HOTARARE nr. 130 din 24 februarie 2005 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor (actualizata pana la data de 27 august 2008*)

–––––-     *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 23 martie 2005. Aceasta este forma actualizatã de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ pânã la data de 27 august 2008, cu modificãrile şi completãrile aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 13 septembrie 2006 ; HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 .

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 143 din Legea nr. 295/2004  privind regimul armelor şi al muniţiilor,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004  privind regimul armelor şi al muniţiilor, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Prezenta hotãrâre se aplicã începând cu luna martie 2005.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
–––––
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Ministrul integrãrii europene,
Ene Dinga

Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu

Ministrul educaţiei şi cercetãrii,
Mircea Miclea

Ministrul sãnãtãţii,
Mircea Cintezã

Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre

Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu

Bucureşti, 24 februarie 2005.
Nr. 130.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 295/2004  privind regimul
armelor şi al muniţiilor

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central şi local, autorizeazã, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 295/2004  privind regimul armelor şi al muniţiilor, denumitã în continuare Lege, persoanele fizice şi juridice care solicitã sã procure, sã deţinã şi, dupã caz, sã poarte şi sã foloseascã armele letale şi muniţia aferentã ori sã efectueze operaţiuni cu acestea şi elibereazã permise de armã sau, dupã caz, autorizaţii, verificã şi autorizeazã circulaţia armelor, funcţionarea poligoanelor, autorizeazã desfãşurarea cursurilor de iniţiere şi pregãtire teoreticã pe linie de arme şi muniţii, acordã atestatul de instructor în poligonul de tragere, precum şi cel pentru colecţionar de arme.
(2) Autoritatea prevãzutã la alin. (1) elibereazã certificatul de deţinãtor persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi solicitã sã deţinã şi sã foloseascã arme neletale şi muniţia aferentã ori sã efectueze operaţiuni cu acestea.
(2) Autoritatea prevãzutã la alin. (1) elibereazã permisul de armã sau, dupã caz, certificatul de deţinãtor persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi solicitã sã deţinã şi sã foloseascã arme neletale şi muniţia aferentã ori sã efectueze operaţiuni cu acestea.
––––
Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(3) Evidenţa persoanelor fizice şi juridice autorizate conform alin. (1) şi (2), a armelor şi muniţiilor deţinute de acestea, precum şi a operaţiunilor cu acestea se ţine de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Române prin structurile sale de specialitate de la nivel central şi local, care administreazã Registrul Naţional al Armelor.
(4) Autoritatea prevãzutã la alin. (1) elibereazã cartea de identitate a armei. Acest document însoţeşte obligatoriu arma în toate situaţiile prevãzute de lege.
ART. 2
(1) Ţevile de rezervã ale armelor letale au acelaşi regim juridic ca şi armele.
(2) Procurarea şi deţinerea ţevilor de rezervã ale armelor letale se fac la cererea persoanelor fizice şi, dupã caz, juridice, care deţin arme de un anumit calibru şi permit din punct de vedere tehnic montarea altor ţevi de alte calibre, respectându-se procedura autorizãrii de la armele letale.
ART. 3
Persoanele fizice şi juridice care deţin, folosesc sau desfãşoarã operaţiuni cu arme sau muniţii, în condiţiile legii, sunt obligate sã se supunã controlului organelor de poliţie competente, cu privire la modul de respectare a dispoziţiilor legale în materie.
ART. 4
Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor letale lungi fãrã pat sau cu pat rabatabil ori modificarea în acest sens a oricãrei arme letale lungi prevãzute în anexa la Lege.

CAP. II
Procurarea, deţinerea, portul, folosirea, înstrãinarea armelor şi muniţiilor de cãtre persoanele fizice

SECŢIUNEA 1
Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale

ART. 5
(1) În vederea autorizãrii procurãrii armelor letale, cetãţeanul român sau strãinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, care doreşte sã devinã titular al dreptului de deţinere sau, dupã caz, de port şi folosire, trebuie sã depunã la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã domiciliazã sau, dupã caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente care sã ateste îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 15 alin. (1) din Lege:
a) cerere-tip, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 1;
b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitarã specializatã cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care sã rezulte cã nu suferã de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sãnãtãţii Publice*), care fac imposibilã autorizarea pentru a deţine sau, dupã caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi cã este apt sã deţinã astfel de arme şi muniţii;
d) certificat de cazier judiciar;
e) aviz psihologic din care sã rezulte cã solicitantul este apt sã deţinã, sã poarte şi sã foloseascã arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoreticã şi practicã în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoanã juridicã autorizatã în acest sens, în original şi în copie;
g) douã fotografii color cu dimensiunea 4×5 cm;
h) dovada achitãrii taxelor pentru autorizare, prevãzute de legislaţia în vigoare;
i) permis de vânãtoare, în original şi în copie, în cazul în care persoana solicitã autorizarea procurãrii armei numai pentru deţinere;
––––
Litera i) a alin. (1) al art. 5 a fost abrogatã de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 13 septembrie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.

j) carnet de membru vânãtor, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânãtoreascã legal constituitã, afiliatã la Asociaţia Generalã a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi din România, pentru arme lungi cu destinaţia vânãtoare sau, dupã caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicitã autorizarea procurãrii armei în scopul portului şi folosirii acesteia;
j) permis de vânãtoare, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânãtoreascã legal constituitã, pentru arme lungi cu destinaţia vânãtoare sau, dupã caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicitã autorizarea procurãrii armei în scopul deţinerii sau, dupã caz, al portului şi folosirii acesteia;
––––
Litera j) a alin. (1) al art. 5 a fost modificatã de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 13 septembrie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.

k) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agenţia Naţionalã pentru Sport, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizatã la zi de Federaţia Românã de Tir Sportiv sau de Federaţia Românã de Schi şi Biatlon, în original şi în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicitã autorizarea procurãrii armei în scopul portului şi folosirii, trebuie sã prezinte şi o adeverinţã din partea clubului sportiv la care este legitimatã, care sã ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al cãror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeazã sã participe;
l) adeverinţã care atestã, în cazul cetãţeanului român, faptul cã titularul are calitatea prevãzutã la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, eliberatã de instituţia competentã în acest sens, în cazul în care persoana solicitã autorizarea procurãrii armei de apãrare şi pazã în scopul portului şi folosirii acesteia.
(2) În vederea autorizãrii procurãrii armelor de cãtre persoana al cãrei drept de deţinere sau port şi folosire a încetat în condiţiile art. 30 alin. (1) lit. e), respectiv ale art. 47 alin. (1) lit. a) din Lege, dacã perioada de timp dintre data la care acest drept a încetat şi cea la care solicitã autorizarea este mai micã de un an, solicitantul va depune la autoritatea competentã o cerere însoţitã de documentele prevãzute la alin. (1) lit. b) şi d), precum şi, dacã arma urmeazã sã fie procuratã în scopul portului şi folosirii, cele prevãzute la alin. (1) lit. h)-l).
(3) În vederea autorizãrii procurãrii armelor de cãtre persoana care este titular al dreptului de deţinere sau, dupã caz, de port şi folosire pentru cele din aceeaşi categorie, solicitantul va depune la autoritatea competentã o cerere însoţitã de permisul de armã, în original şi în copie, şi de documentele prevãzute la alin. (1) lit. b) şi h)-k).
(4) În vederea autorizãrii procurãrii de cãtre titularul dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire, a altor categorii de arme decât cele pentru care solicitã autorizarea, solicitantul va depune la autoritatea competentã o cerere însoţitã de permisul de armã, în original şi în copie, precum şi, dupã caz, de documentele prevãzute la alin. (1) lit. b) şi i)-l).
(5) În mãsura în care, la data depunerii cererilor de autorizare prevãzute la alin. (1)-(3), solicitantul are asigurate la domiciliu sau reşedinţã condiţiile de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor, acesta poate depune şi urmãtoarele documente, în original şi în copie:
a) dovada deţinerii legale a spaţiului în care armele urmeazã a fi pãstrate;
b) dovada omologãrii spaţiului de cãtre autoritatea competentã;
c) în cazul în care se solicitã autorizarea pentru mai mult de 15 arme, dovada existenţei amenajãrilor speciale pentru depozitare, a sistemului de supraveghere video şi a mijloacelor de alarmare, avizate în baza unui plan de securitate de cãtre structura competentã din cadrul organului de poliţie local, precum şi dovada asigurãrii pazei în condiţiile Legii nr. 333/2003  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), e) şi f), persoana care este dotatã cu armã de serviciu letalã poate face dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege prin prezentarea unei adeverinţe eliberate de angajator sau, în cazul sportivilor şi profesorilor de tir ori biatlon, eliberatã de clubul din care fac parte, prin care se certificã faptul cã solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical, psihologic şi al cunoştinţelor de specialitate şi cã a fost declarat apt sã poarte şi sã foloseascã arme letale.
(7) Persoana care se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 17 din Lege poate solicita prelungirea autorizaţiei de procurare a armelor sau, dupã caz, eliberarea unei noi autorizaţii, fãrã a mai fi necesarã prezentarea altor documente.
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice.

ART. 6
(1) Cererea formulatã în condiţiile prevãzute la art. 5 alin. (1)-(5) se soluţioneazã de cãtre autoritatea competentã teritorial, în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia.
(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente sunt obligate sã verifice îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 15 alin. (1) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum şi a datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele proprii.
(3) În cazul în care în cadrul verificãrilor de specialitate organele de poliţie competente apreciazã cã sunt necesare documente sau informaţii suplimentare în vederea verificãrii îndeplinirii condiţiilor prevãzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauzã, prezentând motivele care au impus acest demers.
(4) În situaţia în care se constatã cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 15 alin. (1) din Lege, autoritatea competentã informeazã solicitantul în vederea efectuãrii de cãtre acesta a demersurilor necesare îndeplinirii condiţiilor de pãstrare şi de asigurare a securitãţii armelor care urmeazã a fi procurate, cu excepţia situaţiei în care acesta a depus împreunã cu cererea documentele prevãzute la art. 5 alin. (5).
(5) Termenul de 45 de zile, prevãzut la alin. (1), se suspendã, în situaţiile prevãzute la alin. (3) şi (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauzã prezentarea unor documente ori informaţii suplimentare sau, dupã caz, i s-a comunicat faptul cã îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 15 alin. (1) din Lege pânã la data la care aceasta dã curs solicitãrii, respectiv poate face dovada asigurãrii condiţiilor de pãstrare şi de asigurare a securitãţii armelor.
(6) În vederea constatãrii îndeplinirii condiţiilor de pãstrare şi de asigurare a securitãţii armelor, organul de poliţie competent poate efectua verificãri la domiciliul sau la reşedinţa solicitantului numai dupã informarea prealabilã şi cu consimţãmântul acestuia.
ART. 7
(1) În cazul în care, din analiza dosarului prevãzut la art. 5 alin. (1), precum şi a celorlalte verificãri de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constatã cã sunt îndeplinite toate condiţiile prevãzute de Lege, autoritatea competentã elibereazã câte o autorizaţie de procurare, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 2, pentru fiecare armã pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunicã în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsã.
(2) Refuzul nejustificat al persoanei de a comunica documentele sau informaţiile prevãzute la art. 6 alin. (3) ori de a permite organelor de poliţie efectuarea verificãrilor prevãzute la art. 6 alin. (6) poate constitui motiv de respingere a cererii de autorizare numai dacã au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 15 alin. (1) din Lege sau, dupã caz, a condiţiilor de pãstrare şi de asigurare a securitãţii armelor.
(3) Decizia autoritãţii competente, prevãzutã la alin. (1), poate fi contestatã de cãtre solicitant în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 .

SECŢIUNEA a 2-a
Procedura acordãrii certificatului de absolvire a cursului de instruire teoreticã şi practicã în domeniul armelor şi muniţiilor

ART. 8
(1) Persoanele care urmeazã sã solicite autorizarea procurãrii de arme letale trebuie sã urmeze în prealabil cursul de instruire teoreticã şi practicã prevãzut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv sã promoveze examenul de absolvire a cursului, în condiţiile prevãzute în prezenta secţiune.
(2) Pot urma cursul prevãzut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au fost condamnate, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, la o pedeapsã privativã de libertate mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie.
(3) În vederea verificãrii îndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (2), solicitantul trebuie sã prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel puţin documentul de identitate şi certificatul de cazier judiciar valabil.
(4) Persoanele juridice autorizate sã organizeze cursurile prevãzute la alin. (1) pot solicita îndeplinirea unor condiţii suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sãnãtate fizicã şi psihicã a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare în acest sens.
(5) Pentru a se putea prezenta la examenul prevãzut la alin. (1), persoana acceptatã în cadrul cursurilor prevãzute la alin. (1) are obligaţia de a parcurge în proporţie de cel puţin 90% programul de pregãtire şi de a desfãşura activitãţile corespunzãtoare numai în condiţiile stabilite prin programã.
ART. 9
(1) La finalul cursului, pentru absolvire, cursanţii vor susţine examenul de absolvire în faţa unei comisii formate din reprezentanţi ai organizatorului, inclusiv directorul cursului de pregãtire, precum şi, în mod obligatoriu, un poliţist din cadrul structurii teritoriale de arme. Comisia de examinare este condusã de directorul cursului care este un reprezentant al organizatorului.
(2) Organizatorul are obligaţia de a informa cursantul asupra datei, orei şi locului susţinerii examenului, cu cel puţin 5 zile înainte.
(3) Examenul prevãzut la alin. (1) constã în susţinerea a douã teste dupã cum urmeazã:
a) testul teoretic, în cadrul cãruia se verificã însuşirea cunoştinţelor în urmãtoarele domenii: legislaţia privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi cea referitoare la legitima apãrare şi starea de necesitate; acordarea primului ajutor; aspecte generale privind balistica, respectiv pãrţile componente şi modul de funcţionare şi folosire a armelor şi muniţiilor;
b) testul practic, în cadrul cãruia se verificã deprinderile de bazã privind folosirea armamentului, respectiv pregãtirea armei pentru tragere, respectarea poziţiilor de tragere, reacţia personalã la declanşarea focului şi modul de asigurare a armei.
(4) Rezultatul examenului se consemneazã într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei prevãzute la alin. (1), în care se înscriu punctajele obţinute la cele douã teste, precum şi media aritmeticã a acestora, sub forma unei note cuprinse între 1 şi 10, respectiv menţiunea „promovat”, dacã nota astfel obţinutã este cel puţin 7, sau „nepromovat”, dacã nota este mai micã de 7.
(5) În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificãrii, acest fapt se consemneazã în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevãzute la alin. (4).
(6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevãzute la alin. (4), în termen de 5 zile de la data susţinerii examenului. Contestaţia se analizeazã de o nouã comisie constituitã potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul iniţial, iar rezultatul analizei se consemneazã într-un proces-verbal încheiat în aceleaşi condiţii.
(7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevãzut la alin. (4), precum şi modalitatea de constituire a comisiei de examinare şi a comisiei de analizare a contestaţiilor se reglementeazã prin ordin al inspectorului general al Poliţiei Române.
ART. 10
(1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire în condiţiile art. 9 i se elibereazã de cãtre persoana juridicã organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregãtire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 3, în care se menţioneazã în mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, şi care se semneazã de directorul cursului şi se ştampileazã cu ştampila organizatorului.
(2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condiţiile prevãzute la art. 9, în termen de cel mult 6 luni, conform planificãrii stabilite de organizator, fãrã a mai fi necesarã repetarea cursului de pregãtire.
(3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate susţine un nou examen numai dupã parcurgerea unui nou curs de pregãtire în condiţiile stabilite la art. 8.

SECŢIUNEA a 3-a
Procurarea şi înstrãinarea armelor şi muniţiilor. Efectuarea menţiunilor în permisul de armã şi eliberarea acestuia

ART. 11
(1) Titularul autorizaţiei de procurare a armei poate procura de la orice armurier legal constituit, din ţarã ori din strãinãtate, o armã sau, dupã caz, o ţeavã din categoria celei pentru care a fost autorizat, în termenul de valabilitate a documentului, precum şi cartuşele necesare efectuãrii tragerii experimentale în condiţiile prevãzute la secţiunea a 3-a a cap. IV.
(2) În cazul în care arma sau, dupã caz, ţeava se procurã de la un armurier din România, acesta are obligaţia de a înscrie în autorizaţia de procurare toate datele prevãzute pe versoul acesteia, precum şi de a elibera titularului, împreunã cu arma, cartea de identitate a acesteia şi factura fiscalã.
(3) În situaţia în care arma sau ţeava este procuratã din strãinãtate, obligaţia completãrii rubricilor înscrise în autorizaţia de procurare revine autoritãţii vamale din punctul de frontierã prin care s-a introdus arma ori ţeava în ţarã, numai dupã obţinerea certificatului de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare şi pe baza documentelor care atestã faptul cã aceasta a fost legal procuratã de solicitant.
ART. 12
(1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, o armã letalã sau o ţeavã pentru o asemenea armã are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurãrii sau, dupã caz, de la data încheierii formalitãţilor vamale, sã se prezinte la autoritatea care a emis autorizaţia, în vederea eliberãrii permisului de armã sau, dupã caz, a înscrierii armei ori a ţevii în acest document, respectiv a eliberãrii cãrţii de identitate a armei, atunci când aceasta a fost procuratã din strãinãtate, având asupra sa arma şi, dupã caz, ţeava, 5 cartuşe corespunzãtoare, precum şi un dosar care va cuprinde urmãtoarele documente:
a) documentul de identitate, în original şi în copie;
b) documentul care atestã faptul cã arma ori ţeava a fost procuratã în condiţii de legalitate, în original şi în copie;
c) autorizaţia de procurare completatã pe verso în condiţiile stabilite la art. 11 alin. (2) sau, dupã caz, alin. (3);
d) permisul de armã al titularului, în original şi în copie, atunci când este cazul;
e) cartea de identitate a armei, în original şi în copie, în cazul în care arma a fost procuratã de la un armurier din România.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), organele autoritãţii competente verificã, în termen de 10 zile, urmãtoarele:
a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei;
b) faptul dacã arma sau ţeava procuratã corespunde categoriei şi tipului pentru care s-a emis autorizaţia;
c) corespondenţa dintre seria înscrisã pe armã sau pe ţeavã cu cea din documentele care o însoţesc;
d) existenţa, în evidenţele proprii, a autorizaţiei armurierului din România de a comercializa arme;
e) faptul dacã autorizaţia de procurare a fost completatã pe verso în mod corespunzãtor şi conform;
f) faptul dacã, potrivit evidenţelor proprii, în intervalul de timp dintre eliberarea autorizaţiei de procurare şi data la care persoana s-a prezentat cu arma sau ţeava procuratã, nu a intervenit vreunul dintre cazurile prevãzute de Lege de suspendare ori de încetare a dreptului de deţinere sau, dupã caz, de port şi folosire a armei.
(3) Dacã în urma verificãrilor prevãzute la alin. (2) nu au rezultat nereguli sau impedimente şi dupã efectuarea, atunci când este cazul, a tragerii experimentale în condiţiile prevãzute la secţiunea a 3-a a cap. IV, autoritatea competentã procedeazã dupã cum urmeazã:
a) în cazul armelor procurate din strãinãtate, întocmeşte cartea de identitate a armei;
b) emite permisul de armã tip A, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 4, în cazul în care persoana este autorizatã sã deţinã arma procuratã, respectiv permisul de armã tip B, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 5, dacã persoana este autorizatã sã o poarte şi sã o foloseascã, înscriind arma în documentul respectiv, precum şi cantitatea, tipul şi calibrul muniţiei care poate fi deţinutã de solicitant;
c) în cazul în care persoana este deja titularã a unui permis de armã tip A şi a fost autorizatã sã procure arma în scopul deţinerii sau, dupã caz, a unui permis de armã tip B şi a fost autorizatã sã o procure în scopul portului şi folosirii, i se înscriu în permisul respectiv arma, precum şi cantitatea, tipul şi calibrul muniţiei care poate fi deţinutã;
d) în cazul ţevilor de rezervã, le înscrie în permisul de armã.
(4) Dacã nu este îndeplinitã condiţia prevãzutã la alin. (3) referitoare la inexistenţa unor nereguli sau impedimente, precum şi în caz de refuz nejustificat de prezentare a armei sau ţevii pentru tragere experimentalã, autoritatea competentã dispune demersurile corespunzãtoare pentru clarificarea neconcordanţelor constatate sau, dupã caz, refuzã înscrierea armei ori a ţevii în permisul de armã, respectiv eliberarea documentelor prevãzute la alin. (1), şi dispune pãstrarea armei în custodie ori depunerea acesteia spre pãstrare la un armurier autorizat, în condiţiile legii, în funcţie de situaţia care justificã acest refuz.
ART. 13
(1) Persoanele autorizate sã deţinã şi, dupã caz, sã poarte şi sã foloseascã arme letale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la înstrãinarea armei, sã se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armã, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestã faptul cã arma a fost înstrãinatã în condiţiile legii.
(1) Persoanele autorizate sã deţinã şi, dupã caz, sã poarte şi sã foloseascã arme letale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la înstrãinarea armei, sã se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armã, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestã faptul ca arma a fost înstrãinatã în condiţiile legii, precum şi dovada achitãrii taxei privind radierea armei din permisul de armã, prevãzutã de legislaţia în vigoare.
––––
Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(2) Dacã în permisul de armã nu sunt înscrise şi alte arme, se procedeazã la anularea acestuia prin aplicarea ştampilei „ANULAT”.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la cererea titularului, permisul de armã poate fi pãstrat de autoritatea competentã pentru o perioadã de cel mult un an, fãrã sã fie anulat.
(4) În cazul în care pânã la împlinirea termenului de un an, prevãzut la alin. (3), titularul nu a solicitat înscrierea în permis a unei alte arme, se procedeazã la anularea din oficiu a permisului de armã.

SECŢIUNEA a 4-a
Condiţiile pãstrãrii şi asigurãrii securitãţii armelor letale şi a muniţiilor

ART. 14
(1) Titularul dreptului de deţinere este obligat sã pãstreze armele şi muniţiile letale la domiciliul sau la reşedinţa menţionatã în permisul de armã, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, omologate de Autoritatea Naţionalã pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, care sunt asigurate cu cel puţin douã sisteme de închidere independente, cu cheie sau cifru, astfel încât sã nu permitã accesul persoanelor neautorizate.
(2) Dulapurile sau, dupã caz, casetele prevãzute la alin. (1) trebuie sã fie prevãzute cu compartimente diferite care sã fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru pãstrarea muniţiei separat de arme, a închizãtoarelor aparţinând carabinelor şi, dupã caz, a piesei a treia la arme letale lungi cu ţevi basculante. Armele letale lungi cu sistem de funcţionare semiautomat se pãstreazã numai asigurate cu dispozitiv special, omologat în condiţiile legii, destinat pentru blocarea trãgaciului.
(3) În cazul unui numãr mai mare de 15 arme letale, deţinãtorul are obligaţia de a asigura la adresa prevãzutã în permis o încãpere special amenajatã pentru depozitare, în condiţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), dotatã cu sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispeceratele de alarmare şi intervenţie specializate.
ART. 15
Muniţia destinatã armelor letale se pãstreazã numai în dulapuri, în casete sau, dupã caz, în compartimente separate faţã de cele în care se pãstreazã armele pentru care este destinatã, cu urmãtoarele excepţii:
a) în cazul armelor de apãrare şi pazã, poate fi pãstratã împreunã cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartuşe destinate unei singure arme;
b) în cazul armelor de vânãtoare sau de tir pentru care titularul are drept de port şi folosire, precum şi în cazul armelor de colecţie, poate fi pãstratã împreunã cu o singurã armã dintre acestea o cantitate de cel mult 10 cartuşe cu proiectil şi 50 de cartuşe fãrã proiectil.
ART. 16
(1) Titularul dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor letale poate depune spre pãstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum şi muniţia deţinutã, la un armurier autorizat în acest sens.
(2) Titularul dreptului de deţinere poate transfera armele înscrise în permis numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbãrii locului unde acestea sunt pãstrate, în condiţiile prevãzute la art. 17.
(3) În situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), titularul poate transporta prin mijloace proprii un numãr de cel mult 10 arme în acelaşi timp. Transportul unui numãr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat sã desfãşoare operaţiuni de transport cu arme şi muniţii.
ART. 17
(1) În vederea autorizãrii efectuãrii unui transfer de arme, titularul dreptului de deţinere a acestora trebuie sã depunã la organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã sunt pãstrate armele o cerere în care se precizeazã datele de identificare a solicitantului, motivul transferului, locul unde urmeazã sã fie transferate armele, data şi durata transferului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele şi muniţiile ce fac obiectul transferului, însoţitã, dupã caz, de urmãtoarele documente:
a) în situaţia în care se solicitã autorizarea transferului unui numãr mai mare de 10 arme, o declaraţie scrisã referitoare la modalitatea prin care urmeazã sã transporte armele, respectiv dovada asigurãrii transportului printr-un armurier autorizat în acest sens, dacã se va transfera întreaga cantitate de arme în acelaşi timp;
b) dovada asigurãrii condiţiilor de pãstrare şi de asigurare a securitãţii armelor, în cazul transferãrii armelor la un nou domiciliu sau la o nouã reşedinţã.
(2) Cererea prevãzutã la alin. (1) se soluţioneazã prin eliberarea autorizaţiei de transfer al armelor, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 6, dupã cum urmeazã:
a) în termen de cel mult o zi lucrãtoare, timp în care, în situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. a), organul de poliţie competent verificã dacã armurierul care urmeazã sã asigure transferul este autorizat sã desfãşoare operaţiuni de transport, iar în situaţia în care solicitantul declarã cã armele urmeazã sã fie depuse la un armurier, se verificã dacã acesta existã şi este autorizat;
b) în termen de cel mult 15 zile, în situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. b), timp în care organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã urmeazã sã fie transferate armele verificã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 14, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 6 alin. (6).
(3) Autorizaţia prevãzutã la alin. (2) se acordã cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcţie de durata transferului, care poate fi prelungitã o singurã datã pentru aceeaşi perioadã, la cerere, în cazuri justificate.
(4) În cazul în care, dupã efectuarea verificãrilor prevãzute la alin. (2), organul de poliţie competent constatã cã nu se justificã autorizarea solicitatã în condiţiile alin. (1), respinge cererea şi comunicã solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.
ART. 18
(1) Titularul dreptului de deţinere a armelor sau colecţionarul de arme poate fi autorizat, la cerere, sã foloseascã într-un poligon autorizat o armã dintre cele deţinute, respectiv arma din colecţie prevãzutã la art. 29 alin. (4) din Lege, dacã aceasta are inspecţia tehnicã efectuatã în ultimii 5 ani.
(2) În cererea prevãzutã la alin. (1) se precizeazã datele de identificare a solicitantului, poligonul unde urmeazã sã fie folositã arma, data şi perioada în care urmeazã sã fie transportatã şi folositã arma, traseul de deplasare şi, dupã caz, mijlocul de transport folosit.
(3) Cererea prevãzutã la alin. (1) se soluţioneazã în termen de o zi lucrãtoare, prin eliberarea autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 7, timp în care organul de poliţie competent verificã dacã poligonul unde urmeazã sã fie folositã arma este autorizat în condiţiile legii.
(4) Autorizaţia temporarã de transport şi folosire a armei se acordã cu o valabilitate de 3 zile, care poate fi prelungitã o singurã datã, la cerere, pentru aceeaşi perioadã de timp.
(5) În cazul depunerii unei noi cereri în condiţiile alin. (1) şi (2), aceasta se soluţioneazã în condiţiile alin. (3) numai dupã trecerea unui termen de 15 zile de la data autorizaţiei anterioare.
ART. 19
(1) Persoanele autorizate în condiţiile art. 17 şi 18 au obligaţia de a transporta armele pânã la locul de destinaţie numai introduse în huse, asigurate cu sisteme mecanice de blocare a trãgaciului.
(2) În situaţia în care transportul armelor şi al muniţiilor se efectueazã cu autoturismul, deţinãtorul este obligat sã asigure un spaţiu special amenajat în interiorul vehiculului, închis şi asigurat cu încuietoare, iar în cazul vehiculelor prevãzute din construcţie cu portbagaj, armele vor fi ţinute numai în acest compartiment.

SECŢIUNEA a 5-a
Regimul armelor letale aflate în proprietatea unor persoane fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deţinere sau de port şi folosire

ART. 20
Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deţinere sau, dupã caz, de port şi folosire a armelor letale ori cãrora acest drept le-a încetat temporar sau definitiv pot avea arme în proprietate numai în urmãtoarele situaţii:
a) au devenit proprietari în urma încheierii unei proceduri succesorale;
b) erau proprietari la data suspendãrii ori încetãrii dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor, în condiţiile legii.
ART. 21
(1) Armele aflate în proprietatea persoanelor prevãzute la art. 20 pot fi înstrãinate de acestea în condiţiile legii sau, dupã caz, pot fi pãstrate numai la armurieri autorizaţi, cu excepţia cazului în care sunt luate în custodie de organele de poliţie.
(2) Persoanele prevãzute la art. 20, care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 15 alin. (1) din Lege, pot fi autorizate, la cerere, sã deţinã sau sã poarte şi sã foloseascã armele aflate în proprietate, în condiţiile prevãzute în secţiunea 1 a prezentului capitol, ori, dupã caz, le pot transforma în arme neletale, în condiţiile prevãzute la cap. IV secţiunea a 4-a, urmând a fi pãstrate cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor secţiunii a 13-a a prezentului capitol.

SECŢIUNEA a 6-a
Modul de acordare a atestatului de colecţionar

ART. 22
(1) Persoanele fizice care doresc sã deţinã arme de colecţie pot solicita organului de poliţie competent acordarea atestatului de colecţionar, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 8, dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute de art. 15 din Lege.
(2) În vederea obţinerii atestatului de colecţionar, solicitantul trebuie sã depunã o cerere însoţitã de documentele prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-h), precum şi de unul dintre urmãtoarele documente, dupã caz, care sã justifice scopul solicitãrii:
a) dovada calitãţii de moştenitor al unei arme letale;
b) actul de donaţie din partea unei instituţii publice, a unui muzeu, a unei alte persoane juridice autorizate, precum şi din partea persoanelor fizice care deţin în mod legal arma ce urmeazã a fi donatã;
c) document emis de Autoritatea Naţionalã pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, care atestã cã arma ce urmeazã a fi procuratã este o armã destinatã a fi piesã de muzeu sau constituie o raritate ori are valoare artisticã, ştiinţificã sau documentarã;
d) adeverinţã eliberatã de o asociaţie de colecţionari, legal constituitã în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care sã ateste calitatea de membru a solicitantului sau, dupã caz, faptul cã acesta urmeazã sã devinã membru dupã procurarea armelor de colecţie;
e) dovada faptului cã solicitantul a fost titular al dreptului de deţinere sau de port şi folosire a unei arme letale, iar acest drept nu a încetat din motive imputabile acestuia.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în situaţia în care solicitantul este titular al dreptului de deţinere sau de port şi folosire a unei arme letale, cererea poate fi însoţitã doar de permisul de armã valabil.
ART. 23
(1) Prevederile art. 6 referitoare la procedura soluţionãrii cererii, precum şi cele ale art. 5 alin. (5) şi ale art. 14 şi 15 privind condiţiile de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor, respectiv modul de verificare a îndeplinirii acestora, se aplicã în mod corespunzãtor şi solicitanţilor atestatului de colecţionar.
(2) Dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de lege, organul de poliţie competent elibereazã solicitantului atestatul de colecţionar, precum şi, dupã caz, autorizaţia de procurare a armelor.
(3) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a atestatului de colecţionar, organul de poliţie competent comunicã în scris solicitantului, în termen de 30 de zile, motivul respingerii solicitãrii.
ART. 24
(1) Atestatul de colecţionar conferã titularului, dupã caz, dreptul de deţinere în colecţie a armelor intrate în proprietatea acestuia prin moştenire sau donaţie, anterior obţinerii acestui drept, precum şi dreptul de procurare şi deţinere a armelor de colecţie, de vânãtoare sau de tir.
(2) Armele deţinute în colecţie nu pot fi folosite în nici o împrejurare, cu excepţia celor prevãzute la art. 29 alin. (4) din Lege.
(3) Transferul temporar al armelor deţinute în colecţie, respectiv folosirea armei prevãzute la art. 29 alin. (4) din Lege, se poate face numai în condiţiile prevãzute la art. 17-19.
ART. 25
Atestatul de colecţionar se vizeazã o datã cu permisul de armã în care sunt înscrise armele deţinute în colecţie.

