Programul National de Ocupare a Fortei de Muncã pentru anul 2004

Programul national de ocupare a fortei de muncã pentru anul 2004 s-a întocmit având în vedere atributiile care revin Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã conform legii de organizare si functionare si statutului acesteia.
 Proiectarea programului a avut la bazã urmãtoarele: Programul Social al Guvernului pentru perioada 2003-2004, Programul Anti-sãrãcie, Strategia Nationalã de Ocupare a Fortei de Muncã pentru perioada 2002-2004 si nu în ultimul rând Progamul de guvernare.

Un criteriu determinant al fundamentãrii programului l-a avut  bugetul asigurãrilor pentru somaj pentru anul 2004, aprobat prin Legea nr.119/2003. De asemenea, la elaborarea programului s-au avut în vedere propunerile de modificare a Legii nr. 76/2002, precum si atingerea obiectivelor din cadrul Strategia Uniunii Europene privind ocuparea. 
Principalele obiective ale Programului national de ocupare a fortei de muncã pentru anul 2004 sunt:
Reducerea somajului în rândul tinerilor pânã la vârsta de 25 ani,  prin aplicarea mãsurilor de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncã a absolventilor de învãtãmânt, consiliere profesionalã, cursuri de formare profesionalã, consultantã pentru înfiintarea de mici afaceri;
Reducerea somajului de lungã duratã, prin acordarea de alocatii pentru somerii care se încadreazã înainte de expirarea perioadei  de indemnizare, stimularea mobilitãtii, prin mãsuri de subventionare a fortei de muncã angajatã în programe de ocupare temporarã;
Reducerea somajului în rândul persoanelor cu nevoi speciale, prin mãsuri de stimulare a angajatorilor care încadreazã someri cu vârste de peste 45 ani, întretinãtori unici de familie, persoane cu handicap;
Reducerea somajului în rândul tinerilor proveniti din institutii de ocrotire socialã, prin încheierea de contracte de solidaritate si identificarea de angajatori de insertie;
Perfectionarea profesionalã continuã, prin organizarea de cursuri si pentru  persoanele care si-au întrerupt activitatea, astfel încât, la reluarea acesteia, sã-si poatã îndeplini atributiile de serviciu, iar pe de altã parte, diversificarea competentelor profesionale în scopul facilitãrii integrãrii acestora pe piata muncii;
Prelungirea vietii active, prin mãsuri de stimulare a angajatorilor care încadreazã someri care mai au 3 ani pânã la îndeplinirea conditiilor pentru solicitarea pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate sau pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã, conform legii;
Dezvoltarea spiritului antreprenorial prin acordarea de servicii de consultantã si asistentã pentru începerea unei activitãti independente sau pentru initierea unei afaceri precum si prin acordarea de credite cu dobândã avantajoasã în vederea creãrii de noi locuri de muncã;
Reducerea discrepantelor regionale de ocupare si de somaj, prin cresterea potentialului de dezvoltare economicã si de creare de locuri de muncã la nivel local inclusiv ca urmare a acordãrii de credite în conditii avantajoase si dupã aprobarea modificãrilor la Legea nr. 76/2002, prin acordarea de credite nerambursabile pentru dezvoltarea localitãtilor confruntate cu fenomene de sãrãcie si excluziune socialã din cauza nivelului ridicat al somajului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Asigurarea egalitãtii de sanse între femei si bãrbati, pe piata muncii, prin actiuni de stimulare a gradului de ocupare în rândul femeilor;
Mentinerea ratei  somajului la un nivel mediu anual de  9 %, prin implementarea întregului pachet de mãsuri prevãzute de cadrul legislativ în vigoare, implicit prin mãsuri de prevenire a somajului.

