STATUTUL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ARTE MARŢIALE (Extras)

Agenţia Naţională pentru Sport
Direcţia Generală Programe Sportive

Extrase din Statutele unor Federaţii Sportive Naţionale

STATUTUL  FEDERAŢIEI  ROMÂNE DE ARTE MARŢIALE
(Extras)

CAPITOLUL I Denumire, Statut Juridic, Componenţă, Durata de  funcţionare, Sediu, Patrimoniu
CAPITOLUL II      Scop şi Obiective
Art.8 Scopul Federaţiei Române de Arte Marţiale este de valorificare a aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei; acela de a aduna practicanţii de arte marţiale (pentru stilurile componente) din întreaga ţară şi de a dezvolta un spirit de prietenie şi de ajutor reciproc între toate organizaţiile sportive.
FRAM va promova atât latura sportivă cât şi cea educativă şi spirituală a artelor marţiale. Pe plan sportiv, federaţia va duce o politică de mărire a numărului de practicanţi, dintre care să fie selectaţi, prin intermediul campionatelor naţionale, cei mai valoroşi sportivi care să prezinte cu cinste România în competiţiile internaţionale.

Art.9 Obiectivele Federaţiei Române de Arte Marţiale sunt următoarele :
a.    organizarea, conducerea şi controlul ramurilor şi stilurilor componente (art.3), pe plan naţional;
b.    dezvoltarea şi promovarea artelor marţiale cuprinse la art.3 pe întreg teritoriul ţării, sub toate formele lor, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, rasiale, religioase, sex sau vârstă;
c.    promovarea artelor marţiale practicate sub egida FRAM şi nominalizate la art.3 prin intermediul echipelor reprezentative şi cele ale cluburilor sportive, în competiţiile internaţionale;
d.    dezvoltarea şi statornicirea unor legături constante între federaţie şi structurile sportive afiliate, în cadrul unui sistem de gestiune democratică a activităţii bazat pe autonomie, încredere, transparenţă, răspundere şi loialitate;
e.    elaborarea şi organizarea sistemului competiţional intern prin care se asigură desfăşurarea competiţiilor naţionale şi locale la toate categoriile de vârstă şi sex. Competiţiile interne se vor desfăşura după regulamentele federaţiilor internaţionale (acolo unde acestea există) sau după regulamentele  proprii  pentru categoriile care nu au corespondent internaţional;
f.    organizarea procesului de selecţie, formare pregătire şi perfecţionare continuă a sportivilor în concordanţă cu cerinţele necesare obţinerii de rezultate pe plan internaţional;
g.    perfecţionarea continuă a nivelului de calificare a specialiştilor; antrenori, instructori, arbitri, etc. în colaborare cu instituţiile autorizate;
h.    dezvoltarea bazei materiale necesare desfăşurării tuturor activităţilor prezentate în obiectul de activitate (competiţii, antrenamente, cercetare, pregătirea loturilor naţionale, etc.);
i.    reprezentarea şi apărarea intereselor stilurilor de arte marţiale nominalizate la art.3, pe plan intern şi internaţional;
j.    extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare cu federaţiile de specialitate din alte ţări, precum şi cu forurile mondiale şi la care federaţia este afiliată;
k.    colaborarea cu alte federaţii, asociaţii, fundaţii sau organisme de specific (inclusiv societăţi comerciale) din ţară sau străinătate, în vederea realizării obiectului de activitate;
l.    promovarea spiritului de fair -play  în competiţii şi în sălile de antrenament;
m.    interzicerea folosirii substanţelor dopante în activitatea sportivă şi pedepsirea celor care le utilizează;
n.    organizarea unor activităţi de cercetare în domeniul artelor marţiale, cât şi organizarea de seminarii, conferinţe, cursuri pentru reprezentarea rezultatelor acestor cercetări;
o.    valorificarea de materiale sportive specifice domeniului artelor marţiale cât şi a celor nespecifice;
p.    elaborarea şi editarea de publicaţii proprii privind activitatea artelor marţiale, producerea şi valorificarea materialelor tehnice şi publicitare legate de domeniul  său de activitate( casete video, compact discuri, reviste, cărţi, pliante, calendare, agende,tricouri, agenţi, etc.);
q.    colectarea, prelucrarea şi prezentarea pe diferite suporturi a informaţiilor din domeniul artelor marţiale, cât şi valorificarea acestora.

CAPITOLUL III    Atribuţiile Federaţiei Române de Arte Marţiale

Art.10. Federaţia Română de Arte Marţiale organizează activitatea stilurilor de arte marţiale componente, precum şi propria activitatea în concordanţă cu prezentul statut, cu regulamentele  şi hotărârile adoptate de organele sale potrivit competenţelor.