SECŢIUNEA a 7-a
Procedura de vizã a permisului de armã

ART. 26
(1) Titularii permiselor de armã tip A şi tip B au obligaţia de a se prezenta la viza permisului de armã în perioada stabilitã de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în locurile indicate de inspectoratele de poliţie judeţene şi de Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, având asupra lor: permisele de armã şi armele înscrise în acestea, actul de identitate al deţinãtorului legal de arme, cartea de identitate a fiecãrei arme, certificatul de inspecţie tehnicã periodicã a fiecãrei arme, efectuatã în ultimele 6 luni, documentul care atestã calitatea ce i-a conferit dreptul de a deţine sau, dupã caz, de a purta şi folosi arma respectivã, certificatul medical din care sã rezulte cã persoana este aptã din punct de vedere medical pentru a deţine sau, dupã caz, a folosi armele şi muniţia, certificatul de cazier judiciar, precum şi alte documente solicitate de organul de poliţie.
(2) Este scutitã de prezentarea certificatului medical prevãzut la alin. (1) persoana care este dotatã cu armã de serviciu letalã şi poate face dovada îndeplinirii condiţiilor referitoare la starea de sãnãtate prin prezentarea unei adeverinţe eliberate de angajator sau, în cazul sportivilor şi antrenorilor de tir ori biatlon, eliberate de clubul sportiv sau de federaţia sportivã naţionalã de specialitate din care fac parte, prin care se certificã faptul cã solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical şi cã a fost declarat apt sã poarte şi sã foloseascã arme letale.
(3) Organul de poliţie competent refuzã vizarea permisului de armã în urmãtoarele cazuri:
a) solicitantul se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 30, respectiv la art. 46 sau 47 din Lege;
b) solicitantul nu face dovada efectuãrii inspecţiei tehnice periodice a armelor, cu excepţia armelor de colecţie care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condiţiile art. 29 alin (4) din Lege sau, dupã caz, a armelor pentru care titularul are numai drept de deţinere şi nu au fost folosite, în condiţiile legii, în poligoanele de tragere;
c) solicitantul nu a prezentat armele letale pentru efectuarea tragerii experimentale în condiţiile prevãzute la secţiunea a 3-a a cap. IV, în vederea înregistrãrii proiectilului şi a tubului martor în evidenţele operative ale poliţiei, cu excepţia armelor prevãzute la lit. b).
(3) Organul de poliţie competent refuzã vizarea permisului de armã în urmãtoarele cazuri:
a) solicitantul se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 30, respectiv la art. 46 şi 47 din Lege;
b) la solicitarea expresã a autoritãţii competente, solicitantul nu face dovada efectuãrii inspecţiei tehnice periodice a armelor, cu excepţia armelor de colecţie care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condiţiile art. 29 alin. (4) din Lege sau, dupã caz, a armelor pentru care titularul are numai drept de deţinere şi care nu au fost folosite, în condiţiile legii, în poligoanele de tragere;
c) la notificarea autoritãţii competente, solicitantul nu a prezentat armele letale cu ţeavã ghintuitã pentru efectuarea tragerii experimentale în condiţiile prevãzute la secţiunea a 3-a a cap. IV, în vederea înregistrãrii proiectilului şi a tubului martor în evidenţele operative ale poliţiei, cu excepţia armelor prevãzute la lit. b).
––––
Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(4) Pentru persoanele prevãzute la alin. (3) lit. b) şi c) se va aplica viza pe permisul de armã numai dupã efectuarea operaţiunilor menţionate pânã la finalizarea acţiunii de vizã.
ART. 27
Persoanele care fac dovada cu documente autentice cã în perioada stabilitã pentru viza permisului de armã s-au aflat în imposibilitatea de a se prezenta la organul de poliţie competent, din motive obiective, beneficiazã de acordarea ulterioarã a vizei permisului de armã, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data încetãrii motivelor respective.

SECŢIUNEA a 8-a
Procedura autorizãrii schimbãrilor în situaţia armei sau a titularului armei

ART. 28
(1) Proprietarul unei arme letale poate solicita unui armurier autorizat efectuarea unor modificãri de naturã tehnicã ale armei numai cu acordul organului de poliţie competent, precum şi cu avizul Autoritãţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.
(2) Dovada acordului prevãzut la alin. (1) se elibereazã, la cerere, fãrã alte formalitãţi, cu excepţia celor prevãzute la art. 29 alin. (1), în cazul în care:
a) prin modificarea adusã armei nu se schimbã caracteristicile tehnice ale acesteia sau destinaţia acesteia, astfel cum sunt acestea prevãzute în anexa la Lege; sau
b) prin modificarea adusã arma letalã se transformã în armã neletalã;
c) existã avizul Autoritãţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, din care sã rezulte cã, dupã modificãrile care vor fi aduse armei, aceasta va îndeplini din punct de vedere tehnic normele de omologare corespunzãtoare tipului şi destinaţiei unei arme a cãrei deţinere sau port şi folosire sunt permise pentru persoanele fizice.
(3) În cazul în care prin modificãrile aduse armei se schimbã destinaţia acesteia ori categoria din care face parte potrivit clasificãrii prevãzute în anexa la Lege sau modificãrile sunt de naturã sã determine schimbarea regimului de deţinere sau, dupã caz, de port şi folosire a armei, dovada acordului prevãzut la alin. (1) se elibereazã numai dupã prezentarea avizului prevãzut la alin. (2) lit. c) şi îndeplinirea în prealabil a procedurii corespunzãtoare de autorizare a titularului pentru deţinerea sau, dupã caz, portul şi folosirea acesteia în scopul corespunzãtor destinaţiei sau categoriei din care face parte arma, în condiţiile prevãzute la art. 5 şi 6.
ART. 29
(1) În vederea obţinerii acordului prevãzut la art. 28 alin. (1), solicitantul trebuie sã depunã la organul de poliţie competent în a cãrui evidenţã este înscrisã arma o cerere în care sã menţioneze datele de identificare a armei, modificãrile care urmeazã sã fie efectuate, precum şi motivul care determinã aceste modificãri.
(2) Cu ocazia depunerii cererii prevãzute la alin. (1) solicitantul trebuie sã prezinte actul de identitate, permisul de armã şi cartea de identitate a armei, în copie şi în original.
(3) În situaţia prevãzutã la art. 28 alin. (3), cererea se depune o datã cu cea privind autorizarea în condiţiile art. 5.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplicã în mod corespunzãtor şi proprietarului unei arme care nu este titular al dreptului de deţinere sau, dupã caz, de port şi folosire a armei pentru care solicitã acordul în vederea modificãrii.
ART. 30
(1) Termenul de soluţionare a cererii depuse în condiţiile art. 29 se stabileşte dupã cum urmeazã:
a) cel mult 3 zile de la data depunerii, în situaţiile prevãzute la art. 28 alin. (2);
b) termenul prevãzut la art. 6, în cazul în care cererea este depusã concomitent cu cea de autorizare.
(2) În termenele prevãzute la alin. (1) organul de poliţie competent efectueazã urmãtoarele verificãri:
a) în situaţia prevãzutã la art. 28 alin. (2), în cazul în care prin modificãrile aduse armei se schimbã categoria din care aceasta face parte, verificã dacã se respectã numãrul maxim de arme din acea categorie pe care titularul le poate deţine sau purta şi folosi;
b) în situaţia prevãzutã la art. 28 alin. (3), verificãrile sunt cele care condiţioneazã autorizarea deţinerii sau, dupã caz, portului şi folosirii unei arme de tipul, categoria şi destinaţia corespunzãtoare armei dupã modificare.
(3) În cazul în care, dupã efectuarea verificãrilor prevãzute la alin. (2), nu rezultã impedimente, organul de poliţie elibereazã solicitantului dovada acordului pentru modificarea armei, iar în caz contrar, comunicã în scris motivele care stau la baza refuzului de a elibera dovada respectivã.
ART. 31
(1) Dupã efectuarea modificãrii de cãtre un armurier autorizat, titularul este obligat ca în termen de 10 zile sã se prezinte, la organul de poliţie care i-a eliberat dovada acordului, cu arma, precum şi cu urmãtoarele documente:
a) factura fiscalã, precum şi, dupã caz, un alt document autentic eliberat de armurier, care sã certifice modificãrile care au fost aduse armei;
b) certificatul de omologare sau, dupã caz, de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, în situaţia în care prin modificãrile aduse armei s-a schimbat calibrul, felul, tipul acesteia sau categoria din care face parte, potrivit anexei la Lege;
c) cartea de identitate a armei.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. b) arma poate fi supusã tragerii experimentale, în condiţiile secţiunii a 3-a a cap. IV.
(3) Pe baza documentelor prezentate de solicitant, precum şi dupã efectuarea tragerii experimentale, atunci când este cazul, organul de poliţie competent preschimbã cartea de identitate a armei în cauzã, dacã i-a fost modificatã cel puţin una dintre caracteristicile înscrise în acest document, respectiv efectueazã menţiunile corespunzãtoare în permisul de armã.
ART. 32
Schimbarea destinaţiei armei fãrã efectuarea vreunei modificãri tehnice a acesteia poate fi permisã de organul de poliţie competent, la cererea proprietarului, numai în condiţiile autorizãrii solicitantului pentru deţinere sau, dupã caz, port şi folosire a armei în scopul corespunzãtor noii destinaţii, în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6.
ART. 33
(1) Posesorul permisului de deţinere a armei de tip A care doreşte sã poarte şi sã foloseascã arma letalã înscrisã în permis poate solicita organului de poliţie competent eliberarea permisului de port şi folosire tip B şi înscrierea armei şi muniţiei aferente în documentul menţionat, cu obligaţia de a prezenta documentul care atestã calitatea ce îi conferã dreptul de a purta şi folosi arma letalã solicitatã.
(2) Posesorul permisului de port şi folosire a armei de tip B care doreşte sã deţinã arma letalã înscrisã în permis, renunţând la dreptul de port şi folosire, trebuie sã solicite organului de poliţie competent eliberarea permisului de deţinere a armei de tip A şi înscrierea armei în acest document.

SECŢIUNEA a 9-a
Procedura privind suspendarea şi anularea dreptului de deţinere, respectiv a dreptului de port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale

ART. 34
(1) În situaţiile prevãzute la art. 30 alin. (1) lit. a), b), d), f), h) şi i), la art. 47 alin. (1) lit. b), c), f), g) şi i), precum şi alin. (2) din Lege, organul de poliţie competent va dispune mãsura anulãrii autorizãrii deţinerii şi retragerea permisului de armã. Mãsura se comunicã persoanei în cauzã printr-o dispoziţie scrisã, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 9.
(2) În termen de 10 zile de la data luãrii la cunoştinţã, deţinãtorul este obligat sã prezinte la organul de poliţie competent permisul de deţinere sau, dupã caz, cel de port şi folosire, împreunã cu documentul care face dovada înstrãinãrii armei sau a depunerii armei pentru înstrãinare la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care arma este luatã în custodie de poliţie.
ART. 35
(1) În situaţiile prevãzute la art. 30 alin. (2) şi la art. 46 alin. (1) din Lege, organul de poliţie competent comunicã în scris titularului dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armei mãsura suspendãrii acestui drept, punându-i în vedere obligaţia de a depune arma la un armurier şi de a prezenta o dovadã în acest sens, în termen de 10 zile de la comunicare, cu excepţia situaţiei în care arma este luatã în custodie de poliţie.
(2) Pe perioada suspendãrii dreptului de deţinere sau de port şi folosire, permisul de armã se pãstreazã de cãtre organul de poliţie competent, care îl va restitui titularului la încetarea motivelor care au determinat mãsura suspendãrii.

SECŢIUNEA a 10-a
Autorizarea cãlãtoriilor în strãinãtate cu arme şi muniţii letale

ART. 36
(1) Cetãţeanul român sau strãinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, care deţine în condiţiile legii arme letale şi doreşte sã cãlãtoreascã în strãinãtate cu acestea, trebuie sã solicite în prealabil eliberarea de cãtre organul de poliţie competent a autorizaţiei de scoatere temporarã din ţarã, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 10, în baza cãreia organele poliţiei de frontierã permit scoaterea armelor de pe teritoriul României.
(2) Autorizaţia prevãzutã la alin. (1) se elibereazã dacã solicitantul urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate, dupã caz, la vânãtore sau la un concurs de tir.
ART. 37
(1) În vederea eliberãrii autorizaţiei prevãzute la art. 36 alin. (1), persoana interesatã trebuie sã depunã la organul de poliţie competent o cerere însoţitã de documentul de cãlãtorie în strãinãtate, permisul de armã, cartea de identitate a armei, dovada faptului cã i se permite intrarea cu arma respectivã în statul de destinaţie şi în statele care urmeazã sã fie tranzitate, precum şi de urmãtoarele documente, dupã caz, în funcţie de scopul deplasãrii:
a) permis de vânãtoare sau carnet de membru vânãtor, precum şi invitaţie autentificatã din partea unei organizaţii de vânãtoare sau a altei persoane din statul de destinaţie, însoţitã de traducerea legalizatã în limba românã;
b) legitimaţie de sportiv sau de antrenor de tir ori biatlon, precum şi o invitaţie la un concurs oficial de tir, organizat în statul de destinaţie, ori o invitaţie din partea unui club sportiv de tir sau biatlon din acel stat, în formã autenticã, însoţitã de traducerea legalizatã în limba românã.
(2) Dovada faptului cã persoanei i se permite intrarea pe teritoriul unui stat strãin cu arma pentru care se solicitã autorizarea scoaterii temporare din România se face cu documente oficiale emise de reprezentanţa diplomaticã sau de oficiul consular al statului respectiv ori cu viza de intrare în care sã fie menţionatã arma respectivã.
(3) Dacã sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alin. (1) şi (2), organul de poliţie competent elibereazã, în termen de 5 zile de la depunerea cererii, autorizaţia de scoatere temporarã din ţarã, în care sunt înregistrate armele şi/sau, dupã caz, muniţia.
(4) Termenul de valabilitate a autorizaţiei prevãzute la art. 36 alin. (1) reprezintã perioada pentru care se autorizeazã scoaterea temporarã a armelor de pe teritoriul României şi se stabileşte în funcţie de perioada de valabilitate a vizei de intrare ori a dreptului de şedere în statul respectiv, precum şi, dupã caz, de datele cuprinse în documentele menţionate la alin. (1) lit. a) şi b).
ART. 38
În baza autorizaţiei prevãzute la art. 36 alin. (1), organele poliţiei de frontierã permit trecerea frontierei de stat a României cu armele şi muniţia aferentã, fãcând menţiune despre acestea în documentul de trecere a frontierei, atât la ieşire, cât şi la intrarea în ţarã.
ART. 39
În situaţia prevãzutã la art. 48 alin. (4) din Lege, organul de poliţie competent sesizat în legãturã cu pierderea sau cu furtul armei în strãinãtate va face menţiunea în evidenţe, fãrã a radia arma din permisul de armã al titularului, pânã la recuperarea acesteia.

SECŢIUNEA a 11-a
Introducerea temporarã în România a armelor letale şi a muniţiilor de cãtre strãinii cu domiciliul sau cu reşedinţa în strãinãtate

ART. 40
(1) Strãinul cu domiciliul sau cu reşedinţa în strãinãtate, care cãlãtoreşte temporar în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânãtoarea, poate introduce în ţarã arme letale dacã face dovada, în punctul de trecere a frontierei, a deţinerii legale a armelor în statul de unde provine, precum şi a faptului cã acestea îndeplinesc condiţiile impuse de normele de omologare prevãzute de legislaţia românã.
(2) Persoana fizicã sau juridicã care formuleazã invitaţia de participare pentru unul dintre scopurile prevãzute la alin. (1) trebuie sã informeze persoana invitatã în condiţiile alin. (1) cu privire la punctele de trecere a frontierei prin care poate introduce arma în ţarã, precum şi cu privire la faptul cã este obligatã ca la intrarea în România sã facã dovada deţinerii legale a armelor şi muniţiilor şi a îndeplinirii condiţiilor impuse de normele de omologare prevãzute de legislaţia românã.
(3) Persoana care face invitaţia pentru unul dintre motivele prevãzute la alin. (1) are obligaţia de a notifica şi de a înainta o copie a invitaţiei Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierã înainte de sosirea invitatului. Invitaţia va cuprinde: datele de identificare a persoanei invitate, a armelor, cantitatea de muniţie introdusã, locul şi perioada în care se va desfãşura activitatea pe teritoriul României.
ART. 41
Introducerea armelor letale pe teritoriul României în condiţiile art. 40 alin. (1) este permisã prin orice punct de trecere a frontierei de stat în care îşi desfãşoarã activitatea un reprezentant al Autoritãţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.
ART. 42
(1) Dovada deţinerii legale a armei de cãtre persoana prevãzutã la art. 40 alin. (1) se face prin una dintre urmãtoarele modalitãţi:
a) arma este înscrisã în documentul de cãlãtorie de cãtre autoritãţile statului de unde provine;
b) un document oficial, emis de autoritãţile statului de unde provine persoana, atestã dreptul acesteia de a deţine arma prezentatã la intrarea în ţarã.
(2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de omologare a armei introduse pe teritoriul României se efectueazã în punctul de frontierã de cãtre un reprezentant al Autoritãţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor şi se atestã prin înscrierea menţiunilor corespunzãtoare în avizul de introducere a armei în ţarã, eliberat de organele poliţiei de frontierã.
(3) Verificarea respectãrii unuia dintre scopurile prevãzute la art. 40 alin. (1), pentru care se solicitã autorizarea introducerii armei pe teritoriul României, se efectueazã de cãtre organele poliţiei de frontierã pe baza unuia dintre urmãtoarele documente prezentate de deţinãtorul armei, dupã caz:
a) invitaţia nominalã de participare la o vânãtoare organizatã, din partea unei organizaţii de vânãtoare legal constituite, în cazul introducerii unei arme de vânãtoare;
b) invitaţia nominalã de participare la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau de un club de tir sportiv afiliat la Federaţia Românã de Tir Sportiv sau de Federaţia Românã de Schi şi Biatlon, în cazul unei arme de tir.
(4) Avizul prevãzut la alin. (2) se elibereazã dacã sunt îndeplinite toate condiţiile prevãzute de prezentul articol cu privire la introducerea armelor în ţarã pentru scopurile prevãzute la art. 40 alin. (1) şi cuprinde urmãtoarele menţiuni:
a) datele de identitate ale deţinãtorului armei;
b) datele de identificare a armei, astfel cum sunt acestea înscrise în documentele prevãzute la alin. (1);
c) data şi punctul de trecere a frontierei de stat prin care arma a fost introdusã pe teritoriul României;
d) menţiunile reprezentantului Autoritãţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, prin care se atestã faptul cã arma îndeplineşte condiţiile de omologare, în funcţie de categoria şi de destinaţia acesteia.
(5) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de introducere a armei pe teritoriul României, aceasta se depune de cãtre deţinãtor la organul poliţiei de frontierã, urmând sã fie restituitã persoanei în cauzã, în condiţiile legii.
(6) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã are obligaţia de a informa organul de poliţie competent cu privire la datele de identificare a armelor şi a persoanei care a intrat pe teritoriul României cu acestea, în condiţiile art. 40, cu privire la cantitatea de muniţie introdusã în ţarã, precum şi cu privire la motivul introducerii, locul şi perioada în care se va desfãşura una dintre activitãţile prevãzute la art. 40 alin. (1), potrivit datelor cuprinse în documentul prevãzut la alin. (3), prezentat de persoana în cauzã.
(7) Organul de poliţie competent, informat cu privire la datele menţionate la alin. (4), are obligaţia de a verifica, cu sprijinul celorlalte structuri de poliţie teritoriale, dacã persoana strãinã în cauzã respectã scopul pentru care a fost avizatã sã introducã armele şi muniţiile în ţarã.
ART. 43
(1) Persoana din România care a formulat invitaţia în condiţiile prevãzute la art. 40 alin. (2) are obligaţia de a asigura condiţiile de pãstrare şi securitate a armei aparţinând persoanei invitate, pe toatã perioada şederii acesteia în ţarã.
(2) Deţinãtorul armei introduse în România în condiţiile prezentei secţiuni nu are dreptul sã o foloseascã decât, dupã caz, în cadrul vânãtorii sau al concursului de tir la care participã potrivit invitaţiei.
ART. 44
(1) În cazul în care persoana intratã pe teritoriul României în condiţiile art. 40 alin. (1) doreşte ca, pe timpul cât se aflã în ţarã, sã înstrãineze una dintre armele introduse, trebuie sã solicite în prealabil eliberarea avizului de înstrãinare, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 11, precum şi a cãrţii de identitate a armei de cãtre organul de poliţie în a cãrui razã teritorialã de competenţã se aflã armurierul prin intermediul cãruia se va efectua operaţiunea.
(2) Pe baza avizului de înstrãinare, deţinãtorul poate înstrãina arma împreunã cu cartea de identitate numai dupã efectuarea în prealabil a formalitãţilor vamale prevãzute de lege.
(3) Persoana care a înstrãinat arma pe teritoriul României va prezenta, la ieşirea din ţarã, organului poliţiei de frontierã originalul avizului de înstrãinare şi al documentului care atestã faptul cã arma a fost înstrãinatã în condiţiile legii.
(4) În cazul în care, la ieşirea de pe teritoriul României, persoana nu prezintã arma cu care a intrat, precum şi documentele prevãzute la alin. (3) ori, dupã caz, dovada eliberatã de poliţie în cazul în care aceasta a fost pierdutã, furatã sau reţinutã de autoritãţile competente, în condiţiile legii, organul poliţiei de frontierã va aplica mãsurile legale, împreunã cu organele vamale.

SECŢIUNEA a 12-a
Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale şi a muniţiilor de cãtre strãinii titulari ai dreptului de scurtã şedere

ART. 45
(1) Strãinii titulari ai dreptului de scurtã şedere, care doresc sã procure, pe timpul şederii în România, arme de vânãtoare, de tir sau de colecţie, în vederea scoaterii lor din ţarã, trebuie sã solicite în prealabil organului de poliţie în a cãrui razã de competenţã se aflã armurierul care intermediazã sau, dupã caz, de la care se procurã arma eliberarea autorizaţiei temporare de procurare a armei, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 12.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei prevãzute la alin. (1), solicitantul trebuie sã prezinte organului de poliţie competent o cerere însoţitã de copia documentului de trecere a frontierei, precum şi de un document oficial emis de autoritatea din ţara de domiciliu, din care sã rezulte cã îndeplineşte condiţiile de deţinere a tipului respectiv de armã ori de muniţie, tradus în limba românã şi certificat sau, dupã caz, eliberat de reprezentanţa diplomaticã ori de oficiul consular al statului în care urmeazã sã transporte arma.
(3) În baza cererii şi a documentelor prevãzute la alin. (2), organul de poliţie competent elibereazã autorizaţia temporarã de procurare a armei sau a muniţiei, care are o valabilitate de 3 zile.
ART. 46
(1) Dupã procurarea armei deţinãtorul are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrãtoare, sã se prezinte la organul de poliţie competent teritorial care i-a eliberat autorizaţia, acesta procedând la sigilarea armei, eliberarea autorizaţiei de scoatere definitivã a armei de pe teritoriul României, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 13, şi reţinerea cãrţii de identitate a armei.
(2) În cazul în care persoana urmeazã sã scoatã personal de pe teritoriul României arma procuratã în condiţiile prezentei secţiuni, trebuie sã o prezinte organelor poliţiei de frontierã, împreunã cu autorizaţia de scoatere definitivã, la ieşirea de pe teritoriul României.
(3) În cazul în care persoana prevãzutã la art. 45 alin. (1) solicitã cumpãrarea a douã sau mai multe arme, armurierul procedeazã la sigilarea acestora şi expedierea la domiciliul din strãinãtate al cumpãrãtorului, prin intermediul unui armurier autorizat sã efectueze operaţiuni de transport internaţional cu arme şi muniţii.
(4) În situaţia în care persoana a procurat o singurã armã şi nu doreşte sã o scoatã personal din ţarã, poate solicita armurierului expedierea acesteia în condiţiile alin. (3).

SECŢIUNEA a 13-a
Regimul procurãrii, deţinerii şi înstrãinãrii armelor neletale

ART. 47
(1) Cetãţeanul român sau strãinul cu şedere legalã în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi doreşte sã procure arme neletale în scopul portului şi folosirii, de la un armurier autorizat de pe teritoriul României, trebuie sã notifice în prealabil organul de poliţie competent teritorial.
(2) Notificarea se depune în formã scrisã şi trebuie sã fie însoţitã de actul de identitate, în original sau în copie, care sã ateste vârsta solicitantului, precum şi, dupã caz, şederea legalã pe teritoriul României.
(3) În baza notificãrii depuse în condiţiile alin. (2), organul de poliţie competent elibereazã, în termen de 3 zile lucrãtoare, dovada notificãrii al cãrei model este prezentat în anexa nr. 14, a cãrei valabilitate este de 30 de zile.
ART. 47
Cetãţeanul român sau strãinul cu şedere legalã în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi doreşte sã procure arme neletale în scopul portului şi folosirii, de la un armurier autorizat de pe teritoriul României, trebuie:
a) sã solicite autorizarea procurãrii armelor neletale supuse autorizãrii, prevãzute la categoria E din anexa la Lege; sau
b) sã notifice în prealabil organul de poliţie competent teritorial, în cazul armelor neletale supuse notificãrii, prevãzute la categoria F din anexa la Lege.
––––
Art. 47 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 48
(1) În baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o armã neletalã de la orice armurier autorizat şi are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la procurare, sã se prezinte la organul de poliţie care a acordat dovada notificãrii, în vederea eliberãrii certificatului de deţinãtor, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 15, sau, dupã caz, a înscrierii armei procurate în acest document, în cazul în care persoana este deja deţinãtoare, în condiţiile legii, a unei arme neletale.
(2) Eliberarea sau, dupã caz, înscrierea menţiunilor corespunzãtoare în certificatul de deţinãtor se efectueazã de organul de poliţie competent, numai pe baza prezentãrii de cãtre solicitant a armei, a documentului care atestã faptul cã procurarea s-a fãcut în condiţiile legii şi, dupã caz, a certificatului de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, eliberate de autoritatea competentã.
ART. 48
(1) În vederea autorizãrii procurãrii armelor neletale supuse autorizãrii, solicitanţii vor depune la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã domiciliazã sau, dupã caz, îşi au reşedinţa, un dosar care trebuie sã cuprindã documentele prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-e), g) şi h).
(2) În vederea autorizãrii procurãrii armelor neletale supuse autorizãrii, de cãtre persoana care este titular al dreptului de deţinere sau, dupã caz, de port şi folosire pentru arme neletale din aceastã categorie sau pentru arme letale, solicitantul va depune la autoritatea competentã o cerere însoţitã de permisul de armã, în original şi în copie, şi de documentele prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi h).
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana care este dotatã cu armã letalã de serviciu poate face dovada îndeplinirii condiţiei prevãzute la art. 58 alin. (2) lit. c) din Lege, prin prezentarea unei adeverinţe eliberate de angajator, prin care se certificã faptul cã solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical şi psihologic, respectiv cã a fost declarat apt sã poarte şi sã foloseascã arme letale.
(4) Cererea formulatã în condiţiile alin. (1) şi (2), al cãrei model este prezentat în anexa nr. 1, se soluţioneazã de cãtre autoritatea competentã teritorial, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.
(5) În cazul în care, din analiza dosarului şi a celorlalte verificãri de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constatã cã sunt îndeplinite toate condiţiile prevãzute de Lege, autoritatea competentã elibereazã câte o autorizaţie de procurare, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 2, pentru fiecare armã pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunicã în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsã.
––––
Art. 48 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 48^1
(1) Autorizaţia de procurare a armelor neletale supuse autorizãrii se elibereazã cu o valabilitate de 90 de zile şi poate fi prelungitã o singurã datã de cãtre autoritatea care a emis-o pentru o nouã perioadã de 90 de zile.
(2) Titularul autorizaţiei de procurare a armelor neletale supuse autorizãrii poate procura de la orice armurier legal constituit din ţarã ori din strãinãtate o armã din categoria celor pentru care a fost autorizat în termenul de valabilitate al documentului şi, în cazul armelor prevãzute la poziţia nr. 24 din anexa la Lege, cel mult 100 de bucãţi de muniţie aferentã fiecãrei arme pentru care a fost autorizat.
(3) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, o armã neletalã supusã autorizãrii are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurãrii sau, dupã caz, de la data încheierii formalitãţilor vamale, sã se prezinte la autoritatea care a emis autorizaţia, în vederea eliberãrii permisului de armã sau înscrierii armei în acest document, având asupra sa arma, precum şi un dosar care va cuprinde documentele prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d).
(4) În situaţia prevãzutã la alin. (3), organele autoritãţii competente procedeazã potrivit art. 12 alin. (2)-(4).
––––
Art. 48^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 48^2
(1) Notificarea în vederea procurãrii armelor neletale supuse notificãrii se depune în formã scrisã şi trebuie sã fie însoţitã de actul de identitate, în original sau în copie, care sã ateste vârsta solicitantului, precum şi, dupã caz, şederea legalã pe teritoriul României.
(2) Suplimentar, în vederea procurãrii armelor neletale supuse notificãrii, prevãzute la poziţia nr. 26 din anexa la Lege, notificarea trebuie însoţitã şi de certificatul de cazier judiciar al solicitantului.
(3) În baza notificãrii depuse în condiţiile alin. (1) şi, dupã caz, alin. (2), organul de poliţie competent elibereazã, în termen de 3 zile lucrãtoare, dovada notificãrii, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 14, a cãrei valabilitate este de 30 de zile, sau comunicã în scris solicitantului motivele pentru care nu i-a fost eliberatã dovada notificãrii.
––––
Art. 48^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 48^3
(1) În baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o armã neletalã supusã notificãrii de la orice armurier autorizat şi are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la procurare, sã se prezinte la organul de poliţie care a acordat dovada notificãrii, în vederea eliberãrii certificatului de deţinãtor, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 15, sau, dupã caz, a înscrierii armei procurate în acest document, în cazul în care persoana este deja deţinãtoare, în condiţiile legii, a unei arme neletale.
(2) Eliberarea sau, dupã caz, înscrierea menţiunilor corespunzãtoare în certificatul de deţinãtor se efectueazã de organul de poliţie competent, numai pe baza prezentãrii de cãtre solicitant a armei, a documentului care atestã faptul cã procurarea s-a fãcut în condiţiile legii şi, dupã caz, a certificatului de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, eliberate de autoritatea competentã.
––––
Art. 48^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 48^4
(1) Persoanele autorizate sã deţinã şi, dupã caz, sã foloseascã arme neletale supuse notificãrii au obligaţia ca în termen de 10 zile de la înstrãinarea armei sã se prezinte la organul de poliţie competent, în vederea anulãrii menţiunilor sau, dupã caz, retragerii certificatului de deţinãtor, prezentând în acest sens documentul care atestã faptul cã arma a fost înstrãinatã în condiţiile legii.
(2) Prevederile art. 13 se aplicã în mod corespunzãtor în ceea ce priveşte persoanele care au înstrãinat arme neletale supuse autorizãrii.
––––
Art. 48^4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 49
(1) În cazul în care persoana prevãzutã la art. 47 alin. (1) doreşte sã scoatã definitiv de pe teritoriul României o armã neletalã procuratã în condiţiile legii, aceasta trebuie sã solicite în prealabil organului de poliţie în a cãrui evidenţã se aflã arma eliberarea avizului de scoatere definitivã din România a armei şi muniţiei neletale, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 16.
(2) Cererea pentru eliberarea avizului prevãzut la alin. (1) trebuie sã fie însoţitã de urmãtoarele documente:
a) certificatul de deţinãtor sau documentul care atestã faptul cã procurarea s-a fãcut în condiţiile legii, în cazul în care solicitarea se face înainte sau concomitent cu obţinerea certificatului de deţinãtor;
b) documentul de cãlãtorie valabil;
c) documente oficiale emise de ambasada statului în care persoana urmeazã sã se deplaseze cu arma, care sã ateste faptul cã i se permite intrarea în acel stat cu arma respectivã.
(2) Cererea pentru eliberarea avizului prevãzut la alin. (1) trebuie sã fie însoţitã de urmãtoarele documente:
a) certificatul de deţinãtor, permisul de armã sau documentul care atestã faptul cã procurarea s-a fãcut în condiţiile legii, în cazul în care solicitarea se face înainte sau concomitent cu obţinerea certificatului de deţinãtor ori a permisului de armã;
b) documentul de cãlãtorie valabil;
c) documente oficiale emise de autoritãţile statului în care persoana urmeazã sã se deplaseze cu arma, care sã ateste faptul cã i se permite intrarea în acel stat cu arma respectivã.
––––
Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(3) Pe baza documentelor prevãzute la alin. (2), organul de poliţie elibereazã, în termen de o zi lucrãtoare, avizul prevãzut la alin. (1), pentru fiecare armã.
(4) Cu ocazia eliberãrii avizului prevãzut la alin. (1), organul de poliţie competent anuleazã din certificatul de deţinere menţiunile privind arma care urmeazã sã fie scoasã definitiv de pe teritoriul României sau, dupã caz, retrage documentul în cazul în care sunt anulate menţiunile privind toate armele deţinute de titular.
(4) Cu ocazia eliberãrii avizului prevãzut la alin. (1), organul de poliţie competent anuleazã din documentul de deţinere menţiunile privind arma care urmeazã sã fie scoasã definitiv de pe teritoriul României sau, dupã caz, retrage documentul în cazul în care sunt anulate menţiunile privind toate armele deţinute de titular.
––––
Alin. (4) al art. 49 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(5) Ieşirea de pe teritoriul României cu armele neletale procurate în condiţiile alin. (1)-(3) este permisã numai în condiţiile prezentãrii de cãtre deţinãtor, cu ocazia controlului efectuat de organele poliţiei de frontierã, a avizului de scoatere definitivã a armei din România.
ART. 49^1
Strãinii titulari ai dreptului de scurtã şedere pot procura, pe timpul şederii în România, arme de autoapãrare, de tir sau de colecţie, precum şi muniţia aferentã, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 45 şi 46.
––––
Art. 49^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

