Proiect lege SINS 25 august 2009

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul Informatic Schengen

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1Prezenta lege reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi asigură cadrul juridic necesar utilizării de către autorităţile române a Sistemului Informatic Schengen.Art. 2 – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS – sistemul informatic compatibil cu Sistemul Informatic Schengen de generaţia a doua, care conţine semnalări de interes naţional şi semnalări de interes Schengen introduse de către autorităţile naţionale competente;

b) Sistemul Informatic Schengen, denumit în continuare SIS – sistemul informatic comun care permite autorităţilor competente din statele membre să coopereze în vederea menţinerii ordinii publice şi securităţii naţionale pe teritoriile statelor membre, folosind informaţii comunicate prin intermediul acestui sistem;

c) Copia naţională a SIS – copia completă sau parţială a bazei de date a SIS accesibilă pentru efectuarea de căutări de către autorităţile naţionale competente;

d) Componenta naţională a SIS, denumită în continuare N.SIS – sistemul informatic constituit din SINS şi copia naţională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autorităţile române;

e) semnalare – set de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele măsuri, în condiţiile legii, în vederea realizării unui interes public, al respectării regimului liberei circulaţii a persoanelor şi bunurilor sau al asigurării ordinii şi siguranţei publice şi al prevenirii unor ameninţări la adresa securităţii naţionale;

f) semnalare de interes naţional – semnalarea introdusă de o autoritate naţională competentă în SINS.

g) semnalare de interes Schengen – semnalarea transmisă din SINS în SIS.

h) autorităţi naţionale competente – autorităţile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit art.5.

i) stat membru – stat care utilizează SIS;

j) stat asociat – statele cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri în baza art.24 şi 38 din Tratatul privind Uniunea Europeană în vederea predării persoanelor pe baza unui mandat de arestare şi care prevăd transmiterea unui astfel de mandat prin intermediul SIS.

k) tranzacţie – orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a datelor conţinute în N.SIS;

l) date adiţionale – datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS şi care sunt disponibile imediat pentru identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem;

m) informaţii suplimentare – informaţiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS şi care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informaţii suplimentare

n) rezultat pozitiv – rezultatul obţinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalări;

o) Biroul SIRENE – autoritatea de la nivelul fiecărui stat membru care asigură realizarea schimbului de informaţii suplimentare;

p) reglementări aplicabile la nivelul SIS central – prevederile cuprinse în actele normative ale Uniunii Europene în baza cărora statele membre cooperează prin intermediul SIS;

q) Manualul SIRENE – documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informaţii suplimentare între statele membre;

r) controlul discret – obţinerea unor date şi informaţii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusă o semnalare în acest scop în SINS sau în SIS, cu ocazia desfăşurării de către autorităţile române a controlului la trecerea frontierei de stat sau altui tip de control poliţienesc sau vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate despre existenţa respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea.

 

 

CAPITOLUL II
Sistemul Informatic Naţional de Semnalări

Secţiunea 1

Înfiinţarea şi obiectivul general al SINS

Art. 3 – (1) Se înfiinţează SINS cu respectarea protocoalelor şi procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generaţia a doua potrivit art.9 alin.(1) din Decizia 2007/533/JAI din 12 iunie 2007 a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 205 din 7 august 2007, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.

(2) SINS este destinat să asigure posibilitatea pentru autorităţile naţionale competente ca prin intermediul unei proceduri automate să efectueze tranzacţii cu privire la semnalările pe care le conţine, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale.

(3) SINS conţine semnalări introduse de către autorităţile naţionale competente cu privire la persoane sau bunuri corespunzător tipurilor prevăzute în prezenta lege.

(4) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emisă în acest sens, SINS asigură transmiterea semnalărilor de interes Schengen în SIS.

 

Secţiunea 2

Gestionarea şi utilizarea SINS

Art. 4 – (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea, întreţinerea şi securitatea SINS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor naţionale competente la SINS.

(2) Se înfiinţează Comitetul Tehnic, în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca organism cu atribuţii de analiză şi soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea SINS, compus din reprezentanţii la nivel de experţi din partea autorităţilor naţionale competente care au drept de acces la SINS.

(3) Preşedintele Comitetului Tehnic este şeful Centrului Naţional SIS.

(4) Comitetul Tehnic are următoarele atribuţii principale:

a) analizează activitatea de modernizare a sistemelor informatice şi de comunicaţii participante la SINS, în vederea asigurării compatibilităţii între acestea şi SINS;

b) analizează problemele tehnice semnalate de autorităţile naţionale competente apărute în implementarea şi funcţionarea SINS şi propune modalităţi de soluţionare;

c) asigură informarea autorităţilor naţionale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene în domeniul Sistemului Informatic Schengen;

(5) Comitetul Tehnic se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui comitetului.

(6) Secretariatul Comitetului Tehnic este asigurat de Centrul Naţional SIS.

 

Art.5 – (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, se stabilesc drepturile de acces la SINS.

(2) Drepturile de acces la SINS pentru introducere, modificare şi ştergere se stabilesc potrivit alin.(1) pentru autorităţile publice române care transmit datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art.6 din bazele de date proprii în SINS.

(3) Dreptul de acces la SINS pentru consultarea datelor se stabileşte potrivit alin.(1) pentru:

a) autorităţile publice române care au competenţe de efectuare a controlului de frontieră, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 105 din 13 aprilie 2006;

b) autorităţile publice române care au competenţe de efectuare a controalelor poliţieneşti sau vamale pe teritoriul României sau de coordonare a unor asemenea controale;

c) autorităţile publice române care au competenţe în aplicarea legislaţiei privind regimul străinilor în România;

d) autorităţile publice române competente cu eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor pentru semnalările prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul Informatic Schengen din a doua generaţie (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 381 din 28 decembrie 2006.

(4) Pot solicita drept de acces la SINS pentru consultarea datelor şi autorităţile publice române abilitate potrivit legii să efectueze acte de urmărire penală, precum şi instanţele de judecată. Dreptul de acces se acordă prin includerea autorităţilor respective în cuprinsul hotărârii Guvernului prevăzută la alin.(1);

(5) Autorităţile naţionale competente utilizează datele cuprinse în semnalările la care au drept de acces cu respectarea prevederilor art.49.

 

Secţiunea 3

Semnalările introduse în SINS

1. Tipurile de semnalări şi categoriile de date

Art.6 În SINS se introduc următoarele tipuri de semnalări:

a) semnalări cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate;

b) semnalări cu privire la persoane dispărute;

c) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară

d) semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete;

e) semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale;

f) semnalări privind străinii în scopul refuzului intrării sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României.

