Sistemul Informatic Schengen (SIS) şi Biroul SIRENE – Instrumente de cooperare poliţienească în context Schengen – Material Suport pentru pregătirea personalului M.A.I.

CUPRINS:

I. Introducere

II. Sistemul Informatic Schengen

III. Aspecte privind legislaţia Biroului SIRENE şi cooperarea poliţienească în context Schengen

IV. Aspecte privind procedurile de lucru dintre autorităţile naţionale şi Biroul SIRENE naţional privind semnalările din SINS/SIS A. Principii generale privind semnalările din SINS/SIS;

B. Semnalările privind persoanele căutate în vederea arestării în scopul predării/extrădării (art. 95 din CAAS/art. 26-31 din Decizia 533/2007);

C. Semnalările referitoare la străinii împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării sau împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării, declarării ca indezirabil ori împotriva cărora a fost dispusă o măsura de îndepărtare de pe teritoriul României însoţită de măsura nepermiterii intrării denumite în continuare semnalări naţionale conforme cu art. 24 din Regulamentul 1987/2006 privind SIS, (art. 96 din CAAS);

D. Semnalările referitoare la persoane dispărute (art. 97 CAAS);

E. Semnalările referitoare la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară (art. 98 CAAS);

F. Semnalările referitoare la persoane sau vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, introduse în SIS în scopul realizării unor controale discrete (art. 99 CAAS);

G. Semnalările cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale (art. 100 CAAS/ art. 38 din Decizia 533/2007);

H. Formularele care vor fi folosite de către autorităţile naţionale;

I. Protecţia datelor cu caracter personal;

J. Procedura aplicabilă în cazul în care persoana care face obiectul unei semnalări este posibil să nu fie aceeaşi cu persoana care a fost localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv (caz de uzurpare a identităţii).

 

V. Anexe.

(1)   Anexa nr.1- INTRODUCERE SEMNALĂRI NAŢIONALE ŞI CONSULTARE A N.SIS.

(2)   Anexa nr.2- TABELUL COMPATIBILITĂŢII SEMNALĂRILOR PRIVIND PERSOANE

(3)   Anexa nr.3- TABELUL COMPATIBILITAŢII PENTRU SEMNALĂRILE PRIVIND BUNURI

(4)   Anexa nr.4- FORMULARE FOLOSITE DE CĂTRE BIROUL SIRENE ŞI AUTORITĂŢILE NAŢIONALE

 

 

 

I. Introducere

La data de 14.06.1985 a fost încheiat în localitatea Schengen (Luxemburg) un Acord privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune între  Belgia, Franţa, Luxemburg, Olanda şi Germania.

Ulterior, la data de 19 iunie 1990 a fost semnată Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen (CAAS), intrată în vigoare în 1995, fiind astfel eliminate controalele la frontierele interne ale statelor semnatare şi creându-se o singură frontieră externă, unde controalele se desfăşoară conform unui set de reguli clare.

De reţinut că au fost stabilite o serie de reguli comune în materie de vize, migraţie, azil, precum şi măsuri referitoare la cooperarea poliţienească, judiciară sau vamală, menite a compensa eliminarea controalelor la frontierele interne.  Măsurile compensatorii adoptate de către statele Schengen au fost:

Ø      stabilirea unui set de reguli pentru trecerea frontierelor externe;

Ø      separarea fluxurilor de pasageri în porturi şi aeroporturi;

Ø      armonizarea regulilor referitoare la condiţiile de acordare a vizelor;

Ø      stabilirea unor reguli pentru solicitanţii de azil;

Ø      introducerea unor reguli referitoare la supravegherea şi urmărirea transfrontalieră pentru forţele de poliţie din statele Schengen;

Ø      întărirea cooperării judiciare prin intermediul unui sistem rapid de extrădare şi implementare a deciziilor judecătoreşti;

Ø      crearea Sistemului Informatic Schengen.

Toate aceste măsuri, împreună cu Acordul Schengen, Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen[1], deciziile şi declaraţiile adoptate de către Comitetul Executiv Schengen stabilit în 1990, precum şi protocoalele, acordurile de aderare care au urmat şi legislaţia relevantă constituie acquis-ul Schengen.

Iniţial, Acordul Schengen şi Convenţia de Aplicare a acestuia nu au făcut parte din cadrul legislativ comunitar. Acest lucru s-a schimbat  odată cu semnarea Tratatului de la Amsterdam, în data de 2 octombrie 1997, intrat în vigoare la 1 mai 1999. Un Protocol ataşat Tratatului de la Amsterdam încorporează acquis-ul Schengen în cadrul legislativ şi instituţional al Uniunii Europene.

State membre

În prezent, 25 de state europene implementează prevederile Convenţiei Schengen.

Prevederile Schengen au fost implementate iniţial de către: 1985- Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania şi Franţa; 1990- Italia; 1991- Spania şi Portugalia; 1992- Grecia; 1995- Austria; 1996- Danemarca, Suedia şi Finlanda; 2001- Islanda şi Norvegia.

Începând cu 21 decembrie 2007 alte nouă state au aderat la spaţiul Schengen, iniţial numai prin eliminarea controalelor la frontierele terestre şi maritime. În luna martie 2008 au fost eliminate şi controalele la frontierele aeriene în: Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria.

Elveţia aplică prevederile acquis-ului Schengen în domeniul schimbului de informaţii prin SIS din 12 decembrie 2008, dată la care au fost eliminate controalele la frontierele terestre ; pe 23 martie 2009 au fost eliminate şi controalele la frontierele aeriene.

 

Data asumată de către România pentru aderarea la Spaţiul Schengen este 2011.

 

!!! Aderarea la spaţiul Schengen înseamnă aderarea la un spaţiu în care controalele la frontierele interne între statele membre au fost eliminate. Aceasta este diferenţa majoră între statutul de stat Schengen şi cel de stat membru al Uniunii Europene, din punctul de vedere al controalelor la frontierele interne.

 

II. Sistemul Informatic Schengen-SIS

 

Crearea unui sistem informatic – Sistemul Informatic Schengen (SIS) a reprezentat una dintre cele mai importante măsuri compensatorii pentru eliminarea controalelor la frontierele interne în lupta împotrivă criminalităţii transfrontaliere.

SIS reprezintă o bază de date electronică de interes poliţienesc şi vamal ce va reuni la data aderării României la spaţiul Schengen peste 44 milioane de semnalări introduse de statele membre.

SIS este alcătuit din sistemele naţionale N.SIS – stabilite în fiecare stat Schengen, şi dintr-un sistem central CS.SIS, localizat la Strassbourg. N.SIS România conţine Sistemul Informatic Naţional de Semnalări – SINS şi o copie naţională a SIS – CN.SIS.

Toate sistemele naţionale sunt conectate on-line cu sistemul central.

Semnalările naţionale – categoriile de date privind persoane şi bunuri emise de autorităţile române competente pot fi de interes Schengen (cele care vor alimenta CS.SIS) şi de interes non- Schengen. Datele de interes naţional vor alcătui  Sistemul  Informatic Naţional de Semnalări (SINS).

Rezultatul obţinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalări, se numeşte rezultat pozitivhit.

Ataşarea datelor adiţionale (amprente şi fotografii) la semnalări, legăturile dintre semnalări, precum şi semnalările referitoare la ambarcaţiuni, aeronave, echipamente industriale, motoare exterioare, containere, valori mobiliare şi mijloace de plată se vor aplica  de la data operaţionalizării SIS II.

SIS1+, SISone4all şi SIS II

Comisia Europeană a fost însărcinată la 1 ianuarie 2002 cu iniţierea  demersurilor tehnice ale celei de-a doua generaţii a Sistemului Informatic Schengen (SIS II).

Crearea de noi funcţionalităţi pentru SIS în contextul extinderii spaţiului Schengen presupune extinderea limitelor tehnice şi funcţionale ale sistemului informatic care să permită conectarea statelor care au aderat în mai 2004, în scopul îmbunătăţirii capacităţii de luptă împotriva criminalităţii.

Operaţionalizarea SIS II a fost planificată iniţial pentru martie 2007, în conformitate cu prevederile Programului Haga, dar întârzierile în operaţionalizarea sistemului au fost datorate în principal depăşirii termenelor de realizare a proiectului global, a site-ului dedicat şi, nu în ultimul rând, nerealizării cadrului legal aferent noilor evoluţii.

Ca o soluţie temporară pentru ieşirea din impas, Portugalia a propus în 2006, implementarea sistemului SISone4all, ce presupune o conectare temporară a nouă din cele zece noi state membre (fără Cipru) la sistemul existent SIS1+.

Deşi considerat nefezabil la început, acest proiect s-a dovedit un succes, cele nouă state membre, fiind conectate total în anul 2007, în urma unei perioade de testări funcţionale.

În prezent, demersurile efectuate de autorităţile competente din România şi Bulgaria vizează ca cele două state să se conecteze la SISone4all până la finele anului 2010, cu precizarea că infrastructura creată va îndeplini condiţiile conectării la SIS II, alături de celelalte state.

 

Categoriile de semnalări ce sunt introduse în SIS

 

Acestea se referă la persoane şi la bunuri, după cum urmează:

 

a) Semnalări privind persoanele:

Ø      Persoane care fac obiectul unor proceduri de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare (art.95 din CAAS/ art. 26 Decizia 533/2007[2]);

Ø      Persoane străine (cetăţeni terţi) împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării şi străini împotriva cărora a fost dispusă o măsură de îndepărtare de pe teritoriul României. (art. 96 CAAS/art. 20din Regulamentul 1987/2006 privind SIS[3])

Ø      Persoane dispărute sau care, în interesul propriei protecţii sau pentru prevenirea ameninţărilor, trebuie plasate în mod provizoriu într-un loc sigur, la cererea  autorităţii competente sau a autorităţii judiciare competente (art. 97 CAAS / art. 32 Decizia 533/2007);

Ø      Persoane citate pentru a se prezenta în faţa autorităţilor judiciare în cadrul unei proceduri penale care antrenează răspunderea cu privire la fapte pentru care au fost urmărite sau persoane cărora trebuie să li se comunice o hotărâre penală (art. 98 CAAS / art. 34 Decizia 533/2007);

Ø     Persoane care fac obiectul controlului discret sau controlului specific  (art. 99 CAAS / art. 36 Decizia 533/2007).

 

De retinut că România nu va introduce şi aplica controlul specific, ci doar controlul discret!!!

b) Semnalări  privind bunurile:

I.      Vehiculele cu motor, cu o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3, care au fost furate, însuşite ilegal sau pierdute (art. 100 lit. a CAAS / art.38 lit. a Decizia 533/2007);

II.      Documentele furate, însuşite ilegal sau pierdute care privesc vehicule (art. 100 lit. f CAAS / art. 38 lit. 2  Decizia 533/2007);

III.      Plăcuţele cu numere de înmatriculare furate, însuşite ilegal sau pierdute (art. 100 lit. f CAAS./ art. 38 lit. f Decizia 533/2007). România nu va introduce acest tip de semnalări, dar va putea realiza rezultate pozitive/HIT la semnalări străine!!!

IV.      Remorcile şi rulotele cu o greutate netă mai mare de 750 kg, care au fost furate, însuşite ilegal sau pierdute  (art. 100 lit. b CAAS / art. 38 lit. b Decizia 533/2007);

V.      Armele letale furate, însuşite ilegal sau pierdute  (art. 100 lit. c CAAS / art. 38 lit. c Decizia 533/2007);

VI.      Date privind înscrisuri oficiale necompletate, care au fost furate, însuşite ilegal sau pierdute (art. 100 lit. d CAAS / art. 38 lit. d Decizia 533/2007);

VII.      Documentele de identitate eliberate (paşapoarte, cărţi de identitate, permise de conducere) care au fost furate, însuşite ilegal sau pierdute (art. 100 lit e CAAS/ art. 38 lit. e  Decizia 533/2007);

VIII.      Bancnotele sau titlurile de valoare furate, însuşite ilegal sau pierdute (art. 100 lit. g CAAS / art. 38 lit. g Decizia 533/2007);

IX.      Permisele de reşedinţă şi documentele de călătorie furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate (art. 38 lit. e, Decizia nr. 533/2007);

X.      Ambarcaţiunile, aeronavele (art. 38, lit. a, Decizia 533/2007);

XI.      Echipamentele industriale, motoarele exterioare, containerele (art. 38 lit. b, Decizia 533/2007);

XII.      Valorile imobiliare şi mijloacele de plată cum ar fi cecurile, cărţile de credit, obligaţiunile şi acţiunile care au fost furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate. (art. 38 lit. h, Decizia 533/2007).

XIII. Vehiculele cu motor, cu o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3, ambarcaţiuni, aeronave care fac obiectul controlului discret sau controlului specific  (art. 99 CAAS / art. 36 Decizia 533/2007).