SECŢIUNEA a 13^1-a
Procedura de vizã a permisului de armã şi procedura privind suspendarea şi anularea dreptului de deţinere, respectiv a dreptului de port şi folosire a armelor şi muniţiilor neletale
––––
Secţiunea a 13^1-a din Cap. II a fost introdusã de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 49^2
(1) Prevederile art. 26 alin. (1) şi (2) şi ale art. 27 se aplicã în mod corespunzãtor în ceea ce priveşte vizarea permisului de armã pentru armele neletale supuse autorizãrii.
(2) Organul de poliţie competent refuzã vizarea permisului de armã în cazurile prevãzute la art. 58^2 şi 58^3 din Lege.
––––
Art. 49^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 49^3
În situaţiile prevãzute la art. 58^2 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi h) şi la art. 58^3 alin. (2) lit. a) şi e) din Lege sau, dupã caz, la art. 58^2 alin. (2) şi la art. 58^3 alin. (1) din Lege, organul de poliţie competent şi deţinãtorul armei vor proceda potrivit art. 34 sau, dupã caz, art. 35.
––––
Art. 49^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

SECŢIUNEA a 14-a
Introducerea armelor şi muniţiilor neletale pe teritoriul României de cãtre strãini

ART. 49^4
(1) Introducerea pe teritoriul României a armelor neletale supuse autorizãrii este interzisã, cu excepţia cazurilor în care titularul dreptului de port şi folosire a armelor face dovada deţinerii legale a acestora, respectiv cã urmeazã sã participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliat la Federaţia Românã de Tir Sportiv ori Federaţia Românã de Schi şi Biatlon sau, dupã caz, prezintã invitaţia unui colecţionar de arme român.
(2) Persoana care face invitaţia pentru unul dintre motivele prevãzute la alin. (1) are obligaţia de a notifica şi de a înainta o copie a invitaţiei Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierã înainte de sosirea invitatului. Invitaţia va cuprinde: datele de identificare a persoanei invitate, a armelor, cantitatea de muniţie introdusã, locul şi perioada în care se va desfãşura activitatea pe teritoriul României.
(3) Prevederile art. 41 şi ale art. 42 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor în cazul introducerii pe teritoriul României a armelor neletale supuse notificãrii.
––––
Art. 49^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 50
(1) Strãinul care doreşte sã cãlãtoreascã în România cu arme şi muniţii neletale trebuie sã solicite în prealabil, la reprezentanţa diplomaticã sau la oficiul consular al României din statul în care se aflã, obţinerea avizului pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 17, care se elibereazã de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Române.
(2) Cererea prin care se solicitã obţinerea avizului prevãzut la alin. (1) trebuie sã fie însoţitã de urmãtoarele documente:
a) documentul de trecere a frontierei valabil, în copie şi în original;
b) un document autentic prin care sã se facã dovada deţinerii legale a armei pe teritoriul statului respectiv, dacã acest lucru este posibil;
c) documentaţia tehnicã a armei pe care solicitantul doreşte sã o introducã pe teritoriul României.
(3) Reprezentanţa diplomaticã sau oficiul consular la care s-a depus cererea verificã dacã este îndeplinitã condiţia prevãzutã la art. 61 alin. (2) lit. b) din Lege şi transmite Inspectoratului General al Poliţiei Române cererea însoţitã de copiile documentelor prevãzute la alin. (2) lit. a) şi c), fãcând menţiune cu privire la deţinerea legalã a armei de cãtre solicitant în statul respectiv.
ART. 50
(1) Strãinul care doreşte sã cãlãtoreascã în România cu arme neletale supuse notificãrii, inclusiv cu muniţia aferentã, trebuie sã solicite în prealabil, la reprezentanţa diplomaticã sau la oficiul consular al României din statul în care se aflã, obţinerea avizului pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 17, care se elibereazã de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Române.
(2) Cererea prin care se solicitã obţinerea avizului prevãzut la alin. (1) trebuie sã fie însoţitã de urmãtoarele documente:
a) documentul de trecere a frontierei valabil, în copie şi în original;
b) un document autentic prin care sã se facã dovada deţinerii legale a armei pe teritoriul statului respectiv, dacã acest lucru este posibil;
c) documentaţia tehnicã a armei pe care solicitantul doreşte sã o introducã pe teritoriul României;
d) declaraţia scrisã în limba românã sau însoţitã de traducerea legalizatã în limba românã, privind necesitatea introducerii armei pe teritoriul României şi perioada de timp în care se aflã pe teritoriul României.
(3) Reprezentanţa diplomaticã sau oficiul consular verificã dacã este îndeplinitã condiţia privind deţinerea legalã a armei şi face menţiune în acest sens în cererea care se transmite Inspectoratului General al Poliţiei Române, însoţitã de documentele prevãzute la alin. (2) lit. d), respectiv de copiile documentelor prevãzute la alin. (2) lit. a) şi c).
––––
Art. 50 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 51
(1) Pe baza documentelor primite în condiţiile prevãzute la art. 50 alin. (2), Inspectoratul General al Poliţiei Române verificã dacã sunt îndeplinite toate condiţiile prevãzute de lege şi solicitã în acest sens punctul de vedere al Autoritãţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor cu privire la încadrarea armei în categoria armelor neletale, pe baza documentaţiei tehnice.
(2) În cazul în care, în urma verificãrilor prevãzute la alin. (1) şi pe baza punctului de vedere al Autoritãţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, nu au rezultat impedimente cu privire la introducerea armei în România, Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular avizul prevãzut la art. 50 alin. (1). În caz contrar, se comunicã motivele care au stat la baza neacordãrii avizului.
ART. 51
(1) Pe baza documentelor primite potrivit art. 50 alin. (3), Inspectoratul General al Poliţiei Române verificã dacã sunt îndeplinite toate condiţiile prevãzute de lege şi, în cazul în care nu au rezultat impedimente cu privire la introducerea armei în România, transmite reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular avizul prevãzut la art. 50 alin. (1). În caz contrar, se comunicã motivele care au stat la baza neacordãrii avizului.
(2) Avizul de introducere a armelor neletale supuse notificãrii pe teritoriul României se acordã pentru o perioadã de maximum 30 de zile, fãrã posibilitatea prelungirii acesteia.
(3) Introducerea pe teritoriul României a armelor neletale supuse notificãrii, de cãtre persoanele prevãzute la art. 50 alin. (1), se permite de cãtre organele poliţiei de frontierã numai în condiţiile prezentãrii avizului pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României.
––––
Art. 51 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 52
(1) Introducerea pe teritoriul României a armelor neletale de cãtre persoanele prevãzute la art. 50 alin. (1) se permite de cãtre organele poliţiei de frontierã numai în condiţiile prezentãrii avizului pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României.
(2) Prevederile art. 41 şi ale art. 42 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor în cazul introducerii de arme neletale pe teritoriul României, în condiţiile prezentei secţiuni.
––––
Art. 52 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 53
În cazul în care armele neletale introduse în condiţiile prezentei secţiuni sunt pierdute, furate sau distruse pe teritoriul României, titularul are obligaţia sã anunţe, în termen de 24 de ore, organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã s-a produs evenimentul, acesta eliberându-i o dovadã care va fi prezentatã organelor poliţiei de frontierã la ieşirea din ţarã.

SECŢIUNEA a 15-a
Dispoziţii comune

ART. 54
Prevederile secţiunilor a 11-a, a 12-a şi a 14-a din prezentul capitol se aplicã în mod corespunzãtor şi cetãţenilor români cu domiciliul în strãinãtate.
ART. 55
(1) În cazul în care proprietarul unor arme a decedat ori a fost declarat dispãrut prin hotãrâre judecãtoreascã, rudele sau persoanele care locuiesc împreunã cu acesta sunt obligate sã anunţe cel mai apropiat organ de poliţie şi sã depunã armele aflate la domiciliul ori la reşedinţa acestuia la cel mai apropiat armurier autorizat, în termen de 15 zile de la data decesului sau, dupã caz, a rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti de declarare a dispariţiei.
(2) Primirea armelor de cãtre armurier în condiţiile prevãzute la alin. (1) se face numai pe baza prezentãrii de cãtre deponent a dovezii eliberate de organul de poliţie care a fost anunţat cu privire la situaţia armei al cãrei proprietar a decedat ori a fost declarat dispãrut.
(3) În cazul în care nu este posibilã depunerea în termenul prevãzut la alin. (1) a armelor la un armurier autorizat, acestea pot fi pãstrate de organul de poliţie sesizat în legãturã cu decesul sau cu dispariţia proprietarului, pânã la încheierea procedurii succesorale.
(4) În cazul în care, la închiderea procedurii succesorale, moştenitorul care a devenit proprietar al armei doreşte sã intre în posesia acesteia, este necesar ca, pentru a o ridica de la armurier, sã fie autorizat în condiţiile secţiunii 1 – în cazul armelor letale, respectiv sã notifice organul de poliţie competent în condiţiile secţiunii a 13-a – în cazul armelor neletale.
(4) În cazul în care, la închiderea procedurii succesorale, moştenitorul care a devenit proprietar al armei doreşte sã intre în posesia acesteia, este necesar ca, pentru a o ridica de la armurier, sã fie autorizat în condiţiile secţiunii 1 – în cazul armelor letale -, respectiv sã fie autorizat ori sã notifice organul de poliţie competent în condiţiile secţiunii a 13-a – în cazul armelor neletale.
––––
Alin. (4) al art. 55 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(5) Persoana care a moştenit o armã letalã, dar care nu îndeplineşte condiţiile pentru deţinere sau port şi folosire o poate înstrãina, în condiţiile legii, o poate pãstra în continuare la un armurier autorizat ori poate opta pentru transformarea acesteia într-o armã neletalã, în condiţiile secţiunii a 4-a a cap. IV.
(6) În cazul în care persoanele care au devenit proprietare ale unor arme în condiţiile prezentei secţiuni sunt minore, armele respective pot fi pãstrate la un armurier autorizat, pânã la majorat, când pot proceda potrivit prevederilor alin. (4).
(7) În situaţia în care nu poate fi identificat moştenitorul armei al cãrei proprietar a decedat sau a fost declarat dispãrut, organele de poliţie procedeazã potrivit legii care reglementeazã regimul bunurilor fãrã stãpân.

CAP. III
Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor de cãtre persoanele juridice

SECŢIUNEA 1
Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deţine şi, dupã caz, a folosi arme letale şi muniţii
Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deţine şi, dupã caz, a folosi arme letale şi arme neletale supuse autorizãrii, precum şi muniţiile corespunzãtoare
––––
Titlul Secţiunii 1 din Cap. III a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 56
(1) Persoanele juridice române prevãzute la art. 66 alin. (3) şi (4) din Lege, care doresc sã deţinã şi, dupã caz, sã foloseascã arme şi muniţii letale, dacã acest fapt se justificã în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie sã solicite organului de poliţie competent potrivit Legii autorizarea deţinerii sau, dupã caz, a folosirii armelor şi muniţiilor letale.
(2) În vederea autorizãrii corespunzãtoare, persoana juridicã interesatã trebuie sã depunã o cerere la organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã sediul, împreunã cu urmãtoarele documente, în original şi în copie:
a) certificatul de înregistrare fiscalã;
b) actul constitutiv din care sã rezulte faptul cã, potrivit obiectului de activitate, urmeazã sã deţinã sau, dupã caz, sã foloseascã arme şi muniţii;
c) certificatul de omologare şi dovada deţinerii legale a spaţiului de depozitare a armelor şi a muniţiilor letale, dotat cu sisteme de asigurare a securitãţii acestora, la sediu sau, dupã caz, la punctele de lucru declarate conform legii;
d) contractele de muncã şi fişele posturilor persoanelor angajate ca armurieri, cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor, precum şi ale persoanelor care urmeazã sã fie dotate cu arme şi muniţii pentru executarea atribuţiilor de serviciu;
e) certificate de cazier judiciar pentru toţi conducãtorii, asociaţii, administratorii şi celelalte persoane care urmeazã sã desfãşoare activitãţi ce implicã accesul efectiv la arme şi muniţii;
f) dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege, prin certificate de absolvire a unui curs de instruire teoreticã şi practicã în domeniul armelor şi muniţiilor, certificat medical şi fişã de examinare psihologicã, pentru persoanele fizice care vor desfãşura activitãţi ce implicã accesul efectiv la arme şi muniţii, cu excepţia celor prevãzute la lit. e);
g) în cazul unei societãţi specializate de pazã, contractul de prestãri de servicii încheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003 , din care sã rezulte faptul cã urmeazã sã desfãşoare una dintre activitãţile prevãzute la art. 79 alin. (2) lit. a)-c) din Lege, care necesitã folosirea de arme şi muniţii letale, precum şi plan de pazã aprobat de structura de ordine publicã din cadrul organului de poliţie competent teritorial, anexat la fiecare contract de prestãri de servicii pentru pazã şi protecţie, în care este menţionat în mod obligatoriu numãrul de posturi pentru care se solicitã pazã înarmatã;
h) în cazul persoanelor juridice care deţin poligoane de tragere în condiţiile art. 85 din Lege, planul de dotare cu arme şi muniţii, întocmit în condiţiile legii;
i) dovada achitãrii tarifului prevãzut de lege pentru prestarea serviciului solicitat;
j) împuternicire de reprezentare din partea persoanei juridice în cauzã cu privire la persoana care depune documentele şi solicitã autorizaţia.
ART. 56
(1) Persoanele juridice prevãzute la art. 66 alin. (3) şi (4) din Lege, care doresc sã deţinã şi, dupã caz, sã foloseascã arme letale şi arme neletale supuse autorizãrii, precum şi muniţiile corespunzãtoare, dacã acest fapt se justificã în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie sã solicite organului de poliţie competent potrivit Legii autorizarea deţinerii sau, dupã caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse autorizãrii şi a muniţiilor corespunzãtoare.
(2) În vederea autorizãrii corespunzãtoare, persoana juridicã interesatã trebuie sã depunã o cerere la organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã sediul, împreunã cu urmãtoarele documente, în original şi în copie:
a) certificatul de înregistrare fiscalã;
b) actul constitutiv din care sã rezulte faptul cã, potrivit obiectului de activitate, urmeazã sã deţinã sau, dupã caz, sã foloseascã arme şi muniţii;
c) certificatul de omologare şi dovada deţinerii legale, la sediu sau, dupã caz, la punctele de lucru declarate conform legii, a spaţiului de depozitare a armelor şi a muniţiilor letale, dotat cu sisteme de asigurare a securitãţii acestora avizate în condiţiile Legii nr. 333/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) avizul inspectoratului teritorial de muncã, pentru depozitele destinate pãstrãrii muniţiei;
e) contractele de muncã şi fişele posturilor persoanelor angajate ca armurieri, cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor, precum şi ale persoanelor care urmeazã sã fie dotate cu arme şi muniţii pentru executarea atribuţiilor de serviciu;
f) certificate de cazier judiciar pentru toţi conducãtorii, asociaţii, administratorii şi celelalte persoane care urmeazã sã desfãşoare activitãţi ce implicã accesul efectiv la arme şi muniţii;
g) dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege, dupã caz, prin certificate de absolvire a unui curs de instruire teoreticã şi practicã în domeniul armelor şi muniţiilor, certificat medical şi fişã de examinare psihologicã, pentru persoanele fizice care vor desfãşura activitãţi ce implicã accesul efectiv la arme şi muniţii, cu excepţia celor prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. f);
h) în cazul unei societãţi specializate de pazã, contractul de prestãri de servicii încheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care sã rezulte faptul cã urmeazã sã desfãşoare una dintre activitãţile prevãzute la art. 79 alin. (2) din Lege, care necesitã folosirea de arme letale sau arme neletale supuse autorizãrii, respectiv a muniţiilor corespunzãtoare, precum şi plan de pazã aprobat de structura de ordine publicã din cadrul organului de poliţie competent teritorial, anexat la fiecare contract de prestãri de servicii pentru pazã şi protecţie, în care este menţionat în mod obligatoriu numãrul de posturi pentru care se solicitã pazã înarmatã;
i) în cazul persoanelor juridice care deţin poligoane de tragere în condiţiile art. 85 din Lege, planul de dotare cu arme şi muniţii, întocmit în condiţiile legii;
j) dovada achitãrii tarifului prevãzut de lege pentru prestarea serviciului solicitat;
k) împuternicire de reprezentare din partea persoanei juridice în cauzã cu privire la persoana care depune documentele şi solicitã autorizaţia.
––––
Art. 56 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 57
(1) Cererea formulatã în condiţiile prevãzute la art. 56 se soluţioneazã de cãtre autoritatea competentã teritorial, în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia.
(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente sunt obligate sã verifice îndeplinirea condiţiilor de autorizare, pe baza documentelor depuse de solicitant, precum şi verificãrile prevãzute la art. 69 alin. (7) din Lege.
(3) În cazul în care, în cadrul verificãrilor de specialitate, organele de poliţie competente apreciazã cã sunt necesare documente sau informaţii suplimentare în vederea verificãrii îndeplinirii condiţiilor prevãzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauzã, prezentând motivele care au impus acest demers.
(4) În situaţia în care se constatã cã nu existã impedimente pentru autorizare, organul de poliţie competent poate efectua verificãri la sediul sau la punctul de lucru al solicitantului pentru a se constata dacã sunt îndeplinite condiţiile de pãstrare şi de asigurare a securitãţii armelor, prevãzute la art. 69, numai dupã informarea prealabilã şi cu consimţãmântul acestuia.
(5) Termenul de 45 de zile, prevãzut la alin. (1), se suspendã, în situaţiile prevãzute la alin. (3) şi (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauzã prezentarea unor documente sau informaţii suplimentare sau, dupã caz, i s-a solicitat acordul cu privire la efectuarea verificãrii îndeplinirii condiţiilor de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor, pânã la data la care aceasta dã curs solicitãrii.
ART. 58
(1) În cazul în care, din analiza documentelor prevãzute la art. 56 alin. (2), precum şi a celorlalte verificãri de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constatã cã sunt îndeplinite toate condiţiile prevãzute de Lege, autoritatea competentã elibereazã autorizaţia de procurare a armelor şi muniţiilor letale, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 18, numai pentru acele arme şi muniţii care necesitã deţinerea şi, dupã caz, folosirea pentru desfãşurarea activitãţilor specifice domeniilor incluse în obiectul de activitate al persoanei juridice solicitante.
(1) În cazul în care, din analiza documentelor prevãzute la art. 56 alin. (2), precum şi a celorlalte verificãri de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constatã cã sunt îndeplinite toate condiţiile prevãzute de Lege, autoritatea competentã elibereazã autorizaţia de procurare a armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizãrii, respectiv a muniţiei corespunzãtoare, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 18, numai pentru acele arme şi muniţii care necesitã deţinerea şi, dupã caz, folosirea pentru desfãşurarea activitãţilor specifice domeniilor incluse în obiectul de activitate al persoanei juridice solicitante.
––––
Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(2) În cazul în care organul de poliţie competent refuzã autorizarea procurãrii tuturor armelor menţionate în cerere, este obligat sã comunice în scris solicitantului motivele care au stat la baza acestui refuz.
(3) Refuzul nejustificat al persoanei de a comunica documentele sau informaţiile prevãzute la art. 57 alin. (3) ori de a permite organelor de poliţie efectuarea verificãrilor prevãzute la art. 57 alin. (4) poate constitui motiv de respingere a cererii de autorizare, numai dacã au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea condiţiilor prevãzute de prezentele norme metodologice sau, dupã caz, a condiţiilor de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor.
(4) Decizia autoritãţii competente, prevãzutã la alin. (1), poate fi contestatã de cãtre solicitant în condiţiile Legii nr. 554/2004 .
ART. 59
(1) Dupã procurarea armelor letale şi a muniţiei pentru care a primit autorizaţie în condiţiile art. 58 alin. (1), reprezentantul persoanei juridice are obligaţia sã se prezinte, în termen de 10 zile, la organul de poliţie competent, cu acestea, împreunã cu documentul original care atestã procurarea acestora în condiţiile legii, cãrţile de identitate ale armelor, atunci când acestea au fost procurate din România, precum şi cu autorizaţia de procurare completatã în mod corespunzãtor pe verso de armurierul de la care le-a procurat, în vederea eliberãrii autorizaţiei de deţinere, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 19, sau, dupã caz, a autorizaţiei de folosire, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 20, pentru armele şi muniţiile letale.
(1) Dupã procurarea armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizãrii şi a muniţiei pentru care a primit autorizaţie în condiţiile art. 58 alin. (1), reprezentantul persoanei juridice are obligaţia sã se prezinte, în termen de 10 zile, la organul de poliţie competent, cu acestea, împreunã cu documentul original care atestã procurarea acestora în condiţiile legii, cãrţile de identitate ale armelor, atunci când acestea au fost procurate din România, precum şi cu autorizaţia de procurare completatã în mod corespunzãtor pe verso de armurierul de la care le-a procurat, în vederea eliberãrii autorizaţiei de deţinere, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 19, sau, dupã caz, a autorizaţiei de folosire, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 20.
––––
Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care numãrul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridicã are obligaţia sã le depoziteze în spaţiile amenajate în acest scop, pe care le deţine, şi sã informeze organul de poliţie competent în legãturã cu procurarea acestora şi locul de depozitare.
(3) Organul de poliţie sesizat în condiţiile alin. (1) şi (2) verificã autenticitatea menţiunilor armurierilor, înscrise pe versoul autorizaţiei de procurare, precum şi corespondenţa dintre numãrul, categoria, tipul, caracteristicile şi destinaţia armelor pentru care s-a acordat autorizaţia, cu cele înscrise în documentele care fac dovada procurãrii şi cu cele existente la solicitant. În situaţia prevãzutã la alin. (2), aceastã verificare se efectueazã la locul de depozitare a armelor şi muniţiilor.
(4) Pe baza verificãrilor prevãzute la alin. (3) şi dupã efectuarea, atunci când este cazul, a tragerii experimentale în condiţiile prevãzute la secţiunea a 3-a a cap. IV, organul de poliţie competent elibereazã, dupã caz, cãrţile de identitate ale armelor, precum şi autorizaţia de folosire, în cazul persoanelor juridice care deţin poligoane de tragere în condiţiile art. 85 din Lege şi al societãţilor specializate de pazã, respectiv autorizaţia de folosire, în cazul celorlalte persoane juridice.
ART. 60
(1) Persoanele juridice care deţin poligoane de tragere în condiţiile art. 85 din Lege şi societãţile specializate de pazã sunt obligate ca, în termen de 10 zile de la data încetãrii valabilitãţii autorizaţiei de folosire a armelor letale, sã înstrãineze armele respective şi sã prezinte organului de poliţie competent dovada înstrãinãrii acestora.
(2) Persoanele juridice autorizate sã deţinã arme letale au obligaţia ca, în cazul în care le înstrãineazã, sã se prezinte la organul de poliţie competent în vederea radierii acestora din autorizaţia de deţinere.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul persoanelor juridice care au şi calitatea de armurier autorizat sã comercializeze arme şi muniţii letale, dacã armele folosite sunt dintre cele aflate în proprietatea acestora, destinate pentru închiriere în condiţiile legii.
(4) În situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), organul de poliţie competent va verifica efectuarea menţiunilor corespunzãtoare în evidenţele persoanei juridice, concomitent cu radierea armelor din autorizaţie.
ART. 61
(1) Persoana juridicã autorizatã în condiţiile prezentei secţiuni sã deţinã sau sã foloseascã armele letale poate depune spre pãstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum şi muniţia deţinutã, la un alt armurier autorizat în acest sens.
(1) Persoana juridicã autorizatã în condiţiile prezentei secţiuni sã deţinã sau sã foloseascã arme letale sau arme neletale supuse autorizãrii poate depune spre pãstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum şi muniţia deţinutã la un alt armurier autorizat în acest sens.
––––
Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(2) Persoana prevãzutã la alin. (1) poate transfera armele înscrise în autorizaţie numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbãrii locului unde acestea sunt pãstrate.
(3) În situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), persoana juridicã autorizatã poate transporta prin mijloace proprii un numãr de cel mult 10 arme în acelaşi timp. Transportul unui numãr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat sã desfãşoare operaţiuni de transport cu arme şi muniţii, cu excepţia cazului în care persoana juridicã este autorizatã sã desfãşoare şi asemenea operaţiuni.
ART. 62
(1) În vederea autorizãrii efectuãrii unui transfer de arme, persoana juridicã interesatã trebuie sã depunã, la organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã sunt pãstrate armele, o cerere în care se precizeazã datele de identificare a solicitantului, motivul transferului, locul unde urmeazã sã fie transferate armele, data şi durata transferului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele şi muniţiile ce fac obiectul transferului, însoţitã, dupã caz, de urmãtoarele documente:
a) în situaţia în care se solicitã autorizarea transferului unui numãr mai mare de 10 arme, o declaraţie scrisã referitoare la modalitatea prin care urmeazã sã tansporte armele, respectiv dovada asigurãrii transportului printr-un armurier autorizat în acest sens sau, dupã caz, în mijloace proprii, dacã se va transfera întreaga cantitate de arme în acelaşi timp;
b) dovada asigurãrii condiţiilor de pãstrare şi securitate a armelor, în cazul transferãrii armelor la un nou domiciliu sau o nouã reşedinţã.
(2) Cererea prevãzutã la alin. (1) se soluţioneazã prin eliberarea autorizaţiei de transfer al armelor, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 21, dupã cum urmeazã:
a) în termen de cel mult o zi lucrãtoare, timp în care, în situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. a), organul de poliţie competent verificã dacã armurierul care urmeazã sã asigure transferul este autorizat sã desfãşoare operaţiuni de transport, iar în situaţia în care solicitantul declarã cã armele urmeazã sã fie depuse la un armurier, se verificã dacã acesta existã;
b) în termen de cel mult 15 zile, în situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. b), timp în care organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã urmeazã sã fie transferate armele verificã îndeplinirea condiţiilor de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor, prevãzute la art. 69.
(3) Autorizaţia prevãzutã la alin. (2) se acordã cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcţie de durata transferului, care poate fi prelungitã o singurã datã pentru aceeaşi perioadã, la cerere, în cazuri justificate.
(4) În cazul în care, dupã efectuarea verificãrilor prevãzute la alin. (2), organul de poliţie competent constatã cã nu se justificã autorizarea solicitatã în condiţiile alin. (1), respinge cererea şi comunicã solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.
ART. 63
(1) Persoanele juridice prevãzute la art. 56 alin. (1), care doresc sã transfere temporar în strãinãtate arme şi muniţii letale, pentru vânãtoare, concursuri de tir, prezentarea armelor în cadrul unor colecţii specializate, precum şi pentru efectuarea unor reparaţii ale armelor deţinute, la un armurier autorizat, trebuie sã solicite în scris organului de poliţie competent eliberarea autorizaţiei de scoatere temporarã din ţarã, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 22, anexând documentele care confirmã scopul cãlãtoriei, în original şi în copie.
(2) Organul de poliţie competent verificã dacã sunt îndeplinite condiţiile menţionate în alin. (1), iar în cazul în care nu au rezultat impedimente, elibereazã autorizaţia de scoatere temporarã din ţarã pentru armele şi muniţiile solicitate.
(3) Prevederile art. 62 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul scoaterii temporare din ţarã a armelor.
(4) Pe baza autorizaţiei de scoatere temporarã din ţarã, persoana juridicã poate scoate armele de pe teritoriul României, prin mijloace proprii, prin orice punct de trecere a frontierei, sau, dupã caz, poate încheia un contract cu un armurier autorizat sã efectueze operaţiuni de transport, în vederea realizãrii transferului temporar în strãinãtate al armelor respective.
ART. 64
(1) Persoanele prevãzute la art. 63 alin. (1) au obligaţia ca la întoarcerea în România sã prezinte la punctul de frontierã toate armele înscrise în autorizaţia de scoatere temporarã din ţarã.
(2) Dacã pe perioada cãlãtoriei în strãinãtate armele înscrise în documentul de cãlãtorie au fost furate, pierdute sau distruse, titularul trebuie sã prezinte la întoarcerea în ţarã, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice eliberate de autoritatea competentã din strãinãtate, care sã ateste faptul cã evenimentul a fost reclamat.
(3) În cazul evenimentului prevãzut la alin. (2), reprezentantul persoanei juridice prevãzute la alin. (1) are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţarã, sã se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia de scoatere temporarã din ţarã şi sã depunã o declaraţie cu privire la evenimentul produs, împreunã cu originalul documentului emis de autoritatea competentã din statul unde s-a produs evenimentul.
(4) Organul de poliţie competent sesizat despre eveniment de cãtre reprezentantul persoanei juridice va face menţiunea în evidenţe pânã la recuperarea armelor.

SECŢIUNEA a 2-a
Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deţine şi, dupã caz, a folosi arme şi muniţii neletale
Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deţine şi, dupã caz, a folosi arme şi muniţii neletale supuse notificãrii
––––
Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. III a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 65
(1) Persoanele juridice române prevãzute la art. 66 alin. (3), (4) şi (5) din Lege, care doresc sã deţinã şi, dupã caz, sã foloseascã arme şi muniţii neletale, dacã acest fapt se justificã în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie sã solicite în prealabil organului de poliţie competent potrivit Legii eliberarea certificatului de deţinãtor pentru arme şi muniţii neletale, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 23.
(1) Persoanele juridice prevãzute la art. 66 alin. (3), (4) şi (5) din Lege, care doresc sã deţinã şi, dupã caz, sã foloseascã arme şi muniţii neletale supuse notificãrii, dacã acest fapt se justificã în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie sã solicite în prealabil organului de poliţie competent potrivit Legii eliberarea certificatului de deţinãtor pentru arme şi muniţii neletale, prevãzut în anexa nr. 23.
––––
Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(2) În vederea obţinerii certificatului prevãzut la alin. (1), persoana juridicã interesatã trebuie sã depunã la organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã sediul o notificare referitoare la intenţia de procurare a armelor şi muniţiilor neletale, însoţitã de documentele prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-d), f) şi h)-i), cu excepţia certificatelor de absolvire a unui curs de instruire teoreticã şi practicã în domeniul armelor şi muniţiilor.
(2) În vederea obţinerii certificatului prevãzut la alin. (1), persoana juridicã interesatã trebuie sã depunã la organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã sediul o notificare referitoare la intenţia de procurare a armelor şi muniţiilor neletale supuse notificãrii, însoţitã de documentele prevãzute la art. 56 alin. (2) lit. a)-f) şi h) -i), cu excepţia certificatelor de absolvire a unui curs de instruire teoreticã şi practicã în domeniul armelor şi muniţiilor.
––––
Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(3) Pe baza documentelor prevãzute la alin. (2), precum şi a verificãrii îndeplinirii condiţiilor de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor şi a muniţiilor, organul de poliţie competent elibereazã solicitantului, în termen de 30 de zile, dovada notificãrii, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 24, pentru un numãr de arme care se justificã în raport cu scopul deţinerii sau, dupã caz, al folosirii acestora.
(4) În cazul în care, în urma verificãrilor efectuate de organul de poliţie competent, se constatã cã nu sunt întrunite condiţiile pentru deţinerea tuturor sau a unei pãrţi din numãrul total de arme pentru care se solicitã certificarea, acesta informeazã în scris solicitantul asupra motivelor pentru care nu se elibereazã dovada notificãrii sau, dupã caz, aceasta se acordã pentru un numãr mai mic de arme decât cel solicitat.
ART. 66
(1) Persoana juridicã titularã a dovezii de notificare poate procura cantitatea de arme înscrisã în acest document atât din România, cât şi din strãinãtate, şi este obligatã ca, prin reprezentantul sãu, sã se prezinte la organul de poliţie competent, cu armele, precum şi cu documentul de provenienţã şi certificatele de omologare sau certificatele de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, pentru fiecare armã, în termen de 5 zile de la procurare ori, dupã caz, de la data introducerii armelor pe teritoriul României, în vederea eliberãrii certificatului de deţinãtor.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care numãrul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridicã are obligaţia sã le depoziteze în spaţiile amenajate în acest scop, pe care le deţine, şi sã informeze organul de poliţie competent în legãturã cu procurarea acestora şi locul de depozitare.
(3) Organul de poliţie sesizat în condiţiile alin. (1) şi (2) elibereazã certificatul de deţinãtor numai dupã ce, în prealabil, verificã concordanţa dintre numãrul, categoria, tipul, caracteristicile şi destinaţia armelor pentru care s-a acordat dovada notificãrii, cu cele înscrise în documentele care fac dovada procurãrii şi cu cele existente la solicitant. În situaţia prevãzutã la alin. (2), aceastã verificare se efectueazã la locul de depozitare a armelor şi muniţiilor.
ART. 67
În cazul în care persoana juridicã înstrãineazã una sau mai multe dintre armele pe care le deţine în baza certificatului de deţinãtor, este obligatã sã informeze organul de poliţie competent, care va proceda la radierea acestora din certificat şi va verifica efectuarea menţiunilor corespunzãtoare în evidenţele persoanei juridice.