Art.7 – (1) Semnalările din SINS cu privire la persoane pot cuprinde următoarele elemente:

a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime care pot fi introduse separat;

b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;

c) data şi locul naşterii;

d) sexul;

e) fotografiile;

f) amprentele digitale;

g) cetăţenia;

h) menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată;

i) motivul semnalării;

j) autoritatea care  emite semnalarea;

k) menţiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;

l) măsurile care trebuie luate;

m) legătura cu alte semnalări;

n) tipul infracţiunii.

(2) Semnalările cu privire la persoane nu pot fi introduse în SINS fără datele prevăzute la alin.(1) lit. a), d), l) şi, atunci când este cazul, k).

(3) Atunci când sunt disponibile se introduc toate datele prevăzute la alin (1).

(4) Fotografiile şi amprentele digitale se introduc numai după verificarea îndeplinii unui standard minim de calitate în conformitate cu caracteristicile stabilite potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI din 12 iunie 2007 a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 205 din 7 august 2007, pentru semnalările prevăzute la art.6 lit. a) – e) şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr.1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 381 din 28 decembrie 2006, pentru semnalările prevăzute la art.6 lit. f) şi sunt folosite doar pentru confirmarea identităţii unei persoane ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din SINS.

 

2. Semnalări cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate

Art. 8(1) Semnalările cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare se introduc în SINS potrivit prevederilor referitoare la mandatul european de arestare cuprinse în Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Semnalările cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării se introduc în SINS potrivit prevederilor referitoare la mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării cuprinse în Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.9 – În cazul semnalărilor prevăzute la art.8 alin.(1), în SINS se introduc şi următoarele date adiţionale:

a) copia mandatului european de arestare;

b) traducerea mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene, atunci când este disponibilă.

 

3. Semnalări cu privire la persoane dispărute

Art.10 – (1) Semnalările prevăzute la art.6 lit. b) se introduc în SINS pentru următoarele categorii de persoane:

a) persoane dispărute care trebuie doar localizate;

b) persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare;

c) minori sau persoane puse sub interdicţie care după localizare trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali.

(2) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care trebuie doar localizate se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă în urma verificărilor se constată că sesizarea privind dispariţia persoanei respective este întemeiată.

(3) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care după localizare trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente la sesizarea instituţiilor sau unităţilor sanitare, în baza documentelor emise de acestea prin care se dispune internarea nevoluntară în cazul persoanelor cu tulburări psihice sau internarea obligatorie în cazul persoanelor care suferă de boli transmisibile, ori în baza hotărârii instanţei de judecată prin care s-a dispus internarea medicală sau internarea într-un institut medical-educativ, dacă în urma verificărilor se constată că sesizarea privind dispariţia persoanei respective este întemeiată.

(4) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdicţie care după localizare trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali se introduc de către autorităţile naţionale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă în urma verificărilor se constată că sesizarea privind dispariţia persoanei respective este întemeiată.

(5) În cuprinsul semnalărilor cu privire la persoane dispărute se menţionează măsura care trebuie luată în cazul identificării persoanei care face obiectul respectivei semnalări.

Art. 11. – (1) În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art.10 alin.(1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia.

(2) Autoritatea competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat dispariţia cu privire la locul unde se află persoana în cauză numai dacă aceasta îşi dă consimţământul. În lipsa consimţământului persoana care a sesizat dispariţia este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost ştearsă deoarece persoana dispărută a fost localizată.

 

Art.12(1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art.10 alin.(1) lit. b), se informează instituţiile sau unităţile sanitare ce au solicitat introducerea semnalării solicitându-se şi preluarea persoanei în cauză.

(2) În cazul în care persoana nu poate fi preluată imediat, aceasta este internată, la recomandarea direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în cea mai apropiată instituţie sau unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa.

 

Art.13(1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art.10 alin.(1) lit. c) se informează reprezentatul legal solicitându-i-se şi preluarea acesteia.

(2) În cazul în care nu a fost identificat reprezentatul legal sau persoana nu poate fi preluată imediat de către reprezentantul legal, aceasta este plasată într-o instituţie sau unitate sanitară sau într-un serviciu de protecţie în condiţiile legii, după caz, până la preluarea sa.

 

4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară

Art.14(1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată pentru următoarele categorii:

a) martorii;

b) persoanele căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în faţa autorităţilor judiciare pentru a da declaraţii în legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal;

c) persoanele cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activităţile din cadrul unui proces penal în care sunt cercetate;

d) persoanele căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate.

(2) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la alin.(1), se informează persoana în cauză cu privire la existenţa semnalării, se stabileşte adresa la care aceasta locuieşte şi se comunică această informaţie organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a solicitat introducerea semnalării.

 

5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete

Art.15 – (1) Semnalări cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere în scopul efectuării de controale discrete se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente la solicitarea organelor de urmărire penală.

(2) Organele de urmărire penală pot solicita introducerea unei semnalări din categoria celor prevăzute la alin.(1) în scopul prevenirii şi combaterii faptelor penale, în următoarele cazuri:

a) atunci când există date şi informaţii potrivit cărora o persoană intenţionează să comită sau comite una dintre infracţiunile prevăzute la art.85 alin.(1) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare sau altă infracţiune cu un grad de pericol social asemănător;

b) atunci când în urma evaluării generale a unei persoane se stabilesc indicii suficiente pentru a se presupune că acea persoană va mai comite una dintre infracţiunile prevăzute la art.85 alin.(1) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare sau altă infracţiune cu un grad de pericol social asemănător;

c) atunci când există date şi informaţii că vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legătură cu comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art.85 alin.(1) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare sau a altei infracţiuni cu un grad de pericol social asemănător.

(3) Evaluarea generală a unei persoane în cazul prevăzut la alin.(2) lit. b) are în vedere antecedentele penale pentru care nu a intervenit reabilitarea şi care privesc săvârşirea unora dintre infracţiunile prevăzute la art.85 alin.(1) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare sau altor infracţiuni cu un grad de pericol social asemănător, precum şi elementele ce influenţează perspectivele reintegrării în societate a persoanei în cauză după executarea pedepsei.

Art.16 – (1) Semnalări cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere în scopul efectuării de controale discrete se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.

(2) Organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot solicita introducerea unei semnalări din categoria celor prevăzute la alin.(1) în următoarele cazuri:

a) atunci când există date sau indicii că informaţiile prevăzute la art.17 alin.(1) sunt necesare pentru a preveni o ameninţare din partea persoanei vizate sau alte ameninţări la adresa securităţii naţionale;

b) atunci când vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul au legătură cu o ameninţare la adresa securităţii naţionale.

 

Art.17 – (1) Atunci când, cu ocazia desfăşurării controlului la trecerea frontierei de stat sau altui tip de control poliţienesc sau vamal, sunt identificate persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, se culeg şi se transmit autorităţilor naţionale competente care au introdus semnalarea cât mai multe dintre următoarele informaţii:

(a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;

(b) locul, data sau motivul verificării;

(c) ruta şi destinaţia călătoriei;

(d) persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii sau aeronavei despre care se poate presupune pe baza unui temei raţional că sunt asociate cu persoanele în cauză;

(e) vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;

(f) obiectele transportate;

(g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul.