De retinut că România nu va introduce şi nu va aplica controlul specific, ci doar controlul discret!!!

Accesul la semnalările din SIS

 

În conformitate cu prevederile CAAS şi Decizia 533/2007, accesul la SIS este rezervat în exclusivitate:

 • autorităţilor responsabile cu controlul frontierei;
 • autorităţilor responsabile cu alte controale poliţienesti şi vamale în interiorul statului membru şi celor responsabile cu coordonarea acestor controale;
 • autorităţilor naţionale judiciare ;
 • autorităţilor responsabile cu emiterea vizelor (conform art. 96 CAAS) ;
 • autorităţilor centrale responsabile cu examinarea cererilor de viză ;
 • autorităţilor centrale responsabile cu emiterea permiselor de şedere şi administrarea legislaţiei privind străinii, în contextul aplicării prevederilor CAAS legate de circulaţia persoanelor ;
 • Oficiului European de Poliţie (Europol) (pentru art. 95, 99 si 100 CAAS);
 • Membrilor naţionali ai Eurojust şi asistenţilor acestora (pentru art. 95 şi 98 CAAS);
 • Autorităţilor responsabile cu emiterea certificatelor de înmatriculare (acces direct pentru acele autorităţi care sunt guvernamentale şi acces indirect pentru acele autorităţi care nu sunt guvernamentale).

Datele ce trebuie să definească semnalările din SINS cu privire la persoane sunt următoarele:

J.                        numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime care pot fi introduse separat;

a)      semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;

b)      data şi locul naşterii;

c)      sexul;

d)      fotografiile;

e)      amprentele digitale;

f)        cetăţenia;

g)      menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată;

h)      motivul semnalării;

i)        autoritatea care emite semnalarea;

j)        menţiuni cu privire la decizia sau hotărarea care a stat la baza semnalării;

k) măsurile care trebuie luate;

l)        legătura cu alte semnalări;

m)    tipul infracţiunii.

Semnalările cu privire la persoane nu pot fi introduse în SINS fără datele prevăzute la alin.(1) lit. A), d), l) şi, atunci când este cazul, k).

Acest sistem va fi pus la dispoziţia tuturor autorităţilor naţionale în vederea consultării şi/sau actualizării în funcţie de competenţele legale stabilite, stipulate printr-o Hotărâre de Guvern care va fi luată  în termen de 60 de zile de la aprobarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul Informatic Schengen (în prezent reglementat prin O.U.G. nr. 128/2005).

Astfel, structurile de aplicare a legii din România (în funcţie de competenţe) vor putea să consulte şi să alimenteze în timp real bazele de date ale SINS.

 

III. Aspecte privind legislaţia Biroului SIRENE şi cooperarea poliţienească în context Schengen

Titlul IV al Convenţiei de Aplicare a  Acordului Schengen stabileşte obligativitatea înfiinţării unui sistem informatic centralizat, denumit SIS (Sistemul Informatic Schengen), care, pentru a fi eficient, trebuie susţinut de copii naţionale.

În cadrul verificărilor efectuate în N.SIS, un utilizator final[4] poate înregistra un HIT/rezultat pozitiv[5], indiferent de localizare, caz în care se impune solicitarea unor date suplimentare în vederea clarificării situaţiei persoanei sau bunului, obiect al semnalării.

Structura desemnată a oferi acest tip de informaţii suplimentare a fost denumită SIRENE, un acronim al definiţiei activităţii îndeplinite: „Supplimentary Information Requested at National Entries”- informaţii suplimentare solicitate la intrările naţionale.

Cadrul legislativ european al Biroului SIRENE:

art. 92 paragraful 4 din Convenţia de Aplicare a Acordului de la Schengen (cu modificările ulterioare – Regulamentul  Consiliului nr. 871/2004) reprezintă fundamentul pentru constituirea oricărui Birou Sirene la nivelul Statelor Membre, cu respectarea dreptului naţional: („Statele membre, în conformitate cu legislaţia naţională, vor schimba, prin intermediul autorităţilor anume desemnate în acest sens- SIRENE, toate informaţiile suplimentare necesare legate de introducerea unei alerte şi pentru a permite luarea măsurilor ce se impun în ceea ce priveşte persoanele şi/sau bunurile ce au constituit motiv de introducere a unei alerte în SIS, care au rezultat dintr-o căutare efectuată în sistem.”)

art.7 din Regulamentul nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din data de 20 decembrie 2006 privind înfiinţarea, operaţionalizarea şi utilizarea celei de-a doua generaţii a Sistemului Informatic Schengen

Biroul SIRENE reprezintă structura specializată în schimbul de informaţii suplimentare, privind conduita de urmat de către autorităţile naţionale, în cazurile în care persoanele sau bunurile introduse în SIS sunt descoperite ca urmare a căutărilor automate efectuate în sistem. De asemenea, are un rol important şi în asigurarea cooperării poliţieneşti internaţionale în conformitate cu art. 39-41, 46 din CAAS.

Biroul SIRENE naţional asigură realizarea schimbului de informaţii suplimentare prin intermediul infrastructurii de comunicaţii aferente SIS în următoarele situaţii:

  1. atunci când este necesar ca autorităţile naţionale competente şi autorităţile din celelalte state membre să se consulte sau să se informeze reciproc la introducerea unei semnalări în SIS;
  2. ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv pentru a permite luarea unei măsuri adecvate;
  3. în cazul în care măsura necesară corespunzătoare unei semnalări din SIS nu poate fi luată;
  4. atunci când se analizează calitatea datelor din conţinutul semnalărilor din SIS;
  5. atunci când se analizează compatibilitatea şi prioritatea unor semnalări;
  6. atunci când se analizează exercitarea dreptului de acces.

În prezent, Biroul SIRENE naţional este un serviciu organizat în cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională- Inspectoratul General al Poliţiei Române, alături de Biroul Naţional INTERPOL, Punctul Naţional Focal şi Unitatea Naţională EUROPOL. Toate aceste unităţi constituie canale de cooperare poliţienească internaţională.

!!!Biroul SIRENE reprezintă interfaţa umană a SIS, fiind unicul punct de contact cu celelalte autorităţi din statele membre Schengen.

IV. Aspecte privind procedurile de lucru aplicabile  autorităţilor naţionale şi Biroului SIRENE naţional privind semnalările din SINS/SIS

K. Principii generale privind semnalările din SINS/SIS.

 • Datele furnizate de sistem ca urmare a interogării sunt succinte: ID Schengen[6], instituţia emitentă, numele, prenumele, sexul, data naşterii, motivul introducerii semnalării, acţiunea de urmat, menţiunile privind persoana urmărită: periculoasă, violentă, evadată, înarmată etc.;
 • În cazul în care datele din SIS sunt insuficiente, Biroul SIRENE poate să furnizeze informaţii suplimentare, din proprie iniţiativă sau la cerere în scopul stabilirii identităţii unei persoane.

Ø       aceste informaţii se referă, în special, la următoarele date: originea, numărul, locul, autoritatea emitentă, data limită de valabilitate a paşaportului sau a documentului de identitate;

Ø       numele şi prenumele tatălui şi ale mamei persoanei căutate, descrierea persoanei căutate, ultima adresă cunoscută.

 • Comunicarea dintre autorităţile naţionale şi Biroul SIRENE se va realiza, în principiu, folosind formulare specifice ce vor fi prevăzute în cadrul O.M.A.I. care va reglementa procedurile de lucru speficice;
 • Autorităţile naţionale vor furniza Biroului SIRENE naţional informaţii suplimentare în maxim 8 ore de la solicitare;
 • Biroul SIRENE naţional va răspunde solicitării de informaţii suplimentare adresată de un Birou SIRENE străin în termen de 12 ore;
 • Operatorii SIRENE vor transmite direct datele şi informaţiile solicitate, în cazul în care au acces direct la bazele de date naţionale;
 • În SIS nu poate exista o semnalare fără existenţa prealabilă a aceleiaşi semnalări în SINS;
 • O persoană/un bun poate face obiectul unei singure semnalări în SIS pentru un stat membru. Semnalările ulterioare, privind aceeaşi persoană/acelaşi bun îşi vor păstra valabilitatea la nivel naţional, până la ştergerea/expirarea primei semnalări existente în sistem;
 • SINS notifică utilizatorul şi Biroul SIRENE, printr-o procedură automată, cu privire la existenţa unor semnalări multiple, compatibile sau incompatibile, specificând şi ordinea de prioritate a acestora;
 • Conform Manualului SIRENE[7], o persoană/un bun poate face obiectul mai multor semnalări multiple compatibile introduse de statele membre. Autoritatea naţională competentă va fi avertizată de către SINS, iar ulterior aceasta va informa Biroul SIRENE naţional;

(1)           Biroul SIRENE  constată că este vorba de două persoane /bunuri diferite: se comunică rezultatul către autoritatea naţională competentă în vederea introducerii noii semnalări în SINS.

(2)           Biroul SIRENE constată că noua semnalare se referă la aceeaşi persoană/acelaşi bun: se pune în aplicare procedura introducerii de semnalări multiple;

 • Biroul SIRENE validează doar semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în baza unui Mandat European de Arestare[8], înainte de a fi introduse în SIS. Celelalte semnalări vor fi introduse automat fără o verificare/validare din partea Biroului SIRENE naţional;
 • Autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea în sistem este responsabilă pentru  corectitudinea datelor introduse, rectificarea, modificarea şi ştergerea acesteia;

Ø       În cazul unei semnalări străine, corectarea sau anularea acestor date va fi solicitată statului emitent prin intermediul Biroului SIRENE;

Ø       În situaţia în care o autoritate naţională competentă identifică o inexactitate într-o semnalare naţională va solicita în maxim 10 zile de la data constatării, corectarea sau anularea acestor date de către autoritatea naţională emitentă. Autoritatea emitentă va realiza modificările în termen de 5 zile lucrătoare;

Ø      Modificarea conţinutului unei semnalări nu atrage modificarea perioadei de valabilitate a respectivei semnalări;

 • Autoritatea naţională care a introdus semnalarea este responsabilă de adăugarea alias-urilor[9], cunoscute la momentul introducerii semnalării sau introduse ulterior.

Ø      În cazul în care o autoritate naţională descoperă un alias la o semnalare străină, aceasta are obligaţia să îl transmită Biroului SIRENE naţional în maxim 10 zile de la data/momentul identificării, iar acesta transmite informaţiile Biroului SIRENE emitent;

Din momentul implementării Sistemului Informatic Schengen de generaţia a II-a, vor fi disponibile şi următoarele facilităţi:

 • ataşarea la semnalare a fotografiilor şi amprentelor digitale. Acestea vor fi folosite doar pentru a se stabili dacă persoana oprită este cu certitudine subiectul semnalării;
 • realizarea legăturilor între diferite semnalări, în vederea evidenţierii relaţiilor între persoane şi bunuri semnalate în SIS. Legăturile sunt vizibile doar utilizatorilor cu drept de acces la toate semnalările aflate în conexiune. Ştergerea unei semnalări din legătură atrage automat şi ştergerea conexiunii.

B. Semnalările privind persoanele căutate în vederea arestării în scopul predării/extrădării (art. 95 din CAAS/art. 26-31 din Decizia 533/2007)

 

CADRUL LEGAL :

European:

 • Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen, Titlul IV-Sistemul Informatic Schengen, art. 95
 • Decizia nr. 533/2007 privind înfiinţarea,  funcţionarea şi utilizarea SIS II, art. 26-31
 • Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre

Naţional:

 • Codul Penal
 • Codul de Procedură Penală
 • Legea 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.U.G. 103/2006 privind unele măsuri privind facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea 104/2007
 • O.U.G. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea SINS
 • Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea SINS şi participarea României la Sistemul Informatic Schengen (urmează să abroge O.U.G. nr. 128/2005)

SEMNALAREA SPECIFICĂ ART. 95 CAAS

 

Introducerea semnalării

Ø      Pentru a introduce o semnalare în SIS privind o persoană căutată în vederea arestării în scopul predării/extrădării trebuie să fi fost emis, anterior, de către instanţa competentă un Mandat European de Arestare (MEA);

Ø      Semnalările naţionale vor fi introduse în SINS (prin intermediul bazei de date proprii URMĂRIŢI) de către Direcţia Investigaţii Criminale prin structurile teritoriale competente-Serviciul de Investigaţii Criminale (SIC). Un criteriu important pentru introducerea unei semnalări de acest tip  îl reprezintă existenţa certitudinii că persoana căutată nu se mai află pe teritoriul naţional (probată în urma verificărilor în teren prin întocmirea unui proces-verbal);

Ø      Serviciul de Investigaţii Criminale competent va transmite Biroului SIRENE naţional, următoarele documente:

a.        mandatul de executare a pedepsei inchisorii sau mandatul de arestare preventivă, în copie;

b.      sentinţa penală de condamnare sau rechizitoriul, în copie;

c.       cazierul judiciar, în copie;

d.      informaţii referitoare la posibila locaţie din străinătate;

e.       MEA, dacă nu este ataşat la semnalare, va fi transmis în copie.