SECŢIUNEA a 3-a
Evidenţele şi condiţiile de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor şi muniţiilor deţinute de persoanele juridice

ART. 68
Persoanele juridice autorizate sã deţinã sau, dupã caz, sã foloseascã arme şi muniţii sunt obligate sã îşi constituie evidenţele prevãzute la art. 68 alin. (5) din Lege şi sã asigure condiţiile de pãstrare şi securitate a armelor şi muniţiilor respective.
ART. 69
(1) Armele şi muniţiile ce fac obiectul dreptului de deţinere sau de folosire se pãstreazã la sediul sau, dupã caz, la punctul de lucru, menţionat în autorizaţia de deţinere sau de folosire ori, dupã caz, în certificatul de deţinãtor, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în podea, încuiate şi asigurate, astfel încât sã nu permitã accesul persoanelor neautorizate. Dulapurile trebuie sã fie prevãzute cu compartimente diferite asigurate cu sisteme de închidere multifuncţionale cu cheie sau cifru, pentru pãstrarea muniţiei separat de arme, a închizãtoarelor de carabine şi, dupã caz, a piesei a treia la armele letale lungi cu ţevi basculante. Armele letale lungi cu sistem de funcţionare semiautomat se asigurã cu dispozitiv special fabricat pentru blocarea trãgaciului.
(2) În cazul deţinerii unui numãr mai mare de 15 arme letale, inclusiv cele de colecţie funcţionale, deţinãtorul le va pãstra la adresa menţionatã în autorizaţia de deţinere şi de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii letale, în condiţiile prevãzute la alin. (1), cu obligaţia de a asigura o încãpere special amenajatã pentru depozitare, cu sistem de supraveghere video şi mijloace de alarmare, avizate în baza unui proiect de securitate de cãtre structura competentã din cadrul organului de poliţie local, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie ale unor societãţi specializate de pazã sau ale poliţiei.
(3) În cazul deţinerii unui numãr mai mare de 15 arme neletale, acestea se pãstreazã de cãtre deţinãtori la adresa menţionatã în certificatul de deţinãtor, într-un spaţiu special amenajat pentru depozitare, cu sistem de supraveghere video şi mijloace de alarmare, avizate de cãtre structura competentã din cadrul organului de poliţie local, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie ale unor societãţi specializate de pazã sau ale poliţiei.
(4) Depozitele destinate pãstrãrii unei cantitãţi de muniţii mai mari de 15.000 de cartuşe pot fi amplasate numai în afara imobilelor cu destinaţie de locuinţã, spaţii comerciale sau spaţii productive.
(4) Depozitele destinate pãstrãrii unei cantitãţi de muniţii mai mari de 15.000 de cartuşe pot fi amplasate, cu avizul inspectoratului teritorial de muncã, numai în afara imobilelor cu destinaţie de locuinţã, spaţii comerciale sau spaţii productive.
––––
Alin. (4) al art. 69 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(5) Spaţiile, dulapurile şi casetele prevãzute la alin. (1)-(3), destinate pãstrãrii sau depozitãrii armelor şi muniţiilor, trebuie sã fie omologate, în condiţiile legii, de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, iar imobilele în care sunt amplasate acestea trebuie asigurate cu pazã înarmatã, în condiţiile prevãzute la art. 68 alin. (3) din Lege.
ART. 70
(1) Persoana juridicã autorizatã sã deţinã sau sã foloseascã arme şi muniţii este obligatã sã ţinã evidenţa acestor arme şi muniţii, precum şi a personalului care se doteazã cu arme şi muniţii, în registre de evidenţã separate, numerotate şi înregistrate la organul de poliţie competent.
(2) Persoana juridicã prevãzutã la alin. (1) are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data înfiinţãrii sau, dupã caz, a includerii în obiectul de activitate a activitãţilor care justificã deţinerea ori folosirea armelor şi muniţiilor, însã nu mai târziu de data procurãrii armelor şi muniţiilor, sã prezinte la organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã sediul acesteia registrul de evidenţã a armelor şi muniţiilor, precum şi cel de evidenţã a personalului care se doteazã cu arme, în vederea înregistrãrii şi luãrii în evidenţã, în condiţiile legii.
(3) La împlinirea termenelor prevãzute la art. 68 alin. (6) din Lege sau, dupã caz, în termen de 5 zile de la data dizolvãrii persoanei juridice în condiţiile legii, registrele prevãzute la alin. (1) se depun spre arhivare la organul de poliţie competent.

SECŢIUNEA a 4-a
Condiţii privind dotarea personalului cu arme şi muniţii

ART. 71
(1) Pot fi dotate cu arme şi muniţii letale sau, dupã caz, neletale numai persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 69 alin. (1), respectiv la art. 70 alin. (1) din Lege, dupã obţinerea avizului prealabil acordat, pentru fiecare persoanã, de formaţiunile de ordine publicã competente teritorial, precum şi dupã avizarea instructajului care urmeazã sã fie desfãşurat de angajator, cu privire la scopul pentru care persoanele în cauzã sunt dotate cu arme, precum şi la condiţiile în care trebuie purtatã şi folositã arma.
(2) În vederea obţinerii avizului prevãzut la alin. (1), persoana juridicã trebuie sã se adreseze cu o cerere formaţiunii de ordine publicã competente, însoţitã de copiile contractelor de muncã ale persoanelor angajate care urmeazã sã fie dotate cu arme şi muniţii, certificate de cazier judiciar, precum şi de instructajul prevãzut la art. 69 alin. (1) lit. e) din Lege.
(3) Pe baza cererii formulate în condiţiile alin. (2), precum şi a documentelor prezentate de persoana juridicã solicitantã, organul de poliţie competent teritorial verificã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 69 alin. (1), respectiv la art. 70 alin. (1) din Lege şi, dupã caz, dispune efectuarea altor verificãri necesare soluţionãrii cererii.
(4) Conţinutul instructajului prevãzut la alin. (1) trebuie sã cuprindã teme referitoare la condiţiile de port, folosire şi pãstrare a armelor letale din dotare, datele tehnico-balistice ale acestora, modalitãţi de intervenţie în diferite situaţii apãrute pe timpul desfãşurãrii atribuţiilor de serviciu, uzul de armã, şedinţe de tragere cu armamentul din dotare în poligoane autorizate.
(5) În cazul în care, în urma efectuãrii verificãrilor prevãzute la alin. (3), se constatã cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de lege, organul de poliţie competent acordã avizele prevãzute la alin. (1).
ART. 72
Prevederile art. 71 se aplicã în mod corespunzãtor şi urmãtoarelor categorii de personal angajat de persoana juridicã autorizatã:
a) personalul desemnat cu administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor de tragere aparţinând persoanelor juridice respective;
b) personalul cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridicã respectivã.

SECŢIUNEA a 5-a
Procedura autorizãrii poligoanelor de tragere

ART. 73
Poligoanele de tragere construite şi amenajate în condiţiile art. 85 alin. (1) din Lege de cãtre persoanele juridice prevãzute la art. 56 pot fi autorizate, la cerere, sã funcţioneze numai pentru scopurile care se justificã în raport cu obiectul de activitate al acestor persoane juridice.
ART. 74
(1) Pentru autorizarea funcţionãrii poligoanelor de tragere, persoana juridicã interesatã trebuie sã depunã la organul de poliţie competent o cerere însoţitã de urmãtoarele documente:
a) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului şi actul constitutiv al persoanei juridice;
b) dovada deţinerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, precum şi documentele care atestã faptul cã acesta a fost construit şi amenajat în condiţiile legii;
c) certificatul de omologare a poligonului de tragere, eliberat în condiţiile legii;
d) copii legalizate ale actelor de identitate, ale contractelor de muncã şi ale certificatelor de calificare profesionalã sau ale altor documente având aceeaşi valoare juridicã, precum şi certificatele de cazier judiciar, pentru personalul desemnat sã administreze, sã întreţinã şi sã supravegheze poligoanele de tragere, pentru personalul desemnat sã supravegheze activitãţile care se desfãşoarã în incinta acestor poligoane, respectiv pentru instructori;
e) dovada asigurãrii poligonului de tragere cu punct de prim ajutor, precum şi cu personal specializat în acordarea primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţã în cazul eventualelor accidente specifice;
f) dovada existenţei în cadrul poligonului de tragere a echipamentelor individuale de protecţie în timpul tragerii, omologate de Autoritatea Naţionalã pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor;
g) regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, semnat de conducãtorul persoanei juridice, de asociaţi sau, dupã caz, de administratorul acesteia;
h) dovada achitãrii taxelor prevãzute de lege pentru autorizare;
i) împuternicire de reprezentare din partea persoanei juridice în cauzã cu privire la persoana care depune documentele şi solicitã autorizaţia.
(2) Pe baza documentelor prezentate la alin. (1), precum şi a verificãrilor efectuate la poligonul de tragere, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 85 alin. (2) lit. b)-d) din Lege, organul de poliţie competent elibereazã autorizaţia de funcţionare a poligonului de tragere, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 25, şi avizeazã regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 75.
ART. 75
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere trebuie sã cuprindã urmãtoarele menţiuni:
a) datele de identificare a persoanei juridice care deţine poligonul;
b) denumirea şi adresa poligonului;
c) destinaţia poligonului, în scopul pentru care a fost autorizat, în conformitate cu art. 85 alin. (1) lit. a)-c) din Lege;
d) categoriile de arme permise în poligon;
e) condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã persoanele fizice pentru a li se permite accesul în poligonul de tragere, referitoare la vârstã şi calitatea de personal propriu, de cursant sau de persoanã care a urmat cursurile de instruire teoreticã şi practicã în domeniul armelor şi muniţiilor, dupã caz, precum şi alte condiţii suplimentare, impuse de administratorul poligonului;
f) obligativitatea folosirii echipamentelor individuale de protecţie şi reguli privind modul de utilizare a acestora;
g) interdicţii privind introducerea în incinta poligonului de tragere a armelor şi muniţiilor care nu sunt permise sau fãrã înştiinţarea personalului administrativ, introducerea şi consumul de bãuturi alcoolice, droguri sau medicamente ale cãror efecte sunt de naturã sã afecteze securitatea tragerii, accesul în poligon al persoanelor aflate sub efectul acestor substanţe sau în stare avansatã de obosealã ori care suferã de o afecţiune temporarã ce poate genera o stare de pericol în condiţiile folosirii armelor;
h) normele de conduitã în incinta poligonului de tragere pe perioada efectuãrii tragerii;
i) alte condiţii sau menţiuni suplimentare considerate necesare de cãtre administrator, pentru asigurarea securitãţii tragerii.
(2) Regulamentul prevãzut la alin. (1) se afişeazã la intrarea în poligonul de tragere, precum şi în incinta acestuia, în locuri vizibile, iar personalul administrativ are obligaţia de a îndruma persoanele care intrã în incinta poligonului pentru efectuarea activitãţilor de tragere sã consulte conţinutul acestuia.
(3) La intrarea în poligonul de tragere, persoanele care urmeazã sã efectueze activitãţi de tragere trebuie sã semneze în registrul de evidenţã prevãzut la art. 76, pentru a certifica faptul cã au luat cunoştinţã de conţinutul regulamentului prevãzut la alin. (1) şi se obligã sã respecte prevederile acestuia.
ART. 76
(1) Persoana juridicã care deţine un poligon de tragere autorizat în condiţiile legii are obligaţia sã ţinã evidenţa armelor şi muniţiei folosite într-un registru numerotat şi înregistrat la organul de poliţie, care va cuprinde: numãrul curent, data şi intervalul de timp în care s-a efectuat tragerea, numele, prenumele, seria şi numãrul documentului de identitate aparţinând persoanei fizice sau, dupã caz, denumirea şi adresa persoanei juridice care a organizat şi a executat tragerea, categoria de arme folositã la tragere, cantitatea de muniţie folositã şi calibrul, numele şi prenumele supraveghetorului sau, dupã caz, ale instructorului ori coordonatorului de tragere, rubrici destinate semnãrii de cãtre persoanele menţionate anterior, menţiuni referitoare la eventualele evenimente produse în timpul tragerii, alte observaţii.
(2) Registrul prevãzut la alin. (1) se ţine de cãtre administratorul poligonului de tragere care este obligat sã-l punã la dispoziţie organului de poliţie competent ori de câte ori i se solicitã aceasta.

SECŢIUNEA a 6-a
Procedura de vizã a autorizaţiilor de deţinere sau de folosire a armelor şi muniţiilor letale, precum şi a autorizaţiilor de funcţionare a poligoanelor de tragere
Procedura de vizã a autorizaţiilor de deţinere sau de folosire a armelor letale şi a armelor neletale, respectiv a muniţiilor corespunzãtoare, precum şi a autorizaţiilor de funcţionare a poligoanelor de tragere
––––
Titlul Secţiunii a 6-a din Cap. III a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 77
(1) Autorizaţiile de deţinere sau de folosire a armelor şi muniţiilor letale, precum şi de funcţionare a poligoanelor de tragere, respectiv certificatele de deţinãtor pentru arme neletale, au o valabilitate iniţialã de 2 ani şi se vizeazã la fiecare 2 ani.
(1) Autorizaţiile de deţinere sau de folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizãrii, respectiv a muniţiilor corespunzãtoare, precum şi de funcţionare a poligoanelor de tragere, respectiv certificatele de deţinãtor pentru arme neletale supuse notificãrii, au o valabilitate iniţialã de 2 ani şi se vizeazã la fiecare 2 ani.
––––
Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(2) Persoanele juridice care sunt autorizate sã deţinã sau sã foloseascã arme şi muniţii ori care deţin poligoane de tragere autorizate au obligaţia de a se prezenta la vizã, pânã la expirarea termenului stabilit la alin. (1), la inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, unde se aflã în evidenţã.
(3) Pentru aplicarea vizei persoana juridicã trebuie sã prezinte organului de poliţie competent urmãtoarele documente, în original şi în copie: cerere de aplicare a vizei, certificatul de înregistrare a societãţii la registrul comerţului, actul constitutiv al societãţii, autorizaţia de deţinere sau de folosire a armelor şi muniţiilor letale ori de funcţionare a poligonului de tragere, respectiv certificatul de deţinãtor pentru arme neletale, planul de pazã şi apãrare sau, dupã caz, contractul de prestãri de servicii şi planul de dotare cu arme şi muniţii.
ART. 78
Dupã primirea cererii şi a documentelor prevãzute la art. 77, organul de poliţie competent efectueazã în termen de 15 zile verificãri la punctele de lucru ale persoanei juridice unde se deţin armele şi muniţiile, respectiv la poligoanele de tragere, şi, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de lege, se aplicã viza pe autorizaţie, respectiv pe certificatul de deţinãtor.

SECŢIUNEA a 7-a
Autorizarea organizãrii şi desfãşurãrii cursurilor de iniţiere şi pregãtire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii

ART. 79
(1) Persoanele juridice române pot fi autorizate de structura de arme din cadrul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã îşi au sediul ori, dupã caz, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sã organizeze cursuri de iniţiere şi pregãtire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor prevãzute de Lege.
(1) Persoanele juridice pot fi autorizate de structura de arme din cadrul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã îşi au sediul ori, dupã caz, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sã organizeze cursuri de iniţiere şi pregãtire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor prevãzute de Lege.
––––-
Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(2) Cursurile prevãzute la alin. (1) sunt destinate, dupã caz, pentru:
a) calificarea profesionalã a instructorilor în poligoanele de tragere;
b) pregãtirea teoreticã şi practicã a persoanelor fizice care doresc sã deţinã sau sã poarte şi sã foloseascã arme şi muniţii letale, în condiţiile legii, precum şi a persoanelor care urmeazã sã fie dotate cu arme pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu sau, dupã caz, sã desfãşoare activitãţi ce implicã accesul la arme şi muniţii în cadrul persoanelor juridice autorizate sã deţinã ori sã foloseascã arme şi muniţii sau, dupã caz, sã desfãşoare operaţiuni cu arme şi muniţii.
(3) În vederea autorizãrii, persoanele juridice vor prezenta la organul de poliţie competent o cerere însoţitã de urmãtoarele documente, în original şi în copie:
a) certificatul de înregistrare a societãţii la registrul comerţului şi actul constitutiv din care sã rezulte cã are înscrise în obiectul de activitate, conform Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã, activitãţile de instruire în domeniul armelor şi muniţiilor;
b) dovada deţinerii de spaţii adecvate activitãţii de instruire în domeniul armelor şi muniţiilor şi a bazei tehnico-materiale necesare;
c) autorizaţia pentru folosirea de arme şi muniţii;
d) certificatele de cazier judiciar ale asociaţilor, administratorului şi instructorilor de specialitate, din care sã rezulte cã nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie la o pedeapsã privativã de libertate cu durata mai mare de un an;
e) atestatele instructorilor de specialitate;
f) copia autorizaţiei de funcţionare a poligonului de tragere, în cazul în care persoana juridicã deţine un asemenea poligon, sau a contractului de închiriere ori de prestãri de servicii încheiat cu o persoanã juridicã ce deţine poligon de tragere.
(4) Dacã persoana juridicã îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege, organul de poliţie competent elibereazã autorizaţia pentru organizarea şi desfãşurarea cursului de iniţiere şi pregãtire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 26.
ART. 80
Dupã obţinerea autorizaţiei prevãzute la art. 79 alin. (4), persoana juridicã va întocmi şi va prezenta pentru avizare organului de poliţie competent programa de pregãtire, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii fiecãrui ciclu de cursuri, care trebuie sã fie întocmitã în condiţiile prevãzute la art. 81 alin. (1), respectiv alin. (2).
ART. 81
(1) Cursurile prevãzute la art. 79 alin. (2) lit. a) se desfãşoarã pe o perioadã de cel puţin 6 luni, iar programa de pregãtire trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
a) teme de cunoaştere a legislaţiei privind regimul armelor şi al muniţiilor, pentru care se alocã cel puţin 30 de ore;
b) teme de cunoaştere a aspectelor de naturã juridicã referitoare la uzul de armã, pentru care se alocã cel puţin 10 ore;
c) teme de cunoaştere a procedurii de acordare a primului ajutor în cazul rãnirii cu arma, pentru care se alocã cel puţin 40 de ore, din care 20 de ore de activitate practicã;
d) teme privind cunoaşterea pãrţilor componente şi a modului de funcţionare şi folosire a armelor şi muniţiilor şi balisticã, pentru care se alocã cel puţin 80 de ore;
e) teme privind executarea şi supravegherea activitãţilor în poligon, mânuirea armelor şi muniţiilor şi utilizarea echipamentelor de protecţie, pentru care se alocã cel puţin 80 de ore, din care 50 de ore de activitate practicã;
f) teme de metodologia instruirii persoanelor fizice pentru executarea tragerilor în poligon, pentru care se alocã 140 de ore, din care 100 de ore de activitate practicã;
g) activitate practicã de executare a tragerii într-un poligon autorizat cu toate tipurile de arme permise de lege, pentru care se alocã 100 de ore.
(2) Cursurile prevãzute la art. 79 alin. (2) lit. b) se desfãşoarã pe o perioadã de cel puţin 10 zile, iar programa de pregãtire trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
a) teme de cunoaştere a legislaţiei privind regimul armelor şi al muniţiilor, pentru care se alocã 10 ore;
b) teme de cunoaştere a aspectelor de naturã juridicã, referitoare la uzul de armã, pentru care se alocã 4 ore;
c) teme de cunoaştere a procedurii de acordare a primului ajutor în cazul rãnirii cu arma, pentru care se alocã 4 ore;
d) teme privind cunoaşterea pãrţilor componente şi a modului de funcţionare şi folosire a armelor şi muniţiilor şi balisticã, pentru care se alocã 12 ore;
e) activitate practicã de executare a unei trageri într-un poligon autorizat, pentru care se alocã 10 ore.
(3) Tematica va fi întocmitã şi cursurile vor fi susţinute de personal cu pregãtire superioarã de naturã juridicã şi/sau cu pregãtire de specialitate în domeniul armelor şi muniţiilor ori care a activat într-o instituţie din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, precum şi de personal calificat în fiecare dintre domeniile enumerate la alin. (2).
(4) Cel puţin 25% din orele alocate pregãtirii teoretice vor fi rezervate pentru dezbateri şi seminarii.
ART. 82
La finalul cursurilor, participanţii vor susţine examenul de absolvire în condiţiile stabilite la art. 9 sau, dupã caz, la art. 86.
ART. 83
(1) Organul de poliţie competent verificã, cel puţin din 2 în 2 ani, îndeplinirea tuturor condiţiilor avute în vedere la autorizarea desfãşurãrii cursurilor prevãzute la art. 79 alin. (1).
(2) În cazul în care în urma controlului efectuat în condiţiile alin. (1) se constatã existenţa vreuneia dintre urmãtoarele situaţii, organul de poliţie competent dispune anularea autorizaţiei:
a) nu se respectã destinaţia cursurilor prevãzutã la art. 79 alin. (2);
b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 79 alin. (3) lit. a)-f);
c) nu sunt respectate condiţiile prevãzute la art. 81, referitoare la structura şi conţinutul programei de pregãtire.

SECŢIUNEA a 8-a
Modul de acordare a atestatului de instructor în poligonul de tragere

ART. 84
Personalul care desfãşoarã activitãţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate trebuie sã deţinã atestatul de instructor în poligonul de tragere, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 27, care se elibereazã, la cerere, de cãtre structurile de specialitate de la nivel central şi local ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.
ART. 85
(1) Poate dobândi atestatul de instructor în poligonul de tragere persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) a împlinit vârsta de 21 de ani;
b) are cetãţenie românã sau cetãţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
c) nu a fost condamnatã, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, la o pedeapsã privativã de libertate cu durata mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie;
d) nu este învinuitã sau inculpatã într-o cauzã penalã pentru fapte sãvârşite cu intenţie, la care legea prevede o pedeapsã al cãrei maxim special este mai mare de un an;
e) nu prezintã pericol pentru ordinea publicã, siguranţa naţionalã, viaţa şi integritatea corporalã a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;
f) este aptã din punct de vedere psihologic şi medical şi nu suferã de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii publice*), de naturã a pune în pericol propria viaţã sau a altora prin folosirea armelor şi muniţiilor;
g) nu a pierdut anterior arme letale, din motive imputabile acesteia;
h) posedã cel puţin studii medii şi a obţinut certificatul de absolvire a cursului de instruire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii, pentru instructor în poligonul de tragere, în condiţiile prevãzute la secţiunea a 7-a din prezentul capitol.
(2) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. (1) trebuie sã depunã la organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã domiciliul acesteia o cerere scrisã însoţitã de urmãtoarele documente, în original şi în copie:
a) actul de identitate;
b) certificatul de absolvire a cursului de instruire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii, pentru instructor în poligonul de tragere;
c) actul de studii;
d) certificat de cazier judiciar;
e) un certificat medical eliberat de o unitate sanitarã specializatã, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii;
f) aviz psihologic, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
g) dovada achitãrii taxei prevãzute de lege pentru obţinerea atestatului de instructor în poligonul de tragere.
(3) Organul de poliţie competent constatã dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (1), pe baza documentelor menţionate la alin. (2), precum şi a verificãrilor efectuate în evidenţele proprii, şi, dacã nu rezultã impedimente, elibereazã solicitantului atestatul de instructor în poligonul de tragere, iar în caz contrar, comunicã în scris motivele pentru care nu elibereazã acest document, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice.

ART. 86
(1) Persoanele care urmeazã sã solicite acordarea atestatului de instructor în poligonul de tragere trebuie sã urmeze în prealabil cursul de pregãtire teoreticã şi practicã prevãzut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv sã promoveze examenul de absolvire a cursului, în condiţiile prevãzute în prezenta secţiune.
(2) Pot urma cursul prevãzut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, au cel puţin studii medii şi nu au fost condamnate, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, la o pedeapsã privativã de libertate mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie.
(3) În vederea verificãrii îndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (2), solicitantul trebuie sã prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel puţin documentul de identitate, documentul de studii şi certificatul de cazier judiciar valabil.
(4) Persoanele juridice autorizate sã organizeze cursurile prevãzute la alin. (1) pot solicita îndeplinirea unor condiţii suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sãnãtate fizicã şi psihicã a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare în acest sens.
ART. 87
(1) Persoanele care au frecventat în proporţie de cel puţin 90% cursurile prevãzute la art. 86 vor susţine un examen de absolvire în faţa unei comisii formate din cel puţin 4 persoane, constituitã din reprezentanţi ai organizatorului, ai structurii de arme aparţinând organului teritorial de poliţie, ai Ministerului Sãnãtãţii Publice*), precum şi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse*).
(2) Organizatorul are obligaţia de a informa candidaţii asupra datei, orei şi locului susţinerii examenului, cu cel puţin 10 zile înainte.
(3) Examenul prevãzut la alin. (1) se constituie din susţinerea a douã teste, dupã cum urmeazã:
a) testul teoretic, care constã într-un set de întrebãri prin care se verificã însuşirea cunoştinţelor din toate domeniile abordate în cadrul cursurilor;
b) testul practic, care constã într-o şedinţã de tragere în poligon, prin care se verificã deprinderile privind folosirea armamentului şi a muniţiei, precum şi a echipamentelor de protecţie individualã, pregãtirea armei pentru tragere, respectarea poziţiilor pentru tragere, precizia tragerii, reacţia personalã la declanşarea focului, modul de asigurare a armei, precum şi deprinderile personale şi modul de acţiune în situaţii care necesitã acordarea primului ajutor şi în caz de incendiu.
(4) Rezultatul examenului se consemneazã într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei prevãzute la alin. (1), în care se înscriu punctajele obţinute la cele douã teste, precum şi media aritmeticã a acestora, sub forma unei note cuprinse între 1 şi 10, respectiv menţiunea „promovat”, dacã nota astfel obţinutã este de cel puţin 7, sau „nepromovat”, dacã nota este mai micã de 7.
(5) În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificãrii, acest fapt se consemneazã în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevãzute la alin. (4).
(6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevãzute la alin. (4), în termen de 5 zile de la data susţinerii examenului. Contestaţia se analizeazã de o nouã comisie constituitã potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul iniţial, iar rezultatul analizei se consemneazã într-un proces-verbal încheiat în aceleaşi condiţii.
(7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevãzut la alin. (4) se reglementeazã prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), iar modalitatea de constituire a comisiei de examinare, precum şi a celei de analizare a contestaţiilor se stabileşte prin protocol comun încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi structurile implicate din Ministerul Sãnãtãţii Publice*) şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse*).
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice.
Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ART. 88
(1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire în condiţiile art. 87 i se elibereazã de cãtre persoana juridicã organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregãtire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii al cãrui model este prezentat în anexa nr. 3, în care se menţioneazã în mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru instructor în poligonul de tragere, semnat de directorul cursului şi ştampilat cu ştampila organizatorului.
(2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condiţiile prevãzute la art. 87, în termen de cel mult 12 luni, conform planificãrii stabilite de organizator, fãrã a mai fi necesarã repetarea cursului de pregãtire.
(3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate susţine un nou examen numai dupã parcurgerea unui nou curs de pregãtire în condiţiile stabilite la art. 86.
ART. 89
(1) Prin derogare de la prevederile art. 87, urmãtoarele categorii de persoane pot susţine examenul prevãzut la art. 82 fãrã sã fi frecventat cursurile prevãzute la art. 79 alin. (2) lit. a):
a) persoanele care au calificarea profesionalã de armurier;
b) persoanele care au sau au avut calitatea de sportiv de tir sau biatlon, în condiţiile legii.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 85 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. b), urmãtoarele categorii de persoane pot solicita acordarea atestatului de instructor în poligonul de tragere fãrã sã fi obţinut certificatul de absolvire a cursului de instruire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii, pentru instructor în poligonul de tragere:
a) persoanele care sunt sau au avut calitatea de poliţist sau militar, atestatã prin adeverinţã eliberatã de instituţia unde sunt sau au fost încadrate;
b) antrenorii de tir sau biatlon, precum şi profesorii de tir.
ART. 90
(1) Termenul de valabilitate a atestatului de instructor în poligonul de tragere este de 5 ani şi se poate prelungi, la cererea deţinãtorului, la fiecare 5 ani, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 85 alin. (1) lit. b)-f), atestate prin documentele prevãzute la art. 85 alin. (2) lit. a) şi d)-g), precum şi pe baza verificãrilor în evidenţele proprii ale organului de poliţie. Prelungirea termenului de valabilitate se menţioneazã în atestat de cãtre organul de poliţie competent.
(2) Atestatul de instructor în poligonul de tragere se anuleazã dacã se constatã, fie cu ocazia solicitãrii prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, fie în urma unor verificãri de specialitate efectuate de organele competente, cã nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (1).
ART. 91
La nivelul structurilor centrale, precum şi a celor teritoriale ale autoritãţilor competente se constituie un registru privind evidenţa atestatelor de instructor, eliberate persoanelor fizice, care va avea urmãtoarele rubrici: numãrul curent, numele şi prenumele, domiciliul şi codul numeric personal al persoanei care a obţinut atestatul de instructor, seria atestatului, data eliberãrii, organul emitent, observaţii.

SECŢIUNEA a 9-a
Retragerea sau anularea autorizaţiilor persoanelor juridice pentru deţinerea sau folosirea armelor şi muniţiilor, respectiv pentru funcţionarea poligoanelor de tragere, precum şi a certificatelor de deţinãtor al armelor şi muniţiilor neletale

ART. 92
(1) Autorizaţiile care se acordã persoanelor juridice în condiţiile prezentului capitol, pentru a deţine sau a folosi arme şi muniţii, respectiv pentru funcţionarea poligoanelor de tragere, precum şi certificatele de deţinãtor al armelor şi muniţiilor neletale se retrag sau, dupã caz, se anuleazã în condiţiile prevãzute de art. 76 din Lege.
(2) Retragerea sau, dupã caz, anularea autorizaţiilor, respectiv a certificatelor prevãzute la alin. (1), se face de organul de poliţie prin dispoziţie scrisã, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 28, care se comunicã persoanei juridice în cauzã.

SECŢIUNEA a 10-a
Dispoziţii comune

ART. 93
(1) Prevederile art. 56 alin. (2) lit. d) şi e) referitoare la documentele care trebuie prezentate de persoana juridicã organelor competente de poliţie, cu privire la personalul angajat ca armurier sau cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor ori care urmeazã sã fie dotat cu arme şi muniţii pentru executarea atribuţiilor de serviciu, ale art. 58 alin. (1) referitoare la modalitatea de stabilire a tipurilor şi cantitãţilor de arme şi muniţii care necesitã deţinerea sau, dupã caz, folosirea, ale art. 59 alin. (4) referitoare la condiţiile eliberãrii cãrţilor de identitate ale armelor, ale art. 69 şi 70 referitoare la evidenţele şi condiţiile de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor şi muniţiilor, ale art. 71 şi 72 referitoare la procedura de avizare a personalului angajat şi a instructajului care urmeazã sã fie desfãşurat de angajator, precum şi ale art. 74 alin. (1) lit. g) şi ale art. 75 referitoare la avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, se aplicã în mod corespunzãtor şi persoanelor juridice prevãzute la art. 68 alin. (1) din Lege, în cadrul procedurilor de verificare, înregistrare sau, dupã caz, de obţinere a avizelor prevãzute la art. 68 alin. (2), (5) şi (7), art. 69 alin. (2), (5) şi (6), respectiv la art. 72 alin. (4) din Lege.
(2) Persoanele juridice prevãzute la art. 68 alin. (1) din Lege pot încheia protocoale cu Inspectoratul General al Poliţiei Române în vederea stabilirii condiţiilor concrete de desfãşurare a procedurilor de obţinere a avizelor prevãzute la alin. (1).

