ASPECTE PRIVIND ÎNŞTIINŢAREA AUTORITĂŢILOR, AVERTIZAREA ŞI ALARMAREA POPULAŢIEI ÎN SITUAŢIA PRODUCERII UNOR SITUAŢII DE URGENŢĂ

 
 Transmiterea mesajelor de înştiinţare despre iminenţa producerii sau producerea unor situaţii de urgenţă către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, pentru ca aceştia, în funcţie de evoluţia factorului de risc, să realizeze avertizarea şi/sau alarmarea populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici, sunt primele măsuri de protecţie ce se întreprind în scopul gestionării situaţiilor de urgenţă.


Executarea acestui prim ansamblu de activităţi conduce la prevenirea, evitarea surprinderii autorităţiolor şi populaţiei, precum şi eliminarea/reducerea efectelor riscurilor asupra vieţii, mediului, valorilor materiale şi culturale importante.
Organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă este reglementată prin OMAI nr. 1259/2006. În acest sens, pentru ca organizarea activităţilor de înştiinţare şi alarmare să se desfăşoare eficient şi oportun, inspectoratul general şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene au întocmit Plan de înştiinţare şi alarmare al IGSU, respectiv planuri de înştiinţare şi alarmare ale judeţelor. La nivelul localităţilor, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi operatorii economici sursă de risc, au întocmit Schema organizării avertizării şi alarmării populaţiei. Această schema împreună cu schema dispunerii echipamentelor de avertizare – alarmare şi zonele de acoperire, semnificaţia semnalelor de alarmare, situaţia cu echipamentele de avertizare – alarmare dispuse în teritoriul  de responsabilitate, lanţul de alarmare şi aducere a personalului propriu la consiliul local sau la sediul operatorilor economici, după caz, constituie dosarul  de  înştiinţare,  avertizare  şi  alarmare  a populaţiei  în  situaţii  de protecţie civilă, întocmit la nivelul fiecărui comitet local şi operator sursă de risc, conform precizărilor transmise de către IGSU prin adresa nr. 41844/2009.