Validarea semnalării

Ø      În procesul de validare a semnalării naţionale, Biroul SIRENE efectuează o verificare de conformitate pentru a se asigura că informaţiile sunt complete şi corect prezentate, (o verificare din punct de vedere formal);

Ø      Semnalarea naţională validată va fi introdusă în SIS. În cazul semnalării nevalidate, Biroul SIRENE va solicita SIC-ului să realizeze modificările necesare;

Ø      O semnalare introdusă în SIS (+formularul A, eventual M) are aceeaşi forţă juridică ca şi un MEA , până la primirea în original a documentului.

Compatibilitate

Ø      Semnalările în vederea arestării sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare, semnalările privind persoane dispărute şi semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete.

Ø      În cazul în care semnalarea propusă este incompatibilă cu o semnalare existentă, SINS va notifica, printr-o funcţionalitate a sistemului, atât SIC, cât şi Biroul SIRENE asupra motivului pentru care nu se poate introduce semnalarea;

Semnalări multiple

În situaţia în care în sistem există o semnalare prevăzută de art. 95, emisă de către România, iar ulterior, pe numele aceleiaşi persoane este emis un alt MEA de către o instanţă de judecată din România, se va aplica următoarea procedură:

a.       instanţa de judecată care emite MEA transmite o copie/originalul acestuia către SIC competent, Biroului SIRENE şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti;

b.      SIC care doreşte să introducă noua semnalare, va lua legătura cu structura care a introdus prima semnalarea în sistem, cu solicitarea de a o modifica, în sensul introducerii în SINS a datelor privind  MEA emis ulterior;

c.       SIC care a introdus semnalarea iniţială în sistem procedează la modificarea propriei semnalări, prin ataşarea celuilalt/celorlalte MEA emis© de  instanţele naţionale.

Modificarea semnalării specifice art. 95 CAAS

 • Orice modificare se poate realiza doar de către SIC care a introdus semnalarea şi va fi validată de către Biroul SIRENE naţional;
 • În cazul în care modificarea adusă semnalării nu a fost validată de către Biroul SIRENE, acesta va informa SIC care a introdus semnalarea în legătură cu motivul nevalidării şi va solicita modificarea sau suspendarea introducerii acesteia;
 • Dacă semnalarea nu este validată de către Biroul SIRENE, aceasta va rămâne modificată numai la nivel SINS, iar modificarea nu va mai fi transmisă la SIS. Biroul SIRENE va informa în scris SIC competent în legătură cu motivul nevalidării;
 • Modificarea conţinutului unei semnalări nu atrage după sine modificarea perioadei de valabilitate.

Valabilitatea semnalărilor specifice art. 95 CAAS

 • Păstrarea unei astfel de semnalări în sistem se va face atât timp cât este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost introdusă, dar fără a depăşi perioada de trei ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia în termen;
 • Prelungirea valabilităţii unei semnalări naţionale se realizează în SINS de către SIC care a introdus semnalarea.

Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în România privind o semnalare străină

 • Dacă în urma verificărilor efectuate, se constată existenţa unei similitudini între datele persoanei verificate şi datele furnizate ca rezultat al interogării sistemului, utilizatorul final[10] întreprinde măsurile de urmat menţionate în conţinutul semnalării şi solicită, prin dispeceratul structurii din care face parte, informaţii cât mai complete referitoare la acea persoană;
 • În cazul unui rezultat pozitiv (hit) utilizatorul final/dispeceratul este obligat să informeze Biroul SIRENE despre realizarea acestuia, iar dacă situaţia o impune va solicita informaţii suplimentare;
 • Informaţiile suplimentare vor fi schimbate între autorităţile competente din România şi cele din statul a cărui autoritate naţională a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE;
 • Ulterior, persoana care face obiectul rezultatului pozitiv este prezentată, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 de ore, Parchetului de pe langă Curtea de Apel competentă, care se pronunţă cu privire la măsura reţinerii persoanei conform Legii 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu prilejul prezentării persoanei către unitatea de parchet, se înmânează şi dosarul acesteia care va conţine cel puţin următoarele documente:

a)      semnalarea SIS şi  formularul A (şi eventual formularul M);

b)      fotografia persoanei, ataşată la semnalarea SIS;

c)      MEA, ataşat la semnalarea SIS;

d)      traducerea MEA în limba română, franceză sau engleză, dacă acestea sunt ataşate la semnalarea SIS.

 • În cazul realizării unui rezultat pozitiv (hit) de către poliţia de frontieră/jandarmerie la o semnalare emisă de un alt stat membru, SIC competent va prelua persoana în cauză, conform procedurii specifice competenţelor materiale şi teritoriale proprii;
 • În cazul în care Curtea de Apel competentă va dispune arestarea persoanei, aceasta va proceda la informarea Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul SIRENE şi a structurii de investigaţii criminale competente.

În caz contrar, autorităţile competente vor dispune toate măsurile necesare în vederea punerii în libertate a persoanei.

 • Predarea persoanei se va realiza, de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, cu sprijinul unităţii de poliţie pe raza căreia se afla locul de detenţie, în cel mult 10 zile.

Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în străinătate privind o semnalare naţională

 • Biroul SIRENE al statului în care s-a realizat rezultatul pozitiv (hit), comunică Biroului SIRENE informaţii referitoare la rezultatul pozitiv. Acesta din urmă va informa de îndată, telefonic şi în scris SIC care a introdus semnalarea în SINS;
 • Preluarea persoanei se realizează de C.C.P.I., cu sprijinul altor structuri operative din cadrul I.G.P.R., în termenele stabilite, conform procedurilor privind escorta persoanelor reţinute/deţinute;
 • După ce operaţiunea de preluare a persoanei din străinătate a avut loc, iar persoana în cauză a fost depusă la arestul sau locul de detenţie stabilit, Biroul SIRENE va informa în scris Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, respectiv instanţa emitentă a MEA şi SIC competent care procedează la ştergerea semnalării.
 • Biroul SIRENE cooperează cu SIC emitent al semnalării, în luarea tuturor măsurilor care se impun ca urmare a unui hit.

Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în România privind o semnalare naţională

 • Autorităţile naţionale implicate vor coopera direct pentru a întreprinde, în baza legislaţiei naţionale şi a competenţelor proprii, măsurile care se impun.
 • Biroul SIRENE naţional va fi informat doar în scop statistic.

 

Ştergerea semnalării specifice art. 95 CAAS

Ştergerea semnalărilor naţionale referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării/ extrădării, introduse de către  România poate fi :

o       automată – efectuată ca o funcţionalitate a SINS, respectiv SIS, ca urmare a expirării duratei de valabilitate a semnalărilor. După ştergere, SINS notifică Biroul SIRENE şi SIC care a introdus semnalarea cu privire la ştergerea acesteia;

o       manuală – va fi realizată de către SIC care a introdus semnalarea, doar după obţinerea acordului din partea Biroului SIRENE, în următoarele cazuri:

   1. dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a semnalării în sistem:

ü      SIC care a introdus semnalarea informează Biroul SIRENE în legătură cu solicitarea de ştergere a acesteia din SINS, indicând şi motivul ştergerii;

ü      Biroul SIRENE aprobă ştergerea semnalării din SINS, respectiv SIS;

ü      SIC şterge semnalarea din SINS indicând şi motivul ştergerii;

ü      SINS trimite notificare către Biroul SIRENE privind ştergerea semnalării;

ü      SINS trimite către SIS cererea de ştergere a semnalării.

   1. după ce a fost încheiată procedura predării/primirii persoanei căutate:

ü      după încheierea procedurii de predare/primire/extrădare a persoanei căutate, Biroul SIRENE informează SIC că poate iniţia procedura de ştergere a semnalării respective;

ü      Biroul SIRENE aprobă ştergerea semnalării din SINS, respectiv SIS;

ü      SIC şterge semnalarea din SINS, indicând şi motivul ştergerii;

ü      SINS trimite notificare către Biroul SIRENE privind ştergerea semnalării;

ü      SINS trimite către C.SIS cererea de ştergere a semnalării.

C. Semnalările referitoare la străinii împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării sau împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării, declarării ca indezirabili ori împotriva cărora a fost dispusă o măsura de îndepărtare de pe teritoriul României însoţită de măsura nepermiterii intrării, denumite în continuare semnalări naţionale conforme cu art. 24 din Regulamentul 1987/2006 privind SIS- (art. 96 din CAAS)

CADRUL LEGAL :

European :

 • Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen, Titlul IV-Sistemul Informatic Schengen, art. 96.
 • Regulamentul 1987/2006 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea SIS, art. 24

Naţional:

 • O.U.G. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicata*) privind regimul străinilor in România;
 • O.U.G. 103/2006 privind unele măsuri privind facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea 104/2007;
 • O.U.G. 128/2005 privind infiinţarea,  funcţionarea şi utilizarea SINS;
 • Legea privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea SINS şi participarea României la Sistemul Informatic Schengen (urmează să abroge O.U.G. nr. 128/2005);

SEMNALAREA SPECIFICĂ ART. 96 CAAS

 

Introducerea semnalării şi compatibilitatea cu celelalte semnalări

 • Pentru a introduce o persoană în SIS în vederea nepermiterii intrării/ieşirii străinilor, instanţa sau autoritatea competentă va emite o hotărâre, respectiv un act administrativ prin care se va dispune nepermiterea intrării/îndepărtării de pe teritoriul României;
 • Semnalările sunt emise automat de către autoritatea naţională competentă Oficiul Român pentru Imigranţi/Poliţia de Frontieră Română[11] prin introducerea cel puţin a rubricilor obligatorii ale semnalării, în sistemul informatic sursă de date (sistemul informatic propriu), urmând ca informaţiile să fie transferate automat către SINS, fără a fi validate de către Biroul SIRENE;
 • Autoritatea naţională competentă, anterior introducerii unei semnalări, va verifica obligatoriu dacă persoana în cauză are permis de şedere (la nivel naţional) sau viză (consultare a Sistemului Informatic de Vize).
 • Autoritatea naţională competentă, anterior eliberării unui permis de şedere va verifica obligatoriu dacă persoana în cauză are emisă pe numele ei o semnalare în SIS în conformitate cu articolul 24 al Regulamentului Consiliului nr. 1987/2006 privind SIS;
 • Semnalările privind interdicţia de intrare sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind persoane dispărute, semnalările în vederea efectuării de controale discrete şi semnalările privind participarea la o procedură judiciară.

Schimbul de informaţii în urma obţinerii unui rezultat pozitiv

 • Structura care a realizat rezultatul pozitiv poate solicita Biroului SIRENE informaţii cu privire la actul care a stat la baza introducerii în SIS, după cum urmează:

a.       tipul şi motivul deciziei de nepermitere a intrării/şederii străinilor;

b.      autoritatea care a luat această decizie;

c.       data deciziei;

d.  data notificării deciziei (data la care decizia a fost emisă);

e.  data executării;

f.  termenul limită al deciziei sau durata de valabilitate a acesteia.

 • În cazul unui rezultat pozitiv pe teritoriul României, utilizatorul final informează în scris, în cel mai scurt timp posibil Biroul SIRENE naţional. Autoritatea naţională care a realizat rezultatul pozitiv, în funcţie de competenţe va preda persoana pe bază de proces-verbal structurii competente teritorial din cadrul ORI care va aplica măsurile de urmat stabilite în semnalare.

Procedurile speciale de consultare în conformitate cu articolul 25 din Convenţia Schengen

L.                      Procedura în temeiul articolul 25 alineatul (1) din Convenţia Schengen

Dacă o autoritate naţională competentă intenţionează să acorde un permis de şedere şi descoperă că solicitantul în cauză face obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare sau de şedere emisă de un alt stat membru, aceasta se consultă cu statul membru emitent al semnalării prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

 • Semnalarea se şterge de către statul emitent dacă, după consultare, autoritatea naţională competentă îşi menţine decizia de a acorda permisul de şedere. Regula este aplicabilă şi în sens invers. Cu toate acestea, persoana poate rămâne în baza de date naţională (SINS);
 • Biroul SIRENE naţional va transmite Biroului SIRENE al statului membru emitent al semnalării, un formular solicitând ştergerea semnalării aflată în conflict cu eliberarea permisului de şedere pentru persoana subiect al semnalării;
 • Dacă în termen de 30 zile de la trimiterea formularului nu se primeşte un răspuns, ORI va emite pe numele persoanei în cauză un permis de şedere (consimţământul tacit).