CAP. IV
Regimul circulaţiei armelor

SECŢIUNEA 1
Marcarea armelor şi muniţiilor produse de armurierii români

ART. 94
(1) Armele şi componentele esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile trebuie sã poarte marcaje aplicate în cursul procesului de fabricaţie, care cuprind elementele prevãzute la art. 89 alin. (2) din Lege.
(2) Marcajele care se aplicã pe arme sunt constituite dintr-o înşiruire de trei grupe alfanumerice, dupã cum urmeazã:
a) prima grupã este constituitã din 5 litere majuscule, primele douã fiind în toate cazurile RO, iar urmãtoarele fiind primele 3 consoane din denumirea armurierului care produce arma;
b) a doua grupã este constituitã dintr-o literã majusculã, de la A la D, corespunzãtoare categoriei din care face parte arma, conform anexei la Lege, precum şi din douã cifre corespunzãtoare numãrului curent din anexa respectivã, de la poziţia la care sunt indicate caracteristicile armei pe care se aplicã marcajul;
c) a treia grupã este constituitã din cel puţin 3 cifre, dintre care primele douã indicã ultimele douã cifre ale anului în care este produsã arma, iar urmãtoarele indicã numãrul de ordine al armei, stabilit pe fiecare categorie de arme, în fiecare an.
(3) Marcajele care se aplicã pe cartuşe sunt constituite dintr-o înşiruire de douã grupe alfanumerice, dupã cum urmeazã:
a) prima grupã este constituitã din 3 litere majuscule, prima fiind întotdeauna R, iar urmãtoarele fiind primele douã consoane din denumirea armurierului producãtor, urmate de douã cifre care reprezintã ultimele douã cifre ale anului de fabricaţie a muniţiei;
b) a doua grupã este constituitã din litera L, pentru muniţia destinatã armelor lungi, respectiv S, pentru muniţia destinatã armelor scurte, urmatã cel puţin de un numãr care reprezintã calibrul exprimat în milimetri.
(4) Pentru individualizarea grupelor din care sunt constituite marcajele prevãzute la alin. (2) şi (3), acestea trebuie sã fie separate prin spaţii suficient de vizibile.
ART. 95
(1) În cazul armelor letale, toate celelalte ansambluri sau subansambluri din care sunt constituite trebuie sã fie marcate cu serii numerice, utilizându-se o plajã de cifre stabilitã de Registrul Naţional al Armelor, pentru fiecare armurier, în conformitate cu reglementãrile şi practica în materie.
(2) Marcajele cuprinzând seriile prevãzute la alin. (1) se aplicã pe ţeavã şi pe basculã, pentru armele de acest tip, respectiv pe ţeavã, cutia mecanismelor şi închizãtor, pentru carabinele de vânãtoare, armele de tir cu glonţ, armele de pazã şi apãrare şi armele de autoapãrare, armele cu aer comprimat, numai pe ţeavã pentru armele cu tranchilizante, pistoale de alarmare şi semnalizare, pistoalele de start, armele de recuzitã, pe piesa principalã metalicã, pentru armele cu destinaţie industrialã, armele de asomare, arbalete, arcuri şi harpoane destinate pescuitului.
ART. 96
(1) Evidenţa armelor şi muniţiilor produse de armurier se ţine de cãtre personalul anume desemnat, într-un registru de evidenţã a produselor finite, numerotat şi înregistrat la organele de poliţie competente, în care se vor menţiona: numãrul curent al operaţiunii, categoria din care face parte arma conform anexei la Lege, tipul armei, marca, marcajul armei şi seriile componentelor acesteia, calibrul, data şi ora intrãrii armei în magazie, numele, prenumele şi funcţia celui care a predat-o şi semnãtura acestuia, numele, prenumele şi funcţia celui care a primit arma şi semnãtura acestuia.
(2) Fiecare armã ca produs finit trebuie sã aibã, la ieşirea din magazia de produse finite, certificat de omologare în baza cãruia se elibereazã cartea de identitate de cãtre autoritatea prevãzutã de lege, în condiţiile prevãzute la secţiunea a 2-a.
ART. 96
(1) Evidenţa armelor şi muniţiilor produse, asamblate, modificate, prelucrate, casate sau distruse de armurier se ţine de cãtre personalul anume desemnat, într-un registru de evidenţã a produselor finite, numerotat şi înregistrat la organele de poliţie competente, în care se vor menţiona: numãrul curent şi felul operaţiunii, categoria din care face parte arma conform anexei la Lege, tipul armei, marca, marcajul armei şi seriile componentelor acesteia, calibrul, data intrãrii armei în magazie, numele, prenumele şi funcţia celui care a predat-o şi semnãtura acestuia, numele, prenumele şi funcţia celui care a primit arma şi semnãtura acestuia.
(2) Fiecare armã ca produs finit trebuie sã aibã, la ieşirea din magazia de produse finite, certificat de omologare în baza cãruia se elibereazã cartea de identitate de cãtre autoritatea prevãzutã de lege, în condiţiile prevãzute la secţiunea a 2-a.
(3) În cazul operaţiunilor de casare şi distrugere a armelor se vor menţiona numele persoanelor fizice sau juridice de la care provin armele, marca, seria şi calibrul acestora, precum şi numãrul acordului în baza cãruia s-a efectuat operaţiunea.
(4) Operaţiunile de casare şi distrugere a armelor se efectueazã de cãtre armurierii autorizaţi numai dupã notificarea prealabilã a structurilor de poliţie competente teritorial care vor desemna un reprezentant în comisia de casare, respectiv de distrugere a bunurilor.
(5) Acordul de efectuare a operaţiunii de casare sau distrugere eliberat de structurile de poliţie competente conţine datele de identificare a armei, a titularului dreptului şi operaţiunea ce urmeazã a fi efectuatã, urmând a fi completat pe verso, de cãtre armurierul care a efectuat operaţiunea, cu datele de identificare, data la care a fost efectuatã operaţiunea şi numãrul de înregistrare a acesteia în evidenţele proprii, şi constituie actul în baza cãruia se va efectua radierea din documentul care atestã deţinerea, respectiv portul şi folosirea armei în cauzã.
––––-
Art. 96 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

SECŢIUNEA a 2-a
Procedura pentru eliberarea cãrţii de identitate a armei

ART. 97
(1) Cartea de identitate a armei, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 29, se elibereazã de Inspectoratul General al Poliţiei Române prin structurile de la nivel central şi local, care administreazã Registrul Naţional al Armelor, pentru armele letale destinate introducerii în circuitul comercial sau deţinerii ori folosirii pe teritoriul României.
(2) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) armele introduse temporar pe teritoriul României, în condiţiile prevãzute la secţiunea a 11-a a cap. II, cu condiţia ca acestea sã nu fie înstrãinate.
ART. 98
(1) În cazul armelor produse de armurieri români autorizaţi în acest sens, documentul prevãzut la art. 97 alin. (1) se emite dupã încheierea procesului de producţie a armelor şi omologarea acestora, înainte de introducerea acestora în circuitul comercial.
(2) În vederea obţinerii cãrţilor de identitate în condiţiile alin. (1), armurierul comunicã organului de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã au fost produse armele datele de identificare a acestora, astfel cum sunt acestea menţionate în conţinutul acestor documente, de regulã în termen de cel mult 10 zile de la data încheierii procesului de producţie a fiecãrui lot de cel mult 50 de arme sau dupã un calendar stabilit prin protocol încheiat între armurier şi organul de poliţie competent.
ART. 99
(1) Armurierul român care urmeazã sã comercializeze pe teritoriul României arme importate din strãinãtate în condiţiile legii poate introduce în circuitul comercial aceste arme numai dupã obţinerea cãrţilor de identitate de la organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã sediul sau, dupã caz, punctul de lucru al acestuia.
(2) În vederea obţinerii cãrţilor de identitate, armurierul prevãzut la alin. (1) trebuie sã comunice organului de poliţie competent datele de identificare a armelor, astfel cum sunt acestea menţionate în conţinutul documentelor respective, şi, de asemenea, sã punã la dispoziţie certificatele de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, emise în condiţiile legii.
ART. 100
În vederea emiterii cãrţii de identitate a armei introduse pe teritoriul României în condiţiile legii de persoana fizicã sau juridicã autorizatã sã le procure şi sã le deţinã ori sã le poarte şi/sau sã le foloseascã, posesorul trebuie sã le prezinte organului de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã domiciliul sau reşedinţa ori, dupã caz, sediul, împreunã cu certificatul de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare şi cu documentul care face dovada procurãrii armelor.
ART. 101
În cazul în care prin modificãrile aduse armei se schimbã destinaţia acesteia ori categoria din care face parte potrivit clasificãrii prevãzute în anexa la Lege, eliberarea unei noi cãrţi de identitate se efectueazã în condiţiile stabilite la art. 31.
ART. 102
Cãrţile de identitate ale armelor înstrãinate în afara teritoriului României se depun în mod obligatoriu de cãtre persoanele care le-au înstrãinat, la structurile de specialitate de la nivel din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

SECŢIUNEA a 3-a
Procedura efectuãrii tragerii experimentale

ART. 103
(1) Sunt supuse tragerii experimentale armele letale şi ţevile de rezervã ale acestora.
(2) Deţinãtorul armei letale are obligaţia sã prezinte pentru tragere experimentalã arma sau/şi ţeava deţinutã, în urmãtoarele situaţii, la solicitarea organului de poliţie competent:
a) cu ocazia eliberãrii permisului de armã, în cazul persoanelor fizice, ori a autorizaţiei de deţinere sau de folosire, în cazul persoanelor juridice ori, dupã caz, a înscrierii armei sau a ţevii în document;
b) la vizarea permisului de armã sau, dupã caz, a autorizaţiei de deţinere ori de folosire;
c) ori de câte ori arma a suferit modificãri sau reparaţii autorizate la mecanismul de dare a focului ori a fost schimbatã ţeava;
d) în cazuri temeinic justificate, stabilite de cãtre organele de poliţie.
(3) Tragerea experimentalã se efectueazã de cãtre structura criminalisticã din cadrul autoritãţii competente, în scopul înregistrãrii proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale poliţiei.
(4) La solicitarea titularului dreptului de deţinere sau, dupã caz, de port sau/şi de folosire a armei, tragerea experimentalã se poate efectua în prezenţa sau, dupã caz, de cãtre acesta ori un reprezentant al acestuia.
(5) În cazul armelor de colecţie care constituie raritãţi sau care au valoare istoricã, artisticã, ştiinţificã sau documentarã, numãrul de cartuşe care urmeazã sã fie trase, precum şi condiţiile în care se va efectua tragerea se pot stabili de comun acord cu titularul dreptului de deţinere, atunci când existã suspiciuni cã, prin tragerea experimentalã, poate fi afectatã funcţionalitatea sau integritatea armei.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(5), tragerea experimentalã nu se mai efectueazã în urmãtoarele situaţii:
a) la cererea titularului dreptului de deţinere a unei arme dintre cele prevãzute la alin. (5), în cazul în care acesta face dovada, printr-un document emis de Autoritatea Naţionalã pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, cã tragerea experimentalã este de naturã sã afecteze funcţionalitatea sau integritatea armei;
b) cu ocazia vizãrii permisului de armã tip A, în cazul în care armele sau ţevile înscrise în acesta au fost supuse anterior tragerii experimentale şi nu au fost ulterior folosite ori nu au suferit modificãri, dacã organele de poliţie competente apreciazã cã funcţionalitatea armei nu a fost afectatã de perioada de timp scursã de la ultima astfel de tragere.

SECŢIUNEA a 4-a
Transformarea armelor letale în arme neletale

ART. 104
(1) Armele letale pot fi transformate de cãtre armurierii autorizaţi sã efectueze operaţiuni de reparare a armelor numai în arme de panoplie sau arme de recuzitã.
(2) Proprietarul unei arme letale, care doreşte sã o transforme într-o armã neletalã în condiţiile alin. (1), trebuie sã notifice în prealabil organului de poliţie în a cãrui evidenţã se aflã arma respectivã, care îi elibereazã o dovadã în care se înscriu datele de identificare a acesteia, precum şi faptul cã aceasta urmeazã a se transforma în armã de panoplie sau, dupã caz, de recuzitã.
ART. 105
(1) Armele letale se pot transforma în arme de panoplie, prin perforarea ţevilor, imediat dupã camera cartuşului, diametrul orificiului fiind de cel puţin 5 mm.
(2) Armele letale se pot transforma în arme de recuzitã prin obturarea canalului ţevii cu ajutorul a douã ştifturi de oţel fixate prin sudurã de exteriorul ţevii şi amplasate astfel încât sã nu permitã introducerea în camera cartuşului decât a muniţiei de manevrã, neîncãrcatã cu glonţ sau cu alice.

CAP. V
Regimul efectuãrii operaţiunilor cu arme şi muniţii.
Evidenţele ţinute de armurieri

SECŢIUNEA 1
Procedura acordãrii avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societãţilor comerciale a operaţiunilor cu arme şi muniţii

ART. 106
(1) Societãţile comerciale care doresc sã includã în obiectul de activitate oricare dintre operaţiunile cu arme şi muniţii, prevãzute la art. 105 alin. (2) din Lege, trebuie sã solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, dupã caz, a modificãrii ori extinderii obiectului de activitate, avizul structurii specializate, centralã sau localã, a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(2) În vederea obţinerii avizului prevãzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sã depunã la organul de poliţie competent o cerere însoţitã de urmãtoarele documente, în original şi în copie:
a) pentru toate persoanele care au sau urmeazã sã aibã calitatea de asociat sau administrator al societãţii comerciale: actele de identitate şi certificatele de cazier judiciar;
a) pentru toate persoanele care au sau urmeazã sã aibã calitatea de asociat sau administrator al societãţii comerciale: actele de identitate, certificatele de cazier judiciar şi certificatele de cazier fiscal;
––––-
Litera a) a alin. (2) al art. 106 a fost modificatã de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

b) pentru persoanele prevãzute la lit. a), care urmeazã sã desfãşoare activitãţi ce implicã accesul efectiv la arme şi muniţii:
(i) aviz psihologic din care sã rezulte cã solicitantul este apt sã deţinã, sã poarte şi sã foloseascã arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
(ii) un certificat medical eliberat de o unitate sanitarã specializatã, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care sã rezulte cã solicitantul nu suferã de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sãnãtãţii Publice*), care fac imposibilã autorizarea pentru a deţine sau, dupã caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi este apt sã deţinã astfel de arme şi muniţii;
(iii) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoreticã şi practicã în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoanã juridicã autorizatã în acest sens;
c) dovada achitãrii taxelor prevãzute de lege pentru acordarea avizului;
d) împuternicire de reprezentare din partea societãţii în cauzã cu privire la persoana care depune documentele.
(3) Se excepteazã de la obligativitatea prezentãrii documentelor prevãzute la alin. (2) lit. b) asociaţii din cadrul persoanelor juridice care sunt titulare ale autorizaţiei de deţinere sau de folosire a armelor şi muniţiilor, în condiţiile legii, şi care solicitã includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi muniţii.
(3) Se excepteazã de la obligativitatea prezentãrii documentelor prevãzute la alin. (2) lit. b) asociaţii din cadrul persoanelor juridice care sunt titulare ale dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor şi muniţiilor, în condiţiile legii, şi care solicitã includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi muniţii.
––––-
Alin. (3) al art. 106 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(4) În termen de 15 zile de la data depunerii cererii prevãzute la alin. (2), organul de poliţie competent verificã dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d), respectiv lit. a) şi e)-g) din Lege, şi elibereazã, dacã nu au rezultat impedimente, avizul de principiu, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 30, în vederea includerii în obiectul de activitate a operaţiunilor solicitate. În cazul în care se constatã cã nu sunt îndeplinite aceste condiţii, organul de poliţie competent refuzã eliberarea avizului şi comunicã în scris solicitanţilor motivele care au stat la baza acestei decizii.
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice.

ART. 107
Pe baza avizului obţinut în condiţiile art. 106, persoana juridicã se constituie în armurier prin parcurgerea procedurilor legale privind înfiinţarea societãţilor comerciale sau, dupã caz, a celor privind extinderea sau modificarea obiectului de activitate.

SECŢIUNEA a 2-a
Autorizarea efectuãrii operaţiunilor cu arme şi muniţii de cãtre armurieri

ART. 108
(1) Persoanele juridice constituite ca armurieri pot desfãşura operaţiuni cu arme şi muniţii numai dupã obţinerea autorizaţiei, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 31, sau, dupã caz, dupã completarea corespunzãtoare a acesteia, care se efectueazã, la cerere, de organul de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã sediul sau punctul de lucru unde urmeazã sã se desfãşoare aceste operaţiuni.
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei prevãzute la alin. (1) sau, dupã caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie sã depunã o cerere în care se precizeazã categoria de operaţiuni pe care urmeazã sã le deruleze, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) dovada înmatriculãrii societãţii în registrul comerţului şi actul constitutiv în care sã fie menţionate la obiectul de activitate operaţiunile pe care urmeazã sã le deruleze potrivit cererii;
b) dovada deţinerii legale a unei clãdiri sau a unui spaţiu special amenajat, destinat efectuãrii operaţiunilor din categoria menţionatã în cerere, şi a unui spaţiu destinat depozitãrii armelor şi muniţiilor, omologate în acest scop de Autoritatea Naţionalã pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor şi asigurate cu amenajãri tehnice de protecţie şi sisteme electronice de supraveghere şi de alarmare, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;
c) în cazul armurierilor care doresc sã desfãşoare operaţiuni de reparare a armelor, dovada deţinerii legale a instrumentelor destinate reparãrii, omologate în condiţiile legii, precum şi, dupã caz, dovada deţinerii legale de poligoane pentru verificarea armelor, care sã fie, de asemenea, omologate;
d) în cazul armurierilor care doresc sã desfãşoare activitãţi de transport cu arme şi muniţii, dovada deţinerii legale a mijloacelor de transport având aceastã destinaţie, omologate în condiţiile legii;
e) documentele prevãzute la art. 106 alin. (2) lit. b), pentru personalul angajat care va desfãşura activitãţi ce implicã accesul efectiv la arme şi muniţii;
f) împuternicire de reprezentare din partea societãţii în cauzã cu privire la persoana care depune documentele;
g) dovada achitãrii taxelor stabilite de lege pentru autorizare.
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei prevãzute la alin. (1) sau, dupã caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie sã depunã o cerere în care se precizeazã categoria de operaţiuni pe care urmeazã sã le deruleze, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) dovada înmatriculãrii societãţii în registrul comerţului şi actul constitutiv în care sã fie menţionate, la obiectul de activitate, operaţiunile pe care urmeazã sã le deruleze potrivit cererii;
b) dovada deţinerii legale la sediu sau, dupã caz, la punctele de lucru declarate conform legii a unei clãdiri sau a unui spaţiu distinct şi special amenajat, destinat efectuãrii operaţiunilor din categoria menţionatã în cerere, a unui alt spaţiu destinat exclusiv depozitãrii armelor, precum şi a unui spaţiu suplimentar destinat exclusiv depozitãrii muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, spaţii dotate cu sisteme de asigurare a securitãţii acestora, avizate de organele de poliţie competente;
c) avizul inspectoratului teritorial de muncã pentru spaţiile destinate depozitãrii muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie;
d) în cazul armurierilor care doresc sã desfãşoare operaţiuni de reparare, verificare şi efectuare a inspecţiilor tehnice ale armelor, dovada deţinerii legale a instrumentelor destinate reparãrii, omologate în condiţiile legii, precum şi, dupã caz, dovada deţinerii legale de poligoane pentru verificarea armelor, care sã fie, de asemenea, omologate;
e) în cazul armurierilor care doresc sã desfãşoare activitãţi de transport cu arme şi muniţii, dovada deţinerii legale a mijloacelor de transport având aceastã destinaţie, omologate în condiţiile legii;
f) în cazul armurierilor care doresc sã desfãşoare activitãţi de producere a armelor letale şi neletale, precum şi a componentelor pentru acestea, dovada deţinerii legale a spaţiilor şi a utilajelor destinate producţiei, omologate în condiţiile legii;
g) documentele prevãzute la art. 106 alin. (2) lit. b), pentru personalul angajat care va desfãşura activitãţi ce implicã accesul efectiv la arme şi muniţii;
h) împuternicire de reprezentare din partea societãţii în cauzã cu privire la persoana care depune documentele;
i) dovada achitãrii taxelor stabilite de lege pentru autorizare.
––––-
Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(3) În cazul în care persoana juridicã are mai multe puncte de lucru, situate pe raza teritorialã a mai multor judeţe, unde se vor desfãşura operaţiuni cu arme şi muniţii letale, trebuie sã solicite câte o autorizaţie pentru fiecare dintre punctele respective, la organele de poliţie competente în a cãror razã se aflã acestea.
ART. 109
(1) Organul de poliţie competent care a primit cererea prevãzutã la art. 108 alin. (2) constatã dacã sunt îndeplinite condiţiile pentru autorizare pe baza documentelor prezentate, precum şi pe baza verificãrilor pe care le efectueazã cu privire la spaţiile unde se vor deţine sau, dupã caz, se vor desfãşura operaţiunile cu arme şi muniţii letale şi la sediul social.
(2) Dacã în urma efectuãrii verificãrilor prevãzute la alin. (1) se constatã cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de lege, organul de poliţie competent în a cãrui razã de competenţã teritorialã urmeazã sã se desfãşoare operaţiunile elibereazã sau, dupã caz, completeazã autorizaţia pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii, prin menţionarea categoriei de operaţiuni pentru care s-a constatat îndeplinirea acestor condiţii.
(3) Autorizaţia prevãzutã la art. 108 alin. (1) se elibereazã pentru fiecare punct de lucru al armurierului şi se menţioneazã în conţinutul acesteia toate operaţiunile care se efectueazã la acel punct.
(4) Organele de poliţie competente local, care au autorizat desfãşurarea de operaţiuni în punctele de lucru situate pe raza lor de competenţã teritorialã, vor comunica acest fapt organului de poliţie în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã sediul social al armurierului.
(5) Termenul de soluţionare a cererii prevãzute la art. 108 alin. (2) este de 45 de zile de la data înregistrãrii la organul de poliţie competent.

SECŢIUNEA a 3-a
Regimul funcţionãrii armurierilor

ART. 110
(1) Persoana juridicã autorizatã sã efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii este obligatã sã ţinã evidenţa armelor, muniţiilor şi a operaţiunilor efectuate cu acestea, precum şi a personalului desemnat sã efectueze operaţiuni, într-un registru de evidenţã a armelor şi muniţiilor letale, numerotat şi înregistrat la organul de poliţie competent.
(2) Armurierii pot primi pentru comercializare arme numai în baza unui act care confirmã dreptul de proprietate al deponentului asupra acesteia, împreunã cu cartea de identitate a armei, documentul de identitate, permisul de armã sau autorizaţia ori certificatul de deţinãtor sau, dupã caz, în baza unei dispoziţii exprese scrise din partea organului de poliţie competent.
ART. 111
Armurierii autorizaţi sã desfãşoare operaţiuni de reparare a armelor pot confecţiona muniţie de vânãtoare cu alice şi muniţie neletalã, în condiţiile legii.
ART. 112
Armurierii autorizaţi sã comercializeze arme şi muniţii pot deţine în magazine situate în incinta imobilelor de locuinţe, pentru vânzare zilnicã, cantitatea de maximum 15.000 de cartuşe de diferite calibre şi tipuri. Restul muniţiei se va depozita în incinta depozitelor autorizate în acest sens.
ART. 113
Armurierii care primesc arme prin orice modalitate prevãzutã de lege, care exclude intrarea în proprietatea acestora, sunt obligaţi sã nu înstrãineze sau sã foloseascã armele respective în alte condiţii decât cele stabilite de deponent sau fãrã acordul acestuia.

SECŢIUNEA a 4-a
Registrele de evidenţã a operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate de armurieri

ART. 114
(1) Armurierii care desfãşoarã operaţiuni de comerţ, de reparare şi de transport al armelor şi muniţiilor sunt obligaţi sã menţioneze în registrele de evidenţã constituite în condiţiile legii toate operaţiunile pe care le desfãşoarã.
(2) Înregistrarea operaţiunilor efectuate, în registrele de evidenţã, este permisã numai dupã prezentarea acestor documente la organele de poliţie competente, în vederea înregistrãrii şi luãrii în evidenţã.
(3) Armurierii sunt obligaţi sã punã la dispoziţia organelor competente registrele constituite în condiţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), ori de câte ori li se solicitã aceasta.
ART. 115
(1) Evidenţa operaţiunilor de reparare, respectiv a armelor sau a pieselor primite pentru reparare, trebuie ţinutã zilnic de armurierii autorizaţi sã le repare, în registrul de evidenţã, care trebuie sã cuprindã în mod obligatoriu urmãtoarele rubrici: numãrul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare, numãrul şi seria permisului de armã sau, dupã caz, ale autorizaţiei de deţinere sau de folosire ori ale certificatului de deţinãtor al persoanei fizice sau juridice, data depunerii armei, datele de identificare a armei, denumirea reparaţiei efectuate, data restituirii armei, numãrul documentului eliberat ca urmare a efectuãrii operaţiunii de reparare, semnãtura, semnãtura de recepţie a armei, observaţii.
(1) Evidenţa operaţiunilor de reparare şi verificare a armelor sau a pieselor primite în acest scop, respectiv de efectuare a inspecţiilor tehnice trebuie ţinutã zilnic de armurierii autorizaţi, în registrul de evidenţã, care trebuie sã cuprindã în mod obligatoriu urmãtoarele rubrici: numãrul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare, verificare ori pentru efectuarea inspecţiei tehnice, numãrul şi seria permisului de armã sau, dupã caz, ale autorizaţiei de deţinere ori de folosire sau ale certificatului de deţinãtor al persoanei fizice ori juridice, data depunerii armei, datele de identificare a armei, denumirea reparaţiei efectuate, data restituirii armei, numãrul documentului eliberat ca urmare a efectuãrii operaţiunii de reparare, verificare sau inspecţie tehnicã, semnãtura, semnãtura de recepţie a armei, observaţii.
––––-
Alin. (1) al art. 115 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

(2) Evidenţa operaţiunilor de confecţionare şi comercializare a cartuşelor de vânãtoare cu alice, a capselor şi a pulberii folosite, precum şi de comercializare a cartuşelor confecţionate trebuie ţinutã zilnic de cãtre armurierii autorizaţi sã le desfãşoare, în registrul de evidenţã care trebuie sã cuprindã 3 pãrţi, astfel:
a) prima parte, denumitã „INTRĂRI”, va cuprinde: numãrul curent, datele de identificare a persoanei juridice de la care au procurat capsele şi pulberea, numãrul autorizaţiei, cantitatea de pulbere, numãrul de capse, numãrul facturii, data achiziţionãrii, numãrul şi calibrul cartuşelor confecţionate zilnic;
b) partea a doua, denumitã „IEŞIRI”, va cuprinde: numãrul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a cumpãrat muniţia, numãrul şi seria permisului de armã sau, dupã caz, ale autorizaţiei de deţinere a persoanei fizice sau juridice, data cumpãrãrii muniţiei, cantitatea de muniţie, calibrul cartuşului, mãrimea alicei, semnãtura cumpãrãtorului sau a persoanei împuternicite, observaţii;
c) partea a treia, denumitã „CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numãrul curent, data verificãrii, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificãrii, termenul de remediere, alte observaţii.
ART. 116
(1) Evidenţa operaţiunilor de comercializare a armelor şi muniţiilor trebuie ţinutã zilnic de cãtre armurierii autorizaţi sã le desfãşoare, în registre separate, care vor cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele rubrici: numãrul curent, operaţiunea, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune arma spre vânzare, seria şi numãrul permisului de armã, ale certificatului de deţinãtor sau, dupã caz, seria şi numãrul autorizaţiei de deţinere sau de folosire, respectiv ale altui document legal în baza cãruia se deţine arma depusã spre vânzare, categoria din care face parte arma, conform anexei la Lege, tipul, marca, seria şi calibrul armei, seria şi numãrul cãrţii de identitate a armei, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care procurã, numãrul şi data autorizaţiei de procurare şi organul de poliţie care a eliberat-o, numãrul şi data facturii eliberate cu ocazia cumpãrãrii armei, preţul armei şi semnãtura cumpãrãtorului.
(2) Registrul pentru evidenţa operaţiunilor cu cartuşe va cuprinde urmãtoarele rubrici: numãrul curent, operaţiunea, denumirea persoanei juridice şi adresa sau, dupã caz, numele, prenumele, adresa şi documentul de identitate ale persoanei fizice care depune muniţia spre vânzare, numãrul autorizaţiei de deţinere sau, dupã caz, seria şi numãrul permisului ori ale altui document legal în baza cãruia se deţine muniţia depusã spre vânzare, numãrul şi calibrul cartuşului, mãrimea alicei, denumirea sau, dupã caz, numele, prenumele, adresa şi documentul de identitate ale cumpãrãtorului, numãrul şi data facturii eliberate cu ocazia cumpãrãrii muniţiei, preţul muniţiei şi semnãtura cumpãrãtorului sau a persoanei împuternicite, observaţii.
ART. 117
Evidenţa operaţiunilor de import-export cu arme şi muniţii trebuie ţinutã în registre constituite în condiţiile prevãzute la art. 114, care vor cuprinde urmãtoarele rubrici: numãrul curent, operaţiunea, numãrul şi data eliberãrii avizului de import-export acordat de cãtre organele de poliţie competente, cantitatea de arme sau de muniţii care fac obiectul operaţiunii de import-export, precum şi categoria din care fac parte şi caracteristicile acestora, conform anexei la Lege, denumirea şi adresa partenerului strãin de la care importã armele ori muniţiile sau, dupã caz, cãruia îi sunt destinate, data efectuãrii operaţiunii, iar în privinţa importurilor se vor menţiona: denumirea persoanei juridice din România, beneficiarã a importului, sediul acesteia, numãrul şi data autorizãrii ei de cãtre organele de poliţie, numãrul şi seria certificatului de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare.
ART. 117
Evidenţa operaţiunilor de import-export, respectiv transfer cu arme şi muniţii trebuie ţinutã în registre constituite în condiţiile prevãzute la art. 114, care vor cuprinde urmãtoarele rubrici: numãrul curent, operaţiunea, numãrul şi data eliberãrii avizului de import-export acordat de cãtre organele de poliţie competente, cantitatea de arme sau de muniţii care fac obiectul operaţiunii de import-export ori transfer, precum şi categoria din care fac parte şi caracteristicile acestora, conform anexei la Lege, denumirea şi adresa partenerului strãin de la care importã armele ori muniţiile sau, dupã caz, cãruia îi sunt destinate, data efectuãrii operaţiunii, iar în privinţa importurilor se vor menţiona: denumirea persoanei juridice din România, beneficiarã a importului, sediul acesteia, numãrul şi data autorizãrii ei de cãtre organele de poliţie, numãrul şi seria certificatului de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare.
––––-
Art. 117 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 118
Evidenţa operaţiunilor de transport de arme şi muniţii, precum şi a armelor şi muniţiilor transportate trebuie ţinutã în registre constituite în condiţiile prevãzute la art. 114, care vor cuprinde urmãtoarele rubrici: numãr curent, denumirea şi numãrul documentului de însoţire a mãrfii, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice pentru care se efectueazã transportul, cantitatea, categoria, caracteristicile şi, dupã caz, marca, seria şi calibrul armelor, cantitatea şi calibrul muniţiei, mijlocul de transport autorizat şi numãrul de înmatriculare al acestuia, dovada asigurãrii pazei transportului, datele de identificare a reprezentantului şi şoferului societãţii de transport, care însoţesc marfa, datele de identificare a destinatarului, perioada în care se desfãşoarã transportul, traseul utilizat, menţiuni privind eventualele evenimente petrecute în timpul transportului.
ART. 119
Evidenţa armelor şi muniţiilor pãstrate în depozite şi magazii de arme şi muniţii se ţine în registre constituite în condiţiile prevãzute la art. 114, care trebuie sã cuprindã trei pãrţi, astfel:
a) prima parte, denumitã „INTRĂRI”, va cuprinde: denumirea şi sediul persoanei juridice sau, dupã caz, numele, prenumele, adresa şi documentul de identitate ale persoanei fizice care a introdus armele şi muniţiile în depozit, numãrul şi data autorizaţiei de deţinere ori de folosire sau, dupã caz, seria şi numãrul permisului de armã ori ale certificatului de deţinãtor, data vizei acordate de cãtre organele de poliţie competente, data introducerii armelor şi muniţiilor în depozit, numele, prenumele, domiciliul, seria şi numãrul actului de identitate al persoanei delegate sã transporte armele şi muniţiile la depozit, numãrul şi data eliberãrii delegaţiei, numãrul de înmatriculare al autovehiculului cu care s-a efectuat transportul, cantitatea de arme şi muniţii, categoria din care face parte fiecare armã, conform anexei la Lege, marca, seria şi calibrul fiecãrei arme, cantitatea şi calibrul muniţiei, seria şi numãrul cãrţii de identitate a armei;
b) partea a doua, denumitã „IEŞIRI”, va cuprinde: data ieşirii materialelor din depozit, denumirea şi adresa persoanei juridice care le-a ridicat din depozit, numãrul şi data facturii, numele, prenumele, domiciliul, seria şi numãrul actului de identitate ale persoanei delegate sã le ridice, numãrul şi data eliberãrii, numãrul de înmatriculare al autovehiculului care efectueazã transportul, cantitatea de arme şi muniţii, categoria din care face parte fiecare armã, conform anexei la Lege, marca, seria şi calibrul fiecãrei arme, cantitatea şi calibrul muniţiei, seria şi numãrul cãrţii de identitate a armei;
c) partea a treia, denumitã „CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numãrul curent, data verificãrii, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificãrii, termenul de remediere, alte observaţii.
ART. 120
(1) Rubricile cuprinse în registrele de evidenţã prevãzute la art. 114-119 se pot completa sau modifica prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*) privind stabilirea modelului registrelor de evidenţã, care se emite în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (1) lit. d) din Lege.
(2) Modelele registrelor prevãzute la alin. (1) se comunicã de autoritatea de poliţie competentã, cu ocazia eliberãrii sau, dupã caz, a completãrii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii.
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

