HOTARARE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securitãţii şi sãnãtãţii în munca nr. 319/2006 ,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii în munca nr. 319/2006 , prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneazã:
–––––
Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale
şi familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul integrãrii europene,
Anca Daniela Boagiu

Bucureşti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.425.

ANEXA

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii în munca nr. 319/2006

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii în munca nr. 319/2006 , denumita în continuare lege.
ART. 2
În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au urmãtoarea semnificatie:
1. autorizare a functionarii din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca – asumarea de cãtre angajator a responsabilitãţii privind legalitatea desfãşurãrii activitãţii din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca;
2. serviciu intern de prevenire şi protecţie – totalitatea resurselor materiale şi umane alocate pentru efectuarea activitãţilor de prevenire şi protecţie în întreprindere şi/sau unitate;
3. comitet de securitate şi sãnãtate în munca – organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participãrii şi consultãrii periodice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;
4. zone cu risc ridicat şi specific – acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unitãţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
5. accident care produce incapacitate temporarã de munca (ITM) – accident care produce incapacitate temporarã de munca de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmatã prin certificat medical;
6. accident care produce invaliditate (INV) – accident care produce invaliditate confirmatã prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisã de organele medicale în drept;
7. accident mortal (D) – accident în urma cãruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupã un interval de timp, în baza unui act medico-legal;
8. accident colectiv – accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment;
9. accident de munca de circulaţie – accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacã persoana vãtãmatã se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
10. accident de munca de traseu:
a) accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu şi invers şi care a antrenat vãtãmarea sau decesul;
b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa şi invers, şi care a antrenat vãtãmarea sau decesul;
c) accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi încaseazã salariul şi invers şi care a antrenat vãtãmarea sau decesul;
11. accident în afarã muncii – accident care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 5 lit. g) şi la art. 30 din lege;
12. invaliditate – pierdere parţialã sau totalã a capacitãţii de munca, confirmatã prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisã de organele medicale în drept;
13. invaliditate evidenta – pierdere a capacitãţii de munca datoratã unor vãtãmãri evidente, cum ar fi un braţ smuls din umar, produse în urma unui eveniment, pana la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de cãtre organele medicale în drept;
14. intoxicatie acuta profesionalã – stare patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munca;
15. îndatoriri de serviciu – sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia;
16. comunicare – procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment, de îndatã, autoritãţilor prevãzute la art. 27 alin. (1) din lege;
17. evidenta – mijloacele şi modalitãţile de pãstrare a informaţiilor referitoare la evenimentele produse;
18. cercetare a bolilor profesionale – procedura efectuatã în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
19. semnalare a bolilor profesionale – procedura prin care se indica pentru prima oara faptul ca o boala ar putea fi profesionalã;
20. raportare a bolilor profesionale – procedura prin care se transmit informaţii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale şi la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sãnãtãţii Bucureşti.

CAP. II
Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca

ART. 3
În vederea asigurãrii condiţiilor de securitate şi sãnãtate în munca şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia sa obţinã autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca, înainte de începerea oricãrei activitãţi.
ART. 4
Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca, se efectueazã în temeiul Legii nr. 359/2004  privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 5
Asumarea de cãtre angajator a responsabilitãţii privind legalitatea desfãşurãrii activitãţii din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca se face pentru activitãţile care se desfãşoarã la sediul social, la sediile secundare sau în afarã acestora.
ART. 6
(1) În vederea autorizãrii din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca, angajatorul are obligaţia sa depunã la inspectoratul teritorial de munca pe raza cãruia isi desfãşoarã activitatea o cerere, completatã în doua exemplare semnate în original de cãtre angajator, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1.
(2) Cererea prevãzutã la alin. (1) va fi însoţitã de urmãtoarele acte:
a) copii de pe actele de înfiinţare;
b) declaraţia pe propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezulta ca pentru activitãţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevãzute de legislaţia specifica în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca.
(3) Pentru actele depuse în susţinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.
ART. 7
În vederea autorizãrii din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca, inspectoratele teritoriale de munca procedeazã dupã cum urmeazã:
a) înregistreazã cererile de autorizare a functionarii din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca;
b) verifica actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţia pe propria rãspundere prevãzutã la art. 6;
c) completeazã şi emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
d) asigura evidenta certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
e) asigura arhivarea documentaţiei în baza cãreia s-au emis certificatele constatatoare.
ART. 8
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrãtoare, calculat de la data înregistrãrii cererii.
ART. 9
Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria rãspundere, da dreptul angajatorilor sa desfãşoare activitãţile pentru care au obţinut certificatul.
ART. 10
(1) În cazul în care în cadrul controalelor se constata abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, inspectorul de munca sisteaza activitatea şi propune inspectoratului teritorial de munca înscrierea menţiunii în certificatul constatator.
(2) Inspectoratul teritorial de munca menţioneazã sistarea activitãţii prevãzute la alin. (1) în certificatul constatator.
ART. 11
(1) În situaţia prevãzutã la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai dupã ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitãţii şi a obţinut autorizarea conform art. 6.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), cererea va fi însoţitã de certificatul constatator eliberat iniţial, în original.
(3) Inspectoratul teritorial de munca va mentiona în certificatul constatator data reluarii activitãţii.

CAP. III
Servicii de prevenire şi protecţie

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 12
Prezentul capitol stabileşte cerinţele minime pentru activitãţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate şi protecţia lucrãtorilor la locul de munca, cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, organizarea activitãţilor de prevenire şi protecţie în cadrul întreprinderii şi/sau unitãţii, a serviciilor externe de prevenire şi protecţie, stabilirea criteriilor de evaluare şi a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum şi reglementarea statutului de reprezentant al lucrãtorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca.
ART. 13
Angajatorul trebuie sa asigure planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activitãţii de prevenire şi protecţie în unitatea şi/sau întreprinderea sa.

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea activitãţilor de prevenire şi protecţie

ART. 14
Organizarea activitãţilor de prevenire şi protecţie este realizatã de cãtre angajator, în urmãtoarele moduri:
a) prin asumarea de cãtre angajator, în condiţiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuţiilor pentru realizarea mãsurilor prevãzute de lege;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrãtori pentru a se ocupa de activitãţile de prevenire şi protecţie;
c) prin înfiinţarea unui serviciu intern de prevenire şi protecţie;
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.
ART. 15
(1) Activitãţile de prevenire şi protecţie desfãşurate prin modalitãţile prevãzute la art. 14 în cadrul întreprinderii şi/sau al unitãţii sunt urmãtoarele:
1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
2. elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementãrilor de securitate şi sãnãtate în munca, ţinând seama de particularitãţile activitãţilor şi ale unitãţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
4. propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, ce revin lucrãtorilor, corespunzãtor funcţiilor exercitate, care se consemneazã în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea cunoaşterii şi aplicãrii de cãtre toţi lucrãtorii a mãsurilor prevãzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilitãţilor ce le revin în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, stabilite prin fişa postului;
6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informãrii şi instruirii lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca şi verificarea cunoaşterii şi aplicãrii de cãtre lucrãtori a informaţiilor primite;
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unitãţii;
9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrãtorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
10. evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevãzute la art. 101-107;
11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sãnãtate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 971/2006  privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sãnãtate la locul de munca;
12. evidenta meseriilor şi a profesiilor prevãzute de legislaţia specifica, pentru care este necesarã autorizarea exercitãrii lor;
13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de mãsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;
16. verificarea stãrii de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta;
17. informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de mãsuri de prevenire şi protecţie;
18. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevãzute de hotãrârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile;
19. evidenta echipamentelor de munca şi urmãrirea ca verificãrile periodice şi, dacã este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotãrârea Guvernului nr. 1.146/2006  privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea în munca de cãtre lucrãtori a echipamentelor de munca;
20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrãtorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.048/2006  privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;
21. urmãrirea întreţinerii, manipulãrii şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 1.048/2006 ;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevãzute la art. 108-177;
23. întocmirea evidentelor conform competentelor prevãzute la art. 108-177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrãtorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25. urmãrirea realizãrii mãsurilor dispuse de cãtre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetãrii evenimentelor;
26. colaborarea cu lucrãtorii şi/sau reprezentanţii lucrãtorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonãrii mãsurilor de prevenire şi protecţie;
27. colaborarea cu lucrãtorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfãşoarã activitatea în acelaşi loc de munca;
28. urmãrirea actualizãrii planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrãtori, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca;
30. propunerea de clauze privind securitatea şi sãnãtatea în munca la încheierea contractelor de prestãri de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori strãini;
31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfãşurarea acestor activitãţi.
(2) Activitãţile legate de supravegherea stãrii de sãnãtate a lucrãtorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25 din lege.
ART. 16
(1) În cazul întreprinderilor cu pana la 9 lucrãtori inclusiv angajatorul poate efectua activitãţile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, dacã se îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) activitãţile desfãşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevãzute în anexa nr. 5
b) angajatorul isi desfãşoarã activitatea profesionalã în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;
c) angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, corespunzãtoare cel puţin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai mulţi lucrãtori, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor art. 23-27, şi/sau sa apeleze la servicii externe.
(3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de la alin. (1), dar angajatorul nu realizeazã în totalitate activitãţile de prevenire şi protecţie, pentru activitãţile pe care nu le realizeazã angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe.
ART. 17
(1) În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrãtori inclusiv, angajatorul poate efectua activitãţile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, dacã se îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) activitãţile desfãşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevãzute în anexa nr. 5;
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
c) angajatorul isi desfãşoarã activitatea profesionalã în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;
d) angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca corespunzãtoare cel puţin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai mulţi lucrãtori, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor art. 23-27, şi/sau sa apeleze la servicii externe.
(3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), dar angajatorul, lucrãtorii desemnaţi sau serviciul intern nu realizeazã în totalitate activitãţile de prevenire şi protecţie prevãzute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe.
ART. 18
(1) În cazul întreprinderilor şi/sau unitãţilor între 50 şi 149 de lucrãtori, angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai mulţi lucrãtori sau sa organizeze serviciu intern de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activitãţile de prevenire şi protecţie din cadrul întreprinderii.
(2) În cazul întreprinderilor şi/sau unitãţilor prevãzute la alin. (1), care desfãşoarã activitãţi dintre cele prevãzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie sa organizeze serviciu intern de prevenire şi protecţie.
(3) În cazul în care lucrãtorii desemnaţi/serviciul intern de prevenire şi protecţie nu au capacitatile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitãţilor de prevenire şi protecţie prevãzute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe.
ART. 19
(1) În cazul întreprinderilor şi/sau unitãţilor care au peste 150 de lucrãtori, angajatorul trebuie sa organizeze serviciul intern de prevenire şi protecţie.
(2) În cazul în care serviciul intern de prevenire şi protecţie nu are capacitatile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitãţilor de prevenire şi protecţie prevãzute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe.

SECŢIUNEA a 3-a
Lucrãtori desemnaţi

ART. 20
(1) Desemnarea nominalã a lucrãtorului/ lucrãtorilor pentru a se ocupa de activitãţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie a angajatorului.
(2) Angajatorul va consemna în fişa postului activitãţile de prevenire şi protecţie pe care lucrãtorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate sa le efectueze.
ART. 21
Pentru a putea sa desfãşoare activitãţile de prevenire şi protecţie, lucrãtorul desemnat trebuie sa îndeplineascã cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca corespunzãtoare cel puţin nivelului mediu, conform prevederilor art. 47-51.
ART. 22
(1) Angajatorul va stabili numãrul de lucrãtori desemnaţi în funcţie de mãrimea întreprinderii şi/sau unitãţii şi/sau riscurile la care sunt expusi lucrãtorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unitãţii.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrãtorii desemnaţi sa poatã desfasura activitãţile de prevenire şi protecţie conform fisei postului.

SECŢIUNEA a 4-a
Serviciile interne de prevenire şi protecţie

ART. 23
(1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie sa fie format din lucrãtori care îndeplinesc cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca corespunzãtoare nivelului mediu şi/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, şi, dupã caz, alţi lucrãtori care pot desfasura activitãţi auxiliare.
(2) Conducãtorul serviciului de prevenire şi protecţie trebuie sa îndeplineascã cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca corespunzãtoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
ART. 24
(1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizeazã în subordinea directa a angajatorului ca o structura distinctã.
(2) Lucrãtorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie sa desfãşoare numai activitãţi de prevenire şi protecţie şi cel mult activitãţi complementare cum ar fi: prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
(3) Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare şi funcţionare activitãţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cãrora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate.
ART. 25
Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie sa aibã la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru îndeplinirea activitãţilor de prevenire şi protecţie desfãşurate în întreprindere.
ART. 26
(1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie în funcţie de mãrimea întreprinderii şi/sau unitãţii şi/sau riscurile la care sunt expusi lucrãtorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unitãţii.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire şi protecţie sa poatã desfasura activitãţile specifice.
(3) Când angajatorul isi desfãşoarã activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire şi protecţie trebuie sa fie organizat astfel încât sa se asigure în mod corespunzãtor desfãşurarea activitãţilor specifice.
(4) În situaţia în care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurata prin mai multe servicii interne, acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficientei activitãţii.
ART. 27
Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate sa asigure şi supravegherea medicalã, dacã dispune de personal cu capacitate profesionalã şi de mijloace materiale adecvate.

SECŢIUNEA a 5-a
Servicii externe de prevenire şi protecţie

ART. 28
Serviciul extern de prevenire şi protecţie asigura, pe baza de contract, activitãţile de prevenire şi protecţie în domeniu.
ART. 29
Angajatorul apeleazã la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.
ART. 30
Serviciul extern trebuie sa aibã acces la toate informaţiile necesare desfãşurãrii activitãţii de prevenire şi protecţie.
ART. 31
Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
a) sa dispunã de personal cu capacitate profesionalã adecvatã şi de mijloacele materiale necesare pentru a-şi desfasura activitatea;
b) sa fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, în conformitate cu procedura stabilitã la art. 35-45.
ART. 32
(1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sa fie format din lucrãtori care îndeplinesc cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca corespunzãtoare nivelului mediu şi/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, şi, dupã caz, alţi lucrãtori care pot desfasura activitãţi auxiliare.
(2) Conducãtorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie sa îndeplineascã cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca corespunzãtoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singura persoana, aceasta trebuie sa îndeplineascã cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca corespunzãtoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
ART. 33
Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sa cuprindã cel puţin urmãtoarele:
a) activitãţile de prevenire şi protecţie care vor fi desfãşurate de cãtre serviciul extern de prevenire şi protecţie;
b) modul de colaborare cu lucrãtorii desemnaţi/serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau cu alte servicii externe de prevenire şi protecţie;
c) clauze privind soluţionarea litigiilor apãrute între pãrţi.
ART. 34
(1) Serviciul extern are obligaţia sa transmitã inspectoratului teritorial de munca pe raza cãruia isi are sediul, domiciliul sau resedinta o copie de pe certificatul de abilitare, în termen de 10 zile de la data primirii acestuia.
(2) Serviciul extern trebuie sa întocmeascã, în doua exemplare, un raport de activitate semestrial, conform modelului prevãzut în anexa nr. 10.
(3) Rapoartele vor fi înaintate inspectoratului teritorial de munca pe raza cãruia isi are sediul, domiciliul sau resedinta serviciul extern.
(4) Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate şi va restitui un exemplar serviciului extern, iar un exemplar îl va arhiva.

SECŢIUNEA a 6-a
Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie

ART. 35
Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie se efectueazã conform procedurii prevãzute de prezenta secţiune, elaborata cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
ART. 36
(1) Serviciile externe de prevenire şi protecţie pot sa isi desfãşoare activitatea numai dupã obţinerea certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, denumit în continuare certificat de abilitare, emis de direcţiile de munca, solidaritate socialã şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza cãrora isi au sediul, domiciliul sau resedinta.
(2) Dupã data aderãrii României la Uniunea Europeanã, prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice şi juridice având cetãţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care au fost supuse procedurii de abilitare sau unei proceduri similare în unul dintre aceste state, în vederea furnizarii de servicii de prevenire şi protecţie, nu trebuie sa obţinã certificatul de abilitare prevãzut de prezentele norme metodologice.
(3) În cadrul direcţiilor de munca, solidaritate socialã şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, se constituie, prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, denumita în continuare Comisia de abilitare şi avizare.
(4) Membrii comisiei prevãzute la alin. (3) sunt:
a) directorul executiv al direcţiei de munca, solidaritate socialã şi familie;
b) inspectorul şef adjunct cu atribuţii de securitate şi sãnãtate în munca al inspectoratului teritorial de munca;
c) conducãtorul structurii asiguratorului pentru accidente de munca şi boli profesionale de la nivel teritorial;
d) reprezentantul desemnat de comisia de autorizare judeteana înfiinţatã de Consiliul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor, dupã o procedura proprie stabilitã de Consiliul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor.
(5) Preşedintele Comisiei de abilitare şi avizare este directorul executiv al direcţiei de munca, solidaritate socialã şi familie teritoriale.
(6) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare este asigurat de direcţia de munca, solidaritate socialã şi familie teritorialã, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 37
În vederea abilitarii pentru activitãţile de prevenire şi protecţie prevãzute la art. 15, solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde urmãtoarele documente:
a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;
b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi, dupã caz, copie de pe actul constitutiv;
c) copii de pe documentele care atesta pregãtirea profesionalã şi nivelul de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, conform prevederilor art. 31 şi 32;
d) curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitãţile de prevenire şi protecţie;
e) documente care atesta experienta de cel puţin 5 ani în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca pentru personalul care va desfasura activitãţile de prevenire şi protecţie;
f) memoriu de prezentare din care sa rezulte mijloacele materiale şi resursele umane de care dispune;
g) copii de pe decizia de numire şi contractul individual de munca pe perioada nedeterminatã pentru conducãtorul serviciului extern;
h) copii de pe contractele individuale de munca ale personalului de execuţie din serviciul extern;
i) declaraţii ale personalului serviciului extern privind pãstrarea confidenţialitãţii, în timpul şi dupã încetarea desfãşurãrii activitãţilor de prevenire şi protecţie, asupra informaţiilor la care are acces.
ART. 38
Solicitantul trebuie sa transmitã prin posta dosarul prevãzut la art. 37, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare.
ART. 39
Comisia de abilitare şi avizare are urmatoarele obligaţii:
a) sa afiseze data întrunirii la sediul direcţiei de munca, solidaritate socialã şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, şi sa o facã publica şi prin alte mijloace, cum ar fi internet sau presa localã, cu cel puţin o luna înainte;
b) sa se întruneascã, cel puţin o data pe trimestru, în funcţie de numãrul de dosare primite;
c) sa analizeze dosarele solicitanţilor cu conţinutul prevãzut la art. 37;
d) sa elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 9, pentru solicitantii care îndeplinesc condiţiile pentru servicii externe de prevenire şi protecţie prevãzute de prezentele norme metodologice;
e) sa restituie solicitanţilor, prin posta, dosarele care nu conţin toate documentele prevãzute la art. 37 şi motivarea acestei decizii;
f) sa transmitã titularilor, prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare, certificatele de abilitare emise;
g) sa ţinã evidenta certificatelor de abilitare emise şi sa arhiveze dosarele în baza cãrora s-au emis;
h) sa facã publica lista actualizatã a serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate.
ART. 40
(1) Solicitantul cãruia i s-a restituit dosarul are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii, sa facã contestaţie la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(2) Rãspunsul la contestaţie va fi transmis prin posta în termen de 30 de zile.
ART. 41
Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani.
ART. 42
(1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului de valabilitate sau la modificarea condiţiilor în baza cãrora s-a emis.
(2) Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta urmãtoarele documente:
a) dosarul prevãzut la art. 37;
b) rapoartele semestriale înregistrate la inspectoratul teritorial de munca;
c) copii de pe documentele care atesta absolvirea cursurilor de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, în cazul în care au fost efectuate.
ART. 43
(1) Modificarea oricãrei condiţii în baza cãreia s-a emis certificatul de abilitare, fãrã comunicarea şi transmiterea documentelor doveditoare Comisiei de abilitare şi avizare în termen de maximum 5 zile lucrãtoare, conduce la încetarea valabilitãţii acestuia.
(2) Dupã analizarea noilor condiţii prevãzute la alin. (1), Comisia de abilitare şi avizare va decide dacã certificatul de abilitare isi menţine sau isi pierde valabilitatea şi va comunica în scris titularului de certificat aceasta decizie.
ART. 44
(1) Inspectoratele teritoriale de munca verifica respectarea de cãtre serviciile externe a condiţiilor în baza cãrora a fost emis certificatul de abilitare şi propun, în scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacã este cazul, anularea certificatului.
(2) Comisia de abilitare şi avizare analizeazã argumentele aduse în susţinerea propunerii de anulare a certificatului de abilitare şi, pe baza acestora, poate emite decizia de anulare.
(3) Decizia de anulare a certificatului de abilitare şi motivatia acesteia se transmit titularului, în termen de 10 zile de la data emiterii.
(4) Titularul certificatului de abilitare anulat poate face contestaţie la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de anulare.
(5) Rãspunsul la contestaţie va fi transmis prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile.
ART. 45
Persoanele fizice şi juridice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, în temeiul Legii protecţiei muncii nr. 90/1996 , trebuie sa isi reînnoiascã certificatul în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.

