REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
Art. 1. – Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă, denumită în continuare Comisia Naţională de Ocupare, este înfiinţată în temeiul art.105 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
 Art. 2. – Comisia Naţională de Ocupare este alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor, agenţiilor şi departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, şi din preşedinţii organizaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.
 
CAPITOLUL II
Structură şi funcţionare
 
Art. 3. – (1) Componenţa Comisiei Naţionale de Ocupare este stabilită de către ministrul muncii şi solidarităţii sociale, cu consultarea instituţiilor prevăzute la art.2, şi se aprobă prin decizie a primului-ministru.
 (2) Fiecare membru al Comisiei Naţionale de Ocupare poate desemna, în scris, un supleant, care va participa cu drepturi depline la lucrările Comisiei Naţionale de Ocupare.
 Art. 4. – (1) Comisia Naţională de Ocupare este condusă de un Preşedinte.
(2) Preşedintele Comisiei Naţionale de Ocupare este ministrul muncii şi solidarităţii sociale.
(3) În activitatea sa, Preşedintele va fi sprijinit de doi vicepreşedinţi, propuşi de organizaţiile sindicale şi, respecti, de organizaţiile patronale, dintre membrii Comisiei Naţionale de Ocupare, care vor fi validaţi prin vot de către Comisia Naţională de Ocupare.
Art. 5. – (1) Calitatea de membru al Comisiei Naţionale de Ocupare încetează în următoarele situaţii :
a)a)    în caz de revocare de către cel care l-a propus sau l-a numit;
b)b)    în caz de demisie;
c)c)    în caz de deces.
(2) Constatarea încetării calităţii de membru al Comisiei Naţionale de Ocupare în situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-c) se face de către Preşedinte.
(3) Demisia membrilor Comisiei Naţionale de Ocupare se formulează în scris, nu se motivează, este irevocabilă, se înregistrează la Comisia Naţională de Ocupare şi se depune la Preşedintele Comisiei, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.
(4) În cazul vacantării locurilor, în Comisia Naţională de Ocupare vor fi propuse sau numite alte persoane, în termen de 30 zile calendaristice de la data vacantării. Preşedintele Comisiei Naţionale de Ocupare înaintează primului ministru noile propuneri sau numiri.
Art. 6. – (1) Preşedintele Comisiei Naţionale de Ocupare are, în principal, următoarele atribuţii:
a)a)    convoacă şedinţele şi conduce lucrările plenului Comisiei Naţionale de Ocupare, moderează discuţiile, sintetizează problemele puse în dezbatere, stabileşte ordinea votării şi comunică rezultatele votului;
b)b)    stabileşte ordinea de zi a şedinţelor Comisiei;
c)c)    reprezintă Comisia Naţională de Ocupare în relaţiile cu alte instituţii din România sau din străinătate;
(2) În lipsa Preşedintelui Comisiei Naţionale de Ocupare, atribuţiile acestuia vor fi preluate alternativ integral sau parţial de către unul din vicepreşedinţi.
Art. 7. – (1) Secretariatul  Comisiei Naţionale de Ocupare este asigurat de Direcţia generală forţă de muncă din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
 (2) Secretariatul are următoarele atribuţii principale:
a)a)    întocmeşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru;
b)b)    invită membrii Comisiei Naţionale de Ocupare la şedinţele de lucru;
c)c)    pregăteşte materialele necesare desfăşurării şedinţelor de lucru Comisiei Naţionale de Ocupare;
d)d)    întocmeşte procesul verbal al şedinţei de lucru.
(3) Convocarea Comisiei Naţionale de Ocupare se face în scris, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data stabilită, cu această ocazie fiind transmise ordinea de zi, materialele ce constituie obiectul şedinţei de lucru şi copia procesului verbal al şedinţei anterioare.
Art. 8. -(1) Comisia Naţională de Ocupare îşi exercită atribuţiile în cadrul unor şedinţe de lucru, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.76/2002 şi a prevederilor prezentului regulament.
(2) Comisia Naţională de Ocupare se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui sau a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.
 (3) Actul de convocare a şedinţei de lucru se semnează de Preşedinte sau, după caz, de unul din vicepreşedinţi şi va cuprinde, în mod obligatoriu, ora şedinţei de lucru şi documentele prezentate la art.7 alin.(3) din prezentul regulament.
 (4) Şedinţele de lucru trimestriale au loc, de regulă, în ultima lună a trimestrului.
 (5) Comisia Naţională de Ocupare lucrează legal numai în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.
 (6) Dacă se constată îndeplinirea condiţiilor legale de cvorum, Preşedintele solicită membrilor Comisiei să se pronunţe prin vot asupra proiectului ordinii de zi. Cu acest prilej, se pot face alte propuneri privind conţinutul ordinii de zi.
 (7) Hotărârile Comisiei Naţionale de Ocupare se adoptă, de regulă, prin consens. În cazul în care nu se ajunge la consens, hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul Preşedintelui sau, după caz, al vicepreşedintelui care a preluat atribuţiile acestuia, este hotărâtor.
 (8) Votul se  exprimă în mod deschis.
 (9) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii Comisiei Naţionale de Ocupare, atât pentru cei care nu au participat la şedinţa de lucru, cât şi pentru cei care au votat împotrivă.
 Art. 9. – (1) În situaţia în care convocarea în şedinţe de lucru extraordinare este cerută de Preşedinte sau de o treime din numărul membrilor comisiei, anunţarea membrilor trebuie făcută cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită.
 (2) Cu această ocazie, vor fi transmise ordinea de zi şi materialele ce constituie obiectul şedinţei extraordinare.
 (3) Cererea pentru convocarea şedinţelor extraordinare se depune la secretariat cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru întrunire.
 (4) Procesul verbal, împreună cu toate materialele care au fost prezentate şi elaborate în cadrul lucrărilor Comisiei Naţionale de Ocupare, se păstrează, prin grija secretariatului, în arhiva acesteia.
 