Programul national de ocupare a fortei de muncã  s-a elaborat pe baza propunerilor agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncã si a agentiei municipiului Bucuresti, propuneri  fundamentate pe baza analizei  situatiei economico – sociale înregistrate la nivel teritorial.
De asemenea, au fost luate în considerare si rezultatele obtinute în ultimii doi ani  ca urmare a  aplicãrii planurilor si programelor  în domeniul ocupãrii precum si schimbãrile legislative din domeniu, odatã cu intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, si a întregului pachet de acte normative elaborate în sprijinul aplicãrii acesteia, precum si a Legii nr. 116/2002 privind combaterea marginalizãrii sociale, ce  au stat la baza definirii principalilor indicatori cantitativi. În program se regãsesc si noile mãsuri active prevãzute în proiectul de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã.
Sarcinile stabilite în Programul national de ocupare a fortei de muncã  pe anul 2004, la nivel teritorial,  au fost negociate cu conducerea executivã a fiecãrei agentii judetene pentru ocuparea fortei de muncã respectiv a agentiei municipiului Bucuresti.
Pentru atingerea obiectivelor propuse si tinând cont de recomandãrile Raportului de tarã întocmit de cãtre Comisia Europeanã, si din Documentul comun de evaluare privind prioritãtile politicii de ocupare (JAP), mãsurile prevãzute a se implementa prin Programul national de ocupare a fortei de muncã  în anul 2004 constau în:
acordarea de servicii gratuite de mediere pe locurile de muncã vacante sau nou create printr-o activitate curentã de calitate prin:  furnizarea de informatii privind locurile de muncã disponibile si punerea în legãturã a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã cu angajatorii, întocmirea pentru fiecare persoanã a unui plan individual de mediere, preocuparea sporitã pentru actiuni de selectie în conformitate cu cerintele locurilor de muncã, organizarea bursei generale a locurilor de muncã sau a burselor specializate pentru anumite grupuri tintã (absolventi, femei, persoane de etnie romã, persoane cu handicap, studenti, persoane disponibilizate colectiv, persoane cu vârstã de peste 45 ani);
acordarea de alocatii pentru somerii care se încadreazã înainte de expirarea somajului, astfel încercându-se reducerea somajului de lungã duratã în rândul tinerilor pânã în vârstã de 25 ani si a celorlalte categorii de someri, supusi riscului rãmânerii în somaj mai mult de 6 luni, respectiv 12 luni;
stimularea mobilitãtii fortei de muncã prin acordarea de prime somerilor care doresc schimbarea domiciliului sau angajarea la distante mai mari de 50 km fatã de domiciliu;
 organizarea de cursuri de formare profesionalã, prin cuprinderea unui numãr sporit de someri în cursuri de specializare, calificare si recalificare, iar la absolvire urmãrindu-se încadrarea în muncã a acestora în numãr cât mai mare. Pentru calificarea fortei de muncã Agentia va acorda o atentie deosebitã abordând într-o nouã viziune aceastã mãsurã activã. Astfel se vor organiza cursuri cu asigurare imediatã a locului de muncã la absolvire, dar si cursuri pentru calificare în meserii solicitate în mod constant pe piata muncii, oferind somerilor posibilitatea de adaptare si acces mai usor la un loc de muncã, iar angajatorilor posibilitatea de a încadra fortã de muncã pregãtitã profesional;
acordarea gratuitã de servicii de consultantã si asistentã pentru începerea unei activitãti independente sau initierea unei afaceri, în scopul cresterii gradului de ocupare prin înfiintarea propriei afaceri;
acordarea de  stimulente angajatorilor pentru încadrarea persoanelor peste 45 de ani, întretinãtori unici de familie, sau pentru încadrarea persoanelor care mai au 3 ani pânã la îndeplinirea conditiilor de pensionare, astfel reducând somajul în rândul persoanelor cu nevoi speciale si prelungind viata activã a persoanelor aflate în dificultate de a se reintegra pe piata fortei de muncã dupã o anumitã vârstã;