ÎNŞTIINŢARE – activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie.
Conform Legii nr. 481/2004 şi OMAI nr. 1259/2006 înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi/sau locale se realizează de către serviciile de urgenţă profesioniste (IGSU şi ISUJ-uri/al municipiului Bucureşti) şi constă în transmiterea informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre şi/sau a conflictelor armate, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie.
Pe baza informaţiilor primite de la structurile care au atribuţii în monitorizarea şi evaluarea pericolelor şi a riscurilor specifice (conform HGR nr. 2288/2004), Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin Centrul Operaţional Naţional înştiinţează:
centrele operative cu activitate permanentă ale ministerelor şi instituţiilor publice centrale cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă;
centrele operaţionale judeţene/al municipiului Bucureşti din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene;
Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, prin centrele operaţionale judeţene/al municipiului Bucureşti, pe baza înştiinţării primite, transmit mesajele de înştiinţare către:
Comitetul judeţean, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă;
Unităţile şi subunităţile subordonate;
Unităţile teritoriale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale;
Inspectoratul Judeţean de Poliţie;
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi;
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră.
De asemenea, odată cu mesajele de înştiinţare, transmise de către serviciile de urgenţă profesioniste, se retransmit avertizările, prognozele şi informările emise  de structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, realizându-se în acest fel la o dublare a transmiterii informaţiilor necesare luării măsurilor iniţiale.
Mesajele de înştiinţare pot fi transmise şi de către operatorii economici sursă de risc (baraje aparţinând SGA, Hidroelectrica, combinate chimice etc.), în situaţia în care, prin activitatea desfăşurată (avarii, accidente tehnologice etc.), pun în pericol populaţia, bunurile materiale şi mediul înconjurător.
Centrul operativ/dispeceratul operatorului economic – Centrul Operaţional Judeţean  – Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă;
sau
Centrul operativ/dispeceratul operatorului economic – Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă – Centrul Operaţional Judeţean.
Echipamentele utilizate pentru transmiterea mesajelor de înştiinţare sunt:
aparatura de înştiinţare-alarmare tip F1001;
staţiile de emisie-recepţie, precum şi receptoarele radio pe unde ultrascurte din Reţeaua radio nr. 22 de înştiinţare unilaterală pe frecvenţe fixe (reţeaua radio „Neptun”);
telefoane fixe şi faxuri;
aplicaţii SMS – STS;
telefoane mobile şi aplicaţii ale operatorilor de telefonie mobilă (Vodafone, Orange).
Pentru realizarea unui flux informaţional eficient între structurile care monitorizează factorii de risc şi cele care au atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, pe baza cerinţelor din OMAI nr. 1259/2006, precum şi pentru adoptarea măsurilor şi soluţiilor optime de eficientizare a activităţii de transmitere a mesajelor de înştiinţare, Centrul Operaţional Naţional şi Centrele Operaţionale Judeţene/al mun. Bucureşti organizează şi desfăşoară antrenamente de transmitere a mesajelor de înştiinţare cu comitetele ministeriale, judeţene sau locale pentru situaţii de urgenţă, după caz, şi operatorii economici sursă de risc din zona de competenţă. Desfăşurarea antrenamentelor se realizează pe baza unui scenariu în care sunt cuprinse riscurile identificate în zona de competenţă şi care sunt prevăzute şi în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor şi care implică efectuarea tuturor măsurilor astfel încât organizarea transmiterii mesajelor de înştiinţare să se execute cu personalul şi mijloacele prevăzute în planurile de înştiinţare şi alarmare.
 Prin executarea antrenamentelor se urmăreşte:
verificarea viabilităţii planurilor de înştiinţare şi alarmare judeţene, precum şi actualizarea acestora în funcţie de evoluţia parametrilor factorilor de risc, a înzestrării cu mijloace tehnice şi a încadrării structurilor cu personal;
implicarea reprezentanţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi conştientizarea acestora asupra necesităţii transmiterii oportune a avertizărilor către populaţie, în vederea luării măsurilor de protecţie înaintea manifestării factorilor de risc;
asigurarea permanentă a legăturii de comunicaţii între corespondenţi;
antrenarea personalului pentru perfecţionarea deprinderilor în utilizarea echipamentelor şi verificarea funcţionării acestora;
transmiterea selectivă a mesajelor de înştiinţare / avertizare şi personalizarea acestora;
verificarea transmiterii mesajelor şi rapoartelor, către şi de la corespondenţi, utilizându-se echipamentele prevăzute în planurile de înştiinţare şi alarmare (întocmite atât la nivelul Inspectoratului General, cât şi la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti), monitorizarea permanentă a duratei activităţii şi luarea măsurilor necesare pentru reducerea timpului, după caz;
analiza încadrării în timp şi completarea şi/sau modificarea fluxului informaţional, după caz;
stabilirea măsurilor de modernizare, completare sau modificare a sistemului judeţean de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei.

AVERTIZARE – aducerea la cunoştinţă populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre;
La primirea mesajului de înştiinţare, preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă, în urma unei analize a situaţiei, decide necesitatea avertizării populaţiei din zona administrativ teritorială, precum şi a instituţiilor publice şi operatorilor economici. Mesajele de avertizare a populaţiei conţin informaţii privind  posibilitatea producerii/manifestării unui eveniment în următoarea perioadă de timp, zona/zonele ce sunt posibil a fi afectate. De asemenea, populaţia va fi informată şi asupra măsurilor ce se vor lua şi modul de comportare în situaţia în care factorul de risc se va produce.
Avertizarea populaţiei este activitatea care precede acţionarea echipamentelor de alarmare. Prin avertizarea populaţiei de către autorităţile administraţiei publice locale, se conduce la diminuarea sentimentului de panică şi frică în rândul acesteia, în cazul în care evenimentul se va manifesta.
Organizarea avertizării populaţiei se reglementează la nivelul fiecărui comitet local pentru situaţii de urgenţă. Echipamentele prin care se pot transmite mesajele de avertizare sunt:
sirene electronice,
staţie radioamplificare,
panouri publicitare,
curieri,
poliţie comunitară,
posturi de radio şi televiziune, conform protocoalelor încheiate.
Aceste echipamente, se regăsesc în schema de avertizare-alarmare a localităţii.