Art.11. Principalele atribuţii ale FRAM sunt:

a)    elaborează strategia naţională de dezvoltare a stilurilor de arte marţiale componente şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi ;
b)    organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza normelor şi regulamentelor adoptate potrivit prezentului şi omologhează rezultatele lor;
c)    întocmeşte calendarul sportiv intern şi internaţional al departamentelor şi sprijină desfăşurarea acestor activităţi;
d)    elaborează şi adoptă regulamentele şi norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială pentru activitatea proprie;
e)    organizează şi coordonează întreaga activitatea a arbitrilor din cadrul federaţiei, privind formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora pe baza unui regulament propriu de funcţionare;
f)    elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor de performanţă din cadrul loturilor naţionale de stil la competiţiile internaţionale;
g)    colaborează cu MTS/ANS, cu MEC şi/sau cu instituţiile din structurile acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul artelor marţiale componente;
h)    organizează sau tutelează competiţiile oficiale cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României, cu avizul MTS/ANS;
i)    organizează stagii de pregătire susţinute de către persoane autorizate din ţară şi din străinătate, pentru sportivi, antrenori arbitri;
j)    întreprinde măsuri pentru prevenirea, controlarea şi sancţionarea folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor;
k)    promovează spiritul de fair-play în competiţii şi în sălile de antrenamente, militează pentru combaterea violenţei şi pentru folosirea tehnicilor învăţate la antrenamente numai în cazuri de autoapărare;
l)    administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale ale statutului , regulamentelor şi normelor interne;
m)    stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor care se aplică în activitatea fram;
n)    asigură mijloace financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi nepatrimoniale specifice activităţii sportive sau din activităţi economice direct realizate în legătură cu obiectul de activitate al fram;
o)    se poate asocia cu persoane fizice sau juridice în scopul constituirii de societăţi comerciale sau pentru participarea cu părţi sociale la societăţi comerciale, fondurile obţinute fiind utilizate pentru activitatea specifică federaţiei;
p)    exercită autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate în condiţiile prevăzute de Legea nr.69/2000 şi în concordanţă cu statutul şi regulamentele proprii;
q)    reprezintă, susţine şi apără interesele stilurilor de arte marţiale componente pe plan intern, în relaţiile cu  MTS/ANS şi  COR/COSR,  autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe plan internaţional, în relaţiile cu forurile mondiale şi europene la care este afiliată, cu federaţiile de profil din alte ţări sau alte foruri internaţionale cu implicaţii în domeniul de activitatea al federaţiei.

CAPITOLUL IV    Afilierea Structurilor Sportive
CAPITOLUL V     Membrii
CAPITOLUL VI    Organele de conducere, administrare şi control
CAPITOLUL VII   Personalul salariat al FRAM
CAPITOLUL VIII  Asociaţiile Judeţene şi ale Municipiului Bucureşti de Arte Marţiale
CAPITOLUL IX    Ligile Profesioniste de Arte Marţiale
CAPITOLUL X     Mijloace financiare şi Materiale
CAPITOLUL XI    Competiţii
CAPITOLUL XII   Autoritatea disciplinară
CAPITOLUL XIII  Combaterea violenţei şi dopajului în sport
CAPITOLUL XIV  Măsuri disciplinare
CAPITOLUL XV   Litigii
CAPITOLUL XVI  Retragerea din federaţie
CAPITOLUL XVII Dizolvarea Federaţiei şi Lichidarea Patrimoniului
CAPITOLULXVIII Supravegherea şi controlul din partea Ministerului  Tineretului Şi Sportului
CAPITOLUL XIX  Dispoziţii Finale

STATUTUL  FEDERAŢIEI  ROMÂNE DE ARTE MARŢIALE DE CONTACT
(Extras)

CAPITOLUL I  Denumire,Componenţă,Formă Juridică, Scop, Durata de funcţionare, Însemne, Sediu, Patrimoniu iniţial
CAPITOLUL II     Obiective
Art.9 Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact organizează, conduce, controlează şi supraveghează activităţile şi competiţiile sportive oficiale în teritoriu a stilurilor de arte marţiale de contact ce fac parte din Federaţie, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază ca necesare în condiţiile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, nr.69/2000 cu modificările şi completările de ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, a prezentului Statut, a regulamentelor şi normelor proprii .