(2) Cu ocazia culegerii informaţiilor prevăzute la alin.(1), persoanelor în cauză nu li se comunică faptul că în SINS există o semnalare în scopul efectuării de controale discrete.

 

6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale

Art. 18 – (1) Semnalări cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată.

(2) Semnalările prevăzute la alin.(1) se introduc cu privire la următoarele bunuri:

(a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi, ambarcaţiuni şi aeronave;

(b) remorci cu o greutate care nu depăşeşte 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare şi containere;

(c) arme de foc;

(d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;

(e) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României şi documentelor de călătorie furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate;

(f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate;

(g) bancnote;

(h) valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate.

(3) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la alin.(2) lit.d) şi e) se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente şi în baza sesizărilor privind pierderea acestora, primite de la orice persoană interesată, dacă se constată că sesizarea este întemeiată.

(4) Tranzacţiile cu datele prevăzute la alin.(2) se realizează potrivit normelor tehnice stabilite în conformitate cu Decizia 2007/533/JAI din 12 iunie 2007 a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 205 din 7 august 2007.

 

Art.19 În cazul identificării unui bun cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art.18 alin.(1), se informează de îndată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a solicitat introducerea semnalării.

 

7. Semnalări privind străinii în scopul refuzului intrării sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României

Art. 20 – (1) Semnalările privind străinii se introduc de către autorităţile naţionale competente în temeiul măsurilor care au ca efect interzicerea intrării pe teritoriul României sau interzicerea şederii pe teritoriul României dispuse potrivit prevederilor OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată.

(2) Efectuarea de tranzacţii în SINS cu semnalările privind străinii în scopul refuzului intrării sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României se realizează de către autorităţile naţionale competente potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 381 din 28 decembrie 2006.

 

CAPITOLUL  III
Participarea României la SIS

Secţiunea 1

Înfiinţarea şi obiectivul general al  N.SIS

Art. 21 – (1) Se înfiinţează N.SIS cu respectarea protocoalelor şi procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generaţia a doua potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI din 12 iunie 2007 a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 205 din 7 august 2007, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.

(2) N.SIS este destinat să asigure posibilitatea pentru autorităţile naţionale competente ca prin intermediul unei proceduri automate să efectueze tranzacţii cu privire la semnalările pe care le conţine, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale.

(3) N.SIS conţine semnalări introduse de către autorităţile naţionale competente sau de către autorităţile competente din statele membre cu privire la persoane sau bunuri corespunzător tipurilor prevăzute în reglementările aplicabile la nivelul SIS central

(4) N.SIS devine operaţional de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emisă în acest sens.

Secţiunea 2

Autorităţi cu competenţe în gestionarea şi exploatarea N.SIS

 

Art. 22 – (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional SIS,  este responsabil cu implementarea, funcţionarea, întreţinerea şi securitatea N.SIS, cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central şi managementul copiei naţionale a bazei de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor române la N.SIS.

(2) După data la care N.SIS devine operaţional, Comitetul Tehnic prevăzut la art.4 alin.(2) are atribuţii de analiză şi soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea acestuia.

(3) Drepturile de acces la SINS ale autorităţilor naţionale competente se extind şi la copia naţională a SIS de la data la care N.SIS devine operaţional.

 

Art.23 Biroul SIRENE naţional are următoarele atribuţii principale:

a) asigură schimbul de informaţii suplimentare potrivit prevederilor cuprinse în Manualul SIRENE;

b) realizează activităţile necesare în vederea adăugării sau ridicării unui indicator de validitate la semnalările din SIS;

c) realizează, împreună cu magistratul detaşat în cadrul Biroului SIRENE naţional, activităţile de validare a introducerii semnalărilor cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate.

d) desfăşoară activităţile necesare în vederea implementării deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene în domeniul de activitate al birourilor SIRENE;

e) realizează statistici privind activitatea sa şi le transmite periodic Secretariatului General al Consiliului;

f) coordonează activitatea de verificare a calităţii informaţiilor cuprinse în semnalările din N.SIS în conformitate cu prevederile Manualului SIRENE;

g) transmite autorităţii competente de la nivelul SIS central lista autorităţilor naţionale competente, precum şi orice modificare ulterioară a acesteia;

h) asigură organizarea şi desfăşurarea misiunilor de predare/preluare sau extrădare a persoanelor arestate, în baza mandatului european de arestare sau a mandatului de urmărire internaţională emis de autorităţile judiciare române, ulterior realizării unui rezultat pozitiv, în colaborare cu autorităţile naţionale competente.

 

Art.24 – (1) Biroul SIRENE naţional asigură realizarea schimbului de informaţii suplimentare prin intermediul infrastructurii de comunicaţii aferente SIS sau, atunci când aceasta nu este accesibilă, prin alte mijloace tehnice, securizate în mod corespunzător pentru schimbul de informaţii suplimentare, în următoarele situaţii:

a) atunci când este necesar ca autorităţile naţionale competente şi autorităţile din celelalte state membre să se consulte sau să se informeze reciproc la introducerea unei semnalări în SIS;

b) ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv pentru a permite luarea unei măsuri adecvate;

c) în cazul în care măsura necesară corespunzătoare unei semnalări din SIS nu poate fi luată;

d) atunci când se analizează calitatea datelor din conţinutul semnalărilor din SIS;

e) atunci când se analizează compatibilitatea şi prioritatea unor semnalări;

f) atunci când se analizează exercitarea dreptului de acces.

(2) Autorităţile române utilizează informaţiile suplimentare numai în scopul în care le-au fost transmise de către autorităţile celorlalte state membre.

(3) Răspunsul la solicitările de informaţii suplimentare formulate de către autorităţile altor state membre se transmite de către autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea în cauză, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 12 ore.

(4) Autorităţile române care au solicitat autorităţilor naţionale competente introducerea unor semnalări în SIS transmit informaţiile suplimentare solicitate de către autorităţile altor state membre în legătură cu respectivele semnalări în cel mai scurt timp, astfel încât termenul prevăzut la alin.(3) să poată fi respectat.

 

Secţiunea 3

Semnalările introduse în SIS

1. Transmiterea semnalărilor în SIS

Art.25(1) Autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare în SINS dispune transmiterea acelei semnalări în SIS în cazul în care, în urma verificărilor, se obţin date şi informaţii din care rezultă necesitatea căutării persoanelor sau bunurilor în spaţiul Schengen.

(2) În cazul semnalărilor din SINS cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete, transmiterea în SIS se face numai la solicitarea organelor de urmărire penală sau a organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.

