităţi “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 05.04.2004

Locuinţe terminate şi dotarea cu utilităţi

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica construcţiilor
Obiectivul: Determinarea indicatorilor privind locuinţele terminate şi a celor aflate în diverse stadii de execuţie, pe surse de finanţare
Principalele variabile cercetate: Numărul de locuinţe, sursa de finanţare, dotarea cu utilităţi,  suprafaţa locuinţei (construită, utilă, locuibilă), extinderile de locuinţe (număr şi suprafaţa extinsă)
Sursa datelor: Cercetarea statistică LOC1
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de locuinţe, sursa de  finanţare, materiale de construcţii folosite, dotarea cu utilităţi, suprafaţa locuinţei (construită, utilă, locuibilă), numărul de extinderi, suprafaţa extinsă
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, medii, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi şi surse de finanţare
Lucrări editate: “Locuinţe terminate şi dotarea cu utilităţi “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice –  TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 05.04.2004
Modificări ale fondului de locuinţe

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica construcţiilor
Obiectivul: Determinarea fondului de locuinţe la sfârşitul anului
Sfera de cuprindere: Consilii municipale (de sector), orăşeneşti şi comunale
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate:  3.000
Principalele variabile cercetate:  Numărul de locuinţe, camerele de locuit şi suprafaţa locuibilă a fondului de locuinţe existent la sfârşitul anului
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Consilii municipale (de sector), orăşeneşti şi comunale
Modul de colectare a datelor: Formular statistic auto-administrat LOC 2
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.01.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Tipul de serii de date:  Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, forme de proprietate, medii, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi
Lucrări editate: Fondul de locuinţe la 31.12. 2003
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice –TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 12.04.2004
Fondul  de  locuinţe  la  31.12. 2003

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica construcţiilor
Obiectivul: Determinarea fondului de locuinţe la sfârşitul anului
Principalelele variabile cercetate: Numărul de locuinţe, camerele de locuit şi suprafaţa locuibilă a fondului de locuinţe existent la sfârşitul anului
Sursa de date: Cercetarea statistică LOC 2
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de locuinţe, camerele de locuit şi suprafaţa locuibilă a fondului de locuinţe existent la sfârşitul anului
Tipul de serii de date:  Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, forme de proprietate, medii, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi
Lucrări editate: Fondul de locuinţe la 31.12.2003
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, ARACO, INCERC, mass-media, alte categori de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 12.04.2004
1.6. Statistica comerţului interior şi exterior
Comerţul cu amănuntul (cu execepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete); comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi  repararea  autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica comerţului cu amănuntul
Obiectivul: Determinarea indicilor de volum şi indicilor valorici ai cifrei de afaceri şi personalul ocupat pentru întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul
Sfera de cuprindere: Agenţii economici cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete); comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule (diviziunea 50 şi 52)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: Circa. 6.500
Principalele variabile cercetate: Cifra de afaceri realizată şi numărul de personal ocupat
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete); comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate COMAVA 1A, COMAVA 1B prin care se culeg date privind lunile anului precedent, de la unităţile noi în eşantionul panel,  şi formularul COMAVA 2 pentru culegerea datelor pe lunile anului curent
( cifra de afaceri lunar, numărul de personal trimestrial)
Periodicitate: Lunar, cu înregistrare distinctă pentru fiecare lună, pentru perioada 01.01 – 31.10. din anul  2003 (COMAVA 1A), pentru lunile noiembrie, decembrie din anul 2003 (COMAVA 1B)  şi pentru  fiecare lună din anul 2004 (COMAVA 2)
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică cercetată
Termenele limită de transmitere a datelor: 10.12.2003;  (COMAVA 1A); 15.01.2004; 11.02.2004 (COMAVA 1B);  L+30 (COMAVA 2)
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Indici de volum ai cifrei de afaceri, indici valorici ai cifrei de afaceri, număr de personal ocupat la sfârşitul trimestrului
Tipul de serii de date: lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, straturi de activităţi CAEN Rev1 şi forme de proprietate.
Lucrări editate: Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, Intreţinerea şi repararea autovehicule şi a motocicletelor, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern,  Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Comisia Naţională de Prognoză, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+60
Comerţul cu ridicata

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica comerţului cu ridicata
Obiectivul: Determinarea cifrei de afaceri Şi personalul ocupat pentru întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata în trimestrul din anul în curs
Sfera de cuprindere: Agenţii economici cu activitate principală de comerţ cu ridicata  (diviziunea CAEN Rev1 51)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: Cca. 3.800
Principalele variabile cercetate: Cifra de afaceri realizată, numărul de personal ocupat la sfârşitul trimestrului
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici cu activitate principală de comerţ cu ridicata (diviziunea CAEN Rev1 51)
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat COM R privind comerţul cu ridicata
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+40
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Cifra de afaceri, număr de personal ocupat la sfârşitul trimestrului
Tipul de serii de date: Trimestriale, anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, straturi de activităţi CAEN Rev1, forme de proprietate
Lucrări editate: “Cifra de afaceri pentru comerţul cu ridicata “
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern,  Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90
 
Exporturile, importurile şi soldul balanţei comerciale

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica comerţului exterior – Sistemul statistic Extrastat
Obiectivul: Evaluarea comerţului exterior al României şi a soldului balanţei comerciale; determinarea informaţiilor privind importurile şi exporturile României, pe total, grupe de ţări şi ţări, grupe de mărfuri şi mărfuri, indici valorici
Sfera de cuprindere: Totalitatea operaţiunilor de comerţ exterior
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Principalele variabile cercetate: Valoarea şi cantitatea mărfurilor importate şi exportate pe mărfuri detaliate la nivel de 8 cifre din NC şi pe ţări de origine şi destinaţie
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Furnizorii de date: Direcţia Generală a Vămilor; Societăţile comerciale care realizează exporturi sau importuri de energie electrică, gaz natural şi ţiţei
Instituţii colaboratoare: Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală a Vămilor care furnizeză lunar datele privind exporturile şi importurile României şi anual fişierul cu Nomenclatura Combinată pentru a fi utilizat la prelucrare, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Banca Naţională a României care participă la întâlnirile trimestriale ale Grupului de Lucru pentru Realizarea Statisticilor de Comerţ Exterior (metodologii, nomenclatoare)
Modul de colectare a datelor: Pe suport magnetic (dischetă) – date centralizate din declaraţii vamale de export şi de import de la Direcţia Generală a Vămilor (D.G.V.) care prelucrează declaraţiile vamale şi formularele statistice COM-E pentru mărfurile transportate prin conducte şi cablu (gaz natural, ţiţei şi energie electrică)
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenele limită de transmitere a datelor: L+40 pentru Direcţia Generală a Vămilor; L+10 pentru formularele statistice COM-E
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Volumul importului şi exportului României valoric şi cantitativ, pe mărfuri şi pe ţări
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Conform Nomenclaturii Combinate (NC).
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar, Buletin Statistic CANSTAT, Buletinul Statistic de Comerţ Exterior, Anuarul Statistic de Comerţ Exterior, Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Baza de date BEX, baza de date COMTEX a Eurostat şi altele
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei şi Comerţului, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice,  mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+45

Indicele valorii unitare în comerţul exterior

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica comerţului exterior – Sistemul statistic Extrastat
Obiectivul: Calculul indicilor de valori unitare cu bază fixă şi în lanţ, al indicilor de volum şi ai raportului de schimb, evaluarea influenţei indicilor valorii unitare de export şi import privind evoluţia schimburilor de mărfuri şi a balanţei resurse-utilizări în conturile naţionale
Principalele variabile prelucrate: Cantitatea şi valoarea mărfurilor importate şi exportate
Sursa datelor: Rezultatele cercetării statistice privind exporturile, importurile şi soldul balanţei comerciale, stocate în Baza de date de comerţ exterior – BEX – a INS
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Indici de valori unitare, pe total export şi import, pe zone şi ţări, indici de volum şi indicele raportului de schimb
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Secţiuni, capitole, grupe de mărfuri din NC, grupe de ţări
Lucrări editate: “Indicii valorii unitare în comerţul exterior”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic de Comerţ Exterior, Anuarul Statistic al României, Buletin statistic CANSTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Finanţelor Publice,  ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice,  mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90

Armonizarea statisticii comerţului exterior cu recomandările Eurostat şi pregătirea sistemului statistic Intrastat
             
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica comerţului exterior- Sistemul statistic Intrastat
Obiectivul: Pregătirea implementării sistemului statistic Intrastat după aderarea României la UE
Sfera de cuprindere: Totalitatea operaţiunilor de comerţ exterior cu ţările membre şi cu ţările candidate la UE
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă pentru sistemul Intrastat
Principalele variabile cercetate: Valoarea şi cantitatea mărfurilor importate şi exportate, pe mărfuri detaliate la nivel de 8 cifre din Nomenclatura Combinată (NC) şi pe ţări de origine şi destinaţie.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Furnizorii de date: Direcţia Generală a Vămilor (DGV), societăţile comerciale care realizează exporturi sau importuri de energie electrică, gaz natural şi ţiţei – pentru sistemul statistic Extrastat.
Pentru cercetarea pilot Intrastat datele se furnizează de către un eşantion de 50-100 societăţi cu ponderi importante în exporturile şi importurile anului 2002.
Instituţii colaboratoare: Ministerul Finanţelor Publice (inclusiv Direcţia Generală a Vămilor)
Modul de colectare a datelor primare: În pregătirea sistemului Intrastat se vor avea în vedere, pe lângă colectarea pe formulare de hârtie şi proiectarea şi testarea unor mijloace de colectare electronică a datelor de la firme: prin formulare Web şi/sau prin utilizarea Idep/software naţional special proiectat în acest sens.
Periodicitate: Pentru Intrastat, în anul 2004 nu se colectează efectiv date ci se va îmbunătăţi instrumentarul statistic testat în ancheta pilot Intrastat desfăşurată în anul 2003.
Momentul/Perioada de referinţă: În pregătirea sistemului Intrastat se are în vedere ca perioadă de referinţă luna calendaristică precedentă
Locul de transmitere a datelor: Ministerul Finanţelor Publice –  Direcţia Generală a Vămilor
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi:
Prin realizarea statisticilor Intrastat se vor obţine informaţii privind volumul exporturilor şi importurilor intracomunitare, valoric şi cantitativ, pe mărfuri şi pe ţări, pentru societăţile care derulează operaţiuni de export-import cu ţările membre UE.
Profilul de prelucrare a datelor: conform Nomenclaturii Combinate (NC) şi nomenclatorului de ţări şi teritorii
Lucrări editate: Rapoarte cu privire la stadiul armonizării statisticilor de tip Extrastat cu recomandările Eurostat şi a pregătirii implementării sistemului Intrastat, în funcţie de cerinţele Eurostat.
Beneficiarii rezultatelor: Eurostat şi Ministerul Integrării Europene
Termene de diseminare a datelor: La termenele stabilite de Eurostat
1.7. Statistica serviciilor
1.7.1. Turism, hoteluri şi restaurante

Capacitatea de cazare turistică

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica turismului
Obiectivul: Stabilirea capacităţii de cazare turistică colective existente (instalată) a structurilor de cazare turistică din România
Sfera de cuprindere: Totalitatea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică care au cel puţin 5 locuri-pat
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 3.500
Principalele variabile cercetate: Tipuri de structuri de cazare turistică, camere existente după numărul de paturi şi după modul de funcţionare al structurii (permanente sau sezoniere), camere în căsuţe, parcele de campare, numărul de locuri-pat (capacitatea de cazare turistică existentă)
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţi de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare turistică care au cel puţin 5 locuri-pat
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TURISM 1B
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: 30.07.2004
Termenul limită de transmitere a datelor: 16.08.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul mediu de camere oferite turiştilor, numărul mediu de locuri-pat din camerele oferite turiştilor, pe forme de proprietate, în profil teritorial, pe regiuni de dezvoltare
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni dezvoltare, judeţe, pe tipuri de structuri de cazare, categorii de confort, forme de proprietate, zone turistice şi după Rev1
Lucrări editate: “Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie“
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Turismul României – breviar statistic, România în cifre – breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, BDL, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 29.10.2004

Activitatea agenţiilor de turism

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica turismului
Obiectivul: Evaluarea numărului de turişti care au beneficiat de activităţile turistice interne şi externe organizate prin agenţiile de turism şi durata călătoriilor turistice, pe zone turistice pentru turismul intern şi ţări de destinaţie pentru turismul internaţional
Sfera de cuprindere: Agenţii de turism autorizate
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 600
Principalele variabile cercetate: Numărul de turişti participanţi la acţiuni turistice interne şi externe, turişti-zile pentru acţiuni turistice interne şi externe, numărul de salariaţi şi mijloacele proprii de transport
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţiile de turism care au activitate în trimestrul cercetat
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TURISM 2
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+5
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul turiştilor participanţi la acţiuni turistice interne, pe zone turistice, în profil teritorial după sediul agenţiilor, turişti participanţi la acţiuni turistice externe, pe ţări de destinaţie, numărul mediu de salariaţi, numărul de mijloace de transport proprii
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe
Lucrări editate: “Numărul de turişti şi excursionişti participanţi la acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism”.
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate:Anuarul Statistic al României, Breviarul Statistic “Turismul României”, Informaţii Statistice Operative-Seria turism
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Comisia Naţională de Prognoză, Banca Naţională a României, Institutul de Cercetări pentru Turism, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90

Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica turismului.
Obiectivul: Stabilirea gradului de frecventare, de turişti români şi străini, al structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe judeţe, zone turistice, tipuri de unităţi, categorii de confort
Sfera de cuprindere: Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică care au cel puţin 5 locuri-pat
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 3.300
Principalele variabile cercetate: Numărul mediu de camere oferite clienţilor, numărul mediu de locuri-pat, numărul de sosiri şi numărul de înnoptări (români şi străini, pe ţări de rezidenţă), numărul mediu de salariaţi
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţi de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare turistică care au cel puţin 5 locuri-pat
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TURISM 1A – “Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică”
Periodicitate: : Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: L+5
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică care au funcţionat în luna , sosirile şi înnoptărilor clienţilor români şi străini, capacitatea de cazare turistică în funcţiune, indicele net  de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, durata medie a şederii (pe categorii de confort, pe zone turistice)
Tipul de serii de date: Lunare şi trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare , judeţe, pe tipuri de structuri de cazare, categorii de confort, forme de proprietate, zone turistice şi după CAEN Rev1
Lucrări editate: “Sosiri şi înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Turismul României – breviar statistic, Buletin Statistic Lunar, Buletin Statistic Lunar în profil teritorial, Informaţii statistice Operative – Seria turism, România în cifre – breviar statistic 
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei şi Comerţului, Institutul de Cercetări pentru Turism, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+60; T+90

Turismul internaţional din România
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica turismului internaţional
Obiectivul: Prezentarea numărului de sosiri ale vizitatorilor străini pe ţări de origine şi a numărului de plecări ale vizitatorilor români în străinătate pe total şi pe moduri de transport
Sfera de cuprindere: Totalitatea sosirilor vizitatorilor străini şi a plecărilor vizitatorilor români în străinătate
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Principalele variabile cercetate: Sosirile vizitatorilor străini în România şi plecările vizitatorilor români în străinătate, modul de transport utilizat
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Furnizorii obligatori de date: Punctele de frontieră de intrare/ieşire din ţară transmit date la Ministerul de Interne
Modul de colectare a datelor primare: Datele se preiau din surse administrative, pe dischetă, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenul limită de transmitere a datelor: L+10
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Sosirile vizitatorilor străini în România, pe ţări de origine, puncte de frontieră de intrare în ţară şi mijloace de transport utilizate, numărul plecărilor vizitatorilor români în străinătate, pe puncte de frontieră de ieşire din ţară şi mijloace de transport utilizate
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Pe moduri de transport, puncte de frontieră, ţări de origine
Lucrări editate: “Turismul internaţional al României”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Turismul României – breviar statistic, Buletin Statistic Lunar, Informaţii Statistice Operative: Seria turism
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Banca Naţională a României, Comisia Naţională de Prognoză,  Institutul de Cercetări pentru Turism, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+ 45

             Ancheta cererii  turistice a rezidenţilor
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica turismului
Obiectivul: Stabilirea numărului de călătorii turistice ale rezidenţilor, a numărului de turişti pe sexe, grupe de vârstă, durata călătoriei, pe moduri de organizare a călătoriilor şi modul de transport
Sfera de cuprindere: Totalitatea persoanelor rezidente în România cu vârstă peste 15 ani
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: cca 14.000 gospodării
Principalele variabile cercetate: Număr călătorii turistice,  durata călătoriei, mod de transport, tipuri de mijloace de cazare turistică utilizate, vârsta călătorului, număr de înnoptări, cheltuieli turistice
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Gospodăriile populaţiei cuprinse în eşantion
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic ACTR
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+30
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: : Număr călătorii turistice, număr de turişti, număr de înnoptări, cheltuieli turistice
Tipul de serii de date: Trimestrială
Profilul de prelucrare a datelor:  Naţional
Lucrări editate:  “Cererea turistică a rezidenţilor în România”
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Comisia Naţională de Prognoză, Banca Naţională a României, Institutul de Cercetăre pentru Turism, alte categorii de utilizatori la cerere
Termene de diseminare a datelor: T+100
1.7.2. Transporturi

Lungimea drumurilor publice

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Evaluarea lungimii drumurilor naţionale (autostrăzi şi drumuri europene), drumuri judeţene şi comunale
Sfera de cuprindere: Reţeaua drumurilor publice
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 84
Principalele variabile cercetate: Lungimea drumurilor publice naţionale, judeţene, comunale
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Administraţia Naţională a Drumurilor, Consiliile Judeţene
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat DP – Lungimea drumurilor publice la 31 decembrie
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: 31.12.2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 22.01.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Lungimea drumurilor totale, naţionale, judeţe şi comunale pe tipuri de îmbrăcăminţi
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: “Lungimea căilor de transport la sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, alte instituţii ale administraţiei publice, Administraţia Naţională a Drumurilor, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.04.2004

Străzile orăşeneşti

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Caracterizarea infrastructurii publice de transport de interes local
Sfera de cuprindere: Reţeaua străzilor orăşăneşti
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 300 municipii şi oraşe
Principalele variabile cercetate: Lungimea străzilor totale şi modernizate
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Consiliile locale municipale şi oraşeneşti
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat SO
Periodicitate: Anual
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 10.02.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Lungimea totală a străzilor, a celor modernizate, suprafaţa intravilană, suprafaţa spaţiilor verzi
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare , judeţe şi localităţi
Lucrări editate: “Activităţile privind utilitatea publică de interes local în anul 2003“
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Banca Naţională a României, ARACO, INCERC, Institutul de Economie Naţională, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Asociaţia patronală pentru gospodărie comunală, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termen de diseminare a datelor: 30.06.2004
Infrastructura şi mijloacele de transport feroviar
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Caracterizarea infrastructurii publice de transport feroviar
Sfera de cuprindere: Reţeaua feroviară şi totalitatea mijloacelor de transport feroviar existente în inventarul societăţilor de transport feroviar
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 8
Principalele variabile cercetate: Lungimea liniilor de cale ferată (ecartament normal, îngust, larg), vehicule în inventar la 31.XII. (locomotive, vagoane, containere), personal ocupat şi accidente
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă – “ CFR – Marfă”, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ”CFR – Călători”, Compania Naţională de Căi Ferate – CFR”, Societatea de Administrare Active Feroviare–“SAAF”
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat MT CF – “Infrastructura si mijloacele de transport feroviar, la 31 decembrie”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: 31.12.2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.01.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Lungimea desfăşurată a căii ferate (electrificate), lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare (electrificate, pe judeţe şi regiuni de dezvoltare), locomotive, vagoane pentru trenuri de marfă şi vagoane pentru pasageri
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: “Lungimea căilor de transport la sfârşitul anului“, “Mijloace de transport existente la sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004
 
Lungimea şi capacitatea conductelor magistrale pentru transportul produselor petroliere şi gazelor
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Caracterizarea reţelei de conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere şi gazelor
Sfera de cuprindere: Reţeaua conductelor magistrale pentru transportul produselor petroliere şi a gazelor
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 3
Principalele variabile cercetate: Lungimea conductelor magistrale pentru produse petroliere şi gaze
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: CONPET S.A. Ploieşti, ROMGAZ S.A. Mediaş, SNP PETROM  S.A.
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat MT CM – “Conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere şi gazelor la 31 decembrie”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: 31.12.2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.01.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Conducte pentru produse petroliere, ţiţei, gazolină, gaze naturale şi etan şi capacitatea de transport (mii tone/zi)
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional
Lucrări editate: “ Lungimea căilor de transport la  sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004

Înmatriculări noi  de vehicule rutiere

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Determinarea numărului de înmatriculări noi de vehicule rutiere
Sfera de cuprindere: Totalitatea înmatriculărilor noi de vehicule rutiere
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 42 centralizatoare pe judeţe
Principalele variabile cercetate: Înmatriculări noi şi radieri definitive de autovehicule
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Ministerul Administraţiei şi Internelor  – Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TR 4, privind înmatriculările noi de vehicule rutiere
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+20
Locul de transmitere a datelor: La INS.
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de înmatriculări noi  pentru vehicule rutiere pentru transportul călătorilor şi vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor, pe tipuri de autovehicule
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe
Lucrări editate: “Înmatriculări noi de vehicule rutiere”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar (o dată la 3 luni)
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, alte instituţii ale administraţiei publice, Registrul Auto Român,  mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90

Vehicule înmatriculate

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Determinarea numărului de autovehicule înmatriculate în circulaţie
Sfera de cuprindere: Totalitatea autovehiculelor înscrise în circulaţie
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: Vehicule înmatriculate în circulaţie – număr şi capacitate (mii locuri) şi din care – proprietate privată
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţia de Evidenţă Informatizată a Persoanei
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat: MT RUTIER – “Vehicule înmatriculate în circulaţie la 31.12.2003”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă:  Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 16.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS.
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de autoturisme, autocare, autobuze, microbuze, vehicule pentru transportul mărfurilor înmatriculate
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: “Vehicule înmatriculate şi accidente de circulaţie rutieră”, “Mijloace de transport existente la sfârşitul anului”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate:  Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ,TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, alte instituţii ale administraţiei publice, Registrul Auto Român, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004

Accidente de circulaţie rutieră

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Determinarea numărului de accidente rutiere în decursul unui an
Sfera de cuprindere: Totalitatea accidentelor de circulaţie produse în decursul anului
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: Accidente de circulaţie rutieră; persoane accidentate (morţi şi răniţi) în acidente de circulaţie rutieră
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţia Poliţiei Rutieră
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat: ACCR – “Accidente de circulaţie rutieră, în anul 2003”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă:  Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 16.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS.
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul total de accidente din care pe grupe de vârstă şi după utilizatorii drumurilor, numărul de persoane accidentate din care morţi şi răniţi, accidente în care sunt implicate persoane sub influenţa alcoolului
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: “Vehicule înmatriculate şi accidente de circulaţie rutieră”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate:  Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ,TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, alte instituţii ale administraţiei publice, Registrul Auto Român, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004

Vehicule înmatriculate şi accidente de circulaţie rutieră

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Principalele variabile cercetate: Vehicule înmatriculate în circulaţie – număr şi capacitate (mii locuri) şi din care – proprietate privată; accidente de circulaţie rutieră; persoane accidentate (morţi şi răniţi) în accidente de circulaţie rutieră
Sursa datelor: Cercetări statistice: MT Rutier – “Vehicule înmatriculate în circulaţie la 31.XII.2003”; ACCR – “Accidente de circulaţie rutieră, în anul 2003”
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de autoturisme, autocare, autobuze, microbuze, vehicule pentru transportul mărfurilor înmatriculate şi numărul total de accidente din care pe grupe de vârstă şi după utilizatorii drumurilor, numărul de persoane accidentate din care morti şi răniţi, accidente în care sunt implicate persoane sub influenţa alcoolului
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: “Vehicule înmatriculate şi accidente de circulaţie rutieră”, “Mijloace de transport existente la sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, alte instituţii ale administraţiei publice, Registrul Auto Român, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004

Mijloace de transport pe căi navigabile interioare
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Cunoaşterea flotei pentru căi navigabile interne existente la sfârşitul anului
Sfera de cuprindere: Totalitatea mijloacelor de transport pentru căi navigabile interioare existente la sfârşitul anului înregistrate în România
Numărul de unităţi cercetate: 2
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Principalele variabile cercetate: Mijloace de transport pe căi navigabile interioare şi lungimea căilor navigabile interioare
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoarede date: Inspectoratul Navigaţiei Civile, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Direcţia Generală a Transporturilor Maritime pe Dunăre şi pe Căi Navigabile Interioare
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat MT CNI (Cap.1); Formular statistic auto-administrat MT CNI (Cap.2)
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: 31.12.2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.01.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul şi capacitatea: navelor pentru transportul pasagerilor, remorcherelor şi împingătoarelor, din care pe ani de construcţie, nave autopropulsate pentru transportul mărfurilor, nave fără propulsie pentru transportul mărfurilor, din care după capacitatea de încărcare; lungimea căilor navigabile interioare
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Anul de construcţie, capacitatea de încărcare
Lucrări editate: “Mijloace de transport existente la sfirşitul anului” şi “Lungimea căilor de transport la sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004

Mijloace de transport maritim

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Cunoaşterea flotei maritime existente la sfârşitul anului
Sfera de cuprindere: Totalitatea mijloacelor de transport maritim înregistrate în Romania
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: Numărul şi capacitatea: navelor cu propulsie pentru pasageri, a navelor pentru transportul mărfurilor, a feriboturilor şi remorcherelor
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Inspectoratul Navigaţiei Civile
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat MT MARITIM.
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: 31.12.2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.01.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Nave înmatriculate la 31 decembrie – total, nave înmatriculate în cursul anului, nave scoase din evidenţă pe tipuri de nave şi capacităţi de transport
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Clasificarea navelor în funcţie de tipul de mărfuri transportate
Lucrări editate: “Mijloace de transport existente la sfârşitul anului”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României.
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004

Mijloace de transport aerian

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Cunoaşterea flotei de mijoace de transport aerian existente la sfârşitul anului
Sfera de cuprindere: Totalitatea mijloacelor de transport aerian cu certificat de navigabilitate înregistrate în România (exclusiv cele militare)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 1
Principalele variabile cercetate: Număr aeronave înmatriculate, capacitate aeronave
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat MT AERIAN “Mijloace de transport aerian”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: 31.12.2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 19.02.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Aeronave civile înmatriculate la sfirşitul anului, numărul aeronavelor după modul de propulsie, după numărul de motoare şi capacitatea de încărcare; aeronave înmatriculate (scoase din evidenţă în timpul anului)
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional
Lucrări editate: “Mijloace de transport existente la sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor,  Ministerul Finanţelor Publice,  alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004

