SERVICII OFERITE ANOFM

Informarea si consilierea profesionala
 
Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în cautarea unui loc de munca, în mod gratuit. Acestea sunt:
• furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
• evaluarea si autoevaluarea personalitatii în vederea orientarii profesionale;
• dezvoltarea abilitatii si a încrederii în sine a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în vederea luarii deciziei privind
propria cariera;


• instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV).
Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de catre centre specializate organizate în cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca. Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, eva-luarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite persoanelor în cautarea unui loc de munca sau în cadrul job-club-urilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Consilierea profesionala si instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri în vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, în cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, în cadrul altor forme organizate de instruire.

 
Consultanta in afaceri
 
Consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor în cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.
Aceste servicii pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate în aceste domenii, cu care agentiile încheie contracte. Serviciile se acorda, gratuit, o singura data, pentru fiecare perioada în care persoanele beneficiaza de in-demnizatii de somaj.

Servicii de preconcediere
 
În cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca în vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Astfel, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor ce urmeaza a fi disponibilizati. În perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de restructurarile care au loc în economie, angajatorii au obligatia de a înstiinta agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile înaintea acordarii preavizelor prevazute de lege.
Agentiile judetene, prin personalul propriu, pot derula urmatoarele activitati:
– informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala
– plasarea pe locurile de munca vacante , existente pe plan local
– instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca
– reorientarea profesionala in cadrul unei unitati sau prin cursuri de formare de scurta durata
– sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului
Serviciile de preconcediere pot fi oferite si altor persoane, amenintate de riscul de a deveni someri.
Completarea veniturilor salariale
 
 
Persoanele care se angajeaza în perioada în care primesc indemnizatia de somaj beneficiaza, din momentul angajarii si pâna la sfârsitul perioadei pentru care erau îndreptatite sa fie indemnizate, de o suma lunara, neimpozabila, reprezentând 30% din indemnizatia de somaj.
 
 
 
 
Subventionarea locurilor de munca
 
Angajatorii care încadreaza în munca, pe perioada nedeterminata, someri în vârsta de peste 45 de ani sau someri întretinatori unici de familie primesc, timp de 12 luni, o suma reprezentând un salariu minim brut pe tara, având obligatia de a mentine raporturile de munca timp de 2 ani. De aceleasi facilitati beneficiaza si angajatorii care au sub 100 de angajati si încadreaza persoane cu handicap.
Angajatorii sunt stimulati în vederea încadrarii absolventilor tuturor institutiilor de învatamânt. Pentru fiecare absolvent încadrat în munca, pe durata nedeterminata, angajatorul primeste, timp de 12 luni, o suma reprezentând un salariu minim brut pe tara, iar pentru fiecare absolvent din rândul persoanelor cu handicap, o suma reprezentând 1,5 salarii minime brute pe tara, pentru o perioada de 18 luni. Angajatorii care încadreaza absolventi sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data încheierii. În perioada celor 3 ani, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, iar cheltuielile necesare pregatirii profesionale vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.
De asemenea, pot fi subventionate cheltuielile cu forta de munca pentru realizarea de servicii publice de refacere si întretinere a infrastructurii, de ecologizare si de realizare a unor lucrari edilitare, precum si servicii sociale care cuprind activitati de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autoritatile publice locale, de firme private sau organizatii neguvernamentale cu avizul administratiei publice locale. Subventiile se acorda pentru maxim 12 luni pentru fiecare persoana încadrata cu contract individual de munca, din rândul somerilor. În perioada 1 noiembrie – 31 martie, subventia este de un salariu minim brut pe tara, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori. În celelalte luni ale anului, subventia este de 70% din salariul minim brut pe tara.
Medierea muncii
 
Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea în legatura a angajatorilor cu persoanele aflate în cautarea unui loc de munca, în vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca trebuie sa identifice locurile de munca vacante, iar participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj. Serviciile de mediere constau în oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afisarea si organizarea de burse ale locurilor de munca, medierea electronica, adica punerea în cores-pondenta a cererilor si ofertelor de munca prin intermediul Internet-ului (la adresa www.semm.ro) si preselectia candidatilor, corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite.
ANOFM organizeaza în fiecare an o bursa generala a locurilor de munca si alte burse pentru grupuri tinta cum ar fi pentru femei, pentru persoanele cu handicap si pentru absolventi.
SEMM (Serviciul Electronic de Mediere a Muncii) a fost lansat în august 2000 în noua judete (Arges, Bihor, Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Hunedoara, Neamt, Vâlcea). Rezultatele obtinute în aceste judete arata ca acesta se bucura de mare audienta, cu precadere în rândul tinerilor si persoanelor din categoriile profesionale cu educatie informatica. În anii 2001 si 2002, serviciul a fost extins în toata tara, www.semm.ro devenind unul dintre cele mai des accesate site-uri de mediere/intermediere de locuri de munca. SEMM este rezultatul unei colaborari cu Guvernul Canadian – Ministerul Dezvoltarii Resurselor Umane, care a oferit programul original si asistenta tehnica. Un grup de informaticieni din cadrul ANOFM si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a personalizat programul pentru piata româneasca.