(3) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdicţie introduse în SINS se transmit direct în SIS de la data la care N.SIS devine operaţional

(4) Semnalările privind străini, introduse în SINS în scopul refuzului intrării sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, se transmit direct în SIS de la data la care N.SIS devine operaţional.

2. Semnalări cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate

Art.26 – După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art.8 alin.(1), Biroul SIRENE naţional informează, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării şi comunică acestora informaţiile prevăzute la art.79 alin.(1) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare.

Art. 27 – (1) După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art.8 alin.(2), Biroul SIRENE naţional informează, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării şi comunică următoarele informaţi:

(a) autoritatea care a formulat cererea de arest;

(b) dacă există un mandat de arestare sau un alt document cu acelaşi efect juridic, sau o hotărâre executorie;

(c) natura şi încadrarea juridică a infracţiunii;

(d) o descriere a împrejurărilor în care s-a comis infracţiunea, inclusiv data, locul şi măsura în care persoana pentru care s-a emis semnalarea a participat la comiterea infracţiunii;

(e) în măsura în care este posibil, consecinţele infracţiunii;

(f) orice alte informaţii utile sau necesare pentru executarea semnalării.

(2) Biroul SIRENE naţional nu comunică birourilor SIRENE din celelalte state membre informaţiile prevăzute la alin.(1) dacă a transmis anterior, cu privire la aceeaşi persoană, informaţiile prevăzute la art.9 sau cele prevăzute la art.28, iar acestea sunt suficiente pentru executarea acţiunilor în baza semnalării de către autorităţile celorlalte state membre.

Art.28 – (1) După primirea la Biroul SIRENE naţional a comunicării referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru a unei semnalări cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate,  magistratul detaşat în cadrul Biroului SIRENE naţional verifică dacă arestarea în baza acelei semnalări este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesele naţionale vitale şi solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate, atunci când constată incompatibilitatea.

(2) Autoritatea judiciară română de executare a mandatului european de arestare solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea din SIS introdusă de alt stat membru în baza unui mandat european de arestare pe care autoritatea judiciară respectivă refuză să îl execute în temeiul art.88 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Autoritatea judiciară română ce ar fi competentă să dispună cu privire la executarea unui mandat european de arestare, la sesizarea procurorului, solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea introdusă în SIS de către un alt stat membru în baza unui mandat european de arestare pe care ar refuza să îl execute, în temeiul art.88 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana în cauză ar fi găsită.

(4) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin.(1), (2) sau (3) în vederea adăugării unui indicator de validitate pentru ca arestarea să nu se efectueze de către autorităţile române.

(5) Semnalările introduse de celelalte state membre privind persoane căutate pentru a fi arestate, care au ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin.(4), nu constituie temei pentru arestarea persoanei în cauză de către autorităţile române, ci doar pentru comunicarea locului unde aceasta se află.

(6) Semnalările cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării, introduse de celelalte state membre, constituie temei doar pentru comunicarea locului unde se află persoana cu privire la care a fost introdusă semnalarea până în momentul în care se dispune arestarea provizorie în vederea extrădării potrivit prevederilor art.45 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin.(4), în cazuri urgente şi grave, autoritatea judiciară română competentă să dispună cu privire la executarea mandatului european de arestare sau a cererii de extrădare dispune retragerea indicatorului de validitate şi arestarea persoanei în cauză în vedere predării sau arestarea provizorie în vederea extrădării.

Art.29 – (1) La primirea unei solicitări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi informează deîndată autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării ce stă la baza introducerii respectivei semnalări.

(2) Autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internaţională ce stă la baza introducerii semnalării, transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată pentru ridicarea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin.(1).

Art.30 – (1) Semnalările introduse în SIS în baza art.26 din Decizia 2007/533/JAI din 12 iunie 2007 a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 205 din 7 august 2007 de către statele asociate echivalează cu semnalările cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare.

(2) Mandatele de arestare emise de statele asociate transmise prin intermediul SIS echivalează cu mandatele europene de arestare.

 

3. Semnalări cu privire la persoane dispărute

Art.31 – (1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane majore cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art.10 alin.(1) lit. a), autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat dispariţia cu privire la locul unde se află persoana respectivă numai dacă aceasta îşi dă consimţământul. În lipsa consimţământului persoana care a sesizat dispariţia este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost ştearsă deoarece persoana dispărută a fost localizată.

(2) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art.10 alin.(1) lit. b) autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea, în colaborare cu instituţiile sau unităţile sanitare care au sesizat dispariţia, întreprind toate demersurile necesare pentru preluarea persoanei în cauză.

(3) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art.10 alin.(1) lit. c), autorităţile române întreprind toate demersurile necesare pentru reîntoarcerea acesteia alături de reprezentanţii ei legali.

Art.32 (1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS, de către un alt stat membru, o semnalare cu privire la dispariţia sa, aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia.

(2) Informaţiile privind persoana localizată şi cele privind consimţământul acesteia se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

 

Art.33(1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia şi necesitatea punerii sale sub protecţie, aceasta este internată, la recomandarea direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, într-o instituţie sau unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa de către autorităţile statului care a introdus semnalarea.

(2) Informaţiile privind locul unde este internată persoana în cauză se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional de către autoritatea care a realizat rezultatul pozitiv.

Art.34 – (1) În cazul identificării, pe teritoriul României, a unui minor sau a unei persoane puse sub interdicţie cu privire la care a fost introdusă în SIS, de către un alt stat membru, o semnalare cu privire la dispariţia sa, aceasta este plasată, după caz, într-o instituţie sau unitate sanitară sau într-un serviciu de protecţie în condiţiile legii, până la preluarea sa de către reprezentatul legal sau de către autorităţile statului care a introdus semnalarea.

(2) Informaţiile privind locul unde se găseşte minorul sau cel pus sub interdicţie se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

Art.35 – (1) Instanţa de judecată competentă teritorial, la cererea persoanei pe numele căreia a fost introdusă o semnalare cu privire la dispariţia şi necesitatea punerii sale sub protecţie de un alt stat membru, dispune ca Biroul SIRENE naţional să întreprindă demersurile necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă, dacă internarea persoanei în cauză în instituţii sau unităţi sanitare în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesele naţionale vitale.

(2) La primirea cererii prevăzute la alin.(1) instanţa de judecată dispune, prin ordonanţă preşedinţială, dacă persoana în cauză urmează a fi internată sau nu într-o instituţie sau unitate sanitară până la soluţionarea cauzei.

(3) În cazul identificării, pe teritoriul României, a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa la momentul când aceasta era minor, se solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă.

(4) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin.(1) sau (3) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât persoana în cauză să nu fie localizată de către autorităţile române.

(5) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin.(1), în cazuri urgente şi grave, instanţa de judecată care a dispus adăugarea indicatorului de validitate, hotărăşte, cu citarea persoanei în cauză, dacă acesta poate fi ridicat.