SECŢIUNEA a 7-a
Planul de prevenire şi protecţie

ART. 46
(1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie sa întocmeascã un plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificãri ale condiţiilor de munca, respectiv apariţia unor riscuri noi.
(2) În urma evaluãrii riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru se stabilesc mãsuri de prevenire şi protecţie, de natura tehnica, organizatoricã, igienico-sanitarã şi de alta natura, necesare pentru asigurarea securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor.
(3) În urma analizei mãsurilor prevãzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane şi materiale necesare realizãrii lor.
(4) Planul de prevenire şi protecţie va cuprinde cel puţin informaţiile prevãzute în anexa nr. 7.
(5) Planul de prevenire şi protecţie se supune analizei lucrãtorilor şi/sau reprezentanţilor lor sau comitetului de securitate şi sãnãtate în munca, dupã caz, şi trebuie sa fie semnat de angajator.

SECŢIUNEA a 8-a
Cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca

ART. 47
Nivelurile de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, necesare pentru dobândirea capacitãţilor şi aptitudinilor corespunzãtoare efectuãrii activitãţilor de prevenire şi protecţie, sunt urmãtoarele:
a) nivel de baza;
b) nivel mediu;
c) nivel superior.
ART. 48
(1) Cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca corespunzãtoare nivelului de baza sunt:
a) studii în învãţãmântul liceal filiera teoreticã în profil real sau filiera tehnologicã în profil tehnic;
b) curs în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, cu conţinut minim conform celui prevãzut în anexa nr. 6 lit. A, cu o durata de cel puţin 40 de ore.
(2) Nivelul de baza prevãzut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului prevãzut la alin. (1) lit. b).
ART. 49
(1) Cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca corespunzãtoare nivelului mediu sunt:
a) studii în învãţãmântul postliceal în profil tehnic;
b) curs în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, cu conţinut minim conform celui prevãzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel puţin 80 de ore.
(2) Nivelul mediu prevãzut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului prevãzut la alin. (1) lit. b).
ART. 50
(1) Cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca corespunzãtoare nivelului superior sunt:
a) studii superioare tehnice;
b) curs în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, cu conţinut minim conform celui prevãzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel puţin 80 de ore;
c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel puţin 180 de ore.
(2) Nivelul superior prevãzut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c).
(3) Cerinta minima prevãzutã la alin. (1) lit. b) este consideratã îndeplinitã şi în situaţia în care persoana a absolvit o forma de învãţãmânt postuniversitar în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca.
ART. 51
Cursurile în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, prevãzute la art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (1) lit. b) şi la art. 50 alin. (1) lit. b), se efectueazã de cãtre furnizori de formare profesionalã autorizaţi conform prevederilor art. 18-27 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000  privind formarea profesionalã a adulţilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 375/2002 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 9-a
Reprezentanţii lucrãtorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca

ART. 52
Reprezentanţii lucrãtorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, definiţi conform art. 5 lit. d) din lege, sunt aleşi de cãtre şi dintre lucrãtorii din întreprindere şi/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
ART. 53
Numãrul de reprezentanţi ai lucrãtorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în funcţie de numãrul total al lucrãtorilor din întreprindere şi/sau unitate, cel puţin conform cerinţelor prevãzute la art. 60.
ART. 54
Lucrãtorii comunica în scris angajatorului numãrul şi numele reprezentanţilor lucrãtorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca.
ART. 55
Reprezentanţii lucrãtorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca trebuie sa îndeplineascã cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, corespunzãtoare cel puţin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.
ART. 56
Reprezentanţii lucrãtorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca sunt consultaţi şi participa, în conformitate cu art. 18 din lege, şi pot desfasura urmãtoarele activitãţi:
a) colaboreazã cu angajatorul pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de securitate şi sãnãtate în munca;
b) însoţesc echipa/persoana care efectueazã evaluarea riscurilor;
c) ajuta lucrãtorii sa constientizeze necesitatea aplicãrii mãsurilor de securitate şi sãnãtate în munca;
d) aduc la cunostinta angajatorului sau comitetului de securitate şi sãnãtate în munca propunerile lucrãtorilor referitoare la îmbunãtãţirea condiţiilor de munca;
e) urmãresc realizarea mãsurilor din planul de prevenire şi protecţie;
f) informeazã autoritãţile competente asupra nerespectãrii prevederilor legale în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca.

CAP. IV
Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sãnãtate în munca

SECŢIUNEA 1
Organizarea comitetului de securitate şi sãnãtate în munca

ART. 57
(1) Comitetul de securitate şi sãnãtate în munca se constituie în unitãţile care au un numãr de cel puţin 50 de lucrãtori, inclusiv cu capital strãin, care desfãşoarã activitãţi pe teritoriul României.
(2) Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de securitate şi sãnãtate în munca în unitãţile cu un numãr mai mic de 50 de lucrãtori în funcţie de natura activitãţii şi de riscurile identificate.
(3) În cazul în care activitatea se desfãşoarã în unitãţi dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate şi sãnãtate în munca; numãrul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare şi funcţionare.
(4) Comitetul de securitate şi sãnãtate în munca se constituie şi în cazul activitãţilor care se desfãşoarã temporar, respectiv cu o durata mai mare de 3 luni.
(5) În unitãţile care au mai puţin de 50 de lucrãtori, atribuţiile comitetului de securitate şi sãnãtate în munca revin reprezentanţilor lucrãtorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor.
ART. 58
(1) Comitetul de securitate şi sãnãtate în munca este constituit din reprezentanţii lucrãtorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor, pe de o parte, şi angajator sau reprezentantul sau legal şi/sau reprezentanţii sãi în numãr egal cu cel al reprezentanţilor lucrãtorilor şi medicul de medicina muncii, pe de alta parte.
(2) Lucrãtorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sãnãtate în munca.
ART. 59
(1) Reprezentanţii lucrãtorilor în comitetul de securitate şi sãnãtate în munca vor fi aleşi pe o perioada de 2 ani.
(2) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrãtorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor se retrag din comitetul de securitate şi sãnãtate în munca, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi.
ART. 60
(1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrãtorilor în comitetele de securitate şi sãnãtate în munca va fi stabilitã prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Reprezentanţii lucrãtorilor în comitetele de securitate şi sãnãtate în munca vor fi desemnaţi de cãtre lucrãtori dintre reprezentanţii lucrãtorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor, dupã cum urmeazã:
a) de la 50 la 100 de lucrãtori – 2 reprezentanţi;
b) de la 101 la 500 de lucrãtori – 3 reprezentanţi;
c) de la 501 la 1.000 de lucrãtori – 4 reprezentanţi;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrãtori – 5 reprezentanţi;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrãtori – 6 reprezentanţi;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrãtori – 7 reprezentanţi;
g) peste 4.000 de lucrãtori – 8 reprezentanţi.
ART. 61
(1) Angajatorul are obligaţia sa acorde fiecãrui reprezentant al lucrãtorilor în comitetele de securitate şi sãnãtate în munca timpul necesar exercitãrii atribuţiilor specifice.
(2) Timpul alocat acestei activitãţi va fi considerat timp de munca şi va fi de cel puţin:
a) 2 ore pe luna în unitãţile având un efectiv de pana la 99 de lucrãtori;
b) 5 ore pe luna în unitãţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrãtori;
c) 10 ore pe luna în unitãţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrãtori;
d) 15 ore pe luna în unitãţile având un efectiv între 500 şi 1.499 de lucrãtori;
e) 20 de ore pe luna în unitãţile având un efectiv de 1.500 de lucrãtori şi peste.
(3) Instruirea necesarã exercitãrii rolului de membru în comitetul de securitate şi sãnãtate în munca trebuie sa se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unitãţii.
ART. 62
Angajatorul sau reprezentantul sau legal este preşedintele comitetului de securitate şi sãnãtate în munca.
ART. 63
Membrii comitetului de securitate şi sãnãtate în munca se nominalizeaza prin decizie scrisã a preşedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusã la cunostinta tuturor lucrãtorilor.
ART. 64
(1) La întrunirile comitetului de securitate şi sãnãtate în munca vor fi convocaţi sa participe lucrãtorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie, reprezentanţii acestora.
(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sãnãtate în munca pot fi invitaţi sa participe inspectori de munca.

SECŢIUNEA a 2-a
Funcţionarea comitetului de securitate şi sãnãtate în munca

ART. 65
Comitetul de securitate şi sãnãtate în munca funcţioneazã în baza regulamentului de funcţionare propriu.
ART. 66
(1) Angajatorul are obligaţia sa asigure întrunirea comitetului de securitate şi sãnãtate în munca cel puţin o data pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.
(2) Ordinea de zi a fiecãrei întruniri este stabilitã de cãtre preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrãtorilor, şi este transmisã membrilor comitetului de securitate şi sãnãtate în munca, inspectoratului teritorial de munca şi, dacã este cazul, serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
(3) Secretarul comitetului de securitate şi sãnãtate în munca convoacã în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite.
(4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sãnãtate în munca încheie un proces-verbal care va fi semnat de cãtre toţi membrii comitetului.
(5) Comitetul de securitate şi sãnãtate în munca este legal întrunit dacã sunt prezenţi cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor sãi.
(6) Comitetul de securitate şi sãnãtate în munca convine cu votul a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor prezenţi.
(7) Secretarul comitetului de securitate şi sãnãtate în munca va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
(8) Secretarul comitetului de securitate şi sãnãtate în munca transmite inspectoratului teritorial de munca, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

SECŢIUNEA a 3-a
Atribuţiile comitetului de securitate şi sãnãtate în munca

ART. 67
Pentru realizarea informãrii, consultãrii şi participãrii lucrãtorilor, în conformitate cu art. 16, 17 şi 18 din lege, comitetul de securitate şi sãnãtate în munca are cel puţin urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã şi face propuneri privind politica de securitate şi sãnãtate în munca şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
b) urmãreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizãrii prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al îmbunãtãţirii condiţiilor de munca;
c) analizeazã introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securitãţii şi sãnãtãţii, lucrãtorilor, şi face propuneri în situaţia constatãrii anumitor deficiente;
d) analizeazã alegerea, cumpãrarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecţie colectivã şi individualã;
e) analizeazã modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacã este cazul, înlocuirea acestuia;
f) propune mãsuri de amenajare a locurilor de munca, ţinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g) analizeazã cererile formulate de lucrãtori privind condiţiile de munca şi modul în care isi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
h) urmãreşte modul în care se aplica şi se respecta reglementãrile legale privind securitatea şi sãnãtatea în munca, mãsurile dispuse de inspectorul de munca şi inspectorii sanitari;
i) analizeazã propunerile lucrãtorilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a imbolnavirilor profesionale, precum şi pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de munca şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
j) analizeazã cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune mãsuri tehnice în completarea mãsurilor dispuse în urma cercetãrii;
k) efectueazã verificãri proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatãrile fãcute;
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sãnãtate în munca de cãtre conducãtorul unitãţii cel puţin o data pe an, cu privire la situaţia securitãţii şi sãnãtãţii în munca, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul urmãtor.

SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sãnãtate în munca

ART. 68
Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate şi sãnãtate în munca toate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa isi poatã da avizul în cunostinta de cauza.
ART. 69
(1) Angajatorul trebuie sa prezinte, cel puţin o data pe an, comitetului de securitate şi sãnãtate în munca un raport scris care va cuprinde situaţia securitãţii şi sãnãtãţii în munca, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul urmãtor.
(2) Angajatorul trebuie sa transmitã raportul prevãzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate şi sãnãtate în munca, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de munca.
ART. 70
Angajatorul trebuie sa supunã analizei comitetului de securitate şi sãnãtate în munca documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protecţie colectivã şi individualã, în vederea selectionarii echipamentelor optime.
ART. 71
Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate şi sãnãtate în munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sãnãtate, mãsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate, cat şi la nivel de loc de munca şi tipuri de posturi de lucru, mãsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrãtorilor.
ART. 72
Angajatorul comunica comitetului de securitate şi sãnãtate în munca punctul sau de vedere sau, dacã este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie, asupra plangerilor lucrãtorilor privind condiţiile de munca şi modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie isi îndeplineşte atribuţiile.
ART. 73
În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi sãnãtate în munca, conform atribuţiilor prevãzute la art. 67, trebuie sa motiveze decizia sa în fata comitetului; motivatia va fi consemnatã în procesul-verbal.

CAP. V
Instruirea lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 74
Prezentul capitol stabileşte procedura instruirii lucrãtorilor din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca, în conformitate cu art. 20 din lege.
ART. 75
Instruirea în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sãnãtate în munca.
ART. 76
(1) Instruirea lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca la nivelul întreprinderii şi/sau al unitãţii se efectueazã în timpul programului de lucru.
(2) Perioada în care se desfãşoarã instruirea prevãzutã la alin. (1) este consideratã timp de munca.
ART. 77
Instruirea lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generalã;
b) instruirea la locul de munca;
c) instruirea periodicã.
ART. 78
La instruirea personalului în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistatã de calculator.
ART. 79
Fiecare angajator are obligaţia sa asigure baza materialã corespunzãtoare unei instruiri adecvate.
ART. 80
Angajatorul trebuie sa dispunã de un program de instruire – testare, pe meserii sau activitãţi.
ART. 81
(1) Rezultatul instruirii lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca se consemneazã în mod obligatoriu în fişa de instruire individualã, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
(2) Completarea fisei de instruire individualã se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupã verificarea instruirii.
(3) Dupã efectuarea instruirii, fişa de instruire individualã se semneazã de cãtre lucrãtorul instruit şi de cãtre persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.
(4) Fişa de instruire individualã va fi pastrata de cãtre conducãtorul locului de munca şi va fi însoţitã de o copie a fisei de aptitudini, completatã de cãtre medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.
ART. 82
(1) Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare, reguli privind instruirea şi insotirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.
(2) Pentru lucrãtorii din întreprinderi şi/sau unitãţi din exterior, care desfãşoarã activitãţi pe baza de contract de prestãri de servicii în întreprinderea şi/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrãtorilor privind activitãţile specifice întreprinderii şi/sau unitãţii respective, riscurile pentru securitate şi sãnãtate în munca, precum şi mãsurile şi activitãţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderilor şi/sau unitãţii, în general.
(3) Instruirea prevãzutã la alin. (1) şi (2) se consemneazã în fişa de instruire colectivã, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
(4) Fişa de instruire colectivã se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se va pãstra de cãtre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie care a efectuat instruirea şi un exemplar se pãstreazã de cãtre angajatorul lucrãtorilor instruiti sau, în cazul vizitatorilor, de cãtre conducãtorul grupului.
(5) Reprezentanţii autoritãţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicãrii legislaţiei referitoare la securitate şi sãnãtate în munca vor fi insotiti de cãtre un reprezentant desemnat de cãtre angajator, fãrã a se întocmi fişa de instructaj.

SECŢIUNEA a 2-a
Instruirea introductiv-generalã

ART. 83
Instruirea introductiv-generalã se face:
a) la angajarea lucrãtorilor definiţi conform art. 5 lit. a) din lege;
b) lucrãtorilor detasati de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
c) lucrãtorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
d) lucrãtorului pus la dispoziţie de cãtre un agent de munca temporar.
ART. 84
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitãţile specifice întreprinderii şi/sau unitãţii respective, riscurile pentru securitate şi sãnãtate în munca, precum şi mãsurile şi activitãţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unitãţii, în general.
ART. 85
Instruirea introductiv-generalã se face de cãtre:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca; sau
b) lucrãtorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
ART. 86
Instruirea introductiv-generalã se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.
ART. 87
(1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitãţi şi de riscurile pentru securitate şi sãnãtate în munca, precum şi de mãsurile şi activitãţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unitãţii, în general.
(2) Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevãzute la art. 82, cãrora li se vor prezenta succint activitãţile, riscurile şi mãsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate.
ART. 88
(1) În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, urmãtoarele probleme:
a) legislaţia de securitate şi sãnãtate în munca;
b) consecinţele posibile ale necunoasterii şi nerespectãrii legislaţiei de securitate şi sãnãtate în munca;
c) riscurile de accidentare şi imbolnavire profesionalã specifice unitãţii;
d) mãsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unitãţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrãtorilor.
(2) Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie în conformitate cu tematica aprobatã de cãtre angajator.
ART. 89
(1) Instruirea introductiv-generalã se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe baza de teste.
(2) Rezultatul verificãrii va fi consemnat în fişa de instruire.
(3) Lucrãtorii prevãzuţi la art. 83 lit. a) şi d) nu vor putea fi angajaţi dacã nu şi-au insusit cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-generalã.

SECŢIUNEA a 3-a
Instruirea la locul de munca

ART. 90
(1) Instruirea la locul de munca se face dupã instruirea introductiv-generalã şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sãnãtate în munca, precum şi mãsurile şi activitãţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecãrui loc de munca, post de lucru şi/sau fiecãrei funcţii exercitate.
(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucrãtorilor prevãzuţi la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de munca în cadrul întreprinderii şi/sau al unitãţii.
ART. 91
(1) Instruirea la locul de munca se face de cãtre conducãtorul direct al locului de munca, în grupe de maximum 20 de persoane.
(2) Fişa de instruire se pãstreazã de cãtre conducãtorul locului de munca.
ART. 92
(1) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate şi sãnãtate în munca, precum şi de mãsurile şi activitãţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecãrui loc de munca, post de lucru şi/sau fiecãrei funcţii exercitate.
(2) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de cãtre conducãtorul locului de munca respectiv, împreunã cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca; sau
b) lucrãtorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
ART. 93
(1) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite de cãtre angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca/lucrãtorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de cãtre angajator, care vor fi pãstrate la persoana care efectueazã instruirea.
(2) Instruirea la locul de munca va cuprinde:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi imbolnavire profesionalã specifice locului de munca şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de munca şi/sau postul de lucru;
c) mãsuri la nivelul locului de munca şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrãtorilor;
d) prevederi ale reglementãrilor de securitate şi sãnãtate în munca privind activitãţi specifice ale locului de munca şi/sau postului de lucru;
e) instruirea la locul de munca va include în mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura şi exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.
ART. 94
Începerea efectivã a activitãţii la postul de lucru de cãtre lucrãtorul instruit se face numai dupã verificarea cunoştinţelor de câte şeful ierarhic superior celui care a fãcut instruirea şi se consemneazã în fişa de instruire individualã.

SECŢIUNEA a 4-a
Instruirea periodicã

ART. 95
Instruirea periodicã se face tuturor lucrãtorilor prevãzuţi la art. 83 şi are drept scop reimprospatarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca.
ART. 96
(1) Instruirea periodicã se efectueazã de cãtre conducãtorul locului de munca.
(2) Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de munca şi/sau postului de lucru, şi nu va fi mai mare de 6 luni.
(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
(4) Verificarea instruirii periodice se face de cãtre şeful ierarhic al celui care efectueazã instruirea şi prin sondaj de cãtre angajator/lucrãtorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de instruire ale lucrãtorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzãtor.
(5) Instruirea periodicã se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstratii practice.
ART. 97
Instruirea periodicã se va efectua pe baza tematicilor întocmite de cãtre angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca/lucrãtorul desemnat/serviciul intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de cãtre angajator, care vor fi pãstrate la persoana care efectueazã instruirea.
ART. 98
Instruirea periodicã se face suplimentar celei programate în urmãtoarele cazuri:
a) când un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucrãtoare;
b) când au apãrut modificãri ale prevederilor de securitate şi sãnãtate în munca privind activitãţi specifice ale locului de munca şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datoritã evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;
c) la reluarea activitãţii dupã accident de munca;
d) la executarea unor lucrãri speciale;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificãri ale echipamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricãrei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
ART. 99
Durata instruirii periodice prevãzute la art. 98 nu va fi mai mica de 8 ore şi se stabileşte în instrucţiuni proprii de cãtre conducãtorul locului de munca respectiv, împreunã cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca; sau
b) lucrãtorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de protecţie şi prevenire; sau
d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.
ART. 100
Instruirea periodicã prevãzutã la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de cãtre angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca/lucrãtorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de cãtre angajator, care vor fi pãstrate la persoana care efectueazã instruirea.

