GHIDUL CARIEREI POLITISTILOR SI CADRELOR MILITARE DIN M.A.I

Probleme:

1.      Dispozitii Generale

2.      Cursurile pentru initierea in cariera

3.      Cursurile pentru dezvoltarea carierei

4.      Examene de cariera

5.      Reguli de evolutie in cariera politistilor si cadrelor militare

6.      Dispozitii finale si tranzitorii

7.      PROCEDURA de aprobare a exceptarii prevazute de lege de la obligativitatea
participarii la cursurile de capacitate profesionala/capacitate si de perfectionare in specialitate prevazute in ghid. STRUCTURA raportului motivat pentru aprobarea exceptarii de la absolvirea cursului de capacitate profesionala

 

BIBLIOGRAFIE

  • Ghid din 28/04/2009 (Ghid din 2009) al carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor, Publicat in Monitorul Oficial nr. 312 din 12/05/2009
  • Ordinul 69/2009 pentru aprobarea Ghidului Carierei Politistilor si cadrelor militare din MAI

Cariera politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor, denumit in continuare MAI, cuprinde ansamblul situatiilor juridice si efectele produse, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu pana in momentul incetarii acestui raport, potrivit actelor normative in vigoare si optiunilor individuale, in functie de nevoile institutiei, cunostintele, aptitudinile, abilitatile, experienta si motivatiile profesionale si personale.

Ghidul carierei politistilor si cadrelor militare din MAI, denumit in continuare ghid, stabileste modalitati si reguli de evolutie in cariera profesionala pentru ofiterii si agentii de politie, precum si pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii din MAI.

 

Regulile generale care stau la baza managementului carierei politistilor si cadrelor militare in MAI vizeaza:

a) numirea in prima functie in structurile MAI;

b) acordarea/avansarea in unele grade profesionale/militare, potrivit legii;

c) schimbarea locului de munca sau/si a profilului de munca si a specialitatii;

d) trecerea pe anumite niveluri ierarhice;

e) trecerea intr-o alta categorie profesionala, precum si in corpul profesional superior;

f) ocuparea unor functii de conducere.

(2) Regulile generale de evolutie in cariera constau, dupa caz, in:

a) absolvirea unor cursuri de cariera;

b) promovarea examenelor de cariera;

c) indeplinirea criteriilor de vechime in anumite functii sau/si specialitati;

d) indeplinirea normelor de performanta profesionala si conduita intr-o anumita perioada de timp.

Politistii si cadrele militare incadrati pe functii a caror exercitare este reglementata prin statute profesionale ori alte prevederi de nivel superior se supun si regulilor de evolutie in cariera stabilite de aceste norme.

    Unitatile MAI asigura aplicarea normelor privind managementul carierei personalului.

 

Cursuri de cariera in MAI

a) cursuri pentru initierea in cariera;

b) cursuri pentru dezvoltarea carierei.

 

Examenele de cariera in MAI

a) examenul in vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie;

b) examenul in vederea acordarii gradului militar de general de brigada;

c) examenul in vederea acordarii gradului militar de plutonier adjutant;

d) examenul in vederea acordarii gradului militar de maistru militar clasa I.


Cursuri de cariera

 

Cursurile pentru initierea in cariera

Cursurile pentru initierea in cariera se organizeaza de regula in perioada de proba/tutela profesionala, fara a depasi termenul de un an de la dobandirea statutului de ofiter de politie/ofiter/agent de politie/subofiter in MAI.

 

Probele examenul de absolvire a cursului pentru initierea in cariera

a) proba practica la pregatirea militara/politieneasca specifica inspectoratului general/similar sau/si structurii in care au fost incadrati cursantii, din care in mod obligatoriu trageri cu armamentul;

b) test scris la pregatirea de specialitate;

c) test-grila din legislatia aplicabila inspectoratului general/similar sau/si structurii in care au fost incadrati cursantii.

 

Cine are competenta de a organiza cursurile?

a) Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publica, sub coordonarea Directiei formare initiala si continua, pentru personalul unitatilor aparatului central al MAI si cel al institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, fara structuri proprii de management resurse umane/pregatire, precum si pentru ofiterii care isi desfasoara activitatea in specialitatile pe care acestea le coordoneaza functional;

b) unitatilor aparatului central al MAI si celui al institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregatire pentru personalul propriu, precum si pentru ofiterii care isi desfasoara activitatea in specialitatile pe care acestea le coordoneaza functional;

c) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, in cazul personalului propriu care isi desfasoara activitatea in specialitati ce nu se regasesc la nivelul unitatilor aparatului central al MAI;

d) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, pentru agentii/subofiterii din subordine, indiferent de specialitate.