Traficul fluvial sau maritim de mărfuri prin porturi

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Evaluarea traficului portuar de mărfuri pe total, mărfuri încărcate, mărfuri descărcate
Sfera de cuprindere: Totalitatea mărfurilor încărcate/descărcate în porturile fluviale şi maritime din Romania în /din nave româneşti sau străine (CAEN Rev1 61)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 45
Principalele variabile cercetate: Cantitatea mărfurilor încărcate pe porturi de descărcare  şi a mărfurilor descărcate pe porturi de încărcare, număr de containere încărcate şi descărcate, nave intrate şi ieşite din port
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţile de exploatare portuară
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TR.2 “Traficul fluvial sau maritim de mărfuri prin portul ”
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+6
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Cantitatea mărfurilor încărcate total, cantitatea mărfurilor descărcate total, mărfuri în tranzit, mărfuri încărcate şi descărcate pe tipuri de porturi şi tip de încărcătură, containere îmbarcate/debarcate, unităţi roll-on/roll-off încărcate/descărcate, nave intrate şi ieşite din port, indici de dinamică faţă de anul precedent
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Conform Nomenclatorului Standard de Mărfuri pentru Statistica Transporturilor (NSTR) şi Nomenclatorului de porturi şi de ţări pentru traficul internaţional
Lucrări editate: “Traficul portuar de mărfuri “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar (o dată la 3 luni) şi Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+60
                                                                                                  
Traficul de aeroport

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul cercetării: Evaluarea traficului de pasageri şi mărfuri pe total, pasageri debarcaţi/îmbarcaţi şi mărfuri descărcate/încărcate
Sfera de cuprindere: Totalitatea pasagerilor şi mărfurilor (inclusiv poşta) îmbarcaţi/ debarcaţi (încărcate/descărcate) în aeroporturile româneşti indiferent de naţionalitatea aeronavei sau operatorului de transport aerian (CAEN Rev1 621)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 17
Principalele variabile cercetate: Pasageri îmbarcaţi/debarcaţi, marfă şi poştă încărcată/descărcată şi mişcări aeronave
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Regiile aeroportuare
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TA – “Traficul de aeroport în trimestrul …”
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+6
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Pasageri îmbarcaţi/debarcaţi (aeroporturi destinaţie/origine, ţări destinaţie/origine), pasageri tranzit direct, mărfuri şi poştă încărcate/descărcate (aeroporturi destinaţie/origine), mişcări aeronave
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Nomenclatorul de Aeroporturi din România, Nomenclatorul Internaţional de Aeroporturi, Nomenclatorul de ţări
Lucrări editate: “Traficul de pasageri şi mărfuri al aeroporturilor”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, Compania Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti Otopeni, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+50

Transportul rutier de mărfuri

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Evaluarea volumului de mărfuri transportate, parcursul mărfurilor pe total economie, pe destinaţii, pe grupe de mărfuri, pe capacităţi de transport şi evaluarea parcursului vehiculelor pentru transportul rutier de mărfuri
Sfera de cuprindere: Autovehiculele pentru transportul mărfurilor cu o sarcină utilă maxim egală sau mai mare de 3,5 t
Tipul de cercetare: Cercetare statistică cu înregistrarea activităţii pe o săptămână dintr-un trimestru, exhaustiv pentru autovehiculele cu licenţa pentru transportul internaţional de mărfuri şi selectiv pentru celelalte autovehicule (eşantioane săptamânale stabilite conform repartiţiei Neyman)
Numărul de unităţi cercetate: 30.000 de autovehicule pe an ( 7.500 vehicule / trimestru; 577 autovehicule/săptămână )
Principalele variabile cercetate: Cantitatea mărfurilor transportate şi distanţa parcursă
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Proprietarul auto-vehiculului din eşantionul selectat
Instituţii colaboratoare: Ministerul Administraţiei şi Internelor furnizează fişierul autovehiculelor pentru transportul  mărfurilor înmatriculate în circulaţie; Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului furnizează fişierul autovehiculelor cu licenţă pentru transportul internaţional de mărfuri
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat ASTRM: Ancheta statistică privind transportul rutier de mărfuri – prin care se culeg date pentru fiecare autovehicul din eşantion
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: O săptămână în cadrul trimestrului
Termenul limită de transmitere a datelor: Săpt + 8
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Mărfuri transportate cantitativ şi valoric, parcursul mărfurilor, parcursul vehiculelor, indici de volum (de dinamică) pe total din care în cont propriu sau în contul altora; pe mărfuri NSTR, pe tipuri de vehicule după capacităţi, transportul naţional pe lungimea călătoriei, transportul internaţional pe ţări de încărcare/descărcare
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Grupe de mărfuri NSTR şi forme de proprietate, distanţe parcurse în cont propriu şi în contul altora
Lucrări editate: “Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni) şi Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90

Transportul prin conducte petroliere magistrale

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Determinarea volumului de mărfuri transportate, parcursul mărfurilor pe total economie, pe destinaţii
Sfera de cuprindere: Totalitatea produselor petroliere transportate prin conductele magistrale (CAEN Rev1 6030)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 3
Principalele variabile cercetate: Mărfuri transportate, parcursul mărfurilor
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: SC ‘CONPET’ S.A. Ploieşti, SNP ‘PETROM’ SA, Sucursala Petrotrans Ploieşti
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TR1 – CM
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+18
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor, pe total ţară, destinaţii, transportul produselor rafinate şi parcursul produselor rafinate pe total ţară şi destinaţii, indici de dinamică/ pe transport naţional şi internaţional
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional
Lucrări editate:”Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni) şi Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90

Transportul de mărfuri pe calea ferată

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Determinarea volumului de mărfuri transportate, parcursul mărfurilor pe total economie, pe destinaţii, pe grupe de mărfuri, pe distanţe parcurse, pe ţări, pe grupe de mărfuri periculoase
Sfera de cuprindere: Totalitatea mărfurilor transportate pe reţeaua naţională de căi ferate (CAEN Rev1 6010)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 5
Principalele variabile cercetate: Mărfuri transportate, parcursul mărfurilor
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ‘CFR – Marfă S.A.”; alte societăţi cu licenţă de transport feroviar
Instituţii colaboratoare: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pe probleme metodologice în cadrul Grupului de lucru pentru realizarea statisticilor de transporturi
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TR1 M-CF
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+18
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Mărfuri transportate, parcursul mărfurilor, (atât în transportul naţional (pe grupe de distanţe) cât şi în cel internaţional (pe ţări de origine/destinaţie)), mărfuri periculoase transportate, indici de dinamică, mărfuri transportate în containere etc
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Grupe de marfuri NSTR, Nomenclatorul de ţări pentru transportul internaţional, Mărfuri periculoase
Lucrări editate: “Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 4 luni) şi Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90 .

Transportul pe căi navigabile interne sau maritime

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Caracterizarea activităţii de transport de mărfuri şi pasageri pe căi navigabile interne sau maritime
Sfera de cuprindere: Totalitatea pasagerilor şi a mărfurilor transportate pe căi maritime sau fluviale de către operatorii naţionali de transport naval cu nave proprii sau închiriate (CAEN Rev1 61)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 109 operatori de transport fluvial şi 11 operatori de transport maritim
Principalele variabile cercetate: Mărfuri transportate, parcursul mărfurilor, pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale şi alte persoane juridice care efectuează transport de pasageri şi mărfuri cu navele fluviale şi/sau maritime proprii sau închiriate
Instituţii colaboratoare: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe probleme metodologice şi colectarea datelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TR1 NAVAL – “Transportul pe căi navigabile interne sau maritime”
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+12
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Mărfuri transportate, parcursul mărfurilor, pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, activitatea canalelor navigabile, transport cu unitaţi roll-on/roll off, containere transportate, indici de dinamică, distanţa medie parcursă de un pasager sau o tonă de marfă, pentru transportul internaţional datele sunt defalcate pe porturi şi ţări de origine/destinaţie
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Grupe de mărfuri, nomenclatorul naţional şi internaţional de porturi şi nomenclatorul de ţări
Lucrări editate: “Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni) şi Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90

Transportul terestru de pasageri (exclusiv transportul pe căi ferate)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Caracterizarea activităţii de transport terestru de pasageri (exclusiv transportul pe căile ferate)
Sfera de cuprindere: Totalitatea operatorilor de transport terestru de pasageri care deţin în proprietate sau au închiriat vehicule rutiere şi care efectuează transporturi rutiere interne şi internaţionale de pasageri (CAEN Rev1 6021, 6023)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: 850
Principalele variabile cercetate: Numărul de pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, parcursul vehiculelor, numărul vehiculelor din inventar pentru transportul urban de pasageri
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Operatorii de transport rutier de pasageri, S.C Metroul S.A., regiile autonome de transport urban şi agenţiile de turism care realizează această activitate
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TR1-TP “Transportul terestru de pasageri (exclusiv transportul pe căile ferate) în trimestrul …”
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+12
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de locuri-km oferite, pasageri transportaţi total din care naţional şi internaţional, distanţa medie de transport a unui pasager, coeficientul de utilizare a ofertei de transport terestru de pasageri
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe
Lucrări editate: “Transportul de mărfuri şi pasageri pe moduri de transport”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni) şi Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90

Transportul de pasageri pe calea ferată

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Caracterizarea activităţii de transport de pasageri realizat pe calea ferată
Sfera de cuprindere: Totalitatea pasagerilor transportaţi pe căile ferate naţionale (CAEN Rev1 6010)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 8
Principalele variabile cercetate: Pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, locuri oferite, transport internaţional de pasageri pe ţări de îmbarcare/debarcare
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ”CFR – Călători”
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TR1 P-CF “Transportul de pasageri pe calea ferată”
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+18
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, locuri oferite, transport internaţional de pasageri pe ţări de îmbarcare/debarcare, indici de dinamică, coeficienţi de utilizare ai capacităţii de transport oferite
Tipul de serii de date: Trimestriale
Lucrări editate: “Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni) şi Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90

Transportul aerian

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Determinarea capacităţii de transport aerian, a transportului aerian de pasageri şi mărfuri, a parcursului pasagerilor şi mărfurilor
Sfera de cuprindere: Totalitatea pasagerilor şi a mărfurilor transportate de către operatori naţionali de transport aerian şi mărfuri cu aeronave proprii sau închiriate (CAEN Rev1 62)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 10
Principalele variabile cercetate: Numărul de locuri şi de locuri-km disponibile pentru pasageri, numărul de tone şi de tone-km disponibile pentru transportul de mărfuri, numărul pasagerilor, parcursul pasagerilor, cantitatea de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Operatorii de transport aerian de pasageri şi mărfuri cu aeronave proprii sau închiriate
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TR1 AERIAN “Transportul aerian în trimestrul…”
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+10
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de locuri disponibile, numărul de locuri-km disponibile, numărul de tone mărfuri disponibile, numărul de tone-km disponibile, numărul de pasageri transportaţi (internaţional defalcat pe ţări de origine şi destinaţie şi naţional), parcursul pasagerilor (internaţional defalcat pe ţări de origine şi destinaţie şi naţional), numărul de tone transportate (internaţional defalcat pe ţări de origine şi destinaţie şi naţional), parcursul mărfurilor (internaţional defalcat pe ţări de origine şi destinaţie şi naţional), distanţa medie de transport pe un pasager, distanţa medie de transport a unei tone de marfă
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Pe operatori de transport aerian
Lucrări editate: “Transportul de mărfuri şi pasageri pe moduri de transport”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni) şi Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, Autoritatea Aeronautica Civilă Română, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90

Transportul de pasageri şi de mărfuri pe moduri de transport
 
1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Evaluarea numărului de pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, cantitatea de mărfuri transportate, parcursul mărfurilor, parcursul vehiculelor
Principalele variabile prelucrate: Numărul de pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor pe modurile de transport rutier, feroviar, fluvial, aerian, mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor pe modurile de transport feroviar, rutier, fluvial, maritim, aerian, conducte petroliere magistrale
Sursa datelor: Cercetările statistice: Tr1 P-CF; TR1 M-CF; ASTRM; TR1 TP; TR1 NAVAL; TR1 AERIAN; TR1 – CM
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Mărfuri transportate, parcursul mărfurilor, pasageri transportaţi, parcursul pasagerilor, indici de dinamică, distanţă medie de transport a pasagerilor, distanţa medie de transport a unei tone de marfă, indici de utilizare a capacităţii de transport
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Pe grupe de mărfuri, pe forme de proprietate, pe destinaţii
Lucrări editate: “Transportul de mărfuri şi pasageri pe moduri de transport”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni) şi Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, Autoritatea Aeronautica Civilă Română, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+90

Mijloace de transport

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Cunoaşterea parcului de mijloace de transport existent la sfârşitul anului şi evaluarea parcului de mijloace de transport existent la sfârşitul anului
Principalele variabile prelucrate: Numărul şi puterea locomotivelor; numărul şi capacitatea vagoanelor pentru trenuri de pasageri/marfă; numărul şi capacitatea navelor maritime/fluviale; numărul autovehiculelor rutiere pentru transportul pasagerilor/mărfurilor; numărul şi capacitatea aeronavelor
Sursa datelor: Cercetările statistice: MT CF Mijloace de transport Feroviar, MT MARITIM, MT CNI, MT AERIAN, MT  RUTIER
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul şi puterea locomotivelor, numărul şi capacitatea vagoanelor pentru trenuri de pasageri/marfă, numărul şi capacitatea navelor maritime/fluviale, numărul autovehiculelor rutiere pentru transportul pasagerilor/mărfurilor, numărul şi capacitatea aeronavelor
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe
Lucrări editate: “Mijloace de transport”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor,  Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.05.2004
Lungimea căilor de transport

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Obţinerea informaţiilor privind totalul liniilor de cale ferată, lungimea conductelor (produse petroliere, ţiţei, gazolină, gaze naturale, etan), şi a lungimii drumurilor naţionale, drumuri judeţene, comunale
Principalele variabile prelucrate: Lungimea liniilor de cale ferată (ecartament normal, îngust, larg), lungimea conductelor magistrale pentru produse petroliere, ţiţei, gazolină, gaze naturale, etan şi lungimea drumurilor publice naţionale, judeţene, comunale
Sursa datelor: Cercetările statistice: MT CF Infrastructura şi mijloacele de transport feroviar, la 31 XII., MT CM-Conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere şi gazelor la 31 decembrie, DP – Lungimea drumurilor publice la 31 decembrie
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Lungimea desfăşurată a căii ferate, lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare, lungimea conductelor petroliere şi de gaze (produse petroliere, ţiţei, gazolină, gaze naturale, etan) şi lungimea drumurilor publice (naţionale, judeţene, comunale), pe feluri de acoperământ (modernizate, cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere, pietruite şi de pământ), pe regiuni de dezvoltare şi pe judeţe
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: “Lungimea căilor de transport la sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.04.2004
Armonizarea statisticilor de transport maritim şi aerian cu recomandările Eurostat  – Proiect pilot

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica transporturilor
Obiectivul: Implementarea unor anchete speciale privind traficul maritim şi aerian în conformitate cu legislaţia EUROSTAT
Sfera de cuprindere: Mărfuri încărcate/descărcate şi pasageri îmbarcaţi/debarcaţi în porturile maritime şi aeroporturile din România
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 25
Principalele variabile cercetate: Cantitatea mărfurilor încărcate/descărcate, numărul containerelor încărcate/descărcate în port, nave intrate şi ieşite din port, numărul de pasageri îmbarcaţi/debarcaţi şi cantitatea de mărfuri şi poştă încărcate/descărcate, în aeroport, mişcarea aeronavelor
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Porturile maritime şi aeroporturile naţionale
Modul de colectare a datelor primare: Dischetă sau prin poştă electronică
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor:  T+15
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Cantitatea mărfurilor încărcate /descărcate pe porturi de descărcare/încărcare pentru traficul intern şi internaţional pe tip de încărcătură, pe mărfuri NSTR, pe naţionalitatea navelor, număr de pasageri îmbarcaţi/debarcaţi  şi cantitatea de mărfuri şi poştă încărcată/descărcată în aeroport, pe aeroporturi de îmbarcare/debarcare, respectiv de încărcare/descărcare, mişcarea aeronavelor
Tipul de serii de date: Trimestriale
Beneficiarii rezultatelor: EUROSTAT
Termene de diseminare a datelor:  La termenul stabilit de EUROSTAT

 
1.7.3. Poştă şi telecomunicaţii

Activităţile şi mijloacele de poştă

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica serviciilor
Obiectivul: Evaluarea activităţilor şi mijloacelor de poştă
Sfera de cuprindere: Totalitatea activităţilor şi mijloacelor de poştă (CAEN Rev1: 6411; 6412)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 42
Principalele variabile cercetate: Activitatea de poştă realizată (corespondenţă, mandate, mesagerii, telegrame, abonamente de televiziune) şi la mijloacele de poştă existente
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Compania Naţională “Poşta Română”
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat “POŞTA –Activităţile şi mijloacele de poştă”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Corespondenţă expediată, mandate, mesagerii, telegrame, unităţi de poştă pe medii urbane şi rurale
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: “Mijloace şi activităţi de comunicaţii la sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor,  Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, Compania Naţională Poşta Română, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.06.2004

 
Activităţile şi mijloacele de radiocomunicaţii

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica serviciilor
Obiectivul: Evaluarea activităţilor şi mijloacelor de radiocomunicaţii
Sfera de cuprindere: Totalitatea activităţilor de radiocomunicaţii (CAEN Rev1 643)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 3
Principalele variabile cercetate: Ore de emisie şi translaţii radiodifuziune, abonamente radio, ore de emisie şi translaţii televiziune
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Societatea Română de Radiodifuziune
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat RTV-“Activităţile şi mijloacele de radiocomunicaţii”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Existentul de staţii de radiodifuziune, translatoare radio, staţii de televiziune, translatoare de televiziune, staţii de radiodifuziune şi televiziune, km. de circuite închiriate şi comunicaţii prin satelit
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe.
Lucrări editate: “Mijloace şi activităţi de comunicaţii la sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern,  Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor,  Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere, organizaţii internaţionale
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.06.2004

Activităţile şi mijloacele de telefonie-telegrafie

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica serviciilor
Obiectivul: Evaluarea activităţilor de telefonie-telegrafie şi a mijloacelor de telefonie-telegrafie existente
Sfera de cuprindere: Totalitatea activităţilor de telefonie şi telegrafie (CAEN Rev1 6421)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 5
Principalele variabile cercetate: Abonamente telefonice, convorbiri telefonice, telegrame, comunicaţii telex şi unităţi cu servicii de telefonie-telegrafie, posturi telefonice
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: ROMTELECOM, MOBIL ROM, MOBIFON, TELEFONICA ROMÂNIA, COSMOROM
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat TC -“Activităţile şi mijloacele de telefonie-telegrafie”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 30.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Unităţi cu servicii de telefonie-telegrafie, capacitatea centralelor telefonice şi telegrafice, teleimprimatoare instalate, posturi telefonice, linii telefonice principale, abonamente telefonice, convorbiri telefonice interne şi internaţionale total
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe
Lucrări editate: “Mijloace şi activităţi de comunicaţii la sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României.
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern,  Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Administraţiei şi Internelor,  Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii ale administraţiei publice, Societatea Naţională Romtelecom,  unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.06.2004

Mijloacele şi activităţile de comunicaţii

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica serviciilor
Obiectivul: Caracterizarea activităţilor de comunicaţii şi determinarea mijloacelor de comunicaţii
Principalele variabile prelucrate: Volumul corespondenţei, mandatelor poştale, mesageriei, telegramelor, abonamentelor de televiziune, abonamentelor telefonice, convorbirilor telefonice, telegramelor, comunicaţiilor telex, emisiilor şi translaţiilor de radiodifuziune, abonamentelor radio, emisiilor şi translaţiilor de televiziune, închirierilor de circuite şi numărul de unităţi de poştă, cutii poştale instalate, unităţi cu servicii de telefonie-telegrafie, posturi telefonice, staţii de radiodifuziune, translatoare radio, staţii şi translatoare de televiziune
Sursa datelor: Cercetările statistice: POŞTA – Activităţile şi mijloacele de poştă, TC –Activităţile şi mijloacele de telefonie-telegrafie, RTV – Activităţile şi mijloacele de radiocomunicaţii
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Unităţi de poştă şi cutii poştale instalate, unităţi cu servicii de telefonie-telegrafie, capacitatea centralelor telefonice şi telegrafice, teleimprimatoare instalate, posturi telefonice, linii telefonice principale, staţii de radiodifuziune, translatoare radio, staţii de televiziune, translatoare de televiziune, staţii de radiodifuziune şi televiziune şi corespondenţă expediată, mandate, mesagerii, telegrame, abonamente de televiziune, abonamente telefonice, convorbiri telefonice interne şi internaţionale total, ore de emisie şi translaţii de radiodifuziune şi televiziune, km. de circuite închiriate şi comunicaţii prin satelit
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe
Lucrări editate: “Mijloace şi activităţi de comunicaţii la sfârşitul anului “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României.
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Comisia Naţională de Prognoză, alte instituţii ale administraţiei publice, Compania Naţională Poşta Română, Societatea Naţională Romtelecom, unităţi de învăţământ, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.06.2004

1.7.4. Alte servicii prestate populaţiei/întreprinderilor

Servicii de piaţă prestate pentru populaţie

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica serviciilor de piaţă prestate pentru populaţie
Obiectivul: Determinarea indicilor de volum, indicilor valorici ai cifrei de afaceri şi personalul ocupat pentru întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate pentru populaţie.
Sfera de cuprindere: Agenţii economici cu activitate principală de servicii de piaţă prestate pentru populaţie (cod CAEN Rev1 55, 6330, 9271, 9272, 93)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: Cca. 2..500
Principalele variabile cercetate: Cifra de afaceri realizată şi numărul de personal ocupat
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici cu activitate principală de servicii de piaţă prestate pentru populaţie
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate PSP 1A şi PSP 1B prin care se culeg date privind lunile anului precedent, de la unităţile noi în eşantionul panel şi formular statistic PSP 2, pentru culegerea datelor pe lunile anului curent (cifra de afaceri lunar, numărul de personal ocupat trimestrial)
Periodicitate: Lunar, cu înregistrare distinctă pentru fiecare lună pentru perioada 01.01-31.10 din anul 2003 (PSP 1A), pentru lunile noiembrie, decembrie din anul 2003 (PSP 1 B) şi pentru fiecare lună din anul 2004 (PSP 2)
Momentul\Perioada de referinţă: Luna calendaristică cercetată
Termenele limită de transmitere a datelor: 11.12.2003 (PSP 1 A); 15.01.2004; 12.02.2004;  (PSP 1 B); L+30 (PSP 2)
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Indicii de volum ai cifrei de afaceri, indici valorici ai cifrei de afaceri, număr de personal ocupat la sfârşitul trimestrului
Tipul de serii de date: Lunare
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, straturi de activităţi CAEN Rev1 şi forme de proprietate
Lucrări editate: “Indicii volumului cifrei de afaceri pentru servicii de piaţă prestate pentru populaţie”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern, Comisia Naţională de  Prognoză, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+60

Transporturi, poştă, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare şi servicii prestate în principal întreprinderilor
1.  OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica serviciilor de transporturi, poştă, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare şi servicii prestate în principal întreprinderilor.
Obiectivul: Determinarea cifrei de afaceri şi personalul ocupat pentru întreprinderile cu activitate principală de transporturi, poştă, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare şi servicii prestate în principal întreprinderilor în trimestrul din anul în curs.
Sfera de cuprindere: Agenţii economici cu  activitate principală de transporturi, poştă, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare şi servicii prestate în principal întreprinderilor (diviziunile CAEN Rev1: 60, 61, 62, 63 (exclusiv clasa 6330), 70, 71, 72 şi grupele CAEN Rev1: 641, 642, 741 (exclusiv 7415), 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748).
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă.
Numărul de unităţi cercetate: cca 2..200
Principalele variabile cercetate: Cifra de afaceri realizată,  numărul de personal ocupat la sfârşitul trimestrului.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţii economici cu activitate principală de transporturi, poştă, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare şi servicii prestate în principal întreprinderilor (diviziunile CAEN Rev1: 60, 61, 62, 63 (exclusiv clasa 6330), 70, 71, 72 şi grupele CAEN Rev1: 641, 642, 741 (exclusiv 7415), 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748).
Modul de colectare a datelor  primare: Formular statistic auto – administrat TPTI privind serviciile de transport, poştă, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare şi servicii prestate în principal întreprinderilor.
Periodicitate: Trimestrială.
Momentul / Perioada de referinţă : Trimestrul precedent.
Termenul limită de transmitere a datelor :  T+ 40
Locul de transmitere a datelor : La direcţiile teritoriale  de statistică

3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE  DE
DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Cifra de afaceri,  număr de personal ocupat la sfârşitul trimestrului.
Tipul de serii de date:Trimestriale, anuale.
Profilul de prelucrare a datelor:  Naţional, regiuni de dezvoltare, straturi  CAEN Rev1,  forme de proprietate.
Lucrări editate: “Cifra de afaceri pentru transporturi, poştă, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare şi servicii prestate în principal întreprinderilor”
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalităţi de diseminare:  Comunicate şi conferinţe de presă.
Termene de diseminare a datelor: T+ 90
1.8. Statistica cercetării ştiinţifice şi tehnologiei

Activitatea de cercetare-dezvoltare în unităţi specializate

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica cercetării ştiinţifice şi tehnologiei
Obiectivul: Determinarea indicatorilor cantitativi şi calitativi ai activităţii de cercetare-dezvoltare în unităţile specializate.
Sfera de cuprindere: Totalitatea unităţilor de cercetare-dezvoltare (C-D), organizate ca institute naţionale de C-D; societăţi comerciale; alte unităţi de C-D inclusiv staţiunile de cercetare din agricultură. De asemenea, se includ şi unităţile care aparţin de Academia Română şi care desfăşoară activităţi de C-D.
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 600
Principalele variabile cercetate: Personalul pe total şi din activitatea de C-D; pe sexe; numărul personalului din activitatea de C-D, care a absolvit anumite forme de perfecţionare; cheltuieli totale de C-D; lucrări publicate.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţi cu activitate principală de C-D, staţiuni de cercetare din agricultură, unităţi ce aparţin de Academia Română şi care desfăşoară activitate de cercetare dezvoltare
Instituţii colaboratoare: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,  Academia Română
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat CD S
Periodicitate: Semestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Semestrul I
Termenul limită de transmitere a datelor: 21.07.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de unităţi specializate care desfăşoară activitate de C-D; salariaţi pe total şi din C-D, pe sexe, pe categorii de personal, forme de perfecţionare absolvite de personalul din activitatea de C-D; lucrări publicate.
Tipul de serii de date: Semestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe forme de proprietate, pe activităţi economice
Lucrări editate: “Activitatea de cercetare-dezvoltare, în semestrul I  2004 “
Termene de diseminare a datelor: 01.09.2004
Activitatea de cercetare-dezvoltare pe categorii de unităţi de cercetare

