RAPORT privind stadiul implementarii STRATEGIEI DE MODERNIZARE A SISTEMULUI ADMINISTRATIV IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE


In luna August 2003,  Directia Management Resurse Umane a elaborat
STRATEGIA DE MODERNIZARE A SISTEMULUI ADMINISTRATIV IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE, prin care  si-a propus ca managementul resurselor umane din  cadrul Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei să fie angajat într-un proces de schimbare continua pe patru planuri:
1. strategic, prin care să se redefinească rolul resursei umane, în sensul cresterii eficientei activitatii functionarului public;
2. legal, îndreptat spre aplicarea legilor cadru si a normelor si procedurilor de lucru specfice;


3. organizaţional, orientat spre reducerea ierarhiilor, simplificarea procedurilor delegării, imbunatatirea performantelor institutiei, asigurarea managementului prin proiecte, imbunatatirea comunicarii si aplicarea metodelor si criteriilor  specifice managementului calitatii, schimbarea valorilor in  funcţia publica, a mentalitatilor si  a climatului organizational .

Obiectivele si actiunile concrete menite sa conduca la cresterea eficientei si eficacitatii resurselor umane, au fost stabilite prin planul  si calendarul de realizare a actiunilor.

Modernizarea managementului resurselor umane din cadrul Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, este in plin proces de derulare a actiunilor si obiectivelor propuse in anul 2003.

PUNCTE CRITICE IN DESFASURAREA ACTIVITATII SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

existenta unui numar de posturi vacante in cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale datorat lipsei cadrului legal de organizare a concursurilor pentru ocuparea acestora, precum si durata relativ mare  prevazuta de legislatie pentru angajarea personalului;
resurse financiare insuficiente alocate pe anul 2003 activitatii de formare profesionala continua, activitate prin care functionarii publici sunt pregatiti pentru a raspunde cerintelor schimbarilor permanente in administratia publica si a Statutului functionarului public;
resurse umane insuficiente in raport cu noile atributii conferite prin actele normative adoptate;
dotarea insuficienta cu birotica si calculatore a directiei, precum  si a compartimentelor de resurse umane din directiile pentru dialog social, solidaritate sociala si familie judetene. 

Anul 2003

Nr.
crt.
ACTIUNI PREVAZUTE
TERMENE PROPUSE
STADIUL IMPLEMENTARII
0
1
2
3
1
Coordonarea metodologica  a activitatii de resurse umane din instituţiile subordonate ministerului:
1. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL IN VEDEREA STABILIRII BUGETULUI MINISTERULUI PENTRU ANUL 2004, IN CONDITIILE SITUATIEI SOCIAL ECONOMICE ACTUALE
2. ELABORAREA PLANULUI DE OCUPARE AL FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2004, defalcat pentru aparatul propriu al ministerului si unitatile subordonare acestuia,

3.CREAREA UNOR STRUCTURI IN CADRUL MINISTERULUI,IN VEDEREA INDEPLINIRII SARCINILOR CE REVIN ACESTUIA PENTRU INTEGRAREA IN UNIUNEA EUROPEANA 

30.10.
2003
10.12.
2003
31.12. 2003

Numarul de posturi si fondurile aferente se regasesc in Anexa la Legea nr.507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a preluat planul de ocupare a MMSSF, in proiectul HG privind Planul de Ocupare al Functiilor Publice Pentru Anul 2004

S-au organizat structuri noi in cadrul MMSSF prin HG nr. 1579/2003
2
Planificarea , recrutarea, selectia, promovarea,  evaluarea performanţelor profesionale ale a funcţionarilor publici si  a personalului contractual:

1.STABILIREA PRIN PLANUL DE CARIERA, POTRIVIT HG NR.1209/2003 A NECESARULUI DE PERSONAL ce urmeaza a fi recrutat, selectat, promovat si evaluat in anul 2004 avand in vedere principiile care stau la baza ocuparii functiei publice : competenţa, competiţia,  egalitatea de şanse, profesionalismul, motivarea, transparenţa.
3. MODERNIZAREA SI ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE INFORMATICE pentru evidenta,  mobilitatatea, personalului, precum si pentru stabilirea functiilor, repartizarea numarului de posturi pe activitati si gradul de ocupare a posturilor, monitorizarea   functiilor publice conform cu  statele aprobate ale institutiile subordonate.

31.12. 2003

31.12. 2003
Au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, si au fost selectati un numar de 15 functionari publici din care au fost declarati reusiti un numar de 6 functionari publici
Au fost selectionati 13 consilieri de integrare, angajati la MIE, care isi desfasoara activitatea in cadrul ministerului.
Prin aplicarea prevederilor Legii nr.161/2003, nu s-au mai organizat concursuri pentru ocuparea unor functii publice vacante, deoarece au existat neconcordante intre prevederile HG 1087/2001 si Legea nr.188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare in ceea ce priveste vechimea in specialitate.
Este in curs de  modernizare baza de date existenta cu privire la personalul din cadrul MMSSF
3
Organizarea şi monitorizarea formarii profesionale a personalului din aparatul propriu şi instituţiile din subordine, în vederea pregătirii acestuia pentru aderarea României la Uniunea Europeană:
1.IMPLEMENTAREA PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALA PE ANUL 2003 PRIN REALIZAREA URMATOARELOR ACTIUNI:

1.participarea la cursuri, seminarii, reuniuni, conferinţe şi congrese
2.pregătire on-line
3.învăţământ universitar(INA,SNSPA, ASE, UPB)

2.DIAGNOSTICAREA NECESARULUI DE PREGATIRE CONTINUA SI ELABORAREA PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALA PE ANUL 2004

3.EVALUAREA ŞI CONTROLUL PREGĂTIRII CONTINUE
 
4.ELABORAREA  PROPUNERILOR  DE FINANTARE PENTRU ACTIUNILE DE FORMARE, PREGATIRE SI PERFECTIONARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI pentru  anul 2004

31.12.
2003
31.12.
2003
31.12. 2003

31.12.
2003
A fost realizat planul de actiuni in proportie de 85% restul actiunilor se vor desfasura in anul 2004
A fost implementat Programul“YPS”, cu finantare Phare,
Programul pe 2004 este elaborat si in curs de aprobare

A fost evaluata activitatea de  formare profesionala continua
In Legea nr. 507/2003 in bugetul MMSSF  pe 2004 sunt cuprinse cheltuieli pentru formarea profesionala a functionarilor publici

PRIORITATI STRATEGIGE                                                                                                               in domeniul                                                                                      MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE                                                             pentru anul 2004

In anul 2004,  Directia Management Resurse Umane isi propune sa implementeze in continuare obiectivele stabilite prin STRATEGIA DE MODERNIZARE A SISTEMULUI ADMINISTRATIV IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE,  management angajat într-un proces continu de schimbare pe patru planuri:
1. strategic, prin care să se redefinească rolul resursei umane, în sensul cresterii eficientei activitatii functionarului public;
2. legal, îndreptat spre aplicarea legilor cadru si a normelor si procedurilor de lucru specfice;
3. organizaţional, orientat spre reducerea ierarhiilor, simplificarea procedurilor delegării, imbunatatirea performantelor institutiei, asigurarea managementului prin proiecte, imbunatatirea comunicarii si aplicarea metodelor si criteriilor  specifice managementului calitatii, schimbarea valorilor in  funcţia publica, a mentalitatilor si  a climatului organizational .

Managementul resurselor umane in anul 2004 va fi un management performant si de dezvoltare, pentru formarea unui corp de functionari publici capabili sa –si desfasoare activitatea  pe baza principiilor de legalitate, imparţialitate şi obiectivitate, transparenţă, eficienţă şi eficacitate, responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale si orientare către cetăţean.

Pasii urmatori pentru un management performant si de dezvoltare sunt: 

1.Dezvoltarea strategiei in stransa legatura cu dezvoltarea competentelor
2.Integrarea in cadrul altor politici de Resurse Umane (evaluare in vederea promovarii, cresteri salariale),
3.Evaluarea sistemului,
4.Incurajarea feedbackului,
5.Discutarea problemelor ce rezulta din evaluare.
DIRECTII DE ACTIUNE SI PROIECTII DE VIITOR PENTRU PERIOADA 2004-2007

– elaborarea si avizarea proiectelor de acte normative privind infiintarea, organizarea si functionarea institutiilor si unitatilor bugetare, in colaborare cu  alte compartimente de specialitate din minister;
– elaborarea proiectelor de acte normative de organizare si functionare in vederea asigurarii necesarului de personal care sa asigure desfasurarea si realizarea sarcinilor reiesite din actele normative in vigoare ;
–  crearea compartimentelor angajate de minister in vederea integrarii in Uniunea Europeana : Unitatea de Coordonare a Programului pentru shemele de finantare nerambursabila pentru dezvoltarea resurselor umane, din cadrul componentei “Dezvoltarea resurselor Umane” a subprogramului Phare “Coeziunea Economica si Sociala” si Autoritatea de Management pentru Initiativa Comunitara EQUAL care devine functionala in anul 2004;
– fundamentarea cheltuielilor cu salariile in vederea elaborarii proiectului bugetului de stat si al bugetului rectificat in colaborare cu  alte compartimente de specialitate din minister ;
– aplicarea sistemului de salarizare in aparatul ministerului si in institutiile subordonate;
– organizarea de actiuni de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din aparatul ministerului si din institutiile subordonate;
– stabilirea conceptiei generale privind activitatile de resurse umane si gestiune de personal din minister, institutiile din subordinea, coordonarea si autoritatea ministerului;
– colaborarea, alaturi de institutiile abilitate, in ceea ce priveste activitatile de selectie, incadrare, promovare si perfectionare a personalului ;
– organizarea de sesiuni de lucru specializate  în vederea implementării cadrului de autoevaluare a funcţiilor publice;
– măsuri pentru îmbunãtãtirea sistemului de gestionare a resurselor umane, prin organizarea de reuniuni la nivelul ministerului si institutiilor din subordine  în vederea conştientizării responsabilităţilor ce revin funcţionarilor publici  în procesul de schimbare.
– in ceea ce priveşte profesionalizarea functiei publice, este necesara întărirea capacităţii administrative prin eficientizarea implementării prevederilor legale în acest domeniu, atractivităţii carierei în funcţia publică, elaborarea de metodologii-cadru de desfăşurare a programelor de training pentru a satisface nevoile crescânde de pregătire profesională.
– utilizarea tehnologiei informatiilor si comunicatiilor ca instrument pentru realizarea reformei în administratia publicã, respectiv:
operaţionalizarea sistemului informatic e-Administraţie;
redimensionarea structurii informatice a ministerului;