 

Exceptie fac unitatile aparatului central al MAI, institutiile si structurile aflate in subordinea/coordonarea MAI, fara structuri proprii de management resurse umane/pregatire care pot organiza cursurile, dar cu avizul Directiei formare initiala si continua.

 

Cursurile pentru dezvoltarea carierei

 

Definitie

Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesionala continua care dau dreptul absolventilor acestora de a ocupa unele categorii de functii sau posturi si de a inainta in/de a li se acorda unele grade profesionale/militare, potrivit actelor normative in vigoare.

 

Tipuri de cursuri pentru dezvoltarea carierei

a) cursuri de capacitate profesionala, cursuri de capacitate si cursuri de perfectionare in specialitate pentru obtinerea/acordarea unor grade profesionale/militare;

b) cursuri pentru schimbarea specialitatii/profilului de munca;

c) alte cursuri necesare indeplinirii atributiilor postului sau evolutiei in cariera in cadrul institutiei, cum sunt cursurile de specialitate, cursurile de perfectionare, cursurile de management etc.

 

Cursurile de capacitate profesionala

 

Tipologie

a) cursul de capacitate profesionala in vederea obtinerii gradului profesional de comisar-sef de politie;

b) cursul de capacitate profesionala in vederea obtinerii gradului profesional de subcomisar de politie;

c) cursul de capacitate profesionala in vederea obtinerii gradului profesional de agent-sef de politie;

d) cursul de capacitate in vederea acordarii gradului de colonel/comandor;

e) cursul de perfectionare in specialitate in vederea acordarii gradului de maior/locotenent-comandor.

Exceptie

Sunt scutiti de la obligativitatea participarii la cursurile de capacitate profesionala

a) ofiterii care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzatoare cerintelor postului, precum si cei care au dobandit titlul stiintific de doctor in specializarile corespunzatoare cerintelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participarii la cursurile de perfectionare ofiterii cadre militare trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior in una dintre specializarile corespunzatoare cerintelor postului.
b) agentii de politie care au dobandit titlul stiintific de doctor .

 

Conditii de participare la examene de admitere a cursurilorde capacitate profesionala /capacitate si perfectionare in specialitate .

Politisti si cadrelor militare trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii :

a) sunt propusi de inspectoratul general/similar sau, dupa caz, unitatea din care provin;

b) au fost evaluati cu calificative care le permit obtinerea/acordarea gradelor profesionale/gradelor militare urmatoare.

Competenta de organizare a cursurilor revine, in functie de locul unde isi desfasoaa activitatea personalul inscris la cursuri:

a) Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publica, sub coordonarea Directiei formare initiala si continua, pentru personalul unitatilor aparatului central al MAI si cel al institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, fara structuri proprii de management resurse umane/pregatire, precum si pentru ofiterii care isi desfasoara activitatea in specialitatile pe care acestea le coordoneaza functional;

b) unitatilor aparatului central al MAI si celui al institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregatire pentru personalul propriu, precum si pentru ofiterii care isi desfasoara activitatea in specialitatile pe care acestea le coordoneaza functional;

c) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, in cazul personalului propriu care isi desfasoara activitatea in specialitati ce nu se regasesc la nivelul unitatilor aparatului central al ministerului;

d) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, pentru agentii/subofiterii din subordine, indiferent de specialitate.

 

Exceptie fac unitatile aparatului central al MAI, institutiile si structurile aflate in subordinea/coordonarea MAI, fara structuri proprii de management resurse umane/pregatire, pot organiza cursurile cu avizul Directiei formare initiala si continua.

 

Modul desfasurare a cursurilor este  forma de zi, in sistem compact cu o durata de doua saptamani sau in sistem la distanta, pe durata a 3 saptamani. Ultimele doua zile ale activitatii se aloca examenului de absolvire, intr-o institutie de invatamant din structura MAI.

Cursurile pentru schimbarea specialitatii/profilului de munca

 

Definitie

Cursurile pentru schimbarea specialitatii/profilului de munca au ca scop dobandirea competentelor specifice indeplinirii atributiilor noului post. Acestea se desfasoara prin programe de pregatire compacte sau modulare, la forma de zi, cu frecventa redusa ori la distanta.