CAP. VI
Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific

SECŢIUNEA 1
Pericol grav şi iminent de accidentare

ART. 101
Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l) din lege, poate fi constatatã de cãtre orice lucrator din întreprindere şi/sau unitate, lucrator al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care întreprinderea şi/sau unitatea a încheiat contract, precum şi de cãtre inspectorii de munca.
ART. 102
La constatarea stãrii de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat urmãtoarele mãsuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de munca şi/sau activitãţii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasa;
c) anunţarea serviciilor specializate;
d) anunţarea conducãtorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stãrii de pericol grav şi iminent.
ART. 103
(1) În vederea realizãrii mãsurilor prevãzute la art. 102 lit. a), în prealabil angajatorul va desemna lucrãtorii care trebuie sa opreascã echipamentele de munca şi va asigura instruirea acestora.
(2) În vederea realizãrii mãsurilor precizate la art. 102 lit. b), în prealabil angajatorul trebuie:
a) sa întocmeascã planul de evacuare a lucrãtorilor;
b) sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
c) sa instruiascã lucrãtorii în vederea aplicãrii planului de evacuare şi sa verifice modul în care şi-au insusit cunoştinţele.
(3) În vederea realizãrii mãsurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil angajatorul trebuie:
a) sa desemneze lucrãtorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate şi sa îi instruiascã în acest sens;
b) sa asigure mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor specializate.
(4) În vederea realizãrii mãsurilor precizate la art. 102 lit. d), în prealabil angajatorul trebuie sa stabileascã modul operativ de anuntare la nivel ierarhic superior.
(5) În vederea realizãrii mãsurilor precizate la art. 102 lit. e), în prealabil angajatorul trebuie:
a) sa desemneze lucrãtorii care au capacitatea necesarã sa elimine starea de pericol grav şi iminent, sa asigure instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei;
b) sa stabileascã serviciile specializate care pot interveni.
ART. 104
Angajatorul trebuie sa stabileascã mãsurile de securitate prevãzute la art. 102, ţinând seama de natura activitãţilor, numãrul de lucrãtori, organizarea teritorialã a activitãţii şi de prezenta altor persoane în afarã celor implicate direct în procesul muncii.

SECŢIUNEA a 2-a
Zone cu risc ridicat şi specific

ART. 105
Evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevãzutã la art. 13 lit. k) din lege trebuie sa conţinã nominalizarea şi localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii şi/sau unitãţii şi mãsurile stabilite în urma evaluãrii riscurilor pentru aceste zone.
ART. 106
Angajatorul trebuie sa aducã la cunostinta conducãtorilor locurilor de munca şi lucrãtorilor care isi desfãşoarã activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific mãsurile stabilite în urma evaluãrii riscurilor.
ART. 107
Acţiunile pentru realizarea mãsurilor stabilite în urma evaluãrii riscurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific constituie o prioritate în cadrul planului de protecţie şi prevenire.

CAP. VII
Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenta accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale

SECŢIUNEA 1
Comunicarea evenimentelor

ART. 108
(1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. (1) din lege.
(2) Dacã printre victimele evenimentului se afla şi lucrãtori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de cãtre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(3) Evenimentul produs în condiţiile prevãzute la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacã a avut loc în afarã întreprinderii şi/sau unitãţii şi nu a avut nicio legatura cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de munca pe raza cãruia s-a produs, de cãtre orice persoana care are cunostinta despre producerea evenimentului.
ART. 109
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 13:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi, dacã este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b) sediul/adresa şi numãrul de telefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d) data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;
e) numele şi prenumele victimei;
f) datele personale ale victimei: varsta, starea civilã, copii în întreţinere, alte persoane în întreţinere, ocupaţia, vechimea în ocupaţie şi la locul de munca;
g) împrejurãrile care se cunosc şi cauzele prezumtive;
h) consecinţele accidentului;
i) numele şi funcţia persoanei care comunica evenimentul;
j) data comunicãrii;
k) unitatea sanitarã cu paturi la care a fost internat accidentatul.
ART. 110
În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de munca din judeţul pe raza cãruia s-a produs.
ART. 111
(1) Angajatorul va lua mãsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultatã din producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea organelor care efectueazã cercetarea, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stãri ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune în pericol viata lucrãtorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii.
(2) În situaţia în care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultatã din producerea evenimentului, se vor face, dupã posibilitãţi, schite sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica şi se vor ridica orice obiecte care conţin sau poarta o urma a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueazã cercetarea şi vor constitui probe în cercetarea evenimentului.
(3) Pentru orice modificare a stãrii de fapt rezultatã din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria rãspundere, într-un proces-verbal, toate modificãrile efectuate dupã producerea evenimentului.
ART. 112
(1) Inspectoratul teritorial de munca pe raza cãruia a avut loc evenimentul va comunica Inspecţiei Muncii:
a) incidentul periculos;
b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidenta;
e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
(2) Accidentul prevãzut la alin. (1) lit. e) se va comunica dupã primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
(3) Comunicarea cãtre Inspecţia Muncii va cuprinde informaţiile prevãzute la art. 109.
ART. 113
(1) La solicitarea organelor care efectueazã cercetarea evenimentului, unitatea sanitarã care acorda asistenta medicalã de urgenta se va pronunţa în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii.
(2) Unitatea sanitarã prevãzutã la alin. (1) va lua mãsuri pentru recoltarea imediata a probelor de laborator, în vederea determinãrii alcoolemiei sau a stãrii de influenta a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum şi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de munca, urmând sa comunice rezultatul determinarilor specifice în termen de 5 zile lucrãtoare de la obţinerea acestora.
(3) În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de munca va solicita în scris unitãţii medico-legale competente un raport preliminar din care sa reiasã faptul ca decesul a fost sau nu urmarea unei vãtãmãri violenţe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000  privind organizarea activitãţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legalã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 459/2001 , republicatã, şi legislaţiei subsecvente.
(4) Unitatea medico-legalã va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de munca în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 , aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 459/2001 , republicatã, şi ale legislaţiei subsecvente.
(5) Unitatea medico-legalã va transmite raportul de constatare medico-legalã în termenul prevãzut la art. 29 alin. (3) din lege.
(6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca, care a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate, va trimite o copie de pe decizie, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data eliberãrii acesteia, la inspectoratul teritorial de munca pe raza cãruia s-a produs accidentul.

SECŢIUNEA a 2-a
Cercetarea evenimentelor

ART. 114
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurãrilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementãrilor legale incalcate, a raspunderilor şi a mãsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.
ART. 115
Cercetarea se face imediat dupã comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.
ART. 116
(1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporarã de munca se efectueazã de cãtre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(2) Angajatorul are obligaţia sa numeascã de îndatã, prin decizie scrisã, comisia de cercetare a evenimentului.
(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel puţin 3 persoane; una dintre acestea trebuie sa fie lucrator desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregãtire de nivel superior.
(4) Persoanele numite de cãtre angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie sa aibã pregãtire tehnica corespunzãtoare şi sa nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de munca unde a avut loc evenimentul şi sa nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.
(5) Angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, în acest caz urmând sa apeleze la servicii externe.
(6) Dacã în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi, în comisia de cercetare numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate şi persoane numite prin decizie scrisã de cãtre ceilalţi angajatori.
(7) Angajatorul care a organizat transportul rãspunde pentru cercetarea accidentului de circulaţie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporarã de munca, cu respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8) Cercetarea evenimentului prevãzut la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacã acesta a avut loc în afarã întreprinderii şi/sau unitãţii angajatorului şi nu a avut nicio legatura cu aceasta, se efectueazã în condiţiile legii.
(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie sa asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire şi protecţie.
ART. 117
(1) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor transmite organelor împuternicite sa efectueze cercetarea, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucrãtoare de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de cercetare la fata locului şi orice alte documente existente, necesare cercetãrii: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite.
(2) În baza acestor acte şi a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite potrivit legii vor efectua cercetarea evenimentului.
ART. 118
(1) Persoanele împuternicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sa ia declaraţii scrise, sa preleveze sau sa solicite prelevarea de probe necesare cercetãrii, sa solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sa le punã la dispoziţie în condiţiile legii.
(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevarii şi analizarii probelor în vederea cercetãrii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
ART. 119
(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit legii sa efectueze expertize tehnice, iar aceştia trebuie sa rãspundã solicitãrii.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), specialiştii şi experţii întocmesc expertize tehnice care vor face parte integrantã din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efectuãrii expertizelor se suporta de cãtre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face rãspunzãtor de organizarea activitãţii în urma cãreia s-a produs evenimentul.
ART. 120
(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporarã de munca se va încheia în cel mult 5 zile lucrãtoare de la data producerii.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţii cum ar fi cele în care este necesarã prelevarea de probe ori efectuarea de expertize, pentru care se poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la inspectoratul teritorial de munca pe raza cãruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidenta, accident colectiv sau situaţie de persoana data disparuta, precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 10 zile lucrãtoare de la data producerii acestora.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) situaţii cum ar fi cele în care este necesarã eliberarea certificatului medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munca care cerceteazã evenimentele poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
ART. 121
(1) În cazul accidentului cu incapacitate termporara de munca, în urma cãruia a intervenit invaliditate confirmatã prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munca va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului şi va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat.
(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevãzut la alin. (1), se face în cel mult 5 zile lucrãtoare de la data primirii de cãtre inspectoratul teritorial de munca a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal.
(3) În cazul evenimentului a cãrui consecinta este invaliditate evidenta, evenimentul va fi cercetat de inspectoratul teritorial de munca ca eveniment care a produs incapacitate temporarã de munca şi, în funcţie de consecinţele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) şi (2).
ART. 122
(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:
a) opisul actelor aflate în dosar;
b) procesul-verbal de cercetare;
c) nota de constatare la fata locului, încheiatã imediat dupã producerea evenimentului de cãtre inspectorul de munca, în cazul evenimentelor care se cerceteazã de cãtre inspectoratul teritorial de munca/Inspecţia Muncii, conform competentelor, sau de cãtre lucrãtorul desemnat/serviciile de prevenire şi protecţie, în cazul evenimentelor a cãror cercetare intra în competenta angajatorului, şi semnatã de cãtre angajator/reprezentantul sau legal, care va cuprinde precizãri cum ar fi poziţia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protecţie, starea echipamentelor de munca, modul în care functionau dispozitivele de protecţie, închiderea fisei individuale de instructaj prin barare şi semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe;
d) schite şi fotografii referitoare la eveniment;
e) declaraţiile accidentatilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporarã de munca sau de invaliditate;
f) declaraţiile martorilor şi ale oricãror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurãrilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
g) copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurãrilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
h) copii ale certificatului constatator sau oricãror alte autorizaţii în baza cãrora angajatorul isi desfãşoarã activitatea;
i) copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale şi ale fisei de aptitudine, întocmite conform legii;
j) copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;
k) copii ale fişelor de instruire individualã în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca ale victimelor; în caz de deces aceste fise se vor anexa în original;
l) concluziile raportului de constatare medico-legalã, în cazul accidentului mortal;
m) copie a hotãrârii judecãtoreşti prin care se declara decesul, în cazul persoanelor date dispãrute;
n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporarã de munca;
o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;
p) actul emis de unitatea sanitarã care a acordat asistenta medicalã de urgenta, din care sa rezulte data, ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultatie şi diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;
q) copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, încheiat de serviciile poliţiei rutiere, în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice.
(2) Dosarul va mai cuprinde, dupã caz, orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a) copie a autorizaţiei, în cazul în care victima desfasura o activitate care necesita autorizare;
b) copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de calificare a victimei;
c) acte de expertiza tehnica, întocmite cu ocazia cercetãrii evenimentului;
d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poatã stabili locul, data şi ora producerii evenimentului sau sa se poatã justifica prezenta victimei la locul, ora şi data producerii evenimentului;
e) documente din care sa rezulte ca accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;
f) corespondenta cu alte instituţii/unitãţi în vederea obţinerii actelor solicitate;
g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art. 120 alin. (2) şi (4);
h) actul medical emis de unitatea sanitarã care a acordat asistenta medicalã de urgenta, din care sa rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare;
i) procesul-verbal încheiat dupã producerea evenimentului, în condiţiile prevãzute la art. 111;
j) formularul pentru înregistrarea accidentului de munca, denumit în continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei.
ART. 123
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) filele dosarului sa fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numita de angajator, şi stampilate cu ştampila inspectoratului sau a angajatorului;
b) numãrul total de file conţinut de dosarul de cercetare şi numãrul de file pentru fiecare document anexat la dosar sa fie menţionate în opis;
c) fiecare document, cu excepţia procesului-verbal de cercetare, sa fie identificat în dosarul de cercetare ca anexa;
d) paginile şi spaţiile albe sa fie barate;
e) schiţele referitoare la eveniment, anexate la dosar, sa fie însoţite de explicaţii;
f) fotografiile referitoare la eveniment sa fie clare şi însoţite de explicaţii;
g) formularul pentru declaraţie sa fie conform modelului prevãzut în anexa nr. 14;
h) declaraţiile aflate la dosar sa fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de cãtre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de cãtre unul dintre membrii comisiei de cercetare.
ART. 124
(1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporarã de munca; dosarul se pãstreazã în arhiva angajatorului care înregistreazã accidentul;
b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se pãstreazã la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
c) în doua exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmatã prin decizie, deces, accidente colective; originalul se înainteazã organelor de urmãrire penalã şi un exemplar se pãstreazã la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
d) în doua exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidenta; originalul se pãstreazã la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea şi un exemplar se transmite angajatorului care înregistreazã accidentul;
e) în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii; originalul se înainteazã organelor de urmãrire penalã, un exemplar se pãstreazã la Inspecţia Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de munca pe raza cãruia s-a produs evenimentul;
f) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporarã de munca pentru victime cu angajatori diferiţi; originalul se pãstreazã în arhiva angajatorului care înregistreazã accidentul şi celelalte exemplare se pãstreazã de cãtre ceilalţi angajatori.
(2) În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporarã de munca sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infracţiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în doua exemplare, originalul fiind înaintat organului de urmãrire penalã.
ART. 125
(1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numita de cãtre angajator, se înainteazã pentru verificare şi avizare la inspectoratul teritorial de munca pe raza cãruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucrãtoare de la finalizarea cercetãrii.
(2) Inspectoratul teritorial de munca va analiza dosarul, va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrãtoare de la data primirii.
(3) Dosarul va fi însoţit de avizul inspectoratului teritorial de munca.
(4) În cazul în care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea nu a fost efectuatã corespunzãtor, poate dispune completarea dosarului şi/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, dupã caz.
(5) Comisia de cercetare va completa dosarul şi va întocmi procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii dosarului.
(6) Dacã evenimentul urmat de incapacitate temporarã de munca s-a produs în condiţiile prevãzute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de munca va inainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmãrire penalã, imediat dupã avizare.
ART. 126
(1) Dosarul de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de munca va fi înaintat în vederea avizãrii la Inspecţia Muncii, în cel mult 5 zile lucrãtoare de la finalizarea cercetãrii.
(2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispariţiei de persoane, ca urmare a unui eveniment şi în împrejurãri care indreptatesc presupunerea decesului acestora, va fi pãstrat la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pana la emiterea hotãrârii judecãtoreşti prin care se declara decesul persoanelor dispãrute, conform prevederilor legale în vigoare; dupã completarea dosarului, acesta va fi înaintat în vederea avizãrii la Inspecţia Muncii.
(3) Inspecţia Muncii avizeazã şi restituie dosarele prevãzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucrãtoare de la data primirii.
(4) În cazul în care Inspecţia Muncii constata ca cercetarea nu a fost efectuatã corespunzãtor, poate dispune completarea dosarului şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
(5) Inspectoratul teritorial de munca va completa dosarul şi va întocmi noul proces-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii dosarului.
(6) Inspectoratul teritorial de munca transmite dosarele de cercetare prevãzute la alin. (1) organelor de urmãrire penalã, numai dupã ce au fost avizate de cãtre Inspecţia Muncii.
ART. 127
(1) Dosarul de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate, înaintat organelor de urmãrire penalã, se restituie la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pentru completare şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
(2) Dosarul prevãzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de munca în termen de 10 zile lucrãtoare de la data solicitãrii acestuia.
(3) Completarea dosarului prevãzut la alin. (1) şi întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucrãtoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de munca.
(4) Dosarul completat şi noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizãrii la Inspecţia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de munca în termen de 10 zile lucrãtoare de la data primirii.
(5) Dupã avizarea de cãtre Inspecţia Muncii în condiţiile prevãzute la art. 126, dosarul va fi înaintat organelor de urmãrire penalã de cãtre inspectoratul teritorial de munca.
ART. 128
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa conţinã urmãtoarele capitole:
a) data încheierii procesului-verbal;
b) numele persoanelor şi în ce calitate efectueazã cercetarea evenimentului;
c) perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea;
d) obiectul cercetãrii;
e) data şi ora producerii evenimentului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului sau legal;
h) datele de identificare a accidentatului/accidentatilor;
i) descrierea detaliatã a locului, echipamentului de munca, a împrejurãrilor şi modului în care s-a produs evenimentul;
j) urmãrile evenimentului şi/sau urmãrile suferite de persoanele accidentate;
k) cauza producerii evenimentului;
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m) alte constatãri fãcute cu ocazia cercetãrii evenimentului;
n) persoanele rãspunzãtoare de încãlcarea reglementãrilor legale, din capitolele de la lit. k), l) şi m);
o) sancţiunile contravenţionale aplicate;
p) propuneri pentru cercetare penalã;
q) caracterul accidentului;
r) angajatorul care înregistreazã accidentul de munca sau incidentul periculos;
s) mãsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora;
t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind realizarea mãsurilor prevãzute la lit. s);
u) numãrul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora;
v) numele şi semnatura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
w) avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sãnãtate în munca;
x) viza inspectorului-şef/inspectorului general de stat.
ART. 129
(1) În capitolul prevãzut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit cãrora persoanele sunt îndreptãţite sa efectueze cercetarea, precum şi numele angajatorului şi ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetãri.
(2) În capitolul prevãzut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3) În capitolul prevãzut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul în care s-a produs un eveniment şi ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment.
(4) În capitolul prevãzut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentanţilor legali ai angajatorilor, numãrul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca, adresa punctului de lucru.
(5) În capitolul prevãzut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, urmãtoarele: numele, prenumele, cetãţenia, varsta, starea civilã, numãrul de copii minori, domiciliul, locul de munca la care este încadrat, profesia de baza, ocupaţia în momentul accidentarii, vechimea în munca, în funcţie sau în meserie şi la locul de munca, data efectuãrii ultimului instructaj în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, iar pentru persoanele care, în momentul accidentarii, desfasurau o activitate pentru care este necesarã autorizare, se va face referire şi la aceasta.
(6) Capitolul prevãzut la art. 128 lit. i) va conţine urmãtoarele subcapitole:
a) descrierea detaliatã a locului producerii evenimentului;
b) descrierea detaliatã a echipamentului de munca;
c) descrierea detaliatã a împrejurãrilor;
d) descrierea detaliatã a modului în care s-a produs evenimentul.
(7) În capitolele prevãzute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementãrile legale în vigoare incalcate, cu redarea integrala a textului acestora.
(8) Denumirea capitolului prevãzut la art. 128 lit. o) se va schimba în „Propuneri pentru sancţiuni administrative şi disciplinare”, în cazul accidentelor cercetate de cãtre comisia numita de angajator.
(9) Capitolele prevãzute la art. 128 lit. w) şi x) se vor regasi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de cãtre inspectoratul teritorial de munca sau Inspecţia Muncii, conform competentelor.
(10) În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prevãzut la art. 128 lit. w), care va fi numit „Viza angajatorului”.
ART. 130
În situaţiile în care din cercetare rezulta ca accidentul nu întruneşte condiţiile pentru a fi încadrat ca accident de munca, se va face aceasta menţiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevãzute la art. 128 lit. q) şi r) şi se vor dispune mãsurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemãnãtoare.
ART. 131
Comisia de cercetare a unui eveniment numita de angajator poate face propuneri de sancţiuni disciplinare şi/sau administrative, pe care le va mentiona în procesul-verbal de cercetare.
ART. 132
(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte în:
a) 3 exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporarã de munca, pentru angajatorul care înregistreazã accidentul, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul şi asigurator;
b) mai multe exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporarã de munca pentru lucrãtori cu angajatori diferiţi, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul şi asigurator;
c) 5 exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru angajatorul care înregistreazã accidentul, organul de urmãrire penalã, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurator;
d) 5 exemplare, în cazul accidentului de munca mortal sau al celui colectiv, precum şi în cazul accidentului mortal în afarã muncii, pentru angajatorul care înregistreazã accidentul, organul de urmãrire penalã, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurator;
e) 5 exemplare, în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistreazã incidentul, organele de urmãrire penalã, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurator.
(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un numãr mai mare de exemplare, dupã caz.
ART. 133
(1) În cazul în care accidentul de munca s-a produs la un angajator, altul decât cel care îl înregistreazã, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis şi acestuia.
(2) În cazul în care angajatorul la care se înregistreazã accidentul de munca isi are sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui judeţ decât cel pe raza cãruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munca pe raza cãruia are sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.
ART. 134
În cazul evenimentelor care nu au fost comunicate şi cercetate, dar persoana vãtãmatã prezintã un certificat medical cu cod „accident de munca”, angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca/lucrãtorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va solicita acesteia o declaraţie scrisã privind modul şi împrejurãrile în care s-a produs evenimentul.

