INSTRUCŢIUNILE DE TRAGERE ALE POLIŢIEI ROMÂNE


Art. 1 – (1) Prezentele instrucţiuni de tragere realizează cadrul specific la nivelul structurilor Poliţiei Române privind organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, precum şi normele referitoare la ordinea în poligon şi măsurile de siguranţă pe timpul executării tragerilor.
(2) Prezentele instrucţiuni completează în mod corespunzător cadrul general realizat prin Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 485 din 19 mai 2008, cu modificările ulterioare, denumit în continuare regulament.

Art. 2 – (1) Instruirea pentru tragerile cu armamentul din dotare se execută prin:
a) instruire de bază pentru trageri;
b) exerciţii pregătitoare;
c) şedinţe de tragere pregătitoare;
d) şedinţe individuale de tragere curente;
e) şedinţe de tragere specifice;
f) şedinţe de tragere de verificare.
(2) În cadrul instruirii pentru trageri se utilizează şi aparatura de simulare aflată în dotarea unităţilor de poliţie şi a instituţiilor de învăţământ din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române precum şi armamentul de antrenament cu muniţie cu vopsea marcatoare.
(3) În procesul de instruire a personalului vor fi avute în vedere normele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.

Art. 3 – (1) Instruirea de bază pentru trageri se desfăşoară la sală sau în poligoane de antrenament, folosindu-se dispozitive, instalaţii şi simulatoare, în scopul însuşirii de către personal a:
a) noţiunilor generale de balistică interioară şi exterioară;
b) părţilor componente ale armamentului şi muniţiei din înzestrare, demontării-montării, funcţionării, modului de remediere a incidentelor de tragere, regulilor de întreţinere;
c) regulilor şi operaţiunilor de tragere cu armamentul;
d) regulilor şi măsurilor de siguranţă pe timpul executării şedinţelor de tragere;
e) aspectelor legale privind uzul de armă.
(2) Instruirea de bază pentru trageri se realizează în mod unitar, pe baza manualelor de tragere unice utilizate la nivelul Poliţiei Române, întocmite potrivit art. 58 alin. (2) din regulament.
(3) Instruirea de bază pentru trageri se desfăşoară cu următoarele categorii de personal:
a) elevii ce urmează cursurile unei instituţii de învăţământ din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române;
b) poliţiştii încadraţi din sursă externă, pe timpul cursurilor de formare iniţială;
c) poliţiştii proveniţi din cadrul altor unităţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ce nu au parcurs această formă de instruire;
(4) În situaţia dotării poliţiştilor din cadrul Poliţiei Române cu o armă de tip nou, se vor organiza activităţi specifice instruirii de bază în vederea cunoaşterii părţilor componente ale armamentului şi muniţiei, demontării-montării, funcţionării, modului de remediere a incidentelor de tragere şi regulilor de întreţinere.
(5) La terminarea instruirii de bază pentru trageri se realizează evaluarea cunoştinţelor.

Art. 4 – (1) Exerciţiile pregătitoare au ca scop însuşirea condiţiilor şedinţei de tragere ce urmează a fi executată, formarea deprinderilor pentru efectuarea corectă a operaţiunilor pentru tragere, de mânuire şi utilizare legală a armamentului, rezolvarea incidentelor de tragere, precum şi asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de siguranţă.
(2) Învăţarea şi repetarea, mai întâi separat şi apoi în cadrul unei succesiuni de mişcări, trebuie să ducă la formarea deprinderilor de bun trăgător, poliţistul fiind în măsură să scoată arma din toc, să o încarce şi să execute focul în siguranţă şi cu eficacitate.
(3) Exerciţiile pregătitoare se execută numai dacă instructorul consideră că trăgătorii şi-au însuşit noţiunile teoretice de bază din etapa anterioară de instruire.

Art. 5 – (1) Şedinţele de tragere pregătitoare au ca scop iniţierea şi obişnuirea personalului pentru tragerea cu muniţie reală, efectuarea corecţiei tragerii şi executarea focului din diferite poziţii de tragere asupra unor ţinte variate.
(2) Şedinţele individuale de tragere curente au ca scop antrenamentul şi dezvoltarea deprinderilor personalului pentru utilizarea armamentului din dotare.
(3) Şedinţele de tragere specifice, executate individual sau de către structuri constituite în grupe, echipe sau alte asemenea formaţii, au ca scop antrenarea personalului pentru utilizarea armamentului în condiţiile particulare ale misiunilor pe care acesta le îndeplineşte, inclusiv în cadrul acţiunilor desfăşurate în comun de componentele diferite ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 6 – Şedinţele de tragere de verificare au ca scop evaluarea personalului asupra nivelului de instruire la această disciplină.