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica cercetării ştiinţifice şi tehnologiei
Obiectivul: Stabilirea indicatorilor cantitativi şi calitativi ai activităţii de cercetare-dezvoltare
Sfera de cuprindere: Totalitatea unităţilor cu activitate principală de cercetare-dezvoltare (C-D), organizate ca institute naţionale de C-D; societăţi comerciale; staţiuni de cercetare din agricultură; unităţi ce aparţin de Academia Română şi care desfăşoară activitate de C-D; unităţi care desfăşoară o activitate de C-D în colective specializate; unităţi de C-D din cadrul învăţământului superior; institute de învăţământ superior care au activitate de C-D; clinici universitare care au colective de C-D.
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 1.100
Principalele variabile cercetate: Personalul de C-D; numărul personalului din activitatea de C-D, care a absolvit anumite forme de perfecţionare; structura cheltuielilor de C-D; cheltuieli totale de C-D pe surse de finanţare; cheltuieli curente de C-D pe tipuri de cercetare; teme şi cheltuieli; lucrări publicate; venituri obţinute din valorificarea directă a activităţii de C-D; alte activităţi de protecţie şi înregistrare a proprietăţii industriale; numărul produselor noi şi modernizate; efecte ale activităţii de C-D.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Totalitatea unităţilor care aparţin sferei de cuprindere
Instituţii colaboratoare: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Academia Română
Modul de colectare a datelor: Formular statistic auto-administrat CD, CD A, CD U
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 16.04.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de unităţi  care desfăşoară activitate de C-D, pe categorii de personal, salariaţi pe ocupaţii, pe sexe, pe domenii ştiinţifice; forme de perfecţionare absolvite de personalul din activitatea de C-D; manifestări ştiinţifice; cheltuieli curente, cheltuieli de capital, cheltuieli totale, surse de finanţare; tipuri de cercetare, programe de C-D, lucrări publicate; număr de desene şi modele industriale, mărci de produse, licenţe de fabricaţie, produse şi tehnologii noi sau modernizate; venituri pe moduri de obţinere.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, forme de proprietate,  sectoare de execuţie, tipuri de unităţi,  ramuri
Lucrări editate: “Activitatea de cercetare-dezvoltare, în anul 2003 “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Termene de diseminare a datelor: 27.09.2004
Activitatea de cercetare-dezvoltare

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica cercetării ştiinţifice şi tehnologiei
Obiectivul: Analiza indicatorilor cantitativi şi calitativi ai activităţii de cercetare-dezvoltare
Principalele variabile prelucrate:   Personalul de C-D;  numărul   personalului  din   activitatea de C-D, care a absolvit anumite forme de perfecţionare; structura cheltuielilor de C-D; cheltuieli totale de C-D pe surse de finanţare (fonduri publice, agenţi economici, unităţi din învăţământul superior, asociaţii cu scop nelucrativ, surse proprii, alte fonduri, fonduri din străinătate); cheltuieli curente de C-D pe tipuri de cercetare; teme şi cheltuieli; lucrări publicate; venituri obţinute din valorificarea directă a activităţii de C-D; alte activităţi de protecţie şi înregistrare a proprietăţii industriale; numărul produselor noi şi modernizate; efecte ale activităţii de C-D
Sursa datelor: Cercetările statistice privind activitatea de cercetare-dezvoltare CD, CD A, CD U, CD S, date din ancheta structurală în întreprinderi, din cercetările statistice privind forţa de muncă şi din bilanţurile contabile
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de unităţi  care desfăşoară activitate de C-D, pe categorii de personal, salariaţi pe ocupaţii, pe sexe, pe domenii ştiinţifice; forme de perfecţionare absolvite de personalul din activitatea de C-D; manifestări ştiinţifice; cheltuieli curente, cheltuieli de capital, cheltuieli totale, surse de finanţare; cheltuieli pe tipuri de cercetare, programe de C-D, lucrări publicate.
Tipul de serii de date: Semestriale /anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe,  forme de proprietate,  sectoare de execuţie, tipuri de unităţi, ramuri
Lucrări editate: “Activitatea de cercetare-dezvoltare în semestrul I 2004 / anul 2003”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Academia Română, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de studii şi cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 01.09.2004 / 27.09.2004

2. Statistica socială
2.1. Statistica populaţiei şi demografie
Mişcarea naturală a populaţiei

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica demografică
Obiectivul: Stabilirea nivelului fenomenelor de natalitate, mortalitate şi mortinatalitate
Sfera de cuprindere: Născuţii vii, născuţii morţi, persoanele decedate, înregistraţi la oficiile de stare civilă
Numărul de evenimente demografice: Circa 235.000 născuţi-vii, 1.500 născuţi morţi şi 270.000 decedaţi înregistraţi anual la 265 de municipii şi oraşe, 6 sectoare ale Mun.Bucureşti şi 2.698 de comune
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Principalele variabile cercetate: Data naşterii, locul şi asistenţa la naştere, sexul, durata şi felul naşterii, greutatea la naştere, situaţia juridică, cetăţenia, naţionalitatea, date referitoare la mamă, tată; cauzele morţii născutului-mort, data decesului; data naşterii decedatului şi a soţului (soţiei) rămas(ă) în viaţă, starea civilă, statutul ocupaţional, nivelul de instruire, locul decesului, cauzele decesului
 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Oficiile de stare civilă
Modul de colectare a datelor primare: Declaraţia persoanelor care prezintă actele prevăzute de lege consemnate în “Buletin statistic pentru născutul viu”, “Buletin statistic pentru născutul mort” şi “Buletin statistic pentru deces”
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenul limită de transmitere a datelor: L+5.
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul născuţilor vii, rata generală a natalităţii, rata fertilităţii generale şi rate de fertilitate specifice, indicatorul conjunctural al fertilităţii, indicele brut şi net de reproducere, vârsta medie a mamei la naştere şi la prima naştere, rangul născutului viu; numărul născuţilor morţi, rata mortinatalitaţii; numărul decedaţilor, rata generală a mortalitaţii, mortalitatea specifică pe sexe, vârste, cauze de deces, rata mortalităţii infantile, sezonalitatea mortalităţii infantile, mortalitatea infantilă pe cauze de deces
Tipul de serii de date: Lunare, anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă
Lucrări editate: Natalitatea în anul 2003; Mortalitatea generală, mortalitatea infantilă şi mortinatalitatea în anul 2003; Populaţia la 1 ianuarie şi la 1 iulie 2004 – judeţe, localităţi; Tabela de mortalitate cu speranţa de viaţă calculată pe perioada 2001-2003; Contingentul fertil feminin după numărul născuţilor vii la 1 ianuarie 2004 (calcul intercensitar)
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Situaţia Demografică a României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+45 pentru date operative, 01.09.2004 pentru date definitive referitoare la anul 2003 
Mişcarea stării civile a populaţiei

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica demografică
Obiectivul: Stabilirea nivelului fenomenului de nupţialitate şi divorţialitate
Sfera de cuprindere: Căsătoriile încheiate la starea civilă şi divorţurile cu hotărâri definitive pronunţate de organele judecătoreşti în anul 2003
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de evenimente demografice: Circa 145.000 căsătorii şi 35.000 divorţuri înregistrate anual la 265 de municipii şi oraşe, 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti şi 2698 comune
Principalele variabile cercetate: Data naşterii soţilor, starea civilă înainte de căsătorie, a câta căsătorie, statut ocupaţional, nivel de instruire, cetăţenia, naţionalitatea; al câtelea divorţ este, din vina cui se desface căsătoria, numărul copiilor minori rămaşi din căsătoria desfăcută
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Oficiile de stare civilă, judecătorii.
Modul de colectare a datelor primare: Declaraţia persoanelor care se căsătoresc sau divorţează consemnate în “Buletin statistic pentru căsătorie” şi “Buletin statistic pentru divorţ”
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenul limită de transmitere a datelor: L+5
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul căsătoriilor, rata nupţialităţii, vârsta medie la căsătorie şi la prima căsătorie a bărbaţilor şi femeilor, durata medie a căsătoriei; numărul divorţurilor, rata divorţialităţii, vârsta medie a soţilor la divorţ, durata medie a căsătoriei
Tipul de serii de date: Lunare, anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă
Lucrări editate: Nupţialitatea în anul 2003, Divorţialitatea în anul 2003, Populaţia după starea civilă la 1 ianuarie 2004 (calcul intercensitar)
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Situaţia demografică a României 
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+45 pentru date operative, 02.09.2004 pentru date definitive referitoare la anul 2003.
Mişcarea migratorie internă şi externă a populaţiei

1. SFERA DE CUPRINDERE, CONŢINUTUL CERCETĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica demografică
Obiectivul:Stabilirea nivelului fenomenului de migraţie internă şi externă la nivel naţional şi teritorial
Sfera de cuprindere: Persoane care au solicitat schimbarea domiciliului sau schimbarea reşedinţei în altă localitate decât cea de domiciliu şi date privind numărul persoanelor care şi-au stabilit domiciliul în stăinătate şi cetăţeni străini care şi-au stabilit domiciliul în România în anul 2003
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de evenimente demografice:circa 600 mii migranţi interni şi internaţionali
Principalele variabile cercetate:Data naşterii, starea civilă, sexul, naţionalitatea, nivelul de instruire, activitatea economică, domiciliul sau reşedinţa în altă localitate, ţara de origine, ţara de destinaţie
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Ministerul Administraţiei şi Internelor, DGEIP
Modul de colectare a datelor: Declaraţia persoanelor care îşi schimbă domiciliul/reşedinţa
Periodicitate: Lunară, semestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică şi semestrul calendaristic precedente
Termenele limită de transmitere a datelor: L+35, S+35
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică
3 MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul persoanelor care şi-au schimbat domiciliul/reşedinţa, fluxurile şi soldul migraţiei interne şi externe, rate la 1000 locuitori
Tipul de serii de date: Anuală
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, medii de rezidenţă, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, ţări
Lucrări editate: Schimbări de domiciliu în anul 2003, Stabiliri de reşedinţă în anul 2003; Migraţia externă în anul 2003
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Situaţia  Demografică a României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 03.06.2004 

Proiectarea populaţiei României în profil regional până în anul 2025

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Obiectivul: Proiectarea numărului şi a structurii  populaţiei la nivel regional (plecând de la judeţ) până în anul 2025
Tipul de cercetare: Proiectare şi analiză demografică
Principalele variabile prelucrate: Populaţia pe sexe şi grupe de vârstă, decese pe sexe şi grupe de vârstă, migraţia netă pe sexe şi grupe de vârstă (la nivel de judeţ)
Sursa datelor: Baze de date, tabele cu date prelucrate
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: judeţ 
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Analize şi studii demografice
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Guvern, Parlament (Comisiile de specialitate), ministere, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 15.09.2004

Situaţia demografică a copiilor şi tinerilor, în perioada 1990-2003
1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Analiză demografică
Obiectivul: Caracterizarea situaţiei demografice a copiilor (0-18 ani) şi tinerilor (19-24 ani) (la nivelul ţării, mediilor şi în profil teritorial)
Principalele variabile analizate: Numărul şi structura populaţiei tinere pe grupe de vârstă şi sexe, numărul populaţiei tinere pe stare civilă, grupe de vârstă şi sexe, numărul deceselor pe cauze de deces, grupe de vârstă şi sexe, numărul deceselor pe nivel de instruire, grupe de vârstă şi sexe, numărul deceselor după structura socio-profesională, pe grupe de vârstă şi sexe, numărul căsătoriilor (din care, prime căsătorii) pe grupe de vârstă şi sexe, numărul căsătoriilor după nivelul de instruire, structura socio-profesională corelată a celor doi soţi, numărul divorţurilor după grupa de vârstă şi sexe, numărul divorţurilor după nivelul de instruire, structura socio-profesională corelată a celor doi soţi, numărul schimbărilor de domiciliu pe grupe de vârstă şi sexe, numărul schimbărilor de domiciliu după nivelul de instruire, structura socio-profesională, motivaţie
Sursa datelor: Evidenţa demografică curentă, recensământul populaţiei, Ancheta aspra stării de sănătate
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalele variabile derivate: Ponderi, rate specifice, vârste medii, modale, mediane, speranţa de viaţă, numărul de supravieţuitori, probabilităţi de deces, indicatori conjucturali, rapoarte de dependenţă
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de rezidenţă
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Raportul Dezvoltării Umane, Analize şi studii demografice
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Guvern, Parlament (Comisiile de specialitate), ministere, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, alte categorii de utilizatori
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termen de diseminare a datelor: 15.12.2004
2.2. Statistica educaţiei

Învăţământul preşcolar (nivel 0 ISCED)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistică socială – statistica educaţiei
Obiectivul: Evaluarea participării copiilor în vârstă de 3-6 ani în procesul de educaţie, în cadrul organizat al instituţiilor abilitate prin legea învăţământului să organizeze şi să desfăşoare programe de învăţământ preşcolar; stabilirea gradului de cuprindere, numărul de copii ce revin la o educatoare, gradul de încărcare în grădiniţe
Sfera de cuprindere: Populaţia şcolară în vârstă de 3-6 ani cuprinsă în unităţile de învăţământ preşcolar de tip grădiniţe
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 13.000
Principalele variabile cercetate: Numărul copiilor înscrişi, al personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic şi baza materială
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Toate grădiniţele pentru copii preşcolari
Instituţii colaboratoare: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat Sc 1.1 “Învăţământul preşcolar”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul şcolar 2003-2004
Termenul limită de transmitere a datelor: 14.11.2003 de  inspectoratele şcolare judeţene către direcţiile teritoriale  de statistică
Locul de transmitere a datelor: La inspectoratele şcolare judeţene, la direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul grădiniţelor pe tipuri, pe forme de proprietate; numărul grupelor de copii şi al copiilor înscrişi pe sexe, vârste, naţionalităţi, limbi de predare şi limbi moderne studiate; numărul personalului didactic pe categorii de norme, al personalului didactic auxiliar, al personalului nedidactic; baza materială şi  numărul locurilor din grădiniţe
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă, forme de proprietate
Lucrări editate: “Învăţământul preşcolar în anul şcolar 2003-2004”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretulu, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 26.02.2004

Învăţământul primar (nivel 1 ISCED) şi gimnazial (nivel 2 ISCED)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistică socială – statistica educaţiei
Obiectivul: Evaluarea participării populaţiei şcolare în vârstă de 6/7-14 ani în procesul de instruire în cadrul organizat al instituţiilor abilitate prin legea învăţământului să organizeze şi să desfăşoare programe de învăţământ primar şi gimnazial şi a rezultatelor finale ale anului şcolar (anterior)
Sfera de cuprindere: Populaţia şcolară în vârstă de 6/7-14 ani cuprinsă în unităţile de învăţământ primar şi gimnazial care fac obiectul cercetării
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 13.000
Principalele variabile cercetate: Numărul elevilor înscrişi, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, baza materială, numărul elevilor în evidenţă la sfârşitul anului şcolar, al promovaţilor, repetenţilor, cu situaţia şcolară neîncheiată, numărul absolvenţilor şi rezultatele examenului de absolvire
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Toate şcolile primare şi gimnaziale
Instituţii colaboratoare: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate Sc 2.1 şi Sc 2.2.
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă:”Sfârşitul anului şcolar 2002 – 2003”; “Începutul anului şcolar 2003-2004 “
Termenele limită de transmitere a datelor: 02.10.2003; 03.11.2003 de  inspectoratele şcolare judeţene către direcţiile teritoriale  de statistică
Locul de transmitere a datelor: La inspectoratele şcolare judeţene, la direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul unităţilor şcolare pe tipuri de unităţi, feluri de unităţi (independente sau secţii), pe forme de proprietate, numărul elevilor înscrişi pe sexe, vârste, naţionalităţi, limbi de predare, clase de elevi, limbi moderne; numărul personalului didactic pe grupe de vârstă, pe categorii de norme, pe sexe, numărul personalului didactic auxiliar; numărul personalului nedidactic; baza materială; gradul de cuprindere (rata brută şi rata netă), numărul elevilor ce revin la un cadru didactic, numărul elevilor ce revin la 10000 locuitori, indicele de promovare, de repetenţie, de absolvire, de trecere dintr-o clasă în alta, abandonul şcolar
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă şi forme de proprietate
Lucrări editate: “Învăţământul primar şi gimnazial la începutul anului şcolar (în curs)”; “Învăţământul primar şi gimnazial la sfârşitul anului şcolar (anterior)”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate:  BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.01.2004; 26.02.2004
 
Învăţământul special primar (nivel 1 ISCED) şi gimnazial (nivel 2 ISCED)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistică socială – statistica educaţiei
Obiectivul: Evaluarea participării populaţiei şcolare în vârstă de 7-14 ani cu deficienţe fizice şi intelectuale în procesul de instruire în cadrul organizat al instituţiilor abilitate prin legea învăţământului, să organizeze şi să desfăşoare programe de învăţământ special primar şi gimnazial şi a rezultatelor finale din anul şcolar anterior
Sfera de cuprindere: Populaţia şcolară în vârstă de 7-14 ani cu deficienţe fizice şi intelectuale, cuprinsă în unităţile speciale de învăţământ – şcoli speciale primare şi gimnaziale cu clasele I-VIII
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 200
Principalele variabile cercetate: Numărul elevilor înscrişi, personalul didactic, didactic auxiliar şi  nedidactic, baza materială şi situaţia şcolară a elevilor la sfârşitul anului şcolar anterior
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Şcolile speciale primare şi gimnaziale
Instituţii colaboratoare: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat Sc 3.1
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: “Începutul anului şcolar 2003-2004 şi sfârşitul anului şcolar 2002-2003”
Termenul limită de transmitere a datelor: 21.11.2003 de  inspectoratele şcolare judeţene către direcţiile teritoriale  de statistică
Locul de transmitere a datelor: La inspectoratele şcolare judeţene, la direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul unităţilor pe tipuri de şcoli, feluri de unităţi (independente şi secţii); numărul elevilor înscrişi pe sexe, vârste, naţionalităţi, limbi de predare, clase de elevi; numărul personalului didactic pe grupe de vârstă,  pe categorii de norme, pe sexe; numărul personalului didactic auxiliar  şi al personalului nedidactic; baza materială; gradul de cuprindere (rata brută şi rata netă); numărul elevilor ce revin la un cadru didactic; numărul elevilor ce revin la 10000 locuitori; abandonul şcolar; indicele de promovare, repetenţie şi de trecere dintr-o clasă în alta
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă
Lucrări editate: “Învăţământul special primar şi gimnazial la începutul anului şcolar (în curs) şi rezultatele şcolare la sfârşitul anului şcolar (anterior)”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României 
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate  şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 26.02.2004
 
Învăţământul profesional, de ucenici (nivel 3 ISCED),  postliceal şi de maiştri (nivel 4 ISCED)

 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistică socială – statistica educaţiei
Obiectivul: Evaluarea participării populaţiei şcolare în vârstă de 15-18 ani şi 19-23 ani în procesul de instruire, în cadrul organizat al instituţiilor abilitate prin legea învăţământului să organizeze şi să desfăşoare programe de învăţământ profesional şi de ucenici, postliceal şi de maiştri
Sfera de cuprindere: Populaţia şcolară în vârstă de 15-18 ani şi 19-23 ani cuprinsă în unităţile de învăţământ profesional şi de ucenici, postliceal şi de maiştri
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 1.650
Principalele variabile cercetate: Numărul elevilor înscrişi, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, baza materială, numărul elevilor în evidenţă la sfârşitul anului şcolar, al promovaţilor, repetenţilor, cu situaţie şcolară neîncheiată, absolvenţilor şi rezultatele examenului de absolvire
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Toate şcolile profesionale, de ucenici, postliceale şi de maiştri şi grupurile şcolare
Instituţii colaboratoare: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate Sc 5.1a, Sc 5.2a, Sc 5.1b, Sc 5.2b
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: “Sfârşitul anului şcolar 2002-2003”,  “Începutul anului şcolar 2003-2004”
Termenele limită de transmitere a datelor:  02.10.2003 ; 21.11.2003 de  inspectoratele şcolare judeţene către direcţiile teritoriale  de statistică
Locul de transmitere a datelor: La inspectoratele şcolare judeţene, la direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul şcolilor profesionale, de ucenici, postliceale şi de maiştri şi al grupurilor şcolare pe tipuri, feluri de unităţi (independente şi secţii), pe forme de proprietate; numărul elevilor înscrişi pe sexe, meserii/specializări, vârste, limbi de predare, ani de studii, limbi moderne, naţionalităţi; personalul didactic pe sexe,  categorii de norme,  grupe de vârstă; baza materială; numărul elevilor în evidenţă la sfârşitul anului şcolar pe sexe, ani de studii, meserii/specializări; gradul de cuprindere (rata brută şi rata netă); numărul elevilor ce revin la un cadru didactic; numărul elevilor ce revin la 10000 locuitori; indicele de promovare, de repetenţie, absolvire şi trecere dintr-un an în altul  şi dintr-un nivel în altul; retragerea din sistemul şcolar
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă şi forme de proprietate
Lucrări editate: “Învăţământul profesional, de ucenici, postliceal şi de maiştri la începutul anului şcolar (în curs)”; “Învăţământul profesional, de ucenici, postliceal şi de maiştri, la sfârşitul anului şcolar (anterior)”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României 
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 26.01.2004; 26.02.2004
 
Învăţământul liceal (nivel 3 ISCED)
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistică socială – statistica educaţiei
Obiectivul: Evaluarea participării populaţiei şcolare în vârstă de 15-18 ani în procesul de instruire, în cadrul organizat al instituţiilor abilitate prin legea învăţământului să organizeze şi să desfăşoare programe de învăţământ liceal şi a rezultatelor finale la sfârşitul anului şcolar (anterior)
Sfera de cuprindere: Populaţia şcolară în vârstă de 15-18 ani cuprinsă în unităţile de învăţământ liceal – liceul, grupul şcolar (clasele IX- XII, XIII)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 1.400
Principalele variabile cercetate: Numărul elevilor înscrişi, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, baza materială, numărul elevilor în evidenţă la sfârşitul anului şcolar, numărul promovaţilor, repetenţilor şi cu situaţia şcolară neîncheiată; numărul absolvenţilor şi rezultatele examenului de bacalaureat
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Toate liceele şi grupurile şcolare
Instituţii colaboratoare: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Modul de colectare a datelor primare: Formulare statistice auto-administrate Sc 4.1, Sc 4.2
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: “Sfârşitul anului şcolar 2002-2003”; “Începutul anului şcolar 2003-2004”
Termenele limită de transmitere a datelor: 02.10.2003; 07.11.2003 de inspectoratele şcolare judeţene către direcţiile teritoriale de statistică 
Locul de transmitere a datelor: La inspectoratele şcolare judeţene, la direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul unităţilor pe filiere şi profiluri, pe feluri de unităţi şi forme de proprietate, numărul elevilor înscrişi pe sexe, filiere, profiluri şi specializări, vârste, limbi de predare, clase de elevi, limbi moderne, naţionalităţi, numărul personalului didactic pe categorii de norme, pe sexe şi grupe de vârstă, numărul elevilor în evidenţă la sfârşitul anului şcolar pe sexe, clase şi specializări; gradul de cuprindere (rata brută, rata netă); numărul elevilor ce revin la un cadru didactic; numărul elevilor ce revin la 10000 locuitori; indicele de promovare, repetenţie, absolvire şi trecere dintr-o clasă în alta şi dintr-un nivel în altul; retragere din sistemul şcolar
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă şi forme de proprietate
Lucrări editate: “Învăţământul liceal la începutul anului şcolar; (în curs)”; “Învăţământul liceal la sfârşitul anului şcolar (anterior)”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României 
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori.
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 26.01.2004; 26.02.2004
Învăţământul universitar (nivel 5 ISCED)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistică socială – statistica educaţiei
Obiectivul: Evaluarea participării populaţiei în vârstă de 19-23 ani în procesul de instruire în cadrul organizat al instituţiilor de învăţământ superior
Sfera de cuprindere: Populaţia universitară în vârstă de 19-23 ani şi peste, cuprinsă în unităţile de învăţământ universitar – institute, universităţi, academii.
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 700 unităţi
Principalele variabile cercetate: Numărul studenţilor înscrişi, personalul didactic, didactic auxiliar, personal administrativ, baza materială, numărul studenţilor în evidenţă la sfârşitul anului universitar, al promovaţilor, repetenţilor, cu situaţia şcolară neîncheiată, absolvenţii şi rezultatul examenului de licenţă
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Toate instituţiile de învăţământ superior (publice şi private)
Instituţii colaboratoare: Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Cercetării
Modul de colectare a datelor: Formulare statistice auto-administrate Sc 6.1 şi Sc 6.2
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: “Sfârşitul anului universitar 2002-2003”; “Începutul anului universitar 2003-2004”
Termenele limită de transmitere a datelor: 24.10.2003; 03.11.2003 de universităţi către direcţiile teritoriale de satatistică
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul instituţiilor de învăţământ superior şi al facultăţilor pe tipuri de învăţământ, forme de proprietate, forme de finanţare; numărul studenţilor înscrişi pe sexe, profiluri, specializări, forme de învăţământ, vârste, ani de studiu şi naţionalităţi; personalul didactic pe sexe, funcţii didactice, pe categorii de norme, grupe de vârstă; baza materială; studenţi din alte ţări, după ţara de origine; numărul studenţilor în evidenţă la sfârşitul anului universitar (din ţară, din alte ţări); studenţi promovaţi, repetenţi, exmatriculaţi şi cu situaţia la învăţătură neîncheiată; gradul de cuprindere (rata brută şi rata netă), numărul studenţilor ce revin la un cadru didactic, numărul studenţilor ce revin la 10000 locuitori, indicele de promovare, de repetenţie, de absolvire
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, medii de rezidenţă, forme de proprietate
Lucrări editate: “Învăţământul superior la începutul anului universitar (în curs)”, “Învăţământul superior la sfârşitul anului universitar (anterior)”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României 
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDL, BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 19.03.2004
 