B) Procedura în temeiul articolul 25 alineatul (2) din Convenţia Schengen

În cazul în care autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare, constată că a fost eliberat un permis de şedere persoanei care face obiectul semnalării, se declanşează o procedură de consultare cu statul membru care a eliberat permisul de şedere, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

 • Consultarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional are loc şi dacă autoritatea naţională competentă care a eliberat permisul de şedere constată că titularul face obiectul unei semnalări privind o semnalare în SIS, introdusă ulterior acordării permisului de şedere;
 • În cazul în care un utilizator final descoperă o semnalare privind un resortisant al unei ţări terţe care este titularul unui permis de şedere eliberat de unul dintre statele membre, acesta informează atât statul membru care a eliberat permisul de şedere, cât şi statul membru care a emis semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, solicitând declanşarea procedurii de consultare între Birourile SIRENE ale celor două state în cauză;
 • În cazul în care o persoană pentru care a fost emisă o semnalare este identificată la frontieră, se aplică procedurile stabilite în Codul Frontierelor Schengen, chiar dacă semnalarea este emisă de către România.

Procedurile speciale prevăzute la articolul 5 alineatul (4) litera (a) şi litera (c) din Codul Frontierelor Schengen

M.                    Procedura în cazul în care resortisantul unei ţări terţe, care face obiectul unei semnalări în conformitate cu art. 24 din Regulamentul 1987/2006, este, în acelaşi timp, titularul unui permis de şedere sau al unei vize eliberate de unul din statele membre (articolul 5 alineatul (4) litera (a) –Codul frontierelor Schengen)

a)      În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) litera (a) din Codul Frontierelor Schengen, resortisantul unei ţări terţe care face obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare sau de şedere introdusă de un alt stat membru decât România şi care este în acelaşi timp titularul unui permis de şedere sau al unei vize eliberate de unul din statele membre, cu excepţia României, este autorizat să intre în scopul tranzitului pe teritoriul României pentru a putea ajunge pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul de şedere sau viza.

b)      Autoritatea naţională competentă care a realizat rezultatul pozitiv informează imediat telefonic şi cât mai curând posibil în scris (fax, e-mail), Biroul SIRENE naţional. Aceasta aplică măsurile de urmat, aşa cum sunt acestea stabilite de semnalare. În această situaţie se aplică prevederile art. 5 din Codul Frontierelor Schengen.

c)      Dacă resortisantul ţării terţe în cauză încearcă să intre în România, intrarea îi poate fi refuzată dacă există o semnalare naţională conformă cu art. 24 din Regulamentul 1987/2006. În aceasta situaţie se aplică procedura de consultare între autoritatea care a emis semnalarea şi cea care a emis permisul de şedere/viza, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, respectiv:

 • Dacă se retrage permisul/viza, resortisantului nu i se va permite intrarea.
 • Dacă resortisantul se află deja pe teritoriul României, acesta va fi îndepărtat de pe teritoriu; în orice situaţie, Biroul SIRENE naţional va fi informat despre rezultat pozitiv.
 • Dacă România este statul care a eliberat permisul de şedere, intrarea persoanei este permisă.
 • Biroul SIRENE naţional, la solicitarea autorităţii competente care a realizat rezultat pozitiv (PFR), se va consulta cu biroul SIRENE din statul membru care a emis semnalarea, rezultatul fiind comunicat şi autorităţii naţionale implicate.
 • În cazul în care permisul de şedere nu este retras, semnalarea din SIS este ştearsă de către autoritatea naţională emitentă, însă poate fi păstrată la nivel naţional (SINS).  În această situaţie resortisantului nu îi va fi permisă intrarea sau va fi îndepărtat de pe teritoriul României. Conform art.13 din Codul Frontierelor Schengen, intrarea poate fi refuzată pe baza unei decizii fundamentate care să conţină motivele precise ale refuzului.

 

B) Procedura în cazurile când autoritatea naţională competentă – Poliţia de Frontieră Română (PFR) poate deroga de la acţiunea de urmat prevăzută de o semnalare conform  art. 24 din Regulamentul 1987/2006, din motive umanitare, de interes naţional sau în temeiul unor obligaţii internaţionale (art. 5 alineatul (4) litera c) – Codul frontierelor Schengen), în cazul unei persoane care face obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare.

 • În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) litera © din Codul frontierelor Schengen, autoritatea naţională competentă poate deroga de la principiul interzicerii intrării pe teritoriul naţional în cazul unei persoane care face obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare, din motive umanitare, de interes naţional sau în temeiul unor obligaţii internaţionale.
 • Politia de Frontieră Română va informa imediat Biroul SIRENE naţional despre această situaţie.
 • La solicitarea autorităţii naţionale competente (PFR) care a autorizat intrarea în România, Biroul SIRENE naţional informează Biroul SIRENE din statul membru semnalant.

C) Schimbul de informaţii în urma obţinerii unui rezultat pozitiv cu privire la un resortisant al unei ţări terţe care beneficiază de dreptul comunitar la liberă circulaţie

 • În cazul obţinerii unui rezultat pozitiv cu privire la un resortisant al unei ţări terţe care are  dreptul comunitar la liberă circulaţie în temeiul Directivei 2004/38/CE[12] a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora. La solicitarea autorităţii  naţionale competente care a realizat rezultatul pozitiv, Biroul SIRENE naţional contactează imediat biroul SIRENE din statul membru semnalant, în vederea obţinerii informaţiilor necesare  stabilirii  acţiunii  de urmat.

Valabilitatea semnalărilor specifice art. 96 CAAS

 • Fiecare semnalare conformă cu art. 24 din Regulamentul 1987/2006  privind SIS, este păstrată în sistem atât timp cât este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost introdusă;
 • Aceasta este stocată în SINS conform legislaţiei naţionale în vigoare, dar fără a depăşi perioada de trei ani, cu posibilitatea de prelungire;
 • La nivel naţional (SINS), semnalarea poate fi păstrată pentru maxim 10 ani.

Ştergerea semnalărilor specifice art. 96 CAAS

 • Semnalările naţionale se şterg de către autoritatea naţională competentă care le-a introdus  (ORI/PFR) :

a) la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost prelungită;

b) după revocarea deciziei prin care s-a dispus măsura nepermiterii intrării în spaţiul Schengen sau expulzării din spaţiul Schengen.

 • În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe pentru care a fost introdusă o semnalare de către autoritatea competentă din România privind interdicţia de intrare sau de şedere dobândeşte cetăţenia unuia dintre statele membre UE, din oficiu sau la cerere, semnalarea este ştearsă de către autoritatea ORI/PFR.

 

 

D. Semnalările referitoare la persoane dispărute (art. 97 CAAS)

 

CADRUL LEGAL.

European:

 • Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen, Titlul IV-Sistemul Informatic Schengen, art. 97
 • Decizia 533/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea SIS, art. 32 şi 33.

Naţional:

 • Legea nr. 272 din 21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 81 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea si  funcţionarea Poliţiei de Frontieră Romane, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România;
 • O.U.G. 103/2006 privind unele măsuri privind facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea 104/2007;
 • O.U.G. nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea SINS;
 • Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea SINS şi participarea României la Sistemul Informatic Schengen (urmează să abroge O.U.G. nr. 128/2005).

SEMNALAREA SPECIFICĂ ART. 97

 • Introducerea în SIS a unei semnalări privind o persoană dispărută reprezintă momentul declanşării procedurii de căutare a acesteia în spaţiul Schengen, la cererea unei autorităţi competente a unui Stat Membru.
 • Datele ce fac obiectul semnalărilor trebuie să se refere la persoane dispărute care trebuie plasate sub protecţie şi/sau a căror locaţie trebuie determinată.
 • Pot fi introduse în SIS, semnalări pentru următoarele categorii de persoane dispărute:

i. persoane dispărute care trebuie plasate sub protecţie:

a) pentru propria lor protecţie :

§         minorii ;

§         persoane adulte aflate sub tratament medical pentru boli în cazul cărora lipsa tratamentului este de natură a pune în pericol sănătatea sau viaţa bolnavului ;

§         bolnavii mintal ;

N.                     pentru a preîntâmpina ameninţările:

§         bolnavii mintal,

§         persoanele adulte aflate sub tratament medical pentru boli transmisibile care nu se supun deciziei internării într-o instituţie sanitară de specialitate.

ii. persoane dispărute al căror loc de şedere trebuie determinat şi care nu trebuie plasate sub protecţie : adulţii sănătoşi.

 • În cadrul semnalărilor introduse în SIS va fi precizată categoria din care face parte persoana dispărută;
 • Competenţa introducerii de semnalări naţionale privind persoane dispărute aparţine Poliţiei Române prin D.I.C. – Serviciul Urmăriri şi Serviciile de Investigaţii Criminale-SIC;
 • După măsuri de investigare preliminară a dispariţiei, SIC introduce semnalarea în sistemul informatic sursă de date „Urmăriţi”, de unde este preluată automat în SINS, la momentul creării acesteia fiind necesar să verifice dacă referitor la persoana dispărută a mai fost emisă o altă semnalare;
 • Pentru a fi transmisă în SIS, la introducerea în sistemul informatic, semnalarea trebuie individualizată de către SIC, ca fiind de interes Schengen, prin facilitatea conferită de către sistem, şi este în acest fel, transmisă din SINS în SIS, fără informarea Biroului SIRENE;
 • Cu prilejul introducerii unei semnalări de interes Schengen se va menţiona în cuprinsul acesteia, pe lângă datele de identificare ale persoanei dacă persoana dispărută, pusă în urmărire, este înarmată, violentă sau a evadat dintr-o unitate spitalicească, precum şi măsurile ce trebuie luate cu prilejul identificării sale;
 • La introducerea unei semnalări în SIS privind persoanelor dispărute care ar trebui plasate sub protecţie, lucrătorii din cadrul SIC vor solicita un document justificativ al bolii de care suferă sau al pericolului pe care îl reprezintă persoana ce face obiectul semnalării;
 • Pentru minorii dispăruţi, semnalarea se va introduce de către lucrătorii de poliţie imediat după sesizarea dispariţiei, în baza de date „Urmăriţi”. Ulterior, în funcţie de rezultatul cercetărilor, se va stabili dacă semnalarea va rămane în SINS, prezentând interes doar la nivel naţional sau va fi individualizată ca semnalare de interes Schengen şi  va fi transmisă în SIS;
 • Pentru adulţii bolnavi, semnalarea se introduce de către lucrătorii de poliţie  mai întâi la nivel naţional, în sistemul informatic sursă de date (sistemul informatic propriu), urmând ca în funcţie de rezultatul cercetărilor şi după ce a fost primit documentul justificativ al bolii, să se individualizeze şi ca semnalare de interes Schengen dacă prezintă acest caracter şi să se introducă şi în SIS;
 • SIC competent care a introdus semnalarea în sistem este responsabil pentru corectitudinea şi calitatea datelor conţinute în cuprinsul acesteia, fiind unica structură autorizată să le modifice, completeze, rectifice sau şteargă, prin modificarea cuprinsului semnalării iniţiale, în aplicaţia „Urmăriţi”;
 • În cazul în care informaţia de completare a semnalării provine de la o structură competentă a unui alt Stat Membru, cererea completării semnalării se va transmite de urgenţă prin intermediul Biroului SIRENE către SIC care a introdus semnalarea, cu solicitarea de a se efectua modificarea;
 • Atât în cazul în care semnalarea poate fi introdusă ca urmare a ştergerii unei semnalări străine, cât şi în cazul în care o semnalare naţională trebuie ştearsă ca urmare a existenţei uneia străine prioritare, Biroul SIRENE naţional contactează SIC care a introdus semnalarea în SINS;
 • Semnalările privind persoane dispărute sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare şi cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete.

Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în România cu privire la o semnalare străină

Ø      În cazul în care se realizează un rezultat pozitiv naţional la o semnalare străină, structura care a procedat la identificarea adultului sau a minorului pus în urmărire, procedează diferenţiat, în funcţie de categoria din care face parte persoana dispărută:

(1) persoană adultă sănătoasă – atât în situaţia în care persoana urmărită îşi dă acordul pentru a se putea furniza autorităţii care a introdus semnalarea date privind adresa unde locuieşte, cât şi în situaţia în care refuză acest lucru, persoanei i se va permite să îşi continue deplasarea.