SECŢIUNEA a 3-a
Înregistrarea şi evidenta accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase

ART. 135
Înregistrarea accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare.
ART. 136
(1) Accidentul de munca produs în timpul prestãrii unor servicii pe baza de contract, comanda sau alte forme legale încheiate în întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este incadrata victima, se înregistreazã potrivit clauzelor prevãzute în acest sens în documentele încheiate.
(2) În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se înregistreazã de cãtre angajatorul rãspunzãtor de conducerea şi/sau de organizarea activitãţii care a avut ca urmare producerea accidentului.
(3) Accidentul de munca produs în timpul prestãrii unor servicii pe baza de comanda, la domiciliul clientului, se înregistreazã de cãtre angajatorul la care este/a fost angajata victima.
(4) Accidentul de munca suferit de o persoana aflatã în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se înregistreazã de cãtre angajatorul rãspunzãtor de conducerea şi/sau de organizarea activitãţii care a avut ca urmare producerea accidentului.
(5) Accidentele suferite în timpul stagiului de practica profesionalã de cãtre elevi, studenţi, ucenici şi someri în perioada de reconversie profesionalã se înregistreazã de cãtre angajatorul la care se efectueazã practica/reconversia profesionalã.
(6) Accidentul de munca suferit de o persoana în cadrul activitãţilor cultural-sportive, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activitãţi, se înregistreazã de cãtre instituţia sau angajatorul care a organizat acţiunea respectiva.
(7) Accidentul de munca produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlãturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninta avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, se înregistreazã de cãtre angajatorul la care s-a produs accidentul.
(8) În cazul accidentului produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlãturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninta avutul public sau privat, produs în afarã întreprinderii şi/sau unitãţii unui angajator şi care nu are nicio legatura cu acesta, înregistrarea se face conform legii.
(9) Accidentul de munca de traseu se înregistreazã de cãtre angajatorul la care este angajata victima sau, dupã caz, de angajatorul rãspunzãtor de conducerea şi/sau de organizarea activitãţii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetãrii.
(10) Accidentul de munca de circulaţie se înregistreazã de cãtre angajatorul la care este angajata victima sau, dupã caz, de angajatorul rãspunzãtor de conducerea şi/sau de organizarea activitãţii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetãrii.
(11) Accidentul produs în afarã întreprinderii şi/sau unitãţii, ca urmare a neluãrii unor mãsuri de securitate de cãtre un alt angajator, se înregistreazã de cãtre angajatorul din vina cãruia s-a produs accidentul.
(12) Accidentul de munca suferit de insotitorii de incarcaturi, personalul de posta de la vagoanele C.F.R., angajaţi ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligaţi sa delege insotitori pentru astfel de incarcaturi, pe mijloace de transport ce nu le aparţin, se va inregistra de cãtre angajatorul rãspunzãtor de organizarea activitãţii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, dupã caz, în condiţiile clauzelor prevãzute în documentele încheiate.
ART. 137
Pentru unele situaţii neprevãzute în prezentele reglementãri, cu privire la înregistrarea accidentelor de munca, inspectoratul teritorial de munca sau Inspecţia Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauza.
ART. 138
(1) Disparitia unei persoane în condiţiile unui accident de munca şi în împrejurãri care indreptatesc presupunerea decesului acesteia se înregistreazã ca accident mortal, dupã rãmânerea definitiva şi irevocabilã a hotãrârii judecãtoreşti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul.
(2) Data producerii accidentului de munca mortal, prevãzut la alin. (1), este data înscrisã în hotãrârea judecãtoreascã ca fiind data decesului.
(3) Angajatorul la care a fost angajata persoana disparuta va comunica, imediat, numãrul şi data hotãrârii judecãtoreşti la inspectoratul teritorial de munca.
ART. 139
Accidentul de munca cu invaliditate se va inregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de munca.
ART. 140
(1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se înregistreazã accidentul va completa FIAM.
(2) FIAM se completeazã pentru fiecare persoana accidentata în câte 4 exemplare care se înainteazã spre avizare dupã cum urmeazã:
a) inspectoratului teritorial de munca care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucrãtoare de la primirea avizului;
b) inspectoratului teritorial de munca care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucrãtoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.
(3) Verificarea şi avizarea FIAM de cãtre inspectoratul teritorial de munca se fac în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea formularului.
(4) Angajatorul la care se înregistreazã accidentul anexeazã FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentata, inspectoratul teritorial de munca şi asiguratorul pe raza cãruia isi are sediul social, domiciliul sau resedinta.
(5) În cazul în care victima unui accident de munca a fost propusã pentru pensionare odatã cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupa de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unitãţii de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca.
ART. 141
(1) Angajatorul va tine evidenta evenimentelor în:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca, conform modelului prevãzut în anexa nr. 15;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevãzut în anexa nr. 16;
c) Registrul unic de evidenta a accidentelor uşoare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 17;
d) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevãzut în anexa nr. 18.
(2) În registrul prevãzut la alin. (1) lit. d) se va tine evidenta accidentatilor în munca pentru care perioada de incapacitate temporarã de munca este de minimum 4 zile de lucru, fãrã a lua în calcul ziua producerii accidentului.
(3) Registrele de evidenta trebuie sa fie actualizate.
ART. 142
(1) În baza FIAM şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta tuturor accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul judeţului respectiv.
(2) Inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta în:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
c) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.

SECŢIUNEA a 4-a
Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor produse în afarã graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrãtori ai unor angajatori romani, aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu

ART. 143
(1) Comunicarea evenimentelor produse în afarã graniţelor tarii, în care sunt implicaţi lucrãtori ai unor angajatori romani, se face conform prevederilor art. 108-113.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) angajatorul are obligaţia de a comunica evenimentul şi misiunii diplomatice sau oficiului consular roman din ţara respectiva.
(3) Orice eveniment produs pe teritoriul alte tari în care sunt implicaţi lucrãtori romani, detasati sau puşi la dispoziţie de cãtre angajatori romani la angajatori strãini, respectiv utilizatori strãini, pentru efectuarea unor lucrãri pe teritoriul altui stat, se comunica imediat de cãtre angajatorul roman misiunii diplomatice sau oficiului consular roman din ţara respectiva.
(4) Angajatorii romani care detaseaza ori pun la dispoziţie lucrãtori la angajatori strãini, respectiv utilizatori strãini, au obligaţia sa includã în cuprinsul convenţiilor internaţionale şi contractelor bilaterale încheiate cu partenerii strãini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.
(5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare romane, precum şi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afarã graniţelor tarii vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România de cãtre misiunile diplomatice sau oficiile consulare romane. Ministerul Afacerilor Externe are obligaţia de a comunica aceste evenimente Inspecţiei Muncii.
ART. 144
(1) Cercetarea evenimentelor produse în afarã graniţelor tarii în care sunt implicaţi lucrãtori ai unor angajatori romani se va face conform prevederilor art. 114-134.
(2) La cercetarea evenimentelor prevãzute la alin. (1) poate participa şi un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular roman din ţara respectiva.
(3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum şi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afarã graniţelor tarii se face de cãtre Ministerul Afacerilor Externe.
(4) În cazul evenimentelor menţionate la alin. (1) şi (3), care au produs invaliditate confirmatã prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv în cazul persoanelor dispãrute şi în cazul incidentului periculos, Inspecţia Muncii poate delega reprezentanţi care sa efectueze cercetarea la fata locului.
(5) În situaţia prevãzutã la alin. (4), cercetarea se va finaliza de cãtre Inspecţia Muncii sau, dupã caz, inspectoratul teritorial de munca pe raza cãruia isi are sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.
ART. 145
(1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor rãspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul strãin, în cazul efectuãrii de lucrãri cu personal roman, şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajaţii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare romane şi persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afarã graniţelor României, aflaţi în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevãzute la art. 122 şi se va completa cu:
a) copii de pe originalele documentelor de cercetare, emise de organele competente din ţara pe teritoriul cãreia s-a produs evenimentul, precum şi traducerea acestora în limba romana;
b) copie de pe contractul încheiat cu partenerul strãin, din care sa rezulte cine a încheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrãri se executa, pe ce durata, locul unde se executa lucrãrile respective, clauzele privind securitatea şi sãnãtatea în munca, modul în care se fac comunicarea şi cercetarea evenimentelor şi înregistrarea accidentelor de munca.
(3) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi în numãrul de exemplare precizat la art. 124.
(4) Imediat dupã finalizarea dosarului de cercetare, angajatorul roman sau Ministerul Afacerilor Externe va proceda conform prevederilor prezentului capitol.
ART. 146
Înregistrarea şi evidenta accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase se fac de cãtre angajatorul roman, conform prevederilor art. 143-145.

SECŢIUNEA a 5-a
Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicaţi cetãţeni strãini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

ART. 147
(1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicaţi cetãţeni strãini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de munca pe raza cãruia a avut loc, de cãtre angajator sau de cãtre orice alta persoana care are cunostinta despre eveniment.
(2) Inspectoratul teritorial de munca care a primit comunicarea va înştiinţa misiunea diplomaticã sau consulatul tarii din care provine persoana accidentata, prin intermediul Inspecţiei Muncii.
ART. 148
(1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de cãtre inspectoratul teritorial de munca pe raza cãruia au avut loc, împreunã cu celelalte organe competente, precum şi cu reprezentanţi ai angajatorului strãin implicat în eveniment sau de cãtre Inspecţia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.
(2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului tarii respective.
(3) Termenul de cercetare este cel prevãzut la art. 120.
(4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevãzute la art. 122.
(5) Dosarul de cercetare se va întocmi în numãrul de exemplare precizat la art. 124 şi o copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului tarii de unde provine accidentatul de cãtre inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea.

SECŢIUNEA a 6-a
Semnalarea bolilor profesionale

ART. 149
Bolile profesionale, precum şi suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de cãtre toţi medicii care depisteaza astfel de îmbolnãviri, indiferent de specialitate şi locul de munca, cu prilejul oricãrei prestaţii medicale: examene medicale profilactice, consultaţii medicale de specialitate.
ART. 150
(1) Medicul care suspecteaza o boala profesionalã completeazã fişa de semnalare BP1, prevãzutã în anexa nr. 19, şi trimite bolnavul cu aceasta fişa la unitatea sanitarã de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizarii diagnosticului de boala profesionalã.
(2) Medicul specialist de medicina muncii examineazã bolnavul, stabileşte diagnosticul de profesionalitate şi completeazã fişa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de sãnãtate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate.

SECŢIUNEA a 7-a
Cercetarea bolii profesionale

ART. 151
Dupã primirea fisei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autoritãţii de sãnãtate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti cerceteazã în termen de 7 zile, având în vedere ruta profesionalã, cauzele imbolnavirii profesionale.
ART. 152
Cercetarea se face în prezenta angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, dupã caz, a persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
ART. 153
Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al imbolnavirii respective şi se finalizeazã cu redactarea şi semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesionalã, prevãzut în anexa nr. 20.
ART. 154
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionalã este semnat de toţi cei care au luat parte la cercetare, conform competentelor, menţionându-se în mod special cauzele imbolnavirii, responsabilitatea angajatorilor şi mãsurile tehnice şi organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
ART. 155
(1) În situaţia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, dupã caz, persoana fizica autorizata în cazul profesiilor liberale sau inspectorul de munca ori lucrãtorul sau asiguratorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu mãsura tehnica sau organizatoricã formulatã, se pot adresa, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesionalã, Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Sãnãtãţii Publice.
(2) Componenta şi atribuţiile Comisiei de experţi vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi al ministrului sãnãtãţii publice.
ART. 156
Soluţiile adoptate în aceste situaţii vor fi comunicate în scris celor interesaţi, în termen de 20 de zile de la data primirii contestaţiei.
ART. 157
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionalã se înmâneazã angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnãvirea pentru evidenta imbolnavirilor profesionale şi pentru a urmãri realizarea mãsurilor prescrise, precum şi medicului de medicina muncii din autoritatea de sãnãtate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti.
ART. 158
Pe baza confirmãrii caracterului profesional al imbolnavirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declara cazul de imbolnavire profesionalã, completand fişa de declarare a cazului de boala profesionalã BP2, prevãzutã în anexa nr. 21.

SECŢIUNEA a 8-a
Declararea bolilor profesionale

ART. 159
Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se pãstreazã la autoritatea de sãnãtate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti şi va cuprinde urmãtoarele documente:
a) opisul documentelor din dosar;
b) istoricul de expunere profesionalã (documentul care certifica ruta profesionalã, şi anume copie de pe carnetul de munca) şi, dupã caz, nivelul mãsurat al noxelor sau noxa identificata;
c) copie de pe fişa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
d) istoricul stãrii de sãnãtate la locul de munca (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigura asistenta de medicina muncii la unitatea respectiva);
e) document medical care precizeazã diagnosticul de boala profesionalã (biletul de ieşire emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverinta medicalã emisã de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boala profesionalã, în cazul în care bolnavul nu a fost internat) şi copii ale unor investigaţii necesare pentru susţinerea diagnosticului de profesionalitate;
f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionalã;
g) copie de pe fişa de semnalare BP1.
ART. 160
Declararea bolilor profesionale se face de cãtre autoritatea de sãnãtate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor precizate la art. 159 prin fişa de declarare a cazului de boala profesionalã BP2, denumita în continuare fişa de declarare BP2, care reprezintã formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate.
ART. 161
În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnãvirea a fost desfiintata sau nu mai exista la momentul precizarii diagnosticului de boala profesionalã, cazul respectiv se poate declara prin fişa de declarare BP2 pe baza documentelor prevãzute la art. 159, cu excepţia procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesionalã.
ART. 162
Cazurile de pneumoconioze, precum şi cazurile de cancer profesional se înregistreazã la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul şi unde exista factorii de risc ai bolii profesionale respective evidentiati prin documente oficiale de la autoritatea de sãnãtate publica; ele se declara şi se pãstreazã în evidenta de cãtre autoritatea de sãnãtate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti din judeţul sau din municipiul Bucureşti în care se afla agentul economic respectiv.
ART. 163
Autoritatea de sãnãtate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, este rãspunzãtoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fişa de declarare BP2.
ART. 164
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioza se confirma numai pe baza diagnosticului precizat de cãtre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.

SECŢIUNEA a 9-a
Raportarea bolilor profesionale

ART. 165
(1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteazã în cursul lunii în care s-a produs îmbolnãvirea, de cãtre autoritatea de sãnãtate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, la Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sãnãtate Publica Bucureşti, la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sãnãtãţii Bucureşti, precum şi la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilite conform legii.
(2) O copie a fisei de declarare BP2 se va inmana lucrãtorului diagnosticat cu boala profesionalã.
ART. 166
La nivelul Centrului naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale se constituie Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizeazã lunar cu datele din fişele de declarare BP2.
ART. 167
Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale reprezintã forul metodologic care asigura asistenta şi îndrumare tehnica profesionalã în domeniul bolilor profesionale.
ART. 168
Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale raporteazã semestrial datele privind morbiditatea profesionalã Autoritãţii de Sãnãtate Publica din cadrul Ministerului Sãnãtãţii Publice.
ART. 169
Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale transmite informaţiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activitãţi cu impact asupra sãnãtãţii lucrãtorilor.
ART. 170
Lista bolilor profesionale ale cãror declarare, cercetare şi evidenta sunt obligatorii este prevãzutã în anexa nr. 22.
ART. 171
Structurile de medicina muncii din cadrul autoritãţilor de sãnãtate publica judeţene vor raporta cu o periodicitate anuala Centrului naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale situaţia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile nou-declarate în anul respectiv.
ART. 172
Intoxicatia acuta profesionalã se declara, se cerceteazã şi se înregistreazã atât ca boala profesionalã, cat şi ca accident de munca.

SECŢIUNEA a 10-a
Bolile legate de profesie

ART. 173
Lista bolilor legate de profesiune este prezentatã în anexa nr. 23.
ART. 174
Bolile legate de profesiune nu se declara. Acestea se dispensarizeaza medical şi se comunica angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sãnãtatea lucrãtorilor, în vederea luãrii mãsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de munca.

SECŢIUNEA a 11-a
Dispoziţii finale

ART. 175
În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activitãţi şi servicii vor fi prevãzute clauze privind rãspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de munca.
ART. 176
(1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporarã de munca, invaliditate sau deces au dreptul sa sesizeze sau sa se informeze la inspectoratul teritorial de munca pe raza cãruia a avut loc accidentul.
(2) Dacã în urma investigatiilor rezulta ca sunt întrunite condiţiile unui accident de munca, inspectoratul teritorial de munca va lua mãsuri pentru efectuarea cercetãrii în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3) În situaţiile prevãzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de munca va rãspunde sesizarilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
ART. 177
(1) În situaţia în care angajatorul, lucrãtorii implicaţi, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, se pot adresa inspectoratului teritorial de munca sau, dupã caz, Inspecţiei Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
(2) Soluţiile adoptate în cazul situaţiilor prevãzute la alin. (1) vor fi comunicate celor interesaţi, în termen legal.

CAP. VIII
Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 178
Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca care se supun avizãrii, a cerinţelor care stau la baza realizãrii acestora, precum şi a procedurii de avizare.
ART. 179
Documentaţiile care se supun avizãrii sunt:
a) filme sau imagini, pe pelicula sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca;
b) afişe, pliante, broşuri din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca;
c) suporturi de curs destinate instruirii în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, elaborate de prestatorii de servicii;
d) diapozitive, diafilme şi altele asemenea.

SECŢIUNEA a 2-a
Cerinţe de realizare a documentaţiilor

ART. 180
Cerinţele generale pentru realizarea documentaţiilor prevãzute la art. 179 sunt:
a) conţinutul sa fie în concordanta cu legislaţia în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca în vigoare;
b) sa prezinte informaţia într-o forma accesibila, completa şi uşor de asimilat;
c) conţinutul şi realizarea sa fie în concordanta cu nivelul de pregãtire al subiectilor cãrora li se adreseazã.
ART. 181
Cerinţele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca sunt:
a) scenariul şi regia sa asigure perceperea corecta şi clara a mesajului;
b) imagine clara şi sugestiva;
c) sonor clar şi sugestiv;
d) forme de prezentare: filmare realã sau animatie;
e) durata proiectiei: 10-20 de minute.
ART. 182
Cerinţele specifice pentru realizarea afiselor şi pliantelor din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca sunt:
a) grafica simpla, fãrã greşeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei şi eliminandu-se detaliile nesemnificative;
b) utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanta cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situaţii pozitive şi culori închise pentru situaţii negative;
c) sa nu aibã text sau textul sa fie scurt, concis şi vizibil, cu dimensiunea literelor aleasã astfel încât sa permitã citirea textului de la o distanta de 4-5 m;
d) subiectul sa ocupe circa 60% din suprafata afisului, iar marginile sa fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
e) mãrimea afisului va fi aleasã în funcţie de scopul urmãrit şi locul în care va fi expus;
f) materialele din care sunt realizate sa fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate, respectiv sa fie rezistente la acţiunea factorilor din mediul în care sunt amplasate şi/sau utilizate (umiditate, agenţi chimici etc.).
ART. 183
Cerinţele specifice pentru realizarea brosurilor din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca sunt:
a) sa prezinte informaţiile clar şi concis;
b) sa se axeze pe o tema concretã;
c) sa prezinte un interes practic cat mai larg.
ART. 184
Cerinţele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca sunt:
a) sa fie elaborat în baza unei documentari bibliografice la zi;
b) sa utilizeze terminologia specifica securitãţii şi sãnãtãţii în munca;
c) sa fie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta de lucrãtori şi tipul instruirii, dezvoltata efectiv pentru înlãturarea problemelor de securitate şi sãnãtate în munca ce rezulta din evaluarea riscurilor şi adaptatã evoluţiei riscurilor sau apariţiei de riscuri noi;
d) sa fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregãtire al grupului-tinta cãruia îi este destinat;
e) informaţiile sa fie sistematizate într-o organizare logica a conţinutului, orientate spre situaţii concrete de munca;
f) sa cuprindã ilustratii, desene, scheme, pictograme şi tabele explicative, dacã este necesar;
g) sa evidentieze consecinţele neaplicarii şi/sau nerespectãrii legislaţiei din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca.
ART. 185
Cerinţele specifice pentru realizarea diapozitivelor şi diafilmelor sunt:
a) pe cat posibil sa fie realizate color şi sa fie clare;
b) sa fie însoţite de scheme explicative;
c) sa fie însoţite de texte redactate clar şi concis, fãrã a da naştere la interpretãri;
d) sa fie realizate într-o succesiune logica.