În acest sens principalele obiective ale F.R.A.M.C. sunt:
a.    dezvoltarea şi promovarea artelor marţiale de contact componente ale federaţiei pe întreg teritoriul româniei sub toate formele lor (sportive, aplicative şi de sănătate) fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;
b.    organizarea, conducerea, controlul activităţii  artelor marţiale de contact componente ale federaţiei, amatoare şi profesioniste, pe plan naţional;
c.    promovarea artelor marţiale de contact practicate sub egida F.R.A.M.C, prin echipele reprezentative şi cele ale cluburilor, în competiţiile internaţionale;
d.    dezvoltarea şi statornicirea  unor legături constante între federaţie, ligile profesioniste de kick box / thai box, asociaţiile judeţene, asociaţia  municipiului Bucureşti şi cluburile de arte marţiale de contact, profesioniste sau amatoare, în cadrul unui sistem de gestiune democratică a activităţii bazat pe autonomie, răspundere, încredere şi transparenţă;
e.    elaborarea şi organizarea sistemului intern competiţional intern prin care să se asigure  desfăşurarea de campionate naţionale , cupe naţionale şi alte competiţii şi gale la toate categoriile de vârstă sau sex, şi un cadru obiectiv pentru derularea acestora;
f.    organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare continuă a sportivilor, în concordanţă cu cerinţele necesare obţinerii de performanţe la nivel naţional şi internaţional;
g.    atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinei  sportive  în obiectivizarea şi dirijarea procesului de selecţie şi pregătire a sportivilor, precum şi perfecţionarea continuă a specialiştilor din artele marţiale de contact;
h.    dezvoltarea bazei materiale necesare pregătirii loturilor naţionale;
i.    reprezentarea şi apărarea intereselor artelor marţiale de contact componente ale F.R.A.M.C pe plan intern şi internaţional;
j.    lărgirea relaţiilor de cooperare cu federaţiile internaţionale de specialitate, amatoare profesioniste şi federaţiile naţionale a altor ţări, asigurarea unei reprezentări marcante a artelor marţiale de contact componente în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale mondiale, europene şi zonale de specialitate, la care F.R.A.M.C, este afiliată;
k.    promovarea conceptului de fair-play în competiţii, interzicerea dopajului în activitatea sportivă;
l.    elaborarea unor reglementări privitoare la controlul antidoping şi a măsurilor ce vor fi luate împotriva celor care se fac vinovaţi de dopaj, cu observarea dispoziţiilor Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.

CAPITOLUL III    Atribuţii
Art.10  FRAMC organizează activitatea artelor marţiale de contact afiliate la aceasta din România, în temeiul prezentului Statut şi pe baza regulamentelor normelor şi hotărârilor (deciziilor ) adoptate de organele sale potrivit competenţelor stabilite de Statut în condiţiile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000.
Art.11 în scopul realizării obiectivelor sale, FRAMC , are următoarele atribuţii principale:
    elaborează strategia naţională de dezvoltare a artelor marţiale de contact pentru amatori şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;
    elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurarea materială pentru activitatea proprie şi activitatea artelor marţiale de contact în general;
    stabileşte calendarul sportiv amator intern şi internaţional pe departamente şi stiluri, sprijină prin toate posibilităţile sale realizarea acestora;
    organizează campionatele şi competiţiile oficiale de nivel naţional şi omologhează rezultatele acestora şi ale competiţiilor zonale;
    elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire şi de participare a loturilor naţionale de stil la competiţiile internaţionale;
    colaborează cu Iinstitutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă, pentru asigurarea asistenţei metodico – ştiinţifice şi medicale de specialitate la nivelul cluburilor şi a loturilor naţionale, potrivit evoluţiei şi cerinţelor specifice artelor marţiale de contact cu privire la perfecţionarea continuă a sportivilor amatori/profesionişti precum şi modernizarea metodelor de antrenament în consens cu standardele atinse pe plan internaţional;
    colaborează cu Agenţia Naţională pentru Sport, cu MEC/ MEN şi/sau cu instituţii din structura acestora pentru formarea, şi perfecţionarea specialiştilor din domeniu artelor marţiale de contact;
    colaborează –împreună cu centrul de formare şi perfecţionare a antrenorilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport – organizarea de cursuri de formare, examene de perfecţionare şi ridicare a gradului de calificare şi/sau calificare a antrenorilor, precum şi a altor tehnicieni din domeniu;
    organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor ce oficiază în competiţiile/ galele pentru sportivii amatori şi profesionişti din cadrul F.R.A.M.C privind formarea, perfecţionarea continuă, calificarea şi promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcţionare. arbitrii ce oficiază în competiţiile/galele pentru profesionişti se vor supune regulamentelor şi normativelor elaborate de către direcţia profesionism;
    organizează şi tutelează competiţiile oficiale internaţionale ale stilurilor componente care au loc pe teritoriul României cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Sport;
    întreprinde măsuri pentru prevenirea, controlul şi sancţionarea folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor, colaborând în acest sens cu Agenţia Naţională Antidoping, în conformitate cu dispoziţiile legii nr.227/2006pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport;
    administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, precum şi ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii;
    asigură mijloacele financiare şi materiale, din activităţi nepatrimoniale specifice activităţii sportive profesioniste sau amatoare, din activităţi economice directe realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federaţiei, organizate în unităţi proprii cu sau fără personalitate juridică;
    se poate asocia cu alte persoane juridice şi fizice în scopul constituirii de societăţi comerciale ;
    colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alţi factori interesaţi, pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea bazei materiale destinate practicării artelor marţiale de contact;
    elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea artelor marţiale de contact componente ale federaţiei;
    produce şi pune în circulaţie materiale video (video-caste, video-cd, dvd-uri) tehnice pentru artele marţiale de contact;
    exercită autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate, în termenii prevăzuţi de Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000, Legii  nr.551/2004 şi potrivit statutului şi regulamentelor proprii;
    reprezintă susţine şi apără interesele artelor marţiale de contact pe plan intern, în relaţiile cu Agenţia Naţională pentru Sport, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe plan internaţional, în relaţiile cu federaţiile internaţionale, federaţiile naţionale din alte ţări sau alte foruri sportive internaţionale cu implicaţii în domeniul artelor marţiale de contact.
CAPITOLUL IV    Membrii Afiliaţi, Drepturile şi Obligaţiile Acestora
CAPITOLUL  V     Organele de conducere
CAPITOLUL  VI   Personalul Salariat al Federaţiei
CAPITOLUL  VII   Asociaţiile Judeţene de Arte Marţiale de Contact şi  Asociaţia de Arte Marţiale de Contact a Municipiului Bucureşti
CAPITOLUL VIII   Ligile Profesioniste de Arte Marţiale de Contact (Kick    Box- Thai Box)
CAPITOLUL  IX     Mijloace financiare şi Materiale
CAPITOLUL    X     Statutul Sportivului
CAPITOLUL   XI     Competiţii
CAPITOLUL   XII   Autoritatea Disciplinară
CAPITOLUL  XIII   Măsuri Disciplinare
CAPITOLUL   XIV  Litigii
CAPITOLUL    XV  Retragerea din federaţie, Dizolvarea, Pierderea calităţii de membru afiliat, suspendarea şi excluderea membrilor afiliaţi
CAPITOLUL XVI    Dizolvarea Federaţiei şi Lichidarea Patrimoniului
CAPITOLUL XVII    Dispoziţii Finale
CAPITOLUL XVIII   Intrarea în vigoare a Statutului