În situaţia unui refuz de comunicare a adresei unde locuieşte, datele care fac obiectul semnalării sunt comunicate, fără exprimarea consimţământului persoanei, doar între autorităţile competente;

(2) minori este contactată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, urmând a se decide dacă cu privire la minor se va lua decizia încredinţării sale uneia dintre instituţiile de ocrotire din subordinea acesteia sau dacă va fi lăsat în grija unui aparţinător, pentru a i se asigura în acest sens o cât mai bună protecţie până la clarificarea situaţiei sale şi redarea sa familiei;

(3) persoanele adulte aflate sub tratament medical pentru boli în cazul cărora lipsa tratamentului este de natură a pune în pericol sănătatea sau viaţa bolnavului este contactată autoritatea competentă din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice în vederea luării măsurilor necesare asigurării tratamentului necesar persoanei şi, eventual, se va decide internarea acesteia într-un institut medical de specialitate. Prin intermediul Birourilor SIRENE se transmit date privind boala de care suferă persoana şi medicaţia aferentă;

(4) persoanele adulte aflate sub tratament medical pentru boli transmisibile care nu se supun deciziei internării într-o instituţie sanitară de specialitate – persoana trebuie reţinută în temeiul unei hotărâri emise de o autoritate competentă fiind prezentată în faţa autorităţii judecătoreşti care va putea dispune, în baza documentaţiei transmise prin intermediul Birourilor SIRENE de către autoritatea care a introdus semnalarea, limitarea dreptului la liberă circulaţie a subiectului şi internarea sa în vederea continuării tratamentului. Este contactat Ministerul Sănătăţii Publice pentru a se asigura condiţiile necesare internării persoanei într-o unitate spitalicească în vederea continuării tratamentului;

(5) bolnavi mintal – este contactat Ministerul Sănătăţii Publice în vederea luării măsurilor necesare internării într-un institut medical de specialitate şi asigurării tratamentului adecvat. Prin intermediul Birourilor SIRENE se transmit date privind boala de care suferă persoana şi medicaţia aferentă;

Ø      Costurile ocazionate de repatrierea minorilor sau persoanelor adulte aflate sub tratament medical pentru boli şi bolnavi mintali, vor fi suportate de aparţinători, în situaţia în care aceştia există şi consimt la repatrierea persoanei;

Ø      Pentru celelalte cazuri se au în vedere regulile aplicabile potrivit activităţilor specifice structurilor abilitate ale statului român  (Poliţia Română, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Ministerul Sănătăţii Publice).

Obţinerea unui rezultat pozitiv în România cu privire la o semnalare naţională

 • Utilizatorul final care a realizat rezultatul pozitiv privind o semnalare naţională informează autoritatea semnalantă;
 • Biroul SIRENE va fi informat în scop statistic.

Obtinerea unui rezultat pozitiv (hit) în străinătate cu privire la o semnalare naţională

 • După ce SIC care a introdus semnalarea a fost informată de către Biroul SIRENE naţional cu privire la rezultatul pozitiv realizat in străinătate, cele două structuri vor coopera în vederea comunicării eventualelor informaţii suplimentare solicitate (date privind dosarul medical al persoanei etc.);
 • Biroul SIRENE va fi informat cu privire la situaţia persoanei în urma rezultatului pozitiv şi va pune la dispoziţia SIC competent informaţiile primite.

Aplicarea unui indicator de validitate (flag)[13]

 • Se poate solicita aplicarea unui indicator de validitate în cazul obţinerii unui rezultat pozitiv, utilizatorul final are obligaţia de a contacta Biroul SIRENE;
 • Procedura de aplicare a unui indicator de validitate pentru o semnalare străină privind o persoană dispărută se declanşează în următoarele situaţii:
  • realizarea rezultatului pozitiv la o semnalare privind o persoană dispărută care este minor la momentul punerii în urmărire, dar care devine major până la data producerii  acestuia;
  • în cazul unei persoane care trebuie pusă sub protecţie pentru administrarea unui tratament medical de specialitate, care după realizarea rezultatului pozitiv este supusă unei expertize medicale de specialitate de către autorităţile competente ale statului pe teritoriul căruia s-a realizat rezultatul, ocazie cu care se constată că administrarea medicamentului sau urmarea tratamentului nu se mai impun.
  • în situaţia în care se realizează în România un rezultat pozitiv la o semnalare străină şi se constată necesitatea aplicării unui indicator de validitate, utilizatorul final care a realizat rezultatul va solicita Biroului SIRENE să ceară statului care a introdus semnalarea, aplicarea indicatorului de validitate.
 • Nu se întreprinde o acţiune alternativă pentru semnalările privind persoanele dispărute ;
 • În cazul în care motivele menţionate nu mai există, este necesar ca autoritatea naţională care a solicitat aplicarea indicatorului de validitate să solicite eliminarea cât mai rapidă a acestuia;
 • Aplicarea unui indicator de validitate/flag în SINS este responsabilitatea Biroului SIRENE naţional.

Ştergerea semnalărilor

 • Ştergerea unei semnalări privind persoane dispărute va fi realizată numai de către SIC care a introdus semnalarea, în următoarele situaţii :

a) persoana adultă sănătoasă : după localizarea persoanei dispărute şi comunicarea adresei unde locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia. Comunicarea o va face autoritatea care a introdus semnalarea în cel mai scurt timp de la primirea informaţiei privind rezultatul pozitiv. În lipsa consimţământului de a se comunica adresa de locuit a persoanei căutate, semnalarea se şterge, iar autorităţile competente pot comunica persoanei care a sesizat dispariţia, faptul că semnalarea a fost ştearsă, deoarece persoana dispărută a fost localizată, fără a furniza alte detalii referitoare la adresa de locuit;

b) minori: după ce minorul a fost plasat sub protecţie şi predat autorităţii competente care decide cu privire la situaţia acestuia;

c) persoanele adulte aflate sub tratament medical pentru boli şi bolnavi mintal: după ce persoana a fost plasată sub protecţie şi predată autorităţii spitaliceşti competente;

d) pentru situaţia de indicator de validitate: după localizarea persoanei şi comunicarea rezultatului pozitiv Biroului SIRENE.

E. Semnalările referitoare la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară (art. 98 CAAS)

 

CADRUL LEGAL

European :

 • Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen, Titlul IVSistemul Informatic Schengen, art. 98
 • Decizia 533/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea SIS, Capitolul VII – art. 34 şi 35.

Naţional :

 • Codul de procedură penală din 12 noiembrie 1968, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. 103/2006 privind unele măsuri privind facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea 104/2007;
 • O.U.G. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări);
 • Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea SINS şi participarea României la Sistemul Informatic Schengen (urmează să abroge O.U.G. nr. 128/2005);

SEMNALAREA SPECIFICĂ ART. 98

 • Introducerea în SIS a unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară reprezintă momentul declanşării procedurii de căutare în spaţiul Schengen, la cererea autorităţii judiciare competente, a unei persoane ce face obiectul unei proceduri judiciare, în scopul identificării şi comunicării adresei unde îşi are reşedinţa sau domiciliul;
 • Introducerea unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară nu reprezintă citarea persoanei căutate;
 • Din punct de vedere tehnic, introducerea unei semnalări reprezintă inserarea unui set de date de către autoritatea naţională competentă, în sistemul informatic sursă de date (sistemul informatic propriu) şi transmiterea automată în SINS, în scopul introducerii în SIS;
 • Se introduc în SIS date privind următoarele categorii de persoane care fac obiectul unei proceduri judiciare, în scopul comunicării reşedinţei sau a domiciliului:

Ø      martorii ;

Ø      persoanele faţă de care au fost emise citaţii de prezentare în faţa autorităţilor judiciare în cadrul unui proces penal pentru a răspunde în legătură cu fapte pentru care sunt cercetate ;

Ø      persoane cărora li se va comunica o hotărâre judecătorească sau alte documente privind o procedură penală, pentru a răspunde în legătură cu fapte pentru care sunt cercetate ;

Ø      persoane pe numele cărora se emite o citaţie pentru a se prezenta în scopul executării unei pedepse privative de libertate la cererea autorităţilor judiciare competente.

 • Introducerea unei semnalări naţionale în SIS privind o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară se realizează la solicitarea structurilor ce fac parte din poliţia judiciară ori a unei autorităţi judiciare şi este supusă condiţiei existenţei unor indicii temeinice din care să rezulte faptul că persoana ce urmează a face obiectul semnalării nu se mai află în România;
 • Semnalarea trebuie precedată de măsura emiterii unei citaţii sau a unui mandat de aducere de către o autoritate judiciară competentă, document care este transmis organelor desemnate de Codul de Procedură Penală pentru a fi pus în executare;
 • Solicitarea introducerii semnalării este dispusă de către autoritatea judiciară emitentă a documentului menţionat, în situaţia în care persoana cu privire la care s-a dispus măsura nu este găsită la domiciliu şi există indicii temeinice că a părăsit teritoriul naţional;
 • Semnalarea introdusă de către autoritatea competentă în baza de date specifică este preluată automat în SINS, iar de aici este transmisă în SIS, fără informarea Biroului SIRENE, prin marcarea semnalării la introducerea în sistemul informatic ca fiind de interes Schengen;
 • În situaţia în care în sistem există o semnalare de acelaşi tip, autoritatea care trebuie să introducă o nouă semnalare, va solicita acest lucru celei care a introdus semnalarea naţională anterioară, care va proceda la modificarea semnalării proprii prin completarea acesteia cu datele solicitate;
 • În cazul în care informaţia de completare a semnalării provine de la o structură competentă a unui alt Stat Membru, prin intermediul Biroului SIRENE, cererea completării semnalării se va transmite de urgenţă autorităţii naţionale care a introdus semnalarea, cu solicitarea de a fi realizată menţiunea respectivă în cuprinsul semnalării;
 • Semnalările privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu semnalările privind persoane dispărute. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete şi cu semnalările privind interdicţia de intrare.

Obţinerea unui rezultat pozitiv în România cu privire la o semnalare străină

 • În cazul în care o persoană din categoria menţionată, este identificată pe teritoriul României de către un utilizator final, acesta va trebui să procedeze la oprirea şi interogarea persoanei în cauză, în conformitate cu legislaţia naţională şi să informeze în cel mai scurt timp Biroul SIRENE naţional cu privire la rezultatul pozitiv, “prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă”;
 • După verificarea identităţii persoanei cu privire la care s-a realizat rezultatul pozitiv, utilizatorul final îi face cunoscut faptul că este căutată de un anume Stat Membru, pentru a fi citată sau invitată să participe la o procedură judiciară;
 • În acelaşi timp se verifică documentele de identitate ale persoanei, inclusiv în situaţia în care refuză să dea o declaraţie sau nu ştie să scrie, prilej cu care se stabileşte adresa sa de domiciliu sau reşedinţă. După stabilirea acesteia, persoanei i se permite să îşi continue deplasarea;
 • Ulterior, în cel mai scurt timp, utilizatorul final este obligat să informeze Biroul SIRENE cu privire la realizarea rezultatului pozitiv. Eventualele informaţii suplimentare schimbate între autorităţile competente din România şi cele competente din statul care a introdus semnalarea, se vor realiza prin intermediul Biroului SIRENE.

Obţinerea unui rezultat pozitiv în România privind o semnalare naţională

 • În situaţia în care se realizează un rezultat pozitiv la o semnalare naţională, în România, persoana supusă urmăririi fiind identificată pe teritoriul naţional, se informează Biroul SIRENE doar în scop statistic, iar autoritatea naţională care a realizat rezultatul pozitiv ia legătura cu autoritatea naţională care a introdus semnalarea.

Obţinerea unui rezultat pozitiv în străinătate privind o semnalare naţională

 • În situaţia în care se realizează, în străinătate, un rezultat pozitiv referitor la o semnalare naţională, Biroul SIRENE naţional este informat cu privire la rezultatul pozitiv  de către Biroul SIRENE al statului membru pe teritoriul căruia a fost identificată persoana, iar la rândul său, informează imediat autoritatea care a introdus semnalarea în SINS;
 • Acţiunea de urmat constă în comunicarea datelor privind domiciliul sau reşedinţa autorităţii judiciare competente care a emis citaţia sau mandatul de aducere pentru persoana dată în urmărire în SIS.

Valabilitatea semnalărilor specifice art. 98 CAAS

 • Orice semnalare privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară este păstrată în sistem atât timp cât este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost introdusă, conform legislaţiei naţionale în vigoare, dar fără a depăşi perioada de trei ani, cu posibilitatea de prelungire;
 • Prelungirea valabilităţii unei semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, emisă de către România, se realizează, în SINS, de către structura care a introdus semnalarea.

Ştergerea semnalărilor specifice art. 98 CAAS

 • Ştergerea unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară va fi realizată numai de către structura competentă semnalantă, după stabilirea adresei de domiciliu sau reşedinţă, ca urmare a identificării persoanei şi comunicarea acestor date;
 • De asemenea, semnalarea poate fi ştearsă automat de către SINS ca urmare a expirării duratei de valabilitate a acesteia, dacă nu a fost prelungită.