SECŢIUNEA a 5-a
Efectuarea operaţiunilor de import şi export cu arme şi muniţii de cãtre armurieri

ART. 121
(1) Operaţiunile comerciale de import şi export cu arme şi muniţii se pot efectua de cãtre armurierii autorizaţi numai dupã obţinerea prealabilã a avizului pentru operaţiuni de import/export cu arme şi muniţii, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 32, eliberat de cãtre structura specializatã din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (4) din Lege.
(2) În vederea efectuãrii operaţiunii comerciale de import sau de export, armurierii trebuie sã depunã o cerere însoţitã de factura pro forma tradusã de un traducãtor autorizat, precum şi dosarul de firmã, care trebuie sã cuprindã pentru primul aviz: copie de pe certificatul de înregistrare al societãţii la registrul comerţului, copie de pe actul constitutiv, din care sã reiasã faptul cã societatea desfãşoarã operaţiuni comerciale cu arme şi muniţii, copie de pe autorizaţia pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii, dovada asigurãrii pazei transportului, în condiţiile legii.
(3) Pentru urmãtoarele solicitãri în vederea eliberãrii unui nou aviz pentru operaţiuni de import/export cu arme şi muniţii, dacã nu au intervenit modificãri cu privire la situaţia juridicã a firmei, de naturã a împiedica continuarea activitãţii de comercializare a armelor şi muniţiilor, se va anexa la cerere doar factura pro forma tradusã de un traducãtor autorizat.
(4) Dupã analizarea documentelor prezentate, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de lege, autoritatea prevãzutã la alin. (1) elibereazã avizul în baza cãruia se efectueazã importul sau exportul armelor şi/sau, dupã caz, al muniţiilor.
(5) Dupã efectuarea importului sau exportului, armurierul are obligaţia sã prezinte autoritãţii care a emis avizul pentru operaţiuni de import/export cu arme şi muniţii declaraţia vamalã de import, respectiv export, precum şi certificatele de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare pentru armele şi muniţia importate.
(6) Armurierul care a procurat armele şi muniţiile în situaţia prevãzutã la alin. (1) este obligat sã solicite Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv structurilor de specialitate de la nivel teritorial sau central, eliberarea cãrţilor de identitate în condiţiile prevãzute la secţiunea a 2-a a cap. IV, pentru armele importate.
ART. 122
Acordarea avizului de import-export pentru arme de apãrare şi pazã în vederea comercializãrii se efectueazã potrivit prevederilor art. 121 alin. (1)-(4), numai cu condiţia prezentãrii autorizaţiei/licenţei emise de Agenţia Naţionalã de Control al Exporturilor, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 6-a
Procedura de acordare a avizului pentru operaţiuni de transport de arme şi muniţii în ţarã şi în strãinãtate

ART. 123
(1) Efectuarea operaţiunilor de transport de arme şi muniţii în ţarã şi, dupã caz, în strãinãtate de cãtre armurierul autorizat în acest sens se poate face numai pe baza avizului eliberat, la cerere, de cãtre organul de poliţie competent, dacã:
a) îndeplineşte condiţiile prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 1.374/2000  pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizatã în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) deţine vehicule omologate de Registrul Auto Român şi de Autoritatea Naţionalã de Omologare a Armelor şi Muniţiilor;
c) personalul angajat pentru manipularea armelor şi muniţiilor îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 106 alin. (2) lit. b), este instruit cu privire la normele de securitate a muncii şi are avizul structurii de poliţie competente care are atribuţii pe linia pazei bunurilor.
(2) În vederea avizãrii, armurierul trebuie sã depunã o cerere însoţitã de documentele ce atestã îndeplinirea condiţiilor de la alin. (1) la organul de poliţie competent care, dacã în urma efectuãrii verificãrilor corespunzãtoare constatã cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de lege pentru efectuarea transportului, elibereazã avizul pentru efectuarea transportului de arme şi muniţii, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 33.
ART. 124
Armurierii autorizaţi sã efectueze transporturi de arme şi muniţii sunt obligaţi sã încheie contracte de asigurare a securitãţii transportului, în condiţiile legii.
ART. 125
(1) Transportatorii strãini autorizaţi sã efectueze transporturi de arme şi muniţii din categoria celor admise de Lege au obligaţia sã notifice în prealabil Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã.
(2) Transportatorii şi firmele de curierat rapid au obligaţia sã informeze poliţia de frontierã despre transporturile de armament şi muniţie ce urmeazã sã se efectueze în/din România.
(3) Efectuarea transportului de arme şi muniţii pe teritoriul României se face în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 333/2003 , cu mijloace de transport care sã îndeplineascã condiţiile de omologare prevãzute de lege.

CAP. VI
Contravenţii şi sancţiuni

ART. 126
Sunt considerate contravenţii urmãtoarele fapte:
a) admiterea participãrii la cursul de instruire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii, de cãtre persoane juridice autorizate, a persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 8 alin. (2);
b) efectuarea, de cãtre titularul dreptului de deţinere, a unui transfer al armelor letale deţinute, fãrã autorizaţia prevãzutã la art. 17;
c) transportul armelor letale de cãtre titularul dreptului de deţinere, fãrã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 19;
d) nerespectarea obligaţiei de asigurare a condiţiilor de pãstrare şi securitate a armelor letale introduse temporar pe teritoriul României, de cãtre persoana care a formulat invitaţia, în condiţiile prevãzute la art. 43 alin. (1);
e) portul armei introduse temporar în România, de cãtre deţinãtorul acesteia, în alte condiţii decât cele prevãzute la art. 43 alin. (2);
f) neîndeplinirea obligaţiei de prezentare a armei la organul competent de poliţie, de cãtre deţinãtorul acesteia, în termenul prevãzut la art. 46 alin. (1);
f^1) neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la organul competent de poliţie, în condiţiile art. 48^4;
––––-
Litera f^1) a art. 126 a fost introdusã de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

g) înstrãinarea în afara teritoriului României a unei arme neletale de cãtre proprietarul acesteia, fãrã îndeplinirea condiţiei prevãzute la art. 49 alin. (1) referitoare la obţinerea avizului de scoatere definitivã din România;
h) neîndeplinirea de cãtre persoana juridicã a obligaţiei de prezentare sau, dupã caz, de informare a organelor competente, în termenul prevãzut la art. 59 alin. (1);
i) transportul armelor de cãtre persoana juridicã autorizatã, în alte condiţii decât cele prevãzute la art. 61 alin. (3);
j) nerespectarea de cãtre persoana juridicã autorizatã care a procurat arme neletale a obligaţiei de prezentare sau, dupã caz, de informare a autoritãţilor competente, în termenul prevãzut la art. 66 alin. (1);
k) nerespectarea de cãtre persoana juridicã a obligaţiei de prezentare la autoritãţile competente a registrului de evidenţã, în termenul prevãzut la art. 70 alin. (2);
l) nerespectarea obligaţiei persoanei juridice de a dota cu arme numai persoanele pentru care s-a obţinut avizul autoritãţilor competente, în condiţiile art. 71 alin. (1);
m) nerespectarea de cãtre persoana juridicã a obligaţiilor privind afişarea regulamentului de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, respectiv privind informarea persoanelor care intrã în incinta poligonului asupra conţinutului acestui regulament, în condiţiile prevãzute la art. 75 alin. (2) şi (3);
n) nerespectarea de cãtre persoana juridicã a obligaţiei de ţinere a evidenţei armelor şi muniţiilor folosite în poligonul de tragere, precum şi a obligaţiei de a prezenta registrul organelor de control competente, ori de câte ori li se solicitã aceasta, în condiţiile prevãzute la art. 76 alin. (1), respectiv alin. (2);
o) nerespectarea obligaţiei persoanelor de a depune la organele de poliţie cãrţile de identitate ale armelor pe care le-au înstrãinat în afara teritoriului României, prevãzutã la art. 102.
p) nerespectarea obligaţiei armurierilor autorizaţi de a notifica structurile de poliţie competente teritorial cu privire la efectuarea operaţiunilor de casare sau distrugere a armelor, prevãzutã de art. 96 alin. (4).
––––-
Litera p) a art. 126 a fost introdusã de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 127
Contravenţiile prevãzute la art. 126 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele prevãzute la lit. c) şi g);
b) cu amendã de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele prevãzute la lit. b), d), e) şi f);
c) cu amendã de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevãzute la lit. j), k), m), n) şi o);
d) cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevãzute la lit. h), i) şi l);
e) cu amendã de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, cea prevãzutã la lit. a).
ART. 127
Contravenţiile prevãzute la art. 126 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevãzute la lit. c), f^1) şi g);
b) cu amendã de la 2.000 lei la 3.000 lei, cele prevãzute la lit. b), d), e) şi f);
c) cu amendã de la 3.000 lei la 5.000 lei, cele prevãzute la lit. j), k), m), n), o) şi p);
d) cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevãzute la lit. h), i) şi l);
e) cu amendã de la 10.000 lei la 15.000 lei, cea prevãzutã la lit. a).
––––-
Art. 127 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

ART. 128
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre poliţiştii anume desemnaţi din cadrul Poliţiei Române.
ART. 129
Contravenţiilor prevãzute la art. 126 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii tranzitorii

ART. 130
Prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege, precum şi la documentele prin care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii se aplicã dupã cum urmeazã:
a) pânã la emiterea ordinului ministrului sãnãtãţii publice*) prin care se stabilesc afecţiunile prin care poate fi pusã în pericol viaţa persoanelor, dacã cel care suferã de acestea ar deţine sau folosi arme şi muniţii, se aplicã normele de specialitate aflate în vigoare pânã la data de 1 martie 2005 în acest domeniu;
b) pânã la data înfiinţãrii persoanelor juridice autorizate sã desfãşoare cursurile de instruire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii, se procedeazã dupã cum urmeazã:
(i) aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice referitoare la îndeplinirea condiţiei privind absolvirea cursurilor se suspendã în fiecare judeţ pânã la autorizarea a cel puţin câte unei persoane juridice pentru organizarea acestor cursuri;
(ii) dupã primele 6 luni ale perioadei de suspendare prevãzute la pct. (i) persoanele cãrora li se aplicã condiţia absolvirii acestor cursuri trebuie sã promoveze un test teoretic pe linie de arme şi muniţii, ale cãrui tematicã şi condiţii de promovare se aprobã prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române;
(iii) condiţia promovãrii testului prevãzut la pct. (ii) înceteazã în fiecare judeţ de la data autorizãrii a cel puţin unei persoane juridice în condiţiile stabilite la pct. (i);
(iv) persoanele fizice care deţin permis de armã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, cele care obţin acest document în termen de 6 luni de la aceeaşi datã, precum şi cele care obţin documentul, cu condiţia promovãrii testului prevãzut la pct. (ii), sunt obligate sã facã dovada absolvirii cursurilor de instruire teoreticã şi practicã, prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, cu ocazia prezentãrii la prima vizã a permisului de armã, ulterior autorizãrii, în judeţul unde au domiciliul, a cel puţin unei persoane juridice pentru organizarea acestor cursuri;
c) îndeplinirea condiţiei referitoare la prezentarea avizului psihologic conform art. 15 alin. (1) lit. e) din Lege se aplicã începând cu ocazia prezentãrii la prima vizã a permisului de armã, ulterior autorizãrii a cel puţin unui psiholog sau cabinet de specialitate, în judeţul în care domiciliazã persoana care trebuie sã îndeplineascã aceastã condiţie.
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice.

ART. 131
Prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la îndeplinirea condiţiilor de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor şi muniţiilor deţinute de persoanele fizice sau juridice se aplicã dupã cum urmeazã:
a) pânã la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 96 din Lege, se procedeazã dupã cum urmeazã:
(i) aplicarea prevederilor referitoare la condiţia omologãrii încãperilor şi spaţiilor în care se pãstreazã armele şi muniţiile se suspendã;
(ii) în primele 6 luni ale perioadei de suspendare prevãzute la pct. (i) persoanele fizice şi juridice care la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice deţin arme şi muniţii sunt obligate sã întreprindã demersurile corespunzãtoare îndeplinirii condiţiilor de pãstrare şi asigurare a securitãţii acestora, potrivit prevederilor care li se aplicã, cu excepţia celor privind omologarea;
b) în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 96 din Lege persoanele fizice sau juridice care deţin arme şi muniţii trebuie sã îşi adapteze condiţiile de pãstrare şi asigurare a securitãţii acestora şi sã obţinã certificatele de omologare corespunzãtoare.
ART. 132
(1) Prevederile prezentelor Norme metodologice referitoare la condiţia omologãrii poligoanelor de tragere se suspendã pânã la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 96 din Lege.
(2) Pânã la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 96 din Lege, condiţia omologãrii, necesarã pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a poligoanelor de tragere, se înlocuieşte cu îndeplinirea urmãtoarelor condiţii:
a) solicitantul trebuie sã facã dovada cã poligonul a fost construit potrivit normelor stabilite de Federaţia Românã de Tir Sportiv pentru poligoanele de tir existente; dovada se face printr-un aviz de principiu, acordat în cadrul unei proceduri care se stabileşte prin protocol încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Federaţia Românã de Tir Sportiv;
b) perimetrele poligoanelor prevãzute la art. 108 trebuie asigurate cu gard de beton, înalt de 3 metri, pe care se monteazã din 20 în 20 de metri plãcuţe avertizoare cu inscripţia „POLIGON DE TRAGERE, ACCESUL STRICT INTERZIS”.
(3) În termen de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 96 din Lege, persoanele juridice care deţin poligoane de tragere sunt obligate sã îşi adapteze amenajãrile potrivit normelor de omologare şi sã obţinã certificat de omologare a poligonului.
ART. 133
(1) Prevederile secţiunii 1 a cap. IV, precum şi cele referitoare la condiţia existenţei marcajului pe arme şi muniţii se aplicã de la data împlinirii unui termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) Pânã la împlinirea termenului de 2 ani prevãzut la alin. (1), armurierii autorizaţi sã producã arme şi muniţii pe teritoriul României sunt obligaţi sã îşi asigure mijloacele tehnice necesare aplicãrii marcajului, în condiţiile prevãzute la secţiunea 1 a cap. IV.
ART. 134
Prevederile secţiunii a 2-a a cap. IV, precum şi cele referitoare la condiţia existenţei cãrţii de identitate a armei se aplicã dupã împlinirea unui termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, astfel:
a) la împlinirea acestui termen se pun în circulaţie cãrţile de identitate pentru armele produse de armurierii români autorizaţi, destinate introducerii în circuitul comercial pe teritoriul României, precum şi pentru cele importate, în condiţiile legii;
b) într-un interval de 2 ani de la data împlinirii acestui termen, dar nu mai târziu de data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 96 din Lege, persoanele fizice sau juridice care deţin arme letale sunt obligate sã solicite organelor de poliţie competente eliberarea cãrţilor de identitate pentru armele letale deţinute;
c) pânã la expirarea intervalului de timp prevãzut la lit. b), prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la condiţia existenţei cãrţii de identitate se aplicã numai în cazul armelor pentru care s-au eliberat aceste documente;
d) de la data expirãrii intervalului de timp prevãzut la lit. b), prevederile secţiunii a 2-a a cap. IV, precum şi cele referitoare la condiţia existenţei cãrţii de identitate se aplicã în toate cazurile.
ART. 135
(1) Persoanele juridice care la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice efectueazã operaţiuni cu arme şi muniţii sunt obligate sã solicite organelor de poliţie competente autorizãrile corespunzãtoare, în condiţiile stabilite la cap. V, în termen de cel mult un an de la aceastã datã.
(2) Dupã împlinirea termenului prevãzut la alin. (1), operaţiunile cu arme şi muniţii prevãzute de Lege vor putea fi efectuate numai de armurierii autorizaţi, în condiţiile stabilite la cap. V.
ART. 136
(1) Prevederile referitoare la trecerea peste frontiera de stat a României a armelor şi muniţiilor, altele decât cele de vânãtoare şi tir, de cãtre persoanele fizice se aplicã de la data desemnãrii în punctele de trecere a frontierei a reprezentanţilor Autoritãţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 96 din Lege.
(2) Pânã la data prevãzutã la alin. (1), trecerea peste frontierã a armelor de vânãtoare şi tir, precum şi a muniţiei corespunzãtoare se efectueazã în condiţiile stabilite în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001  privind frontiera de stat a României, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 243/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin toate punctele destinate traficului internaţional de persoane.
(3) Pânã la data prevãzutã la alin. (1), transferul armelor şi muniţiilor, altele decât cele de vânãtoare şi tir, în şi din strãinãtate de cãtre persoanele fizice sau juridice, pentru scopurile prevãzute în prezentele norme metodologice, se poate efectua numai prin intermediul armurierilor autorizaţi sã efectueze operaţiuni de import şi export sau al celor autorizaţi sã efectueze transporturi internaţionale de arme şi muniţii.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii finale

ART. 137
Înfiinţarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor şi asigurarea logisticã impusã pentru realizarea tuturor documentelor stabilite în prezentele norme metodologice se vor asigura etapizat, în funcţie de fondurile alocate în aceste scopuri prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), în condiţiile legii.
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ART. 138
(1) Anexele nr. 1-33 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.
(2) Anexele pot fi modificate sau completate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ART. 139
În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Inspectoratul General al Poliţiei Române va solicita autoritãţii în drept includerea în Clasificarea ocupaţiilor din România a ocupaţiei de instructor în poligonul de tragere.
––––-
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Art. II şi III din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008 prevãd:
„ART. II
(1) Societãţile comerciale autorizate pentru deţinerea, folosirea sau, dupã caz, desfãşurarea operaţiunilor cu arme şi muniţii au obligaţia ca în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri sã ia mãsurile necesare în vederea obţinerii avizului inspectoratului teritorial de muncã, pentru spaţiile destinate depozitãrii muniţiilor, precum şi pentru spaţiile destinate exclusiv depozitãrii capselor sau pulberilor.
(2) La împlinirea termenului de un an, dreptul de deţinere, folosire sau, dupã caz, de desfãşurare a operaţiunilor cu arme şi muniţii se suspendã pânã la obţinerea avizului prevãzut la alin. (1).
ART. III
(1) În vederea eliberãrii permisului de armã sau, dupã caz, înscrierii armei în permisul de armã, posesorii armelor neletale supuse autorizãrii, prevãzuţi la art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004  privind regimul armelor şi muniţiilor, trebuie sã prezinte autoritãţilor competente potrivit legii un dosar care va cuprinde documentele prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-e) şi g) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 , aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 130/2005 , precum şi urmãtoarele:
a) certificatul de deţinãtor;
b) permisul de armã, în original şi în copie, atunci când este cazul;
c) dovada achitãrii taxelor prevãzute de lege pentru eliberarea unui nou permis de armã sau, dupã caz, înscrierii armei în permis.
(2) Dacã în certificatul de deţinãtor nu sunt înscrise menţiuni referitoare la alte arme neletale, din categoria celor supuse notificãrii, se procedeazã la anularea acestuia prin aplicarea ştampilei „ANULAT”, odatã cu eliberarea permisului de armã sau, dupã caz, înscrierea armei în permisul de armã.”

ANEXA 1
*T*
MODEL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐             │
│ │R0MÂNIA – MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE│             │
│ │INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI …….             │             │
│ │Nr. ……….. din …………..                        │ ┌────────┐  │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │        │  │
│    (Se completeazã de cãtre organul de poliţie)              │  FOTO  │  │
│                                                              │3,5×4,5 │  │
│                                                              │   cm   │  │
│                                                              └────────┘  │
│                                                                          │
│                             CERERE                                       │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │                                                                      │ │
│ │     Subsemnatul ___________________  _____________________           │ │
│ │                 (numele de familie)     (prenumele)                  │ │
│ │                                                                      │ │
│ │ fost(ã) _______________ fiul/fica lui __________ si _________        │ │
│ │         (nume anterior)                 (tata)       (mama)          │ │
│ │                                                                      │ │
│ │ nascut(ã) in data de |_|_|_|_|_|_|_|_| in ______________  ___________│ │
│ │                      (ziua, luna, anul)   (localitatea)  (jud./sector│ │
│ │                                                                      │ │
│ │ cu domiciliul in _____________, ____________________________________ │ │
│ │                  (localitatea)  (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea)     │ │
│ │                                                                      │ │
│ │ ___________, ________, _______, ______, ______________, _____________│ │
│ │  (numarul)   (blocul)  (scara)  (apt.)  (codul postal)   (jud/sector)│ │
│ │                                                                      │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │                                                                      │ │
│ │ Alte date:   Cetatenie ____________, nationalitate ______________    │ │
│ │                                                                      │ │
│ │  Act de identitate seria |_|_|  nr. |_|_|_|_|_|_|_|,                 │ │
│ │                                                                      │ │
│ │  CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                     │ │
│ │       S A A L L Z Z N N N N N C                                      │ │
│ │  Resedinta ___________________, ____________________________________ │ │
│ │              (localitatea)      (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea)     │ │
│ │ ___________, ________, _______, ______, ______________, _____________│ │
│ │  (numarul)   (blocul)  (scara)  (apt.)  (codul postal)   (jud/sector)│ │
│ │                                                                      │ │
│ │  Profesia ___________ locul de munca _________ functia __________    │ │
│ │                                                                      │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                          │
│  rog a fi autorizat în regim [] normal      pentru [] deţinerea          │
│                              [] de urgenţã         [] portul şi folosirea│
│          ……………………………………………………… │
│                                                                          │
│unei arme cu destinaţia* [] agrement (1)            [] tir sportiv (4)    │
│                         [] utilitarã (2)           [] vânãtoare (5)      │
│                         [] colecţie (3)            [] apãrare şi pazã (6)│
│                                                                          │
│                                                                          │
│          ……………………………………………………… │
│                                                                          │
│   şi a mi se elibera o autorizaţie pentru procurarea armei.              │
│                                                                          │
│          Data …………      Semnãtura …………..                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
–––
* Conform anexei la Legea nr. 295/2004  privind regimul armelor şi
muniţiilor

Cererea se completeazã cu litere majuscule iar situaţiile corespunzãtoare
se marcheazã cu X.
Cererea completatã cu date inexacte sau cu omisiuni, precum şi cererea
care nu este însoţitã de documentele prevãzute de lege sunt nule

Aceastã parte a documentului se completeazã de cãtre organul de politie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acte necesare obţinerii autorizãrii pentru prima armã:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                          │
│ Acte necesare    pentru arme avand destinatia:        M E N T I U N I    │
│                                                 (nr, seria, data emiterii│
│                                                      si emitentul)       │
│                                                                          │
│a) copie B.I./C.I.                []                                      │
│                                                                          │
│b) certificat medical tip         []                                      │
│                                                                          │
│c) certificat testare psihologica []                                      │
│                                                                          │
│d) certificat de cazier judiciar  []                                      │
│                                                                          │
│e) 2 fotografii 3,5×4,5 cm        []                                      │
│                                                                          │
│f) taxa de prestare serviciu      []               ___________________    │
│                                                                          │
│g) certificat de absolvire curs   []               ___________________    │
│                                                                          │
│h) copie permis de vanatoare      []               ___________________    │
│                                                                          │
│i) copie permis antrenor de tir   []               ___________________    │
│                                                                          │
│j) copie permis sportiv categ. I  []               ___________________    │
│                                                                          │
│k) atestat colectionar            []               ___________________    │
│                                                                          │
│l) dovada calitatii prev. de      []               ___________________    │
│  art. 14 alin. 2 din Legea                                               │
│  nr. 295/2004                                                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│In temeiul comunicarii a fost achizitionata arma marca _____, seria _____ │
│                                                                          │
│calibrul _____, categoria ___ ___, cu factura nr. _____ din ______________│
│                                                            (data emiterii│
│                                                                          │
│eliberata de __________________ din _______________________________       │
│                                      (localitatea, judetul)              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│S-a eliberat cartea de identitate a armei, seria ________ nr. _________   │
│                                                                          │
│la data |_|_|_|_|_|_|_|_|                                                 │
│         Z Z L L A A A A                                                  │
│de catre _____________________________________________________            │
│                (autoritatea emitenta)                                    │
│                                                                          │
│S-a eliberat permisul de arma seria ________ nr. ______________           │
│                                                                          │
│la data |_|_|_|_|_|_|_|_|                                                 │
│         Z Z L L A A A A                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lucrarea a fost solutionata de catre: ______________________________      │
│                                      (gradul, numele si prenumele)       │
│la data |_|_|_|_|_|_|_|_|                                                 │
│         Z Z L L A A A A                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                          │
│ Alte mentiuni efectuate de organul de politie: …………………..   │
│                                                                          │
│ ……………………………………………………………..  │
│                                                                          │
│ ……………………………………………………………..  │
│                                                                          │
│ ……………………………………………………………..  │
│                                                                          │
│ ……………………………………………………………..  │
│                                                                          │
│ ……………………………………………………………..  │
│                                                                          │
│ ……………………………………………………………..  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 2
*T*
MODEL

Matca

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ………
Nr. ……. data ………

AUTORIZAŢIE DE PROCURARE
ARMĂ ŞI MUNIŢIE – PERSOANE FIZICE

Se autorizeazã domnul/doamna ……… cu domiciliul/reşedinţa în
localitatea ……, str. ….., nr. ….., cod numeric personal ……..
pentru a procura:
1. Armã cu destinaţia …….. şi cantitatea de ……. cartuşe calibrul
aferent acesteia.
2. O ţeava de rezervã calibrul ……, pentru arma: (denumirea) ……
(categoria) …… (seria) ….. deţinutã în baza permisului de armã
tip ……, seria ….., nr. …..

ORGAN DE POLIŢIE

Faţã

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI………
Nr. ……. data ………

AUTORIZAŢIE DE PROCURARE
ARMĂ ŞI MUNIŢIE – PERSOANE FIZICE

Se autorizeazã domnul/doamna ………, cetatenie ……. cu domiciliul/
reşedinţa în localitatea ……, str. ….., nr. ….., cod numeric
personal …….. act de identitate ……….., seria ……….,
nr. ….. pentru a procura:
1. Armã letala cu destinaţia …….. şi cantitatea de ……. cartuşe
calibrul aferent acesteia.
2. O ţeava de rezervã calibrul ……, pentru arma: (denumirea) ……
(categoria) …… (seria) ….. deţinutã în baza permisului de armã
tip ……, seria ….., nr. …..

* Specificaţii suplimentare …………………………………….
……………………………………………………………..

Termenul de valabilitatea al autorizaţie pânã la data de ………..

ŞEFUL POLIŢIEI
L.S.

Se prelungeşte pânã la data de ………..

ŞEFUL POLIŢIEI
L.S.

În termen de 10 zile posesorul acestei autorizaţii are obligaţia de a se
prezenta la organul de poliţie care a eliberat-o, având asupra sa arma
procuratã, actul de provenienţã şi cartea de identitate a armei, în cazul
când aceasta existã.
––––
* se vor menţiona date suplimentare despre arma solicitatã

VERSO

Data procurãrii ………….
Se certificã de cãtre armurierul/autoritatea vamalã ………..
din localitatea ………………………………………..
cã domnul ……………………………………………..
a procurat:

1. armã din categoria ……., cu caracteristicile …… destinaţia …..
marca ……. seria …….. calibrul ………
2. O ţeava de rezervã, calibru ……… Seria ……. marca ………

a) De la (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care
înstrãineazã) ………., titular al permisului de armã/autorizaţie de
deţinere şi folosire, seria ….. nr. ………/factura numãrul …….
din data de ………
b) Din strãinãtate conf doc ………………

Poziţia din registrul de evidenţã a armelor/registrul vamal nr. …/…

semnãtura gestionarului/organul vamal

loc ştampilã
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 3
*T*
MODEL

ROMÂNIA
EMITENT ……                          Seria …. nr. ……
Nr. …… data …..

CERTIFICAT
DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ
PE LINIE DE ARME ŞI MUNIŢII*

Certificãm cã domnul (doamna) ………, CNP ……….. fiul (fiica) lui
………. şi al (a) …….., nãscut(ã) la data ……., în ………..,
domiciliat în localitatea ……….., str. ….., nr. ……., judeţul
(sectorul) ………, a absolvit cursul de pregãtire teoreticã şi practicã
pe linie de arme şi muniţii.
Cursul s-a desfãşurat în perioada ………., la sediul societãţii …….,
din localitatea …….., str. ….., nr. ….., judeţul (sectorul) ……
Certificatul poate fi utilizat în condiţiile prevãzute de Legea
nr. 295/2004 şi Normele metodologice de aplicare.

DIRECTOR CURS
L.S.