Art. 7 – Şedinţele de tragere pot fi executate de pe loc, din deplasare, din mers cu scurte opriri, din mişcare tactică, individual, în patrulă sau în echipă, din autovehicul (oprit sau în mişcare), ziua sau noaptea, la ţinte fixe, căzătoare sau care se deplasează.

Art. 8 – (1) Instructorul de tragere execută învăţarea şi antrenarea trăgătorilor în cadrul grupelor de pregătire, de până la 15 elevi/cursanţi/poliţişti, după care activităţile de exersare şi antrenare se pot executa şi individual.
(2)    Şedinţele de tragere dinamice se desfăşoară individual sau în echipă de către trăgător/trăgători, sub directa supraveghere a conducătorului tragerii.

Art. 9 – În cadrul şedinţelor de tragere executate potrivit prezentelor instrucţiuni, suplimentar faţă de interdicţiile prevăzute în cuprinsul art. 26 din regulament, sunt aplicabile şi următoarele interdicţii:
a) tragerea cu muniţie interzisă sau necorespunzătoare tipului de armă;
b) intrarea în perimetrul ţintelor în vederea evaluării sau a rezolvării incidentelor, înaintea terminării tragerii;
c) prezentarea cu muniţia de serviciu;
d) accesul cu telefon mobil sau alte mijloace de comunicaţii pornite;
e) tragerea cu muniţie deteriorată sau cu arma defectă;
f) tragerea fără comandă;
g) tragerea după ordinul de încetare a tragerii.

Art. 10 – (1) Pregătirea trăgătorilor şi executarea propriu-zisă  a şedinţelor de tragere în cadrul unor exerciţii tactice complexe se realizează cu muniţie  de război, muniţie de manevră şi muniţie cu efecte speciale ( grenade cu efect acustic, luminos, iritant – lacrimogen, fumigen, pulverizatoare cu substanţă iritant-lacrimogenă), precum şi cu materiale de resort geniu-chimic necesare procesului de pregătire şi instruire a personalului Poliţiei Române, se execută în baza planului de desfăşurare întocmit de conducătorul tragerii şi aprobat de conducerea unităţii cu cel puţin 3 zile înainte.
(2) Planul de desfăşurare prevăzut la alin. (1) va cuprinde:
a)    antetul în care se trec denumirea temei, scopurile propuse, durata, locul, asigurarea materială;
b)    situaţia tactică în care a fost concepută a se desfăşura tragerea – aceasta trebuie să reflecte complexitatea situaţiei operative specifice;
c)    desfăşurarea exerciţiului în care se includ: număr criteriu, probleme de învăţat, schema cu reprezentarea tactică a acţiunilor, semnale, activitatea conducătorului exerciţiului;
d)    organizarea câmpului de ţinte în concordanţă cu scopurile propuse şi situaţia tactică concepută.
(3) În timpul exerciţiilor tactice complexe vor fi respectate toate regulile şi măsurile de siguranţă privind ordinea în poligon prevăzute în regulament.

Art. 11 – După modul cum a acţionat din punct de vedere tactic şi în funcţie de rezultatele obţinute la trageri conducătorul tragerii face analiza exerciţiului tactic arătând în ce măsură  trăgătorii şi-au îndeplinit misiunea, ce lipsuri sau constatat din punct de vedere al acţiunii tactice sau a instrucţiei tragerii şi dă indicaţii asupra problemelor cărora trebuie să li se acorde o atenţie deosebită.

Art. 12 – (1) În situaţia folosirii armamentului de antrenament cu muniţie cu vopsea vor fi respectate următoarele reguli:
a)    delimitarea zonei de pregătire în care se poate folosi armamentul cu muniţie cu vopsea;
b)    neadmiterea muniţiei de război în zona delimitată, fiecare participant fiind obligat înainte de începerea antrenamentului să controleze armamentul şi să scoată muniţia de război din zonă;
c)    participanţii vor purta echipamente speciale de protecţie pentru ochi, zona inghinală, îmbrăcăminte lungă în aşa fel încât să nu lase descoperită nici o parte a corpului;
d)    conducătorul exerciţiului va lua măsuri pentru a împiedica pătrunderea accidentală în zonă a altor persoane;
e)    se interzice executarea focului asupra zonelor neacoperite cu haine ale corpului, iar în cazul desprinderii echipamentului de protecţie de corp se va cere întreruperea imediată a exerciţiului.
(2) Responsabilitatea pentru respectarea măsurilor de siguranţă revine conducătorului exerciţiului.