F. Semnalările referitoare la persoane sau vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, introduse în SIS în scopul realizării unor controale discrete (art. 99 CAAS)

 

CADRUL LEGAL

European:

 • Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen, Titlul IV-Sistemul Informatic Schengen, art. 99
 • Decizia 533/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea SIS,  Capitolul VI – art. 36 şi 37

Naţional:

 • O.U.G. 103/2006 privind unele măsuri privind facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea 104/2007;
 • O.U.G. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări (în curs de abrogare);
 • Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea SINS şi  participarea României la Sistemul Informatic Schengen (urmează să abroge O.U.G. nr. 128/2005);

SEMNALAREA SPECIFICĂ ART.99 CAAS

 • Crearea semnalării reprezintă din punct de vedere tehnic inserarea unui set de date de către autoritatea naţională competentă (Poliţia Română, Poliţia de Frontieră/Biroul SIRENE) în sistemul informatic sursă de date (sistemul informatic propriu) şi în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, în scopul introducerii unei semnalări în Sistemul Informatic Schengen.
 • Autorităţile competente care dispun introducerea unei astfel de semnalări sunt:

a) Organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Public prin intermediul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Română, precum şi organele competente din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, conform procedurilor interne existente la nivelul acestor structuri pentru introducerea unor astfel de semnalări;

b) Organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale pentru ameninţările la adresa siguranţei naţionale (SRI, SIE, DGIPI, DGIA-MAPN, SPP), conform prevederilor art. 36, al. 3 din Decizia SIS, prin Biroul SIRENE naţional.

O semnalare introdusă în SIS în vederea controlului discret este introdusă de către Poliţia Română/Poliţia de Frontieră – la nivel central (Bucureşti) şi local (inspectoratele judeţene), în funcţie de competenţa teritorială, în următoarele condiţii:

a.       atunci când există date şi informaţii potrivit cărora o persoană intenţionează să comită sau comite una dintre infracţiunile prevăzute la art.85 alin.(1) din Legea nr.302/2004 sau altă infracţiune cu un grad de pericol social asemănător;

b.      atunci când există date şi informaţii că vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legătură cu comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art.85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 sau a altei infracţiuni cu un grad de pericol social asemănător;

c.       în cazul în care evaluarea generală a unei persoane are în vedere antecedentele penale pentru care nu a intervenit reabilitarea şi care privesc săvârşirea unora  dintre infracţiunile prevăzute la art.85 alin.(1) din Legea nr.302/2004 sau altor infracţiuni cu un grad de pericol social asemănător, precum şi elementele ce influenţează perspectivele reintegrării în societate a persoanei în cauză după executarea pedepsei.

 • Semnalarea emisă în SINS pentru persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul este transmisă în SIS, fără informarea Biroului SIRENE.
 • Semnalarea privind controlul discret nu poate să existe în acelaşi timp cu :
  • semnalări cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate;
  • semnalări privind străinii în scopul refuzului intrării sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României;
  • semnalările cu privire la persoane dispărute;
  • semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;
  • semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete.
 • În conformitate cu legislaţia naţională, efectuarea unui control discret, fără compromiterea naturii sale discrete, presupune colectarea pe cât posibil a următoarelor informaţii:

a.       faptul că s-a găsit persoana sau vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul pentru care a fost emisă o semnalare;

b.      locul, data, ora sau motivul verificării;

c.       ruta şi destinaţia călătoriei;

d.      persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai  ambarcaţiunii sau ai aeronavei, despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că sunt împreună cu persoanele în cauză;

e.       vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul utilizat;

f.        obiectele transportate;

g.       împrejurările în care s-a găsit persoana sau vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul.

Obţinerea unui rezultat pozitiv în România privind o semnalare naţională

 • În situaţia în care se realizează un rezultat pozitiv de către un utilizator final la o semnalare naţională în România informează Biroul SIRENE doar în scop statistic, iar utilizatorul final care a realizat rezultatul pozitiv va lua direct legătura cu autoritatea naţională care a introdus semnalarea.;
 • În cazul în care persoana oprită nu răspunde la întrebările puse de către utilizatorul final, trebuie să i se permită să îşi continue deplasarea, fără a periclita caracterul discret al activităţii.

Obtinerea unui rezultat pozitiv în România cu privire la o semnalare străină

 • În situaţia în care utilizatorul final realizează un rezultat pozitiv privind o semnalare emisă de alt stat membru, va informa (telefonic şi în scris) în cel mai scurt timp Biroul SIRENE cu privire la rezultatul pozitiv;
 • Ulterior, în cel mai scurt timp, utilizatorul final este obligat să informeze Biroul SIRENE despre realizarea rezultatului;
 • În cazul în care persoana oprită nu răspunde la întrebările puse de către utilizatorul final, trebuie să i se permită să îşi continue deplasarea, fără a periclita caracterul discret al activităţii.

Obtinerea unui rezultat pozitiv în străinătate privind o semnalare naţională

 • În situaţia în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv referitor la o semnalare naţională, Biroul SIRENE naţional este informat cu privire la rezultatul pozitiv;
 • Biroul SIRENE naţional va informa imediat structura naţională semnalantă;
 • În cazul în care persoana oprită nu răspunde la întrebările puse de către utilizatorul final, trebuie să i se permită să îşi continue deplasarea, fără a periclita caracterul discret al activităţii.

Aplicarea unui indicator de validitate (flag)

 • România nu aplică controlul specific, ci doar controlul discret, astfel că toate semnalările referitoare la controlul specific emise de alt stat membru se transformă automat de către sistem în control discret;
 • Indicatorul de validitate/flag-ul se aplică atunci când acţiunea de urmat a semnalării este incompatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile internaţionale sau cu interesele naţionale. Este necesar ca motivele cererii să fie comunicate în acelaşi timp, cu excepţia semnalărilor conforme cu art.36 alin.3. Fiecare stat membru are obligaţia de a repera cât mai rapid semnalările care pot necesita aplicarea unui indicator de validitate;
 • În cazul în care motivele menţionate nu mai există, este necesar ca autoritatea naţională care a solicitat aplicarea indicatorului de validitate să solicite eliminarea cât mai rapidă a acestuia;
 • Aplicarea unui indicator de validitate/flag în SINS este responsabilitatea Biroului SIRENE naţional.

Modificarea semnalărilor specifice art.99 CAAS

 • În situaţia în care Biroul SIRENE identifică o inexactitate într-o semnalare naţională sau este informat despre o astfel de inexactitate  de către un partener străin sau de către persoana subiect al semnalării, după verificare, solicită corectarea sau ştergerea acestor date de către autoritatea naţională emitentă a semnalării.
 • Autoritatea naţională care a identificat neconcordanţa va solicita statului emitent prin intermediul Biroului SIRENE, corectarea sau ştergerea acestor date, cât mai curând posibil, dar nu mai tarziu de 10 zile de la constatare.

Valabilitatea semnalărilor specifice art. 99 CAAS

 • Fiecare semnalare conforme cu art. 36-37 din Decizia 533/2007 privind SIS/art. 99 din CAAS, este păstrată în sistem, astfel:
  • în ceea ce priveşte persoanele: maxim 1 an, dar nu mai mult decât este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost introdusă. Aceasta poate fi prelungită, după o evaluare prealabilă a semnalării în cauză.
  • în ceea ce priveşte obiectele: maxim 5 ani, dar nu mai mult decât este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost introdusă. Aceasta poate fi prelungită, după o evaluare prealabilă a semnalării în cauză de către autoritatea care a dispus introducerea.
 • Prelungirea valabilităţii unei semnalări introdusă de către o autoritate competentă din România, se realizează, pe baza notificării primite de la sistemul central prin SINS referitoare la expirarea semnalării, după consultarea autorităţii care a dispus introducerea semnalării (organele de urmărire penale sau organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale).

 

Ştergerea semnalărilor specifice art. 99 CAAS

 • Semnalările naţionale se şterg de către autoritatea emitentă a semnalării ;
 • Ştergerea unei semnalări implică finalizarea/încetarea căutării unei persoane sau vehicul, ambarcaţiune, aeronavă, container, introduse in SIS in scopul realizării controlului discret şi se realizează la :

Ø      la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost prelungită;

Ø      după realizarea scopului pentru care a fost introdusă;

Ø      dacă motivul introducerii semnalării nu mai există.

G. Semnalările cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale (art. 100 CAAS/ art. 38 din Decizia 533/2007)

 

CADRUL LEGAL

European :

 • Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen,Titlul IV-Sistemul Informatic Schengen, art. 100.
 • Capitolul IX – art. 38 şi 39 – din Decizia 533/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi utilizarea SIS.

Naţional:

 • O.U.G. 103/2006 privind unele măsuri privind facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea 104/2007.
 • O.U.G. 128/2005 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea SINS.
 • Legea privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea SINS şi participarea României la Sistemul Informatic Schengen (urmează să abroge O.U.G. nr. 128/2005).

SEMNALAREA NAŢIONALĂ SPECIFICĂ ART. 100 CAAS

 • Semnalarea introdusă de către autoritatea competentă în sistemul informatic sursă de date (sistemul informatic propriu) este preluată automat în SINS, iar de aici este transmisă la SIS, fără informarea Biroului SIRENE, prin marcarea semnalării la introducerea în sistemul informatic ca fiind de interes Schengen.

Se introduc în SIS următoarele categorii de semnalări privind bunuri :

 1. autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 cm3, ambarcaţiuni şi aeronave;
 2. remorci cu o greutate care nu depăşeşte 750 kg fără încărcătură, rulote, echipamente industriale, motoare exterioare şi containere;
 3. arme de foc;
 4. documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;
 5. documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României şi documentelor de călătorie furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate;
 6. certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate;
 7. bancnote;
 8. valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate.
 • Competenţa introducerii semnalării în SIS conform literelor a, b, c, g şi h aparţine Poliţiei Române prin Direcţia şi structurile teritoriale subordonate competente material.
 • Competenţa introducerii semnalării conform literelor d, e şi f aparţine structurii emitente a documentului, în cazurile de pierdere, distrugere iar în caz de furt şi utilizare frauduloasă competenţa aparţine Poliţiei Române, cu excepţia cărţilor de identitate,  permiselor de şedere, cărţilor de rezidenţă şi titlurilor de călătorie  care vor fi introduse  de către Poliţia Română prin direcţia şi structurile teritoriale subordonate competente material.
 • Potrivit dispoziţiilor legale naţionale în vigoare, pot fi introduse semnalări referitoare la următoarele categorii de documente în alb:

Ø      certificate de stare civilă;

Ø      paşapoarte şi paşapoarte temporare (eliberate pentru o perioadă de valabilitate de un an de către Direcţia Generală de Paşapoarte);

Ø      titluri de călătorie;

Ø      permise de conducere;

Ø      certificatul de înmatriculare;

 • Autoritatea naţională emitentă a semnalării este responsabilă pentru corectitudinea şi calitatea datelor conţinute în cuprinsul acesteia şi este singura autorizată să le modifice, completeze, rectifice sau şteargă.
 • În caz de incompatibilitate a semnalărilor, Biroul SIRENE naţional cooperează cu autoritatea care a introdus semnalarea, pentru evaluarea incompatibilităţii. Autoritatea de poliţie emitentă, furnizează statului Biroului SIRENE străin, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, informaţii suplimentare care să ateste în mod clar faptul că nu este vorba de un caz de incompatibilitate.
 • Ordinea priorităţii pentru semnalările privind bunurile este următoarea:

o       folosirea ca probă (art. 100 din CAAS/articolul 38 din Decizie);

o       confiscare (art. 100 din CAAS/articolul 38 din Decizie);

o       control specific (vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere – art. 99 din CAAS/articolul 36 din Decizie);

o       control discret (vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere – art. 99 din CAAS/articolul 36 din Decizie).

Obţinerea unui rezultat pozitiv în străinătate cu privire la o semnalare naţională

 • În situaţia în care se realizează, în străinătate, un rezultat pozitiv referitor la o semnalare naţională, Biroul SIRENE naţional este informat cu privire la rezultatul pozitiv urmând să comunice imediat autorităţii competente semnalante;
 • Autoritatea naţională emitentă a semnalării furnizează Biroului SIRENE naţional informaţii suplimentare, care vor fi transmise autorităţii străine care a realizat rezultatul pozitiv.

Obţinerea unui rezultat pozitiv naţional cu privire la o semnalare străină

b) Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la literele a (vehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 de cm3, ambarcaţiuni şi aeronave) şi b – parţial (remorci cu masa proprie de peste 750 kg, rulote şi echipamente industriale – numai cele mobile cu autopropulsie mecanizată).