2.3. Statistica culturii
Activitatea editurilor

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistică socială – statistica culturii
Obiectivul: Evaluarea activităţii editurilor de publicaţii seriale – ziare şi reviste, precum şi a altor unitaţi care editează publicaţii de specialitate periodice. din punctul de vedere al numărului şi caracteristicilor publicaţiilor periodice editate şi puse la dispoziţia publicului
Sfera de cuprindere: Unităţile care au ca obiect de activitate editarea publicaţiilor seriale – ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, precum şi unităţi (instituţii ale administraţiei publice, de învăţământ, institute de cercetări, institute de ştiinţă şi cultură, agenţi economici, organizaţii sindicale, profesionale, politice, fundaţii, asociaţii etc) care editează publicaţii de specialitate periodice
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 1.000
Principalele variabile cercetate: Numărul titlurilor şi tirajul publicaţiilor cotidiene şi necotidiene, numărul titlurilor şi tirajul publicaţiilor periodice (reviste), pe domenii de apariţie, după frecvenţa apariţiei, limba de publicare, pe judeţe şi regiuni de dezvoltare, pe forme de proprietate
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Toate editurile de ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, precum şi unităţile care editează publicaţii de specialitate periodice (instituţii ale administraţiei publice, de învaţământ, institute de cercetări, instituţii de ştiinţă şi cultură, agenţi economici, organizaţii sindicale, profesionale, politice, fundaţii, asociaţii etc.)
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat CULT.4 
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic anterior
Termenul limită de transmitere a datelor: 16.02.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale pentru cultură, culte şi patrimoniu naţional; la direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul editurilor, numărul titlurilor de ziare, reviste şi alte publicaţii periodice editate în anul de referinţă, frecvenţa de apariţie, tirajul, limba de publicare şi principalele domenii de apariţie (legislaţie, medicină, statistică, modă, sport etc.)
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, forme de proprietate, tipuri de publicaţii, frecvenţa de apariţie
Lucrări editate:”Reţeaua şi activitatea unităţilor cultural-artistice”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României.
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Culturii şi Cultelor, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, Centrul Naţional al Cinematografiei, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 24.05.2004
 
Activitatea instituţiilor de spectacol

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistică socială – statistica culturii
Obiectivul: Evaluarea activităţii instituţiilor de spectacol
Sfera de cuprindere: Toate tipurile de instituţii de spectacol, profesioniste (exclusiv activitatea de amatori) din subordinea ministerelor şi altor organe ale administraţiei publice, (centrale şi locale) sau instituţii de spectacole proprietate privată
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 150
Principalele variabile cercetate: Numărul instituţiilor de spectacol, al  reprezentaţiilor (concertelor), al spectatorilor, al personalului şi al locurilor în sala proprie de spectacol
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Instituţiile de spectacol (teatre şi alte instituţii de spectacol)
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat CULT.3 – Activitatea instituţiilor de spectacol
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 16.02.2004 de direcţiile teritoriale pentru cultură, culte şi patrimoniu naţional
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale pentru cultură, culte şi patrimoniu naţional; la direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul instituţiilor de spectacol, pe tipuri, medii de rezidenţă; numărul de reprezentaţii (concerte); numărul spectatorilor; numărul locurilor în sala proprie; numărul personalului.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de rezidenţă, tipuri de instituţii de spectacol, forme de proprietate
Lucrări editate: “Reţeaua şi activitatea unităţilor cultural-artistice”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Culturii şi Cultelor, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, Centrul Naţional al Cinematografiei, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 24.05.2004

Activitatea bibliotecilor

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistică socială – statistica culturii
Obiectivul: Evaluarea activităţii bibliotecilor naţionale, universitare, publice şi specializate prin prisma dotărilor, resurselor umane de care dispun şi a rezultatelor activităţilor specifice
Sfera de cuprindere: Totalitatea bibliotecilor naţionale, universitare, publice (comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene) şi specializate (ale agenţilor economici, sociali ale cultelor, sindicatelor, instituţiilor de cultură şi obşteşti) şi şcolare
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 13.500
Principalele variabile cercetate: Colecţiile bibliotecilor şi tipul documentelor de bibliotecă existente, personalul, utilizatorii, numărul şi tipul documentelor de bibliotecă eliberate utilizatorilor, intrări de documente de bibliotecă în cursul anului pe tipuri, precum şi documentele eliminate
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Bibliotecile naţionale (inclusiv filialele), bibliotecile universitare, publice şi specializate
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat CULT 1 – Activitatea bibliotecilor
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 16.02.2004 de direcţiile teritoriale pentru cultură, culte şi patrimoniu naţional (direcţiile teritoriale de statistică)
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale pentru cultură, culte şi patrimoniu naţional; la direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul bibliotecilor naţionale (inclusiv filiale), universitare, publice (comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene) şi specializate (ale agenţilor economici, sociali, ale cultelor, sindicatelor, instituţiilor de cultură şi obşteşti); dotarea bibliotecilor (volume, titluri de cărţi, materiale audio-vizuale etc.); numărul de personal al bibliotecilor; numărul de utilizatori; numărul volumelor, titlurilor, solicitate şi eliberate; numărul împrumuturilor între biblioteci
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, medii de rezidenţă, pe judeţe, regiuni de dezvoltare şi forme de proprietate
Lucrări editate: “Reţeaua şi activitatea unităţilor cultural-artistice”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Culturii şi Cultelor, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, Biblioteca Naţională, Institutul Naţional de Informare şi Documentare, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 24.05.2004
 
Activitatea muzeelor şi instituţiilor asimilate

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistică socială – statistica culturii
Obiectivul: Evaluarea activităţii muzeelor şi instituţiilor asimilate
Sfera de cuprindere: Muzeele (inclusiv filialele acestora), palatele şi cetăţile amenajate muzeistic, muzeele mânăstirilor, casele memoriale, grădinile zoologice, peşterile cu regim de vizitare normal şi grădinile botanice care au muzee în incinta lor
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 550
Principalele variabile cercetate: Numărul muzeelor şi instituţiilor asimilate, numărul pieselor de muzeu, numărul vizitatorilor, suprafaţa expoziţională
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Muzeele şi instituţiile asimilate
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic autoadministrat CULT.2 – Activitatea muzeelor şi instituţiilor asimilate
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 16.02.2004 direcţiile teritoriale pentru cultură, culte şi patrimoniu naţional (direcţiile teritoriale de statistică)
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale pentru cultură, culte şi patrimoniu naţional; la direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul muzeelor şi instituţiilor asimilate; numărul vizitatorilor; numărul pieselor de muzeu; suprafaţa expoziţională, numărul expoziţiilor temporare în ţară, numărul vizitatorilor la expoziţiile temporare în ţară; numărul de personal; numărul publicaţiilor muzeelor
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, medii de rezidenţă, regiuni de dezvoltare, judeţe, tipuri de muzee şi instituţii asimilate, forme de proprietate
Lucrări editate: “Reţeaua şi activitatea unităţilor cultural-artistice”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Culturii şi Cultelor, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 24.05.2004
 

2.4. Statistica sănătăţii

Reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare publice şi particulare

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica socială – statistica sănătăţii
Obiectivul: Evaluarea activităţii sanitare pe diferite tipuri de unităţi sanitare publice şi particulare
Sfera de cuprindere: Reţeaua unităţilor sanitare publice şi particulare
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 20.200
Principalele variabile cercetate: Numărul unităţilor sanitare; numărul persoanelor internate; numărul paturilor; personalul medico-sanitar
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Toate unităţile sanitare publice şi particulare
Instituţii colaboratoare: Ministerul Sănătăţii
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic SAN1- ”Activitatea unităţilor sanitare publice “şi SAN2 – “Activitatea unităţilor sanitare particulare “
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 06.02.2004 de inspectoratele sanitare judeţene către direcţiile teritoriale de statistică
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul unităţilor sanitare pe tipuri, ministere şi medii de rezidenţă; numărul internaţilor în unităţile sanitare; om-zile spitalizare; numărul paturilor pe tipuri de unităţi, pe medii de rezidenţă, pe unele specialităţi şi după durata de internare; numărul personalului sanitar pe categorii de personal, sexe, medii de rezidenţă, numărul creşelor după regimul de funcţionare, gradul de utilizare a paturilor din spitale, durata medie de spitalizare, personal medico-sanitar ce revine la 10000 locuitori
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de rezidenţă, forme de proprietate
Lucrări editate: “Reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare publice şi particulare “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 24.05.2004
 
2.5. Statistica forţei de muncă

Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării – AMIGO (*)
 
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica socială – statistica forţei de muncă.
Obiectivul: Elaborarea informaţiilor necesare pentru evaluarea fenomenelor pe piaţa forţei de muncă; măsurarea populaţiei active – ocupate şi în şomaj – şi a populaţiei inactive.
Sfera de cuprindere: Persoanele cu domiciliul permanent în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă continuă
Numărul de unităţi cercetate: Gospodăriile din 28.080 locuinţe
Principalele variabile cercetate: Variabile demo-sociale pentru:
toate persoanele care fac obiectul cercetării:
data naşterii, sexul, ţara de origine, naţionalitatea, starea civilă, gradul de rudenie cu capul gospodăriei, codul rudelor, forma de instruire urmată, nivelul şi anul absolvirii şcolii;
persoanele care lucrează:
statutul profesional, forma de proprietate a unităţii, ocupaţia, activitatea desfăşurată, durata săptămânii de lucru, munca la domiciliu şi atipică;
persoanele care nu lucrează:
motivele şi data încetării lucrului, ocupaţia, activitatea, statutul profesional, forma de proprietate pentru ultimul loc de muncă, motivul necăutării unui loc de muncă; tipul locului de muncă şi programul de lucru căutat, metodele folosite pentru găsirea unui loc de muncă, disponibilitatea de a începe lucrul, motivele pentru refuzarea unui loc de muncă
persoanele care urmează o formă de instruire:
locul, scopul şi durata totală a instruiri;
persoanele de 15 ani şi peste:
–     statutul principal şi profesional din anul anterior, ţara de rezidenţă din anul precedent.

2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Gospodăriile selectate în eşantion
Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţă în faţă
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Săptămâna precedentă celei de înregistrare
Termenul limită de transmitere a datelor: Sfârşitul săptămânii în care se realizează înregistrarea la direcţiile teritoriale de statistică; L+33 la INS
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Populaţia totală, populaţia activă (ocupată şi şomerii BIM), populaţia inactivă, rata de activitate, rata de ocupare, rata şomajului BIM, durata şomajului BIM, persoane cu activităţi secundare, persoane subocupate, persoane descurajate. Indicatorii se stabilesc pe grupe de vârstă, sexe, medii de rezidenţă, forma de proprietate, activităţi ale economiei, statut profesional, grupe de ocupaţii, nivel de instruire
Tipul de serii de date: Trimestriale şi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, medii de rezidenţă, activităţi economice, forme de proprietate, statutul profesional, grupe de ocupaţii; nivelul de instruire, etc

Lucrări editate: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) trimestrială, anuală.
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Buletin statistic CANSTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate:  TEMPO şi baza de date EUROSTAT
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Muncii,  Solidarităţii Sociale şi Familiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+120 pentru publicaţiile trimestriale în limba română; : T+150 pentru publicaţiile trimestriale în limba engleză; 30.08.2004 pentru publicaţia anuală

Ancheta complementară “Organizarea muncii şi tipologia programului de lucru” (*)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica socială – statistica forţei de muncă.
Obiectivul: Asigurarea informaţiilor privind durata muncii, caracteristicile diferitelor programe de lucru practicate în ţara noastră şi motivele pentru care sunt practicate în relaţie cu responsabilităţile familiale.
Sfera de cuprindere: Persoanele cu domiciliul permanent în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate pentru AMIGO în vârstă de 15 ani şi peste care au lucrat şi au avut în activitatea principală statutul profesional de salariat, patron, lucrător pe cont propriu, membru al unei societăti agricole sau al unei cooperative neagricole..
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă continuă
Numărul de unităţi cercetate: Gospodăriile din 28.080 locuinţe
Principalele variabile cercetate: Variabile demo-sociale pentru toate persoanele care fac obiectul cercetării:
modalitatea de stabilire a programului de lucru, tipuri (contract de muncă, înţelegere scrisă sau verbală) şi durata (permanent, temporar) acordurilor de muncă, tipurile şi caracteristicile programului de lucru (fix, flexibil, în ascimburu, la sfârşit de săptămână, complet, parţial etc.), motivele practicării unui anumit tip de program de lucru în relaţie cu responsabilităţile familiale
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Gospodăriile selectate în eşantion
Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţă în faţă
Periodicitate: Anual, în trimestrul II 2004
Momentul/Perioada de referinţă: Săptămâna precedentă celei de înregistrare
Termenul limită de transmitere a datelor: Sfârşitul săptămânii în care se realizează înregistrarea la direcţiile teritoriale de statistică; L+33 la INS;
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Populaţia ocupată exclusiv lucrătorii familiali neremuneraţi după caracteristici ale acordurilor de muncă (tip, durată), caracteristici ale programului de lucru, motivele practicării unui anumit tip de program de lucru în relaţie cu responsabilităţile familiale. Indicatorii se stabilesc pe grupe de vârstă, sexe, medii de rezidenţă, forma de proprietate, activităţi ale economiei, statutul profesional, grupe de ocupaţii, nivel de instruire absolvit
Tipul de serii de date: Anuale 
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, medii de rezidenţă, activităţi economice, forme de proprietate, statutul profesional, grupe de ocupaţii, nivelul de instruire, etc
Lucrări editate: Organizarea muncii şi tipologia proramului de lucru
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Rezultate ale anchetei complementare AMIGO “Organizarea muncii şi tipologia proramului de lucru”
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: TEMPO şi baza de date EUROSTAT
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Muncii,  Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Protecţia Copilului, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.11.2004 
Costul forţei de muncă

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica socială – statistica forţei de muncă
Obiectivul: Urmărirea evoluţiei salariilor, câştigurilor şi veniturilor salariale medii, a nivelului şi structurii costului forţei de muncă şi a numărului mediu de salariaţi.
Sfera de cuprindere: Totalitatea unităţilor active cu personalitate juridică, a căror activitate principală face parte din diviziunile CAEN Rev1 01 – 99. În eşantion sunt cuprinse toate unităţile economice cu peste 250 salariaţi, unităţile din administraţia publică centrală şi locală. Selecţia celorlalte categorii de unităţi se face proporţional cu volumul de activitate al acestora
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selelctivă
Numărul de unităţi cercetate: 24.000
Principalele variabile cercetate: Numărul mediu al salariaţilor; sumele brute plătite salariaţilor; contribuţia  pentru asigurările sociale de stat; contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate; contribuţia pentru asigurările pentru şomaj; impozitul aferent sumelor brute plătite; efectivul salariaţilor; numărul mediu şi sumele brute plătite pentru colaboratorii care lucrează pe bază de convenţii civile de prestări de servicii; timpul de lucru plătit în timp complet şi parţial; timpul efectiv lucrat; elementele costului forţei de muncă
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale, unităţi ale administraţiei publice locale, unităţi bugetare de nivel judeţean; unităţi ale administraţiei publice centrale
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat S3  “Costul forţei de muncă “
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: 29.01.2004
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Efectivul salariaţilor şi al muncitorilor la sfârşitul anului pe sexe, pe activităţi, forme de proprietate şi forme juridice; numărul mediu al salariaţilor şi muncitorilor pe activităţi, forme de proprietate şi forme juridice; sume brute plătite pentru totalul salariaţilor şi muncitorilor; contribuţia salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate; impozitul aferent sumelor brute plătite de total salariaţi; câştigul salarial mediu lunar brut şi net, pe total salariaţi şi muncitori, pe activităţi, forme de proprietate şi forme juridice; venitul salarial mediu lunar brut şi net al salariaţilor, pe activităţi, forme de proprietate şi forme juridice; sume brute plătite pentru munca prestată, colaboratorilor care lucrează pe bază de convenţii civile de prestări de servicii; sume brute plătite pentru munca prestată, membrilor consiliilor de administraţie, consiliilor judeţene şi locale; costul mediu lunar al forţei de muncă după activitatea principală şi forma de proprietate a unităţii, contribuţia salariaţilor pentru protecţia socială a şomerilor,  alte cheltuieli cu forţa de muncă, timpul de lucru plătit; indicii trimestriali ai costului forţei de muncă
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, activităţi CAEN Rev1, forme de proprietate, forme juridice
Lucrări editate: Efectivul salariaţilor la 31.12.2003; Numărul mediu al salariaţilor, sumele brute plătite, câştigul şi venitul salarial mediu lunar în anul 2003; Costul forţei de muncă în anul 2003
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României; Informaţii statistice – Seria forţa de muncă; Buletinul Statistic Lunar (pentru indicii trimestriali ai forţei de muncă)
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ, TEMPO, Baza de date a EUROSTAT
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Muncii  Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,  Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: Efectivul salariaţilor la 31 decembrie 2003: 02.08.2004; Numărul mediu al salariaţilor: 02.08.2004; Costul forţei de muncă: 30.09.2004
Ancheta salariilor pe ocupaţii  în luna octombrie

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica socială – statistica forţei de muncă
Obiectivul: Determinarea numărului de salariaţi pe grupe de salarii şi pe grupe de ocupaţii, a salariului mediu brut de bază şi realizat, pe activităţi economice şi pe sexe, în luna octombrie
Sfera de cuprindere: Totalitatea unităţilor active cu personalitate juridică, a căror activitate principală face parte din diviziunile CAEN Rev1 01-99
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: 9.000 unităţi
Principalele variabile cercetate: Efectivul salariaţilor; numărul femeilor salariate şi numărul muncitorilor; numărul salariaţiilor care au lucrat cel puţin 23 zile şi au fost plătiţi integral; numărul de salariaţi pe grupe de ocupaţii pe total.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Societăţi comerciale, unităţi ale adminstraţiei publice locale la nivel judeţean; unităţi ale administraţiei publice centrale
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat S2 “Ancheta salariilor pe ocupaţii în luna octombrie”
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Luna octombrie 2003
Termenul limită de transmitere a datelor: 27.11.2003
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul salariaţilor pe grupe de salarii brute şi realizate; salariul mediu brut de bază şi realizat de salariaţii care au lucrat cel puţin 23 zile; efectivul de salariaţi pe grupe de salarii brute de bază şi salariul mediu brut de bază pe sexe; efectivul salariaţilor pe grupe de ocupaţii
Tipul de serii de date: Anuale

Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi economice, forme de proprietate, forme juridice
Lucrări editate: “Repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii şi de ocupaţii”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Informaţii statistice – seria Forţa de muncă; Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fondul naţional de date statistice – TEMPO, Ancheta BIT
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.04.2004
 Numărul mediu al salariaţilor şi veniturile salariale

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica socială – statistica forţei de muncă
Obiectivul: Evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale salariilor, câştigurilor, veniturilor medii salariale şi ale numărului de salariaţi la nivel de activităţi ale economiei naţionale
Sfera de cuprindere: Subunităţi (unităţi locale) din toate activităţile economiei naţionale, cuprinzând toate formele de proprietate şi toate formele juridice
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: 10.000 întreprinderi şi subunităţi
Principalele variabile cercetate: Sumele brute plătite din fondul de salarii; premii brute plătite din fondul de salarii; drepturi în natură şi ajutoare băneşti din fondul de salarii; sume brute plătite din profitul net; sume brute plătite din alte fonduri; sume brute plătite din fondul de asigurări sociale; contribuţia salariaţilor pentru protecţia socială a şomerilor; contribuţia salariaţilor pentru asugurările sociale; contribuţia salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate; impozitul aferent sumelor brute plătite; efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii; numărul mediu al salariaţilor.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţi economici, administraţia centrală, locală, instituţii bugetare la nivel judeţean, unităţi ale cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat S-1 lunar
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenul limită de transmitere a datelor: L+17
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul mediu al salariaţilor; salariul mediu brut şi net; câştigul salarial brut şi net; venitul salarial brut şi net; timpul efectiv lucrat în timp normal şi în timp suplimentar; indicele câştigului salarial brut şi net faţă de luna precedentă; indicele câştigului salarial real.
Tipul de serii de date: Lunare, trimestriale şi anuale

Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi ale economiei naţionale, forme de proprietate, forme juridice
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar; Buletinul Statistic Lunar al Industriei
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Baza de date OECD
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă, Internet
Termene de diseminare a datelor:  L+27
Balanţa forţei de muncă

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistica socială – statistica forţei de muncă
Obiectivul: Evaluarea potenţialului uman şi a proporţiei în care este utilizat acesta în diferite ramuri şi sectoare de activitate economico-socială
Principalele variabile prelucrate: Efective şi date medii – la nivelul economiei naţionale, pe judeţe şi sexe, pentru:
– Resursele de muncă: populaţia în vârstă de muncă, pensionarii în vârstă de muncă ce nu lucrează, persoanele în vârstă de muncă cu incapacitate permanentă de muncă, salariaţii sub şi peste vârsta de muncă, alte persoane sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate, soldul mişcării interjudeţene;
– Populaţia ocupată civilă (salariaţii, patronii, lucrătorii pe cont propriu şi cei familiali neremuneraţi), pe activităţi ale economiei naţionale;
– Populaţia neocupată: şomerii înregistraţi la Agenţia pentru ocupare a forţei de muncă, populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de munca
Sursa datelor: Statistica demografică, statistica forţei de muncă: Ancheta anuală asupra forţei de muncă în întreprinderi, Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), surse administrative
Instituţii colaboratoare: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Culturii şi Cultelor, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Uniunea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Casa de Asigurări a Avocaţilor, Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Resursele de muncă, populaţia ocupată civilă şi salariaţii pe activităţi ale economiei naţionale, şomerii înregistraţi, populaţia activă civilă, populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă, rata de activitate, rata de ocupare, rata şomajului
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe,  activităţi economice, forme de proprietate
Lucrări editate: “Balanţa forţei de muncă la nivel ţară”; “Balanţa forţei de muncă pe regiuni de dezvoltare şi judeţe”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 29.10.2004
2.6. Statistica calităţii vieţii

Ancheta asupra bugetelor de familie(*)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica socială – calitatea vieţii
Obiectivul: Evaluarea veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor populaţiei; asigurarea informaţiilor necesare fundamentării programelor de protecţie socială, analiza impactului aplicării diferitelor programe în domeniul social, a efectelor economice ale tranziţiei, în general, asupra situaţiei economico-sociale a populaţiei
Sfera de cuprindere: Persoanele cu domiciliul stabil în România, membre ale gospodăriilor din toate judeţele ţării şi din Municipiul Bucureşti
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: Gospodăriile din 36.072 locuinţe, repartizate câte 3.006 în fiecare lună
Principalele variabile cercetate: Componenţa şi structura gospodăriei în funcţie de caracteristicile membrilor acesteia (sexe, vârstă, starea civilă, relaţia cu capul gospodăriei etc.); statutul socio-ocupaţional, nivelul de instruire, activitatea desfăşurată de membrii gospodăriei (ocupaţia, ramura de activitate, forma de proprietate, programul de lucru etc.); formele de prestaţii de protecţie socială de care beneficiază persoanele din gospodărie, veniturile băneşti, pe surse de formare şi veniturile în natură; cheltuielile băneşti, pe destinaţii (produse alimentare, mărfuri nealimentare, plata serviciilor, cheltuieli de investiţii, de producţie, impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe etc.) şi cheltuielile în natură; consumul de produse agroalimentare; locuinţa şi condiţiile de locuit (anul construcţiei, numărul şi suprafaţa camerelor ocupate, statutul de ocupare, tipul locuinţei, tipul de combustibil folosit pentru încălzire şi gătit, aprovizionarea cu apă, numărul de locuinţe pe care le posedă locuinţa etc.); înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată; starea de sănătate a membrilor gospodăriei; auto-percepţia individuală privind starea materială a gospodăriei şi nivelul de satisfacere a necesităţilor curente
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Gospodăriile din locuinţele selectate din baza de sondaj (EMZOT) care au acceptat colaborarea, direcţiile teritoriale  de statistică ale Institutului Naţional de Statistică
Modul de colectare a datelor primare: Autoînregistrarea în jurnalul gospodăriei (JG); Interviul în “Chestionarul gospodăriei (CG)”
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenele limită de transmitere a datelor: În perioada 1-7 a lunii următoare lunii de referinţă/25 a lunii următoare celei de referinţă
Locul de transmitere a datelor: Anchetatorii statistici de la adresa gospodăriei selectate la sediul direcţiilor teritoriale  de statistică ale INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din prelucrare: Numărul mediu de membri pe o gospodărie; veniturile totale; veniturile băneşti pe surse de formare, veniturile în natură; cheltuielile totale; cheltuielile băneşti pe destinaţii; cheltuielile totale de consum; impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe; împrumuturile şi creditele restituite, sumele depuse la CEC şi bănci; consumul de produse alimentare în gospodărie şi în alimentaţia publică; consumul alimentar exprimat în calorii şi factori nutritivi; suprafaţa locuibilă medie pe o persoană; numărul de persoane pe o cameră de locuit; înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată; numărul persoanelor cu probleme de sănătate, pe tipuri de boli; numărul zilelor de îngrijire medicală; gradul de satisfacere a necesităţilor gospodăriei în raport cu veniturile etc.
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, medii de rezidenţă, categorii de gospodării.
Lucrări editate: Anual: “Coordonate ale nivelului de trai în România – Veniturile şi consumul populaţiei”: Trimestrial “Veniturile şi consumul populaţiei”
Denumirea publicaţiilor în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, România în cifre – breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Muncii,  Solidarităţii Sociale şi Familiei, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: Anual: 30.06.2004; Trimestrial: T+120

Ancheta asupra condiţiilor de viaţă (*)