FEDERAŢIA  ROMÂNĂ DE GIMNASTICĂ
( EXTRAS)

Capitolul I – Denumire, Componenţă, Formă juridică, Scop, Durată de funcţionare, Patrimoniul iniţial, Sediu şi însemne
Capitolul II – Relaţiile cu Federaţia Internaţională de Gimnastică ( FIG ) şi Uniunea Europeană de Gimnastică ( UEG )
Capitolul III – Relaţiile cu  Agenţia Naţională pentru Sport
Capitolul IV – Scop şi obiective
Art.13
1.    Obiectul de activitate al Federaţiei Române de Gimnastică îl constituie organizarea şi controlul asupra practicării gimnastici pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le consderă necerare.
2.    În acest sens, principalele obiective ale Federaţiei Române de Gimnastică sunt:
a.    dezvoltarea şi promovarea practicării gimnasticii pe teritoriul României în toate formele sale, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;
b.    să organizeze, conducă şi să controleze activitatea de gimnastică pe plan naţional;
c.    dezvoltarea unor legături permanente între federaţie şi asociaţiile judeţene, cluburile sportive cu secţii de gimnastică, bazate pe autonomie, transparenţă şi loialitate;
d.    elaborează şi organizează sistemul competiţional naţional, sistemul naţional de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare a sportivilor, în concordanţă cu nivelul internaţional al gimnasticii;
e.    promovează spiritul de fair-play şi interzicerea folosirii substanţelor dopante în activitatea de gimnastică;
f.    perfecţionarea nivelului de calificare a antrenorilor, arbitrilor şi a altor tehnicieni, în concordanţă cu nevoile activităţii de gimnastică;
g.    atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinii sportive în obiectivele procesului de pregătire a gimnaştilor, inclusiv al celor din loturile naţionale;
h.    dezvoltarea bazei materiale de interes naţional destinată practicării gimnasticii;
i.    reprezentarea şi promovarea intereselor gimnasticii româneşti pe plan intern şi internaţional.