stimularea angajatorilor pentru încadrarea absolventilor de învãtãmânt, aplicatã în strânsã legãturã cu o consiliere profesionalã de calitate în rândul tinerilor, ceea ce va conduce la reducerea somajului în rândul tinerilor;
acordarea de stimulente angajatorilor pentru încadrarea persoanelor cu handicap, astfel acordând sanse egale pe piata muncii persoanelor cu nevoi speciale;
încheierea de contracte de solidaritate cu angajatori de insertie pentru tinerii ce îndeplinesc conditiile Legii nr. 116/2002  privind combaterea marginalizãrii sociale, astfel încât sã se asigure reducerea somajului în rândul tinerilor proveniti în marea majoritate din institutiile de ocrotire socialã;
subventionarea cheltuielilor cu forta de muncã pentru ocuparea temporarã în lucrãri de dezvoltare localã, dând sanse persoanelor aflate în somaj de lungã duratã de a se reintegra pe piata muncii chiar si pentru o perioadã de timp determinatã;
acordarea de credite cu dobândã avantajoasã sau credite nerambursabile pentru anumite zone sau localitãti confruntate cu fenomene de sãracie si excluziune socialã, aceasta conducând la dezvoltarea spiritului antreprenorial, la reducerea discrepantelor regionale si la dezvoltarea IMM-urilor si implicit la crearea de noi locuri de muncã durabile, având ca rezultat dezvoltarea economicã;
Prin prezentul Program, se propune ocuparea pe piata fortei de muncã în anul 2004, a 350.000 persoane, din care 160.700 persoane prin activitatea de mediere si 189.300 persoane prin alte tipuri de mãsuri active (finantate) prevãzute atât în Legea nr. 76/2002 si în propunerile de modificare a legii, cât si în Legea nr. 116/2002 privind combaterea marginalizãrii sociale.
Cele 189.300 persoane urmeazã a fi ocupate pe piata fortei de muncã prin urmãtoarele mãsuri:
26.300  persoane prin cursuri de formare profesionalã,
80.000 persoane prin alocatii pentru somerii care se încadreazã înainte de expirarea somajului,
12.000 persoane prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor peste 45 de ani sau întretinãtori unici de familie,
3.000 persoane prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor care mai au 3 ani pânã la îndeplinirea conditiilor de pensionare,
6.000 persoane prin stimularea mobilitãtii fortei de muncã,
13.500 persoane prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea absolventilor de învãtãmânt,
500 persoane prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor cu handicap,
15.000 persoane prin acordarea de credite cu dobândã avantajoasã si credite nerambursabile,
2.000 persoane prin servicii de consultantã si asistentã pentru începerea unei activitãti independente sau initierea unei afaceri,
 28.000 persoane prin  subventionarea cheltuielilor cu forta de muncã pentru ocuparea temporarã în lucrãri de dezvoltare localã (lucrãri publice de interes comunitar),
3.000 persoane prin încheierea de contracte de solidaritate cu angajatori de insertie pentru tinerii ce îndeplinesc conditiile Legii nr. 116/2002  privind combaterea marginalizãrii sociale.
Programul national de ocupare a fortei de muncã  pentru anul 2004 vizeazã ocuparea  persoanelor care apartin grupurilor defavorizate pe piata muncii, grupuri tintã si anume:
925  persoane cu handicap;
1.223 absolventi de 18 ani postinstitutionalizati;
509  persoane eliberate din detentie;
6.406 persoane de etnie romã;
340.937  alte categorii.
 De asemenea programul prevede încadrarea în muncã a 82.234 someri de lungã duratã, din care 23.513 sunt tineri sub 25 ani, iar 58.721 sunt someri de lungã duratã în vârstã de peste 25 ani .
Structurat pe sexe programul prevede ocuparea a 141.446 femei si 208.554 bãrbati.
Structurat pe vârste programul prevede ocuparea a:
76.713 persoane sub 25 ani;
107.211 persoane între 25-35 ani;
100.277 persoane între 35-45 ani;
65.799 persoane peste 45 ani.