(6) Hotărârea instanţei se comunică de către Biroul SIRENE naţional Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea.

(7) La primirea unei solicitări privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la o persoană dispărută, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi informează deîndată autoritatea naţională competentă care a transmis semnalarea în SIS.

(8) Autoritatea naţională competentă care a transmis în SIS o semnalare cu privire la persoane dispărute care trebuie plasate sub protecţie, din oficiu sau la solicitarea instituţiilor sau unităţilor sanitare, transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată privind ridicarea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin.(7).

4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară

Art.36 – (1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, Biroul SIRENE naţional transmite deîndată informaţiile primite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a solicitat introducerea semnalării.

(2) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS, de către un alt stat membru, o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, autorităţile române informează persoana în cauză cu privire la existenţa semnalării, stabilesc adresa la care aceasta locuieşte şi comunică această informaţie statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete

Art.37(1) După transmiterea în SIS a unei semnalări pentru efectuarea controlului discret la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, Biroul SIRENE naţional informează, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării.

(2) După primirea unei comunicării referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru a unei semnalări pentru efectuarea de controale discrete, Biroul SIRENE naţional informează organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.

Art.38 – (1) Autorităţile române care identifică, cu ocazia desfăşurării controlului la trecerea frontierei de stat sau altui tip de control poliţienesc sau vamal, persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg şi transmit Biroului SIRENE naţional cât mai multe dintre informaţiile prevăzute la art.17 alin.(1).

(2) Biroul SIRENE naţional transmite Biroului SIRENE al statului membru care a introdus semnalarea informaţiile primite potrivit alin.(1), în cadrul schimbului de informaţii suplimentare.

(3) Prevederile art.17 alin.(2) se aplică în mod corespunzător.

 

Art.39 – După primirea unei comunicări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru referitoare la persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, Biroul SIRENE naţional transmite informaţiile primite autorităţii competente care a transmis semnalarea sau organului de stat cu atribuţii în domeniul prevenirii şi contracarării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale care a solicitat transmiterea semnalării în SIS.

 

Art.40 – Semnalările cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale specifice, introduse de alte state membre echivalează, pe teritoriul României, cu semnalări în scopul efectuării de controale discrete.

 

Art.41 – (1) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot solicita Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările în scopul efectuării de controale discrete introduse de alte state membre dacă efectuarea controlului discret de către autorităţile române în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesele naţionale vitale.

(2) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin.(1) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta astfel încât controlul discret să nu se efectueze de către autorităţile române.

(3) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin.(2), în cazuri urgente şi grave, organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale ce au solicitat adăugarea indicatorului de validitate comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Biroului SIRENE naţional dacă sunt sau nu de acord cu ridicarea acestuia.

(4) După primirea acordului prevăzut la alin.(3) Biroul SIRENE naţional, solicită Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea ridicarea indicatorului de validitate.

(5) La primirea unei solicitări din partea autorităţilor altui stat membru privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi informează deîndată organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale care au introdus sau au solicitat introducerea semnalării.

(6) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată privind ridicarea unui indicator de validitate adăugat potrivit alin.(5).

6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale

Art.42 – (1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unui bun cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art.18 alin.(1), Biroul SIRENE naţional transmite deîndată informaţiile primite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a solicitat introducerea semnalării.

(2) În cazul identificării pe teritoriul României a unui bun cu privire la care a fost introdusă în SIS, de către un alt stat membru, o semnalare cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale, autorităţile române dispun măsurile necesare în vederea confiscării sau ridicării obiectului sau înscrisului potrivit legislaţiei penale sau procesual penale, după caz, şi comunică informaţiile cu privire la măsurile luate statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

 

7. Semnalări privind străini în scopul refuzului intrării sau interdicţiei de şedere pe teritoriul României

Art.43 Schimbul de informaţii suplimentare în legătură cu semnalările de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art.20 transmise în SIS se realizează de către autorităţile naţionale competente, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 381 din 28 decembrie 2006.

 

8. Informarea

Art.44 – În toate cazurile când a fost obţinut un rezultat pozitiv, autorităţile competente care au identificat  bunuri sau persoane cu privire la care au fost introduse semnalări în SIS, informează Biroul SIRENE naţional în scop statistic.

(2) În situaţia în care măsurile solicitate printr-o semnalare din SIS nu pot fi realizate, autorităţile naţionale competente informează despre aceasta statul membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

(3) Biroul SIRENE naţional comunică autorităţii naţionale competente care a transmis o semnalare în SIS informarea primită de la un alt stat membru privind imposibilitatea realizării măsurilor solicitate prin acea semnalare.

Secţiunea 4

Accesul EUROPOL şi EUROJUST şi cooperarea cu INTERPOL

 

Art. 45 – Autorităţile naţionale competente transmit acordul cu privire la utilizarea de către EUROPOL sau EUROJUST a informaţiilor cuprinse în semnalările transmise în SIS în termen de 10 zile de la primirea solicitării.

 

Art.46 – (1) Prin excepţie de la prevederile art.56, autorităţile române pot face schimb de informaţii cuprinse în semnalările din SIS cu autorităţile statelor membre INTERPOL în condiţiile stabilite prin acordul încheiat potrivit art.55 din Decizia 2007/533/JAI din 12 iunie 2007 a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 205 din 7 august 2007.

(2) Informaţiile ce pot fi schimbate sunt numărul, ţara emitentă şi tipul de document al paşapoartelor furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate.

 

Capitolul IV

Dispoziţii comune pentru semnalările conţinute în SINS şi pentru cele transmise în SIS

Secţiunea 1

Perioada de păstrare a semnalărilor

Art. 47 – (1) Semnalările cu privire la persoane, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.

(2) În termen de 3 ani de la introducerea unei semnalări cu privire la persoane, autoritatea naţională competentă care a introdus-o analizează, împreună cu autorităţile române care au solicitat introducerea atunci când este cazul, necesitatea menţinerii acesteia pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS. În cazul semnalărilor de interes naţional sau de interes Schengen în scopul efectuării de controale discrete, care privesc persoanele, termenul în care se face analiza este de 1 an de la introducerea semnalării.

(3) Dacă în urma analizei se decide că este necesară menţinerea semnalării, autoritatea naţională competentă introduce în SINS sau în SIS o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate a semnalării. Prevederile alin.(2) se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilităţii.

(4) Semnalările pentru care nu a fost introdusă o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate în termenele prevăzute la alin.(2) sunt şterse automat.

(5) SINS şi SIS generează automat notificări cu privire la ştergerea programată a semnalărilor cu privire la persoane înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin.(2).

(6) Centrul Naţional SIS, în colaborare cu autorităţile naţionale competente, realizează statistici separate pentru semnalările conţinute în SINS şi pentru cele transmise în SIS privind numărul de semnalări cu privire la persoane pentru care s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate.