Capitolul V – Atribuţii
Art. 14  FRG organizează activitatea de gimnastică şin România, precum şi propria sa activitate, în temeiul prezentului statut şi în baza regulamentelor, normeloe şi hotărârilor adoptate de organele sale, potrivit competenţelor stabilite de prezentul statut.
Art.  15 În scopul realizării obiectivelor sale, FRG îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)    elaborează strategia naţională de dezvoltare a gimnasticii, norme, cerinţe şi baremuri şi controlează aplicarea acestora de către membii afiliaţi;
b)    organizează activităţile şi competiţiile oficiale de gimnastică la nivel naţional, în baza regulamentelor şi normelor adoptate potrivit prezentului statut şi omologează rezultatele acestora;
c)    organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de gimnastică privind formarea, perfecţionarea, clasificarea şi promovarea acestora pe baza unui regulament propriu de funcţionare şi al regulamentelor FRG;
d)    elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor din cadrul reprezentativelor naţionale de gimnastică la competiţiile internaţionale;
e)    organizează sau tutelează competiţiile internaţionale oficiale de gimnastică care au loc pe teritoriul României, cu avizul ANS;
f)    colaborează cu ANS, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi/sau cu instituţii din structura acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul gimnasticii;
g)    întreprinde măsuri pentru prevenirea, controlul şi sancţionarea folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor, precum şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, pentru promovarea spiritului fair-play şi a toleranţei în activitatea de pregătire şi competiţii;
h)    colaborează cu Centrul de Cercetări pentru Problemele Sportului şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă pentru sporirea capacităţii de cuprindere şi asigurare a asistenţei medico-ştiinţifice la nivelul cluburilor şi a loturilor naţionale, precum şi pentru modernizarea metodelor de antrenament;
i)    administrează şi gestionează mijloacele materiale şi financiare aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, precum şi ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii;
j)    asigură mijloace financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi nepatrimoniale sau din activităţi economice directe, realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federaţiei, organizate în unităţi proprii cu/sau fără personalitate juridică;
k)    elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea de gimnastică;
l)    reprezintă, susţine şi apără interesele FRG pe plan intern, în relaţiile cu ANS, COSR, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe plan internaţional, în relaţiile cu fig, ueg, federaţiile naţionale din alte ţări sau alte foruri internaţionale cu implicaţiile naţionale din alte ţări sau alte foruri sportive internaţionale cu implicaţii în domeniul gimnasticii.
Capitolul VI – Membri afiliaţi, Drepturile şi obligaţiile acestora
Capitolul VII – Organele federaţiei
Capirolul VII – Asociaţiile judeţene de gimnastică şi asociaţia de gimnastică a municipiului Bucureşti
Capitolul IX – Mijloace financiare şi materiale
Capitolul XI – Sportivi, antrenori, instructori şi arbitri
Capitolul XI – Competiţii
Capitolul XII – Recompense şi sancţiuni
Capitolul XIV – Litigii
Capitolul XIV – Retragerea din federaţie, dizolvarea, pierderea calităţii de membru afiliat, suspendarea şi excluderea membrilor afiliaţi
Capitolul XV – Măsuri cu privire la prevenirea, controlul şi reprimarea folosirii substanţelor interzise şi controlul antidoping
Capitolul XVI – Promovarea toleranţei şi fair-play-lui în gimnastică
Capitolul XVII – Dispoziţii finale

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE JUDO
( EXTRAS)

PREAMBUL
INTERPRETĂRI
Capitolul I – Denumire; Componenţă; Forma Juridică; Scop; Durata de
funcţionare;Patrimoniu iniţial; Sediul; Insemne:
Capitolul II – Relaţiile cu FIJ şi UEJ:
Capitolul III – SCOP ŞI OBIECTIVE:
Art. 9.
1)    Scopul principal al FRJ este organizarea şi controlul practicării judoului în România, extinderea activităţii pe întreg teritoriul ţării, formarea şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii, în vederea dezvoltării activităţii  de performanţă şi obţinerea de rezultate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional.
2)    In acest sens, principalele obiective ale FRJ sunt:
a.    dezvoltarea şi promovarea practicării judo-ului pe teritoriul României, sub toate formele sale şi fără de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;
b.    organizarea, conducerea, controlul şi sprijinirea activităţii de judo pe plan naţional;
c.    promovarea judo-ului românesc prin loturile reprezentative şi cele ale cluburilor, în competiţiile internaţionale;
d.    dezvoltarea şi statornicirea unur legături constante între FRJ, AJJ şi a Municipiului Bucureşti şi cluburilor cu secţii de judo, bazat pe autonomie, răspundere, încredere, transparenţă, loialitate şi coeziune;
e.    elaborarea şi organizarea sistemului competiţional intern prin care să se asigure desfăşurarea de campionate şi competiţii de judo la toate nivelurile, un cadru obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorică a judoka şi echipelor participante, desemnarea echipelor campioane şi judoka campioni;
f.    organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare continuă a judoka în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele performanţiale de pe plan internaţional;
g.    prevenirea încălcării Statutului, Regulamentelor şi Normelor FRJ, FIJ, UEJ, precum şi cele ale COSR şi CIO;
h.    contracararea introducerii unor practici neregulamentare în judo, precum şi protejarea acestuia de eventuale abuzuri;
i.    promovarea spiritului de fair-play în activitatea de judo, combaterea violenţei şi interzicerea folosirii substanţelor dopante în practicarea acestui sport;
j.    formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare şi / sau clasificare a specialiştilor pentru judo, antrenori, preparatori, instructori, arbitri, alţi tehnicieni necesari – în corelare cu nevoile activităţii de judo;
k.    atragerea şi implicarea cercetării ţtiinţifice şi medicinei sportive în obiectivizarea şi dirijarea procesului de selecţie şi pregătire a judoka, inclusiv a loturilor naţionale;
l.    dezvoltarea bazei materiale de interes naţional destinată judo-ului;
m.    reprezentarea şi apărarea judo-ului românesc pe plan intern şi internaţional;
n.    lărgirea relaţiilor de cooperare cu federaţiile similare din alte ţări şi asigurarea unei reprezentări de marcă a judo-ului din România în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale mondiale, europene şi zonale ale judo-ului la care FRJ este afiliată ( FIJ, UEJ, Comitetul Balcanic, etc.);
o.    sprijinirea membrilor federaţiei afiliaţi în situaţii de necesitate deosebite;