CAPITOLUL III
Atribuţiile Comisiei Naţionale de Ocupare
 
Art.10. – Comisia Naţională de Ocupare are, în principal,  următoarele atribuţii :
a)a)    urmăreşte elaborarea, implementarea şi monitorizarea Planului Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă (PNAO);
b)b)    analizează obiectivele şi măsurile propuse pentru a fi introduse în PNAO;
c)c)    dezbate forma finală a PNAO ce va fi supusă spre aprobare în Guvern;
d)d)    supune atenţiei Guvernului strategii şi politici pentru creşterea nivelului şi calităţii ocupării forţei de muncă, în corelaţie cu programele de dezvoltare economică şi socială;
e)e)    propune direcţiile dezvoltării resurselor umane la nivel naţional, în profil de ramură şi teritorial;
f)f)      propune măsuri pentru armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finanţate din fonduri publice sau din alte surse;
g)g)    face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea forţei de muncă şi de îmbunătăţire a legislaţiei în acest domeniu;
h)h)    pe baza tendinţelor dezvoltării economice şi sociale şi a evoluţiilor pe piaţa muncii, face propuneri pentru iniţierea unor măsuri proactive de combatere a şomajului prin politici fiscale, politici educaţionale, ajustări structurale, reconversie profesională.
Art. 11. – Comisia Naţională de Ocupare poate comanda instituţiilor de specialitate studii, rapoarte şi analize privind piaţa muncii, care vor fi finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
 
 
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
 
 
 Art. 12. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Ocupare se modifică sau se completează, după caz, prin votul a minimum două treimi din numărul membrilor săi.
 Art. 13. – La reuniunile Comisiei Naţionale de Ocupare pot participa, în calitate de invitat, reprezentanţi ai altor autorităţi ale administraţiei publice ori ai altor factori interesaţi şi implicaţi în domeniul ocupării, în funcţie de tematica abordată.
 Art.14. – (1) Desfăşurarea lucrărilor plenului se consemnează în procesul verbal al şedinţei, urmând ca varianta finală să fie adoptată în cadrul următoarei şedinţe a plenului Comisiei Naţionale de Ocupare.
 (2) Procesul verbal al şedinţei va cuprinde: ziua şi data şedinţei; numele participanţilor, stabilirea legalităţii şedinţei, ordinea de zi şi înscrierile la cuvânt, principalele probleme dezbătute, hotărârile luate şi rezultatul voturilor, date despre începerea şi încheierea şedinţei. La cererea membrilor se vor consemna în procesul verbal diverse observaţii.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s