 • În momentul în care vehiculul/ambarcaţiunea/aeronava/remorca/rulota sau echipamentul industrial autopropulsat sunt identificate de către un utilizator final pe teritoriul României, ca efect al unei semnalări introduse în SIS de o autoritate competentă străină, este informat în primul rând Biroul SIRENE, şi apoi, în funcţie de categoria de obiect, structura competentă din cadrul Poliţiei cu privire la găsirea respectivului bun. 
 • Bunul se ridică urmând ca după verificarea propriei competenţe să se întocmească un referat cu privire la indisponibilizarea bunului care va fi înaintat autorităţii judiciare de executare competente (unitatea de parchet sau instanţa competentă material şi teritorial) sau predarea bunului unui organ judiciar competent în vederea îndeplinirii procedurii mai sus menţionate.
 • Partea vătămată este informată (de către Biroul SIRENE străin) cu privire la găsirea bunului pe teritoriul României şi că se poate adresa parchetului competent din România cu cerere de restituire.
 • Pentru ca cererea de restituire a bunului identificat să poată fi întocmită corespunzător, persoana vătămată va trebui să prezinte procurorului pe lângă cererea de restituire şi actele doveditoare ale proprietăţii după caz (carte de identitate, talon, asigurare, copie după plângerea înregistrată în străinătate, etc). Toate aceste documente sunt solicitate în traducere legalizată.

c) Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la litera b, altele decât cele menţionate anterior (echipamente industriale, exceptându-le pe cele mobile cu autopropulsie mecanizată, motoare exterioare şi containere).

 • În momentul în care echipamentul industrial/motorul exterior sau containerul sunt identificate pe teritoriul României este informat Biroul SIRENE.
 • Bunul se ridică, urmând ca după verificarea propriei competenţe să se întocmească un referat cu privire la indisponibilizarea bunului  care va fi  înaintat autorităţii judiciare de executare competente (unitatea de parchet sau instanţa competentă material şi teritorial) sau  predarea bunului unui organ judiciar competent în vederea îndeplinirii procedurii mai sus menţionate.
 • Prin procedura schimbului de informaţii suplimentare între Birourile SIRENE, se transmit date despre locul unde se află bunul supus urmăririi, numărul de înregistrare al cauzei, date despre parchetul competent să recunoască ordinul de indisponibilizare sau să ia măsurile necesare pentru indisponibilizarea bunului, precum şi detaliile procedurale necesare pentru recuperarea bunului.
 • Pentru procedura de restituire a bunului către persoana vătămată sau autoritatea judiciară străină, emitentă a semnalării, se aplică regulile specifice menţionate anterior, referitoare la: autoritatea care poate dispune restituirea, cererea de restituire, actele doveditoare a proprietăţii etc.
 • Bunul indisponibilizat va fi trecut în custodia poliţiei şi se va introduce la camera de corpuri delicte conform procedurii specifice.

d) Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la litera c  (arme de foc).

 • Arma de foc semnalată în SIS este ridicată urmând ca după verificarea propriei competenţe să întocmească un referat cu privire la indisponibilizarea bunului pe care îl va înainta autorităţii judiciare de executare competente (unitatea de parchet sau instanţa competentă material şi teritorial) sau este predată unui organ judiciar competent în vederea îndeplinirii procedurii mai sus menţionate.
 • Arma este predată Serviciului Arme Exploziv Substanţe Toxice –SAEST competent teritorial, în vederea continuării cercetărilor, ocazie cu care este supusă unei expertize balistice, apoi se va preda la camera de corpuri delicte, conform procedurii specifice.
 • SAEST va transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, informaţiile suplimentare solicitate de autoritatea străină semnalantă, informând cu privire la locul de depozitare a armei şi autoritatea competentă a realiza procedura.
 • Pentru procedura de restituire a armei de foc persoanei vătămate sau autorităţii judiciare străine, emitentă a semnalării, se aplică dispoziţiile aferente pentru bunuri menţionate anterior.
 • În situaţia în care solicitantul nu este partea vătămată, ci un reprezentant legal, acesta trebuie să fie la rândul său titular al unui permis de port armă. Actele doveditoare ale proprietăţii armei sunt: permisul de port armă, actul de provenienţă al armei, copie după plângerea înregistrată în străinătate, toate documentele fiind necesare în traducere legalizată.
 • Arma indisponibilizată în custodia poliţiei se va preda la camera de corpuri delicte conform procedurii specifice. Pentru armele din circuitul special (militar), competentă a realiza procedura este Direcţi Arme, Exploziv şi Substamţe Toxice-DAEST.

 

e) Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la litera d  (documente oficiale în alb- altele decât documentele de identitate)

 • În momentul în care documentul în alb este identificat, este informat Biroul SIRENE naţional cu privire la rezultatul pozitiv şi se pot solicita informaţii  suplimentare de la proprietarul alertei.
 • După ce a fost informat Biroul SIRENE şi s-au transmis informaţiile suplimentare, utilizatorul final care a realizat rezultatul pozitiv, transmite documentul către Oficiul Român pentru Imigrări sau direct ambasadei interesate. În situaţia în care bunurile (documente oficiale în alb- altele decât documentele de identitate) au fost în urmărire întrucât constituie mijloc de probă se aplică dispoziţiile referitoare la bunurile prevăzute la literele a, b şi c.

f) Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la litera e (documente de identitate).

 • În momentul in care un document din categoria celor menţionate este identificat pe teritoriul României, este informat Biroul SIRENE naţional cu privire la rezultatul pozitiv şi poate solicita informaţii suplimentare de la proprietarul alertei.
 • După ce a fost informat Biroul SIRENE şi s-au transmis informaţiile suplimentare, utilizatorul final care a realizat rezultatul pozitiv, transmite documentul către Oficiul Român sau direct ambasadei acelui stat. În situaţia în care bunurile au fost in urmărire intrucât constituie mijloc de probă, se aplică dispoziţiile menţionate în cazul procedurii post rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la literele a, b şi c.

g) Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la litera f (certificate de înmatriculare ale vehiculelor).

 • În momentul în care un certificat de înmatriculare pentru un vehicul este identificat pe teritoriul României, este informat Biroul SIRENE naţional cu privire la rezultatul pozitiv şi poate solicita informaţii suplimentare de la proprietarul alertei.
 • După ce a fost informat Biroul SIRENE şi s-au transmis informaţiile suplimentare, utilizatorul final transmite documentul către Direcţia Română pentru Permise şi Cărţi de Inmatriculare a Vehiculelor-DRPCIV (care îl transmite Oficiului Român pentru Imigrări sau direct ambasadei acelui stat).
 • În situaţia în care bunurile au fost în urmărire întrucât constituie mijloc de probă se aplică dispoziţiile menţionate în cazul procedurii pentru bunurile prevăzute la literele a, b şi c.

h) Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la literele g (bancnote înregistrate) şi h (titluri de valoare şi mijloace de plată, de tipul cecurilor, cărţilor de credit, obligaţiunilor şi acţiunilor).

 • În momentul în care un bun din categoriile susmenţionate este identificat pe teritoriul României, este informată structura competentă a Poliţiei Române la nivel de direcţie sau structurile teritoriale subordonate acesteia, cu privire la găsirea bunului.
 • În situaţia acestei categorii de bunuri se vor aplica dispoziţiile menţionate în cazul procedurii pentru bunurile prevăzute la literele a, b şi c.
 • Prin procedura schimbului de informaţii suplimentare între Birourile SIRENE, se transmit date despre locul unde se află bunul supus urmăririi, numărul de înregistrare al cauzei, date despre parchetul competent să recunoască ordinul de indisponibilizare sau să ia măsurile necesare pentru indisponibilizarea bunului, precum şi detaliile procedurale necesare pentru recuperarea bunului.

Obţinerea unui rezultat pozitiv în străinătate la o semnalare naţională

Ø      În cazul unui rezultat pozitiv la o semnalare naţională în străinătate, informaţiile suplimentare se vor transmite prin Biroul SIRENE. Autoritatea naţională emitentă a semnalării furnizează Biroului SIRENE naţional informaţii suplimentare în maxim 8 ore.

Ø      Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la literele a, b, c, g, h: autoritatea emitentă a semnalării şi cea străină care a realizat rezultatul pozitiv, vor stabili prin intermediul Birourilor SIRENE, modalitatea predării vehiculelor sau a celorlalte bunuri din prezenta categorie, care au fost identificate ca efect al procesului punerii în urmărire în SIS şi vor transmite în acest sens toate informaţiile relevante în cazul procedurii de predare a acestora către proprietar. Partea vătămată se va putea adresa autorităţii statului membru în jurisdicţia căruia se află bunul cu cerere de restituire a acestuia, urmând a da curs procedurii ce îi va fi transmisă de către autoritatea străină prin intermediul Biroului SIRENE naţional şi ulterior, autoritatea naţională care a introdus semnalarea în sistem.

Ø      Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la literele d, e şi f: procedurile privind identificarea documentului în momentul realizării rezultatului pozitiv, ridicarea acestuia de către autoritatea competentă de aplicare a legii şi predarea acestuia părţii vătămate din România, sunt specifice fiecărui stat membru, în conformitate cu legislaţia naţională Documentele oficiale în alb identificate pe teritoriul altui stat membru nu vor putea fi solicitate decât în măsura în care constituie probe în procesul penal. Pentru documentelor oficiale completate se va stabili de comun acord dacă este necesară transmiterea documentului în România, acestea fiind în principiu anulate la momentul introducerii ca semnalare.

Obţinerea unui rezultat pozitiv naţional la o semnalare naţională

 • În cazul unui rezultat pozitiv naţional la o semnalare naţională, utilizatorul final va proceda la indisponibilizarea bunului în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale. Utilizatorul final va contacta autoritatea naţională emitentă şi va informa Biroul SIRENE în scop statistic.

Valabilitatea semnalărilor specifice art. 100 CAAS

 • Semnalare privitoare la un bun căutat pentru a fi confiscat sau folosit ca probă este stocată în sistem conform legislaţiei în vigoare, dar fără a depăsi perioada de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire.
 • Prelungirea valabilităţii unei semnalări cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe se realizează de către autoritatea semnalantă fie pe baza unei notificări primite de la autorităţile de poliţie naţionale competente, fie la solicitarea autorităţilor de aplicare a legii din străinătate. Dacă o semnalare nu este prelungită în termenul menţionat, ea este ştearsă prin procedură automată de către sistem.

Ştergerea semnalărilor specifice art. 100 CAAS

 • la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost prelungită;
 • după realizarea scopului pentru care a fost introdusă:

ü      după predarea bunului. Semnalarea pentru bunurile prevăzute la literele a, b se vor  şterge în momentul în care bunul este predat proprietarului conform procedurii legale.

ü      după comunicarea locaţiei bunului. Semnalările pentru bunuri prevăzute la literele c, g şi h se vor şterge in momentul comunicării locaţiei acestora către posesorul titular al bunului sau valorii mobiliare.

ü       după realizarea rezultatului pozitiv (pentru documente)

 • dacă motivul introducerii semnalării nu mai există. Semnalările naţionale se şterg de către autoritatea emitentă a semnalării.

H. Formularele ce vor fi folosite de către autorităţile naţionale

 

J. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Formularul A va fi completat de către Biroul SIRENE. Formularul A  (eventual M; dacă informaţiile nu pot fi cuprinse în formularul A, se va completa şi formularul M de către Biroul SIRENE) împreună cu semnalarea aferentă art. 95 din CAAS echivalează cu mandatul European de Arestare până la primirea acestuia în original. Formularul A conţine cel puţin aceleaşi informaţii ca MEA. Câmpul 044 conţine un scurt rezumat al împrejurărilor. Formularul A va fi folosit de către autoritatea naţională, în caz de rezultat pozitiv, cu prilejul prezentării persoanei către unitatea de parchet competentă, înmânează şi dosarul acesteia care va conţine cel puţin următoarele documente:

a.       semnalarea SIS + formularele A (şi eventual M);

b.      MEA, ataşat la semnalarea SIS;

c.       fotografia persoanei, ataşată la semnalarea SIS;

d.      traducerea MEA în limba română, franceză sau engleză, dacă acestea sunt ataşate la semnalarea SIS.

E.           INDICAŢII SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA O DUBLĂ SEMNALARE INCOMPATIBILĂ

Formularul E va fi folosit de către autorităţile naţionale când există dubii privind semnalări incompatibile. Acest formular va fi folosit pentru a informa biroul SIRENE naţional sau autoritatea naţională care a introdus semnalarea incompatibilă.

F.           APLICAREA UNUI INDICATOR DE VALIDITATE

Formularul F va fi folosit de către autorităţile naţionale şi Biroul SIRENE pentru a solicita aplicarea sau anularea unui indicator de validitate de către Biroul SIRENE naţional sau de către autorităţile din străinătate competente.

G.          OBŢINEREA UNUI REZULTAT POZITIV

Formularul G va fi folosit în cazul obţinerii unui rezultat pozitiv/hit de către autorităţile naţionale pentru a informa Biroul SIRENE şi autoritatea naţională semnalantă. De asemenea, prin formularul G se pot solicita informaţii suplimentare privind semnalarea.

