CRITERII DE PERFORMANŢĂ PRIVIND STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI DOTAREA SERVICIILOR PROFESIONISTE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Actele normative care reglementează înfiinţarea, structura organizatorică, funcţionarea şi dotarea serviciilor de urgenţă profesioniste sunt: Ordonanţa Nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Hotărârea Guvernului nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste; Hotărârea Guvernului nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.S/682/2008 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.1134/2006 (2008◊) pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;

Organigrama şi statul de organizare al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti; Regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti; fişele posturilor.

Structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, constituite conform legii ca inspectorate judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, se realizează pe baza criteriilor de performanţă referitoare la mărimea şi particularităţile zonelor de competenţă, categoriile şi tipurile de riscuri potenţiale, amplasarea, dimensionarea, capacitatea şi operabilitatea structurilor şi a subunităţilor acestora.

 Organizarea şi funcţionarea inspectoratelor se bazează pe principiile: legalităţii, autonomiei, împărţirii administrativ-teritoriale, deconcentrării şi descentralizării responsabilităţii, corelării cerinţelor şi resurselor, cooperării, solidarităţii.

Aplicarea acestor principii urmăreşte atingerea următoarelor obiective: a) timpul de răspuns şi operativitatea permanentă; b) supleţea organizatorică; c) capacitatea de răspuns credibilă; d) restructurarea şi modernizarea serviciilor de urgenţă profesioniste; e) parteneriatul operaţional intensificat; f) intervenţia graduală; g) interoperabilitatea la nivel local, zonal, regional şi internaţional; h) managementul integrat al serviciilor de urgenţă profesioniste; i) participarea cu resurse a comunităţilor locale. În cadrul inspectoratelor se constituie şi funcţionează ca structuri specializate: a) centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, care îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte, la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, funcţiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publică, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă; c) grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente, detaşamente speciale, secţii, staţii, pichete, echipe şi echipaje, ca structuri de intervenţie de pompieri, de protecţie civilă şi securitate civilă şi mixte; în cadrul structurilor de intervenţie se constituie un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii; d) structuri de suport logistic; e) alte structuri funcţionale; f) garda de intervenţie a subunităţii specializate, constituită din echipajele şi personalul operativ care execută serviciul permanent în aceeaşi tură.