* ACESTA VA FI ELIBERAT DE CĂTRE PERSOANA JURIDICĂ AUTORIZATĂ
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 4
*T*
MODEL
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│                                                                 │
│                          ROMÂNIA                                │
│           MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)    │
│          INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE               │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                         ┌─────┐                                 │
│                         │stema│                                 │
│                         │     │                                 │
│                         └─────┘                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                      PERMIS DE ARMA                             │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                         TIP A                                   │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                        DETINE                                   │
│                                                                 │
│                 ARME DE FOC Şi MUNIŢII                          │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                  Seria RO nr. 0000000                           │
│                                                                 │
│                       pag 1                                     │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│            MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)   │
│              INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI              │
│                                                                 │
│      ┌──────────────┐                                           │
│      │              │                                           │
│      │              │                                           │
│      │              │                                           │
│      │  FOTOGRAFIA  │                                           │
│      │  TITULARULUI │  ───────────────────────                  │
│      │              │  (Semnãtura titularului)                  │
│      │              │                                           │
│      │              │                                           │
│      └──────────────┘                                           │
│                                                                 │
│                                                                 │
│     C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                          │
│                                                                 │
│                                                                 │
│       ───────────────────────────────────────                   │
│        (Numele şi prenumele titularului)                        │
│                                                                 │
│    Domiciliat în localitatea ………………..               │
│   strada ……………. nr. ……………                   │
│   blocul ……., scara …….., apt. ……                   │
│       judeţul (sectorul) ………………                     │
│                                                                 │
│                                                                 │
│    Pemisul de armã a fost eliberat la data de ………         │
│                                                                 │
│     Numãrul de înregistrare ………………….              │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                   ŞEFUL INSPECTORATULUI                         │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                        LS.                                      │
│                                                                 │
│                     Seria RO nr. 0000000                        │
│                          pag 2                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│                  VIZA PERMISULUI DE ARMĂ                        │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                                 ┌─────────────────────┐   │  │
│  │  Organul care a efectuat VIZA   ├─────────────────────┤   │  │
│  │  Data efectuãrii vizei          ├─────────────────────┤   │  │
│  │  Nr. dosar viza                 └─────────────────────┘   │  │
│  │                                                           │  │
│  │                                                           │  │
│  │  Şeful Serviciului                                        │  │
│  │  ştampila                                                 │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                 │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                                 ┌─────────────────────┐   │  │
│  │  Organul care a efectuat VIZA   ├─────────────────────┤   │  │
│  │  Data efectuãrii vizei          ├─────────────────────┤   │  │
│  │  Nr. dosar viza                 └─────────────────────┘   │  │
│  │                                                           │  │
│  │                                                           │  │
│  │  Şeful Serviciului                                        │  │
│  │  ştampila                                                 │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                 │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                                 ┌─────────────────────┐   │  │
│  │  Organul care a efectuat VIZA   ├─────────────────────┤   │  │
│  │  Data efectuãrii vizei          ├─────────────────────┤   │  │
│  │  Nr. dosar viza                 └─────────────────────┘   │  │
│  │                                                           │  │
│  │                                                           │  │
│  │  Şeful Serviciului                                        │  │
│  │  ştampila                                                 │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                 │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                                 ┌─────────────────────┐   │  │
│  │  Organul care a efectuat VIZA   ├─────────────────────┤   │  │
│  │  Data efectuãrii vizei          ├─────────────────────┤   │  │
│  │  Nr. dosar viza                 └─────────────────────┘   │  │
│  │                                                           │  │
│  │                                                           │  │
│  │  Şeful Serviciului                                        │  │
│  │  ştampila                                                 │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                 │
│                  Seria RO nr. 0000000                           │
│                    pag 3                                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                  │
│                  ARME DEŢINUTE                                   │
│  ┌────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │
│  │    │                    │                 │                 │ │
│  │  1 │Cartea de identitate│  ÎNSCRIERE      │     RADIERE     │ │
│  │    │a armei             │                 │                 │ │
│  ├────┴────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │
│  │Categoria armei          │ Data            │ Data            │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │Caracteristicile armei   │ Nr.             │ Nr.             │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │Destinaţia armei         │ŞEFUL SERVICIULUI│ŞEFUL SERVICIULUI│ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │ Marca                   │                 │                 │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │ seria        cal.       │      L.S.       │     L.S.        │ │
│  └─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
│  ┌────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │
│  │    │                    │                 │                 │ │
│  │… │Cartea de identitate│  ÎNSCRIERE      │     RADIERE     │ │
│  │    │a armei             │                 │                 │ │
│  ├────┴────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │
│  │Categoria armei          │ Data            │ Data            │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │Caracteristicile armei   │ Nr.             │ Nr.             │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │Destinaţia armei         │ŞEFUL SERVICIULUI│ŞEFUL SERVICIULUI│ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │ Marca                   │                 │                 │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │ seria        cal.       │      L.S.       │     L.S.        │ │
│  └─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
│  ┌────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │
│  │    │                    │                 │                 │ │
│  │ …│Cartea de identitate│  ÎNSCRIERE      │     RADIERE     │ │
│  │    │a armei             │                 │                 │ │
│  ├────┴────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │
│  │Categoria armei          │ Data            │ Data            │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │Caracteristicile armei   │ Nr.             │ Nr.             │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │Destinaţia armei         │ŞEFUL SERVICIULUI│ŞEFUL SERVICIULUI│ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │ Marca                   │                 │                 │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │ seria        cal.       │      L.S.       │     L.S.        │ │
│  └─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
│  ┌────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │
│  │    │                    │                 │                 │ │
│  │ …│Cartea de identitate│  ÎNSCRIERE      │     RADIERE     │ │
│  │    │a armei             │                 │                 │ │
│  ├────┴────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │
│  │Categoria armei          │ Data            │ Data            │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │Caracteristicile armei   │ Nr.             │ Nr.             │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │Destinaţia armei         │ŞEFUL SERVICIULUI│ŞEFUL SERVICIULUI│ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │ Marca                   │                 │                 │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │ seria        cal.       │      L.S.       │     L.S.        │ │
│  └─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
│  ┌────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │
│  │    │                    │                 │                 │ │
│  │ …│Cartea de identitate│  ÎNSCRIERE      │     RADIERE     │ │
│  │    │a armei             │                 │                 │ │
│  ├────┴────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │
│  │Categoria armei          │ Data            │ Data            │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │Caracteristicile armei   │ Nr.             │ Nr.             │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │Destinaţia armei         │ŞEFUL SERVICIULUI│ŞEFUL SERVICIULUI│ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │ Marca                   │                 │                 │ │
│  ├─────────────────────────┤                 │                 │ │
│  │ seria        cal.       │      L.S.       │     L.S.        │ │
│  └─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
│                                                                  │
│                      Seria RO nr. 0000000                        │
│                           pag 4-9                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│                    TEVI REZERVĂ                                      │
│┌───────┬─────┬─────┬────────┬──────────────────┬───────────────────┐ │
││ Cat./ │MARCA│SERIA│CALIBRUL│NR.DE ÎNREGISTRARE│NR. DE ÎNREGISTRARE│ │
││Caract.│     │     │        │ŞI DATA INSCRIERII│ŞI DATA RADIERII   │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│└───────┴─────┴─────┴────────┴──────────────────┴───────────────────┘ │
│                                                                      │
│                        Seria RO nr. 0000000                          │
│                          pag 10-11                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│                    SCHIMBĂRI DE DOMICILIU                            │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
││ Schimbat domiciliul in localitatea ……………….            │ │
││ strada ……………………. nr. ……………..            │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) …  ┌───────────────────┤ │
││ de la data de ……………………….    │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
│├───────────────────────────────────────────────┤                   │ │
││                                               │                   │ │
││  Nr. de înregistrare ………                │       L.S.        │ │
│├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
││ Schimbat domiciliul in localitatea ……………….            │ │
││ strada ……………………. nr. ……………..            │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) …  ┌───────────────────┤ │
││ de la data de ……………………….    │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
│├───────────────────────────────────────────────┤                   │ │
││                                               │                   │ │
││  Nr. de înregistrare ………                │       L.S.        │ │
│├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
││ Schimbat domiciliul in localitatea ……………….            │ │
││ strada ……………………. nr. ……………..            │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) …  ┌───────────────────┤ │
││ de la data de ……………………….    │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
│├───────────────────────────────────────────────┤                   │ │
││                                               │                   │ │
││  Nr. de înregistrare ………                │       L.S.        │ │
│├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
││ Schimbat domiciliul in localitatea ……………….            │ │
││ strada ……………………. nr. ……………..            │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) …  ┌───────────────────┤ │
││ de la data de ……………………….    │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
│├───────────────────────────────────────────────┤                   │ │
││                                               │                   │ │
││  Nr. de înregistrare ………                │       L.S.        │ │
│├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
││ Schimbat domiciliul in localitatea ……………….            │ │
││ strada ……………………. nr. ……………..            │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) …  ┌───────────────────┤ │
││ de la data de ……………………….    │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
│├───────────────────────────────────────────────┤                   │ │
││                                               │                   │ │
││  Nr. de înregistrare ………                │       L.S.        │ │
│└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ │
│                                                                      │
│                     Seria Ro nr. 0000000                             │
│                        pag. 12                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│                        MUNITIE                                       │
│┌────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────┐ │
││                    │                  │       Muniţie pentru      │ │
││      CALIBRUL      │   BUCATI         │   arma de la poziţia      │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
││                    │                  │                           │ │
│└────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘ │
│                                                                      │
│                   Seria RO nr. 0000000                               │
│                     pag 13                                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│        Reşedinţe aprobate pentru deţinerea armelor                   │
│┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
││   A     │Localitatea ………………                           │ │
│├─────────┘                                                         │ │
││ strada …………. nr. ……………                          │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) …  ┌───────────────────┤ │
││ de la data de ……………………….    │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
│├───────────────────────────────────────────────┤                   │ │
││                                               │                   │ │
││  Nr. de înregistrare ………                │       L.S.        │ │
│├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
││La aceastã adresã vor fi deţinute armele înregistrate în prezentul │ │
││permis la poziţiile:                                               │ │
│├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
││   …   │Localitatea ………………                           │ │
│├─────────┘                                                         │ │
││ strada …………. nr. ……………                          │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) …  ┌───────────────────┤ │
││ de la data de ……………………….    │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
│├───────────────────────────────────────────────┤                   │ │
││                                               │                   │ │
││  Nr. de înregistrare ………                │       L.S.        │ │
│├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
││La aceastã adresã vor fi deţinute armele înregistrate în prezentul │ │
││permis la poziţiile:                                               │ │
│├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
││  …    │Localitatea ………………                           │ │
│├─────────┘                                                         │ │
││ strada …………. nr. ……………                          │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) …  ┌───────────────────┤ │
││ de la data de ……………………….    │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
│├───────────────────────────────────────────────┤                   │ │
││                                               │                   │ │
││  Nr. de înregistrare ………                │       L.S.        │ │
│├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
││La aceastã adresã vor fi deţinute armele înregistrate în prezentul │ │
││permis la poziţiile:                                               │ │
│├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
││  …    │Localitatea ………………                           │ │
│├─────────┘                                                         │ │
││ strada …………. nr. ……………                          │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) …  ┌───────────────────┤ │
││ de la data de ……………………….    │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
│├───────────────────────────────────────────────┤                   │ │
││                                               │                   │ │
││  Nr. de înregistrare ………                │       L.S.        │ │
│├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
││La aceastã adresã vor fi deţinute armele înregistrate în prezentul │ │
││permis la poziţiile:                                               │ │
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                      │
│                       Seria RO nr. 0000000                           │
│                        pag 14-15                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MODIFICĂRI PRIVIND LOCUL UNDE SUNT DEŢINUTE ARMELE
┌───┬────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┐
│NR │NR. ÎNREGISTRARE│MODIFICAREA │LOCUL UNDE AU│LOCUL UNDE VOR│SEMNĂTURA │
│CRT│    ŞI DATA     │PRIVEŞTE    │FOST DEŢINUTE│FI DEŢINUTE   │   ŞI     │
│   │  MODIFICĂRII   │ URMĂTOARELE│  ARMELE     │  ARMELE      │ŞTAMPILA  │
│   │                │  ARME      │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│   │                │            │             │              │          │
└───┴────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┘

Seria RO nr. 0000000
pag 16-17

*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 5
*T*
MODEL
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│                                                                 │
│                          ROMÂNIA                                │
│           MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)    │
│          INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE               │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                         ┌─────┐                                 │
│                         │stema│                                 │
│                         │     │                                 │
│                         └─────┘                                 │
│                                                                 │
│                      PERMIS DE ARMA                             │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                         TIP B                                   │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                     PORT SI FOLOSIRE                            │
│                                                                 │
│                 ARME DE FOC ŞI MUNIŢIE                          │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                  Seria RO nr. 0000000                           │
│                                                                 │
│                      pag. 1                                     │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│            MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)   │
│              INSPECTORATUL …………                         │
│                                                                 │
│      ┌──────────────┐                                           │
│      │              │                                           │
│      │              │                                           │
│      │              │                                           │
│      │  FOTO        │                                           │
│      │  TITULAR     │  ───────────────────────                  │
│      │              │  (Semnãtura titularului)                  │
│      │              │                                           │
│      │              │                                           │
│      └──────────────┘                                           │
│                                                                 │
│                                                                 │
│     C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                          │
│                                                                 │
│                                                                 │
│       ───────────────────────────────────────                   │
│        (Numele şi prenumele titularului)                        │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│    Pemisul de armã eliberat la data de ………                │
│                                                                 │
│     Numãrul de înregistrare ………………….              │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                     Seria RO nr. 0000000                        │
│                          pag 2                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐    │
│    │                                                       │    │
│    │         Domiciliul în localitatea                     │    │
│    │                                                       │    │
│    │                                                       │    │
│    │  …………………………………………     │    │
│    │                                                       │    │
│    │  strada ………………… nr. ………           │    │
│    │                                                       │    │
│    │  bloc ……… scara ……… apt. ………..      │    │
│    │                                                       │    │
│    │ judeţ (sector) ………………………….,       │    │
│    │                                                       │    │
│    │                                                       │    │
│    └───────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│             SEFUL UNITATII                                      │
│                                                                 │
│            L.S.                                                 │
│                                                                 │
│                                                                 │
│                  Seria RO nr. 0000000                           │
│                          pag 3                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│                   VIZA PERMISULUI DE ARMĂ                       │
│   ┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │  VIZAT LA DATA           │  │  VIZAT LA DATA           │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │  …………………   │  │        …………….. │    │
│   │  ŞEFUL UNITĂŢII          │  │  ŞEFUL UNITĂŢII          │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │     │                    │  │     │                    │    │
│   │     │………………  │  │     │………………. │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │   ŞTAMPILA UNITĂŢII      │  │   ŞTAMPILA UNITĂŢII      │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │  Nr. înregistrare        │  │  Nr. înregistrare        │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │  ……………….     │  │  …………………   │    │
│   └──────────────────────────┘  └──────────────────────────┘    │
│   ┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │  VIZAT LA DATA           │  │  VIZAT LA DATA           │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │  …………………   │  │        …………….. │    │
│   │  ŞEFUL UNITĂŢII          │  │  ŞEFUL UNITĂŢII          │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │     │                    │  │     │                    │    │
│   │     │………………  │  │     │………………. │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │   ŞTAMPILA UNITĂŢII      │  │   ŞTAMPILA UNITĂŢII      │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │  Nr. înregistrare        │  │  Nr. înregistrare        │    │
│   │                          │  │                          │    │
│   │  ……………….     │  │  …………………   │    │
│   └──────────────────────────┘  └──────────────────────────┘    │
│                                                                 │
│                   Seria RO nr. 0000000                          │
│                           pag 4-5                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│                     ARME DEŢINUTE                               │
│   ┌────────────────────────────────────┬───────────────────┐    │
│   │Cartea de identitate a armei        │                   │    │
│   ├─────────────────────────┬──────────┴───────────────────┤    │
│   │Categoria armei          │                              │    │
│   ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤    │
│   │Caracteristicile armei   │                              │    │
│   ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤    │
│   │Destinaţia armei         │                              │    │
│   ├─────────┬───────────────┴──────────────────────────────┤    │
│   │Marca    │                                              │    │
│   ├─────────┼──────────────────────┬──────┬────────────────┤    │
│   │Seria    │                      │ Cal. │                │    │
│   ├─────────┴──────────────────┬───┴──────┴────────────────┤    │
│   │Data înscrierii ……….. │Data radierii ………..  │    │
│   │                            │                           │    │
│   │Nr. înregistrare……….. │Nr. înregistrare ……..  │    │
│   │                            │                           │    │
│   │ŞEFUL UNITATII              │ŞEFUL UNITĂŢII             │    │
│   │                            │                           │    │
│   │         L.S.               │           L.S.            │    │
│   │                            │                           │    │
│   └────────────────────────────┴───────────────────────────┘    │
│   ┌────────────────────────────────────┬───────────────────┐    │
│   │Cartea de identitate a armei        │                   │    │
│   ├─────────────────────────┬──────────┴───────────────────┤    │
│   │Categoria armei          │                              │    │
│   ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤    │
│   │Caracteristicile armei   │                              │    │
│   ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤    │
│   │Destinaţia armei         │                              │    │
│   ├─────────┬───────────────┴──────────────────────────────┤    │
│   │Marca    │                                              │    │
│   ├─────────┼──────────────────────┬──────┬────────────────┤    │
│   │Seria    │                      │ Cal. │                │    │
│   ├─────────┴──────────────────┬───┴──────┴────────────────┤    │
│   │Data înscrierii ……….. │Data radierii ………..  │    │
│   │                            │                           │    │
│   │Nr. înregistrare……….. │Nr. înregistrare ……..  │    │
│   │                            │                           │    │
│   │ŞEFUL UNITATII              │ŞEFUL UNITĂŢII             │    │
│   │                            │                           │    │
│   │         L.S.               │           L.S.            │    │
│   │                            │                           │    │
│   └────────────────────────────┴───────────────────────────┘    │
│                                                                 │
│                  Seria RO nr. 0000000                           │
│                     pag.6-19                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│                    TEVI REZERVĂ                                      │
│┌───────┬─────┬─────┬────────┬──────────────────┬───────────────────┐ │
││ Cat./ │MARCA│SERIA│CALIBRUL│NR.DE ÎNREGISTRARE│NR. DE ÎNREGISTRARE│ │
││Caract.│     │     │        │ŞI DATA INSCRIERII│ŞI DATA RADIERII   │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
││       │     │     │        │…………./    │…………../    │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │…………….  │…………….   │ │
││       │     │     │        │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI  │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │                  │                   │ │
││       │     │     │        │       L.S.       │        L.S.       │ │
│└───────┴─────┴─────┴────────┴──────────────────┴───────────────────┘ │
│                                                                      │
│                        Seria RO nr. 0000000                          │
│                          pag 20-23                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│                        MUNITIE                                       │
│┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │
││               CALIBRUL         │     CANTITATEA                   │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
││                                │                                  │ │
│└────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ │
│                                                                      │
│                   Seria RO nr. 0000000                               │
│                     pag 24-27                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│                    SCHIMBĂRI DE DOMICILIU                            │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
││ Schimbat domiciliul in localitatea                                │ │
││ ………………………………………………            │ │
││ strada ……………………. nr. ……………..            │ │
││                                                                   │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) ………….            │ │
││                                                                   │ │
││ de la data de …………………………………             │ │
││                                                                   │ │
││  Nr. de înregistrare …………………………..             │ │
││                                                                   │ │
││                                                                   │ │
││                 SEFUL UNITATII                                    │ │
││                                                                   │ │
││                                                                   │ │
││                      L.S.                                         │ │
││                                                                   │ │
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
││ Schimbat domiciliul in localitatea                                │ │
││ ………………………………………………            │ │
││ strada ……………………. nr. ……………..            │ │
││                                                                   │ │
││ bloc .. scara … apt. .. judeţ (sector) ………….            │ │
││                                                                   │ │
││ de la data de …………………………………             │ │
││                                                                   │ │
││  Nr. de înregistrare …………………………..             │ │
││                                                                   │ │
││                                                                   │ │
││                 SEFUL UNITATII                                    │ │
││                                                                   │ │
││                                                                   │ │
││                      L.S.                                         │ │
││                                                                   │ │
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                      │
│                     Seria Ro nr. 0000000                             │
│                        pag. 28-29                                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 6
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI
Nr. ………. data ………

AUTORIZAŢIE DE TRANSFER AL ARMELOR
(PERSOANE FIZICE)

Autorizãm efectuarea transferului de arme şi/sau muniţii, de cãtre
domnul …….. din localitatea …… strada …… nr. ……. judeţul
(sectorul) ………, CNP ………, posesorul permisului de armã TIP A,
de deţinere seria ….. nr. …….. eliberat de ……. la data …….,
vizat la data de ……….

A*. Autorizaţia se acordã pentru transferul urmãtoarelor arme:

1. Armã din categoria** …….. caracteristicile armei*** ………
destinaţia …. marca …. seria … calibrul … C.ld. seria … nr. …
2. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
3. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
4. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
5. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..

B. Autorizaţia se acordã pentru transferul urmãtoarelor cantitãţi şi
calibre de muniţie:
1. Cantitatea ……………. calibrul ……..
2. Cantitatea ……………. calibrul ……..
3. Cantitatea ……………. calibrul ……..
4. Cantitatea ……………. calibrul ……..
5. Cantitatea ……………. calibrul ……..

Transferul armei/muniţiei va avea loc pe traseul …….. ruta ………
Scopul transferului ………
Mijloc de transport ……….
Termenul de valabilitate al autorizaţiei ………..

INSPECTOR ŞEF
L.S.

În baza cererii numãrul …../….. se prelungeşte valabilitatea
autorizaţiei pânã la data de ………..

INSPECTOR ŞEF
L.S.
––––
* pentru un numãr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie
de calibre diferite se ataşeazã o anexã cu datele de identificare ale
armelor/muniţiilor
** categoria de arme conform Legii nr. 295/2004  poate fi B, C, D astfel
cã în cerere se menţioneazã în raport de situaţie una din categoriile
specificate
*** caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004  pot fi
individualizate prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din
anexa la lege la categoriile B, C, D
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 7
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI
Nr. ………. data ………

AUTORIZAŢIE TEMPORARĂ DE TRANSPORT ŞI FOLOSIRE A ARMEI
(PERSOANE FIZICE)

Autorizãm efectuarea transferului de arme şi/sau muniţii, de cãtre domnul
…….. din localitatea …… strada …… nr. ……. judeţul
(sectorul) ……, CNP ………, posesorul permisului de armã TIP A, de
deţinere seria ….. nr. …….. eliberat de ……. la data …….,
vizat la data de ……….

A. Autorizaţia se acordã pentru transportul şi folosirea armei categoria
…….., caracteristicile armei ….. marca … seria ….. calibrul …,
cartea de identitate a armei seria …… nr. ……..

B. Autorizaţia se acordã pentru transportul muniţiei corespunzãtoare:

Cantitatea ………. calibrul ……….

Transportul armei/muniţiei va avea loc pe traseul ……… ruta ……..
Mijloc de transport ………
Titularul este autorizat sã foloseascã arma şi muniţia în poligonul
aparţinând societãţii ………, situat la adresa ………

Termenul de valabilitatea al autorizaţiei ………

INSPECTOR ŞEF
L.S.

În baza cererii numãrul …../….. se prelungeşte valabilitatea
autorizaţiei pânã la data de ………..

INSPECTOR ŞEF
L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 8
*T*
MODEL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│                            ROMÂNIA                                   │
│             MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)       │
│            INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……….          │
│                                                                      │
│                                                                      │
│                          ┌───────┐                                   │
│                          │       │                                   │
│                          │ stema │                                   │
│                          │       │                                   │
│                          │       │                                   │
│                          └───────┘                                   │
│                                                                      │
│                   ATESTAT DE COLECŢIONAR                             │
│                    Seria C nr. 0001234                               │
│                                                                      │
│                                                                      │
│     Atestãm prin prezentul cã domnul/doamna ……. , domiciliat (ã) │
│ în localitatea ……, str. …, nr. …, bloc …, scara …,       │
│ apt. …, judeţ (sector) ……, C.N.P. ………., îndeplineşte     │
│ condiţiile legale privind statutul de colecţionar de arme, calitate  │
│ care îi conferã dreptul de a procura şi deţine arme pentru colecţie, │
│ în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare.                    │
│                                                                      │
│                                                                      │
│                                                                      │
│                                                                      │
│  INSPECTOR SEF                        Nr. …. data …..            │
│                                                                      │
│                                                                      │
│                                                                      │
│    L.S.                                                              │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

VIZA ATESTATULUI DE COLECŢIONAR
┌────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. de înregistrare … │Nr. de înregistrare …. │Nr. de înregistrare …│
│                        │                         │                       │
│Data …………….   │Data …………….    │Data ……………   │
│                        │                         │                       │
│ŞEFUL SERVICIULUI       │ŞEFUL SERVICIULUI        │ŞEFUL SERVICIULUI      │
│                        │                         │                       │
│  L.S.                  │   L.S.                  │   L.S.                │
│                        │                         │                       │
├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
│Nr. de înregistrare … │Nr. de înregistrare …. │Nr. de înregistrare …│
│                        │                         │                       │
│Data …………….   │Data …………….    │Data ……………   │
│                        │                         │                       │
│ŞEFUL SERVICIULUI       │ŞEFUL SERVICIULUI        │ŞEFUL SERVICIULUI      │
│                        │                         │                       │
│                        │                         │                       │
│  L.S.                  │   L.S.                  │   L.S.                │
│                        │                         │                       │
└────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 9
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……….
Nr. …….. data ……..

DISPOZIŢIE*
de anulare a autorizãrii şi de retragere a permisului de armã

In conformitate cu prevederile art. ……. din Legea nr. 295/2004
s-a dispus mãsura anulãrii autorizãrii, pentru a deţine arme şi muniţii
faţã de domnul ……… fiul lui ………. şi al ……. nãscut la …..
în localitatea …….. domiciliat în ….. str. ….. nr. …. bl. ….
apt. ….. sector/judeţ ….. posesor al actului de identitate …….
seria …. nr. …. şi al permisului de armã tip A/tip B, seria …..
nr. ….. eliberat la data de ……… de cãtre ……. pentru încãlcarea
prevederilor art. ……. din constând în aceea cã ……… .
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

INSPECTOR ŞEF

L.S.

*Dispoziţia de anulare a autorizãrii se va anexa la înştiinţarea adresatã
persoanei în cauzã în care se vor menţiona: armele ce fac obiectul anulãrii
autorizãrii, termenul în care persoana este obligatã sã înstrãineze armele,
precum şi faptul cã s-a retras permisul de armã în situaţiile în care se
impune acest lucru.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 10
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……….
Nr. ………. data ………

AUTORIZAŢIE
DE SCOATERE TEMPORARĂ DIN ŢARĂ A ARMELOR/ MUNIŢIILOR
(PERSOANE FIZICE)

Autorizãm scoaterea temporarã din România a armelor şi/sau muniţiilor,
aparţinând domnului …. din localitatea …… strada …… nr. ….
judeţul (sectorul) ………, CNP ………, posesorul permisului de armã
TIP A/TIP B, de deţinere seria ….. nr. …… eliberat de ……..
la data ……., astfel:

A*. Autorizaţia se acordã pentru scoaterea temporara a urmãtoarelor arme:

1. Armã din categoria …….. caracteristicile armei ………
destinaţia …. marca …. seria … calibrul … C.ld. seria … nr. …
2. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
3. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
4. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
5. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..

B*. Autorizaţia se acordã pentru scoaterea temporara a urmãtoarelor
cantitãţi şi calibre de muniţie:
1. Cantitatea ……………. calibrul ……..
2. Cantitatea ……………. calibrul ……..
3. Cantitatea ……………. calibrul ……..
4. Cantitatea ……………. calibrul ……..
5. Cantitatea ……………. calibrul ……..

Transferul armei/muniţiei va avea loc pe traseul …….. ruta ………
P.C.T.F. / Ieşire ………/ Intrare …………

Scopul transportului ………
Mijloc de transport ……….
Termenul de valabilitate al autorizaţiei ………..

INSPECTOR ŞEF
L.S.
––––
* pentru un numãr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie
de calibre diferite se ataşeazã o anexã  cu datele de identificare ale
armelor/muniţiilor
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 11
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……..
Nr. ….. data ……….

AVIZ
DE ÎNSTRĂINARE A ARMEI/MUNIŢIEI
PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Avizãm înstrãinarea pe teritoriul României de cãtre domnul (doamna) …..,
domiciliat în ……., posesor al paşaportului/actului de identitate
seria ……, nr. ……, eliberat de autoritãţile statului …….. la
data de ……., a urmãtoarelor:

A. Armã din categoria …. caracteristicile armei ……. cu destinaţie
…… marca  ……… seria ….. calibrul …… ;

B. muniţie:
Cantitatea …….. calibrul ……..,
deţinute în baza permisului de armã seria ….., nr. ….., eliberat la
data de …… de ……..

Avizul va fi prezentat autoritãţilor de frontierã la ieşirea din România
pentru justificarea înstrãinãrii armei/muniţiei

INSPECTOR ŞEF

L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 12
*T*
MODEL

FATĂ

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ………..
Nr. ………. data ………

AUTORIZAŢIE TEMPORARĂ
DE PROCURARE A ARMEI ŞI MUNIŢIEI LETALE

Se autorizeazã domnul(doamna) ………, domiciliat în ……., posesor al
paşaportului/actului de identitate seria ……, nr. …….., eliberat
de autoritãţile statului ……., valabil pânã la ……… pentru a
procura din România:

A. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ….. destinaţia … .
B. Ţeava rezervã din categoria …. caracteristici …. destinaţia … .
C. Muniţie:
1. Cantitatea ……………. calibrul ……..
2. Cantitatea ……………. calibrul ……..
3. Cantitatea ……………. calibrul ……..
4. Cantitatea ……………. calibrul ……..
5. Cantitatea ……………. calibrul ……..

Termenul de valabilitatea al autorizaţiei: ………..
În termen de 3 zile de la data achiziţionãrii armei/muniţiei, posesorul
acestei autorizaţii are obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie
care a eliberat-o, având asupra sa actul de provenienţã al acestora,
prezenta autorizaţie, cartea de identitate a armei şi arma procuratã,
(în vederea sigilãrii acesteia).

INSPECTOR ŞEF
L.S.

VERSO
Data procurãrii ……………..
Se certificã de cãtre armurierul …………
din localitatea …………………..
cã domnul ………………………….
a cumpãrat armã (ţeava) letalã din categoria ………,
caracteristicile ……. destinaţia ……….. marca …… seria ……
calibrul ….. cu factura numãrul ……. din data de …….. poziţia
din registrul de evidenţã a armelor ………

semnãtura gestionarului
loc ştampilã
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 13
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……
Nr. ………. data ………

AUTORIZAŢIE
DE SCOATERE DEFINITIVĂ DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
A ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR LETALE

Se autorizeazã domnul/doamna …….. domiciliat(ã) în ……. având
paşaportul/actul de identitate seria …… nr. …….. eliberat de ……
la data ……. pentru scoaterea definitivã de pe teritoriul României a
urmãtoarelor:
A*. Armã din categoria ……., caracteristicile armei …… destinaţie
…….. marca …….. seria ….. calibrul ……, cartea de identitate
a armei seria ……. nr. ……..
B. Ţeava de rezervã seria ……. calibrul …….
C. Muniţie:

1. Cantitatea ……………. calibrul ……..
2. Cantitatea ……………. calibrul ……..
3. Cantitatea ……………. calibrul ……..
4. Cantitatea ……………. calibrul ……..
5. Cantitatea ……………. calibrul ……..

Ţara de destinaţie ………./ruta ……..
Mijloc de transport …………….
P.C.T.F. – Ieşire ………………….
Termenul de valabilitatea a autorizaţiei: ………………..

Arma a fost sigilatã la data de ……. de cãtre ……. cu sigilul
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), numãrul …………

INSPECTOR ŞEF

L.S.
–––––
* caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004  pot fi individualizate
prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din anexa la lege,
la categoriile B.C.D
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 14
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……
Nr. ………. data ………

DOVADA NOTIFICĂRII
pentru procurarea armei neletale de persoanele fizice

Ca urmare a notificãrii prealabile a domnului ……….. cu domiciliul/
reşedinţa în localitatea ………., str ……., nr. …, judeţul
(sectorul) ……., CNP. ………. document de identitate, seria …..
nr. ……. se elibereazã prezenta dovadã, pentru procurarea unei arme
neletale cu caracteristicile ……. .
În termen de 5 zile de la procurarea armei neletale titularul are
obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie competent cu arma şi
documentul de provenienţã în vederea eliberãrii certificatului de
deţinãtor.

INSPECTOR ŞEF
L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 15
*T*
MODEL

FATĂ

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……       Seria ….. nr. …..
Nr. ….. data ……

CERTIFICAT DE DEŢINĂTOR
PENTRU ARME NELETALE
– PERSOANE FIZICE –

În temeiul Legii nr. 295/2004 , privind regimul armelor şi al muniţiilor
domnul (doamna) …….., din localitatea …….., str. ….., nr. …,
judeţul (sectorul) ….., posesor al documentului de identitate seria …..,
nr. ….., C.N.P. ……., este deţinãtor al armelor/muniţiilor neletale,
dupã cum urmeazã:

1. ARME*:
┌────┬────────────────┬───────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┐
│Nr. │    Destinaţia  │ Caracteristicile  │  Marca    │  Seria  │  Calibrul   │
│crt.│                │                   │           │         │             │
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
│ 1  │                │                   │           │         │             │
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
│… │                │                   │           │         │             │
├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
│10  │                │                   │           │         │             │
└────┴────────────────┴───────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┘

VERSO

2. MUNIŢIE*:
┌────┬─────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │                     │                      │                           │
│crt.│  Cantitatea (buc.)  │         Calibrul     │    Alte caracteristici    │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1  │                     │                      │                           │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│… │                     │                      │                           │
├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 10 │                     │                      │                           │
└────┴─────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘

INSPECTOR ŞEF
L.S.
–––-
* Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre
diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la certificatul
de deţinãtor.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 16
*T*
MODEL

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……
Nr. ……. data …….

AVIZ DE SCOATERE DEFINITIVĂ DIN ROMÂNIA
A ARMEI ŞI MUNIŢIEI NELETALE

ESTE AVIZAT domnul/doamna ………. domiciliat(ã) în …….. având
paşaportul/actul de identitate seria ….. nr. …….. eliberat de ……
la data ……., pentru scoaterea definitivã de pe teritoriul României
a armei şi/sau muniţiei neletale:
A. Arma  neletalã, cu caracteristicile …….., destinaţia …… marca
seria ……. calibrul ……..

B. Muniţia:
1. Cantitatea ……… calibrul ………
2. Cantitatea ……… calibrul ………
3. Cantitatea ……… calibrul ………

Ţara de destinaţie ………./ruta ……..
Mijloc de transport …………….
P.C.T.F. – Ieşire ………………….
Termenul de valabilitate a autorizaţiei: ………………..

INSPECTOR ŞEF
L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 17
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI …….
Nr. ….. data ………

AVIZ
pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul
României

Ca urmare a notificãrii prealabile a domnului/doamnei ……. cu
domiciliul/reşedinţa în localitatea …….., str. ….., nr. ……,
ţara ………, document de identitate …… seria …… nr. ……,
adresatã misiunii diplomatice române din …….. se acordã AVIZUL pentru
introducerea armei neletale, cu caracteristicile ……….. marca …..
seria ……. calibrul ……. .
Avizul este valabil de la data …….. pânã la data ………..