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica socială
Obiectivul: Evaluarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin evidenţierea interconectării şi complementarităţii unor aspecte diverse ca: starea de sănătate, educaţia, veniturile, condiţiile de locuit, ocuparea, condiţiile de muncă, relaţiile sociale, viaţa asociativă
Sfera de cuprindere: Persoanele cu domiciliul stabil în România, membre ale gospodăriilor din toate judeţele ţării şi din Municipiul Bucureşti
Tipul de cercetare: Cercetare selectivă.
Numărul de unităţi cercetate: 10.920 de gospodării selectate din baza de sondaj EMZOT din 780 centre de cercetare
Principalele variabile cercetate: Sexe, vârstă, nivel de instruire, stare civilă, situaţie economică, ocupaţie, statut profesional, activitatea economică, formă de angajare, condiţii de muncă, boli suferite în ultimele 6 luni, activităţi desfăşurate în timpul liber, venit individual şi pe gospodărie, statutul de ocupare a locuinţei, suprafaţa utilă a locuinţei, numărul de camere, materialul de construcţie a locuinţei, factorii de mediu din imediata vecinătate a locuinţei, înzestrarea gospodăriei cu bunuri de folosinţă îndelungată etc
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Gospodăriile selectate din baza de sondaj.
Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţă în faţă, prin completarea răspunsurilor la întrebările din chestionarul gospodăriei şi în chestionarele individuale de către anchetatorul statistic.
Periodicitate: Anuală.
Momentul/Perioada de referinţă: Două săptămâni în una din lunile de primăvară
Termenul limită de transmitere a datelor: Săptămâna următoare perioadei de referinţă
Locul de transmitere a datelor: Anchetatorii statistici la adresa gospodăriei selectate şi apoi la direcţiile teritoriale  de statistică ale INS şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul mediu de persoane pe cameră, suprafaţa medie utilă pe persoană, proporţia gospodăriilor care dispun de locuinţă degradată, proporţia gospodăriilor care au întâmpinat greutăţi în achitarea unor plăţi periodice, proporţia gospodăriilor care au realizat economii în perioada de referinţă, dotarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, gospodării după distanţa faţă de cele mai apropiate utilităţi, gospodării care ocupă locuinţe expuse la zgomot rutier, feroviar sau aerian, gospodării care ocupă locuinţe situate în aer poluat, proporţia gospodăriilor care au suferit pagube (daune) în locuinţă în ultimele 12 luni, proporţia gospodăriilor cu locuinţe asigurate, venitul net lunar pe persoană şi pe gospodărie, persoane care suferă de boli cronice sau invaliditate, proporţia persoanelor spitalizate în ultimele 6 luni, persoane fumătoare, persoane ocupate după forma de angajare, proporţia persoanelor ocupate fără contract de muncă sau convenţie civilă, proporţia persoanelor care lucrează în zgomot/frig/căldură excesivă/poziţii inconfortabile etc., persoane care au suferit furturi/agresiuni/escrocherii în ultimele 12 luni, proporţia incidentelor declarate la poliţie, persoane care participă la activităţile diferitelor organizaţii (club, asociaţie, partid, asociaţie sindicală, asociaţie religioasă), frecvenţa întâlnirilor cu vecinii/prietenii/rudele, persoane după numărul de zile de călătorie în ţară sau în străinătate, persoane după frecvenţa desfăşurării anumitor activităţi în timpul liber etc.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, medii de rezidenţă, regiuni de dezvoltare, categorii de gospodării
Lucrări editate: “Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Muncii,  Solidarităţii Sociale şi Familiei, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 31.03.2005

Ancheta preţurilor de consum al populaţiei
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica preţurilor de consum
Obiectivul: Urmărirea evoluţiei de ansamblu a preţurilor pentru produsele şi serviciile de bază, care intră în consumul direct al populaţiei în perioada curentă faţă de orice perioadă anterioară; calculul indicelui preţurilor de consum al populaţiei şi estimarea inflaţiei
Sfera de cuprindere: Întregul teritoriu al ţării (preţurile cu amănuntul se înregistrează în cele 68 de centre de culegere a preţurilor, selectate din 42 de localităţi urbane)
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: Circa 6.000 magazine
Principalele variabile cercetate: Cheltuielile de consum ale populaţiei pe baza cărora se stabilesc ponderile care intră în calculul IPC, preţurile cu amănuntul la nivel de varietate a sortimentelor
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Magazinele şi unităţile prestatoare de servicii selectate pe baza principiului reprezentativităţii, din centrele de cercetare
Modul de colectare a datelor primare: Observarea directă a preţurilor de către anchetatorii statistici de preţuri în“Caietele chestionar“corespunzătoare grupelor de mărfuri (alimentare, nealimentare) şi servicii şi preţurile medii provenite din cercetarea privind preţurile principalelor produse agricole vândute de producători particulari în pieţele agroalimentare; Actele normative şi note de negociere pentru sortimentele la care se practică preţuri unice pe ţară; Ancheta Bugetelor de Familie pentru cheltuielile medii lunare pe o gospodărie, care stau la baza sistemului de ponderare a indicilor elementari ai preţurilor de consum
Periodicitate: Decadală
Momentul/Perioada de referinţă: Perioada 1-7, 10-17 şi 20-27 a lunii respective
Termenul limită de transmitere a datelor: Pe întreaga durată a perioadelor de referinţă,11,21,30(31)
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Indicii elementari ai preţurilor calculaţi la nivel de varietate şi agregaţi la nivele superioare (sortimente, posturi, categorii de cheltuieli şi total); indicii preţurilor de consum pe total şi pe grupe de produse (alimentare, nealimentare) şi servicii; indicii de preţuri pe principalele grupe de cheltuieli; indici ai preţurilor pe diverse grupări şi cu baze de calcul diferite, preţuri medii
Tipul de serii de date: Lunare şi anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, categorii de mărfuri: alimentare, nealimentare, servicii şi pe total
Lucrări editate: Sinteza principalilor indicatori economico-sociali, Indicele preţurilor de consum, în anul 2004 şi Indicele preţurilor de consum, în luna …2004
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic de Preţuri, Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al României, România în cifre, Buletin statistic CANSTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate:  TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Muncii,  Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Consiliul Economic şi Social, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+12
Înzestrarea populaţiei cu bunuri de folosinţă îndelungată

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică socială
Obiectivul: Calculul indicatorilor privind gradul de înzestrare a populaţiei cu bunuri de folosinţă îndelungată a populaţiei
Principalele variabile prelucrate: Producţia fizică industrială, importul de bunuri de folosinţă îndelungată, exportul de bunuri de folosinţă îndelungată, variaţia de stocuri, scoaterile din uz, existentul de bunuri de folosinţă îndelungată la populaţie la sfârşitul anului, populaţia stabilă la 31 decembrie (pe total ţară şi pe judeţe), numărul gospodăriilor la 31 decembrie (pe total ţară şi pe judeţe)
Sursa datelor: Producţia fizică industrială (IND 1A) date anuale definitive; Comerţul exterior al României –importul şi exportul – date anuale definitive în expresie cantitativă; Statistica demografică curentă (tabele cu date prelucrate); Direcţia de recensământ (tabele cu date prelucrate)
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de bunuri de folosinţă îndelungată la 1000 de locuitori pe total ţară; Numărul de bunuri de folosinţă îndelungată la 100 de gospodării pe total ţară
Tipul de serii de date: Anuale pentru numărul de bunuri de folosinţă îndelungată la 1000 de locuitori şi la 100 de gospodării pe principalele categorii de bunuri de folosinţă îndelungată
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, în conformitate cu:
1. Nomenclatorul de bilanţ care utilizează un cod numeric pentru agregarea pe principalele grupe de produse pentru care se calculează înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată;
2 .Nomenclatorul de bunuri de folosinţă îndelungată realizat pe baza Tarifului vamal de import al României, armonizat cu Nomenclatorul combinat (NC) şi care utilizează un cod NC format din 8 cifre (poziţia tarifară);
3. Nomenclatorul de produse industriale PRODIND care utilizează un cod numeric (PRODIND) format din 9 cifre care asigură corespondenţa cu clasificările naţionale privind activităţile şi serviciile asociate produselor şi codul CPSA pentru delimitarea destinaţiei bunurilor (în gospodărie sau în procesul de producţie).
Lucrări editate: “Înzestrarea populaţiei cu bunuri de folosinţă îndelungată în anul 2002”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate:  BDJ
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Muncii,  Solidarităţii Sociale şi Familiei, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice,  institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 20.11.2004

Disponibilităţile de consum ale populaţiei în perioada 1990-2003

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică socială
Obiectivul: Calculul unor indicatori privind gradul de aprovizionare a populaţiei cu produse agroalimentare
Principalele variabile prelucrate: Producţia utilizabilă (producţia fizică agricolă şi/sau producţia fizică industrială), importul de produse agroalimentare, exportul de produse agroalimentare, consumul de seminţe, consumul de furaje, prelucrarea industrială, transformarea industrială, pierderi, variaţia de stocuri, disponibilul pentru consum uman, populaţia la 1 iulie
Sursa datelor: Balanţele produselor agricole la producător (în expresie cantitativă) în anul (tabele cu date prelucrate); Producţia vegetală şi animală în anul (tabele cu date prelucrate); Producţia fizică industrială (IND.1A) în anul, date anuale definitive; Comerţul exterior al României-import şi export, date anuale definitive în expresie cantitativă; Statistica demografică curentă (tabele cu date prelucrate)
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Consumul mediu anual de produse alimentare pe locuitor, în expresie fizică; Consumul mediu zilnic de produse alimentare pe locuitor, exprimat în calorii; Consumul mediu zilnic de produse alimentare pe locuitor, exprimat în proteine; Consumul mediu zilnic de produse alimentare pe locuitor, exprimat în glucide; Consumul mediu zilnic de produse alimentare pe locuitor, exprimat în lipide; Gradul de autoaprovizionare; Bilanţurile alimentare pentru principalele produse şi grupe de produse agroalimentare
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: În conformitate cu: Nomenclatorul de bilanţ realizat pe baza listei de produse pentru care se elaborează bilanţuri alimentare şi utilizează un cod format din maxim 6 cifre pentru stabilirea nivelului de agregare; Tariful vamal de import al României, armonizat cu Nomenclatorul combinat (NC) şi care utilizează codul NC format din 8 cifre (poziţia tarifară ); Nomenclatorul de produse industriale PRODIND care utilizează un cod numeric (PRODIND) format din 9 cifre care asigură corespondenţa cu clasificările naţionale privind activităţile şi serviciile asociate produselor
Lucrări editate: “Bilanţuri alimentare în anul 2003”, “Disponibilităţile de consum ale populaţiei.”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor, şi Mediului,  Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii,  Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul de Cercetări pentru Calitatea Vieţii , alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice,  institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: 30.11.2004

2.7. Statistica protecţiei sociale
Numărul de pensionari, sumele cuvenite drept pensii şi pensia medie lunară

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica socială – statistica protecţiei sociale
Obiectivul: Colectarea datelor privind pensiile şi calcularea  pensiei medii lunare
Sfera de cuprindere: Numărul total al pensionarilor
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităţi cercetate: 7
Principalele variabile cercetate: Numărul mediu al pensionarilor existenţi în plată în trimestrul de referinţă şi în ultima lună a acestuia; numărul pensionarilor intraţi în cursul trimestrului, din care: noi înscrişi în drepturi; numărul pensionarilor ieşiţi în cursul trimestrului, din care: prin deces; sumele cuvenite drept pensie, conform deciziilor pensionarilor existenţi în plată în trimestrul de referinţă şi în ultima lună a trimestrului
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa de Asigurări a Avocaţilor, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţie şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii
Instituţii colaboratoare: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru colectarea datelor primare
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat PENSII “ Numărul pensionarilor, sumele cuvenite drept pensii şi pensia medie lunară în trimestrul de referinţă”
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+30
Locul de transmitere a datelor:  La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul mediu al pensionarilor pe tipuri de pensii; pensia medie lunară după sistemul de pensionare şi pe categorii de pensii; numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat, numărul mediu al pensionarilor IOVR, numărul mediu al beneficiarilor de ajutor social de stat, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale agricultori, sumele cuvenite drept pensii conform deciziilor şi pensia medie lunară pe judeţe, pe categorii de pensii
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, categorii de pensii şi categorii de pensionari
Lucrări editate: Numărul pensionarilor, sumele cuvenite drept pensii şi pensia medie lunară în trimestrul de referinţă
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni), Anuarul Statistic al României, Romania în cifre
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ, TEMPO.
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul de Cercetare în Domeniul Muncii şi Solidarităţii  Sociale, Oficiul Concurenţei, alte ministere şi instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+85

Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica socială – statistica protecţiei sociale şi a forţei de muncă
Obiectivul: Determinarea numărului şomerilor şi calcularea ratei şomajului
Sfera de cuprindere: Numărul total al şomerilor înregistraţi la sfârşitul fiecărei luni
Sursa datelor: Date provenite din surse administrative – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)
Principalele variabile cercetate: Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii, din care: şomeri indemnizaţi, şomeri neidemnizaţi, şomeri pe categorii socio-profesionale, şomeri indemnizaţi pe grupe de vârstă şi durata şomajului, numărul de şomeri înregistraţi pe localităţi, numărul de locuri vacante la sfârşitul lunii
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Modul de colectare a datelor primare: Date preluate din surse administrative
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termenul limită de transmitere a datelor: L+20
Locul de transmitere a datelor:  La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Numărul de şomeri, rata şomajului şi ponderea şomerilor în populaţia stabilă în vârstă de 18-62 ani
Tipul de serii de date: Lunare, anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, sexe, categorii socio-profesionale, pe localităţi şi nivel de zone declarate defavorizate conform legislaţiei în vigoare
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar, Anuarul Statistic al României, Romania în cifre, UNICEF, CANSTAT, OECD, EUROSTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: BDJ, TEMPO.
Modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: L+29

3. Contabilitatatea naţională
Conturile naţionale – versiunea definitivă

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Conturi naţionale
Obiectivul: Elaborarea indicatorilor macroeconomici specifici contabilităţii naţionale conform ESA 95 pentru anul 2002
Principalele variabile prelucrate: Venituri din vânzarea mărfurilor, producţia vândută, cifra de afaceri , cheltuieli materiale (materii prime, materiale, energie, apa etc.), cheltuielile de personal, impozite taxe şi vărsăminte asimilate, cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială, indici de preţ, indici de volum, cheltuieli ale bugetului de stat, bugetului local, fondurilor speciale, dobânzi încasate şi plătite, comisioane încasate şi plătite de unităţile bancare, valoarea investiţiilor, imobilizări corporale, necorporale, situaţia stocurilor, subvenţii acordate etc.
Sursa datelor: Surse statistice şi administrative
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR SI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare si derivaţi:
I. Indicatori din Tabelul Intrări-Ieşiri (TII):
producţia, consumul intermediar, valoarea adăugată pe 105 ramuri de activitate în preţuri curente şi comparabile;
consumul final al gospodăriilor populaţiei, al administraţiei publice şi al instituţiilor fără scop lucrativ în preţuri curente şi comparabile;
formarea brută de capital fix în preţuri curente şi comparabile;
variaţia de stoc în preţuri curente şi comparabile;
exportul şi importul de bunuri şi servicii în preţuri curente şi comparabile;
valoarea adăugată din sectorul privat pentru industrie, agricultură, comerţ, alte servicii;
Produsul Intern Brut în preţuri curente şi comparabile.
Venit Naţional Brut în preţuri curente.
II. Indicatori din Tabelul Economic de Ansamblu (TEA):
Indicatori regăsiţi în secvenţele de conturi nefinanciare (contul de producţie, contul de exploatare, contul de distribuţie şi utilizare a veniturilor, contul de distribuţie secundară a veniturilor, contul de redistribuire a veniturilor în natură, contul de utilizare a veniturilor, contul de capital) ale sectoarelor instituţionale : societăţi şi cvasi-societăţi; instituţii de credit; întreprinderi de asigurări; administraţie publică; administraţie privată; gospodăriile populaţiei; restul lumii.
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi CAEN Rev1, sectoare instituţionale
Lucrari editate: “Conturi Naţionale în anul 2002 – Versiunea definitivă”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al României; Buletin statistic CANSTAT, Conturi Naţionale 2000-2002, România în cifre;
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate:  TEMPO, BDJ
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă, Internet
Termene de diseminare a datelor: 30.12.2004 

Conturile naţionale – versiunea semidefinitivă

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Conturi naţionale
Obiectivul: Elaborarea indicatorilor macroeconomici specifici contabilităţii naţionale conform ESA’95 – versiunea semidefinitivă – pentru anul 2003
Principalele variabile prelucrate: Venituri din vânzarea mărfurilor, producţia vândută, cifra de afaceri , cheltuieli materiale (materii prime, materiale, energie, apă etc.), cheltuielile de personal, impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială, indici de preţ, indici de volum, cheltuieli ale bugetului de stat, bugetului local, fondurilor speciale, dobânzi încasate şi plătite, comisioane încasate şi plătite de unităţile bancare, valoarea investiţiilor, imobilizări corporale, necorporale, situaţia stocurilor, subvenţii acordate
Sursa datelor: Surse statistice şi administrative
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR SI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Producţia, consumul intermediar, valoarea adăugată pe 12 ramuri de activitate în preţuri curente şi comparabile; consumul final al gospodăriilor populaţiei, al administraţiei publice şi al instituţiilor fără scop lucrativ în preţuri curente şi comparabile; formarea brută de capital fix în preţuri curente şi comparabile; variaţia de stoc în preţuri curente şi comparabile; exportul şi importul de bunuri şi servicii în preţuri curente şi comparabile; valoarea adăugată din sectorul privat pentru industrie, agricultură, comerţ, alte servicii; produsul intern brut în preţuri curente şi comparabile, Venit Naţional Brut în preţuri curente.

Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi CAEN Rev1, sectoare instituţionale
Lucrări editate: “Conturi Naţionale 2003 – versiunea semidefinitivă “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al României, Buletin statistic CANSTAT, România în cifre
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO, BDJ
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalitati de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă, Internet
Termene de diseminare a datelor: 30.12.2004
Produsul intern brut – date estimate

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Conturi naţionale
Obiectivul: Estimarea Produsului Intern Brut anual în preţuri curente şi comparabile pentru anul 2003
Principalele variabile prelucrate: Valoarea producţiei, consumului intermediar şi VAB din principalele ramuri de activitate (preţuri curente şi comparabile); indicii preţurilor de consum; valoarea desfacerilor de mărfuri prin comerţul cu amănuntul, importuri CIF şi FOB, exportul FOB, indicatori privind transportul; valoarea serviciilor prestate (preţuri curente şi comparabile), cheltuieli ale bugetului de stat, local, fondurilor speciale, dobânzi încasate şi plătite, impozite, taxe încasate la bugetul de stat, local, fonduri speciale; subvenţii plătite de la bugetul de stat şi bugetele locale, valoarea investiţiilor realizate etc.
Sursa datelor: Surse statistice şi administrative
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR SI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare si derivaţi: Producţia, consumul intermediar, valoarea adăugată din agricultură, industrie, construcţii şi servicii în preţuri curente şi comparabile; consumul final al gospodăriilor populaţiei, al administraţiei publice şi al instituţiilor fără scop lucrativ în preţuri curente şi comparabile; formarea brută de capital fix în preţuri curente şi comparabile; variaţia de stoc în preţuri curente şi comparabile; exportul şi importul de bunuri şi servicii în preţuri curente şi comparabile; produsul intern brut în preţuri curente şi comparabile, Venit Naţional Brut în preţuri curente.

Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi CAEN Rev1
Lucrari editate: “Produsul intern brut în anul 2003 – date estimate”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletinul Statistic Lunar, Buletin statistic CANSTAT, România în cifre – breviar statistic
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO, BDJ
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă, Internet
Termene de diseminare a datelor: 02.04.2004
Conturi naţionale trimestriale

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Conturi naţionale
Obiectivul: Elaborarea indicatorilor macroeconomici specifici contabilităţii naţionale conform ESA’95
Principalele variabile prelucrate: Producţia vândută, cifra de afaceri, cheltuieli materiale (materii prime, materiale, energie, apă etc.), cheltuielile de personal, impozite taxe şi vărsăminte asimilate , cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială , indici de preţ, indici de volum, cheltuieli ale bugetului de stat, bugetului local, fondurilor speciale, dobânzi încasate şi plătite, comisioane încasate şi plătite de unităţile bancare, valoarea investiţiilor, imobilizări corporale, necorporale, situaţia stocurilor, subvenţii acordate etc.
Sursa datelor: Surse statistice şi administrative
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR SI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi:
Producţia, consumul intermediar, valoarea adăugată pe 4 ramuri de activitate în preţuri curente şi comparabile;
Consumul final al gospodăriilor populaţiei, al administraţiei publice şi al instituţiilor fără scop lucrativ în preţuri curente şi comparabile;
Formarea brută de capital fix în preţuri curente şi comparabile;
Variaţia de stoc, în preţuri curente şi comparabile;
Exportul şi importul de bunuri şi servicii în preţuri curente şi comparabile;
Produsul intern brut în preţuri curente şi comparabile.
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activităţi CAEN Rev1
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni), Buletin Statistic CANSTAT
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă, Internet
Termene de diseminare a datelor: T+95
Produsul intern brut- regional

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Conturi naţionale
Obiectivul: Elaborarea produsului intern brut la nivel regional
Principalele variabile prelucrate: Cifra de afaceri pe activităţi CAEN Rev1 la nivel regional, cheltuieli materiale (materii prime, materiale, energie, apă etc.), cheltuielile de personal, impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială, cheltuieli ale bugetului de stat, bugetelor locale, fondurilor speciale, dobânzi încasate şi plătite, comisioane încasate şi plătite de unităţile bancare, situaţia stocurilor, subvenţii acordate etc.
Sursa datelor: Surse statistice şi administrative
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Valoarea adăugată pe ramuri de activitate şi produsul intern brut în preţuri curente, la nivel regional
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, activităţi CAEN Rev1
Lucrari editate: “Produsul intern brut regional în anul 2002”
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă, Internet
Termene de diseminare a datelor: 30.12.2004
Studiu privind calculul contribuţiei României la resursele proprii ale Uniunii Europene

DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Contabilitatea naţionalã

Scopul studiului: Producerea datelor statistice necesare implementării metodologiei de calcul a bazei TVA utilizată la simularea contribuţiei României la resursele proprii ale Uniunii Europene (resursa TVA)
Sfera de cuprindere: Indicatorii macroeconomici ce contribuie la determinarea bazai de calcul a resursei TVA (consumul final al gospodăriilor populaţiei, consumul final al administraţiilor publice, consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, formarea brută de capital fix şi consumul intermediar al agenţilor economici neplătitori de TVA)
Obiectivul general al studiului: Aplicarea normelor şi standardelor UE privind evaluarea elementelor ce constituie baza de calcul a contribuţiei României la formarea resurselor proprii ale Uniunii Europene (resursa TVA)

Elemente componente ale  studiului:
Studierea cerinţelor şi legislaţiei Uniunii Europene precum şi a metodelor aplicate de către ţările membre;
Identificarea surselor de date disponibile şi a gradului de acoperire a necesarului de informaţii;
Analizarea necesităţii modificării surselor de date existente sau  creării de noi surse de date;
Elaborarea metodologiei de evaluare a bazei de calcul a resursei TVA;
Elaborarea unui program de lucru pentru anii următori, cu termene precise, în vederea implementării metodologiei;
Realizarea de calcule experimentale.
Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Realizarea de calcule experimentale conform programului de lucru adoptat în vederea implementării metodologiei de calcul a contribuţiei României la resursele proprii ale Uniunii Europene
Compartimentul responsabil: Direcţia generală de conturi naţionale şi analiză statistică
Periodicitatea: Unicat

Lucrări realizate: Analiza rezultatelor calculelor experimentale privind contribuţia României la resursele proprii ale Uniunii Europene (resursa TVA) 
Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Finanţelor Publice

Termen final de realizare: 30.12.2004

Investiţii

1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica investiţiilor
Obiectivul: Stabilirea volumului de investiţii realizate în economia naţională şi analiza activităţii investiţionale pe ramuri ale economiei, din punct de vedere al elementelor componente (lucrări de construcţii, utilaje cu şi fără montaj, mijloace de transport, alte cheltuieli) şi surse de finanţare (surse proprii, credite, buget de stat şi bugete locale, fonduri ale populaţiei şi alte surse)
Sfera de cuprindere: Agenţi economici, unităţi social-culturale, unităţi ale administraţiei publice 
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: 25.500
Principalele variabile cercetate: Achiziţiile de imobilizări corporale din ţară şi din import pe elemente de structură, pe forme de proprietate, surse de finanţare şi pe principalele activităţi ale economiei naţionale
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţile care fac parte din sfera de cuprindere, selectate în eşantion
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic auto-administrat INV
Periodicitate: Trimestrială
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termenul limită de transmitere a datelor: T+20
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Valoarea investiţiilor, lucrărilor de construcţii, utilajelor cu şi fără montaj, mijloacelor de transport, altor cheltuieli
Tipul de serii de date: Trimestriale
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, forme de proprietate, surse de finanţare şi activităţi CAEN Rev1
Lucrări editate: “Volumul investiţiilor realizate în economia naţională “
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletin Statistic Lunar (o dată la 3 luni), Informaţii Statistice Operative: Seria Investiţii – Construcţii
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, Banca Naţională a României,  ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, ARACO, INCERC,  mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă
Termene de diseminare a datelor: T+60

4. Recensăminte

Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2002

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivul general al recensământului: Cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei României caracteristicilor socio-economice, a condiţiilor de locuit şi a caracteristicilor clădirilor cu  locuinţe
Obiective imediate:
alinierea la normele şi standardele existente în domeniul statisticii populaţiei;
consolidarea şi armonizarea sistemului de indicatori statistici cu cel al Organizaţiei Naţiunilor Unite
valorificarea rezultatelor Recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2002
Domeniul statistic: Statistica socială a populaţiei şi a condiţiilor de locuit
Obiectivele domeniului şi rezultate aşteptate: Prelucrarea, publicarea şi diseminarea rezultatelor generale ale  Recensământului populaţiei şi al locuinţelor
Baza legală: Hotărârea Guvernului României nr. 504/2001 şi 680/2001
Acţiuni prevăzute pentr RPL în anul 2004:
Analiza rezultatelor privind structura etnică, confesională şi limba maternă;
Analiza şi publicarea rezultatelor generale ale RPL 2002 (versiunea în limba engleză);
Organizarea bazelor de date de recensăminte, inclusiv asigurarea compatibilităţii indicatorilor;
Analiza seriilor de timp a datelor RPL;
Organizarea şi proiectarea fluxului de cereri şi furnizări de date către utilizatorii interni şi externi;
Proiect pilot – proiectarea şi realizarea unui SIG pentru Municipiul Bucureşti la nivelul sectoarelor de recensământ (în funcţie de disponibilitatea resurselor necesare pentru achiziţia  informaţiilor digitale de la terţi;
Lucrări de pregătire a viitorului recensământ al populaţiei şi al locuinţelor potrivit programului de activitate al Diviziei ONU de Statistică
.
Beneficiarii rezultatelor: Toate categoriile de utilizatori interni şi externi
Termen final de realizare: 30.12.2004, continuă în anul 2005
Recensământul General Agricol, 2002
1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
Domeniul statistic: Statistica agriculturii
Obiectivul: Recensǎmântul General Agricol a avut ca obiectiv culegerea de informaţii privind identificarea în teritoriu a unitǎţilor agricole şi culegerea de date ce permit caracterizarea structurală a acestora, date necesare fundamentării deciziilor României în domeniul politicii agricole şi derulǎrii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
Sfera de cuprindere: Toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă, respectiv exploataţii/ gospodării agricole individuale, fără personalitate juridică şi unităţi cu personalitate juridică.
Tipul de cercetare: Cercetare statistică exhaustivă.
Numărul de unităţi cercetate: 4.759.698 unităţi agricole, conform Rezultatelor preliminare ale RGA, 2002.
Principalele variabile cercetate: date privind identificarea unităţii de observare, informaţii privind destinaţia produselor agricole obţinute, modul de deţinere şi utilizare a terenului, aplicarea îngrăşămintelor şi irigaţiilor, efectivele de animale, forţa de muncă din agricultură, maşinile şi echipamentele agricole utilizate, precum şi alte informaţii care permit o caracterizare complexă a potenţialului eonomic al unităţilor agricole.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Exploataţii/ gospodării agricole individuale, fără personalitate juridică şi societăţi/ asociaţii agricole, societăţi comerciale, unităţi ale administraţiei publice, unităţi cooperatiste, alte tipuri de unităţi cu personalitate juridică.
Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Administraţiei şi Internelor
Modul de colectare a datelor primare: Formular de înregistrare RGA.
Periodicitate: 10 ani, pentru cercetare exhaustivă şi 2 – 3 ani pentru Anchete Statistice Structurale în Agricultură.
Momentul/ Perioada de referinţă:
a)anul agricol  (1 octombrie 2001 – 30 septembrie 2002), considerat ca perioadă de referinţă pentru informaţiile privind suprafaţa agricolă utilizată (SAU), suprafaţa irigată, activităţi neagricole;
b)1 decembrie 2002, ora 0:00, considerat ca moment de referinţă pentru informaţiile privind efectivele de animale, construcţii agricole;
c)ultimele 12 luni (30 noiembrie 2001 – 1 decembrie 2002), considerate ca perioadă de referinţă pentru informaţiile privind numărul de zile lucrate în agricultură şi pentru maşini şi echipamente agricole utilizate;
d)săptămâna precedentă momentului de referinţă al RGA, pentru statutul ocupaţional al membrilor exploataţiei/ gospodăriei agricole individuale.