PRIORITATI
pentru anul 2004
Nr.
crt.
ACTIUNI PREVAZUTE
TERMENE PROPUSE
REZULTATE ASTEPTATE
0
1
2
3
1
Coordonarea metodologica  a activitatii de resurse umane din instituţiile subordonate, :
1. MONITORIZAREA PLANULUI DE OCUPARE AL FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2004, defalcat pentru aparatul propriu al ministerului si institutiile subordonate acestuia
2.DEZVOLTAREA APTITUDINILOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DEBUTANŢI ÎN ÎNDEPLINIREA ATRIBUŢIILOR  

3.CREAREA UNOR STRUCTURI IN CADRUL MINISTERULUI,IN VEDEREA INDEPLINIRII SARCINILOR CE REVIN ACESTUIA PENTRU INTEGRAREA IN UNIUNEA EUROPEANA in conformitate cu prevederile HG nr.737/ 2003 cu modificarile ulterioare

4. DEZVOLTAREA, IMBUNATATIREA COMUNICARII LA NIVEL CENTRAL SI LOCAL, PRIN PROMOVAREA DIALOGULUI,  INTR-O MANIERA DESCHISA PRIN STIMULAREA SCHIMBURILOR DE IDEI, PROPUNERI SI SUGESTII ON-LINE PRIN FOLOSIREA INTERNETULUI, EMAIL-ULUI
31.12.
2004
31.12.
2004

2004-2005
31.12.
2004
Colaborarea cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici si alte institutii in vederea implementarii programului de ocupare
Crearea unui corp de tineri functionari eficienti in cadrul MMSSF

Realizarea obiectivelor propuse prin stategia de dezvoltare a    MMSSF

Cresterea gradului de implicare a personalului, cresterea eficientei muncii si crearea unei atitudini de respondabilizare fata de munca si institutie
2
In planificarea , recrutarea, selectarea, promovarea,  evaluarea performanţelor profesionale ale a funcţionarilor publici si  a personalului contractual:
1.IMPLEMENTAREA PLANULUI DE CARIERA, POTRIVIT HG NR.1209/2003 A NECESARULUI DE PERSONAL ce urmeaza a fi recrutat, selectat, promovat si evaluat in anul 2004 avand in vedere principiile care stau la baza ocuparii functiei publice : competenţa, competiţia,  egalitatea de şanse, profesionalismul, motivarea, transparenţa.

3. MODERNIZAREA SI ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE INFORMATICE pentru evidenta,  mobilitatatea, personalului, precum si pentru stabilirea functiilor, repartizarea numarului de posturi pe activitati si gradul de ocupare a posturilor, monitorizarea   functiilor publice conform cu  statele aprobate ale institutiile subordonate.
31.12. 2004

31.12. 2004
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
Cresterea gradului de motivare si implicare a functionarilor publici
Modernizarea si actualizarea bazei de date existente

3
In organizarea şi monitorizarea formarii profesionale a personalului din aparatul propriu şi instituţiile din subordine, în vederea pregătirii acestuia pentru aderarea României la Uniunea Europeană:
1.IMPLEMENTAREA PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALA PE ANUL 2004 PRIN REALIZAREA URMATOARELOR ACTIUNI:

1.participarea la cursuri, seminarii, reuniuni, conferinţe şi congrese
2.invatamant universitar(INA,SNSPA, ASE, UPB)
3.pregătire on-line
2.DIAGNOSTICAREA NECESARULUI DE PREGATIRE CONTINUA SI ELABORAREA PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALA PE ANUL 2005 si includerea cheltuielilor necesare in bugetul de stat al ministerului pe anul 2005

3.EVALUAREA ŞI CONTROLUL PREGĂTIRII CONTINUE
 

4.GESTIONAREA CORECTA A  PLANULUI  DE FINANTARE PENTRU FORMARE, PREGATIRE SI PERFECTIONARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI pentru  anul 2004

31.12. 2004
31.12. 2004

31.12.
2004

31.12.
2003

Cresterii calitatii activitatii functionarilor publici  la nivelul cerintelor Uniunii Europene, prin dezvoltarea unor aptitudini speciale privind administratia publica si a capacitatilor manageriale ale acestora.

Stabilirea corecta a nevoilor individuale de instruire a functionarilor publici

Introducerea unui sistem de evaluare a formarii profesionale continue
Utilizarea eficienta a fondurilor de la bugetul de stat si atragerea unor fonduri externe pentru formarea continua

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s