 

Art. 48 – (1) Semnalările cu privire la bunuri, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.

(2) Perioada de păstrare în SINS sau în SIS a semnalărilor cu privire la bunuri este de:

a) 5 ani pentru semnalările se interes naţional sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art.15 alin.(1) şi art.16 alin.(1);

b) 10 ani pentru semnalările se interes naţional sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art.18 alin.(1).

(3) Autoritatea naţională competentă analizează, împreună cu autoritatea română care a solicitat introducerea, dacă menţinerea unei semnalări peste termenele prevăzute la alin.(2) este necesară pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS. Prevederile alin.(2) se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilităţii.

 

Secţiunea 2

Reguli privind efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor din SINS şi din SIS

1. Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoriile prevăzute la art.6 lit. a) – e)

Art. 49(1) Autorităţile naţionale competente efectuează tranzacţii asupra semnalărilor existente în N.SIS numai în scopurile pentru care au fost introduse, în limita competenţelor legale şi asigură accesul la acestea numai personalului autorizat în acest sens, potrivit atribuţiilor de serviciu. Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS nu pot fi utilizate în scopuri administrative.

(2) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi copiate în scopuri tehnice pentru asigurarea posibilităţii de consultare directă de către autorităţile naţionale competente.

(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi pentru copiile realizate potrivit alin.(2).

(4) Este interzisă copierea în alte baze de date naţionale a datelor cuprinse în semnalările introduse de autorităţile naţionale competente în SINS sau transmise în SIS.

(5) Copiile realizate potrivit alin.(2) pot fi păstrate pentru o perioadă de 48 de ore. Perioada poate fi prelungită în caz de urgenţă, până la încetarea urgenţei.

(6) Centrul naţional SIS ţine evidenţa la zi a copiilor realizate potrivit alin.(2). Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP, are acces la aceste copii, în exercitarea atribuţiilor legale.

(7) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse respectivele semnalări atunci când acest lucru este necesar pentru a preveni o ameninţare gravă şi iminentă la adresa ordinii şi siguranţei publice, pentru motive întemeiate legate de securitatea naţională sau pentru a preveni comiterea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art.85 alin.(1) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare sau altei infracţiuni cu un grad de pericol social asemănător

(8) Datele cuprinse în semnalările introduse în SIS de celelalte state membre pot fi utilizate potrivit alin.(7) numai după obţinerea acordului din partea autorităţii care a introdus semnalarea în cauză. Solicitarea se transmite prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare.

(9) Autorităţile naţionale competente care primesc o cerere din partea autorităţilor altui stat membru pentru utilizarea datelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse în SIS, analizează cererea, împreună cu autorităţile române care au solicitat introducerea semnalării atunci când este cazul, şi comunică, prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare, răspunsul cu privire la utilizarea datelor respective.

 

Art.50 – (1) Prin derogare de la prevederile art.49 alin.(4) pot fi stocate în bazele de date naţionale datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS în legătură cu care s-au luat măsuri de către autorităţile române. Aceste date sunt stocate pentru o perioadă de cel mult 3 ani sau pentru perioada prevăzută în dispoziţiile legale ce stabilesc o perioadă mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.

(2) Prin derogare de la prevederile art.49 alin.(4) datele cuprinse în semnalările de interes naţional sau de interes Schengen pot fi păstrate în bazele de date ale autorităţii naţionale competente care a introdus respectiva semnalare în SINS sau a transmis-o în SIS.

 

Art. 51 – (1) Autoritatea naţională competentă care introduce o semnalare în SINS sau transmite o semnalare în SIS se asigură că datele din cuprinsul acesteia sunt exacte şi actuale, precum şi că introducerea sau transmiterea respectivei semnalări se face în baza dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Numai autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare în SINS sau a transmis o semnalare în SIS are dreptul să modifice, să suplimenteze, să corecteze sau să şteargă datele pe care le-a introdus până la expirarea duratei de valabilitate a semnalării.

(3) Autorităţile române care au drept de acces comunică autorităţii naţionale competente sau autorităţii dintr-un alt stat membru care a introdus o semnalare, deîndată dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acestea, dovezile din care rezultă faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse în semnalarea în cauză este incorectă sau a fost introdusă ilegal.

(4) Comunicarea dovezilor prevăzute la alin.(3) către autorităţile altor state membre se face prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare. În cazul comunicărilor adresate autorităţilor naţionale competente se informează şi Biroul SIRENE naţional.

(5) Autorităţile naţionale competente informate cu privire la faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse într-o semnalare introdusă de aceasta în SINS sau transmisă în SIS este incorectă sau a fost introdusă ilegal, cercetează dovezile prezentate în acest sens în termen de 5 zile lucrătoare şi, în cazul în care constată că informarea este corectă, modifică sau şterge deîndată datele respective sau, în cazul în care constată că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru autorităţii care a transmis informarea.

(6) În cazul în care autorităţile naţionale competente informate potrivit alin.(3) şi autorităţile care au transmis informarea respectivă nu ajung la un acord cu privire la situaţia datelor în cauză în termen de două luni de la transmiterea informării, Biroul SIRENE naţional solicită ANSPDCP formularea unei recomandări în temeiul art.21 alin.(3) lit. j) din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Recomandarea este obligatorie pentru autorităţile în cauză.

(7) Prin derogare de la prevederile art.21 alin.(3) lit. j) din Legea nr.677/2001 recomandarea formulată de ANSPDCP potrivit alin.(6) nu se publică în Monitorul Oficial al României.

(8) În cazul în care autorităţile române care au efectuat o comunicare potrivit alin.(3) şi autorităţile din celelalte state membre informate în acest fel nu ajung la un acord cu privire la situaţia datelor în cauză în termen de două luni de la transmiterea informării, Biroul SIRENE naţional informează despre acest fapt Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.

(9) În cazul în care o autoritate naţională competentă primeşte o solicitare din partea unei persoane care susţine că poate fi confundată cu persoana care face în realitate obiectul unei semnalări existente în N.SIS, acesta informează persoana respectivă cu privire la procedura prevăzută la art.53.

(10) În cazul în care o autoritate naţională competentă intenţionează să introducă o semnalare cu privire la o persoană care face deja obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta se pune de acord cu autoritatea care a introdus semnalarea anterioară în baza regulilor privind compatibilitatea semnalărilor şi ordinea de prioritate stabilite în cuprinsul Manualului SIRENE.

(11) În cazul în care autoritatea care a introdus semnalarea anterioară este dintr-un alt stat membru, se utilizează schimbul de informaţii suplimentare pentru a se ajunge la un acord.