Termenul limită de transmitere a datelor: 31.01. 2003 
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale de statistică şi, centralizat la INS.
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: peste 400 de indicatori, care au făcut obiectul culegerii datelor la RGA.
Tipul de serii de date: la 10 ani, pentru cercetare exhaustivă (recensământ) şi la 2 – 3 ani pentru cercetări statistice selective (Anchete Statistice Structurale în Agricultură).
Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi.
Lucrări editate: Rezultatele finale ale primului Recensământ General Agricol al României, de după anul 1948:
Prezentarea volumului 1, cu principalii indicatori, “Date generale ale RGA al României”, pe total ţară, regiuni de dezvoltare şi judeţe;
Prezentarea volumului 2: “Utilizarea terenurilor în anul agricol 2001 – 2002” pe total ţară, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi;
Prezentarea volumului 3: “Efectivele de animale înregistrate la 1 decembrie 2002”, pe total ţară, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi;
Prezentarea volumului 4: “Maşinile şi echipamentele agricole utilizate în perioada 1 decembrie 2001 – 30 noiembrie 2002”, pe total ţară, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi;
Prezentarea volumelor cu date pentru cele 8 regiuni de dezvoltare, cu titlul generic: “Rezultate generale ale RGA, în profil teritorial, pe regiuni de dezvoltare, judeţe şi localităţi” – câte 1 volum pentru fiecare regiune de dezvoltare.
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Volume publicate individual, date centralizate, publicate în Anuarul Statistic al României, alte publicaţii tematice de profil.
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Baza de microdate: Sistemul Global de Date Statistice Agricole, care include baza de date a RGA.
Beneficiarii rezultatelor: Guvernul României, Administraţia prezidenţială, Parlamentul, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, ministere şi  instituţii ale administraţiei publice, unităţi de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media, alte categorii de utilizatori, la cerere.
Alte modalităţi de diseminare: Comunicate şi conferinţe de presă.
Termene de diseminare a datelor: 30.06. – 31.12.2004.

5. Programe adiacente sistemului statistic
Coordonarea sistemului statistic  naţional  şi  teritorial 

DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Sistemul statistic

Scopul programului: Crearea şi dezvoltarea unei structuri unitare a  sistemului statistic naţional şi teritorial
Sfera de cuprindere: Institutul Naţional de Statistică  şi direcţiile teritoriale de statistică

Organisme cu care se colaborează: Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistică, Societatea Română de Statistică, Comisia Naţionlă de Prognoză, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Integrării  Europene,  Ministerul Justiţiei şi alte organisme ale administraţiei centrale
Obiectivul general al programului: Perfecţionarea sistemului informaţional statistic şi a reglementărilor legislative în domeniul statisticii. Creşterea calităţii managementului în statistică

Elementele componente ale programului:
Programe statistice anuale şi multianuale;
Coordonarea metodologică a sistemului statistic naţional şi teritorial;
Dezvoltarea de relaţii de cooperare cu toţi partenerii sectoriali;
Actualizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional.

Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Elaborarea Programului anual al Cercetărilor Statistice al INS;
Elaborarea Programului anual de activitate al INS;
Întreţinerea sistemului meta-informaţional statistic;
Gestionarea sistemului de indicatori statistici;
Gestionarea anchetelor de satisfacere a utilizatorilor de date statistice;
Realizarea Raportului anual de activitate al INS;
Monitorizarea activităţiilor de realizare a publicaţiilor statistice în profil teritorial;
Întreţinerea sistemului de documentare metodologică şi informaţională internă.
Gestionarea convenţiilor de colaborare cu partenerii administrativi;
Urmărirea şi raportarea periodică a stadiului realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare referitor la activitatea de statistică.

Compartimentele responsabile: Conducerea INS şi Direcţia generală de coordonare sistem statistic naţional şi teritorial

Periodicitatea: Permanent
Lucrări realizate:Programul Cercetărilor Statistice; Programul anual de activitate al INS; Raportul anual de activitate al INS, Convenţii de colaborare cu ministerele/agenţii guvernamentale
Beneficiarii rezultatelor: I.N.S., EUROSTAT

Termen final de realizare: 30.12.2004

      
Diseminarea informaţiei  statistice 

DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Diseminarea informaţiilor statistice
Scopul programului:
Informarea reală şi la timp a factorilor de decizie la nivel central şi local în scopul formulării de politicii economice şi sociale;
informarea publicului asupra evoluţiei economico-sociale de ansamblu a societăţii româneşti;
satisfacerea tuturor cerinţelor utilizatorilor interni şi externi de date statistice, a necesităţilor pieţei de informaţii;
formarea imaginii statisticii oficiale româneşti
respectarea principiului transparenţei.

Sfera de cuprindere: toate domeniile de cercetare statistică

Obiectivul general al programului:
informarea societăţii  asupra evoluţiei economico-sociale de ansamblu.

Elementele componente ale programului:
activitatea de răspuns la cereri punctuale de date
diseminarea electronică prin website şi publicaţii electronice
editarea sistemului de publicaţii statistice
promovarea produselor statistice prin editarea catalogului de publicaţii şi servicii statistice, pliante, broşur;.
Participarea la târguri şi expoziţii ştinţifice.

Acţiuni prevăzute în anul 2004:
eficientizarea activităţii de diseminare a informaţiilor şi publicaţiilor statistice;
dezvoltarea sistemului de publicaţii electronice pe Cd-Rom;
reproiectarea website-ului şi îmbogăţirea acestuia în conţinut;
îmbunătăţirea design-ului copertelor publicaţiilor statistice şi a conţinutului acestora;
intensificarea activitătii de promovare a produselor statistice;
iniţierea de acţiuni de marketing;
proiectarea Website-ului INTRANET, pentru uzul intern INS.

Compartimentele responsabile: Direcţia generală conturi naţionale şi analiză statistică – Direcţia de diseminare date statistice

Periodicitatea: Permanent

Lucrări realizate: website-ul Internet, websit-ul Intranet, editarea de publicaţii statistice,publicaţii electronice pe CD-Rom, catalogul publicaţiilor şi serviciilor statistice, broşuri, pliante, afişe.
Termen final de realizare: 30.12.2004
Dezvoltarea  sistemului  informatic  statistic

DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Sistemul statistic

Scopul programului: Dezvoltarea şi aplicarea experenţei acumulate în domeniul tehnologiilor noi de culegere, prelucrare, analiză şi diseminare a datelor. Creşterea productivităţii muncii în statistică

Sfera de cuprindere: Institutul Naţional de Statistică  şi direcţiile teritoriale de statistică

Organisme cu care se colaborează: Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei.Informaţiei

Obiectivul general al programului: Perfecţionarea tehnologiilor statistice şi informatice

Elementele componente ale programului:
Strategia de informatizare a statisticii;
Organizarea şi gestionarea resurselor informatice şi elaborarea de standarde şi norme IT.
Aplicaţii informatice cu bazele de date  centrale şi locale aferente;
Proiectarea şi dezvoltarea tehnologiilor informaţionale;
Administrarea reţelei interne de calculatoare.

Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Realizarea de aplicaţii informatice în domeniul statisticii întreprinderilor;
Realizarea de aplicaţii informatice în domeniul statisticii agricole,silviculturii şi mediului;
Realizarea de aplicaţii informatice în domeniul statisticii demografice şi sociale;
Realizarea de aplicaţii informatice în domeniul statisticii comerţului şi serviciilor;
Întreţinerea infrastructurii şi componentelor de reţea/comunicaţii, servere, staţii de lucru, echipamente;
Dezvoltarea de componente software, utile în dezvoltarea sau exploaterea aplicaţilor.
       
Compartimentul responsabil: Direcţia generală de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Periodicitatea: Permanent

Lucrări realizate: Sistemul Informatic al INS

Beneficiarii rezultatelor: Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică

Termen final de realizare: 30.12.2004
                 
Gestiunea resurselor umane

DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Sistemul statistic

Scopul programului: Crearea cadrului organizatoric şi economic  necesar funcţionării sistemului naţional statistic  pe principiul calităţii şi eficienţei

Sfera de cuprindere: Institutul Naţional de Statistică  şi direcţiile teritoriale de statistică

Organisme cu care se colaborează: Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Educaţiei şi Cercetării., Academia de Studii Economice,  EUROSTAT

Obiectivul general al programului: Fundamentarea şi gestionarea  resurselor umane. Elaborarea şi organizarea Programului anual de pregătire profesională al I.N.S.

Elementele componente ale  programului:
Gestiunea resurselor umane;
Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarulor publici;
Formarea şi perfecţionarea personalului.

Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Fundamentarea Capitolului de Buget privind numarul de personal şi fondul de salarii  pentru anul 2005;
Urmărirea încadrării cheltuielilor de personal în plafonul bugetului pe anul 2004;
Elaborarea statelor de funcţii şi evaluarea anuală a funcţionarilor publici;
Crearea Bazei de date a personalului din INS;
Elaborarea şi urmărira realizării Programului anual de pregătire a personalului. 

Compartimentele responsabile: Direcţia politici şi manegement resurse umane

Periodicitatea: neregulată

Lucrări realizate:
Fundamentarea Bugetului pentru anul 2005 ;
Baza de date a personalului din INS;
Programul anual de pregătire a personalului.

Beneficiarii rezultatelor:  Institutul Naţional de Statistică

Termen final de realizare: 30.12.2004
Gestiunea resurselor financiare

DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Sistemul statistic

Scopul programului: Crearea cadrului organizatoric şi economic  necesar funcţionării sistemului naţional statistic  pe principiul calităţii şi eficienţei

Sfera de cuprindere: Institutul Naţional de Statistică  şi direcţiile teritoriale de statistică

Organisme cu care se colaborează: Ministerul Finanţelor Publice; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Obiectivul general al programului: Fundamentarea şi gestionarea  resurselor economice şi materiale necesare realizării sarcinilor profesionale ce revin INS.

Elementele componente ale  programului:
Proiectul Bugetului  INS pentru anul 2005;
Gestiunea resurselor financiare;
Bilanţul contabil pentru activitatea proprie;
Aprovizionare, investiţii şi administraţie;
Activitatea de tipărire/multiplicare INS.
Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Fundamentarea proiectului de Buget al INS pentru anul 2005;
Repartizarea Bugetului aprobat pe unităţile subordonate; 
Finanţarea lunară a cheltuielilor INS şi ale unităţilor teritoriale;
Ţinerea la zi a evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil;
Calcularea şi plata drepturilor de salarii, concedii, premii;
Urmărirea programului de investiţii (cheltuieli de capital);
Realizarea planului de aprovizonat conform palnului de cheltuieli;
Întreţinerea clădirilor, instalaţiilor utilitare şi a curăţeniei;
Multiplicarea unor chestionare şi publicaţii.

Compartimentele responsabile: Direcţia generală economică

Periodicitatea: neregulată

Beneficiarii rezultatelor:  Personalul INS

Termen final de realizare: 30.12.2004
Activitatea de integrare europeană

DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Integrarea europeană a sistemului statistic românesc în sistemul statistic european
Scopul programului: Monitorizarea preluării Acquis-ului Comunitar în statistică de către sistemul statistic românesc;
Sfera de cuprindere: Institutul Naţional de Statistică 
Organisme cu care se colaborează: Eurostat (Biroul de Statistică al Comunităţilor Europene); Oficiile naţionale de statistică; Ministerul Integrării Europene; partenerii sectoriali ai INS
Obiectivul general al programului: Derularea în bune condiţiuni a absorbţiei totale a Acquis-ului comunitar în statistică; coordonarea activităţilor circumscrise armonizării totale a statisticii româneşti la normele şi standardele europene.
Elemente componente ale  programului:
Monitorizarea gradului de armonizare a statisticii româneşti cu normele şi standardele europene;
Monitorizarea evoluţiei obligaţiilor asumate de INS şi a îndeplinirii măsurilor preconizate prin documentele oficiale, răspunzând cerinţelor europene pentru capitolul de negocieri aferent statisticii;
Coordonarea implicării statisticii în celelalte capitole de negocieri.
Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Elaborarea de documente programatice şi de rapoarte aferente capitolului de negociere 12 – Statistica;
Monitorizarea sarcinilor şi angajamentelor asumate prin documentul de poziţie aferent capitolului 12: Statistica;
Actualizarea bazei de date de armonizare a Eurostat-ului;
Monitorizarea exerciţiului Eurostat de evaluare a disponibilităţii datelor statistice, segment ce va fi inclus în baza de date de armonizare a Eurostat;
Actualizarea bazei de date TAIEX privind legislaţia statistică;
Elaborarea rapoartelor de progres privind stadiul armonizării statisticii româneşti la standardele şi normelor europene;
Asigurarea traducerii materialelor Direcţiei Generale de Integrare Europeană şi Cooperare  care se încadrează în contextul acquis-ului comunitar;
Realizarea traducerilor din limbile engleză şi franceză, la solicitarea Preşedintelui şi Vicepreşedintelui  INS;
Realizarea retroversiunilor din limba română în limbile engleză şi franceză ale materialelor destinate a fi transmise în strainătate, precum şi a publicaţiilor INS la prima apariţie;
Asigurarea traducerii Anuarului Statistic, a buletinelor lunare de statistică, a comunicatelor de presă şi a catalogului de publicaţii statistice.
Compartimentul responsabil: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională
Periodicitatea: Permanent
Lucrări realizate: Documente programtice şi de raportare aferente capitolului de negociere 12 – Statistica; rapoarte de progres privind alinierea statisticii româneşti la normele europene;  corespondenţa cu Eurostat, Ministerul Integrării Europene; Ministerul Afacerilor Externe în contextul integrării statisticii în sistemul statistic european; traducerea lucrărilor prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice
Beneficiarii rezultatelor: INS
Termen final de realizare:  30.12.2004
Activitatea unităţii de implementare a proiectului

DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Cooperare şi relaţii internaţionale ale Institutului Naţional de Statistică
Scopul programului: Realizarea activităţii de cooperare desfăşurată în contextul programelor PHARE şi realizarea activităţilor de relaţii internaţionale
Sfera de cuprindere: Institutul Naţional de Statistică 
Organisme cu care se colaborează:
Eurostat (Biroul de Statistică al Comunităţilor Europene); Divizia de Statistică ONU; alte organisme internaţionale; birouri naţionale de statistică; Delegaţia Comisiei Europene; Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare;
Ministerul de Externe, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, alţi parteneri sectoriali
Obiectivul general al programului: Desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cooperare a Institutului Naţional de Statistică; lărgirea şi intensificarea relaţiilor de cooperare ale INS în mediul internaţional
Elemente componente ale  programului:
Dezvoltarea de relaţii de cooperare internaţională;
Planuri anuale de asistenţă tehnică;
Gestionarea creditului nerambursabil Phare Multi-Beneficiar;
Coordonarea desfăşurării proiectelor pilot din cadrul Programului Phare Multi-Beneficiar;
Coordonarea activităţilor de implementare a programelor Phare Naţional;
Managementul tehnic al proiectelor şi contractelor aferente programelor Phare Naţional.
Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Elaborarea planurilor anuale de asistenţă tehnică;
Coordonarea acţiunilor de cooperare prevăzute în cadrul Programului Phare Multi-Beneficiar
Coordonarea acţiunilor de cooperare prevăzute în cadrul proiectelor pilot;
Gestionarea contractului de credit nerambursabil PHARE Multi-Beneficiar;
Organizare de seminarii şi reuniuni în ţară;
Coordonarea activităţilor şi gestiunea programelor Phare Naţional 2000 şi 2001;
Traducerea tuturor materialelor aferente activităţii de cooperare.

Compartimentul responsabil: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională
Periodicitatea: Permanent
Lucrări realizate: Planul anual de asistenţă tehnică; corespondenţa cu organismele internaţionale şi cu oficiile naţionale de statistică, cu Ministerul Afacerilor Externe în contextul relaţiilor de cooperare, managementul financiar al contractului de credit nerambursabil PHARE Multi-Beneficiar; elaborarea propunerilor de proiecte de finanţare din fonduri Phare; întocmirea rapoartelor de monitorizare şi evaluare a proiectelor; întocmirea documentelor subsecvente aprobării fişei de proiect pentru derularea efectivă a programului, cum ar fi: termeni de referinţă, specificaţii tehnice, convenţii de înfrăţire; schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor, etc.
Beneficiarii rezultatelor: INS
Termen final de realizare: Permanent
6. Standardizare statistică
Administrarea registrul statistic al întreprinderilor – REGIS

1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Infrastructura statistică
Obiectivul: Obţinerea şi gestiunea informaţiilor necesare pentru analiza demografiei întreprinderilor, utilizată ca bază pentru evaluarea climatului public şi legislativ în care îşi desfăşoară activitatea întreprinzătorii; crearea bazelor de sondaj necesare anchetelor din domeniul statisticii economice; coordonarea anchetelor din domeniul statisticii economice; asigurarea comparabilităţii şi compatibilităţii cu registrele administrative
Principalele variabile gestionate: Indicatori de identificare: adresă, activitate, clasa de mărime, numărul de salariaţi pentru unităţile statistice (întreprinderi şi unităţi locale).
Sursa datelor: Registrul Comerţului gestionat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Monitorul Oficial partea I, Registrul Fiscal, fişierele de bilanţuri şi fişierele de TVA gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, întreprinderi cercetate prin anchete speciale destinate ameliorării calităţii Registrului statistic
Baza legală: Ordinul Preşedintelui CNS nr. 817/6.06.1994 de reglementare şi utilizare a registrului statistic REGIS în reţeaua INS, convenţiile de colaborare încheiate cu instituţiile publice
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), întreprinderile selectate pentru anchetele speciale de ameliorare
Modul de colectare a datelor: Pe suport magnetic; chestionare statistice auto-administrate; interviu prin telefon
Periodicitate: Trimestrială, pentru datele furnizate de ONRC; Lunară pentru datele furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; Trimestrială pentru anchetele speciale de ameliorare
Momentul/Perioada de referinţă: Luna precedentă/Trimestrul precedent
Termenele limită de transmitere a datelor:  L+7/T+20/T+105
Locul de transmitere a datelor: La INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din prelucrare: Numărul agenţilor economico-sociali activi din economia naţională; numărul întreprinderilor active din industrie, pe activităţi; numărul agenţilor economici noi şi activi, pe activităţi, forme juridice, forme de proprietate şi după natura capitalului social; repartiţia întreprinderilor pe activităţi şi clase de mărime; concentrarea întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii; numărul instituţiilor administraţiei publice pe tipuri de instituţii
Tipului de serii de date:  Anuale
Descrierea profilului de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, activităţi economice, clase de mărime după numărul de salariaţi, forme de proprietate, forme juridice
Denumirea publicaţiilor în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României; alte publicaţii statistice
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Fond naţional de date statistice – BDJ, TEMPO
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Fişiere de tip baze de date
Termen de  actualizare: T+60

Baza de sondaj anuală a întreprinderilor active
                                 
DESCRIEREA BAZEI DE SONDAJ
Domeniul statistic: Infrastructura statistică

Scopul: Producerea datelor statistice necesare implementării, urmăririi şi evaluării politicilor naţionale în domeniul economic şi social conform standardelor şi metodologiilor armonizate elaborate de Eurostat
Sfera de cuprindere a bazei de sondaj: Totalitatea întreprinderilor active atât din punct de vedere juridic, cât şi din punct de veder economic
Organisme cu care se colaborează: Ministerul Fiinanţelor Publice, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Obiectivul general al bazei de sondaj: Asigurarea unei baze de sondaj viabile pentru anchetele anuale şi infraanuale din domeniul economic. Aplicarea unor planuri de sondaj  mai simple şi eficiente. Coordonarea unitară a tuturor anchetelor statistice

Principalele variabile ale bazei de sondaj: Caracteristici de identificare; caracteristici economice: activitatea principală, clasa de mărime a întreprinderilor, cifra de afaceri; indicativul anchetelor statistice la care a fost implicată întreprinderea
Sursa datelor : REGIS – Registrul statistic al întreprinderilor
Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Extragerea bazei de sondaj din registrul statistic;
Verificarea şi consolidarea bazei de sondaj;
Elaborarea planul de sondaj pentru anul 2005;
Extragerea de eşantione pentru anchetele statistice;
Actualizarea bazei cu rezultatele anchetelor realizate.
Compartimentul responsabil: Direcţia generală anchete structurale, registre şi sondaje în întreprinderi
Periodicitatea: Actualizare anuală
Lucrări realizate: Documentaţia de utilizare a bazei de sondaj a întreprinderilor active
Beneficiarii rezultatelor: Compartimentele din INS care realizează cercetări selective în întreprinderi
Termen final de realizare: 30.11.2004

 
Baza de sondaj pentru anchetele în gospodării  – eşantionul master EMZOT

DESCRIEREA BAZEI DE SONDAJ
Domeniul statistic: Infrastructura statistică

Scopul: Producerea datelor statistice necesare implementării, urmăririi şi evaluării politicilor naţionale în domeniul social conform standardelor şi metodologiilor armonizate, pe principiul calităţii şi eficienţei
Sfera de cuprindere:  Toate locuinţele incluse în eşantionul master EMZOT
Obiectivul general al bazei de sondaj: Gestiunea eşantionului master EMZOT, actualizarea principalelor variabile ale eşantionului cu date din anchetele ce se realizează în anul 2004.
Principalele variabile ale  bazei de sondaj: Adresa locuinţei, situaţia locuinţei, tipul locuinţei, numărul de gospodării din locuinţă, numărul de persoane din fiecare gospodărie, date despre capul gospodăriei (sex, vârstă, stare civilă, statutul socio-ocupaţional, nivelul de instruire)
Sursa datelor: Anchetele în gospodării ce se realizează în anul 2004

Acţiuni prevăzute în anul 2004
Proiectarea şi realizarea procedurilor informatice de extragere a eşantioanelor anchetelor în gospodării;
Extragerea şantioanelor pentru anchetele în gospodării şi crearea nomenclatorului locunţelor de cercetat în anul 2004;
Actualizarea informaţiilor din EMZOT cu date din anchete;
Elaborarea de statistici pe baza informaţiilor din EMZOT;
Elaborarea documentaţiei de gestiune a eşantionului EMZOT.

Compartimentul responsabil: Direcţia Generală de Statistică Socială – Serviciul Baze de Sondaj în Domeniul Social

Periodicitatea: Anuală

Lucrări realizate: Eşantionul master EMZOT şi documentaţia de realizare

Beneficiarii rezultatelor: Compartimentele din INS care realizează cercetări selective în gospodării

Indicatori fizici: Aproximativ 1.500.000 de locuinţe permanente, în 780 centre de cercetare
Termen final de realizare: 30.12.2004
Tehnici de eşantionare,  metode de imputare, redresare şi extinderea  rezultatelor  anchetelor statistice  în întreprinderi
                                
DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Infrastructura statistică
Scopul programului: Producerea datelor statistice necesare implementării, urmăririi şi evaluării politicilor naţionale în domeniul economic şi social conform standardelor şi metodologiilor armonizate, pe principiul calităţii şi eficienţei
Sfera de cuprindere: Totalitatea anchetelor statistice selective realizate de Institutul Naţional de Statistică  şi direcţiile teritoriale de statistică
Obiectivul general al programului: Crearea şi dezvoltarea instrumentelor, metodologiilor şi tehnologiilor statistice necesare producţiei de date statistice
Elemente componente ale  programului:
Metodologia de eşantionare pentru anchetele de întreprindere;
Utilizarea metodelor de tratare a non-răspunsurilor, de redresare şi estimare a rezultatelor;
Realizarea de instrumente informatice adecvate anchetelor statistice;
Generalizarea utilizării pachetului informatic SAS.
Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Analiza cerinţelor fiecărei anchete statistice;
Determinarea Planului de sondaj şi realizarea procedurilor informatice de redresare;
Realizarea eşantionului unităţilor de cercetat;
Măsurarea gradului de reprezentativitate a eşantionului
Redresarea şi extinderea rezultatelor anchetelor statistice.
Determinarea preciziei rezultatelor.