H.          IMPOSIBILITATEA RESPECTĂRII PROCEDURILOR

Formularul H va fi folosit de către autorităţile naţionale care au realizat un rezultat pozitiv însă nu pot întreprinde acţiunea de urmat prevăzută în cadrul semnalării, precizând inclusiv motivele. De asemenea, în cazul în care o autoritate naţională (România fiind astfel stat membru terţ – stat care nici nu a eliberat permisul de şedere, nici nu a emis semnalarea) descoperă o semnalare privind un străin care este titularul unui permis de şedere eliberat de unul dintre statele membre, acesta informează atât statul membru care a eliberat permisul de şedere, cât şi statul membru semnalant, prin intermediul birourilor SIRENE, utilizând un formular H.

 

I.            SCHIMBAREA SCOPULUI INIŢIAL AL SEMNALĂRII

Formularul I va fi folosit de către autorităţile naţionale care doresc să utilizeze datele în alt scop decât cel pentru care a fos emisă semnalarea. După ce s-a obţinut autorizaţia datele vor fi utilizate de către autorităţi, numai în scopul pentru care le-a solicitat.

J.           DATE CARE CONŢIN ERORI DE DREPT SAU DE FAPT

Formularul J va fi folosit de către autorităţile naţionale care au descoperit că o semnalare conţine o eroare sau că au fost stocate ilegal, pentru a informa autoritatea semnalantă străină (prin Biroul SIRENE) sau naţională (direct).

K.          EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES LA DATE SAU DE MODIFICARE A DATELOR

Formularul K va fi folosit de către autorităţile naţionale în cazul în care o persoană solicită  informaţii privind cererile de acces la semnalările introduse în SIS.

K. INFORMAŢII SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA IDENTITATEA UNEI PERSOANE

Formularul L va fi folosit de către autorităţile naţionale în cazul în care datele din SIS sunt insuficiente. Autorităţile naţionale pot transmite prin Biroul SIRENE informaţii suplimentare după consultare, din proprie iniţiativă sau la cererea pentru stabilirea identităţii unei persoane. Aceste informaţii se referă, în special la:

a.       originea paşaportului sau a documentului de identitate în posesia persoanei căutate;

b.      numărul, data, locul şi autoritatea care a emis paşaportul sau documentul de identitate;

c.       data limită de valabilitate;

d.      descrierea persoanei căutate;

e.       numele şi prenumele tatălui şi ale mamei persoanei căutate; f) ultima adresă cunoscută.

M.         INFORMAŢII DIVERSE

Formularul M va fi folosit de către autorităţile naţionale când solicită  informaţii suplimentare diverse privind semnalările din SIS.

N.          PROCEDURA DE CONSULTARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 25 ALINEATUL (1) DIN CONVENŢIA SCHENGEN

Formularul N este folosit în situaţia când o autoritate naţională competentă intenţionează să acorde un permis de şedere şi descoperă că solicitantul în cauză face obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare sau de şedere emisă de un alt stat membru, aceasta se consultă cu statul membru emitent al semnalării prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

O.          PROCEDURA DE CONSULTARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 25 ALINEATUL (2) DIN CONVENŢIA SCHENGEN

Formularul O este folosit în situaţia când o autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare, constată că a fost eliberat un permis de şedere persoanei care face obiectul semnalării, se declanşează o procedură de consultare cu statul membru care a eliberat permisul de şedere, prin intermediul Biroului SIRENE naţional. Consultarea prin intermediul biroului SIRENE naţional are loc şi dacă autoritatea naţională competentă care a eliberat permisul de şedere constată că titularul face obiectul unei semnalări privind o semnalare în SIS, introdusă ulterior acordării permisului de şedere.

 

P.           INFORMAŢII SUPLIMENTARE CARE TREBUIE FURNIZATE ÎN CAZUL ÎN CARE UN VEHICUL, o ambarcaţiune, o aeronavă sau un container ESTE RECUPERAT

Formularul P este folosit în situaţia când o autoritatea naţională răspunde unei solicitări a Biroului SIRENE  privind informaţii suplimentare, ca răspuns la un formular G, în cazul obţinerii unui rezultat pozitiv privind o semnalare în scopul confiscării sau folosirii ca probă, emisă pentru un vehicul, aeronavă, ambarcaţiune sau container.

L. Identitate uzurpată

Formularul Q este folosit în situaţia când o autoritatea naţională solicită/primeşte informaţii privind datele de identificare ale unei persoane (a cărei identitate a fost uzurpată) care au fost folosite de către persoana subiect al semnalării.

I. Protecţia datelor cu caracter personal

 

Datele conţinute în SIS pot fi procesate numai în scopurile stabilite pentru fiecare categorie de semnalări. Cu toate acestea, dacă a fost obţinută o autorizaţie prealabilă din partea statului membru semnalant, datele pot fi utilizate în alt scop decât pentru cel pentru care au fost introduse, în vederea prevenirii unei ameninţări grave, iminente la adresa ordinii şi securităţii publice, din motive serioase de securitate naţională sau în scopul prevenirii unei infracţiuni grave.Schimbul de informaţii se desfăşoară utilizând formularul I.

În ceea ce priveşte asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, este de menţionat faptul că furnizarea acestor date se va realiza în conformitate cu prevederile art. 102-118 Convenţiei de Aplicarea a Acordului de la Schengen, precum şi cu prevederile legislaţiei naţionale, respectiv Legea 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, orice persoană fizică  poate adresa cereri  în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS potrivit legislaţiei naţionale.Cererea persoanei vizate va fi întocmită în forma scrisă, datată şi semnată şi va fi înaintată Biroului SIRENE naţional. O cerere pe an este gratuită iar cererile se pot depune la Biroul SIRENE naţional sau la orice operator din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ori structură teritorială a acestuia, care va transmite cererea către Biroul SIRENE naţional în termen de 5 zile de la data primirii acesteia.

La nivelul statelor membre Schengen  a fost înfiinţată Autoritatea Comună de Supraveghere, care va colabora cu autorităţile naţionale de resort din fiecare stat în vederea asigurării respectării prevederilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

J. Procedura aplicabilă în cazul în care persoana care face obiectul unei semnalări este posibil să nu fie aceeaşi cu persoana care a fost localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv (caz de uzurpare a identităţii)

·        Dacă în urma unei interogări în SINS, se  constată că persoana care face obiectul unei semnalări este posibil să nu fie aceeaşi cu persoana localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv, se va proceda la reţinerea persoanei conform legii, până la momentul luării deciziei privind legitimitatea folosirii acelei identităţi.

Procedura aplicabilă în cazul în care România emite o semnalare pe numele unei persoane care este posibil să nu fie aceeaşi cu persoana care a fost localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv  (caz de uzurpare a identităţii)

 • Dacă o autoritate naţională competentă, care doreşte introducerea în SINS a unei semnalări privind o persoană, are informaţii despre că datele declarate de persoana care face obiectul semnalării sunt datele de identificare ale unei alte persoane cetăţean român sau străin cu drept de şedere în România, va solicita acesteia date suplimentare de identificare pentru a le ataşa semnalării.
 • Datele suplimentare solicitate pot fi date privind documentele de călătorie şi de identitate, fotografii, amprente.
 • Datele suplimentare pot fi obţinute şi prelucrate doar cu acordul persoanei în cauză obţinut în scris.
 • Autoritatea emitentă va modifica semnalarea menţionând în categoria de identitate că este posibil ca persoana localizată în urma realizării rezultatului pozitiv să nu fie aceeaşi cu persoana obiect al semnalării. Cu această ocazie în cadrul semnalării se va insera menţiunea „(Codul 3)”.
 • Autoritatea naţională semnalantă va transmite Biroului SIRENE naţional datele obţinute, în scopul informării celorlalte Birouri SIRENE despre posibila identificare eronată ce poate surveni la o semnalare SIS privind persoana respectivă.
 • Datele de identificare ale persoanei localizate victimă a uzurpării de identitate pot fi folosite doar în următoarele scopuri:

a) pentru a permite autorităţii competente care realizează rezultatul pozitiv să distingă între persoana care este localizată şi persoana care face obiectul semnalării;

b) pentru a permite persoanei care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este persoana care se intenţiona a fi subiect al semnalării;

 • În situaţia în care datele persoanei a cărei identitate a fost uzurpată sunt deja existente în sistemul informatic sursă de date, acestea vor fi utilizate şi pentru scopurile pentru care au fost colectate.  Datele obţinute sunt şterse  concomitent cu ştergerea semnalării la care sunt ataşate, sau la solicitarea persoanei îndreptăţite.

Procedura aplicabilă în cazul realizării unui rezultat pozitiv în România la o semnalare a unei autorităţi naţionale competente în care persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv nu este aceeaşi cu persoana care este subiect al semnalării

 • · Dacă un utilizator final, constată că persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv nu este aceeaşi cu persoana care este subiect al semnalării iar semnalarea a fost introdusă de o autoritate naţională competentă, acesta transmite Biroului SIRENE naţional datele suplimentare obţinute de la persoana localizată, pe baza consimţământului acesteia. De asemenea, acesta va informa şi autoritatea competentă semnalantă în vederea actualizării semnalării.
 • · Informările menţionate mai sus se fac în scris imediat de la data/momentul constatării situaţiei de fapt.
 • · Autoritatea naţională competentă care a realizat rezultatul pozitiv efectuează o comparaţie între aceste informaţii suplimentare şi informaţiile declarate de persoana verificată, procedând după caz:

Dacă se constată că persoana în cauză nu este una şi aceeaşi cu persoana subiect al semnalării, atunci aceasta va putea să-şi continue deplasarea.

Dacă se constată că persoana verificată este aceeaşi cu persoana subiect al semnalării, atunci autoritatea naţională competentă va proceda la realizarea acţiunii de urmat prevăzută în semnalare.

 • Biroul SIRENE naţional va informa celelalte Birouri SIRENE, despre existenţa cazului descris mai sus şi va furniza datele suplimentare.
 • Dacă o autoritatea naţională competentă realizează un rezultat pozitiv la o semnalare străină care conţine menţiunea “COD 3“, informează imediat Biroul SIRENE naţional solicitând informaţii suplimentare.
 • Autoritatea naţională competentă care a realizat rezultatul pozitiv efectuează o comparaţie între informaţiile suplimentare furnizate şi informaţiile declarate de persoana verificată, aplicând procedura prevăzută mai sus.

Procedura aplicabilă în cazul unui rezultat pozitiv în România la o semnalare străină – care conţine menţiunea “COD 3 “ (identitate uzurpată)

Date de contact :

CENTRUL DE COOPERARE POLIŢINEASCĂ INTERNAŢIONALĂ

CALEA 13 SEPTEMBRIE,  NR 1-5, SECTOR 5

TELEFON: 021.3160732, FAX: 021.312.36.00

MAIL: ccpi@mira.gov.ro, sirene.romania@mai.gov.ro

Interior: INTERPOL:13742, SIRENE: 13728, EUROPOL: 13705,  PNF:13704.


[1] Denumită în continuare CAAS

[2] Decizia 2007/533/JAI a Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie SISII

[3] Regulamentul SIS II

4 utilizator final-vezi footnote nr.10

[5] Rezultat pozitiv-un utilizator final efectuează o căutare în NSIS şi găseşte o semnalare care corespunde criteriilor introduse şi trebuie întreprinsă o acţiune ulterioeră

[6] ID Schengen- reprezintă acel cod unic de identificare al unei alerte existente in Sistemul Informatic Schengen

[7] Manualul SIRENE-document adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informaţii suplimentare între statele membre

[8] Denumit în continuare MEA

[9] Alias-o identitate de împrumut, utilizată de către o persoană cunoscută sub alte identităţi

[10] orice reprezentant al unei autorităţi naţionale competente care, în baza dreptului de furnizare, poate introduce, modifica, completa sau şterge o semnalare, iar/sau în baza dreptului de consultare a sistemului, poate efectua o căutare în sistem, identificând o semnalare şi obţinând un rezultat pozitiv la care trebuie întreprinsă o acţiune ulterioară

[11] Denumite în continuare ORI/PFR

[12] În conformitate cu prevederile acesteia, unei personae care beneficiază de dreptul comunitar la libera circulaţie I se poate refuza intrarea sau şederea pentru motive de ordine sau securitate public, în cazul în care conduita persoanei respective constituie o ameninţare reală, prezentă şi suficient de gravă la adresa unui interes fundamental al societăţii

[13] Un stat membru poate să refuze , în orice moment, întreprinderea unei acţiuni pe teritoriul său,solicitând aplicarea unui indicator de valabilitate , în cazul în care consideră că a da curs semnalării este incompatibil cu legislaţia sa internă, cu obligaţiile sale internaţionale  sau cu interesele sale naţionale vitale

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s