SECŢIUNEA a 3-a
Avizarea documentaţiilor

ART. 186
(1) Documentaţiile prevãzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dacã sunt avizate de cãtre Comisia de abilitare şi avizare prevãzutã la art. 36, din judeţul în care isi are sediul elaboratorul.
(2) În situaţia în care elaboratorul are cetãţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, documentaţiile se avizeazã de cãtre Comisia de abilitare şi avizare constituitã la nivelul Direcţiei de munca, solidaritate socialã şi familie a municipiului Bucureşti.
ART. 187
Pentru avizarea documentaţiilor elaboratorul va transmite prin posta Comisiei de abilitare şi avizare prevãzute la art. 186 o cerere conform modelului prevãzut în anexa nr. 24, însoţitã de un dosar care cuprinde:
a) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi, dupã caz, anexa la acesta; în situaţia prevãzutã la art. 186 alin. (2), elaboratorul va depune documentul echivalent eliberat de statul de origine sau de provenienta.
b) un scurt memoriu de prezentare a documentaţiei;
c) doua exemplare din documentaţia supusã avizãrii;
d) în cazul diapozitivelor şi diafilmelor se vor transmite: originalul şi doua copii pe suport hârtie.
ART. 188
(1) Comisia de abilitare şi avizare va transmite prin posta avizul sau decizia de respingere motivatã, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitãrii.
(2) Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însoţit de un exemplar din documentaţia transmisã de elaborator, care va purta ştampila Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(3) Decizia de respingere, prezentatã în anexa nr. 26, va fi însoţitã de cele doua exemplare de documentaţie transmisã de elaborator, pentru a fi refãcutã în sensul celor precizate în decizie.

SECŢIUNEA a 4-a
Dispoziţii finale

ART. 189
(1) Difuzarea sau comercializarea documentaţiilor prevãzute la art. 179 va fi însoţitã de o copie a avizului.
(2) Angajatorul care utilizeazã documentaţiile prevãzute la art. 179 trebuie sa detina o copie a avizului.
ART. 190
(1) Respingerea avizãrii unei documentaţii poate face obiectul unei contestaţii depuse la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere.
(2) Soluţiile adoptate ca rãspuns la contestaţie vor fi comunicate celor interesaţi în termen de 30 de zile de la data primirii contestaţiei.
ART. 191
(1) Dacã în timpul controalelor efectuate de inspectorii de munca se constata diferenţe între documentaţia avizatã şi cea folositã în activitatea curenta, inspectorul de munca dispune mãsuri pentru retragerea documentaţiei neconforme şi comunica în scris Comisiei de abilitare şi avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, situaţia constatatã, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
(2) Comisia de abilitare şi avizare teritorialã, respectiv a municipiului Bucureşti, aduce la cunostinta titularului de aviz situaţia constatatã, pentru ca acesta sa isi prezinte punctul de vedere.
(3) Comisia de abilitare şi avizare teritorialã, respectiv a municipiului Bucureşti, analizeazã comunicarea inspectorului de munca împreunã cu punctul de vedere al titularului de aviz şi emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dupã caz.
(4) Suspendarea se poate face pe o perioada determinata, în funcţie de timpul necesar pentru remedierea deficienţelor constatate.
(5) Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestaţii în condiţiile prevãzute la art. 190.
ART. 192
(1) În situaţia în care titularul de aviz intenţioneazã sa aducã modificãri unei documentaţii avizate, are obligaţia sa comunice Comisiei de abilitare şi avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, conţinutul acestor modificãri.
(2) Comisia de abilitare şi avizare teritorialã, respectiv a municipiului Bucureşti, analizeazã dacã modificãrile asupra documentaţiei sunt intervenţii minore sau majore şi decide menţinerea avizului sau necesitatea unei noi avizari.
ART. 193
Anexele nr. 1-26 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1

la normele metodologice
––––––––

*T*
┌────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│I                       │ II                       │ III                     │
│                        │          CERERE          │                         │
│                        │          pentru          │ INSPECTORATUL TERITORIAL│
│ Cãtre:                 │autorizarea desfãşurãrii  │       DE MUNCA          │
│                        │activitãţii din punct de  │   ………………… │
│                        │vedere al securitãţii şi  ├─────────────────────────┤
│INSPECTORATUL TERITORIAL│  sãnãtãţii în munca la:  │ IV                      │
│    DE MUNCA            │ [] sediul social         │                         │
│ …………………  │ [] sediul secundar       │ Nr. intrare:……….. │
│                        │ [] în afarã sediului     │ Data ……………… │
├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ V.                                                                          │
│ 1. Persoana juridicã:…………………………………………….   │
│ 2. cu sediul în: localitatea ……… str. ….. nr. …, bloc ………   │
│ scara …, etaj … ap. … judeţ/sector …., cod poştal …. telefon …  │
│ fax …….,……. e-mail ……….. web site ……………………..  │
│ 3.  prin ………(nume, prenunne) ….. CNP …..(cod numeric personal)….│
│ în calitate de …………….. conform ……………………………  │
│ 4.  Obiectul cererii: autorizarea desfãşurãrii activitãţii din punct de     │
│ vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca la                              │
│  – sediul social                                                            │
│  – sediul secundar                                                          │
│  – în afarã sediului                                                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ VI.                                                                         │
│ Persoana şi domiciliul ales pentru comunicãri:                              │
│ 1. Nume şi prenume: …………………………………………..      │
│ 2. Adresa: localitatea …………., str. ……………………….     │
│ nr. …., bloc …, scara …. etaj ….. ap. …. judeţ/sector ……..    │
│ cod poştal …….., telefon ………., fax  …………………….     │
│ e-mail ………………………………………………..             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ VII.                                                                        │
│                                                                             │
│ 1. ACTIVITĂŢI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE                │
│   DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCA                  │
│                                                                             │
│                                                                             │
│ 1.1. > SEDIU SOCIAL                                      Nr. lucrãtori: ….│
│ Adresa: …………………………………………………………  │
│ ………………………………………………………………..  │
│                                                                             │
├────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ Cod CAEN               │Denumirea activitãţii     │  Autorizata anterior*   │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│12. > SEDIU SECUNDAR                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*) Se va completa data şi legea în baza cãreia s-a eliberat autorizaţia.

┌─────────────────────┬──────┬──────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│                     │ Cod  │                      │Autorizata │             │
│        Adresa       │CAEN  │ Denumirea activitãţii│anterior*  │Nr. lucrãtori│
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┴──────┴──────────────────────┴───────────┴─────────────┤
│1.3. > ÎN AFARĂ SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE                     │
│                                                                             │
├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│  Cod CAEN   │             Denumirea activitãţii               │Nr. lucrãtori│
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│                 Menţiuni privind sistarea activitãţii                       │
├─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┤
│Cod CAEN     │   Denumirea activitãţii │Locul desfãşurãrii     │ Nr. şi data │
│             │                         │    activitãţii        │ actului     │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────┤
│     Mãsuri luate pentru remedierea deficientele care au condus la           │
│                      sistarea activitãţii                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pentru obţinerea autorizãrii depun actele menţionate în opisul de documente. │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ Data ………………………     │ Semnatura ………………….     │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE │
│               VEDERE AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCA                   │
├─────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────┤
│Nr.  │                                           │     Nr. şi data    │  Nr. │
│crt. │           Denumirea actului               │  actului/Emitent   │ file │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────┤
│                                                          Total file:……  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOTA:
Punctele III şi IV se completeazã de cãtre inspectoratul teritorial
de munca.
*) Se va completa data şi legea în baza cãreia s-a eliberat autorizaţia.
*ST*

ANEXA 2
la normele metodologice
––––––––

*T*
┌────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│I                       │ II                       │ III                     │
│                        │                          │                         │
│                        │                          │ INSPECTORATUL TERITORIAL│
│ Cãtre:                 │       DECLARAŢIE         │       DE MUNCA          │
│                        │PE PROPRIA RĂSPUNDERE     │   ………………… │
│                        │                          ├─────────────────────────┤
│INSPECTORATUL TERITORIAL│                          │ IV                      │
│    DE MUNCA            │                          │                         │
│ …………………  │                          │ Nr. intrare:……….. │
│                        │                          │ Data ……………… │
├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ V.                                                                          │
│ 1. Subsemnat(ul)/a …………………, domiciliat în …………….    │
│ str. ………….. nr. ……, bloc ……………. scara ….., etaj … │
│ ap. … judeţ/sector ………, telefon …………… act identitate…., │
│ seria …. nr. ……. CNP ………., eliberat de ……… la data …… │
│ în calitate de*1) ………………………………………….         │
│                                                                             │
│ 2. pentru persoana juridicã:………………………………….        │
│ 3. cu sediul în: localitatea ……… str. ….. nr. …, bloc ………   │
│ scara …, etaj … ap. … judeţ/sector …., cod poştal ………..,      │
│ casuta poştalã ………… telefon …………… fax ………           │
│ e-mail ……….., web site ……………………..                     │
│                                                                             │
│        în temeiul Legii securitãţii şi sãnãtãţii în munca nr. 319/2006       │
│                                                                             │
│                   4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE                           │
│                                                                             │
│  ca, de la data prezentei, activitãţile pentru care se solicita autorizaţie │
│  de funcţionare din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în munca,   │
│  se vor desfasura în conformitate cu prevederile Legii securitãţii şi       │
│  sãnãtãţii în munca nr. 319/2006 şi ale altor reglementãri din domeniul     │
│  securitãţii şi sãnãtãţii în munca.                                         │
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│Data ………………..           │ Samnatura ……………..            │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

NOTA:
*) Se completeazã cu calitatea pe care solicitantul o deţine (angajator,
administrator, reprezentant).
Punctele III şi IV se completeazã de cãtre inspectoratul teritorial de
munca.
*ST*

ANEXA 3
la normele metodologice
––––––––
*T*
Seria …… nr. …….

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …………….

CERTIFICAT CONSTATATOR NR. ….

emis în temeiul art. 13 lit. c) din lege şi art. 6 alin. (1) lit. b)
din Legea pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
nr. 108/1999, republicatã, eliberat în baza declaraţiei pe propria
rãspundere, înregistratã sub nr. …… din ……..

Persoana juridicã ……………………………………..

cu sediul: în localitatea ………… str. ………………
nr. …, bloc …., scara …. etaj …. ap. ….. judeţ/sector …….

Prezentul certificat constatator atesta ca s-a înregistrat declaraţia
pe propria rãspundere conform cãreia societatea îndeplineşte condiţiile
de funcţionare specifice securitãţii şi sãnãtãţii în munca pentru
activitatea/activitãţile declarate:

┌────┬───────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │                               │Cod  │    Adresa la care se desfãşoarã  │
│crt.│        Denumirea activitãţii  │CAEN │             activitatea          │
├────┼───────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤
└────┴───────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────────────┘

Inspector-şef,
………………

Data eliberãrii:
ziua …. luna …. anul …..

Verso formular

┌────┬──────────────┬────┬───────────────────────┬─────────────┬──────────────┐
│    │              │    │                       │   Semnatura │  Semnatura   │
│    │              │    │                       │inspectorului│ inspectorului│
│Nr. │  Denumirea   │Cod │ Adresa la care se     │    şef/     │    şef/      │
│crt.│  activitãţii │CAEN│ desfãşoarã activitatea│Data sistãrii│Data reluarii │
│    │              │    │                       │ activitãţii │ activitãţii  │
├────┼──────────────┼────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────┼────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────┼────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────┼────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────┼────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────┼────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────┼────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────┼────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
└────┴──────────────┴────┴───────────────────────┴─────────────┴──────────────┘
*ST*

ANEXA 4
la normele metodologice
––––––––

*T*

INSPECŢIA MUNCII
Inspectoratul teritorial de munca…………….

REGISTRUL DE EVIDENTA
a certificatelor constatatoare emise

┌──┬─────┬──────┬──────┬────┬────┬──────┬───────┬────┬─────┬───────┬────┬──────┬─────────┐
│N │     │      │Acti- │    │    │Adresa│Activi-│    │Nr.  │Activi-│    │Nr.   │Data     │
│r.│Soci-│Adresa│vitate│Cod │Nr. │sediu │tate   │Cod │de   │tate   │Cod │de    │emiterii │
│  │eta- │sediu │auto- │CAEN│de  │secun-│autori-│CAEN│lucra│autori-│CAEN│lucra-│certifi- │
│c │tea  │      │rizata│    │lu- │dar   │zata la│    │tori │zata în│    │tori  │catului  │
│r │     │      │  la  │    │cra-│      │sediu  │    │     │afarã  │    │      │         │
│t.│     │      │sediu │    │tori│      │secun- │    │     │sediu  │    │      │         │
│  │     │      │      │    │    │      │dar    │    │     │secun- │    │      │         │
│  │     │      │      │    │    │      │       │    │     │dar    │    │      │         │
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
└──┴─────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴───────┴────┴─────┴───────┴────┴──────┴─────────┘
*ST*

ANEXA 5
la normele metodologice
––––––––

Activitãţi industriale

1. Activitãţi cu risc potenţial de expunere la radiatii ionizante.
2. Activitãţi cu risc potenţial de expunere la agenţi toxici şi foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agenţi cancerigeni, mutageni şi alţi agenţi care pericliteazã reproducerea.
3. Activitãţi în care sunt implicate substanţe periculoase, potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 95/2003  privind controlul activitãţilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
4. Activitãţi cu risc de expunere la grupa 3 şi 4 de agenţi biologici.
5. Activitãţi de fabricare, manipulare şi utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice şi alte produse care conţin materii explozive.
6. Activitãţi specifice exploatarilor miniere de suprafata şi de subteran.
7. Activitãţi specifice de foraj terestru şi de pe platforme maritime.
8. Activitãţi care se desfãşoarã sub apa.
9. Activitãţi în construcţii civile, excavaţii, lucrãri de puţuri, terasamente subterane şi tuneluri, care implica risc de surpare sau risc de cadere de la înãlţime.
10. Activitãţi în industria metalurgica şi activitãţi de construcţii navale.
11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate şi utilizarea masiva a acestora.
12. Activitãţi care produc concentratii ridicate de praf de siliciu.
13. Activitãţi care implica riscuri electrice la inalta tensiune.
14. Activitãţi de producere a bãuturilor distilate şi a substanţelor inflamabile.
15. Activitãţi de paza şi protecţie.

ANEXA 6
la normele metodologice
––––––––

Conţinutul minim al cursurilor necesare pregãtirii
în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca

A. Nivel da baza

1. Cadrul legislativ general referitor la securitate şi sãnãtate în munca
2. Concepte de baza referitoare la securitate şi sãnãtate în munca
3. Notiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor
4. Notiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzãtor activitãţii întreprinderi şi/sau unitãţii
5. Acordarea primului ajutor

Total: 40 ore

B. Nivel mediu

1. Cadrul legislativ general referitor la securitate şi sãnãtate în munca
2. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
3. Organizarea activitãţii de prevenire
4. Acţiuni în caz de urgenta: planuri de urgenta şi de evacuare, prim ajutor
5. Elaborarea documentaţiilor necesare desfãşurãrii activitãţii de prevenire şi protecţie
6. Evidente şi raportari în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca

Total: 80 ore

ANEXA 7
la normele metodologice
––––––––

Planul de prevenire şi protecţie
*T*

┌───┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────────┬───────┐
│Nr.│Loc de│Riscuri│Mãsuri│Mãsuri│Mãsuri│Mãsuri│Acţiuni   │         │Persoana care│Obser- │
│crt│munca/│evalu- │teh-  │orga- │igie- │de    │în scopul │Termen   │rãspunde de  │vatii  │
│   │post  │ate    │nice  │niza- │nico- │alta  │realizãrii│  de     │ realizarea  │       │
│   │ de   │       │      │tori- │sani- │natura│ mãsurii  │realizare│  mãsurii    │       │
│   │lucru │       │      │ce    │tare  │      │          │         │             │       │
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
│ 0 │  1   │   2   │   3  │  4   │  5   │  6   │    7     │    8    │      9      │   10  │
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
└───┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────────┴───────┘

Avizat                 Angajator

CSSM
*ST*

ANEXA 8
la normele metodologice
––––––––

*T*

Denumirea solicitantului: ………….
Adresa: ………………………….
Localitate: ………………………
Judeţ:………………
Cod poştal: …………
Telefon/fax: ………..
Nr. de înregistrare în Registrul comerţului:………
Cod unic de înregistrare (CUI):…………………..

Nr. …./…..*1)

Cãtre
Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei

Direcţia de munca, solidaritate socialã şi familie ……….*2)

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire
şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic
de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi
sãnãtãţii în munca

Prin prezenta va rugãm sa analizati dosarul anexat, în vederea eliberãrii
certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi
protecţie. Avem personal cu capacitate, experienta şi aptitudini
corespunzãtoare.
În susţinerea celor de mai sus va prezentam urmãtoarele date referitoare
la personalul care va desfasura activitãţi în cadrul serviciului extern
de prevenire şi protecţie:
┌────┬───────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┐
│    │                       │               │  Cursuri în    │            │              │
│Nr. │                       │               │   domeniul     │            │              │
│crt.│                       │  Pregãtirea   │ securitãţii şi │            │  Funcţia     │
│    │   Numele şi prenumele │ profesionalã  │  sãnãtãţii în  │ Experienta │îndeplinitã*3)│
│    │                       │               │     munca      │            │              │
├────┼───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
├────┼───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
├────┼───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
├────┼───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
├────┼───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
├────┼───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
├────┼───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
├────┼───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
└────┴───────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┘

Solicitant,*4)

–––––
*1) Se va completa numãrul de înregistrare la solicitant
*2) Se va completa denumirea Direcţiei de munca, solidaritate socialã
şi familie pe a carei raza teritorialã isi are sadiul solicitantul.
*3) Funcţia îndeplinitã în cadrul serviciului extern de prevenire şi
protecţie (conducãtor al serviciului, personal de execuţie).
*4) Se va specifica funcţia, numele şi prenumele reprezentantului
legal al solicitantului şi va purta semnatura şi ştampila.
*ST*

ANEXA 9
la normele metodologice
––––––––

*T*
România
Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei

Direcţia de munca, solidaritate socialã şi familie ……..

Comisia

de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
şi
de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare
şi instruire în domeniul securitãţii şi
sãnãtãţii în munca

CERTIFICAT DE ABILITARE

pentru
servicii externe de prevenire şi protecţie

Nr. ….. din ……..

emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea securitãţii şi
sãnãtãţii în munca nr. 319/2006, în baza dosarului înregistrat, la
Direcţia de munca, solidaritate socialã şi familie, cu nr. …..
din data ……..

Titular: ……………………………..
cu sediul în localitatea ……………., str. ……… nr. ….,
bloc ….., scara ……., etaj …., ap. ….., judeţ/sector …….
Cod unic de înregistrare: …………………………………….,
Nr. înregistrare în Registrul comerţului: ……. din data: ………

Prezentul certificat atesta ca, din analiza dosarului depus, personalul
care desfãşoarã activitãţi de prevenire şi protecţie în cadrul serviciului
extern îndeplineşte cerinţele prevãzute la art. 28 – 45 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii
în munca nr. 319/2006.
Personalul din cadrul serviciului extern:

┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │  Numele şi prenumele        │ Cod numeric personal     │   Funcţia*1)  │
│crt.│                             │                          │               │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
└────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┘

Serviciile prestate vor respecta prevederile Legii securitãţii şi
sãnãtãţii în munca nr. 319/2006 şi ale legislaţiei subsecvente acesteia.

Emis la data ……………….
Valabil pana la ……………..

PREŞEDINTE

––––
*1) Funcţia în cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie
(conducãtor al serviciului sau personal de execuţie)
*ST*

ANEXA 10
la normele metodologice
––––––––

*T*

Nr. …/…*1)
Denumirea: ………………………………..
Sediu: ……………………………………
Codul poştal: …. Telefon: ……… Fax: …….
Cod unic de înregistrare: …………………..
Nr. înregistrare în Registrul comerţului: ……. din data ………
Certificat de abilitare nr. … din ….