Art. 13 – (1) Şedinţele de tragere specifice Poliţiei Române sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni.
(2) Şedinţele de tragere de verificare specifice Poliţiei Române sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni.
(3) Şedinţele de tragere prevăzute al alin. (1) şi (2) se execută la ţintele prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentele instrucţiuni.

Art. 14 – În raport de specificul activităţii desfăşurate, în scopul executării şedinţelor de tragere în mod diferenţiat, poliţiştii din cadrul Poliţiei Române se împart în următoarele categorii:
a) categoria specială – poliţiştii încadraţi în structurile de intervenţie rapidă;
b) categoria operativă – poliţiştii încadraţi în structurile de combatere a criminalităţii organizate, cercetări penale, investigaţii criminale, investigare a fraudelor, arme, explozivi şi substanţe toxice, ordine publică, poliţie rutieră, poliţie transporturi, arest-transfer, protecţia martorilor, intervenţie pirotehnică, dispecerat, pază şi control acces;
c) categoria neoperativă – poliţiştii încadraţi în alte structuri decât cele prevăzute la lit. a) şi b).

Art. 15 – În cadrul instruirii pentru tragerile cu armamentul din dotare poliţiştii din Poliţia Română execută următoarele şedinţe de tragere:
a)    poliţiştii din categoria specială – şedinţele nr. 5 – 70 din Anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni şi şedinţele din Anexa nr. 7 la regulament.
b)    poliţiştii din categoria operativă şi poliţiştii din categoria neoperativă – şedinţele nr. 5 – 30 din Anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni şi şedinţele din Anexa nr. 7 la regulament.

Art. 16 – (1) Evaluarea poliţiştilor din cadrul Poliţiei Române asupra nivelului de instruire pentru utilizarea armamentului din dotare se realizează prin executarea următoarelor şedinţe de verificare:
a)    pentru poliţiştii din categoria specială – şedinţele nr. 1 şi 2 din Anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni;
b)    pentru poliţiştii din categoria operativă – şedinţa nr. 3 sau 4 din Anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni, în raport de armamentul din dotare;
c)    pentru poliţiştii din categoria neoperativă – şedinţa nr. 1 (cu pistolul, ziua) din Anexa nr. 7 la  regulament.
(2) În situaţia în care evaluarea rezultatelor şedinţei se face prin raportare la timpul de tragere se vor folosi cronometre electronice automate.

Art. 17 – În limita cantităţii de muniţie la dispoziţie şi a normelor de consum aprobate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, poliţiştii din cadrul Poliţiei Române efectuează trageri, după cum urmează:
b)    poliţiştii din categoria specială – cel puţin 2 trageri, lunar;
c)    poliţiştii din categoria operativă – cel puţin o tragere, lunar;
d)    poliţiştii din categoria neoperativă – cel puţin 6 trageri, anual.

Art. 18 – (1) Tipul şedinţelor de tragere precum şi planificarea executării acestora se face prin planul de pregătire continuă a unităţii, în condiţiile prevăzute de Instrucţiunile ministrului de interne nr. 363 din 12.12.2002 privind pregătirea  continuă a personalului Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
(2) Alegerea şedinţelor de tragere ce se execută de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Române se va realiza pe baza unei evaluări a nevoilor de pregătire.
(3) Personalul care, din diferite motive, nu poate participa la tragerile/verificările planificate le execută la alte date, astfel încât să parcurgă, în mod obligatoriu, întregul program de pregătire în domeniu.

Art. 19 – În afara condiţiilor prevăzute la fiecare şedinţă şi a situaţiilor prevăzute la art. 53 din regulament, trăgătorul se apreciază cu calificativul „necorespunzător” dacă, înainte sau pe parcursul desfăşurării şedinţei:
a) are asupra sa un număr mai mare de cartuşe decât cel prevăzut pentru şedinţă;
b) execută tragerea cu echipamentul incomplet;
c) nu predă cartuşele netrase.

Art. 20 – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s