Compartimentul responsabil: Direcţia generală anchete structurale, registre şi sondaje în întreprinderi
Periodicitatea: Anuală
Lucrări realizate:  Dosarul anchetei statistice ce conţine structura planului de sondaj şi a eşantionului fiecărei anchete
Beneficiarii rezultatelor: Direcţiile generale de statistică responsabile de anchete statistice anuale sau infra-anuale
Indicatori fizici: Asistarea a circa 25 anchete statistice
Termen final de realizare: 30.12.2004

Tehnici  de eşantionare,  metode de tratare a non-răspunsurilor,  redresare şi extinderea  rezultatelor  anchetelor în gospodării  
                               
DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Infrastructura statistică

Scopul programului: Producerea datelor statistice necesare implementării, urmăririi şi evaluării politicilor naţionale în domeniul economic şi social conform standardelor şi metodologiilor armonizate, pe principiul calităţii şi eficienţei

Sfera de cuprindere: Totalitatea anchetelor statistice selective realizate de Institutul Naţional de Statistică  şi direcţiile teritoriale de statistică
Obiectivul general al programului: Crearea şi dezvoltarea instrumentelor, metodologiilor şi tehnologiilor statistice necesare producţiei de date statistice

Elemente componente ale  programului:
Metodologia de eşantionare pentru anchetele în gospodării;
Utilizarea metodelor de tratare a  a non-răspunsurilor, de redresare şi estimare a rezultatelor; 
Realizarea de instrumente informatice pentru implememntarea metodologiei de eşantionare.

Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Analiza cerinţelor fiecărei anchete statistice;
Determinarea planului de sondaj adecvat şi extragerea eşantionului;
Tratarea non-răspunsurilor;
Redresarea şi extinderea rezultatelor anchetelor statistice.

Compartimentul responsabil: Direcţia generală de statistică socială  – Serviciul baze de sondaj în domeniul social
Periodicitatea: Anuală

Lucrări realizate:  Dosarul anchetei statistice ce conţine metodologia de eşantionare utilizată şi metodologia de extindere a rezultatelor, în cadrul fiecărei anchete
Beneficiarii rezultatelor: Compartimentele care realizează anchete în gospodării

Indicatori fizici: Asistarea a 4 anchete statistice în gospodării

Termen final de realizare: 30.12.2004
Raport de calitate asupra  estimaţiilor din ancheta forţei de muncă în gospodării )
DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Infrastructura statistică

Scopul programului: Producerea datelor statistice necesare implementării, urmăririi şi evaluării politicilor naţionale în domeniul economic şi social conform standardelor şi metodologiilor armonizate, pe principiul calităţii şi eficienţei

Sfera de cuprindere: Eşantionul Anchetei Forţei de Muncă în Gospodării – 18.036 locuinţe trimestrial
Obiectivul general al programului: Evaluarea calităţii modului de organizare şi a estimaţiilor pentru principalele variabile din Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO)

Elemente componente ale  programului:
Studierea conceptului de calitate definit de EUROSTAT şi a cerinţelor incluse în  “Raportul Intern de Calitate” realizat de EUROSTAT;
Stabilirea criteriilor de evaluare şi a calităţii datelor, conform conceptului de calitate EUROSTAT: relevanţă, acurateţe, oportunitate şi punctualitate, accesibilitate şi claritate, comparabilitate, coerenţă, completitudine.
Stabilirea principalelor variabile din Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării pentru care se va analiza acurateţea estimaţiilor, conform recomandărilor  EUROSTAT
Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Realizarea unui raport de calitate,la solicitarea EUROSTAT

Compartimentul responsabil: Serviciul Statistica Ocupării şi Şomajului
Periodicitatea: Nedeterminată (la solicitarea EUROSTAT)

Lucrări realizate: Raport de Calitate pentru Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO)
Beneficiarii rezultatelor: Direcţia generală de statistică socială şi Eurostat

Termen final de realizare: la solicitarea Eurostat

Incărcarea şi exploatarea serverului de nomenclatoare
 
1. DESCRIEREA PROGRAMULUI
Domeniul statistic: Infrastructura statistica

Scopul programului: Producerea datelor necesare implementării, urmăririi şi evaluării politicilor naţionale în domeniul economic şi social conform standardelor şi metodologiilor armonizate, pe principiul calitătii şi eficienţei

Sfera de cuprindere: Totalitatea nomnclatoarelor de interes naţional  şi a metodologiilor existente în Institutul Naţional de Statistică
Obiectivul general al programului: Crearea şi dezvoltarea instrumentelor, metodologiilor şi tehnologiilor statistice necesare producţiei de date statistice
Elementele componente ale programului:
1.Stabilirea conţinutului bazei de date a  Serverului de Nomenclatoare;
2.Modalitaţile de accesare prin INTERNET.

Acţiuni prevazute în anul 2004:
1.Încărcarea şi exploatarea Serverului de Nomenclatoare accesibil public prin INTERNET.
2   Administrarea bazei de date ORACLE  a Serverului de Nomenclatoare
Compartimentul responsabil: Direcţia generală de statistică a anchetelor structurale , registre şi sondaje în întreprinderi; Direcţia generală de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Lucrări realizate: Documentaţia tehnică a bazei de date de nomenclatoare pentru INTERNET
Periodicitate: Permanent
Beneficiarii rezultatelor: Direcţiile generale de statistică responsabile de anchete de întreprindere anuale sau infra-anuale,  utilizatori externi

Indicatori fizici: Nomenclatoarele şi clasificările de interes naţional sau de interes statistic general.
Termenul final de realizare: 30.12.2004

Administrarea clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN

1. OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL NOMENCLATORULUI
Domeniul statistic: Clasificări şi nomenclatoare de interes naţional
Obiectivul: Identificarea tuturor activităţilor din economia naţională şi codificarea lor într-un sistem unitar, asigurarea armonizării cu clasificările statistice de interes general utilizate în cadrul Uniunii Europene care să permită organizarea şi structurarea informaţiei economico-sociale, crearea facilităţilor de prelucrare pentru integrarea la nivel naţional şi internaţional în sistemele de prezentare şi analiză a informaţiilor. Clasificarea CAEN Rev1 este aliniată la Nomenclatorul de activităţi economice din Comunitatea Europeană –NACE rev.1 şi Clasificarea internaţională standard a activităţilor – CITI rev.3, elaborată de O.N.U.
Baza legală: Hotărârea Guvernului României nr.656/1997
2. ACTIUNI PREVAZUTE, BENEFICIARII  REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Administrarea (întreţinerea) Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev1;
Administrarea (completarea) listei de Cazuri speciale aferentă CAEN Rev1. Lista Cazuri speciale constituie o anexa a Clasificării  CAEN Rev1 şi a fost elaborată în scopul facilitării încadrării unor activităţi nespecificate sau exemplificate insuficient în cadrul notelor explicative aferente entităţilor de clasificare (secţiuni, subsecţiuni, diviziuni, grupe sau clase).
    Listă cuprinde situaţiile particulare, prezentate fie direct instituţiei noastre fie prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi modul de soluţionare a acestora (în general atribuirea codului aferent claselor CAEN Rev1)
Încărcarea şi administrarea listei de Cazuri speciale CAEN Rev1 de pe serverul de Nomenclatoare SENIN accesibil public prin INTERNET;
Prezentarea propunerilor de modificare structurală pentru viitoarea versiune a NACE, respectiv NACE 2007, propuneri la nivel de grupă şi clasă, în scopul pregătirii Clasificării CAEN 2007.
Lucrărilor editate: Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN Rev1
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Fişiere de tip baze de date utilizabile în prelucrarea electronică a datelor statistice
Termen: 30.12.2004
Administrarea clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA

1. OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL NOMENCLATORULUI
Domeniul statistic: Clasificări şi nomenclatoare de interes naţional
Obiectivul: Identificarea unitară a produselor şi serviciilor realizate în economia naţională şi codificarea lor. Obţinerea unei clasificări perfect armonizată cu Clasificarea produselor asociate activităţilor utilizată în UE, realizând astfel un instrument care să permită atât colectarea, prelucrarea, analiza şi diseminarea datelor statistice prin care se asigură caracterizarea corectă şi completă a economiei naţionale, cât şi furnizarea de date comparabile organismelor internaţionale. Clasificarea CPSA este aliniată la Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN; Clasificarea produselor asociate activităţilor – CPA, utilizată în UE; Clasificarea centrală a produselor – CPC, elaborată de O.N.U.
Baza legală: Hotărârea Guvernului României nr.53/1999.
2. ACTIUNI PREVĂZUTE, BENEFICIARII  REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Administrarea (întreţinerea) Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA 2002;
Administrarea (completarea) listei de Cazuri speciale aferentă CPSA 2002. Lista Cazui speciale constituie o anexă a CPSA 2002 şi a fost elaborată în scopul facilitării încadrării în CPSA 2002 a unor produse/servicii nespecificate sau exemplificate insuficient în cadrul notelor explicative aferente subclaselor elementare. Această listă cuprinde situaţiile particulare, prezentate fie direct instituţiei noastre fie prin intermediul Ministerul Finanţelor Publice şi modul de soluţionare a acestora (în general atribuirea codului aferent subclaselor elementare CPSA 2002);
Încărcarea şi administrarea listei de Cazuri speciale CPSA 2002 de pe serverul de Nomenclatoare SENIN accesibil public prin INTERNET;
Realizarea lucrării CAEN Rev1 & CPSA 2002 – Prezentare în paralel.
Denumirea lucrărilor editate: Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor CPSA 2002.
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Fişiere de tip baze de date utilizabile în prelucrarea electronică a datelor statistice
Termen: 30.12.2004

Administrarea nomenclatorului  unităţilor teritorial-administrative – SIRUTA

1. OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL NOMENCLATORULUI 
Domeniul statistic: Clasificări şi nomenclatoare de interes naţional
Obiectivul: Prezentarea situaţiei exacte privind organizarea administrativă a teritoriului ţării prin identificarea oricărei unităţii administrativ-teritoriale pe baza codului unic atribuit, ceea ce facilitează prelucrarea diferitelor informaţii economico-sociale în profil teritorial şi pe tipuri de unităţi administrativ-teritoriale
Baza legală: Legea nr.2 / 1968.
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Denumirea lucrărilor editate: Nomenclatorul unităţilor teritorial administrative – vol. I şi II.
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, mass-media, alte categorii de utilizatori la cerere.
Alte modalităţi de diseminare: Fişiere de tip baze de date utilizabile în prelucrarea electronică a datelor statistice
Termen de punere la dispoziţie a versiunii actualizate: 30.12.2004
Administrarea nomenclatorul PRODROM

1. OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL LUCRĂRII
Domeniul statistic: Clasificări şi nomenclatoare de interes statistic
Obiectivul:  Actualizarea  nomenclatorului PRODROM în concordanţă cu modificările anuale operate asupra Nomenclatorului PRODCOM utilizat în UE, realizând astfel un instrument care să permită  colectarea, prelucrarea, analiza şi diseminarea datelor statistice prin care se asigură caracterizarea corectă şi completă a economiei naţionale, cât şi furnizarea de date comparabile organismelor internaţionale
2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Denumirea lucrărilor editate: Publicaţie electronică
Beneficiarii rezultatelor: Utilizatori din Sistemul statistic naţional,  la cerere.
Alte modalităţi de diseminare: Fişiere de tip baze de date utilizabile în prelucrarea electronică a datelor statistice
Termen de punere la dispoziţie a versiunii actualizate: 30.11.2004

Administrarea altor nomenclatoare de interes statistic

1. DESCRIEREA NOMENCLATOARELOR 
Domeniul statistic: Clasificări şi nomenclatoare de interes statistic general
Obiectivul:  Producerea, actualizarea, diseminarea unor nomenclatoare şi clasificări   armonizate cu Clasificările utilizate în Uniunea Europeană, realizând astfel instrumente care să permită atât colectarea, prelucrarea, analiza şi diseminarea datelor statistice prin care se asigură caracterizarea corectă şi completă a economiei naţionale, cât şi furnizarea de date comparabile organismelor internaţionale
LISTA NOMENCLATOARELOR:
Forme de proprietate;
Forme juridice de organizare;
Clasificarea Ocupaţiilor din România – COR;
Unităţile statistice.
Baza legală: Hotărârea Guvernului României nr.572bis/1990.
2. ACTIUNI PREVĂZUTE, BENEFICIARII  REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Acţiuni prevăzute în anul 2004:
Actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România – COR în conformitate cu anexele elaborate şi aprobate prin ordin comun al INS şi Ministerul Muncii, Solidarităţi Sociale şi Familiei;
Încărcarea şi administrarea Clasificării Ocupaţiilor din România – COR  pe serverul de Nomenclatoare SENIN accesibil public prin INTERNET.
Beneficiarii rezultatelor: Utilizatori din Sistemul statistic naţional,  la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Fişiere de tip baze de date utilizabile în prelucrarea electronică a datelor statistice
Termen: 30.12. 2004

7. Baze de date
Baza de date pe localităţi – BDL

1. OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL BAZEI DE DATE
Domeniul statistic: Baze de date pentru diseminarea datelor statistice
Obiectivul: Caracterizarea stării economice şi sociale a localităţilor
Principalele variabile stocate: Date statistice generale privind populaţia, forţa de muncă, agricultura, construcţiile de locuinţe, dotarea tehnico-edilitară a localităţilor, învăţământul, sănătatea, cultura şi arta, serviciile de poştă-telefon, turismul
Sursa datelor: Informaţii din anchetele statistice de profil, din surse administrative, validate la nivel central si teritorial
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Furnizorii datelor: Direcţiile generale de specialitate din INS, direcţiile teritoriale  de statistică ale Institutul Naţional de Statistică
Modul de actualizare a datelor: Fişiere informatizate
Periodicitate: Anuală
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prezentare a datelor: Naţional, judeţe, localităţi
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Statistica teritorială
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Termen de punere la dispoziţie a versiunii actualizate: 28.12.2003

Baza de date pe judeţe – BDJ

1. OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL BAZEI DE DATE
Domeniul statistic: Baze de date pentru diseminarea datelor statistice
Obiectivul: Caracterizarea starii economice si sociale a judeţelor
Principalele variabile stocate: Date statistice generale, populaţie, forţa de muncă, industrie, construcţii şi investiţii, agricultură, învăţământ-cultură şi artă, poştă-telefon, turism
Sursa datelor: Informaţii din anchetele statistice de profil, din surse administrative, validate la nivel central
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Furnizorii datelor: Direcţiile generale de specialitate din INS
Modul de colectare a datelor: Fişiere informatizate
Periodicitate: Anuală
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prezentare a datelor: Naţional, judeţe, ani
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Statistica teritorială,  Starea Economică şi Socială a României
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Termen de punere la dispoziţie a versiunii actualizate: 28.12.2004

Baza de date de comerţ exterior – BEX)

1. OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL BAZEI DE DATE
Domeniul statistic: Baze de date pentru diseminarea datelor statistice
Obiectivul: Determinarea structurii şi evoluţiei importului şi exportului României
Numărul total de variabile: 30.000
Principalele variabile stocate: Valoarea şi volumul importurilor şi exporturilor pe produse şi ţări
Sursa datelor: Declaraţiile vamale de la Direcţia Generală a Vămilor.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Furnizorii datelor: Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Vămilor
Modul de colectare a datelor: Fişiere informatizate
Periodicitate: Lunară
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Tipul de serii de date: Lunare/Trimestriale/Semestriale/Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Produse/ţări, Ramuri CAEN/produse/ţari, judeţe/capitole NC
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al Romaniei, Anuarul de Comerţ Exterior, Buletinul Statistic de Comerţ Exterior; Buletin Statistic Lunar, Buletin Statistic CANSTAT, România în cifre
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare: Internet, comunicate de presă, la cererea clienţilor
Termen de punere la dispoziţie a versiunii actualizate: L+25 pentru date lunare; 31.03.2004 pentru date anuale
Baza de date de serii de timp – TEMPO

1. OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL BAZEI DE DATE
Domeniul statistic: Baze de date pentru diseminarea datelor statistice
Obiectivul: Caracterizarea stării economice si sociale a României
Principalele variabile stocate: Date statistice generale, populaţie, forţa de muncă, venituri, cheltueli, industrie, construcţii şi investiţii, agricultură, finanţe, comerţ, preţuri, învăţământ-cultură şi artă, transporturi, poştă-telefon, turism, conturi naţionale şi metadate
Sursa datelor: Informaţii validate, rezultate in urma prelucrărilor centrale.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Furnizorii datelor: Direcţiile de specialitate statistică din INS
Modul de colectare a datelor: Fişiere informatizate
Periodicitate: Anuală.
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Tipul de serii de date: Anuale/semestriale/trimestriale/lunare
Profilul de prezentare a datelor: Naţional, agregări în profil teritorial şi pe perioade
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Termen de punere la dispoziţie a versiunii actualizate: 28.12.2004.

Baza de date de producţie fizică – PFIZ

1. OBIECTIVUL ŞI CONŢINUTUL BAZEI DE DATE
Domeniul statistic: Baze de date pentru diseminarea datelor statistice
Obiectivul: Determinarea structurii şi volumului producţiei
Numărul total de variabile: 1.600 produse PRODROM
                                                   900 produse seria martor
Principalele variabile stocate: Stocul iniţial, producţia, consumul şi stocul final pe principalele produse cercetate
Sursa datelor: Cercetarea statistică operativă lunară de producţie.
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Furnizorii datelor: Direcţia generală a statisticii industriei şi construcţiilor
Modul de colectare a datelor: Fişiere informatizate
Periodicitate: Lunară
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE
Tipul de serii de date: Lunare/Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: Produse
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul Statistic al României, Buletinul Statistic Lunar
Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de învăţământ superior, institute de cercetare, organizaţii internaţionale, mass-media şi alte categorii de utilizatori la cerere
Alte modalităţi de diseminare : Internet, comunicate de presă, la cererea clienţilor
Termen de punere în funcţiune: L+35 date lunare
                                                       29.10.2004 date anuale
8. Analize, studii şi publicaţii
8.1. Anuale
Anuarul Statistic al României

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Informaţii referitoare la evoluţia economică şi socială a României. Anuarul este sistematizat pe 21 capitole şi conţine serii de date statistice (1997-2002) cu privire la: geografia şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei; protecţia socială; sănătate; învăţământ, cercetare; cultură, sport; conturi naţionale; investiţii, imobilizări corporale; preţuri; rezultate şi performanţe ale întreprinderilor; agricultură, silvicultură; industrie, construcţii; transporturi, poştă şi telecomunicaţii; comerţ, turism, servicii; finanţe; justiţie şi starea infracţională; statistică electorală; statistică teritorială; statistică internaţională
Limba în care se realizează publicaţia: Bilingv ( român – englez)
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie format carte: 31.03.2004
Termen de apariţie format CD-ROM: 30.04.2004 (serii de timp 1990-2002)
Starea socială  şi economică  a României

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Pe baza fondului de date statistice disponibil, sunt analizate la nivel macroeconomic principalele fenomene economico-sociale ce au avut loc în anul 2001, comparativ cu perioadele anterioare. Lucrarea, realizată în colaborare cu Comisia Naţionlă de Prognoză, este destinată utilizatorilor interesaţi în cunoaşterea evoluţiilor şi modificărilor structurale care au marcat economia şi societatea românească
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 15.12.2004
Mod de prezentare: Carte.

Conturi naţionale

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Evoluţia principalelor agregate macroeconomice specifice contabilităţii naţionale şi a structurii acestora, pe sectoare instituţionale şi activităţi, sistemul de tabele sintetice (tabelul economic de ansamblu şi tabelul intrări-ieşiri) pentru anii 2000-2001
Limba în care se realizează publicaţia: Română, engleză
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 29.09.2004
Mod de prezentare: Carte. (Se tipăreşte în colaborare cu BNR)
Anuarul de Comerţ Exterior al României

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Principalele serii de date statistice referitoare la exportul şi importul României, în perioada 1997–2003, pe mărfuri şi ţări. Datele sunt structurate pe secţiuni şi capitole în conformitate cu Nomenclatorul Combinat (NC, utilizat din 1994), pe ţări de origine şi de destinaţie
Limba în care se realizează publicaţia: Bilingv ( român-englez )
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie format carte: 30.12.2004 
Termen de apariţie format CD-ROM: 30.01.2004
Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul  populaţiei
 
Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Principalele aspecte ale nivelului de trai al populaţiei oferă suportul necesar identificării disparităţilor existente între diferitele categorii sociale prin prisma veniturilor, cheltuielilor, consumurilor alimentare, condiţiilor de locuit şi înzestrării cu bunuri de folosinţă îndelungată, realizată pe baza rezultatelor Anchetei Bugetelor de Familie  din anul 2003
Limba în care se realizează publicaţia: Română şi Engleză
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie pentru versiunea în limba română;: 30.07.2004 
Termen de apariţie pentru versiunea în limba engleză: 30.09.2004
Mod de prezentare: carte.
Condiţiile de  viaţă  ale  populaţiei din România

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Descrierea generală a condiţiilor de viaţă ale populaţiei utilizând principalele date privind: stare de sănătate, educaţia, veniturile, ocuparea, condiţiile de muncă, relaţiile sociale, viaţa asociativă, petrecerea timpului liber, securitate personală, condiţiile de locuit, înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată a gospodăriilor, situaţia economică a gospodăriilor, veniturile, sursele de venit şi economiile gospodăriilor, opinia privind situaţia economică a gospodăriei, realizată pe baza rezultatelor anchetei asupra condiţiilor de viaţă din anul 2003
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 01.04.2004
Mod de prezentare: carte.

Situaţia demografică a României  în anul 2003

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Date privind mutaţiile intervenite în numărul şi structura populaţiei , a evoluţiei şi particularităţilor fenomenelor demografice în anul 2003, comparativ cu anul precedent
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 01.10.2004
Mod de prezentare: Publicaţie

Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) în anul 2003

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Date esenţiale asupra tuturor segmentelor populaţiei (activă, ocupată, şomaj etc.) în condiţii de comparabilitate internaţională
Lucrarea conţine date medii anuale calculate pe baza anchetei trimestriale asupra forţei de muncă (AMIGO) desfăşurată în cursul anului 20023
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 30.08.2004
Mod de prezentare: carte.
Ancheta complementară  AMIGO – “Organizarea muncii şi tipologia programului de lucru”

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Informaţii privind caracteristici ale acordurilor de muncă (tip, durată, ale programului de lucru, motivele practicării unui anumit tip de program de lucru în relaţia cu responsabilităţile familiale. Datele sunt structurate pe grupe de vârstă, sexe, medii de rezidenţă, activităti ale economiei naţionale, grupe de ocupaţii, statut profesional şi  nivel de instruire.
Limba în care se realizează publicaţia: Română, engeză
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie versiunea în limba română: 30.11.2004 
Termen de apariţie versiunea în limba engleză:  30.12.2004
Mod de prezentare: Carte

Evoluţia sectorului privat din România

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Fundamentată pe informaţii statistice, financiar-bancare şi administrative, lucrarea prezintă evoluţia procesului de privatizare în România în perioada de tranziţie. Pentru principalii indicatori economico-sociali care caracterizează activitatea sectorului privat, lucrarea cuprinde serii de date începând cu anul 1995, până în anul 2003
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 15.12.2004
Mod de prezentare: Carte.
Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Prin informaţiile statistice prezentate, publicaţia oferă o sinteză a sistemului productiv şi comercial al întreprinderilor din industrie şi construcţii, pe forme de proprietate şi clase de mărime. Datele provenite din anchetele structurale în întreprinderi, reflectă structura capitalului social, volumul cifrei de afaceri, numărul de salariaţi, investiţiile realizate, activele corporale şi alţi indicatori de eficienţă
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 30.06.2004
Mod de prezentare: Carte.
Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Informaţii pentru caracterizarea cât mai completă a sistemului productiv al întreprinderilor din comerţ şi servicii, pe forme de proprietate şi clase de mărime, pe baza datelor obţinute din anchetele structurale în întreprinderi
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 30.06.2004
Mod de prezentare: Carte.

Demografia întreprinderilor economice

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Fundamentată pe informaţii obţinute din anchete statistice şi din Registrul Statistic al Intreprinderilor REGIS, lucrarea prezintă evoluţia procesului de creare de întreprinderi noi în Romania, balanţa nou create/desfiinţate, caracteristicile socio-profesionale ale întreprinzătorilor, domenii şi zone geografice de interes pentru aceştia, dificultăţi în desfăşurarea activităţii întreprinderilor. Pentru principalii indicatori economico-sociali care caracterizează activitatea evoluţia întreprinderilor noi, lucrarea cuprinde serii de date în perioada1995-2002
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 30.06.2004
Mod de prezentare: Carte şi pe suport magnetic.
 
Statistică teritorială

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Lucrarea valorifică fondul de date statistice disponibile în profil teritorial pentru evaluarea diferenţelor de natură economică şi socială înregistrate îndeosebi în ultimul deceniu şi identificarea domeniilor prioritare pentru stimularea dezvoltării în profil teritorial
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie format carte: 30.11.2003
Termen de apariţie pe Internet:   30.11.2003
Termen de apariţie format CD-ROM: 30.12.2003
România în cifre – breviar statistic

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Serii de date statistice (perioada 2000-2003), din cele mai importante domenii economice şi sociale ale ţării: geografie, populaţie, forţă de muncă, conturi naţionale, agricultură, silvicultură, industrie, energie, construcţii, rezultate şi performanţe ale întreprinderilor, investiţii, locuinţe, transporturi, poştă şi telecomunicaţii, comerţ exterior, comerţ interior, servicii, turism, preţuri, veniturile populaţiei, câştiguri salariale, cheltuielile populaţiei, consumul populaţiei, învăţământ, cercetare-dezvoltare, cultură, sport, sănătate, protecţia socială a şomerilor, asigurări sociale, asistenţă socială, justiţie şi starea infracţională
Limba în care se realizează publicaţia: Română, engleză
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 30.08.2004
Mod de prezentare: Broşură.

Turismul României – breviar statistic

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Informaţii cu privire la geografie, meteorologie, organizarea administrativ-teritorială a ţării, precum şi serii de date statistice (2001-2003) cu privire la capacitatea de cazare turistică, a sosirilor şi înnoptărilor turiştilor în unităţile de cazare turistică, structurate pe zone turistice, tipuri de unităţi şi categorii de confort, alte informaţii statistice referitoare la turismul intern şi internaţional
Limba în care se realizează publicaţia: Bilingv (român – englez)
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 30.09.2004
Mod de prezentare: Broşură.
 