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

┌──┬───────┬─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬──┐
│  │       │     │       Date referitoare la beneficiar          │    Date     │       │  │
│  │       │     │                                               │ referitoare │Infor- │  │
│  │       │     │                                               │ la furnizor │matii  │  │
│  │       │     ├─┬─┬─┬─────┬───────────────────────────────────┼────────┬────┤referi │ O│
│N │Activi-│Bene-│ │ │ │Dacã │                                   │        │    │toare  │ b│
│r.│tatea  │fici-│ │ │ │sau  │                                   │        │    │  la   │ s│
│  │desfa- │arul │A│B│C│inre-│    Tipul evenimentelor            │        │    │con-   │ e│
│c │surata │     │ │ │ │gis- │                                   │Persoana│Timp│troale │ r│
│r │ *2)   │     │ │ │ │trat │                                   │care a  │alo-│ ale   │ v│
│t.│       │     │ │ │ │eveni│                                   │efectuat│cat │inspec │ a│
│  │       │     │ │ │ │mente│                                   │activi- │    │torilor│ t│
│  │       │     │ │ │ ├──┬──┼────┬────┬──────┬─────┬──────┬─────┤tatea   │    │  de   │ i│
│  │       │     │ │ │ │  │  │Acci│Acci│Acci  │Inci │Imbol │Cauza│        │    │munca  │ i│
│  │       │     │ │ │ │DA│NU│den │den │den   │dente│naviri│eveni│        │    │       │  │
│  │       │     │ │ │ │  │  │te  │te  │te de │peri-│profe-│mentu│        │    │       │  │
│  │       │     │ │ │ │  │  │usoa│de  │traseu│culoa│siona-│lui  │        │    │       │  │
│  │       │     │ │ │ │  │  │re  │mun │sau de│se   │le    │     │        │    │       │  │
│  │       │     │ │ │ │  │  │    │ca  │circu │     │      │     │        │    │       │  │
│  │       │     │ │ │ │  │  │    │    │latie │     │      │     │        │    │       │  │
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
│0 │   1   │  2  │3│4│5│ 6│ 7│  8 │ 9  │  10  │  11 │  12  │ 13  │  14    │ 15 │  16   │17│
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┴───────┴─────┴─┴─┴─┴──┴──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
│           TOTAL:           │    │    │      │     │      │     │        │    │       │  │
└────────────────────────────┴────┴────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────┴───────┴──┘

Titularul certificatului*3)

Conducãtorul serviciului extern
de prevenire şi protecţie*4),

SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMĂTOAREA:
A = Profilul de activitate
B = Numãrul total de salariaţi
C = Numãrul de participanţi la activitatea desfasurata
––––
*1) Numãrul de înregistrare la emitent
*2) Se vor completa activitãţile desfãşurate de finite la art. 16
alin. 1 din prezentele norme.
*3) Se va specifica funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal,
al titularului şi va purta semnatura şi ştampila.
*4) Numele şi prenumele conducatorului şi semnatura.
*ST*

ANEXA 11
la normele metodologice
––––––––
*T*
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA …………………..

FIŞA DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ
privind securitatea şi sãnãtatea în munca

NUMELE ŞI PRENUMELE _____________________________________________
LEGITIMATIA, MARCA ______________________________________________
GRUPA SANGUINA___________________________________________________
DOMICILIUL ______________________________________________________

Data şi locul naşterii __________________________________________
Calificarea _________________ Funcţia ___________________________
Locul de munca __________________________________________________
Autorizaţii (ISCIR, s.a.) _______________________________________
Traseul de deplasare la/de la serviciu __________________________
_________________________________________________________________

Instruirea la angajare

1) Instruirea introductiv generalã, a fost efectuatã la data ____
timp de __________ ore, de cãtre ________________________________
având funcţia de ________________________________________________
Conţinutul instruirii ___________________________________________
_________________________________________________________________

Semnatura celui    Semnatura celui care a
instruit         efectuat instruirea

Semnatura celui care a
verificat însuşirea cunoştinţelor

2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuatã la data ________
loc de munca/post de lucru ____________ timp de _____________ ore,
de cãtre ____________________ având funcţia de __________________
Conţinutul instruirii __________________________________________
________________________________________________________________

Semnatura celui    Semnatura celui care a
instruit         efectuat instruirea

Semnatura celui care a
verificat însuşirea cunoştinţelor

3) Admis la lucru
Numele şi prenumele _______________________________
Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) ____________________
Data şi semnatura ______________________________________________

Instruirea periodicã

┌──────────┬──────┬────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┐
│          │      │        │                 │             Semnatura celui    │
│          │      │        │                 ├─────────┬────────┬─────────────┤
│ Data     │Durata│Ocupaţia│                 │Instruit │care a  │  care a     │
│instruirii│ (h)  │        │Materialul predat│         │instruit│ verificat   │
│          │      │        │                 │         │        │ instruirea  │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
└──────────┴──────┴────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘

Instruirea periodicã suplimentarã

┌──────────┬──────┬────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┐
│          │      │        │                 │             Semnatura celui    │
│          │      │        │                 ├─────────┬────────┬─────────────┤
│ Data     │Durata│Ocupaţia│                 │Instruit │care a  │  care a     │
│efectuãrii│ (h)  │        │Materialul predat│         │instruit│ verificat   │
│          │      │        │                 │         │        │ instruirea  │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│          │      │        │                 │         │        │             │
│          │      │        │                 │         │        │             │
└──────────┴──────┴────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘

Rezultatele testarilor

┌──────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
│    Data  │        Materialul examinat   │   Calificativ  │   Examinator  │
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
└──────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

Accidente de munca sau îmbolnãviri profesionale suferite

┌───────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────┐
│ Data producerii   │                             │ Nr. şi data PV  │ Nr.  │
│  evenimentului    │   Diagnosticul medical      │ de cercetare a  │zile  │
│                   │                             │ evenimentului   │ITM   │
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
└───────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────┘

Sancţiuni aplicate pentru nerespectarea reglementãrilor de
securitate şi sãnãtate în munca

┌──────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│   Abaterea sãvârşitã     │       Sancţiunea     │   Nr. şi data    │
│                          │     administrativã   │     deciziei     │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
└──────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘
CONTROL MEDICAL PERIODIC

┌──────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
│                              │  │                              │
│  Observaţii de specialitate  │  │  Observaţii de specialitate  │
│                              │  │                              │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│                              │  │                              │
│ Semnatura şi         Data    │  │ Semnatura şi         Data    │
│ parafa medicului     vizei   │  │ parafa medicului     vizei   │
│ de medicina muncii  ….     │  │ de medicina muncii           │
└──────────────────────────────┘  └──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
│                              │  │                              │
│  Observaţii de specialitate  │  │  Observaţii de specialitate  │
│                              │  │                              │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│                              │  │                              │
│ Semnatura şi         Data    │  │ Semnatura şi         Data    │
│ parafa medicului     vizei   │  │ parafa medicului     vizei   │
│ de medicina muncii  ….     │  │ de medicina muncii           │
└──────────────────────────────┘  └──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
│                              │  │                              │
│  Observaţii de specialitate  │  │  Observaţii de specialitate  │
│                              │  │                              │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│                              │  │                              │
│ Semnatura şi         Data    │  │ Semnatura şi         Data    │
│ parafa medicului     vizei   │  │ parafa medicului     vizei   │
│ de medicina muncii  ….     │  │ de medicina muncii           │
└──────────────────────────────┘  └──────────────────────────────┘

TESTAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ

┌──────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
│                              │  │                              │
│  Apt psihologic pentru:*     │  │   Apt psihologic pentru:*    │
│                              │  │                              │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│                              │  │                              │
│ Semnatura            Data    │  │ Semnatura            Data    │
│ psihologului                 │  │ psihologului                 │
│                              │  │                              │
└──────────────────────────────┘  └──────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
│                              │  │                              │
│  Apt psihologic pentru:*     │  │   Apt psihologic pentru:*    │
│                              │  │                              │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│                              │  │                              │
│ Semnatura            Data    │  │ Semnatura            Data    │
│ psihologului                 │  │ psihologului                 │
│                              │  │                              │
└──────────────────────────────┘  └──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
│                              │  │                              │
│  Apt psihologic pentru:*     │  │   Apt psihologic pentru:*    │
│                              │  │                              │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│ ___________________________  │  │ ____________________________ │
│                              │  │                              │
│ Semnatura            Data    │  │ Semnatura            Data    │
│ psihologului                 │  │ psihologului                 │
│                              │  │                              │
└──────────────────────────────┘  └──────────────────────────────┘

* lucru la înãlţime, lucru în condiţii de izolare, conducatori auto, etc.
*ST*

ANEXA 12
la normele metodologice
––––––––

Întreprinderea/unitatea______________________

FIŞA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ
privind securitatea şi sãnãtatea în munca

întocmitã azi ___________

Subsemnatul …………., având funcţia de ………., am procedat la
instruirea unui numãr de …… persoane de la ……… conform tabelului
nominal de pe verso, în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, pentru
vizita (prezenta) în întreprindere/unitate în zilele ……………
În cadrul instruirii s-au prelucrat urmãtoarele materiale;
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Prezenta fişa de instructaj se va pãstra la …………………
………………………………………………………….

Verificat,          Semnatura celui care a
efectuat instruirea

verso
Fişa de instruire colectivã

TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire

Subsemnaţii am fost instruiti şi am luat cunostinta de materialele
prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivã privind securitatea
şi sãnãtatea în munca şi ne obligam sa le respectam întocmai.

┌────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │   Numele şi prenumele  │ Act identitate/grupa sanguina  │Semnatura  │
│crt.│                        │                                │           │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
└────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘

Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar
Semnatura ______________

Nota:
Fişa se completeazã în 2 exemplare.

ANEXA 13
la normele metodologice
––––––––

COMUNICAREA EVENIMENTELOR
*T*
┌───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│FIŞA Nr.   │JUDEŢUL    │      Denumirea angajatorului la care │ Adresa
│           │           │         s-a produs evenimentul:      │
│           │           │                                      │ Telefon
├───────────┤           │                                      │
│Cod CAEN   │LOCALITATEA│                                      │
├───────────┤           ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┐
│Data/Ora   │           │      Denumirea angajatorului la care │ Adresa
│producerii │           │          este /a fost angajat        │
│           │           │               accidentatul           │ Telefon
├───────────┼───────────┴┬─────────────────────────────────────┴───────────────────────────┐
│Data       │Locul       │                     VICTIME
│comunicãrii│producerii  │
│           │evenimen-   │
│           │tului       │
├───────────┼────────────┼─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│Numele/    │            │Nume                 │Nume                 │Nume                 │
│funcţia    │Unitatea    │Prenume              │Prenume              │Prenume              │
│persoanei  │medicalã la ├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│care       │care a fost │Ocupaţie:            │Ocupaţie:            │Ocupaţie:            │
│comunica:  │internat    │Vechime în ocupaţie: │Vechime în ocupaţie: │Vechime în ocupaţie: │
│           │accidentatul│Vechime la locul     │Vechime la locul     │Vechime la locul     │
│           │            │de munca:            │de munca:            │de munca:            │
│           │            │Varsta:              │Varsta:              │Varsta:              │
│           │            │Starea civilã:       │Starea civilã:       │Starea civilã:       │
│           │            │Copii în întreţinere:│Copii în întreţinere:│Copii în întreţinere:│
│           │            │Alte persoane în     │Alte persoane în     │Alte persoane în     │
│           │            │întreţinere:         │întreţinere:         │întreţinere:         │
├───────────┴────────────┴─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│               ACCIDENT                       │INCIDENT PERICULOS:  │Decizia de încadrare │
│                                              │                     │          INV        │
├────────────────┬─────────────────────────────┤                     ├─────────────┬───────┤
│  Colectiv      │       Individual            │                     │Nr/Data      │Gr.    │
├───────┬────────┼────────────┬──────────┬─────┤                     │             │       │
│Nr.de  │Din care│Invaliditate│Invalidi- │Deces│                     │             │       │
│victime│decedati│evidenta    │tate      │     │                     │             │       │
├───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────┤                     │             │       │
├───────┴────────┴────────────┴──────────┴─────┴─────────────────────┴─────────────┴───────┤
│Descrierea împrejurãrilor care se cunosc şi cauze prezumtive în care s-a                  │
│ produs evenimentul:                                                                      │
│                                                                                          │
│                                                                                          │
│                                                                                          │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Consecinţele accidentului (în cazul decesului se va mentiona data   │Starea civilã:       │
│şi ora decesului):                                                  │C – cãsãtorit        │
│                                                                    │D – divorţat         │
│                                                                    │N – necasatorit      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
*ST*

ANEXA 14
la normele metodologice
––––––––
*T*
Conţine ….. pagini

Data în fata mea
Azi ……………..
Inspector de munca………………….
Posesor legitimatie nr. …./….

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) ………….., fiul lui …….., şi al ……, nãscut(a)
în localitatea ……., judeţul ……., la data de ……., cu domiciliul
stabil în judeţul …….. localitatea …… strada ……. nr. …..,
bloc …. scara …., etaj ….., apartament …… sector ….., posesor
al CI/BI seria ….., numãr …… eliberat la data ……. de ……..
CNP ……….. de profesie ……….. angajat la ……….., din data
de ………. în funcţia de ………. cu privire la evenimentul din data
de …… ora ….., ce a avut loc la ……….. la locul de munca
………….. situat ………….. şi în care au fost implicaţi numitii
……………… declar urmãtoarele:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
*ST*

ANEXA 15
la normele metodologice
––––––––

REGISTRUL UNIC
DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR ÎN MUNCA
ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA………
*T*

┌──┬─────┬─────┬────┬────┬───┬─────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┬────┬───┐
│  │     │     │    │    │   │     │     │   DATA/ORA        │        DATA TERMINĂRII ITM      │    │   │
│  │     │     │    │    │   │     │     │ ACCIDENTARII PRIN:│             PRIN:               │    │   │
│  │     │     │    │    │   │     │     │                   ├─────────────┬──────┬─────┬──────┤    │   │
│  │     │     │    │    │   │     │     │                   │INVALIDITATE │      │     │      │    │   │
│  │     │     │    │    │   │     │     ├─────┬───────┬─────┼───────┬─────┤      │     │      │    │   │
│  │     │     │    │    │   │     │     │     │       │     │       │     │      │     │      │    │   │
│  │     │     │    │    │   │     │     │     │       │     │       │     │      │     │      │    │   │
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼───┤
│ 0│  1  │  2  │  3 │  4 │ 5 │  6  │  7  │  8  │   9   │ 10  │  11   │  12 │   13 │  14 │  15  │ 16 │ 17│
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼───┤
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼───┤
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼───┤
└──┴─────┴─────┴────┴────┴───┴─────┴─────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┴─────┴──────┴────┴───┘

LEGENDA:
–––
0 = NR. CRT.
1 = NUMELE ŞI PRENUMELE ACCIDENTATILOR
2 = DATE PERSONALE – varsta
– stare civilã
– ocupaţie
– vechime în ocupaţie
– vechime la loc de munca
3 = LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI (secţie, atelier, etc.)
4 = LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
5 = ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
6 = ÎMPREJURARE CAUZELE ACCIDENTARII
7 = EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN

8 = ITM
9 = DECESE
10 = DATA COMUNICĂRII LA INSPECTORAT T:Transmis
P:Primit (numele persoanei)
11 = Nr.;DATA DECIZIEI; GRAD INV.
12 = DATA COMUNICĂRII LA INSPECTORAT T:Transmis
P:Primit (numele persoanei)
13 = RELUARE ACTIVITATE
14 = DECESE
15 = DATA COMUNICĂRII LA INSPECTORAT T:Transmis
P:Primit (numele persoanei)
16 = Nr. zile ITM (calendaristice)
17 = OBS.
*ST*

ANEXA 16
la normele metodologice
────────────────────────

REGISTRUL UNIC
DE EVIDENTA A INCIDENTELOR PERICULOASE
ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ____________

*T*
┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ DESCRIEREA │LOCUL UNDE│ACTIVITATEA│ÎMPREJURAREA│   DATA     │  MĂSURI   │
│crt.│INCIDENTULUI│S-A PRODUS│ECONOMICĂ  │  CAUZELE   │TRANSMITERII│REALIZATE  │
│    │            │INCIDENTUL│ÎN CARE S-A│INCIDENTULUI│OPERATIVE LA│PENTRU     │
│    │            │(secţie,  │PRODUS     │            │INSPECTORAT │PREVENIREA │
│    │            │ atelier, │INCIDENTUL │            │T:Transmis  │UNOR CAZURI│
│    │            │  etc.)   │(Cod CAEN) │            │P:Primit    │  SIMILARE │
│    │            │          │           │            │(numele     │           │
│    │            │          │           │            │persoanei)  │           │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 0  │    1       │    2     │     3     │     4      │    5       │     6     │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
└────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
*ST*

ANEXA 17
la normele metodologice
───────────────────────

REGISTRUL UNIC
DE EVIDENTA A ACCIDENTELOR UŞOARE
ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA____________

*T*
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────┬─────┐
│Nr.│    │   │   │   │   │   │   │   │    FELUL   │     │
│crt│    │   │   │   │   │   │   │   │ACCIDENTULUI│ OBS │
│   │    │   │   │   │   │   │   │   ├────┬───────┤     │
│   │    │   │   │   │   │   │   │   │    │       │     │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
│ 0 │ 1  │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9  │  10   │  11 │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───────┴─────┘

Legenda:
────────
1 = NUMELE ŞI PRENUMELE ACCIDENTATILOR
2 = DATE PERSONALE
– varsta;
– stare civilã;
– ocupaţie;
– vechime în ocupaţie;
– vechime la loc de munca;
3 = LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI(secţie, atelier etc.)
4 = LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
5 = ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
6 = ÎMPREJURAREA CAUZELE ACCIDENTARII
7 = EFECTELE ACCIDENTARII ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
8 = DATA/ ORA ACCIDENTARII
9 = CU INCAPACITATE DE MUNCA (nr. zile dar mai puţin de 3)
10 = CU INCAPACITATE DE MUNCA (mai puţin de o zi)
11 = OBS.
*ST*

ANEXA 18
la normele metodologice
───────────────────────

REGISTRUL UNIC
DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR ÎN MUNCA CE AU CA URMARE
INCAPACITATE DE MUNCA MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU
ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA_________________
*T*
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────────────┬────┬───┬───┐
│Nr.│    │   │   │   │   │   │   │   │DATA TERMINĂRII│    │   │   │
│crt│    │   │   │   │   │   │   │   │INCAPACITĂŢII  │    │   │   │
│   │    │   │   │   │   │   │   │   │DE MUNCA PRIN  │    │   │   │
│   │    │   │   │   │   │   │   │   ├────┬────┬─────┤    │   │   │
│   │    │   │   │   │   │   │   │   │    │    │     │    │   │   │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
│ 0 │ 1  │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9  │ 10 │ 11  │ 12 │13 │14 │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴─────┴────┴───┴───┘

Legenda:
────────
1 = NUMELE ŞI PRENUMELE ACCIDENTATILOR
2 = DATE PERSONALE
– varsta;
– stare civilã;
– ocupaţie;
– vechime în ocupaţie;
– vechime la loc de munca;
3 = LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI(secţie, atelier etc.)
4 = LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
5 = ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
6 = ÎMPREJURAREA CAUZELE ACCIDENTARII
7 = EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
8 = DATA/ ORA ACCIDENTARII
9 = RELUARE ACTIVITATE
10 = INVALIDITATE Nr. DATA DECIZIEI; GRAD INV.
11 = DECESE
12 = DATA COMUNICĂRII LA ITM T:Transmis P:Primit (numele persoanei)
13 = PERIOADA CALENDARISTICĂ
14 = Nr. ZILE ITM (de lucru)
*ST*

ANEXA 19
la normele metodoloctice
––––––––-
*T*
Nr. …. data ………….
Judeţul …………………
Localitatea ……………..
Unitatea sanitarã …………

FIŞA DE SEMNALARE BP1

Cãtre: ……………………….

I. Numele ……………………………………………
Prenumele …………………………………….. Sexul M/F
Data naşterii: an …. luna ………… ziua ……………..
Buletin identitate: seria …… nr. ……., CNP ………….
Profesia ………………………………………………
Încadrat la …………………………………………….
Adresa …………………………………………………
Diagnosticul prezumtiv …………………………………..
……………………………………………………….
Agentul cauzal ………………………………………….
Ocupaţia care a generat boala …………………………….
Vechimea în ocupaţia respectiva …………………………..
Semnatura şi parafa medicului,

Diagnosticul de profesionaiitate precizat
……………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Semnatura şi parafa
Medicului de medicina muncii,

Data completãrii:
an ….. luna …. ziua ….
*ST*

ANEXA 20
la normele metodologice
––––––––

*T*
Judeţul ………………………..
Localitatea …………………….
Unitatea sanitarã ……………….

PROCES-VERBAL Nr. …
DE CERCETARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALĂ
anul….. luna … ziua ….

Subsemnatul, Dr. ……………, posedand legitimatia nr. ….. eliberata
de Ministerul Sãnãtãţii Publice, în prezenta (numele, prenumele, funcţia);
…………. procedând la cercetarea cazului de imbolnavire profesionalã
……………….. din întreprinderea/instituţia …………………
cu sediul în localitatea …………. str. ….., nr. ….. depistat de
unitatea sanitarã ………. cu diagnosticul de ………… am constatat
urmãtoarele:
1. – îmbolnãvirea profesionalã se datoreazã urmãtoarelor cauze:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
2. – Prin aceasta s-au încãlcat urmãtoarele prevederi legislative de
sãnãtate şi securitate în munca:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
1. ………….. rãspunde: ……………… termen: …………..
2. ………….. rãspunde: ……………… termen: …………..

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în trei exemplare, din care unul
pentru întreprinderea/instituţia/societatea în cauza, al doilea pentru
medicul/unitatea sanitarã care asigura asistenta de medicina muncii şi
al treilea se depune la dosarul de obiectiv de medicina muncii din
Autoritatea de Sãnãtate Publica.