INSPECTOR ŞEF
L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 18
*T*
MODEL

Matca

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI………
Nr. ……. data ………

AUTORIZAŢIE
DE PROCURARE – ARME ŞI MUNIŢII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)

Se autorizeazã ……………….. cu sediul în localitatea ……,
str. ….., nr. ….., Codul Unic de inregistrare nr. …….. pentru
a procura:

1. Armã cu destinaţia …….. şi cantitatea de ……. cartuşe calibrul
aferent acesteia.

2. O ţeava de rezervã calibrul ……, pentru arma: (denumirea) ……
(categoria) …… (seria) ….. deţinutã în baza permisului de armã
tip ……, seria ….., nr. …..

ORGAN DE POLIŢIE

Faţã

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI………
Nr. ……. data ………

AUTORIZAŢIE
DE PROCURARE – ARME ŞI MUNIŢII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)

Se autorizeazã ……………….. cu sediul în localitatea ……,
str. ….., nr. ….., Codul Unic de inregistrare nr. …….. pentru
a procura:

1. Armã cu destinaţia …….. şi cantitatea de ……. cartuşe calibrul
aferent acesteia.

2. O ţeava de rezervã calibrul ……, pentru arma: (denumirea) ……
(categoria) …… (seria) ….. deţinutã în baza permisului de armã
tip ……, seria ….., nr. …..

–––
* Specificaţii suplimentare …………………………………….
……………………………………………………………..

Termenul de valabilitatea al autorizaţie pânã la data de ………..

ŞEFUL POLIŢIEI
L.S.

Se prelungeşte pânã la data de ………..

ŞEFUL POLIŢIEI
L.S.

În termen de 10 zile posesorul acestei autorizaţii are obligaţia de a
se prezenta la organul de poliţie care a eliberat-o, având asupra sa arma
procuratã, actul de provenienţã şi cartea de identitate a armei, în cazul
când aceasta existã.
––––
* se vor menţiona date suplimentare despre arma solicitatã

VERSO

Data procurãrii ………….
Se certificã de cãtre armurierul/autoritatea vamalã ………..
din localitatea ………………………………………..
cã persoana juridica …….. C.U.I. …….. cu sediul in localitate ….
a procurat:

1. armã din categoria ……., cu caracteristicile …… destinaţia …..
marca ……. seria …….. calibrul ………
2. O ţeava de rezervã, calibru ……… Seria ……. marca ………

a) De la (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care
înstrãineazã) ………., titular al permisului de armã/autorizaţie de
deţinere şi folosire, seria ….. nr. ………/factura numãrul …….
din data de ………
b) Din strãinãtate conf. doc. ………………

Poziţia din registrul de evidenţã a armelor/registrul vamal nr. …/…

semnãtura gestionarului/organul vamal

loc ştampilã
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 19
*T*
MODEL

FATĂ

ROMANIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……        seria …. nr. ……
Nr. …….. data ……..

AUTORIZAŢIE
DE DEŢINERE ARME ŞI MUNIŢII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)

În temeiul Legii nr. 295/2004 , privind regimul armelor şi al muniţiilor,
autorizãm ………., cu sediul în localitatea ……… strada ……..,
nr. …….., judeţul (sectorul)………, Codul Unic de Înregistrare
nr. ……., pentru a deţine armele şi muniţiile specificate în prezenta.
Adresa la care vor fi deţinute armele:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………

1.  ARME*

┌───┬──────────────────┬──────┬─────┬─────┬────────┬──────────┬──────┬─────────┐
│Nr.│categoria         │Desti-│     │     │        │          │      │Semnatura│
│Crt│    ───────-      │natia │Marcã│Serie│Calibrul│Carte de  │Adresa│   si    │
│   │    caracteristici│      │     │     │        │identitate│deti- │stampila │
│   │                  │      │     │     │        │          │nerii │         │
├───┼──────────────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼──────┼─────────┤
│1. │                  │      │     │     │        │          │      │         │
├───┼──────────────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼──────┼─────────┤
│…│                  │      │     │     │        │          │      │         │
└───┴──────────────────┴──────┴─────┴─────┴────────┴──────────┴──────┴─────────┘

INSPECTOR ŞEF
L.S.
––––
* Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre
diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la autorizaţia
de deţinere

VERSO

2. MUNIŢIE

┌──────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│ Nr.  │      Cantitatea          │           Calibrul   │   Observaţii    │
│ crt. │                          │                      │                 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
│      │                          │                      │                 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
│      │                          │                      │                 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
│      │                          │                      │                 │
└──────┴──────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┘

3. VIZA AUTORIZAŢIEI

┌────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
│ VIZA ÎN                │VIZA ÎN                  │ VIZA ÎN               │
│ ANUL ……..          │ANUL ………           │ ANUL ………..      │
│ LUNA ………         │LUNA ………           │ LUNA ………..      │
│ ZIUA ………         │ZIUA ………           │ ZIUA ………..      │
│                        │                         │                       │
│ ŞEFUL POLIŢIEI         │ŞEFUL POLIŢIEI           │ ŞEFUL POLIŢIEI        │
│                        │                         │                       │
├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
│ VIZA ÎN                │VIZA ÎN                  │ VIZA ÎN               │
│ ANUL ……..          │ANUL ………           │ ANUL ………..      │
│ LUNA ………         │LUNA ………           │ LUNA ………..      │
│ ZIUA ………         │ZIUA ………           │ ZIUA ………..      │
│                        │                         │                       │
│ ŞEFUL POLIŢIEI         │ŞEFUL POLIŢIEI           │ ŞEFUL POLIŢIEI        │
│                        │                         │                       │
└────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘

INSPECTOR ŞEF
L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 20
*T*
MODEL

FATĂ

ROMANIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……     seria …. nr. ……
Nr. …….. data ……..

AUTORIZAŢIE
DE FOLOSIRE – ARME ŞI MUNIŢII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)

În temeiul Legii nr. 295/2004 , privind regimul armelor şi al muniţiilor,
autorizãm ………., cu sediul în localitatea ……… strada ……..,
nr. …….., judeţul (sectorul)………, Codul Unic de Înregistrare
nr. ……., pentru a folosi armele şi muniţiile specificate în prezenta.
Adresa la care se pastreaza armele/munitia:
…………………………………………

1.  ARME*

┌───┬──────────────────┬──────┬─────┬─────┬────────┬──────────┬─────────┐
│Nr.│categoria         │Desti-│     │     │        │          │Semnatura│
│Crt│    ───────-      │natia │Marcã│Serie│Calibrul│Cartea de │   si    │
│   │    caracteristici│      │     │     │        │identitate│stampila │
│   │                  │      │     │     │        │          │         │
├───┼──────────────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1. │                  │      │     │     │        │          │         │
├───┼──────────────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┤
│…│                  │      │     │     │        │          │         │
└───┴──────────────────┴──────┴─────┴─────┴────────┴──────────┴─────────┘

INSPECTOR ŞEF
L.S.
––––
* Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre
diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la autorizaţie.

VERSO

2. MUNIŢIE

┌──────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│ Nr.  │      Cantitatea          │           Calibrul   │   Observaţii    │
│ crt. │                          │                      │                 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
│      │                          │                      │                 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
│      │                          │                      │                 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
│      │                          │                      │                 │
└──────┴──────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┘

3. VIZA AUTORIZAŢIEI

┌────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
│ VIZA ÎN                │VIZA ÎN                  │ VIZA ÎN               │
│ ANUL ……..          │ANUL ………           │ ANUL ………..      │
│ LUNA ………         │LUNA ………           │ LUNA ………..      │
│ ZIUA ………         │ZIUA ………           │ ZIUA ………..      │
│                        │                         │                       │
│ ŞEFUL POLIŢIEI         │ŞEFUL POLIŢIEI           │ ŞEFUL POLIŢIEI        │
│                        │                         │                       │
├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
│ VIZA ÎN                │VIZA ÎN                  │ VIZA ÎN               │
│ ANUL ……..          │ANUL ………           │ ANUL ………..      │
│ LUNA ………         │LUNA ………           │ LUNA ………..      │
│ ZIUA ………         │ZIUA ………           │ ZIUA ………..      │
│                        │                         │                       │
│ ŞEFUL POLIŢIEI         │ŞEFUL POLIŢIEI           │ ŞEFUL POLIŢIEI        │
│                        │                         │                       │
└────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘

INSPECTOR ŞEF
L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 21
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……
Nr. ………. data ………

AUTORIZAŢIE DE TRANSFER AL ARMELOR
(PERSOANE JURIDICE)

Autorizãm efectuarea transferului de arme şi/sau muniţii, de cãtre
…….., cu sediul in localitatea …… strada ….. nr. …. judeţul
(sectorul) ………, Codul Unic de Înregistrare nr. …………,
autorizatia de deţinere seria ….. nr. ……..

A. Autorizaţia se acordã pentru transferul urmãtoarelor arme*:

1. Armã din categoria** …….. caracteristicile armei ………
destinaţia …. marca …. seria … calibrul … C.ld. seria … nr. …
2. Armã din categoria ….. caracteristicile armei*** ….. destinaţia …
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
3. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
4. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
5. Armã din categoria ….. caracteristicile armei ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..

B. Autorizaţia se acordã pentru transferul urmãtoarelor cantitãţi şi
calibre de muniţie:
6. Cantitatea ……………. calibrul ……..
7. Cantitatea ……………. calibrul ……..
8. Cantitatea ……………. calibrul ……..
9. Cantitatea ……………. calibrul ……..
10. Cantitatea ……………. calibrul ……..

Transferul armei/muniţiei va avea loc pe traseul …….. ruta ………
Scopul transferului ………
Mijloc de transport ……….
Termenul de valabilitatea al autorizaţiei ………..

INSPECTOR ŞEF
L.S.

În baza cererii numãrul …../….. se prelungeşte valabilitatea
autorizaţiei pânã la data de ………..

INSPECTOR ŞEF
L.S.
––––
* pentru un numãr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie
de calibre diferite se ataşeazã o anexã cu datele de identificare ale
armelor/muniţiilor
** categoria de arme conform Legii nr. 295/2004  poate fi B, C, D astfel
cã în cerere se menţioneazã în raport de situaţie una din categoriile
specificate
*** caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004  pot fi
individualizate prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din
anexa la lege la categoriile B, C, D
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 22
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……..
Nr. ………. data ………

AUTORIZAŢIE
DE SCOATERE TEMPORARĂ DIN ŢARĂ A ARMELOR/ MUNIŢIILOR LETALE
(PERSOANE JURIDICE)

Se autorizeazã scoaterea temporarã din România a armelor şi/sau muniţiilor,
letale aparţinând ……. cu sediul in localitatea ….. strada ……
nr. …. judeţul (sectorul) ……, Codul Unic de Înregistrare nr. ……,
posesoare a autorizatiei de deţinere de arme si munitii seria …..
nr. …… eliberatã de …….. la data …….

A*. Autorizaţia se acordã pentru scoaterea temporara a urmãtoarelor arme:

1. Armã din categoria …….. caracteristici ……… destinaţia ….
marca …. seria … calibrul … C.ld. seria … nr. …
2. Armã din categoria ….. caracteristici ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
3. Armã din categoria ….. caracteristici……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
4. Armã din categoria ….. caracteristici ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..
5. Armã din categoria ….. caracteristici ……. destinaţia …..
marca ….. seria …. calibrul …. C.ld. seria …. nr. …..

B*. Autorizaţia se acordã pentru scoaterea temporara a urmãtoarelor
cantitãţi şi calibre de muniţie:
1. Cantitatea ……………. calibrul ……..
2. Cantitatea ……………. calibrul ……..
3. Cantitatea ……………. calibrul ……..
4. Cantitatea ……………. calibrul ……..
5. Cantitatea ……………. calibrul ……..

Reprezentantul autorizat al ……….. este domnul(doamna) ……..,
CNP …………..

Motivul scoaterii temporare din ţarã ………………….
Mijloc de transport …………………….
P.C.T.F./ Intrare …………../Ieşire ……..
Ţara de destinaţie a armei/muniţiei …………….
Termenul de valabilitate al autorizaţiei pânã la data de ……………

INSPECTOR ŞEF
L.S.
––––
* pentru un numãr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie
de calibre diferite se ataşeazã o anexã  cu datele de identificare ale
armelor/muniţiilor
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 23
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI …..     Seria ….. nr. …..
Nr. ……. data ……..

CERTIFICAT
DE DEŢINĂTOR ARME NELETALE
(PERSOANE JURIDICE)

În temeiul Legii nr. 295/2004 , privind regimul armelor şi al muniţiilor
………, cu sediul în localitatea …….., str. ……., nr. …….,
judeţul (sectorul) ………, cod unic de înregistrare nr. ………..,
este deţinãtoare a armelor / muniţiilor neletale, dupã cum urmeazã:

1. ARME:

┌─────────────────────────────────┬────────────┬────────┬───────┬────────────┐
│Caracteristicile armei prevãzute │ Destinaţia │ Marca  │ Seria │ Calibrul   │
│în Anexa la Legea nr. 295/2004 *  │            │        │       │            │
├────┬────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┤
│Nr  │                            │            │        │       │            │
│crt │Poziţia din Anexa           │            │        │       │            │
│    │la lege                     │            │        │       │            │
├────┼────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┤
│ 1. │                            │            │        │       │            │
├────┼────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┤
│… │                            │            │        │       │            │
├────┼────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┤
│10. │                            │            │        │       │            │
└────┴────────────────────────────┴────────────┴────────┴───────┴────────────┘

2. MUNIŢIE

┌────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┐
│  Cantitatea (buc.)         │ Calibrul        │        Alte caracteristici  │
├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.                          │                 │                             │
├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤
│…                         │                 │                             │
├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤
│10.                         │                 │                             │
└────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┘

Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre
diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la certificatul
de deţinãtor.
––––
* Caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004  pot fi individualizate
prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din anexa la lege,
la categoriile B,C,D

INSPECTOR ŞEF L.S.

VERSO

VIZA CERTIFICATULUI

┌────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
│ VIZAT ÎN               │VIZAT ÎN                 │ VIZAT ÎN              │
│ ANUL ……..          │ANUL ………           │ ANUL ………..      │
│ LUNA ………         │LUNA ………           │ LUNA ………..      │
│ ZIUA ………         │ZIUA ………           │ ZIUA ………..      │
│                        │                         │                       │
│ ŞEFUL POLIŢIEI         │ŞEFUL POLIŢIEI           │ ŞEFUL POLIŢIEI        │
│                        │                         │                       │
├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
│ VIZAT ÎN               │VIZAT ÎN                 │ VIZAT ÎN              │
│ ANUL ……..          │ANUL ………           │ ANUL ………..      │
│ LUNA ………         │LUNA ………           │ LUNA ………..      │
│ ZIUA ………         │ZIUA ………           │ ZIUA ………..      │
│                        │                         │                       │
│ ŞEFUL POLIŢIEI         │ŞEFUL POLIŢIEI           │ ŞEFUL POLIŢIEI        │
│                        │                         │                       │
├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
│ VIZAT ÎN               │VIZAT ÎN                 │ VIZAT ÎN              │
│ ANUL ……..          │ANUL ………           │ ANUL ………..      │
│ LUNA ………         │LUNA ………           │ LUNA ………..      │
│ ZIUA ………         │ZIUA ………           │ ZIUA ………..      │
│                        │                         │                       │
│ ŞEFUL POLIŢIEI         │ŞEFUL POLIŢIEI           │ ŞEFUL POLIŢIEI        │
│                        │                         │                       │
└────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 24
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ………
Nr. …… data ……

DOVADA NOTIFICĂRII
ARMĂ NELETALĂ
(PERSOANE JURIDICE)

Ca urmare a notificãrii prealabile a SC ……….. cu sediul în localitatea
…….., str. ………, nr. ……, judeţul (sectorul) …….., cod unic
de înregistrare nr. ………, reprezentatã prin domnul (doamna) ………,
C.N.P. ………., se elibereazã prezenta dovadã, pentru procurarea de arme
neletale în cantitate de ……….., având destinaţia ………. .
În termen de 5 zile de la procurarea armei neletale aveţi obligaţia de a vã
prezenta la organul de poliţie competent cu arma (armele) şi documentul de
provenienţã în vederea eliberãrii certificatului de deţinãtor.

INSPECTOR ŞEF
L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 25
*T*
MODEL

FATA

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……     Seria ….. nr. …..
Nr. ….. data …….

AUTORIZAŢIE
DE FUNCŢIONARE A POLIGONULUI DE TRAGERE

În temeiul ………………….. se AUTORIZEAZĂ FUNCŢIONAREA poligonului
de tragere pentru:

1. arme letale []
2. arme neletale  []
situat în localitatea …….., judeţul (sectorul) ……., strada ……..
nr. ……., aparţinând societãţii comerciale …….., cu sediul în ……
Codul Unic de înregistrare nr. …………

În poligon se pot efectua trageri cu urmãtoarele categorii de arme:

Letale:

1. Categoria B,
┌──┐
Caracteristicile armei  └──┘

┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┐
│   8  │ 9   │10   │11   │ 12  │  13  │  14  │  15   │ 16   │ 17  │ 18   │
├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┤
│      │     │     │     │     │      │      │       │      │     │      │
└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┘

2. Categoria C,

Caracteristicile armei [ ]
┌──────┬─────┬─────┬─────┐
│  19  │ 20  │ 21  │ 22  │
├──────┼─────┼─────┼─────┤
│      │     │     │     │
└──────┴─────┴─────┴─────┘

3. Categoria D,  [ ]

Neletale:   [ ]

Se va marca cu X în dreptul categoriei şi caracteristicilor
corespunzãtoare armei.

INSPECTOR ŞEF
L.S.

VERSO

VIZA AUTORIZAŢIEI

┌────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
│ VIZA ÎN                │VIZA ÎN                  │ VIZA ÎN               │
│ ANUL ……..          │ANUL ………           │ ANUL ………..      │
│ LUNA ………         │LUNA ………           │ LUNA ………..      │
│ ZIUA ………         │ZIUA ………           │ ZIUA ………..      │
│                        │                         │                       │
│ ŞEFUL POLIŢIEI         │ŞEFUL POLIŢIEI           │ ŞEFUL POLIŢIEI        │
│                        │                         │                       │
├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
│ VIZA ÎN                │VIZA ÎN                  │ VIZA ÎN               │
│ ANUL ……..          │ANUL ………           │ ANUL ………..      │
│ LUNA ………         │LUNA ………           │ LUNA ………..      │
│ ZIUA ………         │ZIUA ………           │ ZIUA ………..      │
│                        │                         │                       │
│ ŞEFUL POLIŢIEI         │ŞEFUL POLIŢIEI           │ ŞEFUL POLIŢIEI        │
│                        │                         │                       │
├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
│ VIZA ÎN                │VIZA ÎN                  │ VIZA ÎN               │
│ ANUL ……..          │ANUL ………           │ ANUL ………..      │
│ LUNA ………         │LUNA ………           │ LUNA ………..      │
│ ZIUA ………         │ZIUA ………           │ ZIUA ………..      │
│                        │                         │                       │
│ ŞEFUL POLIŢIEI         │ŞEFUL POLIŢIEI           │ ŞEFUL POLIŢIEI        │
│                        │                         │                       │
└────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 26
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ………      Seria ….. nr. …..
Nr. ….. data ……..

AUTORIZAŢIE
PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI
DE INIŢIERE ŞI PREGĂTIRE TEORETICĂ
ŞI PRACTICĂ PE LINIE DE ARME ŞI MUNIŢII

Se autorizeazã societatea comercialã ………… cu sediul în localitatea
………… strada …….. nr. ……… judeţul (sectorul), ……….,
Codul Unic de Înregistrare ………, sã organizeze şi sã desfãşoare
cursuri de iniţiere şi pregãtire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi
muniţii. Activitãţile se vor desfãşura la:
– pregãtirea teoreticã la sediul din ………., str. ……., nr. ……,
judeţ (sector) …………;
– pregãtirea practicã la poligonul situat în ………, aparţinând …….

INSPECTOR ŞEF
L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 27
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……..     Seria …… nr. …..
Nr. …….. data ……..

ATESTAT
DE INSTRUCTOR ÎN POLIGONUL DE TRAGERE

Domnul/Doamna …………., domiciliat(ã) în localitatea ……….,
str. …….., nr. ……., bloc ……, scara ….., apt. ……, judeţ
(sector) ………. CNP ……… îndeplineşte condiţiile legale şi a
obţinut calitatea de instructor în poligonul de tragere cu arme şi
muniţii, care îi conferã drepturile conexe prevãzute în Legea nr. 295/2004 ,
privind regimul armelor şi al muniţiilor.

INSPECTOR ŞEF
L.S.

*VIZE DE PRELUNGIRE A VALABILITĂŢII ATESTATULUI

┌──────┬──────────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ Nr.  │Nr. şi data vizei │ Organul de poliţie │Valabil pana│   Semnãtura şi  │
│crt.  │                  │                    │la data de: │     ştampila    │
├──────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│      │                  │                    │            │                 │
├──────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│      │                  │                    │            │                 │
├──────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│      │                  │                    │            │                 │
├──────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│      │                  │                    │            │                 │
└──────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

––––
* Prezentul atestat se vizeazã la intervale de 5 ani.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 28
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……..
Nr. …… data …….

DISPOZIŢIE *
de anulare a autorizãrii şi retragerea autorizaţiei
persoanelor juridice

În conformitate cu prevederile art. ………., începând cu data de …..,
s-a dispus anularea autorizãrii şi retragerea autorizaţiei de ……….
nr. ………. din ………, emisã de ………. S.C. …….., cu sediul
în localitatea ………, str. …….., nr. ……., judeţul (sectorul)
…………., cod unic de înregistrare nr. ………, pentru încãlcarea
prevederilor art. …….. din ……… constând în aceea cã:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

INSPECTOR ŞEF
L.S.

* dispoziţia de anulare a autorizãrii se va anexa la înştiinţarea
adresatã persoanei în cauzã
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 29
*T*
MODEL

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                ROMÂNIA                                  │
│                   MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)    │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                      CARTEA DE IDENTITATE A ARMEI                       │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                             ┌───────┐                                   │
│                             │       │                                   │
│                             │stema  │                                   │
│                             │       │                                   │
│                             │       │                                   │
│                             └───────┘                                   │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                  Seria RO nr. 0000000                                   │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                          pag 1                                          │
│                                                                         │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│         │   Date generale de identificare ale armei               │     │
│         ├───────────────────────────┬─────────────────────────────┤     │
│         │ Categoria                 │                             │     │
│         ├────────────────────┬──────┴─────────────────────────────┤     │
│         │ caracteristicile   │                                    │     │
│         └────────────────────┴────────────────────────────────────┘     │
│         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│         │      Elemente de verificare                             │     │
│         ├───────────────────────────┬─────────────────────────────┤     │
│         │ Marca                     │                             │     │
│         ├───────────────────────────┴─────────────────────────────┤     │
│         │ Seria                                                   │     │
│         ├───────────────────────────┬─────────────────────────────┤     │
│         │ Calibru                   │                             │     │
│         ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤     │
│         │ Tara de origine           │                             │     │
│         ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤     │
│         │ Tara de provenienta       │                             │     │
│         ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤     │
│         │ Serie cutie mecanisme     │                             │     │
│         ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤     │
│         │ Serie teava               │                             │     │
│         └───────────────────────────┴─────────────────────────────┘     │
│         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│         │                   Marcajul                              │     │
│         ├───────────────────────────┬─────────────────────────────┤     │
│         │Indicativul de tara        │                             │     │
│         ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┤     │
│         │Indicativul producatorului │                             │     │
│         ├───────────────────┬───────┼─────────────────────────────┤     │
│         │Anul de fabricatie │       │                             │     │
│         ├───────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤     │
│         │Numarul de ordine  │       │                             │     │
│         └───────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘     │
│         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│         │  Alte date generale de identificare a armei             │     │
│         ├───────────────────┬───────┬─────────────────────────────┤     │
│         │Munitia folosita   │       │                             │     │
│         ├───────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤     │
│         │Numar de tevi      │       │                             │     │
│         ├───────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤     │
│         │Pozitia tevilor    │       │                             │     │
│         └───────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘     │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                            Seria RO nr. 0000000                         │
│                                                                         │
│                               pag. 2                                    │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│         │           Date privind omologarea armei                 │     │
│         │       (pentru arme fabricate în România)                │     │
│         ├───────────────────────────────────────────────┬─────────┤     │
│         │Seria şi nr. certificatului de omologare       │         │     │
│         ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┤     │
│         │Data eliberãrii certificatului de omologare    │         │     │
│         ├───────────────────────────────────────────────┴─────────┤     │
│         │Autoritatea emitentã a certificatului de omologare       │     │
│         ├──────────────────────────────────────────────────       │     │
│         │                                                         │     │
│         │                                                         │     │
│         ├─────────────────────────────────────────────────────────┤     │
│         │ Date privind certificarea îndeplinirii condiţiilor de   │     │
│         │                      omologare                          │     │
│         │          (pentru armele introduse în România)           │     │
│         ├───────────────────┬─────────────────────────────────────┤     │
│         │ Ţara de origine   │                                     │     │
│         ├───────────────────┴─────────────────────────────────────┤     │
│         │Seria şi nr. certificatului de omologare din ţara        │     │
│         │de origine                                               │     │
│         ├──────────────────────────────────────────────────       │     │
│         │                                                         │     │
│         ├───────────────────────────────────────────────┬─────────┤     │
│         │Data omologãrii în România                     │         │     │
│         ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┤     │
│         │Seria şi nr. omologãrii în România             │         │     │
│         ├───────────────────────────────────────────────┴─────    │     │
│         │Autoritatea emitentã                                     │     │
│         ├──────────────────────────                               │     │
│         │                                                         │     │
│         └─────────────────────────────────────────────────────────┘     │
│         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│         │Avizul de constatare tehnico-ştiinţificã criminalisticã  │     │
│         ├──────────────────────────┬──────────────────────────────┤     │
│         │ Nr. şi data avizului     │                              │     │
│         ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┤     │
│         │Autoritatea emitentã:     │                              │     │
│         ├──────────────────────────┴──────────────────────────────┤     │
│         │Autoritatea emitentã:               data                 │     │
│         │                                                         │     │
│         │   L.S.                                                  │     │
│         └─────────────────────────────────────────────────────────┘     │
│                                                                         │
│                        Seria RO nr. 0000000                             │
│                           pag. 3                                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│         │Verificãri periodice cu privire la starea tehnicã a armei│     │
│         ├───────────┬─────────────────────────┬───────┬───────────┤     │
│         │Datã       │Unitatea care a efectuat │Starea │ Semnãtura │     │
│         │verificãrii│  verificarea            │tehnica│si ştampila│     │
│         ├───────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┤     │
│         ├───────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┤     │
│         ├───────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┤     │
│         ├───────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┤     │
│         ├───────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┤     │
│         └───────────┴─────────────────────────┴───────┴───────────┘     │
│         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│         │Menţiuni privind retragerea cãrţii de identitate a armei │     │
│         ├───────────┬─────────────────────────┬───────┬───────────┤     │
│         │Datã       │Unitatea care a dispus   │Numar  │ Semnãtura │     │
│         │retragerii │         retragerea      │ de in-│si ştampila│     │
│         │           │                         │regis- │           │     │
│         │           │                         │trare  │           │     │
│         ├───────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┤     │
│         └───────────┴─────────────────────────┴───────┴───────────┘     │
│                                                                         │
│         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│         │                 Alte menţiuni                           │     │
│         │                                                         │     │
│         │   ………………………………………..       │     │
│         │   ………………………………………..       │     │
│         │   ………………………………………..       │     │
│         │                                                         │     │
│         │                                                         │     │
│         │                                                         │     │
│         │   ………………………………………..       │     │
│         │                                                         │     │
│         │                                                         │     │
│         └─────────────────────────────────────────────────────────┘     │
│                                                                         │
│                         Seria RO nr. 0000000                            │
│                                                                         │
│                           pag 4                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 30
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ………
Nr. ……. data ………

AVIZ
de principiu pentru includerea în obiectul de activitate
a operaţiunilor cu arme şi muniţii

Urmare a solicitãrii domnului …………, adresatã în calitate de ……
al SC ……… cu sediul în localitatea …….., str. ……, nr. …..,
judeţul (sectorul) ……., cod unic de înregistrare nr. ……, se acordã
AVIZUL de principiu, în vederea includerii în obiectul de activitate al
societãţii a urmãtoarelor domenii:

1. …………………… – COD CAEN ………..;
2. …………………… – COD CAEN ………..;
3. …………………… – COD CAEN ………..;
4. …………………… – COD CAEN ………..;
5. …………………… – COD CAEN ………..;
6. …………………… – COD CAEN ………..;

Prezentul aviz are o valabilitate de 30 de zile.

INSPECTOR ŞEF
L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 31
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI …….    seria …. nr. ….

AUTORIZAŢIE
PENTRU EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR CU
ARME ŞI MUNIŢII LETALE

În temeiul Legii nr. 295/2004 , privind regimul armelor şi al muniţiilor,
autorizãm ………, cu sediul în localitatea ………., strada …….,
nr. ….., judeţul (sectorul), ……, Codul Unic de Înregistrare nr. ….,
pentru a efectua urmãtoarele operaţiuni cu arme şi muniţii:

1. …………………… – COD CAEN ………..;
2. …………………… – COD CAEN ………..;
3. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;
.. …………………… – COD CAEN ………..;

INSPECTOR ŞEF
L.S.
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 32
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
Nr. ……… data ………

AVIZ
pentru operaţiuni de import/export cu arme şi muniţii
(armurieri)

Se acordã AVIZUL pentru efectuarea de operaţiuni de import/export cu arme
şi muniţii ………., cu sediul în localitatea ………, str. ……..,
nr. …….., judeţul (sectorul) …….., cod unic de înregistrare
nr. ………., astfel:

A.
1. ……… (bucãţi) arme din categoria …….., caracteristicile* …….
marca …….., calibrul ……….;
2. ……… (bucãţi) arme din categoria …….., caracteristicile …….
marca ……., calibrul …….;

B.
1. ……. (bucãţi) muniţie, calibrul ……..;
2. ……. (bucãţi) muniţie, calibrul …….. .

Ţara de unde/unde se importã/exportã armele/muniţia ………..
Termenul de valabilitatea al avizului pânã la data de ………
Mijloc de transport ……………
P.C.T.F. INTRARE/IEŞIRE ……………..
Paza transportului este asiguratã de …………… în baza contractului
nr. ………/……… .

INSPECTOR ŞEF
L.S.

* Caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004  pot fi individualizate
prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din anexa la lege,
la categoriile B.C.D

În cazul în care caracteristicile enunţate vor necesita completarea
listei cu mai mult de 2 puncte, vor exista anexe
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ANEXA 33
*T*
MODEL

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL  DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ……….
Nr. …….. data ……..

AVIZ
PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI DE ARME ŞI MUNIŢII

În baza autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii
seria …….. nr. …….. societatea comercialã …….., cu sediul în*1)
…………, Codul Unic de Înregistrare nr. ………, este avizatã sã
efectueze transportul*2)………… de arme şi muniţii dupã cum urmeazã:

*A.
1. ……….. (bucãţi) arme din categoria ……., caracteristicile …..
destinaţie ………. marca …….., calibrul ……….;
2. ……….. (bucãţi) arme din categoria ……., caracteristicile …..
destinaţie ………. marca …….., calibrul ……….;

*B.
………. (bucãţi) muniţie, calibrul ………….;
………. (bucãţi) muniţie, calibrul …………. .

Transportul se va efectua cu:
1. Auto tip …….. marca …….., nr. înmatriculare …………,
omologare R.A.R. nr. ………. din ………., A.N.O.A.M. nr. …….
din …….., licenţã de execuţie pentru transport de materiale
periculoase A.R.R. nr. …../……..,

2. Auto tip …….. marca …….., nr. înmatriculare …………,
omologare R.A.R. nr. ………. din ………., A.N.O.A.M. nr. …….
din …….., licenţã de execuţie pentru transport de materiale
periculoase A.R.R. nr. …../……..,

Conducãtori auto autorizaţi:
1. ………….;
2. ………….;
3. …………. .

Ruta utilizata ………………
P.C.T.F. INTRARE/IEŞIRE …………………
Paza transportului este asiguratã de ………… în baza contractului
nr. ………./…….. .

Termenul de valabilitate al avizului este pânã la data de ……….
Transportul armelor şi muniţiilor se va face cu îndeplinirea condiţiilor
prevãzute în Legea nr. 333/2003 , privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor şi normelor de aplicare ale acesteia

INSPECTOR ŞEF
L.S.
––––-
*1) adresa completã
*2) intern/internaţional
* În cazul în care caracteristicile enunţate vor necesita completarea
listei cu mai mult de 2 puncte, vor exista anexe
*ST*
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevãzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

––––

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s