8.2. Periodice
Buletin statistic lunar
Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Principalii indicatori conjuncturali, pe domenii de activitate: PIB, industrie, agricultură, preţuri de consum, câştiguri salariale, şomeri şi investiţii, construcţii, transporturi, turism, pensionari şi pensii, mişcarea naturală a populaţiei (date trimestriale) etc
Limba în care se realizează publicaţia: Bilingv (român-englez)
Periodicitate de apariţie: Lunară
Termen de apariţie: L+35
Mod de prezentare: Broşură, (dischetă, la cerere)

Buletin statistic lunar al judeţului
Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Principalii indicatori economico-sociali la nivel naţional (segment comun pentru toate judeţele) la care se adaugă principalii indicatori economico-sociali la nivel judeţean: producţia principalelor produse industriale, indicii investiţiilor realizate, locuinţe terminate şi în curs de execuţie, extinderea reţelelor de utilităţi publice. etc
Limba în care se realizează publicaţia: română
Periodicitate de apariţie: Lunară
Termen de apariţie: L+40
Mod de prezentare: Broşură
Buletin statistic de preţuri

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Informaţii statistice privind evoluţia preţurilor şi a ratei inflaţiei lunar, indicele preţurilor de consum pe total, mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii, pe grupe de mărfuri şi servicii conform clasificării utilizate de către EUROSTAT, preţurile medii la principalele produse vândute în pieţele agroalimentare, indicii preţurilor producţiei industriale pentru piaţa internă, pe total industrie, pe principalele grupe industriale, pe diviziuni şi activităţi (clase) CAEN Rev1
Limba în care se realizează publicaţia: Bilingv (român – englez)
Periodicitate de apariţie: Lunară
Termen de apariţie: L+35
Mod de prezentare: Broşură, (dischetă, la cerere)

Buletin statistic de industrie

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Evoluţia producţiei industriale pe total şi pe activităţi, a indicilor preţurilor producţiei industriale şi a cifrei de afaceri pe activităţi, resursele de energie primară din producţia proprie şi din import, balanţa energiei electrice, efectivul de salariaţi şi câştigurile salariale, exporturile şi importurile, pe activităţi industriale.
Limba în care se realizează publicaţia: Bilingv (român – englez)
Periodicitate de apariţie: Lunară
Termen de apariţie: L+40
Mod de prezentare: Broşură, (dischetă, la cerere)

Buletin statistic de comerţ exterior

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Evoluţia lunară a comerţului exterior al României, de exportul şi importul pe secţiuni conform CSCI (Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional), după Marile Categorii Economice, pe principalele secţiuni şi capitole NC (Nomenclatorul Combinat), pe grupe de mărfuri, pe ţări de destinaţie şi ţări de origine
Limba în care se realizează publicaţia: Bilingv (român, englez)
Periodicitate de apariţie: Lunară
Termen de apariţie: L+60
Mod de prezentare: Broşură, (dischetă, la cerere)
Buletin statistic CANSTAT

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali ce caracterizează economia ţărilor în tranziţie (BULGARIA,CEHIA, CIPRU, ESTONIA, LETONIA, LITUANIA,  POLONIA, ROMÂNIA, SLOVACIA, SLOVENIA, UNGARIA) cu date anuale pentru perioada 2000-2003 şi date trimestriale pentru perioada 2002-2003
Limba în care se realizează publicaţia: Bilingv (român-englez).
Periodicitate de apariţie: Trimestrială
Termen de apariţie format carte: T+120
Mod de prezentare format website: T+135

Studii de conjunctură economică

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Principalele tendinţe ale evoluţiei activităţii în industria prelucrătoare, construcţii şi comerţ cu amănuntul, constituind o sursă importantă de informaţii conjuncturale pentru analize şi previziuni economice. Aceste anchete reprezintă un sondaj de opinie, adresat managerilor întreprinderilor cu privire la evoluţia activităţii economice prognozate pentru trimestrul următor celui în care se efectuează ancheta
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Trimestrială
Termen de apariţie: A 45-a zi a trimestrului curent
Mod de prezentare:  Broşură 

 Veniturile şi consumul  populaţiei
 
Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Lucrarea trimestrială care pune la dispoziţia utilizatorilor date privind principalele aspecte ale nivelului de trai: componenţa gospodăriilor, bugetul de venituri şi cheltuieli, structura cheltuielilor de consum, cheltuielile pentru cumpărarea produselor alimentare, nealimentare şi pentru plata serviciilor, consumul alimentar în expresie fizică şi calorică.
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Trimestrială
Termen de apariţie: T+120  
Mod de prezentare: carte.

Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării  în trimestrul … 2004

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Date privind evoluţia forţei de muncă, evidenţiind fenomenele cu caracter sezonier ce se manifestă pe piaţa muncii. Datele sunt structurate pe grupe de vârstă, sexe, medii de rezidenţă, activităţi ale economiei naţionale, grupe de ocupaţii, statut profesional şi nivel de instruire.
Limba în care se realizează publicaţia: Română, engleză
Periodicitate de apariţie: Trimestrială
Termen de apariţie pentru versiunea în limba română: T+120
Termen de apariţie pentru versiunea în limba engleză: T+150
Mod de prezentare: carte.
8.3. Informaţii statistice
Seria agricultură

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: O scurtă analiză şi date statistice operative referitoare la agricultură, respectiv suprafaţa cultivată cu principalele culturi la 15 iunie 2003 şi distribuţia acesteia pe judeţe, efectivele de animale pe specii, forme de proprietate şi judeţe, producţia principalelor culturi pe judeţe
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: Producţia vegetală: 30.04.2004; Efectivele de animale: 31.05.2004; Suprafaţa cultivată: 30.07.2004
Mod de prezentare: Facsimil cu cca. 4 pagini

Seria statistică de întreprinderi – principali indicatori economici

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Informaţii economice rapide din diferite domenii de activitate rezultate din anchetele structurale din economie
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 30.12.2004
Mod de prezentare: Facsimil cu cca. 8 pagini
Seria investiţii-construcţii

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Informaţii statistice referitoare la investiţiile realizate la nivelul economiei naţionale, pe forme de proprietate şi surse de finanţare, autorizaţii de construire eliberate, valoarea lucrărilor de construcţii executate, pe forme de proprietate şi elemente de structură, numărul locuinţelor terminate şi al celor aflate în diferite stadii de execuţie.
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Semestrială 
Termen de apariţie:  S+90
Mod de prezentare: Facsimil cu cca. 4 pagini
Seria populaţie

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Dinamica fenomenelor demografice şi analiza trimestrială asupra evoluţiei natalităţii, mortalităţii generale şi infantile, sporului natural, nupţialităţii şi divorţialităţii pe total ţară, medii şi judeţe
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Trimestrială
Termen de apariţie: T+50
Mod de prezentare: Facsimil cu cca. 8 pagini
Seria turism

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Date privind turismul intern şi internaţional, referitoare la: numărul de unităţi de cazare turistică, capacitatea de cazare turistică în funcţiune pe tipuri de unităţi, categorii, zone turistice şi judeţe, activitatea agenţiilor de turism, precum şi numărul de sosiri şi de înnoptări realizate, pe ţări de origine
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Trimestrială
Termen de apariţie: T+100
Mod de prezentare: broşură

Seria forţa de muncă – Salarii S2

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Informaţii referitoare la efectivul de salariaţi la sfârşitul lunii octombrie 2002, repartizat pe activităţi şi grupe de salarii de bază realizate
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 30.04.2004
Mod de prezentare: Broşură
Seria forţa de muncă – Structura câştigurilor salariale

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Numărul de salariaţi, câştigurile lunare şi orare pe elemente componente, pe sexe, grupe de vârstă, ocupaţii, nivele de educaţie şi pregătire, vechime în întreprindere, durata şi tipologia programului de lucru pe activităţi economice în luna octombrie şi anul 2002.
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 30.07.2004
Mod de prezentare: Broşură, 12 pagini
Seria forţa de muncă – Salarii S3

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Numărul anual şi structura salariaţilor pe activităţi şi forme de proprietate, precum şi câştigul mediu pe principalele activităţi ale economiei naţionale la sfârşitul anului 2003
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 30.09.2004
Mod de prezentare: Broşură
Informaţii rapide – Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România

Descrierea publicaţiei
Conţinutul publicaţiei: Informaţii rapide referitoare la diferite aspecte ale condiţiilor de viaţă ale populaţiei din România, rezultate din ancheta asupra condiţiilor de viaţă din anul 2004.
Limba în care se realizează publicaţia: Română
Periodicitate de apariţie: Anuală
Termen de apariţie: 15.11.2004
Mod de prezentare: Broşură

9. Date statistice transmise instituţiilor internaţionale
Indicatori statistici transmişi la Eurostat

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul: Culegerea datelor statistice pentru publicaţiile Eurostat
Sursa datelor: Anchete statistice de profil, surse administrative
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului prin reţeaua instituţională coordonată de acesta
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special; Chestionar Comun EUROSTAT  – OECD – JO, privind Starea Mediului
Periodicitate: Lunară, trimestrială, anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Diferite perioade de referinţă
Termen de punere la dispoziţie a datelor: Conform cerinţelor Eurostat
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională  din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Date privind producţia industrială, agricultură, forţa de muncă,  ancheta de conjuctură, societatea informaţională, indicii preţurilor de consum (IPC), demografia, educaţia, cercetarea-dezvoltarea, comerţul exterior, balanţa de plăţi, conturi naţionale (aprox 70) indicatori statistici privind mediul
Tipul de serii de date: Lunare, trimestriale, anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuare şi buletine Eurostat
Beneficiarii rezultatelor: Eurostat
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de Eurostat                               

Indicatori pe termen scurt 
1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul: Urmărirea evoluţiei indicatorilor economici pe termen scurt ai ţărilor în tranziţie
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Lunară
Momentul/Perioada de referinţă: Luna calendaristică precedentă
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea organizaţiilor internaţionale
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Producţia industrială, exportul, importul, câştigurile salariale şi indicatorii pieţei forţei de muncă, indicele preţurilor de consum al populaţiei (aprox 100)
Tipul de serii de date: Lunare
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletine statistice ale organizaţiilor internaţionale
Beneficiarii rezultatelor: ONU-New York, CEE/ONU-Geneva , BIM
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de organizaţiile internaţionale

Principalii indicatori macro-economici

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul: Evaluarea evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Bianual (CEE/ONU); anual (Eurostat)
Momentul/Perioada de referinţă: Semestrul precedent cu defalcare trimestrială şi lunară
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea organizaţiilor internaţionale
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Indicatori economici referitori la producţia industrială, export, import, salarii şi forţă de muncă, şomaj, indicele preţurilor de consum al populaţiei
Tipul de serii de date: Lunare, trimestriale, anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Buletine statistice ale organizaţiilor internaţionale
Beneficiarii rezultatelor: CEE/ONU, Eurostat
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de organizaţiile internaţionale

Date statistice pentru publicaţiile ONU

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul: Culegerea şi sinteza datelor statistice pentru publicaţiile ONU
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea organizaţiilor internaţionale
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Indicatori macroeconomici specifici demografiei, industriei, energiei, sistemului conturilor naţionale, comerţ exterior
Tipul de serii de date: Anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul demografic ONU, Anuarul industriei ONU, Anuarul ONU, Anuarul energiei ONU, etc
Beneficiarii rezultatelor: ONU, ONUDI
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de organizaţiile internaţionale
Date statistice transmise la CEE/ONU
 
1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul: Culegerea şi sinteza datelor statistice pentru publicaţiile editate de CEE/ONU
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea organizaţiilor internaţionale
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Date privind populaţia, migraţia externă, mediul înconjurător, forţa de muncă, locuinţe, construcţii, transporturi, accidente rutiere, oţel, energie, gaze, petrol, cărbune, comerţ exterior, conturi naţionale
Tipul de serii de date: Anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Potrivit sferei de cuprindere
Beneficiarii rezultatelor: CEE/ONU
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de organizaţiile internaţionale

Date statistice transmise Biroului Internaţional al Muncii  (BIM)

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul cercetării: Sinteza datelor statistice pentru publicaţiile Biroului Internaţional al Muncii (BIM)
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea BIM
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Populaţia ocupată pe sexe, grupe de vârstă şi profesii, salarii şi cheltuielile în gospodării, durata muncii etc.
Tipul de serii de date: Anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul BIM
Beneficiarii rezultatelor: BIM şi alte organizaţii internaţionale
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de organizaţiile internaţionale
Date statistice transmise la UNESCO

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul cercetării: Sinteza datelor statistice pentru editarea de publicaţii ale UNESCO
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziţie a datelor: : La cererea UNESCO
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Date statistice referitoare la învăţământ – gradele I, II şi III – biblioteci, radio şi televiziune, producţia de carte, presă, cercetare ştiinţifică, finanţarea cheltuielilor pentru învăţământ
Tipul de serii de date: Anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuar UNESCO
Beneficiarii rezultatelor: UNESCO
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de organizaţiile internaţionale
Date statistice transmise Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul: Sinteza datelor statistice pentru publicaţii FAO
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea FAO
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Consumul de îngrăşăminte chimice, preţurile produselor agricole, consumul principalelor produse agricole pe locuitor, suprafaţa însămânţată pe principalele culturi, numărul animalelor pe specii, producţia animală şi vegetală, export, import
Tipul de serii de date: Anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Publicaţii FAO
Beneficiarii rezultatelor: FAO, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Medilui
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de FAO

Date statistice transmise biroului cooperării  economice a Mării  Negre (BSEC)

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul: Culegerea şi sinteza datelor statistice pentru BSEC
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Trimestrială, anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Diferite perioade de referinţă
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea BSEC
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Date cu privire la populaţie, producţia industrială, preţuri, forţă de muncă, comerţul exterior, PIB, construcţii, turism, transporturi, comunicaţii, învăţământ, veniturile şi consumul populaţiei
Tipul de serii de date: Trimestriale şi anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Indicatorii sociali şi economici ai ţărilor membre ale BSEC
Beneficiarii rezultatelor: BSEC
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de BSEC

Date statistice pentru chestionare internaţionale diverse

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul:Culegerea datelor statistice pentru completarea unor chestionare internaţionale diverse
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent; diferite perioade de referinţă de culegere a datelor
Termen de punere la dispoziţie a datelor: Conform cerinţelor
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Date cu privire la demografie, forţă de muncă, turism, sănătate, PIB, curs de schimb, producţie şi comerţ exterior-mangan, cauciuc, metale neferoase, bumbac, cacao, minerale
Tipul de serii de date: Conform cerinţelor
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Publicaţii internaţionale
Beneficiarii rezultatelor: Diverse organizaţii internaţionale
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de organizaţiile internaţionale

Date statistice transmise Fondului Monetar Internaţional (FMI)

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Statistică internaţională
Obiectivul: Culegerea şi sinteza datelor statistice pentru publicaţiile FMI
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS.
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Lunară, trimestrială, anuală.
Momentul/Perioada de referinţă: Trimestrul precedent; anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea FMI
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Producţia industrială, preţurile de producţie şi de consum, câştigul salarial, şomajul, comerţul exterior, PIB etc.
Tipul de serii de date: Trimestriale şi anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Anuarul şi buletinele FMI
Beneficiarii rezultatelor: FMI
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de FMI

Indicii preţurilor de consum conform clasificării COICOP – PPC

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Comparaţii internaţionale
Obiectivul: Sinteza evoluţiei preţurilor de consum pe grupe
Sursa datelor: Ancheta asupra preţurilor de consum
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţiile generale de producţie statistică din INS
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Anuală (cu detaliere lunară)
Momentul/Perioada de referinţă: Conform cerinţelor Eurostat.
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea Eurostat
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Indicii preţurilor conform clasificării COICOP – PPC.
Tipul de serii de date: Lunare
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Publicaţii Eurostat
Beneficiarii rezultatelor: Eurostat
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de Eurostat

Specificaţii tehnice pentru  programul de comparare europeană a PIB – Formarea brută de capitol fix 

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Comparaţii internaţionale
Obiectivul: Cercetarea pieţei, identificarea produselor reprezentative şi elaborarea de propuneri (fişe tehnice) pentru echipamente şi obiective standard de construcţii în vederea includerii în lista finală pentru anul 2004 – modulul FBCF
Sursa datelor: Anchete statistice la firme producătoare şi importatoare; ministere
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Unităţi selectate în eşantion
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: La intervale de doi ani
Momentul/Perioada de referinţă: Conform graficului stabilit de Eurostat
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea Eurostat
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Caracteristicile tehnice ale produselor
Tipul de serii de date: Anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Publicaţii internaţionale privind Programul de Comparare Europeană
Beneficiarii rezultatelor: Eurostat
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de Eurostat

Date statistice pentru programul de comparare europeană a PIB – Grupe primare de cheltuieli

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Comparaţii internaţionale
Obiectivul cercetării: Defalcarea PIB pe grupe primare de cheltuieli conform Clasificării COICOP – PPC
Sursa datelor: Anchete statistice de profil
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Direcţia generală  conturi naţionale şi analiză statistică din INS
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Anuală
Momentul/Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea Eurostat
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: PIB pe grupe primare de cheltuieli
Tipul de serii de date: Anuale
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Publicaţii internaţionale privind Programul de Comparare Europeană
Beneficiarii rezultatelor: Eurostat
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de Eurostat

Cheltuielile realizate cu personalul şi numărul mediu de salariaţi pe unele ocupaţii din administraţia publică, sănătate şi învăţământ (pentru programul de comparare europeană)

1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Comparaţii internaţionale privind  statistica forţei de muncă
Obiectivul: Culegerea datelor privind salariile pentru unele ocupaţii selectate din administraţia publică, sănatate, învăţământ
Sfera de cuprindere: Administraţia publică, sănătate, învăţământ
Tipul de cercetare: Cercetare statistică selectivă
Numărul de unităţi cercetate: 2.100
Principalele variabile cercetate: Cheltuieli cu personalul, numărul de salariaţi, durata normală a săptămânii de lucru
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Din domeniul administraţiei publice centrale şi locale, din sănătate şi învăţământ
Modul de colectare a datelor primare: Formular statistic
Periodicitate: Anuală.
Momentul/Perioada de referinţă: Anul 2003
Termenul limită de transmitere a datelor: În funcţie de programul Eurostat
Locul de transmitere a datelor: La direcţiile teritoriale  de statistică şi la Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori rezultaţi din centralizare şi derivaţi: Cheltuielile realizate pe un salariat, numărul mediu de salaraţi, durate normală a săptămânii de lucru pentru unele ocupaţii selectate
Tipul de serii de date: Anuale
Profilul de prelucrare a datelor: La nivel naţional
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Publicaţii Eurostat
Bazele de date alimentate cu datele prelucrate: Baza de date Eurostat
Beneficiarii rezultatelor: Eurostat
Termene de diseminare a datelor: Conform programului Eurostat
Bunuri şi servicii din componenţa consumului final al populaţiei (pentru programul  de comparare europeană)
 
1. CONŢINUTUL LUCRĂRII ŞI SURSA DATELOR
Domeniul statistic: Comparaţii internaţionale privind statistica calităţii vieţii
Obiectivul: Culegerea preţurilor cu amănuntul şi caracteristicile tehnice şi de calitate necesare      calculului parităţii puterii de cumpărare
Sursa datelor: Anchetă în magazine, firme producătoare şi importatoare
2. FLUXUL INFORMAŢIILOR
Unităţile furnizoare de date: Firme producătoare, importatoare şi de comercializare. Culegerea preţurilor se face în următoarele judeţe: Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, Prahova, Timiş, şi Municipiul Bucureşti
Modul de colectare a datelor primare: Chestionar special
Periodicitate: Bianual
Momentul/Perioada de referinţă: Conform graficului stabilit de Eurostat
Termen de punere la dispoziţie a datelor: La cererea Eurostat
Locul de transmitere a datelor: Direcţia Generală de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din INS
3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE
DISEMINARE
Principalii indicatori furnizaţi: Date statistice privind preţurile pentru bunuri  de folosinţă îndelungată, produse de papetarie, detergenţi, jucării, articole de menaj;  autoturisme şi piese de schimb, combustiibili, echipament sportiv, restaurante şi hoteluri
Tipul de serii de date: Conform cerinţelor Eurostat
Publicaţii în care se regăsesc datele prelucrate: Publicaţii internaţionale privind Programul de Comparare Europeană
Beneficiarii rezultatelor: Eurostat
Termene de diseminare a datelor: Conform termenelor stabilite de Eurostat

10. Proiecte cu finanţare externă în cadrul Programului PHARE
Programul PHARE 2001 (RO 0107.04)

                                            DESCRIEREA   PROIECTULUI
Scopul programului PHARE: Dezvoltarea sistemului statisticii oficiale din România astfel încât, în momentul admiterii României în U.E., acesta să fie compatibil cu normele şi standardele Uniunii Europene; .

Obiectivul general al programului PHARE: Adoptarea Acquis Comunitar în domeniul statisticii, implementarea standardelor, metodologiilor şi clasificărilor Eurostat în sistemul statistic naţional.
Obiective imediate ale Programului:
alinierea la normele şi standardele existente în vederea aplicării sistemului european de colectare a datelor, procesare şi diseminare;
consolidarea şi armonizarea sistemului de indicatori statistici cu cel european;
crearea de structuri solide care să asigure menţinerea în viitor la un nivel înalt a sistemului statistic românesc.
Domeniul statistic: Sistem statistic/ Statistica mediului /Statistica finanţelor guvernamentale
Obiectivele domeniilor şi rezultatele aşteptate:
Dezvoltarea şi implementarea de instrumente metodologice capabile să măsoare calitatea sistemului statistic din România;
Revizuirea întregului set de metodologii statistice naţionale şi alinierea lor la standardele UE;
Revizuirea întregului sistem de indicatori şi creerea unei sistem meta- informaţional;
Dezvoltarea capacităţii INS de a elabora studii statistice în domeniul economic şi social;
Proiectarea unui sistem statistic al mediului coerent care să servească ca suport pentru luarea deciziilor, la nivel central şi regional, în domeniul protecţiei mediului (deşeuri, aer, apă);
Definirea unui set de indicatori, în concordanţă cu ESA 95, care să reflecte activităţile economice din România  
 
Baza legală: Ordonanţa Guvernului Nr. 51/2002 prin care se aprobă Programul Phare 2001
Ministere / Unităţi  implicate în proiect: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Academia de Studii Economice etc
Proiecte sau lucrări prevăzute în anul 2004:  În înfrăţire cu partenerul italian se vor finaliza   următoarele subproiecte:
Revizuirea calităţii datelor statistice;
Statistica mediului;
Statistica finanţelor guvernamentale;
Întărirea capacităţii INS  de a realiza studii statistice.

Beneficiarii rezultatelor: Eurostat, Institutul naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, alte categoriile de utilizatori interni 
Termen final de realizare: 30.09.2004

Programul PHARE 2003 (RO 030X.0Y)

                                            DESCRIEREA   PROIECTULUI
Scopul programului PHARE: Dezvoltarea sistemului statisticii oficiale din România astfel încât, în momentul admiterii României în Uniunea Europeană, acesta să fie compatibil cu normele şi standardele Uniunii Europene; .

Obiectivul general al programului PHARE: Îmbunătăţirea bazei pentru dezvoltarea durabilă a statisticii româneşti; consolidarea statisticii româneşti pentru atingerea armonizării complete cu standardele şi normele Uniunii Europeane şi pentru a permite acesteia preluarea noului acquis statistic.
Obiective imediate ale Programului:
Întărirea capacităţii instituţionale a INS (relaţia cu media şi cu publicul în general) şi a infrastructurii statistice în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii datelor, precum şi pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor;
Armonizarea şi îmbunătăţirea statisticii privind societatea informaţională şi noua economie;
Dezvoltarea de noi module în domeniul statisticii sociale pentru îmbogăţirea procesului de investigare a noilor aspecte ale vieţii sociale;
Dezvoltarea  statisticii serviciilor şi, în special, a statisticii transportului rutier de pasageri;
Continuarea dezvoltării conturilor naţionale, în special a segmentului conturilor satelit (cheltuieli cu protecţia mediului) şi implementarea unor structuri flexibile, cum ar fi matricea contabilităţii sociale.

Domeniul statistic: Sistem statistic/ Statistica socială/ Statistica conturilor naţionale/ Statistica serviciilor/ Statistica întreprinderilor
Obiectivele domeniilor şi rezultatele aşteptate:
Îmbunătăţirea arhitecturii IT din sediul central al INS, din direcţiile regionale şi judeţene de statistică prin creşterea controlului asupra infrastructurii IT;
Reproiectarea paginii de înternet a INS şi a aplicaţiei informatice; servicii on-line pentru clienţi şi implementarea serviciului de plată electronică;
Elaborarea politicilor de relaţii cu media; organizarea biroului de asistenţă pentru media;
Proiectarea metodologiei  anchetelor privind utilizarea ICT şi societatea informaţională pentru întreprinderi, administraţia publică, servicii de sănătate şi educaţie, gospodării; realizarea unei anchete pilot supra societăţii informaţionale şi a noii economii pentru micro-întrprinderi (NACE rev 1.1 secţiunile C,D,F,G,H,I,J,K,O), administraţie publică, sănătate, servicii de educaţie (NACE L,M,N); elaborarea unei baze de date statistice privind societatea informaţională şi completarea acesteia cu indicatori ai societăţii informaţionale şi a noii economii;
Implementarea unei anchete statistice privind veniturile şi condiţiile de viaţă (excluderea socială conform standardelor UE;
Armonizarea statisticii transportului  rutier de pasageri cu normele şi standardele europene;
Elaborarea contului satelit privind cheltuielile cu protecţia mediului pentru anul 2002;
Proiectarea unui set de instrumente metodologice şi statistice de colectare şi procesare a variabilelor incluse în contul de cheltuieli cu protecţia mediului;
Integrarea matricei contabilităţii sociale (pentru anul 2000) în conturile naţionale.

Baza legală: HG  prin care se va aproba  Programul Phare 2003
Ministere / Unităţi  implicate în proiect: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Economiei şi Comerţului; Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; Banca Naţională a României  etc
Proiecte sau lucrări prevăzute în anul 2004:  
Reproiectarea arhitecturii paginii de Internet, a softului de aplicaţie Web, instruirea experţilor;
Dezvoltarea aplicaţiilor pentru servicii statistice on-line şi realizarea unui sistem de monitorizare a conturilor clienţilor subscrişi;
Realizarea unui birou de relaţii cu publicul; crearea strategiei instituţionale de relaţii cu media; formarea personalului care va lucra în biroul de relaţii cu publicul şi cu media;
Instruirea statisticienilor şi a informaticienilor pentru folosirea aplicaţiilor IT;
Realizarea anchetelor pilot asupra societăţii informaţionale şi a noii economii; crearea bazei de date conţinând indicatori ai societăţii informaţionale şi a noii economii;
Realizarea anchetei statistice EUSILC;
Realizarea anchetei privind statistica transportului rutier de pasageri;
Realizarea metodologiei de calcul a conturilor satelit de cheltuieli cu protecţia mediului;
Realizarea  unei anchete pentru calculul matricii contabilităţii sociale. .

Beneficiarii rezultatelor: Eurostat, Institutul Naţional de Statistică, alte categoriile de utilizatori interni 
Termen final de realizare: 30.06.2005

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s