Am primit un exemplar din prezentul
proces-verbal şi am luat cunostinta
de prescripţiile fãcute, astãzi data
de mai jos:

an ….. luna ….. ziua …

Semnatura conducatorului     Semnatura şi parafa medicului
întreprinderii/instituţiei      care a efectuat cercetarea,

Semnatura
inspectorului de munca
*ST*

ANEXA 21
la normele metodologice
––––––––
*T*
FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALĂ BP2
nr. …./luna …..

Judeţul ………………………………………
Localitatea …………………………………..
Unitatea sanitarã ……………………………..
Numele şi prenumele ……………………………
CNP ………………………………………….

ÎNTREPRINDERE/UNITATE ANGAJATOARE ………………
…………………………………………….
ADRESA COMPLETA A ÎNTREPRINDERII/UNITĂŢII …………
…………………………………………….
COD CAEN*1) ………………………………….
Secţia, atelierul …………………………….
COD OCUPAŢIE ACTUALA*2) ……………………….
COD OCUPAŢIE CARE A GENERAT BOALA*3)…………….
Vechimea în ocupaţia care a generat boala ……….
Data semnalarii …………………………….
Diagnosticul prezumtiv ………………………
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ……….
Diagnosticul precizat complet*4) (şi codificarea radiologica*5)…….
Data confirmãrii (anul, luna, ziua) …………………………….
Agentul cauzal (circumstanţe) ………………………………….
…………………………………………………………..
Mãsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandãri
program redus, control periodic schimbarea locului de munca, pensionare
etc.) ……………………
…………………………………………………………….
Bolnavul a decedat (da, nu) …………………………………..
Numãr total lucrãtori din întreprindere/unitate: ………………..
Numãr lucrãtori din întreprindere/unitate expusi la agentul cauzal
incriminat: ……………..
Cercetarea s-a fãcut prin procesul-verbal nr.
Data completãrii:
an ….., luna ….. ziua ……..

Semnatura şi parafa medicului
de medicina muncii
––––-
*1) din patru cifre, conform Ordin nr. 601 din 26/11/2002  al Institutului
Naţional de Statistica, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
*2) conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale privind
aprobarea Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R,) nr. 138 din
17 aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu
modificãrile şi completãrile ulterioare
*3) conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale privind
aprobarea Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.) nr. 138 din
17 aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu
modificãrile şi completãrile ulterioare
*4) denumire completa, complicatii afecţiuni asociate
*5) dupã caz
*ST*
verso

Ruta profesionalã*)
*T*

┌───┬──────────────┬────────┬────────┬───────────────────────┬────────────┬────────────┐
│Nr.│Întreprinderea│Ocupaţia│Secţie  │Durata expunerii       │Concentratia│Concentratia│
│   │(localitatea) │        │Atelier │   Anul, luna          │ medie în   │   medie    │
│   │              │        │        ├───────────┬───────────┤  pulberi   │   SiO(2)   │
│   │              │        │        │ de la     │pana la    │            │            │
├───┼──────────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│   │              │        │        │           │           │            │            │
│ 1 │              │        │        │           │           │            │            │
│   │              │        │        │           │           │            │            │
├───┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼────┬───┬───┼────┬───┬───┤
│   │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│ 32 │ 33│ 34│ 35 │ 36│ 37│
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼───┼────┼───┼───┤
│   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │   │   │    │   │   │
├───┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼────┴───┴───┼────┴───┴───┤
│   │              │        │        │           │           │            │            │
│   │              │        │        │           │           │            │            │
│ 2 │              │        │        │           │           │            │            │
│   │              │        │        │           │           │            │            │
├───┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼────┬───┬───┼────┬───┬───┤
│   │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│ 32 │ 33│ 34│ 35 │ 36│ 37│
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼───┼────┼───┼───┤
│   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │   │   │    │   │   │
├───┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼────┴───┴───┼────┴───┴───┤
│   │              │        │        │           │           │            │            │
│ 3 │              │        │        │           │           │            │            │
│   │              │        │        │           │           │            │            │
├───┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼────┬───┬───┼────┬───┬───┤
│   │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│ 32 │ 33│ 34│ 35 │ 36│ 37│
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼───┼────┼───┼───┤
│   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │   │   │    │   │   │
├───┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼────┴───┴───┼────┴───┴───┤
│   │              │        │        │           │           │            │            │
│ 4 │              │        │        │           │           │            │            │
│   │              │        │        │           │           │            │            │
├───┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼────┬───┬───┼────┬───┬───┤
│   │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│ 32 │ 33│ 34│ 35 │ 36│ 37│
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼───┼────┼───┼───┤
│   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │   │   │    │   │   │
├───┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼────┴───┴───┼────┴───┴───┤
│   │              │        │        │           │           │            │            │
│ 5 │              │        │        │           │           │            │            │
│   │              │        │        │           │           │            │            │
├───┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼────┬───┬───┼────┬───┬───┤
│   │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│ 32 │ 33│ 34│ 35 │ 36│ 37│
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼───┼────┼───┼───┤
│   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │   │   │    │   │   │
└───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴───┴───┴────┴───┴───┘

* Se completeazã numai pentru silicoza
*ST*

ANEXA 22
la normele metodologice

TABELUL BOLILOR PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE

Neoplazii
*T*
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│    BOALA         │                   NOXA PROFESIONALĂ                       │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm          │Arsen şi compuşi                                           │
│hepatic şi al     ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ductelor biliare  │Clorura de vinil                                           │
│intrahepatice     ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Angiosarcom       │Virusuri hepatitice B şi C                                 │
│hepatic           │                                                           │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm al       │Crom hexavalent şi compuşi                                 │
│cavitatii nazale  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│şi/sau            │Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului  │
│sinusurilor       │concentrat                                                 │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Nichel şi compuşi                                          │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Pulberi de lemn                                            │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm          │Azbest                                                     │
│laringian         │                                                           │                                                                                                                                                                                                  ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Arsen şi compuşi                                           │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Azbest                                                     │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Beriliu                                                    │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Bisclormetileter şi derivati                               │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Cadmiu şi compuşi                                          │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Carbura de tungsten                                        │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Clormetil-metileter                                        │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Clorura de vinil                                           │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm          │Cobalt                                                     │
│bronhopulmonar    ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Crom hexavalent şi compuşi                                 │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Dioxid de siliciu liber cristalin                          │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Gaze mustar                                                │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Hidrocarburi aromatice (din funingine, negru de fum şi     │
│                  │altele)                                                    │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Nichel şi compuşi                                          │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Oxizi de fier                                              │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Radon şi produşi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la │
│                  │mineritul subteran al hematitei)                           │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Talc cu conţinut de azbest                                 │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Uleiuri minerale                                           │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm osos     │                                                           │
│şi al cartilajului│                                                           │
│articular al      │Radiatii ionizante                                         │
│membrelor şi cu   │                                                           │
│alte localizari   │                                                           │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasme ale     │Arsen şi compuşi                                           │
│pielii:           ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Epiteliom       │Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru│
│spinocelular      │de fum, produşi de gazeificare a carbunelui, smoala şi     │
│- Epiteliom       │altele)                                                    │
│bazocelular       ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Melanom         │Radiatii ionizante                                         │
│malign            ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│-Boala Bowen      │                                                           │                                                                    │(carcinom în situ)│  Uleiuri minerale                                         │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mezoteliom        │                                                           │
│pleural           │Azbest                                                     │
│Mezoteliom        │                                                           │
│peritoneal        │                                                           │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │  Amino- şi nitroderivati aromatici                        │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Auramina                                                   │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Benzen                                                     │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm al       │Benzidina şi derivati                                      │
│vezicii urinare   ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de  │
│                  │                     fum s.a)                              │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │                   2- Naftilamina                          │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Uleiuri minerale                                           │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │                     Gaze mustar                           │
│Neoplasm al       ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│tractului digestiv│Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de  │
│                  │fum şi altele)                                             │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Uleiuri minerale                                           │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Glioblastom       │        Derivati de nitrozuree şi nitrozoguanidine         │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm          │                                                           │
│mamar             │                                                           │
│Neoplasm al       │      Hormoni sexuali (dietilstilbestrol şi altele)        │
│tractului genital │                                                           │
│feminin           │                                                           │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm al       │ Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de │
│tractului genital │                    fum şi altele)                         │
│masculin          │                                                           │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Benzen şi derivati                                         │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Leucemii          │Etilen-oxid (oxid de etilenã)                              │
│                  ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Radiatii ionizante                                         │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alte afecţiuni    │                                                           │
│maligne cauzate   │                                                           │
│de expunerea      │                                                           │
│profesionalã      │                                                           │
│obiectivata şi    │Agenţi cancerigeni certi din lista IARC                    │
│evaluatã la unul  │                                                           │
│sau mai mulţi     │                                                           │
│agenţi din lista  │                                                           │
│IARC              │                                                           │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

Alte boli şi modificãri hematologice non-maligne
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│        BOALA PROFESIONALĂ          │           NOXA PROFESIONALĂ             │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Butil de staniu                          │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hidrogen arseniat (arsina)               │
│Anemie hemolitica dobandita         ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Medicamente                              │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Naftalina                                │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Trinitrotoluen                           │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │şi altele                                │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Benzen                                   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │p-Butilbenzen                            │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │o-Diclorbenzen                           │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │DDT                                      │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hexaclorciclohexan (Lindan)              │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│Anemie aplastica                    │Monoclorbenzen                           │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Pentaclorfenol                           │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Radiatii ionizante                       │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Trimetilbenzen (pseudocumen)             │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Trinitrotoluen                           │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │şi altele                                │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Anemie secundarã                    │Arsen şi compuşi                         │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Cimen (paracimol)                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Clorura de metil (monoclormetan)         │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Compuşi organofosforici şi organoclorurati
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Crezoli                                  │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Fosfor şi compuşi                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Mesitilen                                │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Metilcelosolv                            │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Monoxid de carbon                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Nitro- şi cloronitroderivati aromatici   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Pirocatechina                            │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Pirogalot                                │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Plumb                                    │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Silicat de etil                          │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Tricloretilena                           │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │şi altele                                │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Benzen                                   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│Agranulocitoza                      │Radiatii ionizante                       │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Trinitrotoluen                           │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │şi altele                                │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Amino- şi nitroderivati                  │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hidrogen arseniat                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Oxizi de azot                            │
│Methemoglobinemie                   ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Pirocatechina                            │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Pirogalol                                │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Rezorcina                                │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │şi altele                                │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Afecţiuni psihice şi comportamentale
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│          BOALA PROFESIONALĂ        │          NOXA PROFESIONALĂ              │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Sindrom posttraumatic              │Traumatisme craniene prin accident de    │
│                                    │munca                                    │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli neurologice
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│        BOALA PROFESIONALĂ          │           NOXA PROFESIONALĂ             │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Mangan (dioxid de mangan)                │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│Parkinson secundar                  │Mercur şi compuşi                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Monoxid de carbon                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Sulfura de carbon                        │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Acrilamida                               │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Furfural                                 │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni extrapiramidale şi        │N-Hexan                                  │
│tulburãri de motilitate:            ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hidrocarburi alifatice halogenate        │
│-ataxie/tremor intentional şi altele├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura   │
│                                    │de fosfor)                               │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Mangan                                   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Mercur şi compuşi                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Toluen                                   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │şi altele                                │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Mononeuropatia membrelor superioare:│                                         │
│- Sindrom de tunel carpian          │                                         │
│                                    │Miscari repetitive                       │
│- Sindrimul de tunel cubital Guyon  │Vibratii                                 │
│- Sindromul epitrohleo-olecranian   │Poziţii extreme ale articulatiilor       │
│                                    │(în special asocierea acestor factori de │
│                                    │risc)                                    │
│- Sindromul de tunel radial         │                                         │
│- Alte mononeuropatii ale membrelor │                                         │
│superioare                          │                                         │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindrom de compresie a nervului     │Poziţii vicioase                         │
│sciatic                             │                                         │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Neuropatie                          │Acrilamida                               │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Arsen şi compuşi                         │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Borrelia (maladia Lyme)                  │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Brucella (bruceloza cronica)             │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Compuşi organofosforici                  │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Dimetil aminopropionitril                │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Etilen-oxid (oxid de etilenã)            │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hidrocarburi alifatice halogenate        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hidrocarburi alifatice (N-hexan,         │
│                                    │ciclohexan şi altele)                    │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hidrocarburi aromatice                   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Mercur                                   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Metil-N-butil-cetona                     │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Plumb                                    │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Sulfura de carbon                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Taliu                                    │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Virusul hepatitic C                      │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Virusul varicelo-zosterian               │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Vibratii                                 │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │şi altele                                │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Borelia (maladia Lyme)                   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│Mielita                             │Bromura de metil (monobrommetan)         │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Brucella (bruceloza cronica)             │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │şi altele                                │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hidrocarburi alifatice halogenate        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│Nevrita trigeminala                 │Nitro- şi aminoderivati aromatici        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │şi altele                                │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Acetonitril                              │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Alcooli                                  │                                                                                                              │                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Aldehide                                 │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Amine aromatice şi derivati              │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Arsen şi compuşi                         │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Cetone                                   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Decaboran                                │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Dimetilformamida                         │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Dimetilsulfoxid (DMSO)                   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Esteri                                   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Eteri                                    │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Glicoli                                  │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│Encefalopatia toxica                │Hidrocarburi alifatice şi aromatice      │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hidrocarburi alifatice halogenate        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Hidrogen arseniat                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Mercur şi compuşi                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Monoxid de carbon                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Nitroderivati alifatici                  │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Nitro- şi cloronitroderivati aromatici   │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Pentaboran                               │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Plumb şi compuşi                         │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Solventi organici (amestecuri)           │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Staniu şi compuşi                        │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Tetrahidrofuran                          │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │şi altele                                │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Paralizii                           │Compresii mecanice                       │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli ale analizatorului vizual
┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│    BOALA PROFESIONALĂ       │               NOXA PROFESIONALĂ                │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Alergenii şi iritanti profesionali              │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Radiatii infrarosii                             │
│Conjunctivite                │Radiatii ionizante                              │
│                             │Virusuri, bacterii                              │
│                             │şi altele                                       │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Acid clorhidric                                 │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Acid fluorhidric                                │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Amoniac                                         │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Arsen şi compuşi                                │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Benzochinone                                    │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Cianamida calcica                               │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Clor                                            │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Creozot                                         │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Crezoli                                         │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Dioxid de sulf                                  │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Etilen-oxid (oxid de etilenã)                   │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Finoli (fenol, pirocatechina, pirogalol,        │
│                             │rezorcina şi altele)                            │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Formiat de metil                                │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│Cheratite                    │Hidrochinona                                    │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Hidrogen sulfurat                               │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Piridine                                        │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Quinoleina                                      │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Alergeni şi iritanti profesionali               │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Radiatii infrarosii                             │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Radiatii ionizante                              │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Radiatii ultraviolete                           │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Seleniu                                         │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Silicat de metil                                │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Streptococcus suis                              │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Sulfura de carbon                               │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Virusuri                                        │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │şi altele                                       │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Dinitrocrezol                                   │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Dinitrofenol                                    │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Etilen-oxid (oxid de etilenã)                   │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Laseri                                          │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│Cataracta                    │Microunde                                       │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Naftalina                                       │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Radiatii infrarosii                             │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Radiatii ionizante şi altele                    │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Trinitrotoluen                                  │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │şi altele                                       │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Nistagmus                    │Iluminat inadecvat în mine                      │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Astenopie acomodativa        │Suprasolicitari vizuale/în special în condiţii de
│                             │iluminat nefiziologice cantitativ şi calitativ  │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Alcool alilic                                   │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Alcool metilic (metanol)                        │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Arsen şi compuşi                                │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Hidrocarburi alifatice halogenate               │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Mercur                                          │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│Nevrita optica               │Naftalina                                       │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Nitro-şi aminoderivati aromatici                │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Piridine                                        │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Sulfura de carbon                               │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Taliu                                           │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Ambliopie                    │Bromura de metil (monobrommetan)                │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Diplopie                     │Carbonati heterociclici anticolinesterazici     │
│Amauroza                     ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Clorura de metil (monoclormetan)                │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Compuşi organofosforici                         │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Fosfati, pirofosfati, tiofosfati, fosforamide   │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Hidrogen fosforat (fosfina,trihidrura de fosfor)│
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Monoxid de carbon                               │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Sulfura de carbon                               │
│                             ├────────────────────────────────────────────────┤
│                             │Taliu                                           │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Uveita                       │Streptococ                                      │
│Endoftalmie                  │şi altele                                       │
└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

Boli ale analizatorului auditiv
┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    BOALA       │                    NOXA PROFESIONALĂ                        │
│ PROFESIONALĂ   │                                                             │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                │Zgomot peste LMA                                             │
│                ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                │Substanţe chimice ototoxice (arsen, bromura de metil, n-butil│
│                │alcool, compuşi organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de │
│                │carbon, plumb, stiren, sulfura de carbon, toluen, triclor-   │
│                │etilenã şi altele)                                           │
│                ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Hipoacuzie      │Explozii cu afectarea timpanului                             │
│Surditate       ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                │Perforatii ale timpanului cu scantei sau metale topite       │
│                ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                │Trauma barometrica                                           │
│                ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                │Traumatisme cu interesarea urechii medii şi a timpanului     │
│                ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                │Traumatisme cu interesarea stancii temporale                 │
│                ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                │Curent electric                                              │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Boli ale aparatului cardio-vascular
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│        BOALA PROFESIONALĂ          │           NOXA PROFESIONALĂ             │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Vibratii cu acţiune la nivelul membrelor │
│                                    │superioare                               │
│Sindromul Raynaud                   ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Clorura de vinil                         │
│                                    ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Rasini epoxidice                         │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Varice ale membrelor inferioare     │Ortostatism prelungit static sau asociat │
│complicate cu tulburãri trofice sau │manipulare de greutãţi                   │
│cu tromboflebite                    │                                         │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tromboflebita de efort a membrelor  │Efort cu miscari ample ale membrelor     │
│superioare                          │superioare                               │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tromboflebita profunda a membrelor  │Poziţie sezanda prelungitã la conducãtorii
│inferioare                          │profesionisti de vehicule şi utilaje     │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli ale aparatului respirator
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│         BOALA           │                NOXA PROFESIONALĂ                   │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Silicoza                 │Dioxid de siliciu liber cristalin                   │
│Silicotuberculoza        │                                                    │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Azbestoza                │Azbest                                              │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Pneumoconioza minerului  │Cãrbune                                             │
│la cãrbune               │                                                    │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Aluminoza pulmonara      │Aluminiu                                            │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Berilioza                │Beriliu                                             │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Antimoniu = stibiii (stibioza), bariu (baritoza),   │
│                         │caolin (caolinoza), fibre minerale artificiale,     │
│Pneumoconioze cauzate de │mica (micatoza), nefelina – apatita, olivina        │
│alte pulberi anorganice  │(olivinoza), oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroza)│
│                         │perlit, pulberi anorganice mixte, staniu (stanoza), │
│                         │talc (talcoza), tantal, titan, tungsten, vanadiu,   │
│                         │wolfram, zirconiu şi altele                         │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibroza pulmonara        │Ardezie                                             │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Carburi metalice (frite)                            │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Clorura de vinil                                    │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Medicamente (unele citostatice şi altele)           │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Metale grele (cobalt şi altele)                     │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Radiatii ionizante                                  │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Substanţe chimice(gaze, fumuri şi vapori) – inclusiv│
│                         │gaze de furnal, gaze de sudura şi altele            │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Sisturi                                             │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Uleiuri minerale                                    │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │şi altele                                           │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni pulmonare      │                                                    │
│benigne: pleurezie       │Azbest                                              │
│benigna, atelectazii     │                                                    │
│rotunde, plãci pleurale  │                                                    │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Bisinoza                 │Bumbac, canepa, în, iuta, sisal, kapoca             │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │ Acarieni                                           │
│                         │ Actinomicete termofile                             │
│                         │ Aer condiţionat                                    │
│                         │ Alge                                               │
│                         │ Alginati                                           │
│                         │ Amiodarona                                         │
│                         │ Amoebe                                             │
│                         │ Anhidride (ftalica, hexahidroftalica, himica,      │
│                         │ tetracloroftalica, tetrahidroftalica, trimelitica  │
│                         │ şi altele)                                         │
│                         │ Antigene animale (inclusiv din dejectii)           │
│                         │ Artropode                                          │
│                         │ Aur (sarurile de aur)                              │
│                         │ Bacterii aeropurtate                               │
│                         │ Bagasa                                             │
│                         │ Blanuri                                            │
│                         │ ────────────────────────────────────────────────── │
│                         │ Branzeturi                                         │
│                         │ Bumbac                                             │
│                         │ Cafea verde (pulbere)                              │
│                         │ Carmin (pigment din gargarite)                     │
│                         │ Ceai (pulbere)                                     │
│                         │ Cereale (grâu, orz, secara şi altele)              │
│                         │ Compost                                            │
│                         │ Enzime din detergenti                              │
│Bronhoalveolita alergica │ Fãina                                              │
│extrinseca               │ Fan (în special mucegait)                          │
│(pneumonia prin          │ Fungi (comestibili şi microscopici)                │
│hipersensibilizare)      │ Hamei                                              │
│                         │ Hârtie (pasta)                                     │
│                         │ Hipofiza (pulbere)                                 │
│                         │ Izocianati                                         │
│                         │ Lemn (pulberi)                                     │
│                         │ Malt                                               │
│                         │ Mumii (invelisurile lor textile)                   │
│                         │ Neghina sorgului                                   │
│                         │ Nuca de cocos                                      │
│                         │ Paprika                                            │
│                         │ Peste (fãina de peste)                             │
│                         │ Piretroide                                         │
│                         │ Pluta                                              │
│                         │ Procarbazina                                       │
│                         │ Rasini epoxidice                                   │
│                         │ Reactivul Paulis                                   │
│                         │ Sisal                                              │
│                         │ Soia (coaja)                                       │
│                         │ Trestie de zahãr                                   │
│                         │ Tutun                                              │
│                         │ Uleiuri de rãcire                                  │
│                         │ Variola (cruste variolice)                         │
│                         │ şi altele                                          │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Sindromul toxic al pul-  │Pulberi organice                                    │
│berilor organice (boala  │                                                    │
│de siloz s.a)            │                                                    │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│BPOC                     │Pulberi organice şi anorganice, gaze, fumuri şi     │
│                         │vapori                                              │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Rinite                   │Alergeni şi iritanti profesionali                   │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Acid clorhidric                                     │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Acid fluorhidric                                    │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Arsen şi compuşi                                    │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│Ulcer nazal şi/sau       │Clorura de potasiu                                  │
│perforatia septului nazal├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Clorura de sodiu                                    │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Crom şi compuşi                                     │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Lemn (pulberi)                                      │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │şi altele                                           │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Larinqita                │Alergeni şi iritanti profesionali                   │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Suprasolicitare vocala profesionalã cronica         │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Noduli ai corzilor vocale│                                                    │
│(„nodulii cantaretilor”) │Suprasolicitare vocala profesionalã cronica         │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Iritatia şi inflamatia   │                                                    │
│acuta şi cronica a cãilor│Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori)          │
│aeriene superioare       │                                                    │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│RADS (Reactive airways   │                                                    │                                                                                                                        │dysfunction syndrome =   │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori)          │
│Sindrom reactiv de cai   │                                                    │
│aeriene)                 │                                                    │                                                                       ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Astm bronsic alergic şi  │                                                    │
│astm bronsic non-alergic │Alergeni şi iritanti respiratori profesionali       │
│(iritativ)               │                                                    │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Azbest                                              │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│Bronsita acuta şi cronica│Bioxid de siliciu liber cristalin                   │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Pulberi organice                                    │
│                         ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                         │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori)          │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Pneumopatia cauzatã de   │                                                    │
│sisteme de aer conditio- │Agenţi vehiculati prin sistemele de aer condiţionat │
│nat şi de umidifiere     │şi de umidifiere a aerului                          │
│a aerului                │                                                    │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Pneumonia chimica        │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori), uleiuri │
│                         │minerale (pneumonia lipoidica), zinc şi alte metale │
│                         │(febra de fum)                                      │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Edem pulmonar acut       │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori)          │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Emfizem pulmonar         │Efort respirator cronic (la suflatori)              │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