Competenta de organizare a cursurilor pentru schimbarea specialitatii/profilului de munca revine:

a) unitatilor aparatului central al MAI sau subordonate acestora, pentru specialitatile si profilurile de munca pe care le coordoneaza;

b) unitatilor din subordinea MAI, inspectoratelor generale/similare, pentru specialitatile si profilurile de munca ce nu se afla in coordonarea unitatilor prevazute la lit. a).

 

Durata cursurilor nu poate fi mai mica de doua saptamani la forma de zi, majorata in mod corespunzator prin planul de invatamant pentru celelalte forme de invatamant, respectiv cu frecventa redusa ori la distanta.

 

Modalitatea de desfasurare a cursurilor se adopta prin dispozitia sefilor structurilor

 

Nota. Cursurile pentru schimbarea specialitatii/profilului de munca se fac in termen de cel mult 6 luni de la numirea in noua functie.

 

Observatii

1. Pentru politistii si cadrele militare din MAI, cererea de participare la concursurile de admitere organizate de Colegiul National de Afaceri Interne, Colegiul National de Aparare si Colegiul Superior de Securitate Nationala se aproba exclusiv de ministrul administratiei si internelor, la propunerea inspectoratelor generale/similare sau, dupa caz, a unitatilor aparatului central al MAI.

 

2. Modalitatea de desfasurare a cursurilor pentru schimbarea specialitatii/profilului de munca se stabileste prin dispozitie a sefului/comandantului unitatii organizatoare, cu avizul Directiei formare initiala si continua.

3. In situatia in care numarul candidatilor pentru participarea la aceste cursuri este mai mic sau egal cu numarul locurilor stabilite seriei respective, admiterea se realizeaza fara organizarea examenului.

4. La examenul de admitere se pot prezenta politistii si cadrele militare care sunt propusi de inspectoratele generale/similare sau, dupa caz, unitatile din care provin.

5.  Pentru participarea la aceste cursuri care nu pot avea o durata mai mica de doua saptamani, politistii si cadrele militare intocmesc rapoarte personale pe care le inainteaza, prin structurile de resurse umane/formare initiala si continua, sefilor/comandantilor de unitati.

6. Examenele de absolvire a cursurilor pot fi sustinute numai in situatia frecventarii a cel putin 80% din orele afectate fiecarei discipline din planul de invatamant.

7. In situatia in care politistii/cadrele militare declarati/declarate „ADMIS” nu pot participa la curs sau nu pot sustine examenul de absolvire din motive temeinic justificate, pot fi inmatriculati la inceputul uneia dintre seriile urmatoare cu aprobarea unitatilor organizatoare, respectiv pot participa la examenul de absolvire, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data inceperii cursului initial.

 

 

 

 

Examenele de cariera

 

Definitie

Promovarea examenelor de cariera organizate in MAI permite obtinerea/acordarea, in conditiile legii, a gradului profesional de chestor de politie, a gradului de general de brigada, respectiv a gradului de plutonier adjutant si a gradului de maistru militar clasa I.

Examenele se organizeaza de catre inspectoratele generale/similare pentru personalul propriu, respectiv de catre Institutul de Studii pentru Ordine Publica pentru personalul Comenduirii Garnizoanei.

 

Exceptati de la examenul organizat in vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie comisarii-sefi de politie care au dobandit titlul stiintific de doctor in specializarile corespunzatoare cerintei postului

 

Examenul in vederea obtinerii/acordarii gradului profesional de chestor de politie, respectiv, gradului de general de brigada se organizeaza, de regula, anual.

Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea DGRU, cu cel putin 30 de zile inaintea sustinerii examenului si se compune dintr-un numar impar de persoane.

 

Componeneta comisiei de examinare

a) presedinte – o persoana din conducerea MAI sau, dupa caz, a inspectoratelor generale/similare;

b) membri – persoane cu experienta in profilurile de munca ale candidatilor din unitatile aparatului central al MAI sau inspectoratelor generale/similare.

 

Observatii

– Secretarul comisiei se asigura de DGRU si nu este membru al comisiei.

– Comisia este alcatuita din persoane care au cel putin gradul profesional/militar de chestor de politie/general de brigada.

 

Probele din cadrul examenelor pentru obtinerea gradului profesional de chestor de politie si pentru acordarea gradului militar de general de brigada sunt urmatoarele:

a) interviu structurat pe probleme din domeniul securitatii nationale si ordinii publice;

b) lucrare scrisa in specialitatea postului.

