MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR AUTORITATE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

AUTORITATE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

CENTRALE DE SPECIALITATE

PROBLEME:

1. Atribuţiile generale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

2. Atribuţiile principale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul administraţiei publice.

3. Atribuţiile principale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul ordinii, siguranţei publice şi securităţii naţionale.

4. Alte atribuţii.

BIBLIOGRAFIE:

– Constituţia României, republicată, Editura Regia autonomă Monitorul Oficial, 2003.

– Hotărârea CSAT nr. 62 din 17.04.2006  cu privire la Strategia naţională de securitate a României.

– Hotărârea nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 243 / 2005.

– OUG nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial, nr. 309 din 9 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

– OUG nr. 1 din 21.01.1999 privind regimul stării de urgenţă şi regimul stării de asediu, publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din 21.01.1999 aprobată cu modificări prin Legea nr. 453 din 2004.

1. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR:

În noul context internaţional care vizează modificările din mediul de securitate, realităţile şi tendinţele globale, ţara noastră este deja membră cu drepturi depline în Alianţa Nord-Atlantică şi în Uniunea Europeană, lucru ce presupune o responsabilizare şi asumare a răspunderii mult mai mare a instituţiilor noastre de stat cu atribuţiuni pe această linie.

Din această cauză securitatea naţională a României este parte componentă a securităţii europene şi euroatlantice, ce constituie un tot unitar fundamentat pe efort naţional, pe acţiune comună, cooperare şi parteneriat.

Astfel, securitatea naţională se asigură prin eforturi proprii şi prin cooperare cu aliaţii şi partenerii, în conformitate cu prevederile programelor naţionale, ale strategiilor de securitate a Uniunii Europene şi ale conceptelor strategice ale Alianţei.

Toate aceste eforturi au ca şi consecinţă la nivel naţional promovarea democraţiei, păcii şi stabilităţii în vecinătate şi în alte zone de interes strategic, reducerea vulnerabilităţilor şi transformarea profundă a instituţiilor de securitate, în care putem aprecia că, Ministerul Administraţiei şi Internelor deţine un rol deosebit de important.

Conform legislaţiei naţionale în vigoare la momentul acesta, Ministerul Administraţiei şi Internelor este autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate care prin activitatea sa, apără democraţia constituţională, suveranitatea, unitatea şi integritatea teritorială a României.

Pentru a fi competitivi pe plan european, în mod special, trebuie ca întreg sistemul legislativ românesc să fie compatibil cu cel din Uniunea Europeană, lucru care se va materializa prin:

– realizarea unui cadru juridic şi de acţiune eficient.

– asigurarea resurselor umane.

– asigurarea resurselor financiare a subsistemelor din care este compus Ministerul Administraţiei şi Internelor, trebuie să aibă delimitate concret competenţele şi atribuţiunile la cerinţele Comunităţii Europene.

Interesele naţionale pe care Ministerul Administraţiei şi Internelor le urmăresc pentru buna funcţionare a societăţii româneşti, sunt:

– menţinerea statutului României, de stat democratic generator de stabilitate şi securitate în zona din imediata apropiere.

– acţiuni de constatare eficientă a criminalităţii şi corupţiei.

– modernizarea şi restructurarea sistemului de ordine şi siguranţă publică.

– îndeplinirea în mod integral a obligaţiilor asumate pe plan naţional, european şi internaţional.

Ministerul Administraţiei şi Internelor exercită următoarele atribuţiuni generale cu privire la:

a) apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private.

b) realizarea Programului de guvernare şi a strategiilor în domeniul reformei administraţiei publice şi ordinii publice şi monitorizarea, în numele Guvernului, a elaborării şi aplicării programelor de reformă instituţională de către ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale.

c) îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participarea la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare în domeniile sale de competenţă.

d) funcţia publică şi funcţionarii publici.

e) reprezentarea Guvernului pe plan local.

f) respectarea regimului general al autonomiei locale şi principiilor constituţionale ale descentralizării şi deconcentrării serviciilor publice.

g) parteneriat cu autorităţile locale şi cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale.

h) activitatea privind parcurile industriale şi zonele defavorizate.

i) activitatea de cadastru, geodezie, cartografie şi publicitate imobiliară.

j) serviciile comunitare de utilităţi publice.

k) administrarea rezervelor de stat.

l) protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

m) regimul actelor de identitate şi de stare civilă, al paşapoartelor simple, al permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor.

n) administrarea şi protecţia Fondului arhivistic naţional.

o) asigurarea aplicării strategiei şi politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.

p) asigurarea ordinii publice.

r) paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor.

s) prevenirea şi combaterea faptelor antisociale.

t) respectarea regimului juridic al frontierei de stat.

u) regimul juridic al străinilor, al solicitanţilor de azil şi al persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România.

v) apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă a populaţiei şi bunurilor.

2. ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ÎN DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE:

Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte următoarele atribuţii principale în domeniul administraţiei publice:

1. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă şi restructurare a administraţiei publice centrale şi locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene şi legislaţia internă, şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul său de activitate.

2. îndrumă şi controlează activitatea prefecţilor şi a instituţiilor prefecţilor cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

3. monitorizează cooperarea structurilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, de pe plan local, cu autorităţile administraţiei publice locale.

4. îndrumă şi sprijină autorităţile publice locale şi aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege.

5. asigură aplicarea în mod unitar a principiilor autonomiei locale şi descentralizării.

6. asigură aplicarea unitară pe întreg teritoriul ţării a legislaţiei în vigoare referitoare la atribuţiile de reprezentare a statului de către aleşii locali.

7. asigură aplicarea unitară pe întreg teritoriul ţării a atribuţiilor delegate prin acte normative, pentru domeniul său de competenţă.

8. elaborează, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României, luând măsurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivităţilor locale interesate.

9. asigură evidenţa unităţilor administrativ-teritoriale, a satelor şi a celorlalte localităţi componente ale acestora.

10. organizează evidenţa denumirii unităţilor administrativ-teritoriale şi a satelor şi localităţilor componente.

11. asigură evidenţa aleşilor locali din unităţile administrativ-teritoriale.

12. asigură realizarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional şi prin acordarea de asistenţă tehnică în scopul accesării fondurilor Uniunii Europene.

13. avizează şi monitorizează acordurile şi convenţiile de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte ţări.

14. elaborează şi monitorizează strategii şi programe de dezvoltare a infrastructurii unităţilor administrativ-teritoriale cu finanţare internă şi externă, precum şi a serviciilor publice de interes general.

15. sprijină dezvoltarea capacităţii financiare prin elaborarea de politici fiscale şi bugetare la nivelul administraţiei publice locale.

16. dezvoltă o bază naţională de date care să asigure un sistem informaţional unitar la nivelul administraţiei publice locale.

17. sprijină realizarea de investiţii locale în infrastructură şi în serviciile publice la nivel local.

18. implementează măsuri pentru înfiinţarea, sprijinirea şi dezvoltarea parcurilor industriale.

19. implementează programe pentru dezvoltarea parcurilor industriale, finanţate din sumele care se alocă anual din bugetul de stat sau din alte surse atrase.

20. îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform legislaţiei în materia ajutorului de stat, în calitate de iniţiator/furnizor, pentru domeniile de competenţă.

21. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul şi parteneriatul social cu confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

22. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţia publică, activitatea de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecţie, cadastru, cartografie şi publicitate imobiliară, activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă civilă.

23. constituie şi utilizează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor.

24. asigură constituirea, evidenţa, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea în interes public a documentelor din Fondul arhivistic naţional.

25. administrează, în condiţiile legii, rezervele de stat.

26. îndeplineşte, în condiţiile legii, prin structurile competente, funcţia de autoritate naţională de reglementare pentru următoarele servicii comunitare de utilităţi publice: alimentare cu apă; canalizare şi epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat, cu excepţia activităţilor de producere a energiei termice în cogenerare; salubrizarea localităţilor; iluminatul public; administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

27. organizează şi coordonează activitatea de personalizare, emitere şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple.

28. organizează şi coordonează activitatea de emitere şi evidenţă a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere.

3. ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ÎN DOMENIUL ORDINII, SIGURANŢEI PUBLICE ŞI SECURITĂŢII NAŢIONALE:

Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte următoarele atribuţii principale în domeniul în domeniul ordinii, siguranţei publice şi securităţii naţionale:

1. stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private.

2. organizează şi desfăşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale.

3. coordonează, evaluează şi monitorizează, prin organele de specialitate, la nivel naţional, aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.

4. organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi organizează paza obiectivelor de importanţă deosebită date în competenţă potrivit legii.

5. elaborează şi asigură punerea în aplicare a documentelor strategice şi operaţionale privind întrebuinţarea, planificarea şi realizarea capacităţii operaţionale a forţelor de ordine şi siguranţă publică pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război.

6. desfăşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi de prevenire şi combatere a acţiunilor de nerespectare a regimului juridic al produselor militare şi al produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare.