 

Art.52 – (1) – În cazul în care se constată, în momentul introducerii unei noi semnalări în SINS sau transmiterii unei semnalări în SIS, că în sistemul respectiv există o semnalare cu privire la o persoană ale cărei date de identificare sunt similare, Biroul SIRENE naţional întreprinde măsurile specifice pentru a clarifica dacă aceasta se referă sau nu la aceeaşi persoană.

(2) În cazul în care verificarea coroborată arată că persoana care face obiectul noii semnalări şi persoana cu privire la care există deja o semnalare în sistemul respectiv sunt identice, se aplică procedura prevăzută la art.51 alin.(10).

(3) În cazul în care rezultatul verificării arată că în cauză sunt două persoane diferite, Biroul SIRENE naţional aprobă cererea de introducere a semnalării, adăugând elementele necesare pentru a evita orice identificare eronată.

 

Art. 53 – (1) În cazul în care se constată că persoana care face obiectul unei semnalări din SINS sau din SIS nu este aceeaşi cu persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv, autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea adaugă în sistemul respectiv date privitoare la cea de a doua persoană, pentru a evita consecinţele negative ale identificării eronate.

(2) Datele introduse potrivit alin.(1) sunt folosite doar în următoarele scopuri:

(a) pentru a permite autorităţilor române sau autorităţilor ale altui stat membru, după caz, să facă distincţie între persoana care face obiectul semnalării şi persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv;

(b) pentru a permite persoanei localizate în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este una şi aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării;

(3) Pot fi adăugate şi prelucrate în temeiul alin.(1), numai cu acordul persoanei în cauză, următoarele date cu caracter personal:

(a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele folosit anterior, şi orice alte pseudonime care pot fi introduse separat;

(b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;

(c) data şi locul naşterii;

(d) sexul;

(e) fotografiile;

(f) amprentele digitale;

(g) cetăţenia;

(h) numărul documentelor de identitate şi data emiterii acestora.

(4) Adăugarea şi prelucrarea datelor prevăzute la alin.(3) se face potrivit normelor tehnice stabilite în baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI din 12 iunie 2007 a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 205 din 7 august 2007.

(5) Datele prevăzute la alin.(3) se şterg o dată cu semnalarea la care au fost ataşate sau, anterior ştergerii semnalării, dacă persoana în cauză solicită acest lucru.

(6) Datele prevăzute la alin.(3) sunt consultate numai de autorităţile care au drept de acces la semnalarea la care au fost adăugate.

 

Art.54 – (1) Autorităţile naţionale competente, atunci când este necesar din motive operative, creează conexiuni între semnalările proprii sau între semnalările proprii şi semnalările altor autorităţi naţionale competente în scopul evidenţierii legăturii dintre două sau mai multe semnalări de interes naţional sau dintre două sau mai multe semnalări de interes Schengen. Conexiunea se introduce în SINS sau se transmite în SIS, după caz.

(2) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează măsurile necesare a fi întreprinse în baza semnalărilor respective, nici perioada de valabilitate a acestora.

(3) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează dreptul de acces al autorităţilor naţionale competente. Acestea nu au acces la conexiunile create cu o semnalare la care nu au drept de acces.

(4) Autorităţile naţionale competente care au drept de acces la conexiunile create în SIS, atunci când consideră că una dintre acestea nu este compatibilă cu legislaţia naţională sau cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională, solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru ca respectiva conexiune să nu fie accesibilă pentru autorităţile române.

 

(5) Biroul SIRENE naţional solicită Centrului Naţional SIS luarea măsurilor tehnice pentru limitarea accesului autorităţilor române la conexiunea în cauză.

(6) Conexiunile între semnalările din SINS sau între semnalările transmise la SIS se realizează potrivit procedurilor tehnice stabilite în baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI din 12 iunie 2007 a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 205 din 7 august 2007.

 

Art.55 – (1) Biroul SIRENE naţional, în cooperare cu autorităţile naţionale competente, constituie o evidenţă ce cuprinde menţiuni referitoare la deciziile de transmitere a semnalărilor în SIS pentru sprijinirea schimbului de informaţii suplimentare.

 

(2) Datele cu caracter personal comunicate prin intermediul Biroului SIRENE naţional în urma unui schimb de informaţii suplimentare se şterg imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost furnizate dar nu mai târziu de un an de la data ştergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost furnizate.

 

(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2) pot fi păstrate la nivel naţional, datele cu caracter personal furnizate în cadrul schimbului de informaţii suplimentare în legătură cu semnalările transmise în SIS de autorităţile naţionale competente sau cu semnalările din SIS în baza cărora au fost luate măsuri de către autorităţile române. Aceste date sunt păstrate pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data ştergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost furnizate sau pentru perioada prevăzută în dispoziţiile legale ce stabilesc o perioadă mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.

 

 

Art.56 – Este interzisă transmiterea de către autorităţile naţionale competente a datelor cu caracter personal utilizate în legătură cu semnalările din N.SIS către autorităţile statelor care nu participă la Sistemul Informatic Schengen.

 

2. Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevăzută la art.6 lit. f)

Art.57 – Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevăzută la art.6 lit. f) se face potrivit prevederilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 381 din 28 decembrie 2006 şi în Manualul SIRENE.

Secţiunea 3

Securitatea datelor

 

Art. 58 – (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional SIS, împreună cu autorităţile naţionale competente, sunt obligate să elaboreze un plan de securitate şi să adopte măsurile de securitate necesare în legătura cu gestionarea şi utilizarea N.SIS în ceea ce priveşte:

a) protecţia fizică a datelor, inclusiv prin întocmirea unui plan de rezervă pentru protecţia infrastructurii critice;

b) controlul accesului la echipamente pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

c) controlul suportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea suportului de date în mod neautorizat;

d) controlul stocării pentru a împiedica introducerea neautorizată de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal;

e) controlul utilizării pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;

f) controlul accesului la date pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor, în baza unei identităţi unice şi individuale de utilizator şi a unui mod de acces confidenţial, numai la datele pentru care au fost autorizate;

g) să asigure faptul că toate autorităţile care au acces la N.SIS sau la echipamentele de prelucrare a datelor din acest sistem îşi creează profiluri care descriu competenţele şi responsabilităţile specifice ale persoanelor cu autorizaţie de acces, introducere, actualizare, ştergere şi căutare a datelor şi pun fără întârziere aceste profiluri la dispoziţia ANSPDCP;

h) controlul comunicaţiilor aferente N.SIS astfel încât să se poată asigura verificarea şi stabilirea organismelor cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal folosind echipamentele de comunicaţii;

i) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice şi să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor, când şi în ce scop au fost introduse datele;

j) controlul transportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora sau în timpul transportului de suporturi de date prin intermediul măsurilor tehnice de securizare;

(2) Măsurile de securitate prevăzute la alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi schimbului de informaţii suplimentare.

(3) Fiecare autoritate română care are drept de acces la datele din N.SIS asigură aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin.(1) şi cooperează cu ANSPDCP.