Bolile ficatului
┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   BOALA       │                 NOXA PROFESIONALĂ                            │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│               │Substanţe chimice hepatotoxice: arsen şi compuşi, brombenzen, │
│Hepatite       │clorura de vinil,crezoli,dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic,│
│toxice         │eter dicloretilic, etilenclorhidrina, fenoli, halotan, hidro- │
│               │carburi alifatice halogenate, ioxinil, nitro- şi cloronitro-  │
│               │derivati aromatici şi altele                                  │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│               │Amoebe                                                        │
│               ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│               │Brucella                                                      │
│Hepatite       ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│infectioase    │Rickettsii (Febra Q)                                          │
│               ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│               │Virusuri hepatitice                                           │
│               ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│               │şi altele                                                     │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Boli ale pielii şi tesutului subcutanat
┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│      BOALA         │               NOXA PROFESIONALĂ                         │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dermatita alergica  │                                                         │
│de contact:         │                                                         │
│                    │Antigene animale şi vegetale, adezivi, blocide, cauciuc, │
│a)-eczema alergica  │coloranti, cosmetice, detergenti, esente aromate, explo- │
│de contact          │zivi, fotoprotectoare, gaze de lupta, medicamente (unele │
│                    │anestezice de contact,antibiotice, antifungce imidazolice,
│                    │chinina, corticoizi, nitrofurazona, sulfamide şi altele),│
│                    │metale şi compusii lor, rasini naturale şi sintetice     │
│                    │(monomeri), revelatori fotografici, solventi organici,   │
│                    │substanţe de contrast, substanţe de curatat, uleiuri de  │
│                    │rãcire şi altele                                         │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│b)-eczerna fotoaler-│     Fotoalergeni                                        │
│gica de contact     │                                                         │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Insectofuncigide arsenicale şi mercuriale                │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Tricloretilena                                           │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Tetracloretilena                                         │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │şi altele                                                │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│d)-dermatita de     │                                                         │
│contact la proteine │Proteine vegetale şi animale                             │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│e)-eritem polimorf  │Alergeni ce induc eritem polimorf                        │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│f)-eruptie          │Alergeni ce induc eruptii lichenoide                     │
│lichenoida          │                                                         │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│g)-dermatita        │Alergeni ce induc dermatita limfomatoida                 │
│limfomatoida        │                                                         │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Adjuvanti ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranti (de│
│h)-dermatita        │tipul Disperse şi Basic, parafenilendiamina şi derivati  │
│purpurica de contact│şi altele), cumarine, dimetilof-dihidroxietifenuree,     │
│(purpura alergica   │dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilol-propilenuree,│
│de contact)         │fibre de sticla, lana, medicamente (aprotinina, chinidina,
│                    │flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil şi altele), │
│                    │plante (muschii de copac, pastarnac, sumac şi altele),   │
│                    │rasini melamin-formaldehidice, rasini ureo-formaldehidice,
│                    │sulfura de carbon, tetrametilol-acetilendiuree şi altele │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│i)-dermatita de     │                                                         │
│contact sistemica   │Alergeni ce induc dermatita de contact sistemica         │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dermatita ortoergica│                                                         │
│de contact:         │                                                         │
│a)-dermatita de     │Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vata  │
│uzura               │de sticla, zgura şi altele), pulberi organice (lemn şi   │
│                    │altele), microtraumatisme repetate şi altele             │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│b)-dermatita        │Detergenti, produse petroliere, reactivi chimici,        │
│iritativa           │sapunuri/solventi organici, uleiuri şi lubrefianti,      │
│(propriu-zisa)      │umezeala („eczema menajera”) şi altele                   │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Acizi şi baze tari (caustici)                            │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Alumino-silicatii de calciu (ciment)                     │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│c)-dermatita        │Arsen şi compuşi                                         │
│caustica            ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│(arsura chimica)    │Fosfor şi compuşi                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Var nestins (oxid de calciu)                             │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │şi altele                                                │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│d)-dermatita        │                                                         │
│fototoxica de       │Substanţe fototoxice                                     │
│contact             │                                                         │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dermatita de contact│                                                         │
│mixtã (alergica şi  │Alergeni şi iritanti cutanati                            │
│iritativa)          │                                                         │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Urticarie, angioedem│Alergeni ce induc urticarie                              │
│(edem Quincke), soc ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│anafilactic         │Presiune cutanata, spectrul solar (radiatii infrarosii,  │
│                    │vizibile sl ultraviolete), temperaturi extreme, vibratii │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Radiodermita        │Radiatii ionizante                                       │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Acnee profesionalã  │Compuşi halogenati, gudron de huila, produse petroliere, │
│                    │uleiuri minerale şi altele                               │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Porfirie cutanata   │Hexaclorbenzen                                           │
│tardivã             ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│(tarda)             │şi altele                                                │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

Boli ale sistemului musculo-scheletal şi ale tesutului conjunctiv
┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│    BOALA           │                NOXA PROFESIONALĂ                        │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bursite             │Manipulare de greutãţi                                   │
├────────────────────┤Miscari repetitive                                       │
│Epicondilite        │Microtraumatisme repetate                                │
├────────────────────┤Poziţii extreme, forţate (vicioase) prelungite sau       │
│Sinovite            │violenţe, cu suprasolicitarea şi traumatizarea articula- │
├────────────────────┤tiilor: supraincordari, presiuni, torsiuni, tractiuni    │
│Tendinite           │Vibratii                                                 │
├────────────────────┤                                                         │
│Tenosinovite        │                                                         │
├────────────────────┤                                                         │
│Leziuni de menise   │                                                         │
├────────────────────┤                                                         │
│Artroze             │                                                         │
├────────────────────┤                                                         │
│Periartrite         │                                                         │
├────────────────────┤                                                         │
│Deformari ale       │                                                         │
│coloanei vertebrale │                                                         │                                                                        ├────────────────────┤                                                         │
│Discopatii, inclusiv│                                                         │
│hernia de disc      │                                                         │
├────────────────────┤                                                         │
│Fracturi osoase     │                                                         │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

Boli ale aparatului excretor
┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│BOALA PROFESIONALĂ  │                  NOXA PROFESIONALĂ                      │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Acrilonitril                                             │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Aldrin                                                   │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Benzochinone                                             │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Butil-toluen tertiar                                     │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Clor                                                     │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Crezoli                                                  │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Cumen                                                    │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │N,N-Dimetilformamida                                     │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Dimetilsulfat                                            │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Dioxan                                                   │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Eter etilic                                              │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Eteri de glicoli                                         │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Etil-benzen                                              │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Etilenclorhidrina                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Etilenglicol şi derivati                                 │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nefropatie toxica   │Fenoli şi derivatii lor halogenati şi nitrati            │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Fosfor şi compuşi                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │â-Propiolactona                                          │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Hidrazine                                                │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Hidrocarburi halogen                                     │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Hidrogen arseniat                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Metale grele şi compuşi (cadmiu, crom, mercur, plumb,    │
│                    │vanadiu şi altele)                                       │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Nitro- şi cloronitroderivati aromatici                   │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Paraquat (Dipiridillium)                                 │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Piridine                                                 │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Pirogalol                                                │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Silicat de metil şi de etil                              │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Stiren                                                   │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Tetralina (tetrahidronaftalina)                          │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Triazine                                                 │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │şi altele                                                │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Brucella                                                 │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Hantavirus                                               │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nefropatie          │Mycobacterium tuberculosis                               │
│infectioasa         ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Streptococ beta-hemolitic din grupul A                   │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │şi altele                                                │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

Boli profesionale cauzate de expunerea la agenţi fizici neclasificate anterior
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│            BOALA                   │           NOXA PROFESIONALĂ             │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Colaps caloric, crampe calorice, soc│Microclimat cald                         │
│caloric                             │                                         │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hipotermie, degeraturi              │Microclimat rece                         │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Îmbolnãviri datorate compresiunilor │Presiuni atmosferice crescute(hiperbarism)
│sau decompresiunilor                │sau scãzute (hipobarism)                 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Boala de vibratii:                  │Vibratii                                 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│- Sindrom osteo-musculo-articular   │                                         │
│- Sindrom digestiv                  │                                         │
│- Sindromul Raynaud                 │                                         │
│- Sindrom neurologic                │                                         │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Boala de iradiere (sindrom acut de  │Radiatii ionizante                       │
│iradiere)                           │                                         │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindroame neuro-cardio-vasculare şi │Câmpuri electrice şi magnetice           │
│endocrine                           ├─────────────────────────────────────────┤
│                                    │Radiatii electromagnetice neionizante din│
│                                    │banda microunde şi radiofrecventa        │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli infectioase şi parazitare
┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│                    BOALA                   │      NOXA PROFESIONALĂ          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Tuberculoza                                 │Mycobacterium tuberculosis (uman │
│                                            │şi animal)                       │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Hepatita A, B, C, E                         │Virus hepatitic A, B, C, E       │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Leptospiroza                                │Leptospira                       │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Bruceloza                                   │Brucelia                         │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Tetanos                                     │Clostridium tetani               │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Boli infectioase şi parazitare, inclusiv    │                                 │
│tropicale, pentru care riscul de infectare  │Agenţi biologici                 │
│a fost evaluat                              │                                 │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Intoxicatii acute, subacute şi cronice profesionale şi consecinţele lor
┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│      BOALA         │                NOXA PROFESIONALĂ                        │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Intoxicatii acute,  │Acid azotic                                              │
│subacute şi cronice ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│profesionale şi     │Acid cianhidric                                          │
│consecinţele lor    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Acid sulfuric                                            │                                                                                    │                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Acizi organici                                           │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Acrilonitril                                             │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Alcool butilic (Butanol)                                 │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Alcool izopropilic (Izopropanol)                         │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Alcool metilic (Metanol)                                 │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Amine alifatice                                          │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Amine alifatice halogenate                               │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Amoniac                                                  │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Antimoniu (stibiu) şi compuşi                            │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Antracen                                                 │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Arsen şi compuşi                                         │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt │
│                    │definiţi prin formula: CnH2n-6)                          │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Benzochinone                                             │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Beriliu şi compuşi                                       │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Bitum                                                    │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Brom                                                     │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │1,4-Butandlol                                            │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Cadmiu şi compuşi                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Carbozol şi compuşi                                      │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, hexafluorace- │
│                    │tona, metil etil cetona, metil n-butil cetona, metil     │
│                    │izobutil cetona, diacetona alcool, oxid metil izoftalic, │
│                    │2-metilciclohexanona                                     │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Cianuri şi compuşi                                       │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Clor                                                     │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Crom şi compuşi                                          │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Derivati halogenati, fenolici, nitriti, nitrati sau      │
│                    │sulfonati ai hidrazinelor                                │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Dietilen glicol                                          │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Disulfura de carbon                                      │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Esteri organofosforici                                   │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Esterii acidului azotic                                  │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter,│
│                    │diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter şi etil eter  │
│                    │ai etilenglicolului                                      │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Etilenglicol                                             │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Fenoli halogenati                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Fenoli sau omologi                                       │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Fluor şi compuşi                                         │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Formaldehida                                             │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Fosfor şi compuşi                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Fosgen (Oxiclorura de carbon)                            │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Funingine, negru de fum                                  │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Gaz, petrol lampant                                      │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Gudroane                                                 │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Hidrazine                                                │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent     │
│                    │nafta) sau petrol                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Hidrocarburi alifatice halogenate                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice – HPA)      │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Hidrocarburi aromatice halogenate                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Hidrogen sulfurat                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Iod                                                      │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Izocianati                                               │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Mangan şi compuşi                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Mercur şi compuşi                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Monoxid de carbon                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei este │
│                    │definit prin formula: CnH2n-12)                          │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Naftoli halogenati                                       │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Naftoli sau omologi                                      │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Nichel şi compuşi                                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Nitro- şi aminoderivati aromatici                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Nitroderivati ai glicolilor şi ai glicerolului           │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Nitroderivati alifatici                                  │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Nitrofenoli şi omologi                                   │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Oxizi alchilarilici halogenati                           │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Oxizi de azot                                            │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Oxizi de sulf                                            │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Parafina                                                 │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Plumb şi compuşi                                         │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Produse petroliere                                       │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Produşi de distilare a carbunelui                        │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Smoala                                                   │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Sulfonati alchilarilici halogenati                       │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Uleiuri minerale                                         │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Vanadiu şi compuşi                                       │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │Vinilbenzen şi divinilbenzen                             │
│                    ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    │şi altele                                                │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

LISTA SUPLIMENTARĂ

Alţi factori profesionali consideraţi posibil nocivi
*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anhidride aromatice şi compuşi                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Argint                                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ciocolata, zahãr şi fãina – cauzand carii dentare             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Decalina                                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Difenil                                                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Difenil oxid                                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibre minerale                                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibre sintetice                                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Magneziu                                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mercaptani                                                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metacrilonitril                                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ozon                                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Platina                                                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sidef                                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Terpene                                                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Thiopene                                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tioalcooli                                                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tioeteri                                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tiofenoli                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

Nota:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic şi va rãmâne deschis şi pentru alte boli pentru care se face dovada relatiei noxa/suprasolicitare profesionalã – boala profesionalã.

ANEXA 23
la normele metodologice

TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE
*T*
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│    BOALA LEGATĂ DE PROFESIUNE        │      FACTORI PROFESIONALI CAUZALI     │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Hipertensiune Arteriala               │Zgomot, vibratii, temperatura şi radia-│
│                                      │tii calorice crescute, suprasolicitare │
│                                      │neuropsihica şi altele                 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Boala cardiaca ischemica              │Suprasolicitari fizice şi neuropsihice │
│                                      │crescute şi altele                     │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni respiratorii cronice        │Pulberi, gaze iritante şi altele       │
│nespecifice                           │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni digestive                   │Temperatura crescutã, zgomot, noxe     │
│                                      │chimice şi altele                      │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni osteo-musculo-articulare    │Microclimat nefavorabil, vibratii,efort│
│(lombalgii, cervico-scapulalgii şi    │fizic crescut, postura incomoda, efect │
│altele)                               │traumatic mecanic şi altele            │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Nevroze şi alte afecţiuni neuropsihice│Zgomot vibratii, noxe chimice, supraso-│
│                                      │licitare neuropsihica şi altele        │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
*ST*

ANEXA 24
la normele metodologice

Denumirea solicitantului: _______________
Adresa: ___________________
Localitate: _______________
Judeţ:_____________________
Cod poştal:________________
Telefon/fax: ______________
Nr. de înregistrare în Registrul comerţului: _________
Cod unic de înregistrare (CUI): ___________

Nr. __ /_____________*1)

Cãtre,
Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei

Direcţia de munca, solidaritate socialã şi familie___________ *2)

Comisia de abilitare a serviciilor externe de
prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter
tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca

Prin prezenta solicit avizul pentru documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, cu urmãtoarele elemente de identificare:

Tipul documentaţiei: ________________
Titlul documentaţiei: _______________

Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare şi avizare, în conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitãţii şi sãnãtãţii în munca nr. 319/2006 , urmãtoarele documente*3):


Solicitant*4),

–––-
*1) Se va completa numãrul de înregistrare la solicitant
*2) Se va completa denumirea Direcţiei de munca, solidaritate socialã şi familie pe a carei raza teritorialã isi are sediul solicitantul
*3) Se vor preciza documentele care compun dosarul ce însoţeşte cererea.
*4) Se va specifica funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului şi va purta semnatura şi ştampila

ANEXA 25
la normele metodologice

(STEMA)
România

Ministerul Muncii Solidaritãţii Sociale şi Familiei
Direcţia de munca, solidaritate socialã şi familie________________

Comisia
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
şi
de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca

AVIZ
Nr.____din______

Se avizeazã documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca, înregistratã la Direcţia de munca, solidaritate socialã şi familie cu nr……. din data……………, cu urmãtoarele elemente de identificare:

Tipul documentaţiei;__________________________
Titlul documentaţiei:_________________________*1)
Titularul avizului:___________________________*2)

Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitãţii şi sãnãtãţii în munca nr. 319/2006 .

PREŞEDINTE,

–––
*1) în situaţia în care documentaţia cuprinde mai multe tipuri cu acelaşi titlu sau mai multe titluri din acelaşi tip se va completa „conform anexei care face parte integrantã din prezentul aviz”
*2) Se va completa: numele titularului, adresa, cod poştal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dacã este cazul).

Verso Aviz

la avizul nr._____din_________

Titular:_____________________

Tipul/titlul*1) documentaţiei:
1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………
4. ………………………
5. ………………………
6. ………………………
7. ………………………
8. ………………………
9. ………………………
10. ……………………..

PREŞEDINTE
Comisie de abilitare a serviciilor externe de
prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter
tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca

–––
*1) Se va preciza tipul sau titlul, dupã caz.

ANEXA 26
la normele metodologice

(STEMA)
România

Ministerul Muncii Solidaritãţii Sociale şi Familiei
Direcţia de munca, solidaritate socialã şi familie________________

Comisia
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
şi
de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în munca

DECIZIE
Nr.____din______

În urma analizei documentaţiei înregistratã la Direcţia de munca, solidaritate socialã şi familie cu nr…….. din data……………, cu urmãtoarele elemente de identificare:

– Tipul documentaţiei:________________________
– Titlul documentaţiei:_______________________
– Solicitantul avizului: _____________________

au rezultat urmãtoarele neconformitãţi cu cerinţele generale şi specifice prevãzute la art. 178 – 192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitãţii şi sãnãtãţii în munca nr. 319/2006 :
– ……………………………………..
– ……………………………………..
– ……………………………………..

Ca urmare, Comisia decide respingerea solicitãrii de acordare a avizului şi restituirea documentaţiei.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s