 

Tematicile interviului structurat se intocmesc de catre Directia formare initiala si continua, se aproba de directorul general al DGRU si se difuzeaza in unitati pana la data de 1 august a anului in curs, pentru anul urmator.

Evaluarea candidatilor la examenul desfasurat in vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie si pentru acordarea gradului militar de general de brigada se face cu note de la 10 – maxim – la 1 – minim, astfel:

a) nota finala a fiecarei probe de examen se calculeaza ca medie aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, cu doua zecimale, fara rotunjire;

b) media generala se calculeaza ca medie aritmetica a notelor finale obtinute la fiecare proba de examen, cu doua zecimale, fara rotunjire.

c) Pentru a fi declarat „REUSIT” la examen, candidatul trebuie sa obtina la fiecare proba minimum nota 7,00 si media generala de minimum 8,00.

d) Candidatii pot contesta numai notele la propriile lucrari. Rezultatele obtinute la interviul structurat pe probleme din domeniul securitatii nationale si ordinii publice nu pot fi contestate.

e) Contestatiile se solutioneaza in plenul comisiei de examen, iar hotararea acesteia este definitiva.

 

Reguli de evolutie in cariera politistilor si cadrelor militare

 

La absolvirea institutiilor de formare profesionala initiala ale MAI, absolventii nu pot fi repartizati si/sau incadrati in unitati ale aparatului central al MAI sau in unitati ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare.

 

Conditii pentru a ocupa o functie in unitati ale aparatului central al MAI sau in unitati ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare,

1. ofiterii de politie trebuie sa aiba gradul profesional minim de inspector de politie,

2. ofiterii cadre militare, gradul militar minim de locotenent, agentii de politie, gradul profesional minim de agent principal de politie

3. subofiterii, gradul militar minim de plutonier.

 

Exceptie fac absolventii institutiilor de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care au fost formati la solicitarea expresa a unitatilor aparatului central al MAI sau a unitatilor aparatului central al inspectoratelor generale/similare.

 

Posturile de conducere vacante se ocupa prin examen sau concurs, in functie de situatie, de catre politistii si cadrele militare

 

Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de inspector general si inspector general adjunct/similare al/ale inspectoratului general/similar, director general si director general adjunct/similare din cadrul aparatului central al MAI, al inspectoratului general/similare sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, director si director adjunct/similare din cadrul unitatilor aparatului central al MAI si subordonate/aflate in coordonarea MAI sunt urmatoarele:

a) sa fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei sau in domeniul management;

b) sa indeplineasca cerintele specifice din fisa postului;

c) sa aiba 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

d) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie in conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) sa nu se afle in curs de urmarire penala;

f) sa fi obtinut in ultimii 3 ani calificativul de cel putin „Foarte bun” la evaluarea profesionala individuala/aprecierea de serviciu;

g) sa aiba 5 ani vechime in functii de conducere in unitati ale MAI.

 

Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct/similare din inspectoratele judetene de politie, politie de frontiera, jandarmi, pentru situatii de urgenta si al municipiului Bucuresti, precum si de sef politie si adjunct sef politie municipiu, director/similare si director adjunct/similare din cadrul inspectoratelor generale/similare, sef unitate si loctiitor sef unitate, comandant unitate si loctiitor comandant unitate/similare sunt urmatoarele:

a) sa fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei sau in domeniul management;

b) sa indeplineasca cerintele specifice din fisa postului;

c) sa aiba 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

d) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie in conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) sa nu se afle in curs de urmarire penala;

f) sa fi obtinut in ultimii 3 ani calificativul de cel putin „Foarte bun” la evaluarea de serviciu/aprecierea profesionala individuala;

g) sa aiba 3 ani vechime in functii de conducere in unitati ale MAI.

 

Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de sef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum si a celor de sef politie oras si adjunct sef politie oras sunt urmatoarele:

a) sa fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei sau in domeniul management;

b) sa indeplineasca cerintele specifice din fisa postului;

c) sa aiba 3 ani vechime in specialitatea structurii pentru care se organizeaza examen/concurs;

d) sa aiba 2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

e) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie in conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) sa nu se afle in curs de urmarire penala;

g) sa fi obtinut in ultimii 2 ani calificativul de cel putin „Foarte bun” la evaluarea/aprecierea profesionala individuala.