Capitolul IV – ATRIBUŢII:
Art. 10. FRJ organizează activitatea de judo din România, precum şi propria sa activitate, în temeiul prezentului Statut şi pe baza Regulamentelor, Normelor şi Hotărârile (deciziilor) adoptate de organele sale potrivit competenţelor stabilite de Statut.
Art. 11. În scopul realizării obiectivelor sale,FRJ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a.    elabotrează strategia naţională de dezvoltare a judo-ului şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;
b.    elaborează şi adoptă Regulamentul şi Norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurarea materială pentru activitatea proprie şi activitatea de judo în general;
c.    stabileşte calendarul sportiv anual în corelaţie cu cel internaţional al loturilor naţionale şi echipelor de club;
d.    organizează activitatea, campionatele şi competiţiile oficiale de judo la nivel naţional, în baza Regulamentelor şi Normelor adoptate potrivit prezentului Statut şi omologhează rezultatele acestora;
e.    elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire de participare a loturilor naţionale la competiţiile internaţionale de judo;
f.    colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (INCS) şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă (INMS) pentru sporirea capacităţii de cuprindere şi asigurare a asistenţei medico-ştiinţifice şi medicale de specialitate la nivelul loturilor naţionale şi cluburilor de judo, potrivit evoluţiei şi cerinţelor specifice ale acestui sport cu privire la selecţia, formarea, pregătirea şi perfecţionarea continuă a judoka, precum şi pentru modernizarea metodelor de antrenament în judoka precum şi pentru modernizarea metodelor de antrenament în conformitate cu standardele atinse pe plan internaţional;
g.    colaborează cu ANS, cu MEC şi cu instituţiile din structurile acestora, pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul judo-ului;
h.    organizează cursuri, stagii de instruire, seminarii, examene pentru perfecţionarea a antrenorilor de judo, precum şi altor tehnicieni din domeniu;
i.    formarea, perfecţionarea continuă a activităţilor, clasificarea şi promovarea acestora pe baza unui regulament propriu de funcţionare;
j.    organizează sau tutelează competiţiile oficiale internaţionale de judo care au loc pe teritoriul României, cu avizul ANS;
k.    întreprinde măsuri pentru prevenirea, controlul şi sancţionarea folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate direct la nivel naţional;
l.    întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la competiţiile de judo, pentru promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei în activitatea de judo;
m.    administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale ale Statutului, Regulamentelor şi Normelor proprii;
n.    stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor care se aplică în activitatea de judo;
o.    asigură mijloace financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi nepatrimoniale specifice activităţii de judo sau din activităţi economice directe realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federaţiei, organizate în unităţi proprii cu sau fără personalitate juridică;
p.    se poate asocia cu alte persoane juridice şi fizice în scopul constituirii de societăţi comerciale sau pentru participarea cu părţi sociale la societăţi comerciale;
q.    colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alţi factori interesaţi pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea bazei materiale destinate practicării judo-ului;
r.    elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea de judo;
s.    organizează banca de date a federaţiei privind activitatea de judo din România;
t.    exercită autoritatea disciplinară în domeniu sau de activitate în temeiul Legii EFS nr.69/2000, a Statutului şi Regulamentelor proprii;
u.    reprezintă, susţine şi apără interesele judo-ului Românesc pe plan intern în relaţiile cu ANS,COSR, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe plan internaţional, în relaţiile cu FIJ şi UEJ, federaţiile naţionale de judo din alte ţări sau alte forurii sportive internaţionale cu implicaţii în domeniul judo-ului.
Capitolul V – Membri afiliaţi; Drepturile şi obligaţiile acestora:
Capitolul VI – Organele federaţiei:
Capitolul VII – Asociaţiile judeţene de judo şi a municipiului Bucureşti:
Capitolul VIII – Dopajul; Violenţa în judo şi promovarea fair-play-ului:
Capitolul IX – Mijloacele financiare şi materiale:
Capitolul X – Retragerea din federaţie; Dizolvarea; Pierderea calităţii de membru
afiliat; Suspendarea şi excluderea membrilor afiliaţi;
Capitolul XI – Dizolvarea federaţiei şi lichidarea patrimoniului:
Capitolul XII – Dispoziţii finale:

STATUTUL  FEDERAŢIEI  ROMÂNE KARATE MODERN
(Extras)
CAPITOLUL   I : Dispoziţii Generale
CAPITOLULII:Denumirea, Forma Juridică, Sediul, Durata, Însemnele
CAPITOLULIII: Patrimoniu,
CAPITOLUL IV: Scopul şi Obiectul de Activitate