7. asigură, potrivit competenţelor, desfăşurarea activităţii pentru efectuarea cercetărilor în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală.

8. organizează activitatea de protecţie a martorilor.

9. solicită de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinaţie, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului.

10. asigură respectarea regimului frontierei de stat a României şi realizează coordonarea interministerială în acest domeniu.

11. asigură, prin structurile specializate, aplicarea strategiei şi politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, în condiţiile legii.

12. constituie şi utilizează Registrul naţional al armelor şi Cazierul judiciar.

13. constituie şi utilizează Sistemul naţional de evidenţă a străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României.

14. implementează politicile României în domeniul azilului.

15. organizează şi execută asigurarea medicală şi psihologică a personalului propriu care participă la misiuni specifice.

16. conduce activitatea de informaţii, contrainformaţii şi securitate în domeniile sale de competenţă.

4. ALTE ATRIBUŢII ALE MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR:

Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte şi alte atribuţii:

1. elaborează, avizează şi ţine evidenţa proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului, a unităţilor din structura sa, a autorităţilor administraţiei publice locale şi le susţine în faţa Guvernului şi a Parlamentului.

2. asigură participarea corespunzătoare la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, realizarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene şi reprezentarea României la Consiliul JAI şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene, pentru domeniile sale de competenţă.

3. asigură procesul de notificare a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeană şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare, în domeniile sale de competenţă.

4. asigură procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare pentru domeniile sale de competenţă.

5. fundamentează poziţiile României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor comunitare, pentru domeniile sale de competenţă.

6. elaborează cadrul instituţional şi normativ necesar pentru accesarea fondurilor comunitare în domeniul său de competenţă.

7. elaborează obiectivele şi orientările activităţii internaţionale în domeniul administraţiei publice şi afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi documentele internaţionale la care România este parte; organizează, coordonează, monitorizează, asigură şi execută, în ţară şi în străinătate, activităţi de cooperare, reprezentare şi relaţii internaţionale în domeniul său de competenţă.

8. elaborează normele de înzestrare, întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru armament, tehnică militară şi alte bunuri din dotare, precum şi normele de consum pentru muniţii şi alte materiale; stabileşte normele privind planificarea materială şi financiară, decontarea, evidenţa şi controlul mijloacelor materiale şi băneşti necesare structurilor subordonate.

9. coordonează şi controlează respectarea de către structurile din subordine a reglementărilor cuprinse în actele normative proprii de organizare şi funcţionare.

10. realizează managementul resurselor umane din cadrul ministerului.

11. elaborează proiectul de buget al ministerului, organizează şi controlează întreaga activitate economico-financiară a ordonatorilor de credite.

12. realizează managementul logistic.

13. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfăşurată de societăţile comerciale, precum şi de alte unităţi sau formaţiuni din subordine.

14. organizează, coordonează şi controlează activitatea proprie de comunicaţii, informatică, poştă militară, precum şi cea în legătură cu cifrul de stat, secretizarea şi protecţia comunicaţiilor; administrează spectrul radioelectric guvernamental şi neguvernamental atribuit pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

15. implementează şi administrează sistemele complexe de comunicaţii şi tehnologia informaţiei atât pentru asigurarea misiunilor operative proprii, cât şi pentru asigurarea nevoilor de cooperare ale structurilor ministerului cu alte instituţii, în calitate de integrator stabilit prin acte normative specifice ori în alte cazuri stabilite prin lege.

16. organizează şi asigură, prin unităţile de specialitate proprii, asistenţă psihologică şi medicală profilactică, curativă şi de recuperare pentru personalul în activitate, cel pensionat, membrii de familie ai acestora şi alte categorii de asistaţi.

17. asigură protecţia juridică a patrimoniului propriu şi a intereselor sale legitime în faţa instanţelor de judecată.

18. organizează, conduce şi controlează activitatea de transparenţă decizională, informare publică şi de relaţii cu presa, tradiţii-educaţie, asistenţă religioasă şi sport, de realizare a publicaţiilor, filmelor, emisiunilor şi materialelor audiovizuale cu privire la activitatea specifică.

19. negociază şi încheie contracte de asistenţă de specialitate pentru realizarea programelor de reformă în domeniul său de activitate.

20. conduce instituţiile proprii de învăţământ de specialitate.

21. răspunde de executarea măsurilor de apărare a ţării, în domeniul său de activitate, potrivit legii.

22. asigură desfăşurarea tuturor activităţilor în conformitate cu normele de protecţie a mediului.

Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s