 

Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de sef birou/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum si pentru ocuparea tuturor functiilor pentru care agentii de politie beneficiaza de indemnizatie de conducere sunt urmatoarele:

a) sa indeplineasca cerintele specifice din fisa postului;

b) sa aiba 2 ani vechime in specialitatea structurii pentru care se organizeaza examen/concurs;

c) sa aiba 2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

d) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie in conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) sa nu se afle in curs de urmarire penala;

f) sa fi obtinut in ultimii 2 ani calificativul de cel putin „Foarte bun” la evaluarea/aprecierea profesionala individuala.

 

Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea agentilor de politie la concursul pentru trecerea in corpul ofiterilor de politie, precum si a subofiterilor si maistrilor militari la concursul pentru trecerea in corpul ofiterilor sunt:

a) sa indeplineasca cerintele de acces in corpul ofiterilor de politie/ofiterilor stabilite de actele normative in vigoare;

b) agentii de politie, subofiterii si maistrii militari sa aiba vechime in corpul din care provin de minimum 5 ani;

c) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie in conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) sa nu se afle in curs de urmarire penala;

e) sa fi obtinut la ultimele doua evaluari anuale/aprecieri de serviciu calificativul de cel putin „Foarte bun”.

 

Pentru a participa la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii unei functii de conducere vacante, politistii si cadrele militare trebuie sa fie declarati/declarate „apt medical” si „apt” la testarea psihologica organizata in acest scop.

Nu pot participa la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de conducere vacante sau, dupa caz, nu pot fi imputerniciti sa asigure indeplinirea atributiilor functiilor prevazute cu indemnizatie de conducere/comanda politistii si cadrele militare aflate in perioada de tutela profesionala.

 

Anexe

 

1. PROCEDURA de aprobare a exceptarii prevazute de lege de la obligativitatea
participarii la cursurile de capacitate profesionala/capacitate
si de perfectionare in specialitate prevazute in ghid

 

Exceptarii de la obligativitatea participarii la cursurile de capacitate profesionala/capacitate se acorda politistilor si cadrelor militare care au dobandit titlul de doctor in specializarile corespunzatoare cerintei postului.

 

Exceptarea se aproba in baza urmatoarelor documente:

a) cererea de exceptare de la obligativitatea participarii la cursul de capacitate profesionala, respectiv cursul de capacitate;

b) copia fisei postului politistului/cadrului militar care solicita exceptare de la obligativitatea participarii la cursul de capacitate profesionala, respectiv cursul de capacitate, cu precizarea obligatorie la rubrica referitoare la pregatirea de baza ori la pregatirea de specialitate a specializarii universitare sau a specializarii studiilor de masterat ori a specializarii studiilor doctorale;

c) copia legalizata a diplomei de acordare a titlului stiintific de doctor sau a documentului oficial care atesta acordarea titlului stiintific de doctor.

 

2. STRUCTURA raportului motivat pentru aprobarea exceptarii de la absolvirea cursului de capacitate profesionala/capacitate

 

1. Gradul, numele si prenumele ofiterului propus de la exceptarea absolvirii cursului de capacitate profesionala/capacitate

2. Functia detinuta

3. Pregatirea de baza si pregatirea de specialitate necesara ocupantului postului, conform fisei postului pe care il ocupa, stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile ulterioare.

4. Date privind atributiile postului:

-enumerarea succinta a sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor postului care presupun exercitarea cunostintelor, abilitatilor si atitudinilor dobandite ca urmare a absolvirii cursului postuniversitar (pentru care se solicita exceptarea de la participarea la cursul de capacitate profesionala/capacitate);

-frecventa desfasurarii activitatilor (zilnic, saptamanal, lunar, trimestrial, anual sau ocazional), precum si importanta lor in ansamblul activitatii postului.

5. Date privind cursul postuniversitar/cursul de masterat:

-denumirea cursului postuniversitar/cursului de masterat;

-formatorul (institutia de invatamant organizatoare);

-forma de invatamant;

-modalitatea de finalizare a cursului;

-durata totala a cursului in numar de ore;

-data finalizarii cursului postuniversitar;

-daca este acreditat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

6. Disciplinele sau temele cursului postuniversitar cu aplicabilitate directa in indeplinirea sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor postului, precum si numarul de ore.

7. Propunerea pentru aprobarea/neaprobarea exceptarii de la absolvirea cursului de capacitate profesionala/capacitate.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s