Art.9 FRKM este o organizaţie naţională nonprofit şi are scop principal al activităţii descoperirea şi îndrumarea tinerelor talente în karate, respectând toate regulamentele şi instrucţiunile MTS/ANS şi ale federaţiilor internaţionale la care este afiliată.
FRKM va sprijinii dezvoltarea neângrădită a celor patru stiluri componente (shotokan, shito-ryu , goju-ryu, wado-ryu) şi nu va admite hotărâri şi decizii care au ca scop promovarea unui stil în detrimentul celorlalte.
Art.10 Obiectul de actvitatea al FRKM este:
a.    organizarea de activităţi sportive:Campionate Naţionale, Cupe, Concursuri Sportive de masă în conformitatea cu regulamentele FRKM, regulamentele MTS/ANS şi cu regulamentele de competiţie ale federaţiilor internaţionale la care este afiliată;
organizarea de cursuri de specialitate şi stagii de pregătire pentru tehnicieni şi sportivi privind formarea şi perfecţionarea continuă având ca scop clasificarea şi promovarea acestora în baza unor regulamente proprii de funcţionare;
b.    FRKM sprijină cluburile care au ca activitate principală iniţierea în domeniul karate stiluri :shotokan, shito-ryu , goju-ryu, wado-ryu;
c.    elaborarea şi realizarea planurilor de pregătire şi participare a sportivilor de performanţă din cadrul reprezentativelor naţionale la competiţii internaţionale;
d.    exercitarea puterii disciplinare în termenii prevăzuţi de Legea 69/2000 şi potrivit statutului şi regulamentelor proprii;
e.    asigurarea spaţiilor şi bazelor sportive necesare pregătirii loturilor sportive naţionale;
f.    colaborare cu alte organizaţii naţionale sportive( federaţii sportive, institute cu specific de pregătire sportivă, Institutul de Medicină Sportivă, Şcoala Naţională de Antrenori, ANFS, Institutul de Cercetări în domeniul sportului) în vederea ridicării nivelului tehnic al sportivilor şi antrenorilor, acestea urmând a fi prevăzute în cadrul unor protocoale încheiate în acest sens;
g.    elaborarea şi aplicarea strategiei şi programelor de activitate în domeniu, pe termen scurt, mediu şi lung în concordanţă cu strategia MTS/ANS şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;
h.    Promovarea măsurilor de prevenire şi control al folosirii substanţelor şi al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate la nivel naţional;
i.    întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei în activitatea sportivă;
j.    FRKM asigură reprezentarea delegaţiilor de karate din România, la competiţiile sportive internaţionale la care este afiliată. Menţine relaţiile de colaborarea cu forurile internaţionale de specialitate, cu federaţiile sindicale din late ţări afiliate la acesta;
k.    adoptarea de norme tehnice, metodice şi organizatorice în conformitate cu reglementările Federaţiei Europene de Karate (UEK), Federaţiei Mondiale de Karate (FMC),federaţiilor internaţionale de stil, MTS/ANS şi legislaţiei române;
l.    îndrumarea şi controlul de specialitate ale activităţilor, secţiilor, şi cluburilor afiliate ;
m.    FRKM colaborează cu COR/CORS ca urmare de recunoaşterii de către, Comitetul Olimpic Internaţional, a karate-ului prin Federaţia Mondială de Karate ca viitor sport olimpic;
n.    FRKM organizează în România competiţii internaţionale cu acordul MTS/ANS.

CAPITOLUL  V: Afilieri Internaţionale
CAPITOLUL VI: Condiţii de Afiliere, Reafiliere, Radiere, Excludere
CAPITOLUL VII: Membrii FRKM
CAPITOLUL VIII: Organele de conducere FRKM
CAPITOLUL     IX: Organele de Control
CAPITOLUL     X:  Comisiile şi Colegiile Centrale
CAPITOLUL    XI:  Asociaţiile Judeţene de Karate Modern
CAPITOLUL   XII:  Mijloace Materiale şi Financiare
CAPITOLUL  XIII: Recompense şi Sancţiuni
CAPITOLUL  XIV: Personalul Salariat
CAPITOLUL   XV:  Prevenirea Violenţei şi Lupta Împotriva Dopajului
CAPITOLUL XVI: Dizolvarea
CAPITOLUL XVII: Dispoziţii Finale

STATUTUL  FEDERAŢIEI ROMÂNE DE TIR SPORTIV
(Extras)

CAPITOLUL     I    :Denumire, Forma Juridică, Sediul, Durata
CAPITOLUL  II   :SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI
Art. 5  Scopul şi obiectul de activitate
a)    promovarea, organizarea, sprijinul şi controlul activităţii de tir sportiv din România, sub toate formele sale, fără discriminări politice,rasiale sau religioase.
b)    Reprezentarea tirului sportiv din România în organismele internaţionale, Federaţia Internaţională de Tir Sportiv – ISSF, Confederaţia Europeană de Tir- CET, Conferinţa Balcanică, etc.; colaborarea cu alte organizaţii şi organisme sportive pe plan intern şi internaţional; asigurarea condiţiilor de pregătire şi participare a sportivilor la competiţiile internaţionale: Jocurile Olimpice, campionate mondiale, europene, balcanice,cupe mondiale şi alte concursuri locale sau zonale, cu respectarea Statutului şi regulamentelor Federaţiei Internaţionale de Tir Sportiv şi a Confederaţiei Europene de Tir.
c)    Organizarea şi desfăşurarea altor activităţi aducătoare de venituri, în legătură cu obiectul  său de activitate-art.47, 48 O.G. nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi federaţii.