ALARMARE – transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.
Dacă parametrii factorului de risc determină declanşarea inevitabilă a unei situaţii de urgenţă, se trece la alarmarea populaţiei, în urma deciziei luate de către preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă. Alarmarea populaţiei se realizează prin transmiterea semnalelor acustice sau optice emise cu ajutorul mijloacelor de alarmare. În momentul recepţionării semnalelor de alarmare de către populaţie, aceasta conştientizează că manifestarea factorului de risc este iminentă şi că trebuie să respecte îndrumările primite anterior, prin avertizare. 
Operatorii economici sursă de risc, au obligaţia de a asigura mijloacele de alarmare şi alarmarea populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activităţilor proprii desfăşurate. În situaţia manifestării riscului determinat de avarii, accidente tehnologice etc. la operatorii economici sursă de risc, aceştia vor alarma imediat populaţia din arealul de impact prin acţionarea sirenelor din dispeceratele proprii, informând ulterior despre aceasta centrele operaţionale judeţene.
În situaţia în care operatorul economic sursă de risc, nu a asigurat mijloacele de alarmare pentru prevenirea populaţiei din zonele potenţial a fi afectate prin activitatea ce o desfăşoară, alarmarea se realizează prin mijloacele şi sistemele existente la nivelul localităţii din zona de impact.
La nivel naţional, avertizarea-alarmarea populaţiei în situaţii de urgenţă se realizează cu un număr de 7231 sirene electronice şi electrice de diferite puteri. În perioada 2005 – 2009, sistemul de avertizare – alarmare, a fost completat cu un număr de 635 sirene electronice şi 55 electrice.
În funcţie de proprietari situaţia se prezintă astfel:
374 operatori economici sursă de risc (din care 235 Hidroelectrica);
316 autorităţi ale administraţiei publice.
În scopul formării deprinderilor pentru desfăşurarea practică a activităţilor de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de urgenţă se planifică, organizează şi desfăşoară exerciţii de alarmare publică. Exerciţiul este o formă de perfecţionare a pregătirii personalului serviciilor profesioniste, private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă, comitetelor judeţene şi locale, precum şi a personalului din centrele operaţionale şi operative cu activitate permanentă şi temporară, a operatorilor economici sursă de risc.
EXERCIŢIUL CU COMITETELE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ se desfăşoară cu unul sau mai multe comitete pentru situaţii de urgenţă şi poate fi cu acţiune simplă sau cu acţiune dublă. Pe timpul desfăşurării se urmăreşte:
perfecţionarea deprinderilor factorilor de conducere în luarea deciziei;
 antrenarea structurilor pentru a acţiona integrat, în situaţii complexe pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei;
 deciziile preşedinţilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă, eficienţa şi oportunitatea activităţii comitetelor şi centrelor operative;
 perfecţionarea deprinderilor personalului în utilizarea mijloacelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare;
 verificarea viabilităţii planurilor de înştiinţare şi alarmare, precum şi a schemelor de avertizare şi alarmare;
 verificarea stării de operativitate a echipamentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare;
 cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare;
EXERCIŢIUL CU OPERATORII ECONOMICI SURSĂ DE RISC se execută cu unul sau mai mulţi operatori economici şi poate fi cu acţiune simplă sau dublă, urmărindu-se:
deciziile managerilor pentru:
 informarea / înştiinţarea persoanelor şi organismelor competente asupra iminenţei producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă,
 avertizarea şi alarmarea populaţiei din arealul de impact;
 verificarea fluxului informaţional şi cooperarea cu structuri ale serviciilor profesioniste, private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 modul de aplicare a  planurilor proprii de intervenţie şi activitatea celulelor de urgenţă;
 activitatea dispeceratelor pentru transmiterea mesajelor, informărilor şi rapoartelor.
EXERCIŢIUL COMBINAT întruneşte caracteristicile proprii celor două tipuri de exerciţii enunţate mai sus.
Eficienţa înştiinţării, avertizării şi alarmării:
– cooperarea cu instituţiile care au atribuţii pentru monitorizarea şi managementul situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu HG 2288/2004;
– elaborarea planurilor de cooperare cu media pentru difuzarea pe posturile locale de radio şi televiziune a avertizărilor precum şi a mesajelor cu reguli de comportare în funcţie de situaţie;
– instruirea personalului care pune în funcţiune echipamentele de înştiinţare-alarmare şi stabilirea accesului către locurile de dispunere a cofretelor şi panourilor de comandă pentru acţionarea manuală a sirenelor electrice şi electronice, precum şi modul de transmitere a mesajelor vocale.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s