Cursuri de calificare si recalificare
 
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru someri. Persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca li se ofera astfel posibilitatea dobândirii cunostintelor teoretice si practice specifice unei noi meserii care sa mareasca sansele ocuparii unui loc de munca. Începând cu anul 2001, 80 % dintre cursuri sunt organizate numai în conditiile în care sunt asigurate locuri de munca pentru absolventi, de obicei la cererea agentilor economici. Restul de 20% sunt organizate în întâmpinarea pietei muncii. Acestea sunt organizate dupa o fundamentare riguroasa, criterii-le fiind necesitatea si eficienta. De asemenea, trebuie sa se asigure absolventilor un grad de încadrare în munca de cel putin 60% în urmatoarele 6 luni. Structura serviciilor de calificare/recalificare porneste de la cursuri de meserii, pâna la cursuri de perfectionare. De asemenea, sunt organizate si cursuri de initiere în termenii de baza ai economiei de piata sau cursuri de pregatire pentru crearea de întreprinderi mici. Pentru a ajunge efectiv la potentialii lor beneficiari, somerii, aceste servicii, ale caror costuri sunt suportate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, sunt organizate pe plan local prin furnizori de servicii care pot fi institutii de instruire, publice sau private, întreprinderi sau ONG-uri. Pentru perioada de instruire, care poate fi de cel mult noua luni, ANOFM suporta cheltuielile cu personalul didactic si administrativ, chiriile pentru spatiile în care se desfasoara cursurile, daca acestea nu sunt proprietatea furnizorului, si costurile materialelor consumabile folosite în cadrul cursurilor. De asemenea, agentia acopera cheltuielile ocazionate de transportul cursantilor în cazul în care acestia locuiesc în alte localitati decât cea în care se desfasoara cursul.
Acordarea de credite avantajoase
 
Creditele cu dobânda subventionata sunt acordate întreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si somerilor care înfiinteaza societati în scopul crearii de noi locuri de munca, din care minimum 50% pentru someri.
Creditele ANOFM au cea mai avantajoasa dobânda de pe piata.
Pentru judetele unde se înregistreaza o rata medie anuala a somajului mai mica sau egala cu rata medie anuala a somajului la nivel national se acorda credite cu o dobânda de 50% din dobânda de referinta a Bancii Nationale a României. Pentru judetele cu o rata medie anuala a somajului mai mare decât rata medie la nivel national cre-ditele se vor acorda cu dobânda de 25% din dobânda de referinta a Bancii Nationale a României. (Dobânda de referinta se calculeaza în fiecare luna, în octombrie 2002 fiind de 23,8%).
În anul 2002, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a alocat un fond de 1000 miliarde lei pentru acordare de credite. Suma care se acorda pentru un loc de munca nou creat este de 75 milioane lei, iar anul 2003 de 100 milioane lei. Beneficiari ai creditelor pot fi agentii economici care îsi desfasoara activitatea principala în sfera productiei, turismului sau serviciilor; de credite însa mai pot beneficia si somerii care doresc sa înfiinteze mici întreprinderi. În cazul agentilor economici care obtin venituri si din comert, acestea nu va trebui sa depaseasca 49% din totalul veniturilor la sfârsitul perioadei pentru care s-a acordat creditul. Daca aceasta pondere este depasita, IMM-ul sau Cooperatia pot primi creditul numai în cazul în care, în urma aplicarii proiectului prezentat pentru creditare, se modifica structura veniturilor, iar cele realizate din activitati de comert se reduc sub limita de 49%.
Agentii economici beneficiaza de credite pentru trei categorii principale de cheltuieli, dupa cum urmeaza:
• cheltuieli de capital: dotarea cu utilaje si echipamente, instalatii de lucru, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele; • constructii necesare obiectului legal de activitate;
• finantarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar.
Creditele pentru cheltuieli de capital pot acoperi pâna la 75% din valoarea proiectelor prezentate; limita poate urca pâna la 90% în cazul somerilor care înfiinteaza întreprinderi. Perioada de acordare a creditelor pentru cheltuieli de capital este de maximum trei ani, iar pentru materii prime si materiale de un an de zile.
În anul 2002, au fost îmbunatatite si conditiile de garantare a creditului. Astfel garantiile bancare constituite au fost limitate doar la valoarea creditului si a dobânzii aferente. Acestea se pot constitui într-un mix de garantii reale si colaterale, în diferite proportii: • bunuri imobiliare (terenurile si imobilele din mediul urban sau rural); • utilajele si bunurile imobiliare cumparate din credit; • cesiunile de încasari, contracte si planul de afaceri în functie de bonitatea firmei.
Stimularea mobilitatii fortei de munca
 
 
Persoanele care, în perioada în care primesc indemnizatia de somaj, se încadreaza în munca într-o localitate aflata la peste 50 km de domiciliu, beneficiaza de o prima de încadrare, egala cu doua salarii minime brute pe tara, în vigoare la data încadrarii. Cei care se încadreaza într-o alta localitate si, astfel, îsi schimba domiciliul, primesc o prima de instalare, echivalenta cu sapte salarii minime brute pe economie.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s