CRITERII

Conform prevederilor HG nr.1492/2004, la dimensionarea structurilor specializate şi compartimentelor funcţionale ale inspectoratelor se au în vedere, cumulativ, următoarele elemente: a) tipurile de risc gestionate şi frecvenţa lor de manifestare; b) suprafaţa unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale din sfera de competenţă şi potenţialul economic al acesteia/acestora; c) densitatea populaţiei; d) volumul şi complexitatea atribuţiilor stabilite în competenţă; e) necesarul de înzestrare cu mijloace tehnice şi performanţele acestora, în raport cu timpii de răspuns; f) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atribuţiilor şi activităţilor; g) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare ale personalului; h) necesitatea asigurării operativităţii permanente. Dimensionarea structurilor serviciilor de urgenţă profesioniste se face pe baza următoarelor criterii generale (OMAI 360/2004): a) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial; b) principalele caracteristici fizico-geografice ale unităţilor administrativ-teritoriale; c) numărul, mărimea localităţilor, modul de amplasare în teritoriu şi numărul de locuitori al acestora; d) starea căilor de comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate al acestora; e) existenţa şi posibilităţile de acces la sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor; f) numărul, mărimea, vulnerabilitatea şi importanţa obiectivelor economico-sociale şi a instituţiilor publice; g) densitatea, mărimea şi comportarea la foc sau la alte riscuri a construcţiilor; h) numărul, mărimea şi complexitatea lucrărilor de investiţii, precum şi încadrarea acestora în categoriile de obiective supuse avizării sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă; i) volumul lucrărilor inginereşti speciale ce se execută pe linie de protecţie civilă; j) numărul, categoriile şi capacitatea operaţională a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă; k) numărul şi categoriile de persoane ce necesită a fi pregătite privind managementul situaţiilor de urgenţă; l) specificul intervenţiilor; m) necesitatea existenţei rezervelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; n) numărul, capacitatea şi dispunerea adăposturilor de protecţie civilă; o) concluziile reieşite din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor. La amplasarea în teritoriu a subunităţilor specializate se ţine seama de următoarele criterii operaţionale: a) timpul de alertare 1 – 3 minute, în funcţie de anotimp, în timpul zilei sau noaptea; b) timpul de răspuns în obiectivele şi localităţile în care sunt dislocate permanent subunităţile: b1) în obiectivele publice de importanţă deosebită şi cu risc ridicat – între 5 şi 15 minute; b2) în localităţile de dislocare – între 5 şi 25 de minute; b3) în localităţile din raionul de intervenţie – între 15 şi 35 de minute; c) raza medie a raionului de intervenţie – între 15 şi 30 de kilometri; d) viteza medie de deplasare a autospecialelor – 60 km/oră. Criteriile operaţionale prevăzute mai sus se corelează cu cel al complementarităţii, dat de existenţa în raionul de intervenţie a serviciilor publice şi/sau private pentru situaţii de urgenţă, cu care se cooperează. În aplicarea criteriului complementarităţii se au în vedere: numărul şi capacitatea operaţională a serviciilor publice şi/sau private pentru situaţii de urgenţă; starea de întreţinere şi exploatare a tehnicii de intervenţie din dotarea serviciilor publice şi/sau private pentru situaţii de urgenţă; modul de încadrare cu personal şi specificul programului de lucru al acestuia; timpii operativi de alertare şi răspuns în sectoarele de competenţă ale serviciilor respective. DOTAREA Dotarea inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte structuri din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se face ţinându-se seama de următoarele cerinţe: a) acoperirea riscurilor din zonele de competenţă din punct de vedere preventiv şi operaţional, avându-se în vedere concluziile reieşite din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; b) corelarea cu specificul atribuţiilor stabilite prin lege şi posibilitatea extinderii sferei de activitate din domeniul situaţiilor de urgenţă; c) executarea oportună a misiunilor, operaţiunilor şi acţiunilor specifice; d) participarea la operaţiuni de intervenţie specifice, la nivel naţional şi/sau în afara României, la solicitare sau conform acordurilor la care România este parte; e) interoperabilitatea cu celelalte structuri destinate apărării vieţii, bunurilor şi protecţiei mediului, din zonele de competenţă vecine sau din afara spaţiului naţional ori din zonele de frontieră limitrofe; f) adaptabilitatea din punctul de vedere al organizării şi desfăşurării acţiunilor de intervenţie; g) asigurarea acoperirii din punctul de vedere al comunicaţiilor şi informaticii a zonelor de competenţă; h) asigurarea necesarului de mijloace pentru formarea şi pregătirea continuă/specializarea personalului; i) asigurarea modernizării mijloacelor de intervenţie şi protecţie în raport cu evoluţia acestora la nivel european şi mondial; j) exploatarea eficientă a mijloacelor destinate îndeplinirii atribuţiilor specifice; k) optimizarea raportului dintre dotarea şi posibilităţile de acţiune ale mijloacelor tehnice şi numărul personalului de deservire; l) efectuarea operaţiunilor şi lucrărilor de verificare, întreţinere, reparaţii sau de conservare din competenţă; m) asigurarea condiţiilor adecvate de adăpostire şi depozitare a mijloacelor; n) prestarea de calitate a serviciilor specializate. Dotarea subunităţilor cu mijloace de intervenţie se face avându-se în vedere ca o autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă să revină, de regulă, la 10.000 – 12.000 de locuitori din raionul de intervenţie, iar la nivelul fiecărei subunităţi să existe cel puţin câte o autospecială având dotarea necesară pentru executarea operaţiunilor de descarcerare şi a cercetării de specialitate. În cazul în care în unele porţiuni ale raionului de intervenţie al subunităţii nu sunt organizate servicii publice private sau voluntare pentru situaţii de urgenţă care dispun de autospeciale de intervenţie, la dotarea acestora se va avea în vedere ca o autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă să revină la 4.500 – 5.000 de locuitori.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s