5.1 Atribuţii:

a)    elaborează strategia pe plan naţional a tirului sportiv şi controlează aplicarea ei de către membrii afiliaţi;
b)     organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza calendarului sportiv intern, a normelor şi regulamentelor adoptate potrivit Statutului propriu;
c)    organizează şi coordonează întreaga activitate a  arbitrilor – formarea, perfecţionarea,clasificarea şi promovarea acestora, pe baza regulamentului propriu de funcţionare;
d)      elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor de performanţă din cadrul lotului olimpic şi naţional de tir la competiţiile internaţionale, de obiectiv şi de pregătire, asigurarea materialelor necesare îndeplinirii scopului propus;
e)     exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de Legea nr.69/2000, Titlu V Art.46b, precum şi al Statutului şi regulamentului propriu de organizare al Federaţiei;
f)     organizează sau tutelează competiţiile oficiale cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României cu avizul A.N.S, conform legii;
g)     promovează măsurile de prevenire şi control asupra folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial, capacitatea sportivilor, sau  să modifice rezultatele competiţiilor sportive organizate la nivel naţional, precum şi la nivel internaţional;
h)      colaborează cu A.N.S şi  M.E.C, cu instituţiile din structura acestora, pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul tirului sportiv – antrenori, instructori, alţi tehnicieni – cu celelalte instituţii centrale şi locale  care au atribuţii în organizarea activităţii sportive conform legii precum şi cu Comitetul Olimpic Român, pentru pregătirea sportivilor olimpici;
i)  intreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea  spiritului fair- play şi toleranţei în activitatea sportivă, în conformitate cu programul naţional adoptat de A.N.S în această direcţie;
j)  federaţia este reprezentată în relaţiile cu terţi, în justiţie şi în faţa altor autorităţi de către preşedinte, secretarul general şi/sau de către alte persoane desemnate de preşedintele Federaţiei.

5.2 Mijloace de acţiune

a)    stabilirea orientărilor privind dezvoltarea tirului sportiv în România;
b)    organizarea de campionate şi competiţii interne de tir sportiv ;
c)    elaborarea şi realizarea sistemului competiţional, a calendarului sportiv intern şi internaţional anual, a planurilor de pregătire şi participare a sportivilor din loturile olimpice şi naţionale la competiţiile interne şi internaţionale, oficiale şi amicale;
d)    organizarea de cursuri pentru formarea şi perfecţionarea arbitrilor;
e)    elaborarea de regulamente şi reglementări, norme şi normative necesare organizării şi desfăşurării tirului sportiv din România;
f)    administrarea şi gestionarea corespunzătoare a mijloacelor mobiliare, imobiliare şi financiare aflate în patrimoniu în conformitate cu prevederile legale ale Statutului propriu;
g)    asigurarea de mijloace financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi nepatrimoniale specifice activităţii tirului sau din activităţi economice în unităţi proprii;
h)    asocierea cu alte persoane fizice sau juridice în vederea constituirii de societăţi comerciale sau prin participarea cu părţi sociale la societăţi comerciale, în vederea realizării obiectului de activitate;
i)    elaborarea şi editarea de publicaţii privind activitatea de tir sportiv;
j)    efectuarea de importuri în regim propriu de, echipament şi materiale specifice: pistoale, arme, muniţii, talere, ţinte – instalaţii şi aparatură specifică, necesară activităţii de pregătire, participare şi reprezentare a sportivilor din loturile olimpice şi naţionale la competiţiile internaţionale oficiale_ Jocuri Olimpice, campionate mondiale şi cupe mondiale, campionate europene, etc., cu respectarea legislaţiei în vigoare;
k)    stabilirea de măsuri concrete şi sancţiuni ce decurg din reglementările internaţionale privind combaterea violenţei şi dopajului în sport, care vor avea la bază prevederile Programului naţional în materie;
l)    acordă distincţii celor care au contribuit la realizarea scopului Federaţiei.
m)    orice alt pachet de acţiuni care servesc scopului şi obiectului de activitate al Federaţiei.

Capitolul Iii   :Organizarea Şi Funcţionarea Federaţiei
Capitolul Iv: Organele De Conducere
Capitolul  V:  Organul De Administrare, Gestionare Şi Control Al Federaţiei
Capitolul Vi : Descrierea Funcţiilor Biroului Federal
Capitolul   Vii: Procedura De Alegeri
Capitolul  Viii: Personalul Salariat Al Federaţiei
Capitolul     Ix: Asociaţiile Judeţene Şi A Municipiului Bucureşti De Tir Sportiv
Capitolul      X:  Cu Privire La Sportivi Şi Antrenori
Capitolul     Xi:  Comisiile Şi Colegiile Centrale
Capitolul    Xii: Autoritatea Disciplinară
Capitolul   Xiii: Activitatea Economico-Financiară A Federaţiei
Capitolul   Xiv: Dizolvarea Şi Lichidarea
Capitolul    Xv : Retragerea Din Federaţie, Pierderea Calităţii De Membru Afiliat,
Suspendarea Şi Excluderea Mebrilor Afiliaţi
Capitolul     Xvi : Relaţiile Federaţiei
Capitolul    Xvii: Dispoziţii Finale

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s