 În Programul national de ocupare a fortei de muncã pentru anul 2004 este inclus si  Programul special care se va aplica în  235  localitãti, din care: 170 sunt localitãti din zonele declarate defavorizate, conform  O.U.G. nr. 24/1998, iar 65 sunt  localitãti cu ratã mare a somajului.   De asemenea în program sunt incluse si Programul special pentru Valea Jiului si Programul special pentru Delta Dunãrii.
Prin implementarea acestor programe se estimeazã ocuparea unui numãr total de 47.160 locuri de muncã, din care:
32.266 persoane prin Programul  special  pentru 170 de localitãti din zone declarate defavorizate;
14.894 persoane prin Programul special pentru 65 de localitãti cu ratã mare a somajului. 
Prin Programul special pentru Valea Jiului se vor ocupa un numãr de 7.125 persoane, iar prin Programul special pentru Delta Dunãrii se vor ocupa 230 persoane.

La repartizarea sarcinilor din Programul national de ocupare a fortei de muncã pentru fiecare judet în parte, s-au avut în vedere anumite criterii care au tinut cont în principal de: numãrul de persoane disponibilizate colectiv în ultima perioadã de timp din marile unitãti industriale cu capital majoritar de stat si implicit, de numãrul de someri aflati în evidente si de rata somajului, de tendintele si posibilitãtile de dezvoltare economico-socialã la nivelul fiecãrui judet, precum si de capacitatea de absorbtie a pietei muncii în functie de ramurile de activitate preponderente în judet (agrar, industrial, comert, servicii, turism, financiar, etc.).
Astfel pentru judete ca Hunedoara, Galati, Iasi, Cluj, Dolj, Prahova, Timis, Buzãu, Constanta si municipiul Bucuresti programele se situeazã la un nivel ridicat, de peste 10.000 persoane, tinându-se cont cã, ori au un numãr mare de someri, ori au posibilitate mare de absorbtie pe piata fortei de muncã.
Cel mai mare numãr de judete fac parte din categoria celor care au un program de ocupare a fortei de muncã pentru anul 2004 situat între 5.000 si 10.000 persoane, situându-se în media criteriilor avute în vedere: Alba, Arad, Arges, Bacãu, Bistrita, Botosani, Brãila, Brasov, Cãlãrasi, Caras-Severin, Dâmbovita, Gorj, Maramures, Mures, Neamt, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea si Vaslui.
Cea de a treia categorie, cu un program sub 5.000 persoane, sunt judetele care au, ori cu ratã micã a somajului, ori cu o economie preponderent agrarã, ori posibilitãti limitate de absorbtie pe piata fortei de muncã: Bihor, Satu Mare, Ialomita, Giurgiu, Ilfov, Covasna, Mehedinti, Sãlaj, Harghita, Tulcea si Vrancea.
  
Toate mãsurile propuse a fi implementate sunt sustinute prin asigurarea financiarã din bugetul asigurãrilor pentru somaj pentru anul 2004. Pentru acestea s-au alocat resurse reprezentând 23,65% din totalul cheltuielilor bugetare, respectiv  4.218.123,7  mil. lei, dupã cum urmeazã:
pentru cursuri de formare profesionalã: 138.840,7 mil lei;
pentru stimularea angajatorilor care încadreazã absolventi ai institutiilor de învãtãmânt: 661.920 mil lei;
 pentru stimularea somerilor care se încadreazã în muncã înainte de expirarea perioadei de somaj: 340.200 mil. lei;
pentru stimularea mobilitãtii fortei de muncã: 67.200 mil. lei;
pentru stimularea angajatorilor care încadreazã someri apartinând unor categorii defavorizate: 648.523 mil. lei;
pentru mãsuri active de combatere a somajului : 861.440 mil. lei;
pentru acordarea de credite pentru înfiintarea si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii: 1.500.000 mil. lei.

Prin programul propus si prin mãsurile ce vor fi implementate se creazã dezvoltarea si întãrirea parteneriatului social atât cu angajatorii si asociatiile patronale cât si cu angajatii  si organizatiile sindicale având în vedere facilitãtile si stimulentele acordate.

Programul pentru anul 2004, va sta la baza încheierii contractelor angajament între Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã si agentiile pentru ocuparea fortei de muncã judetene si a municipiului Bucuresti. Performantele agentiilor pentru ocuparea fortei de muncã si responsabilitatea realizãrii programului  vor fi evaluate pe bazã de indicatori de performantã, care reflectã eficienta si rezultatele efortului pe linia ocupãrii si aspectele calitative ale activitãtii lor.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s