(4) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional SIS monitorizează aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin.(1).

 

Art.59 – (1) Măsurile de securitate prevăzute la art.58 alin.(1) se stabilesc şi se aplică potrivit următoarelor principii:

a) principiul confidenţialităţii – asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atribuţiilor de serviciu;

b) principiul integrităţii – asigurarea exactităţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi a metodelor de prelucrare;

c) principiul disponibilităţii –  asigurarea accesului la informaţii în termenul solicitat;

d) principiul identificării şi autentificării – asigurarea identificării şi autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în funcţie de competenţe, înainte de efectuarea oricărei tranzacţii;

e) principiul autorizării –  autorizarea participanţilor la efectuarea unei tranzacţii în vederea accesării datelor din N.SIS în funcţie de competenţe;

f) principiul non-repudierii – asigurarea înregistrării în sistem a tranzacţiilor efectuate asupra datelor din N.SIS şi atribuirea acestora utilizatorilor participanţi la efectuarea lor.

(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional SIS şi autorităţile române care au drept de acces la N.SIS iau măsuri pentru prevenirea pierderii informaţiilor existente în sistem în cazul producerii unor dezastre naturale, precum şi pentru asigurarea recuperării acestora.

 

Art.60 (1) – Toate tranzacţiile efectuate asupra datelor din N.SIS de către autorităţile naţionale competente sunt înregistrate în sistem în scopul monitorizării legalităţii efectuării tranzacţiilor asupra acestor date, asigurării funcţionării tehnice corespunzătoare a N.SIS, precum şi a integrităţii şi securităţii datelor. Utilizarea înregistrărilor în alte scopuri este interzisă.

(2) Înregistrările prevăzute la alin.(1) conţin datele din cuprinsul semnalării, istoricul semnalării, data şi ora transmiterii de date în legătură cu semnalarea respectivă, datele folosite pentru efectuarea unei căutări, menţiuni cu privire la datele transmise, denumirea autorităţii şi numele persoanei care a efectuat tranzacţii asupra datelor.

(3) Istoricul semnalărilor cuprinde toate acţiunile realizate asupra semnalărilor din N.SIS de la momentul introducerii până la ştergerea lor.

(4) Înregistrările prevăzute la alin.(1) se păstrează pentru o perioadă de cel puţin un an dar nu mai mult de 3 ani de la creare. Pentru înregistrările care cuprind istoricul semnalărilor, perioada de păstrare se calculează de la data ştergerii semnalărilor.

(5) Prin derogare de la prevederile alin.(3) înregistrările pot fi păstrate pentru o perioadă mai mare, dacă sunt necesare pentru procedurile de monitorizare aflate în curs de desfăşurare.

(6) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional SIS, pune la dispoziţia ANSPDCP, la solicitarea acestei instituţii, înregistrările prevăzute la alin.(1).

 

 

Secţiunea 4

Protecţia persoanelor cu  privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 61 – (1) Accesarea şi exploatarea datelor cu caracter personal conţinute în N.SIS se face potrivit dispoziţiilor legale în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu respectarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor în legătură cu prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, exclusiv de către autorităţile naţionale competente şi numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în condiţiile prevăzute de aceasta.

(2) – Efectuarea de tranzacţii în SIS cu datele prevăzute în prima teză a art.6 din Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată de România prin legea nr.682/2001, este interzisă.

 

Art. 62 – (1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se exercită potrivit prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta lege.

(2) Datelor cu caracter personal, prelucrate în SINS sau în SIS în cuprinsul sau în legătură cu semnalările cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete , nu le sunt aplicabile prevederile referitoare la drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal din cuprinsul Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, cererile care privesc exercitarea drepturilor persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se pot adresa numai Biroului SIRENE naţional, iar răspunsul va fi comunicat solicitantului cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, şi cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare şi ştergere a datelor personale care îl privesc.

(4) Pentru a comunica solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS sau în SIS, Biroul SIRENE naţional solicită acordul autorităţilor naţionale competente care au introdus semnalările în cauză. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional.

(5) În cazul semnalărilor introduse în SIS de alt stat membru, informaţiile cu privire la datele cu caracter personal se comunică solicitantului numai cu acordul statului membru care a introdus semnalarea. Biroul SIRENE naţional solicită acordul prin schimbul de informaţii suplimentare.

(6) În cazul în care nu se primeşte acordul prevăzut la alin.(5) în termen de 40 de zile de la data transmiterii solicitării, Biroul SIRENE naţional solicită acordul ANSPDCP pentru a comunica informaţiile cu privire la datele cu caracter personal solicitantului. Acordul se comunică în termen de 10 zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional.

(7) Biroul SIRENE naţional comunică, în termen de 40 de zile de la primirea solicitării, acordul cu privire la transmiterea de către un alt stat membru a datelor cu caracter personal cuprinse sau în legătură cu semnalările transmise de autorităţile naţionale competente în SIS, numai cu acordul acestora. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional.

 

Art.63 – Atunci când instanţa de judecată examinează corecta aplicare a prevederilor art.16 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administrarea probelor se face în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

 

Art.64 – (1) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în N.SIS pe teritoriul României şi transmiterea acestor date în străinătate, precum şi schimbul şi procesarea ulterioară a informaţiilor suplimentare sunt monitorizate şi se supun controlului ANSPDCP.

(2) Auditarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în N.SIS se efectuează de către ANSPDCP în conformitate cu standardele internaţionale de audit cel puţin o dată la patru ani.

(3) Sumele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1) se suportă de la bugetul de stat şi sunt prevăzute anual în bugetul ANSPDCP.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 65 – (1) Sursele de finanţare pentru înfiinţarea şi operaţionalizarea componentelor N.SIS sunt asigurate din fonduri de la bugetul de stat, din fonduri PHARE şi din fonduri alocate prin Facilitatea Schengen

(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente întreţinerii şi desfăşurării activităţii N.SIS se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii.

 

Art. 66 – (1) Prevederile prezentei legi referitoare la participarea României la SIS se aplică de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emisă în acest sens, corespunzător reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central.

(2) Până la data operaţionalizării SIS de generaţia a doua la nivel central, Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional SIS, asigură tranzacţionarea datelor dintre N.SIS şi SIS central conform reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central, în funcţie de etapele de dezvoltare ale SIS.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 345/2005, Hotărârea Guvernului nr.1411/2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 19 octombrie 2006, precum şi Hotărârea Guvernului nr.769/2006 pentru aprobarea Planului de Implementare al Sistemului Informatic Naţional de Semnalări.

 

Prezenta lege creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei 2007/533/JAI din 12 iunie 2007 a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 205 din 7 august 2007, Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 381 din 28 decembrie 2006 şi Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul Informatic Schengen din a doua generaţie (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 381 din 28 decembrie 2006.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s